Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter"

Transkript

1 Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

2

3 Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas provtagningar i Kålsäter under 2010 sammanfattats och den ursprungliga provpunktsplaceringen samt motiv för provpunkternas lokalisering har sammanfattats. I tabell 1 och figur 1 listas planerade provpunkter inför provtagningsomgång 1 och i tabell 2 och figur 2 visas detsamma för provtagningsomgång 2. I figur 3 visas läget för planerade provtagningspunkter för sediment i Lillälven. Vissa modifieringar av provtagningen från den i provtagningsplanen gjordes under fältarbetet. Tabell 1 Motivering för läget av preliminära provpunkter. Optionspunkter är markerade i röd kursiv stil. Provpunkt Provtagningsmetod Djup (m) Syfte Jord 1001 Skruvborr 3 Jordprov uttas i samma punkt som gv-rör installeras Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke undersökt område i den västra delen av området Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke undersökt område i den västra delen av området Skruvborr 2 För avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE5 och S Skruvborr 2 För avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE5 och DGE Skruvborr 3 För avgränsning av tidigare påträffad förorening inom det mest förorenade området, avgränsning av förorening i DGE2 samt undersökning av förorening på större djup Skruvborr 3 Avgränsning av förorening i området för den tidigare mycket höga halten av dioxin i provpunkt S Skruvborr 3 Provpunkt förlagd i slänten (så långt möjligt) för att undersöka föroreningsförekomst i bark och spån i närområdet kring tidigare provpunkt S5 där förorening påträffats Skruvborr 3 Provpunkt förlagd i slänten (så långt möjligt) för att undersöka föroreningsförekomst i bark och spån i närområdet kring tidigare provpunkt S5 där förorening påträffats. Vid fältbesöket observerades bark och spån i detta område. Prov uttas om möjligt även under grundvattenytan Skruvborr 2 Provpunkt förlagd för avgränsning av det mest förorenade området Skruvborr 3 Provpunkt förlagt i centrala delen av området för den tidigare verksamheten för avgränsning av förorening bl.a. i DGE8 samt avgränsning på djup Skruvborr 2 Avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE8 och DGE9. 1(9)

4 Provpunkt Provtagningsmetod Djup (m) Syfte Bilaga Skruvborr 3 Provpunkt förlagd i centrala delen av området för den tidigare verksamheten för avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE8 och DGE Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke undersökt område samt avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE9 och DGE Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke undersökt område samt avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke undersökt område samt avgränsning av tidigare påträffad förorening i DGE Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 1 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 3 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet. Samma plats som för installerat grundvattenrör Skruvborr 1 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 1 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 1 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet Skruvborr 2 Yttäckning av tidigare icke-undersökt område i upplagsområdet. Samma plats som för installerat referensgrundvattenrör Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i övre delen av slänten. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten där det vid platsbesöket observerades bark och spån Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten där terrängen omöjliggör provtagning med skruvborr. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten där terrängen omöjliggör provtagning med skruvborr. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten där terrängen omöjliggör provtagning med skruvborr. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten där terrängen omöjliggör provtagning med skruvborr. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytliga lager i slänten 2(9)

5 Provpunkt Provtagningsmetod Djup (m) Syfte Bilaga 1 där terrängen omöjliggör provtagning med skruvborr. Läge kan ändras om bark och spån påträffas på andra ställen Ytprov 0-0,3 Undersökning av föroreningsförekomst i ytligt samlingsprov i det fd kemikalielagret Skruvborr 3 Undersökning av föroreningsförekomst i misstänkt fd deponi Skruvborr 3 Undersökning av föroreningsförekomst i misstänkt fd deponi Skruvborr 3 Undersökning av föroreningsförekomst i misstänkt fd deponi. Provpunkt förläggs på andra sidan staket om möjligt Skruvborr 2 Undersökning av föroreningsförekomst direkt nedströms det fd kemikalielagret Skruvborr 2 Undersökning av föroreningsförekomst i område för fd byggnad, verkstad? Grundvatten 1001 Skruvborr och installation av PEH-rör. Provtagning med bailer Skruvborr och installation av PEH-rör. Provtagning med bailer Skruvborr och installation av PEH-rör. Provtagning med bailer Provtagning i befintlig brunn, vid första möjliga tappställe. DGE1 DGE5 Provtagning med bailer i redan befintligt rör i det mest förorenade området. Provtagning med bailer i redan befintligt rör i det mest förorenade området Provtagning med bailer i redan befintligt 3 Rör placeras i nordvästra kanten av åkern för utvärdering av gradienter och för att undersöka eventuell föroreningsspridning mot brunn i ytliga jordlager. 3 Rör placeras i östra delen av området för att möjliggöra gradientberäkning och för att studera föroreningsnivån i den tidigare upplagsplatsen. 3 Referensrör uppströms området. Kompletterande provtagning då det sedan tidigare detekterats dioxin i brunnen. Föroreningssituationen i grundvattnet i det mest förorenade området undersöks. Föroreningssituationen i grundvattnet i det mest förorenade området undersöks. Föroreningssituationen i grundvattnet i det mest förorenade området undersöks. 3(9)

6 Bilaga 1 Provpunkt Provtagningsmetod Djup (m) Syfte rör i det mest förorenade området. Sediment 1039 Willnerprovtagare (rörprovtagare) 1040 Willnerprovtagare (rörprovtagare) 0-0,2 Föroreningssituationen i sedimenten direkt utanför det mest förorenade området i syfte att undersöka spridning från området till älven. 0-0,2 Föroreningssituationen i sedimentet nedströms området. Provpunkt förläggs i den mån det är möjligt till plats där möjlighet finns för sediment att ackumuleras. Ytvatten 1038 Uttag av vattenprov direkt i provkärl Uttag av vattenprov direkt i provkärl. Direkt under vattenytan Nivåmätning ytvatten Direkt under vattenytan Uppströms prov innan passage förbi området. Uttas ovanför dammlucka. Nedströms prov efter passage av området. DGPS - Nivåmätning av älven vid tre punkter längs med området i syfte att erhålla underlag för gradientberäkningar. Tabell 2 Motivering för läget av preliminära provpunkter. Optionspunkter är markerade i röd kursiv stil. Provpunkt Provtagningsmetod Djup (m) Syfte Jord 1046 Skruvborr 2 Avgränsning av påträffad förorening i DGEs provtagning i DGE5 och S6 (vars exakta läge inte angivits) samt avgränsning av halt i samlingsprov i punkt Skruvborr 2 Avgränsning av påträffad förorening i samlingsprov i punkt Skruvborr 3 Avgränsning av påträffad förorening i 1014 och 1013 samt DGEs provpunkt DGE Skruvborr 2 Avgränsning av föroreningsutbredningen mot vägen. Hur lång sträcker sig föroreningen i 1014 samt i samlingsprov ? 1050 Skruvborr 2 Ytterligare yttäckning av upplagsområdet Skruvborr 2 Avgränsning öster ut av påträffade höga föroreningshalter inom det mest förorenade området. Provpunkt placeras i åkern där odling sker Skruvborr 2 Ytterligare yttäckning av upplagsområdet. Avgränsning av 4(9)

7 Provpunkt Provtagningsmetod Djup (m) Syfte förorening i samlingsprov Bilaga Provgrop 3 Avgränsning av förorening som påträffats i misstänkt tidigare deponi Provgrop 3 Avgränsning av förorening som påträffats i misstänkt tidigare deponi Provgrop 3 Avgränsning av förorening som påträffats i misstänkt tidigare deponi Provgrop 3 Kontroll av om höga halter i slänten fortsätter längre öster ut. Provtagning här ej möjlig med skruvborr Provgrop 3 Kontroll av om höga halter i slänten fortsätter längre öster ut. Provtagning här ej möjlig med skruvborr Provgrop 2 Avgränsning av påträffad förorening med djupet vid fd kemikalieförråd(?) Ytprov med spade 0,2 Ytprov uttas med spade runt huset för att avgränsa föroreningsspridning i ytled Ytprov med spade 0,2 Ytprov uttas med spade runt huset för att avgränsa föroreningsspridning i ytled Ytprov med spade 0,2 Ytprov uttas med spade runt huset för att avgränsa föroreningsspridning i ytled. Grundvattenprovtagning 1001 Provtagning med bailer Provtagning med bailer Provtagning med bailer Provtagning i befintlig brunn, vid första möjliga tappställe. DGE1 DGE5 Provtagning med bailer i redan befintligt rör. Provtagning med bailer i redan befintligt rör 0401 Provtagning med bailer i redan befintligt rör. Analysera klorfenoler, dioxin och DOC. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Analysera klorfenoler, dioxin och DOC. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Analysera dioxin och DOC. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Analysera klorfenoler, dioxin och DOC. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Analysera klorfenoler, dioxin, DOC metaller. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Analysera klorfenoler, dioxin och DOC. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Analysera klorfenoler, dioxin, DOC metaller. Fältmätning av ph, temperatur och konduktivitet. Ytvattenprovtagning 1038 Upplockning av passiva provtagare 5(9)

8 Bilaga 1 Provpunkt Provtagningsmetod 1040 Upplockning av passiva provtagare Djup (m) Syfte Sedimentprovtagning 1062 Willnerprovtagare Ca 0,2 Avgränsning av utbredning av bark och förorening runt påträffad förorening i tidigare provpunkt Willnerprovtagare Ca 0,2 Avgränsning av utbredning av bark och förorening runt påträffad förorening i tidigare provpunkt DGE hade tidigare provpunkt här med analys av dioxin har inte gjorts Willnerprovtagare Ca 0,2 Avgränsning av utbredning av bark och förorening utanför området, mellan tidigare provpunkt 1039 och Willnerprovtagare Ca 0,2 Utredning av föroreningsförekomst längre nedströms området Willnerprovtagare Ca 0,2 Utredning av föroreningsförekomst längre nedströms området Willnerprovtagare Ca 0,2 Utredning av föroreningsförekomst nedströms dämning, åtkomst för närboende, exponeringsrisk? 6(9)

9 Bilaga 1 Figur 1 Karta med preliminära provpunkter för jord, grundvatten, sediment, ytvatten och brunnsvatten inom provtagningsomgång 1. Observera att provpunkt 1038 för ytvattenprov är utanför kartan. 7(9)

10 Bilaga 1 Figur 2 Karta med preliminära provpunkter för jord samt dioxinhalter i översta halvmetern från Kemaktas provtagning omgång 1 samt DGEs provtagning. Observera att DGEs provpunkter S5 och S6 har ett osäkert läge. Kemaktas provpunkter som provtogs i omgång 1 men som inte analyserades då är markerade med gråa symboler. 8(9)

11 Bilaga 1 Figur 3 Karta med preliminära provpunkter för sediment (rosa kryss) i provtagningsomgång 2 samt uttagna sedimentprov av Kemakta under omgång 1(ljusgröna kryss). 9(9)

12

13 Bilaga 2 Fältprotokoll

14

15 Bilaga 2 - Fältprotokoll Jordprov provtagna med skruvborr Pkt nr Djup Provnr Jordart Anm ,25 1 F[Mu] 0,25-0,5 2 F[Mu]/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 silet 1,5-2,0 5 Let 2,0-2,5 6 Le 2,5-3,0 7 lesi ,25 1 Mu ev. F 0,25-0,5 2 Mu/Let ev. F 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let/Si 1,5-2,0 5 Si/Let ej V ,25 1 F[Mu st] 0,25-0,5 2 Mu/Si ev. F 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Mu/Let F! 0,5-1,0 3 sisa 1,0-1,5 4 sisa 1,5-2,0 5 Let ej V ,25 1 F[Mu st] 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 sisa ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Let si 0,5-1,0 3 silet ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 silet 0,5-1,0 3 Let/Si ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 silet 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let 2,0-2,5 6 Le 2,5-3,0 7 Le ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let ej V ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let vx 1,5-2,0 5 Let/Le ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Si ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le fast ej V ,25 1 F[Mu st] 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1(10)

16 Pkt nr Djup Provnr Jordart Anm 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le ejj V ,25 1 F[Mu st] 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le fast ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le 2,0-2,5 6 Le fast 2,5-3,0 7 Le fast ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Mu/Let F! 0,5-1,0 3 Let vx F! 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le fast 2,0-2,5 6 Le fast 2,5-3,0 7 Le fast ej V ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Mu/Let F! 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le fast 2,0-2,5 6 Le fast 2,5-3,0 7 Le fast ej V ,3 1 Mu bark ,3-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le fast 2,0-2,5 6 Le fast 2,5-3,0 7 Le fast ej V ,25 1 Mu bark 0,25-0,5 2 Bark mu 0,5-1,0 3 Bark/Si 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Si ej V ,25 1 Mu/Let 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le ,25 1 Mu bark 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 silet 1,0-1,5 4 lesi 1,5-2,0 5 Si 2,0-2,5 6 sile ,25 1 Bark 0,25-0,7 2 Bark 0,7-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Le 1,5-2,0 5 Le 2,0-2,5 6 Le ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le 2(10)

17 Pkt nr Djup Provnr Jordart Anm ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Si ,25 1 Mu F! 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Let/Si 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le 2,0-2,5 6 Le 2,5-3,0 7 Si ,25 1 Mu/Let 0,25-0,5 2 Si 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let 2,0-2,5 6 silet 2,5-3,0 7 Si ,25 1 bark/mu-let 0,25-0,5 2 silet 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let 2,0-2,5 6 Le fast 2,5-3,0 7 Le fast ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 salet 0,5-1,0 3 Let ,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 grsamn Vy~2,0 2,0-2,5 6 samn ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 silet ej V ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 Let si 1,0-1,5 4 Si 1,5-2,0 5 Let/Le ej V ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Mu/Let 0,5-1,0 3 mulet 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Let/Le 2,0-2,5 6 Si Vy~2,1 2,5-3,0 7 sile hf ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,6 4 Sa ev Mn stopp ej V ,25 1 F[Mu] 0,25-0,5 2 F[Let] 0,5-1,0 3 F[Let tegel] vatten i detta skikt (gammalt täckdike!) 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Le ej V 3(10)

18 Pkt nr Djup Provnr Jordart Anm ,25 1 Mu 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 Let 1,5-2,0 5 Si ej V ,25 1 Mu troligen F 0,25-0,5 2 Let 0,5-1,0 3 Let 1,0-1,5 4 silet 1,5-2,0 5 sasi ej V Mu = Mulljord (mylla, matjord). F = fyllning. Let = torrskorpelera. Le =lera. Si=silt. LeSi = lerig silt. Sa=sand. SiSa=siltig sand. St=stenig. 4(10)

19 Bilaga 2 - Fältprotokoll Jordprov provtagna med provgropar Pkt nr Djup Provnr Jordart Grävbarhet (A=skyffel, B=spade C=korp, D=mkt fast) Anmärkning ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,2 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,3 1 Mu/Let vx B ,2 1 Mu/bark A provet tagits utan för port (btg golv inne) ,2 1 Mu B ,2-0,5 2 Let B ,5-1,0 3 Let B ,0-1,5 4 Let B ,5-2,0 5 Let/Si B ej V ,3 1 Mu B ,3-0,6 2 Let B ,6-1,0 3 silet B ,0-1,5 4 Let B ,5-2,0 5 Let/Le si B ej V ,3 1 F[bark tjärpapp] (PAH) A ,3-0,8 2 Let B ,8-1,5 3 Si B ,5-2,0 4 Si B ,0-2,5, 5 Let B ngt vattenmättad 1056A 0-0,6 1 F[mu kol tegel trä] A 1056A 0,6-1,0 2 Let B 1056A 1,0-1,5 3 Si B vattenmättad 1056A 1,5-2,0 4 Le B hf (nådde inte dj i sl ,3 1 Mu B ,3-0,5 2 Let vx B massor fr tidigare skred ,5-1,0 3 silet B massor fr tidigare skred ,0-1,5 4 Let vx B massor fr tidigare skred ,5-2,0 5 Le B hf vattenmättad ,3 1 F[spån/bark] A ,3-0,5 2 Let B ,5-1,0 3 Let B ,2 4 grsalet m st C gammalt stendike ca 1 m söder fasad (diam. Ca 0,3-0,5 m). Kraftig lukt av PAH (kreosot) ,0-1,5 5 Let B Ej dj pga satliteten väg/byggnad! ,2 1 F[siMu tegel] B ,2 1 F[muSi tegel] B 5(10)

20 Bilaga 2 - Fältprotokoll Inmätta grundvattennivåer i grundvattenrör och ytvatten, Kålsäter Tabell 1 - Inmätta grundvattennivåer Nivå Gv-rör Nivå överkant (m ö h) markyta (m ö h)** Nedmätning (m u ök rör) Vattennivå (m ö h) Vattennivå (m u my) DGE1 66,18 67,31 1,485 64,7-2,61 Rör ,75 64,63 2,43 61,32-3,31 DGE 5 63,91 65,22 1,63 62,28-2,94 Fix 1 56,17 0,25* 55,92 Fix 2 57,59 *Uppskattad från foto ** Från Kemaktas avvägning med DGPS 2010 Tabell 2 - Inmätta grundvattennivåer Plats/rör/ Brunn Överkant rör (+nivå) Markyta (+nivå) Vattenyta (m u ök rör) Vattenyta (m ö h) Vattenyta (m u my) Material Total rörlängd (m) Rörlängd under markytan Filter-längd (m) (m) , ,12 2,58 67,04-2,08 PEH 3 2, ,11 67,31 2,7 65,41-1,9 PEH 4 3, ,43 64,63 1,34 64,09-0,54 PEH 4 3,2 1 DGE 1 66,18 65,22 1,62 64,56-0, ,75 63,19 1,43 62,32-0,87 DGE 5 63,91 63,06 1,48 62,43-0,63 Tabell 3 - Inmätta vattennivåer i Lillsjöälven Plats/rör/ Brunn Vattenyta (m ö h) Diff i m 1039YTVY 63,02 0, VY 56,11 0, Vy 56,1 0, Vy 55,99 0,023 YTVNED2 (nedströms) 56,07 0,289 VY1 56,14 0, Vy 56,1 0,027 6(10)

21 Bilaga 2 - Fältprotokoll Temperatur, ph och konduktivitet i uttagna grundvattenprov Provpunkt Datum ph Temp ( C) Konduktivitet (us/cm) Filtrering ,09 12,0 415 metallprov filtrerat i fält DGE ,08 13,3 226 metallprov filtrerat i fält ,73 8, ,67 9, ,99 11,1 332 DGE ,78 12, BRUNN ,81 14,1 402 Kommentar svårt att få upptillräckligt med vatten, sista togs fm 23/6 svårt att få upptillräckligt med vatten, sista togs fm 23/7 Spolat i ca 15 min före prov (tagit i garage i lilla röda villan intill pumphuset) 7(10)

22 Bilaga 2 - Fältprotokoll Sedimentprover uttagna med Willnerprovtagare Pkt nr Djup (cm) Jordart Anm Silt med rottrådar Silt med lite bark Bark och spån. Mycket gasutveckling i sedimentet vid provtagningen. Svavelvätedoft. Sedimentprovet inte uttaget på exakt 1040b 0 5 Finsand med mkt bark och träflis, växtdelar. Träflisbitar i storleken några centimeter stora. samma ställe som ytvattenprovet därav kallades sedimentprovet 1040b Finsand med inslag av träfiber (mindre bitar än i ytskikt) Mycket filtigt torrt material, rötter, ev något lite spån Mycket filtigt torrt material, rötter. Inslag av små barkbitar organiskt fluff/savx 5 10 gysa vx bark Fast gysa vx bark Fast gysa vx bark Fast organiskt fluff 5 10 Gy vx torrt fast Gy vx torrt fast kom inte djupare Löst fluff ngt vx 5 10 Gy vx rötter Gy vx rötter Gy vx rötter fast Löst fluff ngt vx bra pkt för analyser! Grund vatten ca 0,2 m 5 10 Gy vx spån! Gy vx spån! Gy vx låg vattenkvot Gy vx låg vattenkvot Gy vx låg vattenkvot hf Löst fluff ngt vx 5 10 Gy vx Gy vx Gy vx bark Gy vx bark Gy vx bark fluff inte riktigt fluffigt, ngt fastare 5 10 Gy vx låg org halt, hf f Gy vx låg org halt, fast Vx=med växtdelar. Fluff=organiskt finpartikulärt material med mycket hög vattenkvot. Gy=gyttja. 8(10)

23 Bilaga 2 - Fältprotokoll Provpunkter för ytvatten Pkt nr Uttaget prov Utplacering passiv provtagare Inhämtning passiv provtagare flaska för klorfenol 1 flaska för dioxin 1 flaska för klorfenol 1 flaska för dioxin Passiv provtagare för analys av dioxin utplacerad kl Passiv provtagare för analys av dioxin utplacerad kl 8.45 Passiv provtagare uppströms upptagen :30 Passiv provtagare nedströms upptagen :30 9(10)

24 Bilaga 2 - Fältprotokoll Provpunktskoordinater SWEREF 99 TM; RH 2000 Provounkt X Y Prov Rör_Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Skr Rör_Skr Skr Skr Skr Rör_Skr Brunn yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg yt pg Ytv Sed Sed 1040ytv Ytv Skr Skr Skr Skr Skr 10(10)

25 Bilaga 3 Kemiska analyser i jord, grundvatten, ytvatten och sediment

26

27 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord dioxin DGE (2006) samt Kemakta (2010) Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet 1002(0-0,25) (0-0,25) 1003 (0-0,25) 1004 (0,5-1,0) Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Etapp (0-0,25) 1007 (0-0,3) 1008 (0-0,25) 1009 (0-0,25) 1010 (0-0,25) 1011 (0-0,25) 1011 (1,5-2,0) 1012 (0-0,25) 1013 (0-0,25) 1014(0-0,25) Jordart Mu+Mu Mu/Let Bark/Si Mu Mu bark Bark Mu bark Mu Mu Let/Le F[Mu st] Mu F[Mu st] TS_105 C % 76,3 80,9 30,9 78,2 42,9 23,7 28,4 79,4 80,3 78,1 76,9 80,4 77,4 glödförlust 2,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS <0.41 <1.5 <1.1 <1.3 < <0.36 1,1 <0.47 <0.71 1,5 <0.82 1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS 5,8 <1.9 <1.4 < < <0.6 8,2 48 3,1 1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS 9,8 <4.7 <8.9 < < ,9 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 53 < < ,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS 13 < < < ,6 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS 730 < oktaklordibensodioxin ng/kg TS ,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS 1,5 <1.3 <0.83 < <0.56 2,4 <0.37 2,1 7,5 3,2 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 4,6 <2.5 3, ,3 9,9 <0.48 5, ,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 31 < < ,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 550 < , ,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 110 < , ,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS 6,5 <4.1 9, ,4 5,6 <0.88 < ,3 2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 110 < , ,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS ,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/kg TS 350 < < oktaklordibensofuran ng/kg TS Totalhalt (summa halter > det-gräns) ng/kg TS lowerbound ng/kg TS upperbound ng/kg TS NOT 1: gammalt stendike ca 1 m söder fasad (diam. Ca 0,3 0,5 m). 1(14)

28 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord dioxin DGE (2006) samt Kemakta (2010) Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Etapp Enhet 1015(0-0,25) (0-0,25) 1018 (0-0,25) 1019(0-0,25) (0-0,25) 1021 (0-0,25) 1022(0-0,25) (0-0,25) 1024 (0-0,25) 1043 (0-0,25) 1044 (0,25-0,5) 1029(0-0,3)+ 1031(0-0,3)+ 1032(0-0,3) 1037 (0-0,2) 1014 (0,25-0,5) 1013 (0,5-1,0) 1009 (0,5-1,0) 1008 (1,0-1,5) Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Kemakta Jordart TS_105 C % glödförlust 2,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS 1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS 1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS oktaklordibensodioxin ng/kg TS 2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS 2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/kg TS oktaklordibensofuran ng/kg TS Totalhalt (summa halter > det-gräns) ng/kg TS lowerbound ng/kg TS upperbound ng/kg TS Mu+F[Mu st] Mu Mu+Mu Mu Mu+F[Mu st] Mu bark/mu-let Mu/Let Mu/Let vx Mu/bark Mu/Si, ev. F Let vx, F! silet Le 74,9 75,9 77,7 85, ,6 34,4 82,1 73,8 49,3 87,6 41,8 76,8 74,8 <0.63 <0.6 <0.76 <1.2 <0.99 <0.72 <4.8 <0.81 9,8 12 <1.2 <0.91 <1.8 <5.7 9,5 <1.3 <1.5 <2.7 <0.9 <1 <16 < <1.2 < ,6 7,6 <2.1 <2.4 <1.9 < < <2.1 7, <2.1 6,2 8,5 < < < ,9 <2.1 <2.4 3,1 < < < < < <1.9 0,92 <0.63 <0.88 0,84 < < <9.8 <1.8 < <2.2 5,6 4,3 <0.83 3,6 2,5 < < < <0.83 5,3 4,4 < < <2 < , , < < , < ,2 4 <1.4 <1.9 <2.6 < <2.1 < < , , < < , < NOT 1: gammalt stendike ca 1 m söder fasad (diam. Ca 0,3 0,5 m). 2(14)

29 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord dioxin DGE (2006) samt Kemakta (2010) Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet 1005 (0,25-0,5) 1043 (0,25-0,5) 1046 (0-0,25) 1047 (0-0,25) 1048 (0-0,25) 1049 (0-0,25) 1050 (0-0,25) 1051 (0-0,25) 1052 (0-0,25) (0,25-0,5) 1028 (0-0,3) 1055 (0-0,3) 1057 (0-0,3) 1034 (0-0,3) 1056A (0-0,6) 1058 (1,2) Etapp Jordart TS_105 C % glödförlust 2,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS 1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS 1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS oktaklordibensodioxin ng/kg TS 2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS 2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/kg TS oktaklordibensofuran ng/kg TS Totalhalt (summa halter > det-gräns) ng/kg TS lowerbound ng/kg TS upperbound ng/kg TS Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta F[bark tjärpapp] (PAH) Mu Mu/Let vx Let silet Mu Mu Mu Mu F[Mu] Mu Mu, troligen F Let si + Let Mu/Let vx F[mu kol tegel trä] 84,7 76,9 77,2 81,8 82,4 85,9 78,8 86,8 78,6 81,7 77,7 42,6 78,8 46,4 73,6 74,6 Kemakta 2010 grsalet m st. Kraftig lukt av PAH (kreosot). NOT 1 <1.3 <1.1 <0.8 <1.3 <1 <1 <0.86 <0.84 <0.94 <1.2 <0.86 <7.8 1,8 <1.2 <1.9 <1.2 <1.4 <1.6 <0.72 <1.3 <1.1 <1 <1.4 6,5 <1.5 <1.7 < ,4 < <1.2 <3.5 <1.3 <1.3 <1.6 <1.5 <1.7 < ,7 <2.2 < ,2 35 <4.3 7,3 <1.3 7,8 <1.6 4,7 3, <2.2 9, <4.3 <3.5 <1.3 <1.3 <1.6 1,6 < <2.2 5, < < < ,9 <1.3 <1.4 <1.1 <1.5 <1.5 <5.9 <0.86 <1.3 <1.8 < ,3 < <2.2 <1.3 7,9 <1.8 <2.3 4,8 < <1.8 < <2 51 <2 <2.2 < ,4 <2.3 <2.4 8,6 3,2 17 <1.8 < , , ,2 <2.9 3,1 11 <2.9 <2.4 <2.3 < ,1 <2.9 < ,6 22 6, , < < < NOT 1: gammalt stendike ca 1 m söder fasad (diam. Ca 0,3 0,5 m). 3(14)

30 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord dioxin DGE (2006) samt Kemakta (2010) Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet (0-0,3) 2:1 (0-0,5) 2:2 (0,5-1) 5:1 (0-0,6) 5:5 (2-2,5) 8:1 (0-0,5) 9:1 (0-0,5) S5 (0-0,5) S6 (0-0,5) 0402 (0-0,5) Etapp Jordart TS_105 C % glödförlust 2,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS 1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS 1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS oktaklordibensodioxin ng/kg TS 2,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS 2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/kg TS oktaklordibensofuran ng/kg TS Totalhalt (summa halter > det-gräns) ng/kg TS lowerbound ng/kg TS upperbound ng/kg TS Kemakta 2010 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 År F[spån/bark]+ F[siMu tegel]+ F[muSi tegel] Fyllnadsmtrl, le Fyllnadsmtrl, Mull, le sågspån Le/Si LeT LeT, rostinslag Samling, spån, bark Samling, spån, bark 72, ,3 54 2,4 3, Le (f.d. doppningsplats) NOT 1: gammalt stendike ca 1 m söder fasad (diam. Ca 0,3 0,5 m). 4(14)

31 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord klorfenoler och ph värde DGE (2006) samt Kemakta (2010) - Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet 1008(0-0,25) Kemakta (0-0,25) Kemakta (0,25-0,5) Kemakta (0,5-1,0) Kemakta (0-0,25) Kemakta (0-0,3)+ 1011(0-0,25) 1031(0-0,3)+ 1032(0-0,3) 1:1(0-0,5) 2:1(0-0,5) 2:2(0,5-1) 2:3(1-1,6) 2:4(1,6-2) 2:5(2-2,2) 2:6(2,5-3) 3:1(0-0,5) 4:1(0-0,5) 5:1(0-0,6) 5:2(0,6-1) Kemakta 2010 Kemakta 2010 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 Le, tegel, Fyllnadsmtrl Fyllnadsmtrl Fyllnadsmtrl Le, kraftiga Mull, Bark Mu bark Let silet Mu Mu Mu/Let vx sten, vatten, le, le, le Si/Le Si rostutfäll. LeT LeT sågspån Le TS_105 C % 23,7 28,4 79,4 80,3 73, Glödförlust % av TS 4,2 4,3 2,6 4, monoklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < monoklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < monoklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,6-diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,4+2,5-diklorfenol mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 < ,3-diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,4-diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,5-diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,4,6-triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,6-triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,5-triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,4,5-triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,4-triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,4,5-triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS 4,1 0,258 <0.020 < , tetraklorfenol 2,3,4,5-tetraklorfenol mg/kg TS 0,353 0, < < ,315 2,3,5,6-tetraklorfenol mg/kg TS 0,063 <0.020 <0.020 < ,152 pentaklorfenol mg/kg TS 57,9 10,2 0,015 0, summa klorfenoler mg/kg TS ,015 0, < 0,08 < < < < < < < 0,07 < ph 3,6 5,3 5,2 5,9 5,9 5,7 7,1 6,3 7,1 6,1 6,2 5(14)

32 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord klorfenoler och ph värde DGE (2006) samt Kemakta (2010) - Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet 5:3(1-1,5) 5:4(1,5-2) 5:5(2-2,5) 5:6(2,5-3) 6:1(0-0,5) 7:1(0-0,5) 8:1(0-0,5) 9:1(0-0,5) 10:1(0-0,5) 11:1(0-0,5) 12:1(0-0,5) 13:1(0-0,5) 14:1(0-0,5) 15:1(0-0,5) 16:1(0-0,5) S5(0-0,5) S6(0-0,5) DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 Le Le Le/Si Le LeT LeT, Silt LeT LeT, rostinslag LeT, rostinslag LeT, rostinslag LeT Humus/LeT LeT, rostinslag LeT LeT, inslag av Si och rost Samling, spån, bark Samling, spån, bark TS_105 C % Glödförlust % av TS 6,1 2,6 2,4 3,8 2,9 5,4 5,2 4,2 3,6 3 3, monoklorfenol mg/kg TS 3-monoklorfenol mg/kg TS 4-monoklorfenol mg/kg TS 2,6-diklorfenol mg/kg TS 2,4+2,5-diklorfenol mg/kg TS 2,3-diklorfenol mg/kg TS 3,4-diklorfenol mg/kg TS 3,5-diklorfenol mg/kg TS 2,4,6-triklorfenol mg/kg TS 2,3,6-triklorfenol mg/kg TS 2,3,5-triklorfenol mg/kg TS 2,4,5-triklorfenol mg/kg TS 2,3,4-triklorfenol mg/kg TS 3,4,5-triklorfenol mg/kg TS 2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS 2345tetraklorfenol 2,3,4,5-tetraklorfenol mg/kg TS 2,3,5,6-tetraklorfenol mg/kg TS pentaklorfenol mg/kg TS summa klorfenoler mg/kg TS < < < < < 0,06 0,07 0,61 < 0,03 < < < < < ,15 ph 6,3 7 6,8 6 6,6 5,8 6,7 6,4 6,8 6,4 6,2 3,8 4,6 6(14)

33 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord metaller Kemakta (2010) - Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet 1044(0,25-0,5) 1045(0-0,25) 1037(0-0,2) 1058 (1,2) m Etapp TS_105 C % 83,8 74,1 56,2 71,1 As mg/kg TS <3 <3 5,28 4,09 Ba mg/kg TS 74, Be mg/kg TS 0,548 0,909 0,382 0,818 Cd mg/kg TS <0.1 0,146 9,09 0,832 Co mg/kg TS 6,36 8,82 5,8 8,7 Cr mg/kg TS 13,6 17,6 18,7 18,4 Cu mg/kg TS 10,3 16,3 38,3 27,9 Fe mg/kg TS Li mg/kg TS 12,9 18,4 7,9 16,1 Mn mg/kg TS Mo mg/kg TS <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 Ni mg/kg TS 8,31 12,3 8,2 13,7 P mg/kg TS Pb mg/kg TS 15,3 19, ,6 Sr mg/kg TS 12, ,9 17,6 V mg/kg TS 28 35, ,4 Zn mg/kg TS 50,6 82, Hg mg/kg TS <1 <1 <1 <1 7(14)

34 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Jord olja och PAH Kemakta (2010) - Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Not 1 Ämne Enhet 1044 (0,25-0,5) 1045 (0-0,25) 1037 (0-0,2) 1055 (0-0,3) m 1058 (1,2) m Etapp TS_105 C % 83,8 74,1 56,2 42,6 74,6 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 12 alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 < alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 < alifater >C16-C35 mg/kg TS < aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.60 <1.60 <1.60 < aromater >C10-C35 mg/kg TS <1.20 < ,9 61, metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS 49,8 481 aromater >C16-C35 mg/kg TS naftalen mg/kg TS <0.080 <0.080 < , acenaftylen mg/kg TS <0.080 < ,924 2, acenaften mg/kg TS <0.080 <0.080 < , fluoren mg/kg TS <0.080 < ,198 9, fenantren mg/kg TS < ,167 3, antracen mg/kg TS <0.080 < ,01 20,1 833 fluoranten mg/kg TS < ,394 35, pyren mg/kg TS < ,377 32, bens(a)antracen mg/kg TS < ,133 22, krysen mg/kg TS < ,183 21, bens(b)fluoranten mg/kg TS < ,168 19, bens(k)fluoranten mg/kg TS < ,108 12,8 46,8 273 bens(a)pyren mg/kg TS < ,113 15,7 60,3 268 dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.080 < ,72 10,3 42 benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.080 < ,11 25,2 97 indeno(123cd)pyren mg/kg TS < ,086 13, PAH, summa 16 mg/kg TS <0.64 1, PAH, summa cancerogena mg/kg TS <0.28 0, PAH, summa övriga mg/kg TS <0.36 0,94 82, PAH, summa L mg/kg TS <0.12 <0.12 0,92 6, PAH, summa M mg/kg TS <0.20 0,94 73, PAH, summa H mg/kg TS <0.32 0, Not 1: grsalet m st. Kraftig lukt av PAH (kreosot). Gammalt stendike ca 1 m söder fasad (diam. Ca 0,3-0,5 m). 8(14)

35 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Grundvatten dixoiner och klorfenoler DGE (2006), Säffle kommun (2008) samt Kemakta (2010) DGE1 DGE DGE DGE1 Borrad vattentäkt 0401 Rör Rör Referensrör Brunn Rör Rör Rör Rör Rör Rör Brunn Rör Provmärkning DGE1 DGE DGE DGE Rör 0401 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 Säffle kommun 2008 År 2004 Mu (0-0,5 m), Jordart Le (0,5-5 m) provberedning ja ja ja ja ja ja ja 2,3,7,8-tetraCDD ng/l < < < < < < < < ,2,3,7,8-pentaCDD ng/l < < < < < < < < ,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/l < < < < <0.001 < < < ,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/l < < < < <0.001 < ,011 < ,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/l < < < < <0.001 < ,005 < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/l < <0.013 < < <0.014 < ,046 <0.002 oktaklordibensodioxin ng/l <0.017 <0.033 <0.044 < ,11 < ,26 < ,3,7,8-tetraCDF ng/l < < < < < < < < ,2,3,7,8-pentaCDF ng/l < < < < < < < < ,3,4,7,8-pentaCDF ng/l < < < < < < < < ,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/l < ,0047 < < ,0086 0,078 0,01 < ,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/l < < < < < ,0091 < < ,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/l < < < < < < < < ,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/l < < < < < ,01 < < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/l 0,028 0,18 0,062 0,015 0,072 2,5 0,2 < ,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/l < <0.028 <0.018 < <0.022 <0.02 <0.008 <0.002 oktaklordibensofuran ng/l 0,11 0,62 0,13 0,027 2,9 11 1,7 0,0034 Totalhalt (summa halter > det.gräns) ng/l 0,14 0,80 0,19 0,04 3,1 13,6 2,2 lowerbound ng/l 0, ,0025 0, , ,0025 0,038 0,0057 <0.002 upperbound ng/l 0,0029 0,0052 0,0037 0,0019 0,0068 0,042 0,011 0,0058 DOC mg/l 2,59 4,33 4,29 1,73 17,8 7,06 6,24 2-monoklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 < monoklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 < monoklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 2,6-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.02 <0.02 <0.10 2,4+2,5-diklorfenol µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.02 0,48 <0.20 2,3-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 3,4-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,64 <0.10 3,5-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,04 <0.10 2,4,6-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.02 <0.02 <0.10 2,3,6-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 2,3,5-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 2,4,5-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 2,3,4-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 3,4,5-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,12 <0.10 2,3,4,6-tetraklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 2,3,4,5-tetraklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.02 <0.02 <0.10 2,3,5,6-tetraklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 pentaklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.10 0,1 <0.10 <0.10 <0.02 <0.02 0,046 <0.10 summa klorfenoler µg/l <1.0 <1.0 <0.10 0,1 <1.0 <1.0 <1.0 9(14)

36 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Grundvatten metaller Kemakta (2010) Rör DGE Provmärkning DGE Ca mg/l 27,8 22,3 Fe mg/l 0,182 3,54 K mg/l 7,61 5,04 Mg mg/l 7,39 26,4 Na mg/l 4,47 20 Si mg/l 7,54 12,2 Al µg/l As µg/l 0,764 1,84 Ba µg/l 23,5 46,9 Cd µg/l 0,0086 0,004 Co µg/l 1,23 0,848 Cr µg/l 0,232 0,293 Cu µg/l 4,96 0,555 Hg µg/l <0.002 <0.002 Mn µg/l Mo µg/l 1,32 0,247 Ni µg/l 3,66 1,31 P µg/l 41,8 127 Pb µg/l 0,417 0,077 Sr µg/l Zn µg/l 7, (14)

37 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Sediment dioxiner DGE (2006) samt Kemakta (2010) - Provtagningsdatum: Etapp , Etapp Ämne Enhet 1039 (10-15 cm) 1040b (0-5 cm) 1040b (5-10 cm) 1062 (0-5 cm) 1062 (15-20 cm) 1063 (5-10 cm) 1064 (0-5 cm) 1064 (10-15 cm) 1065 (0-5 cm) 1065 (10-15 cm) 1067 (0-5 cm) 1067 (5-10 cm) S1(0-0,3) S2(0-0,3) S3(0-0,3) Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 Kemakta 2010 DGE 2006 DGE 2006 DGE 2006 Finsand med mkt bark och träflis, Finsand med inslag organiskt Bark och spån växtdelar av träfiber fluff/savx gysa vx bark Gy vx torrt Löst fluff ngt vx Gy vx rötter Löst fluff ngt vx Gy vx spån! fluff Gy vx Le Le GrSa TS_105 C % 23,1 32,3 37,6 49, ,7 26,7 25, ,9 45,4 61, ,3,7,8-tetraCDD ng/kg TS <1.6 <11 <1.1 <1 <0.78 <0.75 <0.87 <0.81 <0.85 <0.99 <0.75 <0.78 1,2,3,7,8-pentaCDD ng/kg TS <3.1 <1.4 <1.3 <1.2 <1.9 <1.5 <1.3 <1.6 <1 <1.3 1,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/kg TS <15 77 <3.4 <2.2 <2.1 <1.5 <2.3 <2.2 <2.1 <2.8 <1.4 <2 1,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/kg TS <3.4 7,9 <2.1 <1.5 <2.3 <2.2 <2.1 <2.8 <1.4 <2 1,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/kg TS <3.4 5 <2.1 <1.5 <2.3 <2.2 <2.1 <2.8 <1.4 <2 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/kg TS <7.7 < ,5 28 <7 <8 <14 oktaklordibensodioxin ng/kg TS ,3,7,8-tetraCDF ng/kg TS <6.8 <1.6 1,3 <0.67 <0.79 <1.1 <0.91 2,4 1,5 <0.98 <0.63 0,93 1,2,3,7,8-pentaCDF ng/kg TS 16 <3.7 <0.54 <1.3 <1.1 <0.84 <1.5 <1.1 <1.1 <1.3 <0.75 <1.1 2,3,4,7,8-pentaCDF ng/kg TS 25 <3.7 <0.54 <1.3 <1.1 <0.84 <1.5 <1.1 <1.1 <1.3 <0.75 <1.1 1,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/kg TS ,9 5,2 <2.2 <1.6 4,7 4 7,3 <2.6 3,4 <2.3 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS ,6 4,2 <2.2 <1.6 <2.9 <2.3 2,5 <2.6 <1.4 <2.3 1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/kg TS <49 <6.7 <1.6 <2.8 <2.2 <1.6 <2.9 <2.3 <1.9 <2.6 <1.4 <2.3 2,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/kg TS ,6 3,5 <2.2 <1.6 <2.9 <2.3 2,1 <2.6 <1.4 <2.3 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/kg TS ,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/kg TS ,2 <5.3 <3 <6.6 <3.4 <5.3 <4.6 <3 <4.7 oktaklordibensofuran ng/kg TS Totalhalt (summa halter > det.gräns) ng/kg TS lowerbound ng/kg TS ,8 0,64 0,24 6,6 1,7 3,3 0,5 1,4 0,64 upperbound ng/kg TS ,5 2,9 2,2 9,5 4,2 5 3,3 3,2 3,2 2,9 0,5 glödrest % av TS 67,4 90,8 90,4 6,15 8,3 13,9 16,5 27, ,2 8,6 7,1 Glödförslust % av TS 8,6 1,3 0,4 11(14)

38 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Ytvatten dioxiner och klorfenoler DGE (2006) samt Kemakta (2010) Rör Ytvatten Ämne Provmärkning Ytvatten Kemakta 2010 Kemakta 2010 DGE ,3,7,8-tetraCDD ng/l <0.001 < ,2,3,7,8-pentaCDD ng/l < < ,2,3,4,7,8-hexaCDD ng/l < < ,2,3,6,7,8-hexaCDD ng/l < < ,2,3,7,8,9-hexaCDD ng/l < < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng/l 0,0065 0,011 oktaklordibensodioxin ng/l 0,061 0,066 2,3,7,8-tetraCDF ng/l < < ,2,3,7,8-pentaCDF ng/l < < ,3,4,7,8-pentaCDF ng/l < < ,2,3,4,7,8-hexaCDF ng/l < < ,2,3,6,7,8-hexaCDF ng/l < < ,2,3,7,8,9-hexaCDF ng/l < < ,3,4,6,7,8-hexaCDF ng/l < < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng/l 0,039 0,043 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng/l < < oktaklordibensofuran ng/l 0,033 0,095 Totalhalt (summa halter > det.gräns) ng/l 0,1395 0,215 lowerbound ng/l 0, , upperbound ng/l 0,0032 0, monoklorfenol µg/l <0.10 < monoklorfenol µg/l <0.10 < monoklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,6-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.02 2,4+2,5-diklorfenol µg/l <0.20 <0.20 <0.02 2,3-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 3,4-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 3,5-diklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,4,6-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.02 2,3,6-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,3,5-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,4,5-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,3,4-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 3,4,5-triklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,3,4,6-tetraklorfenol µg/l <0.10 <0.10 2,3,4,5-tetraklorfenol µg/l <0.10 <0.10 <0.02 2,3,5,6-tetraklorfenol µg/l <0.10 <0.10 pentaklorfenol µg/l <0.10 <0.10 summa klorfenoler µg/l <1.0 <1.0 12(14)

39 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Ytvatten (passiva provtagare) dioxiner Utsättning: Upptagning: dagar Passiv provtagare uppströms Passiv provtagare nedströms Ämne Enhet Mängd i passiv provtagare 2,3,7,8-tetraCDD ng tot < < ,2,3,7,8-pentaCDD ng tot < < ,2,3,4,7,8-hexaCDD ng tot < < ,2,3,6,7,8-hexaCDD ng tot < < ,2,3,7,8,9-hexaCDD ng tot < < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDD ng tot < < oktaklordibensodioxin ng tot < ,032 2,3,7,8-tetraCDF ng tot < < ,2,3,7,8-pentaCDF ng tot < < ,3,4,7,8-pentaCDF ng tot < < ,2,3,4,7,8-hexaCDF ng tot < ,0021 1,2,3,6,7,8-hexaCDF ng tot < ,0027 1,2,3,7,8,9-hexaCDF ng tot < < ,3,4,6,7,8-hexaCDF ng tot < < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDF ng tot < ,094 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF ng tot < < oktaklordibensofuran ng tot < ,31 Totalhalt (summa halter > det.gräns) ng tot 0,00 0,44 lowerbound ng tot 0 0,0015 upperbound ng tot 0,0024 0,0039 Beräknade halter 2,3,7,8-tetraCDD pg/l <0.012 < ,2,3,7,8-pentaCDD pg/l <0.015 < ,2,3,4,7,8-hexaCDD pg/l <0.015 < ,2,3,6,7,8-hexaCDD pg/l <0.018 < ,2,3,7,8,9-hexaCDD pg/l <0.02 < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDD pg/l <0.038 <0.039 oktaklordibensodioxin pg/l < ,32 2,3,7,8-tetraCDF pg/l < < ,2,3,7,8-pentaCDF pg/l < < ,3,4,7,8-pentaCDF pg/l < < ,2,3,4,7,8-hexaCDF pg/l < ,024 1,2,3,6,7,8-hexaCDF pg/l < ,028 2,3,4,6,7,8-hexaCDF pg/l <0.016 < ,2,3,7,8,9-hexaCDF pg/l <0.021 < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDF pg/l < ,1 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF pg/l <0.025 <0.025 oktaklordibensofuran pg/l <0.06 5,2 Totalhalt (summa halter > det.gräns) pg/l 0 6,67 lowerbound pg/l 0 0,019 upperbound pg/l 0,022 0,038 13(14)

40 Bilaga 3 - Analysresultat Kålsäter Sädesslag Korn (Kemakta 2010) Ämne Korn Kålsäter Korn Kålsäter TS (%) 80,7 Enhet ng/kg ng/kg TS 2,3,7,8-tetraCDD <0.034 < ,2,3,7,8-pentaCDD <0.032 <0.04 1,2,3,4,7,8-hexaCDD <0.051 < ,2,3,6,7,8-hexaCDD <0.051 < ,2,3,7,8,9-hexaCDD <0.051 < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0,39 0,48 oktaklordibensodioxin 2,2 2,7 2,3,7,8-tetraCDF <0.038 < ,2,3,7,8-pentaCDF <0.025 < ,3,4,7,8-pentaCDF <0.025 < ,2,3,4,7,8-hexaCDF <0.039 < ,2,3,6,7,8-hexaCDF <0.039 < ,2,3,7,8,9-hexaCDF <0.039 < ,3,4,6,7,8-hexaCDF <0.039 < ,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <0.55 <0.68 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <0.55 <0.68 oktaklordibensofuran <0.45 <0.56 lowerbound 0, , upperbound 0,07 0,086 Gräs och Rödklöver (DGE, 2006) Ämne Enhet Gräs och Rödklöver PCP mg/kg TS 0,09 Dioxin ng TEQ/kg TS 16,3 TS % 12 Glödförlust % av TS 85 ph 6,1

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Provtagningsprotokoll vatten Bilaga 3 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare: Uppdragsansvarig: 240853 Norrbyskär Umeå kommun Ulf Wiklund D MY C Syfte med provtagning:

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Förstudierapport. Miljötekniska undersökningar av f d Bräkne-Hoby byggservice. Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona

Förstudierapport. Miljötekniska undersökningar av f d Bräkne-Hoby byggservice. Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Förstudierapport Miljötekniska undersökningar av f d Bräkne-Hoby byggservice Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Uppdragsnr: 208004 Dokumentnr: 12016208 Datum: 2008-06-27 Upprättad av: Lars Blomgren,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND. Löfuddens ångsåg. Stockholm 2011-12-22

Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND. Löfuddens ångsåg. Stockholm 2011-12-22 Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND Löfuddens ångsåg Stockholm 2011-12-22 Löfuddens ångsåg Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Datum 2011-12-22 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Fältprotokoll Skruvborrprovtagning Gusums fd bruk

Fältprotokoll Skruvborrprovtagning Gusums fd bruk Fältprotokoll Skruvborrprovtagning Gusums fd bruk Skruvborrprovtagning SGI S31 - S39 SGIs uppdragsnummer 13658 Metod (t ex skr) Skruvborrprovtagning, borrbandvagn SGIs diarienummer 2-0806-0442 Referensyta

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED L:\3 655\2004\10054467 Sand 1_26\C-Genomförande\24-Slutversioner\Slutversion PM M all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19

Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19 Bilaga 2 Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19 Metod: Spade Mätning: XRF Referensyta: 0.5 m över vattenytan Övrigt (t.ex. väder): Uppehåll, 12 C Provtagare: Veronika Landin Norr om bruket: 3.5

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 Bengtsfors kommun 2003-08-22 Författad av Martin Lindfred, GF Konsult AB 1 Åsa Granath, GF Konsult AB 1 1 Miljökontroll EKA-Projektet 2003-08-22

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

RESULTATRAPPORT HUVUDSTUDIE NORRBYSKÄR

RESULTATRAPPORT HUVUDSTUDIE NORRBYSKÄR RESULTATRAPPORT HUVUDSTUDIE NORRBYSKÄR SLUTRAPPORT 19 DECEMBER 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Resultatrapport Huvudstudie Norrbyskär Status: Slutrapport Datum: 2012-12-19 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

.HPLVN NDUDNWHULVHULQJ DY ODNYDWWHQ IUnQ /LQGERGDUQDV DYIDOOVXSSODJ L /HNVDQG Delrapport 1 Cecilia Öman B 1350 Stockholm, november 1999

.HPLVN NDUDNWHULVHULQJ DY ODNYDWWHQ IUnQ /LQGERGDUQDV DYIDOOVXSSODJ L /HNVDQG Delrapport 1 Cecilia Öman B 1350 Stockholm, november 1999 .HPLVNNDUDNWHULVHULQJDYODNYDWWHQ IUnQ/LQGERGDUQDVDYIDOOVXSSODJ L/HNVDQG Delrapport 1 Cecilia Öman B 1350 Stockholm, november 1999 Organisation/Organization,9/6YHQVND0LOM LQVWLWXWHW$%,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Fältprotokoll provgropsgrävning Gusums fd bruk Provgropsgrävning SGI 2008-06-26 / 27

Fältprotokoll provgropsgrävning Gusums fd bruk Provgropsgrävning SGI 2008-06-26 / 27 Fältprotokoll provgropsgrävning Gusums fd bruk Provgropsgrävning SGI 2008-06-26 / 27 SGIs uppdragsnummer SGIs diarienummer Uppdragsnamn Datum 13658 2-0806-0442 Gusums fd bruk 2008-06-26/27 Metod (t ex

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer