Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare periodisering för kontantersättning från sommarens avtal med J&J. Under det gångna kvartalet har bolagets läkemedelskandidat NP2 visat på lovande resultat som motiverar vidareutveckling. Vi höjer våra estimat för att produkten når marknaden, vilket ger en positiv effekt i vår värderingsmodell. Diamyd Medical har en stark finansiell ställning, vilket ger bolaget förutsättningar att breddas och öka fokus mot smärtområdet. Aktien har gått bra på börsen i år men vi ser fortsatt uppsida inför fas III-resultaten nästa år. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap MSEK Bioteknik Elisabeth Lindner Anders Essen-Möller Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 9,0 poäng 0,0 poäng 5,5 poäng 6,0 poäng Nyckeltal 08/09 09/10 10/11e 11/12e 12/13e Omsättning, MSEK Tillväxt 122% 2 333% 117% 14% 26% EBITDA EBITDA-marginal % -2% 53% 64% 56% EBIT EBIT-marginal % -2% 53% 64% 56% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal % 0% 57% 67% 58% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -7,33-0,01 5,52 7,40 8,18 VPA just -7,33-0,01 5,52 7,40 8,18 P/E just -18, ,6 24,2 18,1 16,3 P/S 726,1 29,8 13,8 12,0 9,5 EV/S 717,0 25,9 12,0 10,5 8,3 EV/EBITDA just -46, ,0 22,5 16,4 14,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 133,8 Antal aktier (milj) 29,2 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) -501 Free float (%) 51,5 Dagl oms. ( 000) 38 Analytiker: Klas Palin Peter Östling Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Bättre än väntat Kortare periodisering lyfte resultatet Resultat för det gångna brutna räkenskapsåret 2009/10 blev bättre än vi räknat med, då kontantersättningen som betalats ut i juli periodiseras under en kortare period än beräknat (fram till februari nästa år) och därmed ger högre bokförda intäkter under perioden. Det innebär även att en mindre del av kontantersättningen spiller över till nästa räkenskapsår, varför den prognosen sänkts något. Kostnaderna i senaste kvartalet blev högre än vi räknat med och överskred vår prognos med 11 miljoner kronor. Skillnaden beror främst på att istället för att dela kostnaderna för pågående fas III-studier med Johnson & Johnson (J&J) betalar de dessa kostnader direkt till Diamyd Medical. Det ger en positiv effekt för intäkterna samtidigt som kostnaderna blir högre, en effekt som blir positiv för intäkterna till och med april Viktigaste finansiella posten för Diamyd Medical ännu en tid framåt är storleken på likvida medel, som per den sista augusti uppgick till 501,3 miljoner kronor. Vi räknade i juli med att dessa skulle uppgå till 525,0 miljoner kronor och att bolaget valutasäkrade det framtida kassaflödet. Från det att avtalet tecknades med J&J till själva utbetalningen genomfördes stärktes dock den svenska valutan mot dollarn med drygt 7 procent, vilket gav en negativ effekt mot vad som slutgiltigt betalades ut på drygt 20 miljoner kronor. Trots avvikelsen är finanserna mycket starka och tillräcklig för bolagets åtaganden närmaste åren. Förändrat konkurrens landskap Bakslag för Macrogenics Nyligen tillkännagav Eli Lilly och Macrogenics att den vidareutvecklingen för anti-cd3 antikroppen teplizumab avbryts. Beskedet kommer efter att ettårsdata från en pågående fas III-studie studerats av en övervakningskommitté, där inget av de två målen om minskat insulinbehov eller lägre blodsockernivåer uppnåddes. Beskedet innebär att en av de starkaste konkurrenterna till Diamyd Medicals diabetesvaccin i sen utvecklingsfas lämnar arenan. Närmaste konkurrent är nu istället anti-cd3 antikroppen, otelixizumab, som utvecklas av Glaxosmithkline och Tolerx, se tabell nedan. Bolag Diamyd Medical Macrogenics Tolerx Andromeda Substans Diamyd Teplizumab Otelixizumab DiaPep277 Partner Johnson & Johnson Eli Lilly Glaxosmithkline Teva Verkningsmekanism GAD65 anti-cd3 anti-cd3 HSP60 Utvecklingsstatus Fas III Fas III Fas III Fas III Klart för registrering * H Avbruten H H Källa: ClinicalTrials.gov, Redeye Research * Redeyes bedömning 3

4 Glaxosmithkline och Tolerx bedömer vi ligger omkring två år efter Diamyd Medical i tid till marknaden i nuläget. Den stoppade studien ställer dock frågor om bakslaget med teplizumab är förenat till verkningsmekanismen och i så fall om samma bakslag ska drabba otelixizumab. Tolerx tror dock att skillnader mellan deras antikropps biokemiska struktur, bättre dosering och annan studiedesign ska leda till positiva resultat för deras två pågående fas III-studier. Resultaten från den misslyckade studien behöver analyseras ytterligare innan slutsatser kan dras. Andra möjliga problem som kan spelat in för Macrogenics är att deras studier varit mest aggressiva i att rekrytera unga patienter redan från 8 års ålder. Både Diamyd Medical och Tolerx har studier som startar med äldre patienter, från 10 respektive 12 år. Yngre patienter har vanligen ett häftigare sjukdomsförlopp med färre betaceller kvar vid diagnosen som minskar snabbare och därmed svårare att behandla. Bakslag ger ökad osäkerhet kring verkningssätt Osäkerheten kring anti-cd3 behandling ökar efter beskeden från Macrogenics och vi tror att patientrekrytering till pågående studier för Tolerx kan försvåras mot bakgrund av en ökad osäkerhet kring verkningsmekanismen. Bakslaget för Macrogenics är från ett rent konkurrensperspektiv givetvis positivt med att en av de främsta konkurrenter försvinner. Däremot innebär det att J&J och Diamyd Medical med största sannolikhet kommer få dra hela det regulatoriska lasset själva för detta nya behandlingssätt. En etablerad spelare som Eli Lilly inom typ 1 diabetes hade kunnat ge stöd till dialogen med FDA. Bra säkerhetsprofil rapporterad Framgång med NP2 Nyligen presenterades lovande studieresultat för bolagets genterapiprojekt, NP2, som utvecklas mot kronisk smärta. Inga allvarliga biverkningar rapporteras för patienterna som ingick i studien. Därtill rapporterar bolaget att patienter i den högsta dosgruppen visat på en minskning i upplevd smärta, varaktig i fyra veckor efter behandling. Ett centralt problem vid behandling av smärta är att konventionella smärtstillande läkemedel tenderar att ge stor spridning i nervsystemet och därmed systemiska biverkningar som ofta gör det omöjligt att använda dessa läkemedel till en full dos. Diamyd Medicals herpes simplex vektor som används och lokalt levererar den smärtstillande substansen väntas inte ge dessa biverkningar, vilket inledande kliniska resultat indikerar. Det är mycket lovande resultat som även visat på smärtdämpande effekt på patienter med mycket kraftig smärta, där redan maximal tolererad dos av standard behandlingen ges till patienten. Resultaten stärker oss i vår tro på projektet och hela NTDDS-plattformen. Svagheten i studien är storleken på patientunderlaget och att det saknas en kontrollgrupp. Bolaget planerar dock en större placebokontrollerad fas II-studie för att bekräfta de första resultaten, vilken vi bedömer initieras under det andra halvåret nästa år. 4

5 Vi höjer våra estimat Vi utgår ifrån att bolaget självt genomför konceptteststudien och först därefter intensifierar arbetet i att finna en partner som ska bekosta fas IIIstudier och kommersialisering. Baserat på de lovande fas I-resultaten har vi höjt sannolikheten för att NP2 når marknaden från tidigare 10 procent till 25 procent. Dåliga odds för framgång När vi talar genterapi är det viktigt att ha i åtanke att detta är ett område som i läkemedelsvärlden får betraktas som ungt och relativt outforskat. Det har gått drygt tjugo år sedan första kliniska studien inleddes, men trots det finns ännu inget läkemedel på marknaden i EU och USA. Detta tillsammans med de problem kopplat till genterapi anser vi motiverar en fortsatt försiktig inställning till projektet. Därtill saknas framgångssagor inom genterapiområdet, vilket sannolikt är en stark orsak till att intresset kring genterapi från de stora läkemedelsbolagen ännu är i princip lika med noll. Enda aktör med klinisk aktivitet som vi känner till är Sanofi-Aventis, vilka under fjolåret tecknade avtal med Oxford Biomedica för deras prekliniska genterapiprojekt inom ögonsjukdomar. Avtalet gav en kontantersättning på 26 miljoner dollar och tre års forskningsanslag på sammanlagt 24 miljoner dollar. Därtill är Oxford berättigad till ytterligare licensintäkter, milstolpsbetalningar och royalty från försäljning, vilka dock inte offentliggjorts. Smärta ett nytt affärsområde I samband med bokslutet offentliggörs en uppdelning av verksamheten i två affärsområden; diabetes och smärta. Inom diabetesområdet ingår diabetesvaccinet, Diamyd som enda produkt i nuläget. Bolaget uppger dock att de aktivt söker nya projekt och förvärv för att komplettera portföljen. Bolaget vill inte närmare kommentera vad för projekt eller bolag de tittar på, men vi utgår ifrån att det handlar om projekt i preklinisk fas som är nära för att påbörja kliniska studier. Projekt där Diamyd Medical kan göra en förhållandevis liten investering men samtidigt skapa väsentliga värden. Den andra sidan av myntet är givetvis den relativt högre risken. Tre projekt finns under affärsområdet smärta Affärsområdet smärta utgörs helt och hållet av projekt som utvecklas baserat på NTDDS-plattformen. Det är i nuläget tre läkemedelskandidater; NP2, NG2 och NE2. Bolaget uppger att det inte finns några avsikter att i nuläget inlicensiera eller förvärva bolag inom smärtområdet, utan fokus är fortsatt på interna projekt. Uppdelningen är till för att synliggöra smärtportföljen inför den ökande kliniska aktiviteten. Närmaste efter NP2 ligger läkemedelskandidaten NG2, där ansökan om kliniska studier planeras lämnas in under nästa år. NG2 skiljer sig mot NP2 där istället GAD används för lokal leverans till nervcellerna. Prekliniska resultat visar på effekt mot neuropatisk smärta, vilket är den primära målgruppen för den vidare utvecklingen. Marknaden för läkemedel inriktat mot neuropatisk smärta beräknas uppgå till omkring 2,5 miljarder dollar, men med betydande tillväxt och analysföretaget Datamonitor beräknar att den växer till 5,2 miljarder dollar år

6 Två projekt kan bli redo för partner inom två år Kommande studie som planeras är en kombinerad fas I/II-studie, som bör kunna genomföras snabbare än vad som var fallet för NP2. Diamyd Medical har nu finansiella muskler och vi räknar även med att det är en enklare grupp att rekrytera patienter till studier. Mot bakgrund av detta finns en möjlighet att bolaget inom loppet av 24 månader har genomfört två konceptteststudier inom smärtområdet. Tills vidare väljer vi att inte inkludera NG2 i vår modell i avvaktan på myndighetsbesked för start av studie. Aktien och ägarna Sedan förra rapporten har aktiviteten i aktien fortsatt att minska och handeln har i princip halverats. Främsta förklaringen är att avtalet med J&J presenterades under förra perioden, vilket ledde till en kraftigt ökad handel. I det tredje kalender kvartalet har visserligen positiva besked kring NP2 presenterats, men detta har dock inte fått samma starka effekt på handel i aktien. Sedan årsskiftet har Diamyd Medical-aktien stigit med 37 procent och fortsatt utvecklas starkare än marknaden som under samma period är upp med 14 procent. Det slår även index för läkemedelsbolag som stigit med omkring 3 procent sedan årsskifte, i vilket Diamyd Medical ingår. Det är viktigt att poängtera att Astrazeneca ingår med den i särklass högsta vikten i indexet. Avanza Pension och SHB fonder har ökat På ägarsidan har Avanza Pension och SHB Fonder fortsatt öka sina innehav, medan GustaviaDavegårdh Fonder minskat i ägande under perioden. Bolagets huvdägare Bertil Lindqvist och Anders Essen-Möller har inte förändrat sitt ägande. Finansiella Prognoser Vi har justerat prognoserna mot bakgrund av bolagets kortare periodisering av kontantersättningen än vi räknat med, vilket ger negativ effekt på årets prognoser. Ersättningen för pågående studier från J&J ger å andra sidan en positiv intäktseffekt, men då det även ger ökade kostnader är effekten lika med noll på resultatet. Därtill har våra prognoser påverkats negativt av en stärkt svensk krona mot framförallt den amerikanska dollarn i vilken bolaget förväntas få milstolpsbetalningar och royalty. Valutan ger en negativ effekt i vår modell Värdering och rating De bokföringsmässiga förändringarna vi gör i prognoserna ger ingen förändring i vår värdering av bolaget. Den mest påtagliga effekten i vår modell är att den svenska kronan förstärkts mot dollarn. Diamyd Medicals framtida intäkter förväntas till stor del utgöras av milstolpsbetalningar och royalty i dollar. För att minska slagen i valutorna i vår modell utgår vi från ett glidande 60 dagars medelvärde, vilket sjunkit med 50 öre under perioden. Valutaeffekten i vår värderingsmodell ger en negativ effekt på drygt 10 kronor per aktie. Vi har äve3n höjt sannolikheten för att projektet NP2 ska nå marknaden från 10 procent till 25 procent, vilket ger en positiv effekt på 120 miljoner kronor eller drygt 4 kronor per aktie, se tabell nästa sida. 6

7 Diamyd Medical - Kassaflödesvärdering Sum-of-the-parts Diamyd Medical Projekt Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde lansering (MUSD) (MSEK)* Diamyd (vaccin) T1D (Norden) 80% 80% Diamyd (vaccin) T1D (J&J) 80% 23% Diamyd (vaccin) LADA (J&J) 50% 23% NLX P101 2 Parkinsons 40% 6% NP2 Kronisk smärta 25% 15% Avser Diamyd Medical's marginal på försäljningspriset 2 Drivs i Neurologix regi (genterapi) Motiverat teknologivärde (MSEK) Aktieinnehav 21 Nettokassa (MSEK) 501 Ackumulerade adm.kostnader (MSEK) -182 Motiverat börsvärde (MSEK) Antal aktier, full utspädning (milj.) 29,0 Motiverad aktiekurs (SEK) 167 Aktuell aktiekurs (SEK) 134 Kurspotential 25% * Nuvärdesberäkningen baseras på ett avkastningskrav på 16,6 % och en SEK/USD-kurs på 7,0 Källa: Redeye Research Motiverat värde 167 kronor Motiverat fundamentalt värde för Diamyd Medical beräknas till 4,8 miljarder kronor eller 167 kronor per aktie. Vad gäller vår rating av Diamyd Medical har vi inte gjort några förändringar. Investeringsidé Diamyd Medicals diabetesvaccin är ett mycket lovande projekt i sen utvecklingsfas. Lovande fas II-resultat anser vi ger stöd för att Diamyd blir det första nya behandlingsalternativet till patienter med typ 1-diabetes på 90 år. Vi räknar med att oddsen är goda för framgång i pågående studier med Diamyd -vaccinet, där första resultaten presenteras i det andra kvartalet nästa år. Efter sommarens avtal med J&J finns även en stark och trovärdig partner på plats, varför de kommersiella förutsättningarna för Diamyd - vaccinet ytterligare förstärkts. Aktien har två starka år i ryggen, vilket i princip femdubblat kursen. Vi räknar med att intresset kring aktien håller i sig med potential att stärkas ytterligare inför de första fas III-resultaten som vi väntar i andra kvartalet nästa år. Trots framgångar med NP2 är fortsatt merparten av värdet i bolaget kopplat till Diamyd -vaccinet, vilket utgör ett riskmoment vid bakslag av pågående studier. Den stärkta finansiella situationen innebär dock att ett bakslag inte skulle äventyra bolagets överlevnad. Vi räknar med att Diamyd Medical närmaste året ökar aktiviteten för att inleda en process att bygga bolaget vidare med nya projekt inom diabetes och smärta. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har inte gjort några förändringar i vår rating. Ledning 6,0p Kommentar: Koncernchef Elisabeth Lindner har gedigen erfarenhet från branschen. Övriga ledningspersoner har begränsad dokumenterad erfarenhet från branschen. VD och arbetande styrelseordförande Anders Essen-Möller har betydande innehav. Tillväxtpotential 9,0p Kommentar: Diamyd Medicals läkemedelsprojekt adresserar stora marknader där det i dagsläget inte finns etablerade konkurrenter. Tillväxtmöjligheterna för bolaget är starkt kopplat till framgångar med Diamyd-vaccinet. Lönsamhet 0,0p Kommentar: Diamyd är ett utvecklingsbolag som saknar betydelsefulla intäkter. Vi räknar med att bolaget först 2013 kommer nå positiva kassaflöden som baseras på löpande intäkter från egenutvecklade läkemedel. Trygg placering 5,5p Kommentar: Diamyd Medicals värde utgår huvudsakligen från bolagets diabetesvaccin. Bolaget har dock en stabil finansiell ställning. Likviditeten i aktien har nått höga nivåer, som är ett klart plus. Avkastningspotential 6,0p Kommentar: Efter framgångar med NP2 har vi höjt vårt DCF-värde och vi ser fortsatt uppsida för aktien inför fas III-resultaten i andra kvartalet nästa år. 8

9 Resultaträkning, MSEK 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e DCF värdering Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 5,4 NV FCF ( ) 236,9 Betavärde 2,0 NV FCF ( ) 1 271,6 Riskfri ränta (%) 3,4 NV FCF (2018-) 2 844,8 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 548,2 WACC (%) 16,6 Räntebärande skulder 0,0 Motiverat värde 4 901,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 51,5 Motiverat värde per aktie, SEK 167,2 EBIT-marginal 60,0 Börskurs, SEK 133,8 Lönsamhet 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Avk. på eget kapital (ROE) -86% 0% 41% 37% 30% ROCE -88% -2% 38% 36% 28% ROIC -88% -2% 38% 36% 28% EBITDA just-marginal % -2% 53% 64% 56% EBIT just-marginal % -2% 53% 64% 56% Netto just-marginal % 0% 57% 67% 58% Data per aktie, SEK 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e VPA -7,33-0,01 5,52 7,40 8,18 VPA just -7,33-0,01 5,52 7,40 8,18 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld -4,4-18,1-14,9-22,0-29,5 Antal aktier 11,2 28,6 29,3 29,3 29,3 Värdering 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Enterprise value P/E -18, ,6 24,2 18,1 16,3 P/E just -18, ,6 24,2 18,1 16,3 P/S 726,1 29,8 13,8 12,0 9,5 EV/S 717,0 25,9 12,0 10,5 8,3 EV/EBITDA just -46, ,0 22,5 16,4 14,9 EV/EBIT just -45, ,0 22,5 16,5 14,9 P/BV 55,4 12,5 8,3 5,7 4,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån 1,5% Omsättning 626,2% 3 mån 14,3% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 114,0% V/A, just n.m.% Årets Början 38,0% EK 159,2% Aktiestruktur % Röster Kapital Bertil Lindqvist 34,4 23,8 Anders Essen-Möller o fam 6,4 35,1 Avanza Pension Försäkring AB 8,7 6,0 Östersjöstiftelsen 6,4 4,6 Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,6 3,2 SHB Fonder 0,7 0,5 Swedbank Försäkring AB 0,6 0,4 Skandia AB 0,5 0,4 Gålöstiftelsen 0,5 0,4 Item Development AB 0,4 0,3 Fritt kassaflöde, MSEK 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Aktien Omsättning Reuterskod DIAMb.st Summa rörelsekostnader Lista Small cap Avskrivningar Kurs, SEK 133,8 EBIT Antal aktier, milj 29,3 Skatt på EBIT (Justerad skatt) Börsvärde, MSEK NOPLAT Börspost 1 Avskrivningar Bruttokassaflöde Bolagsledning & styrelse Förändring i rörelsekapital VD Elisabeth Lindner Investeringar CFO Anna Styrud Ordf Anders Essen-Möller Fritt kassaflöde Analytiker Kapitalstruktur 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Klas Palin Soliditet 79% 55% 96% 97% 97% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Peter Östling Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,1 0,7 0,7 0,6 0,5 Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Tillväxt 08/09 09/10 10/11 e11/12 e12/13e Försäljningstillväxt 122% 2 333% 117% 14% 26% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % n.m. % 34% 11% Tillväxt eget kapital -41% 345% 51% 45% 34% 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) / / / /102010/11e2011/12e2012/13e 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% / / / / /11e 2011/12e 2012/13e 1000% 0% -1000% -2000% -3000% -4000% -5000% -6000% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) / / / / /11e 2011/12e 2012/13e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006/ / / / /11e 2011/12e 2012/13e 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Intressekonflikter Klas Palin äger aktier i bolaget Diamyd Medical AB: Ja Peter Östling äger aktier i bolaget Diamyd Medical AB: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Turbulent inför besked

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Turbulent inför besked BOLAGSANALYS 29 april 2011 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Turbulent inför besked Andra kvartalets siffror var i nivå med våra prognoser. Diamyd Medical har en stark finansiell situation inför

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort

Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Början på något stort Moberg Dermas kvartalsrapport för det tredje kvartalet visade underliggande på bättre tillväxt än vi förväntat oss.

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Upp till bevis i vår

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Upp till bevis i vår BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Upp till bevis i vår Rapporten för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2010/11 innehöll inga större överraskningar.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus

Pledpharma (pled.st) Emission i fokus BOLAGSANALYS 17 maj 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Emission i fokus Rapporten för det första kvartalet var odramatisk utan några större överraskningar. Kostnaderna var dock något högre än vi

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen

Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) På väg in i matchen Rapporten för det andra kvartalet innehöll några ljuspunkter på vägen valet av en ny CD, bl.a. har avtalet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer