E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde dock delvis på grund av lagereffekter. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 249 MSEK Medtech Anders Karlsson Anders Williamsson Den underliggande tillväxten har mattats av under de senaste kvartalen, men det har mer än väl kompenserats av gynnsamma valutarörelser. Vi har sänkt våra högst ställda förväntningar något och räknar nu med 12 procent tillväxt för 215E. Vi räknar med att de senaste årens marginalförbättringar ska fortsätta, även om vi inte tror att den exceptionellt starka EBIT-marginalen 214 överträffas redan 215. Om bolaget lever upp till våra förväntningar leder den kraftiga vinsttillväxten till allt lägre värderingsmultiplar. Vi behåller vårt motiverade värde 2,6 kronor per aktie. OMXS 3 Allenex 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 19-mar 17-jun 15-sep 14-dec 14-mar Redeye Rating ( 1 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6, poäng 6, poäng 6, poäng 3, poäng 3, poäng Nyckeltal E 216E 217E Omsättning, MSEK Tillväxt -1% 12% 12% 15% 15% EBITDA EBITDA-marginal 11% 2% 18% 24% 27% EBIT EBIT-marginal 9% 18% 16% 2% 24% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 2% 12% 8% 12% 15% Utdelning/Aktie,,,,, VPA,2,13,1,16,23 P/E 141,1 19,8 21,6 12,8 9, EV/S 3,7 3,1 2,3 2, 1,6 EV/EBITDA 35,1 15,2 12,9 8,3 5,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 2,1 Antal aktier (milj) 12,3 Börsvärde (MSEK) 249 Nettoskuld (MSEK) 77 Free float (%) 17 % Dagl oms. ( ) 48 Analytiker: Björn Olander Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från till +1 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Marginaler räddade Q4-resultatet Allenex 4% tillväxt med hjälp av valuta Tillväxten i Q4 lägre än våra förväntningar Försäljningen i Q4 växte med 4,2% till 3,7 (29,4) miljoner kronor. Det var lägre än våra förväntningar och med tanke på medvinden från valutor bör den organiska tillväxten varit negativ, även om bolaget inte uppgav det i rapporten. Försäljningen i Nordamerika växte med 1 procent i lokal valuta i Q4, medan den i Europa minskade med 3 procent i lokala valutor. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q4 Redeye Diff. Förra året Diff. Nettoomsättning 3,7 33,7-3, 29,4 1,2 Varulagerförändring 5,8, 5,8-1,2 7, Aktiverat arbete, 1, -1,,, Övriga intäkter,8 1, -,2,9 -,2 Rörelseintäkter 37,3 35,6 1,7 29,2 8,1 Råvaror och förnöd. -7,6-5,4-2,2-4,4-3,2 Övriga ext. kostnader -8,1-11,3 3,2-1,2 2,1 Personal -11,6-12,8 1,2-11,8,2 Avskrivningar -,6 -,6 -,1 -,5 -,1 Rörelseresultat 9,5 5,6 3,8 2,2 7,2 Finansiella poster,3 -,5,8-1,4 1,7 Resultat efter fin. 9,8 5,1 4,7,9 8,9 Skatt -2,6-1,8 -,8 -,7-1,9 Nettoresultat 7,2 3,3 3,9,2 7, VPA,6,3,3,,6 Tillväxt 4,2% 14,3% -1,1% 7,6% -3,4% Bruttomarginal (%) 75,4% 84,% -8,6% 85,% -9,7% EBIT-marginal 3,8% 16,7% 14,1% 7,5% 23,3% Resultatet hjälptes av varulagerförändringar Rörelseresultatet förbättrades dramatiskt till 9,5 (2,2) miljoner kronor jämfört med vår prognos på 5,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till stor del av att förändringen av lagret av färdiga varor blev hela 5,8 miljoner kronor i kvartalet. Även övriga externa kostnader och personalkostnader var något lägre än vi räknat med. Bra marginal i Q4, men inget som bör extrapoleras Kombinationen av låg försäljning, positiva lagereffekter och lägre kostnader innebar att den rapporterade EBIT-marginalen blev hela 3,8 (7,5) procent i kvartalet, men det är naturligtvis inget som bör extrapoleras till kommande kvartal. Tillväxtmålet överskreds och marginalerna närmades sig målet under 214 När vi nu kan summera 214 konstaterar vi att tillväxten blev 12, procent och därmed överskreds tillväxtmålet på 1 procent. EBIT-marginalen som var kraftigt negativ 211 har under de följande tre åren förbättrats markant och uppgick till 18,3 procent för 214. Det är ganska nära målet på 2 procent, men då bör man alltså även beakta de kraftigt positiva lagereffekterna i Q4. 3

4 Allenex äger numera 1% av sina dotterbolag Förvärv av minoritetsandelar Den 4 mars förvärvade Allenex samtliga minoritetsandelar i koncernens bolag. Tidigare ägdes vissa dotterbolag endast delvis av Allenex. Det innebar att försäljning och resultat visserligen ingick i koncernens redovisning, men en del av resultatet kom i de fallen minoritetsägarna till del. Stukturen förenklas... Vi ser mycket positivt på att Allenex nu städat upp i den strukturen. Förutom potentiella meningsskillnader som kan uppstå mellan olika ägare vid exempelvis förvärv, investeringar och avyttringar finns det åtminstone en risk att det uppstår intressekonflikter....och vinstläckaget stoppas Ur aktiemarknadens externa perspektiv är det också betryggande att resultatet verkligen kommer aktieägarna till godo istället för att förhållandevis betydande belopp läcker ut till minoritetsägare på ett sätt som inte är helt enkelt att kvantifiera. Förvärvet av minoriteterna avser: 9% av Olerup SSP AB 1,9% av Absorber 25% av Olerup International 5% av Olerup Inc Uppstädningen kostar Allenex 24 miljoner kronor... Köpeskillingen uppgår till 2 miljoner kronor för aktierna plus 4 miljoner kronor för en fordran. Det finansieras delvis av ett nytt på lån på 1 miljoner kronor och och dels av att betalningar i tre omgångar fram till 218. Räntan för lånet är 3 procent....men det innebär lågt räknat att de köper för P/E 6x. Resultatet har förbättrats under de senaste åren och vi anser att förvärvet signalerar att bolaget vill säkerställa att vinsterna inte hamnar hos minoriteterna. Bolaget uppger att cirka 4 miljoner kronor per år betalats i utdelning från Olerup SSP och Olerup international. Ställer man de i relation till prislappen 24 miljoner kronor (inklusive fordran) görs förvärvet till P/E 6x. Om man förväntar sig ökade vinster sjunker multipeln och därmed anser vi att prislappen åtminstone inte är för hög. Dessutom kommer även 214 års resultat bolaget till godo trots att uppgörelsen alltså genomfördes i början av mars i år. Förmånlig ränta tydliggör att lånen från huvudägarna inte längre är marknadsmässiga Förvärvet innebär att Allenex skulder nu uppgår till 112 miljoner kronor. I årsredovisning för 213 löpte lånet på 7 miljoner kronor på Stibor 3 mån + 3,4 procent, vilket idag motsvarar cirka 3,7 procent. Uppenbarligen har Allenex goda kontakter med Danske Bank och lånar alltså ytterligare 1 miljoner kronor till 3 procent. Därmed är det anmärkningsvärt att huvudägarna Mohammed Al Almoudi och FastPartner lånat ut 2 miljoner kronor till en ränta på 1 procent. Även om villkoren var markandsmässiga när lånet togs är det uppenbarligen inte det längre. 4

5 Finansiella prognoser Från och med den här rapporten ökar vi transparensen i våra finansiella prognoser. Dels underlättar det förståelsen för våra förväntningar och dels blir det enklare att diskutera avvikelser från våra prognoser. Resultaträkning per år (SEKm) E 216E 217E Nettoomsättning 8,5 98,7 112,7 111,8 125,2 14,1 16,8 184,9 Varulagerförändring 1,2-2,2,2 3,2 5,4,,, Aktiverat arbete, 5,2,,,7,,, Övriga intäkter 1,6 3,7 3,4 3,8 4,2 3, 3, 3, Rörelseintäkter 92,3 15,3 116,4 118,8 135,5 143,1 163,8 187,9 Råvaror och förnöd. -15,6-16,6-18,1-18,9-26,2-29,9-35,1-41,2 Övriga ext. kostnader -36,6-49,2-44,8-43,7-38,8-38,8-42,1-45,3 Personal -49,9-51,8-43,3-44,4-45,2-49,2-51,2-54,2 Avskrivningar -,9-1,9-2,3-2,2-2,5-2,7-3,1-3,5 Rörelseresultat -8,1-13,5 7,9 9,6 22,9 22,5 32,2 43,7 Finansiella poster -8,3-11,7-5,5-4,1-2,5-4,8-4,5-4,3 Resultat efter fin. -16,4-25,2 2,4 5,5 2,4 17,8 27,7 39,4 Skatt 2,9 9,1-2,2-3,2-5,2-6,2-8,3-11,8 Minoritetens andel 3,6 5,5 4,5 3,3-2,3,,, Nettoresultat -1, -1,7 4,7 5,6 12,9 11,5 19,4 27,6 VPA -,8 -,9,4,5,11,1,16,23 Tillväxt -3,3% 22,6% 14,2% -,8% 12,% 11,9% 14,8% 15,% Bruttomarginal (%) 8,7% 83,2% 83,9% 83,1% 79,1% 78,7% 78,1% 77,7% EBIT-marginal -8,8% -12,8% 7,% 8,6% 18,3% 16,1% 2,% 23,6% Vi räknar med 11,9 procent tillväxt under 215E och en EBIT-marginal på 16,1 procent. Det är något lägre än den rapporterade marginalen på 18,3 procent 214, men den påverkades i stor utsträckning av den positiva varulagersförändringen i Q4. Resultaträkning per kvartal (SEKm) Q1 '14 Q2 '14 Q3 '14 Q4 '14 Q1E '15 Q2E '15 Q3E '15 Q4E '15 Nettoomsättning 3,6 31,5 32,4 3,7 33,3 34,4 35,8 36,6 Varulagerförändring,7,1-1,3 5,8,,,, Aktiverat arbete,,,7,,,,, Övriga intäkter,6 1,5 1,3,8,8,8,8,8 Rörelseintäkter 31,9 33,2 33,2 37,3 34, 35,1 36,6 37,3 Råvaror och förnöd. -5, -7,6-6,1-7,6-7, -7,3-7,7-7,9 Övriga ext. kostnader -9,9-1,9-1, -8,1-9,3-9,6-9,8-1, Personal -12,3-12,2-9,1-11,6-12,8-12,6-1,8-13,1 Avskrivningar -,5 -,6 -,8 -,6 -,6 -,7 -,7 -,7 Rörelseresultat 4,2 2, 7,3 9,5 4,3 4,9 7,7 5,6 Finansiella poster -1,6 -,9 -,3,3-1,2-1,2-1,2-1,2 Resultat efter fin. 2,5 1,1 7, 9,8 3,1 3,7 6,5 4,5 Skatt -1,2 -,7 -,6-2,6-1,1-1,3-2,3-1,6 Minoritetens andel -,2 -,3 -,6-1,3,,,, Nettoresultat 1,1,1 5,8 5,9 2, 2,4 4,2 2,9 VPA,1,,5,5,2,2,3,2 Tillväxt 14,1% 16,% 14,2% 4,2% 8,9% 9,1% 1,5% 19,2% Bruttomarginal (%) 83,6% 76,% 81,3% 75,4% 79,% 78,8% 78,6% 78,4% EBIT-marginal 13,6% 6,4% 22,4% 3,8% 13,% 14,3% 21,3% 15,4% 5

6 Försäljning (MSEK) Tillväxt Allenex Underliggande tillväxten avtog gradvis under 214 Försäljningen lyfts av positiva valutaeffekter Tillväxten under första halvåret 214 berodde framför allt på enkla jämförelsetal på grund av det föregående årets svaga inledning. Det innebär också att tillväxten avtagit under slutet av 214 när jämförelsetalen blivit allt tuffare. Allenex redovisar tillväxt i lokal valuta per region, men inte vilken påverkan det har på den totala försäljningen. Vi räknar med att underliggande tillväxt var negativ i Q4 och även kommer bli det i Q1... Den rapporterade tillväxten i Q4 blev 4,2 procent, men med tanke på de positiva valutaeffekterna modellerar vi den organiska tillväxten i kvartalet till -2,5 procent. Försäljningen i Q4 utgör onekligen ett markant hack i den annars så jämna försäljningskurvan. Det gör oss en aning fundersamma över hur utvecklingen kommer bli under de närmaste kvartalen. Vi drar öronen åt oss och har sänkt våra underliggande förväntningar, men tror inte att ett det svaga kvartalet är början på en nedåtgående trend....men det kompenseras mer än väl av medvind från valutor Vi modellerar en negativ tillväxt på,8 procent i Q1, men positiva valutaeffekter lyfter den till 8,9 procent rapporterad tillväxt. Vi räknar med förbättrad underliggande tillväxt under året samtidigt som valutaeffekten är kraftigt positiv, men avtagande under året. Den höga tillväxten i Q4 215 beror på att Q4 214 blev ett så pass enkelt jämförelsekvartal. Försäljning och tillväxt % 4% 3% 2 2% 1 1% -1-2 E E E E E E E E E E E E % -1% -2% Försäljning Tillväxt Tillväxt i lokal valuta (modell) Källa: Redeye Realtids-PCR kan ha betydande potential, men kostnaderna lär bli betydligt högre än intäkterna 215E Under de kommande åren räknar vi med en tillväxt kring 15 procent. Nya produkter är en viktig drivkraft för det och något av det mest spännande just nu är utrustningen för så kallad realtids-pcr som är en helt ny plattform för HLA-typning. Lanseringen förväntas redan i slutet av 215, men vi räknar för närvarande inte med att det kommer leda till några markanta effekter på försäljningen i år. Vi tror inte att bolaget ens internt har fullt klart för sig vilken affärsmodell som kommer tillämpas på olika marknader, men det här kommer bli en mycket viktig drivkraft för Allenex. Vi lär få anledning att återkomma till den här spännande utvecklingen under det närmaste året när det finns mer visibilitet kring produkten. 6

7 Försäljning, kostnader (MSEK) Marginal Allenex Vi fokuserar på underliggande kostnader och marginaler Investeringar under 215 bör lyfta marginalerna 216 Med tanke på den stora inverkan av varulagerförändring som i Q4 uppgick till hela 5,8 miljoner kronor ser vi en anledning att rensa för den typen av effekter när vi betraktar den underliggande marginaltrenden. Vi har därför valt att bara räkna med råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader samt personalkostnader. Vi räknar alltså inte med avskrivningar, varulagerförändringar, aktiverat arbete och övriga intäkter. Vi har däremot inkluderat aktiverade utvecklingskostnader relaterade till utvecklingen av instrumentet för realtids-pcr som uppgick till 1, respektive 1,8 miljoner kronor i Q3 respektive Q4. Försäljning, underliggande kostnader och underliggande marginal 3 2 3% 2% 1 1% -1-2 E E E E E E E E E E E E % -1% -2% -3-3% -4-4% Försäljning Underliggande kostnader Underliggande marginal Valutan lyfter försäljningen, men ökar också kostnaderna Valutans positiva effekt på försäljningen har även en viss negativ effekt på kostnaderna. Samtidigt investerar bolaget i produktutveckling som ännu inte genererar intäkter. Marginalen har förbättrats mycket markant sedan den kraftigt negativa nivån under 211 och vi räknar med att 215 blir ett år då den underliggande marginalen kommer ligga på ungefär samma nivå som under 214. Kvartalsdynamik snarare än trend under 214 Under 214 var kostnaderna ovanligt höga i Q2, vilket kompenserades av ovanligt låga kostnader under Q3. Det förklarar att marginalen var så pass stark i Q3. Att den blev lägre i Q4 (om man alltså bortser från den dramatiskt positiva effekten av lagerförändringar) ser vi alltså inte som ett trendbrott. Frön som sås 215 bör ge en bra skörd 216 om man ser till marginalerna Under 216E räknar vi med att den underliggande marginalen kan fortsätta att förbättras. Investeringar som inte genererar intäkter under 215 blir under 216 viktiga drivkrafter för att lyfta försäljningen betydligt mer än kostnaderna. Lägre kostnader som andel av försäljningen innebär ju som bekant rent matematiskt högre marginaler. 7

8 Svag Q4 gör oss mer försiktiga till 215 Estimatförändringar Vi sänker försäljningsestimaten för E med miljoner per år, vilket motsvarar 8-9 procent. Den svaga avslutningen på 214 gör att vi är lite återhållsamma på tillväxttakten, även om den positiva valutaeffekten ger ett välkommet bidrag under inledningen av 215E. Tillväxten under de följande åren väntas fortfarande ligga i närheten av 15 procent, bland annat drivet av produktlanseringar, men utgångspunkten är alltså lägre än vi tidigare räknat med. Estimatförändringar Nya estimat (MSEK) 215E 216E 217E Nettoomsättning 14,1 16,8 184,9 EBIT 22,5 32,2 43,7 Nettoresultat 11,5 19,4 27,6 Vinst per aktie (SEK),1,16,23 Tillväxt 11,9% 14,8% 15,% EBIT-marginal 16,1% 2,% 23,6% Gamla estimat Nettoomsättning 151,9 175,9 22,5 EBIT 24,6 35,5 42,7 Nettoresultat 12,9 22,1 27,8 Vinst per aktie (SEK),11,18,23 Tillväxt 18,5% 15,8% 15,1% EBIT-marginal 16,2% 2,2% 21,1% Förändring Nettoomsättning -11,8-15,1-17,5 EBIT -2,1-3,3 1, Nettoresultat -1,3-2,7 -,2 Vinst per aktie (SEK) -,1 -,2, Tillväxt -6,6% -1,% -,1% EBIT-marginal -,1% -,2% 2,5% Fortsatta marginalförbättringar, även om vi inte tror att den rapporterade marginalen 215 slår 214 års nivå Prognosförändringarna har en relativt liten inverkan på marginalerna. Vi räknar dock med att det ska vara möjligt att lyfta marginalerna mer än vi tidigare prognosticerat under 217E. Marginalförbättringarna har hittills pågått i tre år och vi ser potential för att dynamiken med att ökad försäljning lyfter marginalerna på grund av en hög andel fasta kostnader. Starka resultatförbättringar väntas under de närmaste åren Sammantaget blir den negativa inverkan på nettoresultatet mindre än tre miljoner per år under och därefter till något positiv. De relativt högra räntekostnaderna innebär att det är en markant resultatförbättring på nedersta raden under de kommande åren. 8

9 Värdering och aktie Motiverat värde oförändrat på 2,6 kronor DCF-värde 2,6 kronor per aktie Vi behåller vårt motiverade värde 2,6 kronor per aktie. Det är i linje med vårt DCF-värde och i samma storleksordning som vår multipelmodell indikerar. DCF Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett värde på 2,6 kronor per aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 12,2 procent för att diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 224E och terminalvärdet under de följande åren. DCF sammanfattning SEKm Per aktie DCF ,5 DCF ,8 Skulder -92 -,8 Kassa 7,1 Övrigt, Summa 312 2,6 Multipelvärdering indikerar värden i samma storleksordning som DCF Multipelvärdering Vi har ansatt intervall av multiplar för några av de vanligaste värderingsmåtten baserat på vilken värdering ett bolag av Allenex karaktär kan förväntas ha när bolaget mognat ytterligare. Dessa multiplar i kombination med våra estimat för 22E, i förekommande fall tillsammans med nettokassan vid den tidpunkten, ger ett implicit aktievärde 22E. Genom att diskontera det värdet till nutid och dessutom ta hänsyn till prognosticerade utdelningar under perioden erhålls ett värde som speglar var aktien bör handlas idag givet dessa förutsättningar. Multipelvärdering Multipel Estimat 22E Multiplar Aktievärde idag EV/S S 266 1,x - 3,x 1,4-3,6 EV/EBITDA EBITDA 72 7,x - 9,x 2,4-3, EV/EBIT EBIT 66 8,x - 1,x 2,5-3, P/E EPS,38 1,x - 15,x 1,9-2,9 9

10 Multipel Kronor per aktie Allenex Multipelvärdering i relation till DCF-värdet 4, 3,5 3, DCF-värdet är i samma storleksordning som multipelvärderingen indikerar 2,5 2, 1,5 1,,5, EV/S EV/EBIT EV/EBITDA P/E DCF Med den höga vinsttillväxten som vi räknar med kommer dagens relativt höga multiplar se betydligt mer attraktiva ut under de närmaste åren. Till exempel kommer P/E-talet baserat på nuvarande aktiekurs sjunka under 1x redan 217E om bolaget lyckas leva upp till våra förväntningar. Vinstmultiplar baserade på våra prognoser och nuvarande aktiekurs E 216E 217E 218E 219E 22E EV/EBITDA EV/EBIT P/E 1

11 Scenarioanalys I resten av analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller rimliga. Det finns dock många faktorer som på olika sätt kommer påverka utfallet och det är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien kan påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. Base case: 2,6 kronor per aktie I vårt Base case-scenario räknar vi med en genomsnittlig årstillväxt på 13,9% fram till 219E då EBIT-marginalen förbättrats till 24,7%. Det ger ett motiverat värde på 2,6 kronor per aktie. Bear case: 1,6 kronor per aktie I vårt Bear case-scenario räknar vi med att bolaget tillväxt uppgår till 1% fram till 219E. Med tanke på den långsammare försäljningstillväxten är EBIT-marginalen 2%. Under de förutsättningarna indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 1,6 kronor per aktie. Bull case: 3,6 kronor per aktie I vårt Bull case-scenario växer bolaget med 2% till 219E vilket är högre än i vårt Base case. Det är även avsevärt högre än underliggande marknad och skulle förutsätta en betydande expansion på geografiska marknader som befinner sig i ett tidigt skede för Allenex. Det är dock fullt möjligt att satsningarna i länder som Kina, Brasilien och andra tillväxtmarknader skulle kunna lyfta försäljningen betydligt mer än vi vågar hoppas på i vårt Base case-scenario. Dessutom kan kommande produktlanseringar komma att få en betydligt kraftigare inverkan än vi räknat med i vårt grundscenario. Vi räknar dock med att EBIT-marginalen även i det fallet uppgår till 24,7%. Under de förutsättningarna indikerar vår modell att aktien bör handlas till cirka 3,6 kronor per aktie. Scenarioanalys Bear Base Bull Årlig tillväxt till 219E 1,% 13,9% 2,% EBIT-marginal 219E 2,% 24,7% 24,7% Värde per aktie 1,6 2,6 3,6 Uppsida från 2,7 kronor -23% 26% 74% 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Allenex Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga Ledning 6,p Allenex har inte levererat på sina mål historiskt men vi ser en viss förbättring under senaste 1-2 åren. Bolaget har fokuserat verksamheten till transplantationsområdet. Allenex skulle må bra av en lägre skuldsättning. Det har tidigare funnits en dålig kostnadskontroll från Linkmed-tiden, där dock betydande förbättringar gjorts senaste åren. Kommunikationen har likaså förbättrats baserad på mer realistiska mål. Det finns en tydlig vision vart bolaget vill komma. Ägarskap 6,p Om styrelse och ledning ägde fler aktier hade betyget kunnat bli högre. Huvudägare som representerar över 75 procent av ägandet är med i styrelsen via representanter eller i egen person. Tillväxtutsikter 6,p Allenex har en betydande potential att växa med egen kraft genom att ta marknadsandelar. Bolagets produkter har höga marginaler och har ett lågt beroende från enskilda kunder. När väl kunder väljer Allenex produkter är barriären för att byta relativt hög, vilket låser in kunder i långa relationer. Transplantationsområdet är dock en relativt mogen marknad med beskedlig tillväxt. Lönsamhet 3,p Allenex har vänt från förlust och har gradvis förbättrat sin lönsamhet, även om den kan bli ännu bättre. Vi ser på lönsamheten över en lite längre period och om den positiva utvecklingen fortsätter bör det finnas utrymme att höja betyget. Finansiell styrka 3,p Bolaget har en hög skuldsättning i förhållande till sin lönsamhet, vilket ställer krav på betydande förbättring framåt. Styrkan med Allenex är att efterfrågan på bolagets produkter är stabil och relativt okänslig för svängningar i konjunkturen. 12

13 Resultaträkning E 216E 217E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 216E 217E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg. Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford. Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 216E 217E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 12,2 % NPV FCF ( ) 33 NPV FCF ( ) 152 NPV FCF (224-) 212 Rörelsefrämmade tillgångar 7 Räntebärande skulder -92 Motiverat värde MSEK 312 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 7,4 % Motiverat värde per aktie, SEK 2,6 EBIT-marginal 24,8 % Börskurs, SEK 2,1 Lönsamhet E 216E 217E ROE 1% 7% 5% 8% 1% ROCE 1% 7% 6% 9% 12% ROIC 2% 6% 6% 7% 1% EBITDA-marginal 11% 2% 18% 24% 27% EBIT-marginal 9% 18% 16% 2% 24% Netto-marginal 2% 12% 8% 12% 15% Data per aktie E 216E 217E VPA,2,13,1,16,23 VPA just,2,13,1,16,23 Utdelning,,,,, Nettoskuld,73,71,64,54,37 Antal aktier 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 Värdering E 216E 217E Enterprise Value 412,6 385,7 326,2 313,9 293,2 P/E 141,1 19,8 21,6 12,8 9, P/S 2,9 2,4 1,8 1,5 1,3 EV/S 3,7 3,1 2,3 2, 1,6 EV/EBITDA 35,1 15,2 12,9 8,3 5,9 EV/EBIT 43, 16,8 14,5 9,7 6,7 P/BV 1,5 1,4 1,1 1,,9 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån -11,5 % Omsättning 11,9 % 3 mån 6,2 % Rörelseresultat, just 53,29 % 12 mån -15,2 % V/A, just 124, % Årets Början 7,8 % EK 3,7 % Aktiestruktur % Röster Kapital Midroc Invest AB 36,3 % 36,3 % FastPartner AB 32,3 % 32,3 % Xenella Holding AB 9,3 % 9,3 % Mannersons Fastighets AB 5,6 % 5,6 % Avanza Pension Försäkring AB 1,9 % 1,9 % Nordnet Pensionsförsäkring AB,5 %,5 % SHB fonder,4 %,4 % Holgersson Jan,4 %,4 % SEB fonder,3 %,3 % W8imy Clearstream Banking S.A.,3 %,3 % Aktien Reuterskod Lista Kurs, SEK 2,1 Antal aktier, milj 12,3 Börsvärde, MSEK 249, Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Anders Karlsson Yvonne Axelsson Anders Williamsson Nästkommande rapportdatum Q1 report May 2, 215 Q2 report August 27, 215 Q3 report October 27, 215 Kapitalstruktur E 216E 217E Soliditet 63% 63% 63% 67% 73% Skuldsättningsgrad 45% 42% 38% 31% 21% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet,3,4,4,4,5 Tillväxt E 216E 217E Försäljningstillväxt -1% 12% 12% 15% 15% VPA-tillväxt (just) 74% 56% -24% 68% 42% Analytiker Björn Olander Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 216E 217E 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% E 216E 217E 25% 2% 15% 1% 5% % Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%),25,2,15,1, E 216E 217E,25,2,15,1,5 74% 72% 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% E 216E 217E 5% 4% 3% 2% 1% % VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Björn Olander äger aktier i Allenex: Nej Klas Palin äger aktier i Allenex: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Allenex utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för säkrare transplantationer. Bolaget har en egen försäljningsorganisation i Europa och USA, Olerup GmbH och Olerup Inc. Allenex finansiella mål är att under en konjunkturcykel öka omsättningen för koncernen med i genomsnitt minst 1 procent per år med en rörelsemarginal på EBITnivå som överstiger 2 procent. 14

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 27. Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 3 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 1,p ,5p - 7,p ,p - 3,p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Sensys Gatso Group (SENS.ST)

Sensys Gatso Group (SENS.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Drar fram som en slåttermaskin Q2-rapporten blev ungefär så odramatisk som vi förutspått även om intäkterna

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 oktober 2013 Sammanfattning Sensys Traffic (SENS.ST) Rejäl tillväxt att vänta Tack vare det fleråriga kontraktet med Svenska Trafikverket kommer Sensys högst sannolikt visa goda vinster

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 12 februari 2016 Sammanfattning (BRE2.ST) Säker hamn med hög tillväxt Intäkterna på 95,7 MSEK kom in i princip som väntat, motsvarande en intäktstillväxt på 19

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU

Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU BOLAGSANALYS 15 augusti 2013 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Svag säsongsöppning i EU Andra kvartalet blev svagare än vi räknat med och EBIT sjönk till 6,6 MSEK mot förväntade 1,3 MSEK. Högre marknadsföringskostnader

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 4 augusti 2014 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Satsar offensivt på mer tillväxt Intäkterna ökade från 2013 med 15 procent till 72 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Företagssegmentet har vänt

Företagssegmentet har vänt 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Företagssegmentet har vänt Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 29 januari 2013 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Utökad potential i Nordic Iron Ore Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore har redovisat positiva resultat från prospekteringen

Läs mer

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 juni 2016 Sammanfattning (BOLJ.ST) Turn-around efter storstädning slutförde nyligen ett mycket omfattande omstruktureringsprogram som gör att resultatet nu har

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012

Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 BOLAGSANALYS 16 februari 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) In Vivo data under 2012 Som vanligt var rapporten från Creative Antibiotics (CA) relativt odramatisk. Kostnaderna i det fjärde

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 april 2014 Sammanfattning (MICR.ST) Marknaden börjar vända upp nådde under kvartal 1 en omsättning på 242 MSEK, jämfört med vår prognos på 234. EBIT för perioden uppgick till 3 MSEK, mot

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg BOLAGSANALYS 11 maj 2009 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Stark partner rätt väg Ricoh har lagt ett bud på Carl Lamm Holding som med största säkerhet kommer att gå igenom. Vi ser inga hinder

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet

Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet BOLAGSANALYS 15 november 2010 Sammanfattning Linkmed (Lmed.st) Svag försäljning i kvartalet Det tredje kvartalet blev svagare än vi räknat med och försäljningen var speciellt svag för Olerup. Linkmed har

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Bolaget är på bättringsvägen

Bolaget är på bättringsvägen 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning AllTele (ATELA.st) Bolaget är på bättringsvägen AllTeles Q2:a visade oväntat svaga 196,6 MSEK i intäkter och EBITDA om 11,6 MSEK

Läs mer

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året

Probi AB (PROB.ST) En bra start på året BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Probi AB (PROB.ST) En bra start på året Probis Q1-rapport var solid och blev inte alls så dålig som vi hade förväntat oss. Omsättning sjönk som väntat pga vissa engångsposter

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 november 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Fortsatt turbulent Oniva rapporterade ett Q3 som var något bättre än förväntat rent finansiellt: 51 miljoner

Läs mer

Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien

Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien BOLAGSANALYS 25 mars 2014 Sammanfattning Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien Bioinvent genomför emissioner; dels en företrädes emission och dels en rabatterad riktad emission som ska tillföra

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Smärtfritt kvartal Det brutna räkenskapsårets sista kvartal blev starkare än vi räknat med tackvare att bolaget använder en kortare

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende BOLAGSANALYS 27 september 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Ny ägare stärker förtroende Kopy Goldfields har genomfört en riktad nyemission till Eldorado Gold som tillfört bolaget ca 17 miljoner

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning (IVSO.ST) Islossning stora saker väntar Försäljning och rörelseresultat uppgick till 46,9 respektive 4,9 MSEK, jämfört med vår prognos

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak

Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak BOLAGSANALYS 29 maj 2012 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Två steg fram och ett snett bak Q1-rapporten bjöd på ett par överraskningar både positivt och negativt. Vi hade räknat med bättre resultat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Sensys Gatso Group (SENS.ST)

Sensys Gatso Group (SENS.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 december 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) The Great Gatso kapitel 2 Gatso-förvärvet ser ut att utvecklas precis så positivt som vi väntat oss.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider

Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider ANALYSGARANTI* 20 augusti 2007 Orexo (ORX.ST) Fortfarande i väntans tider Årets andar kvartal medförde större kostnader än väntat, men diagnostikverksamheten utvecklades över förväntan. Omsättningen uppgick

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan

Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan BOLAGSANALYS 4 december 2009 Sammanfattning Opus Prodox (OPUS.ST) Upp ur svackan Resultatet i Q3 blev något bättre än vi hade befarat och bolaget ser nu ut att ha den värsta svackan bakom. När besparingarna

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider

Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) I väntans tider Creative Antibiotics (CA) avslutade det tredje kvartalet med en kassa på 15 mkr och bolaget anger nu för första

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase

Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase BOLAGSANALYS 28 augusti 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Snålt värderat tillväxtcase Både försäljning och resultat utvecklades mer positivt än våra förväntningar under det andra kvartalet. Vi

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start!

Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Q2-2011: En bra start! Moberg Dermas (MD) första kvartalsrapport som börsnoterat företag slog våra förväntningar med råge. Försäljning

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA BOLAGSANALYS 9 februari 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Växlar upp i USA Odramatiskt kvartal med intäkter och resultat i nivå med förväntningarna. Finanserna är tillräckliga för att syna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 september 2014 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMINB.ST) In i ett nytt skede Med nyheten kring Copperstone går Kopparberg in ett nytt skede. Fokus för bolaget kommer framförallt ligga

Läs mer