Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har annonserat en strategiomläggning från att vara ett riskkapitalbolag till att renodla verksamheten mot transplantation och göra sig av med merparten av portföljbolagen. Första steget är personalneddragningar som ger kostnadsbesparingar på sammanlagt 7 miljoner kronor per år. Vi ser det som positivt med att Linkmed byter strategi och ökar fokus på att bli ett transplantationsbolag. Vi tror dock att aktiemarknaden avvaktar signaler på hur framgångsrikt riskkapitaldelen avyttras innan vi får se en omvärdering av aktien. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 369 MSEK Life Science Ingemar Lagerlöf Monica Caneman Ledning Portföljförvaltning Direktavkastning Trygg placering Avkastningspotential 7,0 poäng 8,0 poäng 0,0 poäng 5,5 poäng 5,5 poäng Nyckeltal LinkMed värdering Ägarandel Värde (MSEK) Värde per aktie (SEK) ONCOlog Medical 40% 57 3,3 AnaMar Medical 17% 53 3,1 IMED 41% 19 1,1 Likvor 49% 26 1,5 Övriga Innehav n.m ,4 Portföljvärde ,4 Moderbolag + Dotterbolag ,7 Substansvärde ,2 Substansrabatt 20% ,0 Motiverat börsvärde ,1 Aktuellt börsvärde ,5 Potential 49% 49% Fakta Aktiekurs (SEK) 21,5 Antal aktier (milj) 17,2 Börsvärde (MSEK) 369 Nettoskuld (MSEK) 156 Free float (%) 52,6 Dagl oms. ( 000) 15 Analytiker: Klas Palin Peter Östling Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Portföljförvaltning De faktorerna som utgör bedömning av portföljförvaltningen är 1) unik exponering, 2) placeringsfokus, 3) bolagsstyrning och 4) förvaltningskostnader. Faktorn förvaltningskostnad viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Direktavkastning De faktorerna som utgör bedömningen av direktavkastning är 1) stabil utdelningsutveckling, 2) förväntad direktavkastning och 3) utdelningspolitik. Faktorerna stabil utdelningsutveckling och förväntad direktavkastning viktas dubbelt då dessa faktorer anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) transparens i portföljen, 2) portföljstuktur, 3) finansiell situation, 4) ägarstruktur, 5) konjunkturkänslighet och 6) aktiens likviditet. Faktorn finansiell situation viktas med 1,5x då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna ägarstruktur, konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig och marknadsförväntningar, nyhetsflöde, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Överlag svaga siffror Försäljningen påverkas negativt av en stärkt svensk krona Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 19,1 miljoner kronor och nådde inte riktigt upp till våra förväntningar på 21,7 miljoner kronor. Även resultatet var svagare än vi räknat med och uppgick till -8,4 miljoner kronor mot ett förväntat resultat på -5,2 miljoner kronor, se tabell nedan. Tabell 1: Förväntat mot utfall (SEKm) Q3'09 Q3'10E Utfall Diff Nettoomsättning 21,1 21,7 19,1-12% EBITDA 5,2-3,5-7,9-123% EBIT 5,0-3,8-8,0-111% Periodens resultat 2,1-5,2-8,4-62% VPA, SEK 0,19-0,30-0,49-63% EBITDA marginal 25% neg neg Källa: Redeye Research Personalneddragningar genomförda, ger besparingar på 7 miljoner kronor årligen En förklaring till det svaga resultatet under kvartalet är den omstrukturering som påbörjats med avsikt att omvandla Linkmed till ett renodlat rörelsedrivande transplantationsbolag. Under det tredje kvartalet har kostnader på sammanlagt 6,3 miljoner kronor tagits för denna process, vilket huvudsakligen handlar om kostnader tagna för uppsägningar av personal. Besparingar i personal väntas årligen uppgå till 7,0 miljoner kronor med full effekt från och med innevarande kvartal. Linkmed räknar inte med ytterligare omstruktureringskostnader blir aktuella under det fjärde kvartalet. Fokus på transplantation Linkmed har under det gångna kvartalet presenterat den framtida strategin där kursen läggs om till att bli ett bolag fokuserat inom transplantationsområdet. Investeringar inom området prioriteras med målet är att växa med befintliga produkter och via kompletterande förvärv samtidigt som arbetet med att avyttra portföljinnehav intensifieras. Därmed överger Linkmed den affärsmodell som vi sedan länge varit kritiska till, vilket är goda besked för aktieägarna. Bolaget fortsätter vara en aktiv ägare in sina portföljbolag, men nyinvesteringar i dessa är nedprioriterade. Stort utflöde från kassan under det tredje kvartalet Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under kvartalet till -5,7 miljoner kronor. Vid utgången av perioden hade Linkmed likvida medel på sammanlagt 46,5 miljoner kronor med en nettoskuld på sammanlagt 156,4 miljoner kronor. Likvida medel har påverkats negativt av betalning av återstående tilläggsköpeskilling för 3

4 förvärvet av Olerup SSP på 20 miljoner kronor, därtill har 1,6 miljoner kronor investerats i portföljbolag. Den finansiella ställningen är under kontroll och vi räknar med att Linkmed framöver stryper kranarna till portföljbolagen till vilka bolaget hittills i år investerat 27,7 miljoner kronor. Det är betydelsefullt att den försäljningsprocess som är inledd för merparten av innehaven är framgångsrik för att minska belåningen som i nuläget är relativt hög och ger höga kostnader. Därtill är det betydelsefullt att få loss kapital som kan investeras i transplantationsverksamheten. Försäljningen sjönk med drygt 16 procent Inga försäljningssiffror för Absrober Prognoserna dras ned Svagt från Olerup SSP. Försäljningen inom Olerup SSP hade ett svagt kvartal och den sjönk med drygt 16 procent jämfört med samma period i fjol till 17,7 miljoner kronor. Det var klart sämre än vi räknat, en försäljning på 20,5 miljoner kronor. Bolaget förklarar det svaga kvartalet med negativa effekter från valutan och lageruppbyggnad i den amerikanska verksamheten under fjolåret, vilken tillfälligt lyfte omsättningen. Även när vi väger in båda dessa argument går det inte att påstå att kvartalet var något annat än svagt och vi ser ännu inga tydliga effekter av Linkmeds investeringar senaste året i försäljning och marknadsföring i EU och USA. Hittills i år uppges den organiska tillväxten uppgå till 4 procent, framförallt driven av ökning i USA med 25 procent. Den amerikanska marknaden utgör fortsatt en liten del av försäljningen, cirka 15 procent. I dagsläget uppgår den amerikanska försäljningsorganisationen till omkring 10 personer med flera viktiga rekryteringar genomförda under det första halvåret. och inget konkret kring Absorber För Absorber rapporterar Linkmed inga specifika försäljningssiffror utan ingår som en del i siffrorna under nettoomsättning och under övriga intäkter. Svårt att i dagsläget dra några slutsatser utifrån dessa siffror då det även ingår konsultintäkter från portföljbolag i övriga intäkter. Dock går det att konstatera att det ännu inte handlar om några större siffror. XM-ONE har adderats på flera tongivande transplantationscentra, men det tar tid att nå acceptans för mer utbredd användning med att inkluderas i transplantationsprotokoll. Finansiella prognoser Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med och mot bakgrund av det har vi sänkt våra estimat för i år och nästa, se tabell nedan. (MSEK) 2010P 2011P Rörelseintäkter Ny Tidigare (%) -5% -8% EBIT* Ny 2 15 Tidigare 8 20 (%) -75% -25% * exklusive omstruktureringskostnader 4

5 Främsta orsak till de sänkta prognoserna är en stärkt svensk krona, vilket framförallt påverkar nettoomsättningen. Det ger dock även en negativ effekt på resultatet då Linkmed har en stor andel av kostnaderna i svenska kronor, vilka därmed inte sjunker på samma sätt. Vi har även tagit ned prognoserna för Olerup tillföljd av det svaga kvartalet. Tillväxten ska drivas av Absorbers korstest XM-ONE Linkmed har investerat och investerar i förstärkning av framförallt den amerikanska marknadsorganisationen för att öka försäljningen för både Olerups HLA-typningstester och Absorbers korstest XM-ONE. Vi räknar med att det från och med nästa år kommer börja ge en tydlig effekt med en förstärkt tillväxt, se tabell nedan. Tabell 2: Vinst estimat för LinkMed SEKm 2008 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10E 2010E 2011E 2012E Nettoomsättning 35,2 23,0 20,0 21,1 19,1 83,2 20,3 21,2 19,1 22,3 82,9 100,1 121,7 Rörelseintäkter 41,8 22,0 21,3 20,6 22,2 86,1 22,8 26,0 20,6 26,3 95,7 113,9 136,0 EBIT 12,1 7,4 5,8 5,0 0,5 18,7 4,6-0,7-8,0 0,5-3,6 15,4 28,7 Nettoresultat 8,8 4,4 3,3 2,1-0,6 10,2 2,1-2,2-8,4-2,0-10,5 7,0 19,4 VPA, SEK 1,00 0,50 0,30 0,13-0,04 0,60 0,15-0,13-0,49-0,12-0,61 0,41 1,13 EBIT marginal 34% 32% 29% 24% 3% 22% 23% neg. neg. 2% neg. 15% 24% Nettomarginal 25% 19% 17% 10% -3% 12% 10% neg. neg. neg. neg. 7% 16% Källa: Redeye Research Linkmed värderas till 32 kronor per aktie Värdering och rating De sänkta prognoserna för Linkmed-koncernen ger en negativ effekt på vårt fundamentalt motiverade värde för rörelsen i Linkmed med 8 procent till ett DCF-värde på 425 miljoner kronor. Linkmed och dess portföljbolag har en hög exponering mot utländska valutor och vid värdering av bolagen i modell använder vi oss av det 60 dagars glidande medelvärde för att minska slagen i den dagliga handeln. Vi utgår ifrån en dollarkurs på 7,0 kronor och en eurokurs på 9,3 kronor. Den stärkta svenska kronan ger även en negativ effekt i vår värderingsmodell över Linkmeds portföljinvesteringar, vars sammanlagda värde beräknas till 265 miljoner kronor. Totalt värderar vi Linkmed till 552 miljoner kronor eller 32,1 kronor per aktie, se tabell nästa sida. Vi har sänkt betyget för Avkastningspotential 2,0 poäng. Värderingsrabatten är visserligen hög men vi ser få närliggande kurskatalysatorer och förväntar oss att det fjärde kvartalet resultatmässigt blir relativt svagt, med bibehållen osäkerhet kring tillväxten. 5

6 LinkMed värdering Ägarandel Värde (MSEK) Värde per Andel aktie (SEK) portfölj ONCOlog Medical 40% 57 3,3 21% AnaMar Medical 17% 53 3,1 20% IMED 41% 19 1,1 7% Likvor 49% 26 1,5 10% Övriga Innehav n.m ,4 41% Portföljvärde ,4 100% Moderbolag + Dotterbolag ,7 Substansvärde ,2 Substansrabatt 20% ,0 Motiverat börsvärde ,1 Aktuellt börsvärde ,5 Potential 49% 49% Källa: Redeye Research Scenarioanalys portföljavyttring Bolagets föreslagna förändrade affärsmodell innebär att Linkmed kommer gå från att i våra ögon vara ett riskkapitalbolag till att bli ett rörelsedrivande bolag med fokus på transplantation. Därmed finns potential att ta bort den substansrabatt som vi i dag adderar i vår bolagsvärdering. Innan det sker vill vi dock se steg framåt med framgångsrika försäljningar av flera portföljbolag. Det finns risk att det blir svårt att realisera värden vid försäljning och det kan för vissa bolag till och med bli svårt att finna en köpare till Linkmeds aktiepost. Vi har nedan sammanställt en tabell för tre olika scenarier där Linkmed inom 12 månader avyttrat dess portföljinnehav mer eller mindre framgångsrikt. Stort fokus på hur pass väl bolaget lyckas i processen att avyttra portföljbolag närmaste året 1. Avyttringarna når en nivå motsvarande vår värdering på 265 miljoner kronor 2. Försäljningarna ger ett sammanlagt värde i nivå med det verkliga värde som Linkmed redovisar, 378 miljoner kronor 3. Försäljningarna misslyckas helt och inga värden kan realiseras Scenariotabell avyttringar portföljinnehav Aktiekurs (SEK) Redeye Research Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 6 Källa:

7 Eftersom Linkmed valt att fokusera mot transplantation och bli ett helt rörelsedrivande bolag påskyndas avyttringen, vilket försvårar att finna den optimala partnern till varje enskilt portföljbolag. Vi kan dock konstatera att även vid det sämsta möjliga scenariot ser vi en uppsida från nuvarande nivåer. Aktien handlas till en hög värderingsrabatt jämfört med sektorkollegor Värderingsrabatten är i dagsläget mycket hög och överstiger 30 procent och därtill handlas aktien över den genomsnittliga fundamentala värderingsrabatten i sektorn. Vi bedömer att en utveckling mot ett renodlat transplantationsbolag talar för att rabatten successivt kommer minska och närma sig bolag som exempelvis Vitrolife vars underliggande verksamhet likt Linkmed är mycket stabil. Fundamental värderingsrabatt, bolag inom medicinteknik 40% 35% 30% Genomsnittlig rabatt 27 % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aerocrine Biolin Cellavision Contextvision Linkmed Sectra Vitrolife Källa: Redeye Research Likviditeten i aktien har sjunkit Aktien och ägarna Aktien har under det gångna kvartalet utvecklats svagare än marknaden i övrigt och backat med 2 procent jämfört med Stockholmsbörsen som under samma period stigit med drygt 5 procent. Det finns en osäkerhet kring hur försäljningen utvecklas för Absorber och en uppfattning i marknaden att det kommer ta tid att avyttra portföljen. Därtill spelar försvagningen av euron in, en valuta som Linkmed har en betydande del av intäkterna i. Samtidigt som aktien backat har handelsvolymerna ökat i aktien som under de senaste tre månaderna uppgår till aktier per dag. På ägarsidan har Avanza Pension ökat i ägande med drygt aktier medan Gustaviadavegårdh fonder minskat i ägande med drygt aktier. Storägarna Mohammed Al-Amoudi och Fast Partner AB noterar vi inga förändringar under perioden, vilka tillsammans äger 39,0 procent av kapitalet. 7

8 Attraktiv värdering men en omvärdering kräver framgångsrika försäljningar Investeringsidé Linkmeds affärsmodell är idag uppdelad mellan en rörelsedrivande transplantationsverksamhet samt en riskkapitaldel med riskfyllda småbolag i tidig kommersiell fas inom Life Science-sektorn. Merparten av värdet finns inom den rörelsedrivande delen som på egna ben mer än väl motiverar värderingen. Olerup SSP s etablerade produkter kombinerat med nya produkter från Absorber räknar vi med kommer höja tillväxten och lyfta lönsamheten från och med nästa år och framåt. Linkmed har under det gångna kvartalet beslutat att öka fokus på den lönsamma transplantationsverksamheten och intensifiera arbetet med att avyttra sin riskkapitaldel. Vi tror det är rätt medicin för aktien långsiktigt. Processen går dock inte över en natt varför vi inte räknar med en omvärdering av bolaget förrän flera innehav framgångsrikt avyttrats. Aktien är attraktivt värderad, men i avvaktan från avyttring av innehav har vi svårt att se några tydliga kurskatalysatorer för en omvärdering av bolaget. Risker Det största riskmomentet i vår värdering av Linkmed anser vi gäller vår tillväxtprognos för Absorer, vilket är nyckeln för att öka försäljningen och nå en hög lönsamhet i bolaget. Värderingen av portföljinnehaven är svåra att bedöma och givet en påskyndad process att finna tagare kan prislappen bli pressad. 8

9 Appendix 1 Övriga portföljbolag Fas II-studier förväntas starta nästa år Anamar är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla läkemedel och biomarkörer för inflammatoriska sjukdomar med två diagnostiska produkter på marknaden. Den stora värdedrivaren i bolaget är AMAP102, ett läkemedel utvecklat för behandling av ledgångsreumatism. Fas II-studier står för dörren, vilka bolaget planerar genomföra på egen hand och förväntas starta under nästa år. Linkmed rapporterar att de andra prekliniska projekten, TASS och DAR visat på lovande resultat. Vi värderar Linkmeds ägarandel på 17 procent till 53 miljoner kronor efter att vi tagit hänsyn till förväntad utspädning. Bioresonator har utvecklat en produkt för ögontrycksmätning för användning vid glaukomdiagnostik(grön starr). Produkten är CE-märkt och bolaget har fått de första orderna från distributionspartners, där avtal tecknats i länder som Danmark, Finland, Holland, Italien, Spanien och Storbritannien och fler är under förhandling. Bolagets instrument bygger på en patenterad resonansteknologi som uppges vara enklare än befintliga instrument för mätning av ögontryck. Lansering är påbörjad med de första leveranserna från och med november i år. Bolagets mål är att vara kassaflödespositiva från och med det andra halvåret nästa år. Bioresonators instrument riktar sig mot en marknad på uppskattningsvis miljoner dollar. Vi har inte gjort en separat värdering av bolaget som i nuläget upptas till bokfört värde. En första produkt ska nå marknaden nästa år Biovator är aktiva med att utveckla tester för att påvisa eventuella allergiska reaktioner från kosmetikasubstanser, vilka har potential att ersätta djurförsök. Bolagets tester kommer både vara billigare, snabbare att använda och mer tillförlitliga, uppger Linkmed. Det första testet under utveckling för att identifiera typ 1 allergier är i valideringsprocess, vilket beräknas ska vara klart i år. Därefter ska en färdig produkt finnas klar under första halvåret Ett andra test utvecklas tillsammans med Astrazeneca för typ 4 allergier, kontaktallergier som leder till exempelvis eksem. Nästa steg är validering som kommer ske hos det tyska kemikoncernen BASF. I december i fjol tecknades ett avtal med BASF för att anpassa teknologin för den kemiska industrin. Bolaget räknar med att en produkt från det samarbetet ska finnas på marknaden under det första halvåret I nuläget har vi inte någon analys på portföljbolaget som värderas till bokfört värde i vår modell. Linkmed ägarandel uppgår till 64 procent. Imed utvecklar antikroppsbaserade läkemedel och fortsätter utvecklingen inför kliniska studier mot indikationen transplantat-mot-värdsjukdom. Bolaget har haft som mål att påbörja kliniska studier mot slutet av året eller tidigt under nästa år. Vi bedömer att det scenariot är väl optimistiskt och mot bakgrund att finanserna först måste stärkas. Vi har därför valt att flytta fram tidpunkten för start av fas I-studier till det andra halvåret år För 9

10 att genomföra fas I-studier på egen hand bedömer vi att bolaget har ett kapitalbehov på mellan miljoner kronor. Vi värderar Imed till 64 miljoner kronor med hänsyn tagen till bolagets kapitalbehov, där Linkmeds andel värderas till 19 miljoner kronor. Bygger upp en ny egen marknad Likvor är ett medicinteknikbolag som utvecklat ett instrument för diagnos av patienter med tillståndet normaltryckshydrocefalus (NPH), som ofta förväxlas med demens. Med rätt diagnos kan patienter med NPH hjälpas till ett normalt liv genom insättande av en shunt. Produkten blev i fjol CEmärkt och försäljning i Norden har hittills stått i fokus med ett antal order. Nu riktas blickarna mot Europa för att bygga denna nya marknad och bolaget räknar med flera order i år. Vi värderar Likvor till 55 miljoner kronor, varav Linkmeds andel till 26 miljoner kronor. Bolaget börjar bli moget för försäljning och vi bedömer att bästa potentialen finns i en industriell affär, där bolag som säljer shuntar är de mest sannolika köparna (Medtronic och Codman bland annat). Novahep forskar kring leverstamceller. Bolaget har tagit fram en så kallad odödlig cellinje som är nödvändig för att kunna producera kommersiella produkter, som exempelvis en konstgjord lever till patienter som väntar på en levertransplantation. Bolagets produkter ligger ett par år från att finnas på marknaden. I nuläget har vi inte någon analys på bolaget som värderas till bokfört värde i vår modell. Linkmed ägarandel uppgår till 50 procent. Ny order till klinik i Ryssland Oncolog Medicals verksamhet är inriktad på patientlogistiklösningar för cancerklinikers strålbehandlingsanläggningar. Bolaget har i dagarna fått en ny order på deras patientlogistik system till en protonterapiklinik i Ryssland med ett ordervärde på 10 miljoner kronor. Förbättring av order och försäljning är en nyckel för att Linkmed ska lyckas med en framgångsrik försäljning av Oncolog. Vi bedömer i nuläget att en försäljning alternativt notering inte är aktuellt förrän tidigast under nästa år. Linkmeds ägarandel i Oncolog uppgår till 39 procent som vi värderar till 57 miljoner kronor. Ortoway har utvecklat de två instrumenten OrtoWell och OrtoMixer, för ryggradskirurgi. De är båda CE-godkända för försäljning i Europa. Bolaget arbetar med att ta fram ytterligare klinisk data för OrtoWell och en registreringsansökan till FDA för den amerikanska marknaden förbereds. Stärkt klinisk dokumentation och ett marknadsgodkännande från FDA anser vi är ett krav för lyckas sälja bolaget till en industriell aktör. Pharmacolog är verksamt i att utveckla en helt ny produkt som ska kunna användas för att kontrollera koncentration och blandning av flytande läkemedel innan infusion eller injektion i patient. En första prototyp finns klar för laboratorietestning. I nuläget upptas bolaget till bokfört värde i vår värdering, då informationen för en värdering är för bristfällig. 10

11 Recopharma är aktiva inom området sockerbaserade läkemedel och arbetar för närvarande inom två olika produktområden. Det primära fokusområdet är på produkter som kan fungera mjukgörare i ögat som kan neutralisera virus i ögat i dels förebyggande syfte och dels behandling av infektion. Ett andra utvecklingsområde är förstärkning av effekten från vaccin, så kallat adjuvans. De första djurstudierna med vaccin har visat mycket lovande resultat uppger bolaget. Fokus riktas nu i att finna en samarbetspartner för vidareutveckling. Recopharma har behov av kapital och har bedrivit arbete sedan nästan två år tillbaka i att finna nya investerare till bolaget. Vi har inte gjort en separat värdering av bolaget som i vår värderingsmodell som upptas till bokfört värde. 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har sänkt betyget för Avkastningspotential med 2 poäng till 5,5 poäng. Ledning 7,0p Kommentar: Bolagets ledning har en lång erfarenhet från branschen med kunskaper i att driva nystartade bolag till lönsamhet. Flera ledande befattningshavare är aktieägare. Kommunikationen med marknaden innehåller dock brister som försvårar värderingen. Portföljförvaltning 8,0p Kommentar: Linkmed har en portfölj med unik exponering mot en sektor. Det är positivt att bolagets deltar aktivt i att förädla värden i portföljbolagen. Direktavkastning 0,0p Kommentar: Linkmed har utvecklats och ökat fokus på rörelsedrivande bolag, men närmaste åren är det dock fortsatt investeringsbehov i bolagen. Linkmed har ännu inte lyckats med en framgångsrik försäljning och saknar en uttalad utdelningspolicy. Trygg placering 5,5p Kommentar: Transparensen i portföljbolagen är bristfällig och försvårar värderingen. Merparten av värdet är koncentrerat till transplantationsområdet, som är en trygghet med lågt konjunkturberoende. Bolaget har dessutom en stark ägarbas. Avkastningspotential 5,5p Kommentar: Värderingen är attraktiv, men vi räknar inte med några nyheter närmaste tiden som ska ligga bakom en omvrädering av aktien. Vi tror snarare att aktiemarknaden avvaktar signaler på hur framgångsrikt riskkapitaldelen avyttras. 12

13 Resultaträkning, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e 2012e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e 2012e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e 2012e Soliditet 70% 68% 69% 72% 72% Skuldsättningsgrad 26% 35% 30% 26% 26% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,0 NV FCF ( ) -0,9 Betavärde 1,5 NV FCF ( ) 240,8 Riskfri ränta (%) 3,2 NV FCF (2021-) 251,2 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 138,1 WACC (%) 11,0 Räntebärande skulder 204,3 Motiverat värde 425,0 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 10,7 Motiverat värde per aktie, SEK 24,7 EBIT-marginal 34,6 Börskurs, SEK 21,5 Lönsamhet e 2011e 2012e Avk. på eget kapital (ROE) 2% 2% -2% 1% 3% ROCE 3% 3% 0% 2% 4% ROIC 3% 2% 0% 2% 3% EBITDA just-marginal 30% 23% -3% 14% 22% EBIT just-marginal 30% 22% -4% 14% 21% Netto just-marginal 22% 12% -11% 6% 12% Data per aktie, SEK e 2011e 2012e VPA 1,05 0,60-0,61 0,41 0,99 VPA just 1,05 0,60-0,61 0,41 0,99 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 9,2 5,5 7,9 6,6 5,8 Antal aktier 8,8 16,9 17,2 17,2 17,2 Värdering e 2011e 2012e Enterprise value P/E 20,5 35,7-35,3 52,9 21,8 P/E just 20,5 35,7-35,3 52,9 21,8 P/S 8,8 4,3 3,9 3,2 2,7 EV/S 10,8 5,4 5,5 4,6 3,9 EV/EBITDA just 35,7 23,5-192,0 32,0 17,6 EV/EBIT just 35,9 24,7-147,4 34,1 18,3 P/BV 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån -11,1% Omsättning 51,2% 3 mån -9,7% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån -23,2% V/A, just n.m.% Årets Början -25,1% EK 6,6% Aktiestruktur % Röster Kapital Mohammed Al Amoudi 21,5 21,5 FastPartner AB 17,5 17,5 Mannersons Fastighets AB 5,6 5,6 Länsförsäkringar småbolagsfond 4,6 4,6 Jan Holgersson 2,9 2,9 Avanza Pension 2,8 2,8 Ingemar Lagerlöf 2,8 2,8 SSP Primers AB 2,4 2,4 GustaviaDavegårdh fonder 2,3 2,3 Länsförsäkringar Skåne 2,0 2,0 Aktien Reuterskod Lmed.st Lista Small cap Kurs, SEK 21,5 Antal aktier, milj 17,2 Börsvärde, MSEK 369 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Ingemar Lagerlöf Yvonne Axelsson Okee Williams Monica Caneman Nästkommande rapportdatum Delårsrapport, jan-dec Tillväxt e 2011e 2012e Försäljningstillväxt 739% 106% 11% 19% 19% VPA-tillväxt (just) n.m. % -43% n.m. % n.m. % 143% Tillväxt eget kapital 82% 16% -2% 1% 2% Analytiker Klas Palin Peter Östling Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e 2012e 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% e 2011e 2012e 100% 0% -100% -200% -300% -400% -500% -600% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 1,5 40% 120% 1 0,5 0-0,5-1 -1, e 2011e 2012e 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 100% 80% 60% 40% 20% -2,5-5% e 2011e 2012e 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Intressekonflikter Klas Palin äger aktier i bolaget Linkmed: Nej Peter Östling äger aktier i bolaget Linkmed: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning LinkMeds affärsidé är att tillsammans med innovatörer skapa kommersiellt framgångsrika life science-bolag. Det görs genom att välja rätt idéer och sedan tillföra entreprenörskap och kapital. Sedan i fjol ingår Absorber tillsammans med Olerup SSP som dotterbolag i koncernen med verksamhet inom transplantationsområdet. Bolagets portföljinvesteringar är: AnaMar Medical, Biovator, IMED, NovaHep, Recopharma. BioResonator, Likvor, ONCOlog Medical, Ortoviva och Pharmacolog. 14

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Tillfällig svacka för resultatet

Linkmed (Lmed.st) Tillfällig svacka för resultatet BOLAGSANALYS 2 september 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Tillfällig svacka för resultatet Resultatet för det andra kvartalet är negativt och har påverkats av bolagets satsningar på den amerikanska

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Mot målet 2009

Linkmed (Lmed.st) Mot målet 2009 BOLAGSANALYS 9 december 2008 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Mot målet 2009 LinkMed är ett bolag aktivt inom Life Science området. Ett område som förväntas uppvisa bra tillväxt även under rådande finansiella

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

LinkMed (linkm.ct) Börsoron tynger aktien

LinkMed (linkm.ct) Börsoron tynger aktien Aktiekurs kr Volym, tusental ANALYSGARANTI* 8 Maj, 2008 LinkMed (linkm.ct) Börsoron tynger aktien LinkMed har inlett arbetet med att förbereda exit i några av portföljbolagen. De hetaste exitkandidaterna

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Bra resultat

Linkmed (Lmed.st) Bra resultat BOLAGSANALYS 17 maj 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Bra resultat Resultatet för det första kvartalet var bättre än vi räknat, däremot var försäljningen svag för framförallt Olerups verksamhet som

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer