Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)"

Transkript

1 Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson Senast reviderad Björn Nilsson Mark Antal prov 16* Jämförelse görs med Högsta värdet Tillstånd Mindre allvarligt Alifater C5-C16, Aromater C10- C35, Bensen, S:a TEX, PAH övr, MTBE, As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, V Ämne där bedömning av tillstånd inte är Avvikelse från jämförvärde. Ingen/liten påverkan PAH canc, As, Cd, Cr, Co, Ni, Hg, V Ämne där bedömning av avvikelse inte är Måttligt allvarligt Aromater C8- C10, Zn Allvarligt Alifater C16- C35, PAH canc, Cu Mycket allvarligt Pb, PCP, "summa klorfenoler utom PCP", dioxiner Bekämpningsmedel (ej detekterat), tennorg föreningar (ej detekterat) Måttlig påverkan tot extraherbara alifater, tot etraherbara aromater, PAH övr Stor påverkan Zn Mycket stor påverk. Cu, Pb Bensen, S:a TEX, PCP, "summa klorfenoler utom PCP", Dioxiner, Bekämpningsmedel (ej detekterat), tennorg föreningar (ej detekterat) Mängd förorening Volym för. massor Använda referenser Beskrivning provtagningar Liten Måttlig Stor Mycket stor X (?) NV rapport 4918: Metodik för Inventering av Förorenade Områden, bilaga 4, tabell 1. NV rapport 4918: Metodik för Inventering av Förorenade Områden, bilaga 5, tabellerna 2 och 4. Provtagning september 2005 av DGE Mark & Miljö AB på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. *Omfattning av analyser: 3 st "Spimfab" (alifater, aromater, PAH och BTEX); 4 st metaller; 2 st bekämpningsmedel (aldrin, dieldrin, dinoseb, endring, isodrin, lindan); 10 st klorfenoler (PCP och övriga klorfenoler); 2 st dioxiner (PCDDs/PCDFs); 1 st tennorganiska föreningar. Av analyserade jordprover överskreds MKM (generella riktvärden för mindre känslig markanvändning) på något djup i tre punkter. Det är i P2 avseeende bly och koppar, P4 avseende aromater C8-C10 (förutsatt genomsläppliga jordarter) samt i P7 avseende PCP, "summa klorfenoler utom PCP" och dioxiner. Den högsta uppmätta halten av pentaklorfenol (PCP) var mg/kg TS. För "Summa klorfenoler utom PCP" var den högsta uppmätta halten ca 110 mg/kg TS. För bly var den högsta uppmätta halten 1900 mg/kg TS. Dioxinhalten i två analyserade prov var 405 resp. 596 ng/kg TS

2 Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 2(4) (TEQ). Volymen fyllnadsmassor i området uppskattas grovt till m3 (200x100x2m). Fyllnadsmassorna utgör massor som potentiellt kan vara förorenade. Grundvatten Antal prov 2 Jämförelse görs med Högsta värdet Tillstånd Mindre allvarligt Cu, Ni, (As), (Sb), (Pb), (Cd), (Cr), (Hg), (Se), (BTEX), (PAH canc), PAH övr Ämne där bedömning av tillstånd inte är Avvikelse från jämförvärde. Ingen/liten påverkan Cu, Zn Ämne där bedömning av avvikelse inte är Måttligt allvarligt Allvarligt Mineralolja, dinoseb, 2,3,4,5- tetraklorfenol, 4- klor-3-metylfenol Mycket allvarligt PCP Zn, Co, Ba, (Be), (Mo), (Sn), fenoler, bifenyl, nitrobensen Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor påverk. Ni, Co, Ba, fenoler, bifenyl, nitrobensen, mineralolja, dinoseb, 2,3,4,5-tetraklorfenol, 4-klor-3-metylfenol, PCP, (As), (Sb), (Pb), (Cd), (Cr), (Hg), (Se), (Be), (Mo), (Sn), (BTEX), (PAH canc), PAH övr Använda referenser Beskrivning provtagningar NV rapport 4918: Metodik för Inventering av Förorenade Områden, bilaga 4, tabellerna 2 och 3. (För halten mineralolja används jämförvärden för "opolära alifatiska kolväten".) NV rapport 4918: Metodik för Inventering av Förorenade Områden, bilaga 5, tabell 6. Socialstyrelsen: SOSFS 2003:17 - Försiktighetsmått för dricksvatten. Provtagning september 2005 av DGE Mark & Miljö AB på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. Omfattning av analyser: De två grundvattenproverna har analyserats med Terratest (omfattar ca 200 parametrar). Redovisningen i denna tabell är inte fullständig. I första hand redovisas de parametrar som vid analys överstigit rapporteringssgränsen. En del av de parametrar som ej kunde detekteras vid analysen finns också med, dessa parametrar är satta inom parentes. För dessa parametrar har halva rapporteringsgränsen använts vid jämförelsen. Den högsta uppmätta halten av PCP fanns i P6 och var 200 µg/l. Klorfenoler fanns även i P3, dock i betydligt lägre halter. Dinoseb detekterades i P3. För mineralolja (summa C10-C40) var den högsta uppmätta halten 790 µg/l (i P6). Ftalater detekterades i höga halter, men detta tros bero på kontaminering från en PVC-sladd som användes vid provtagningen. Ytvatten

3 Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 3(4) Antal prov 0* Jämförelse görs med Tillstånd Ämne där bedömning av tillstånd inte är Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt Avvikelse från jämförvärde. Ämne där bedömning av avvikelse inte är Ingen/liten påverkan Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor påverk. Använda referenser Beskrivning provtagningar *I undersökningen 2005 togs ytvattenprover i Slottsbrosundet. Proverna togs i anslutning till MIFO-objektet "Gamla Slottsbrons träsliperi", mer info finns under det MIFO-objektet. Sediment Antal prov 0* Jämförelse görs med Tillstånd Ämne där bedömning av tillstånd inte är Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt Avvikelse från jämförvärde. Ämne där bedömning av avvikelse inte är Mängd Volym Ingen/liten påverkan Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor påverk. Liten Måttlig Stor Mycket stor Använda referenser Beskrivning provtagningar *I undersökningen 2005 togs sedimentprover i Slottsbrosundet. Proverna togs i anslutning till MIFO-objektet "Gamla Slottsbrons träsliperi", mer info finns under det MIFO-objektet. Byggnader och anläggningar Antal prov Mängd förorening Volym för. massor Liten Måttlig Stor Mycket stor Använda referenser

4 Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 4(4) Beskrivning provtagningar

5 Blankett D Spridningsförutsättningar Sid 1(3) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F Kommun Grums Upprättad Eddie Persson Senast reviderad Björn Nilsson Från byggnader och anläggningar Föroreningar i byggnader och anläggningar Spridningssätt Konstaterad historisk spridning Uppskattad andel utlakning/år (%) Från mark till byggnader Ej undersökt Flyktiga föroreningar i marken Markens genomsläpplighet (m/år) Byggnadens genomsläpplighet (m/år) Konstaterad historisk spridning Uppskattad hastighet för gasinträngning i byggnader Lättare oljor Mark och grundvatten Föroreningars lokalisering i marken idag, markera även på kartan Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark Föroreningar som sprids med vatten Markens genomsläpplighet i mest genomsläppliga lagret (m/s) Lutning på grundvattenytan (%) Grundvattenströmning (m/år) ca Nedbrytbara föroreningar Nedbrytningshastighet (halveringstid) Föroreningar som binds i marken Halt organiskt kol i marken (%) Andra förutsättningar för bindning i marken (t ex lerinnehåll) Naturliga transportvägar (t ex torrsprickor i lera) Antropogena transportvägar (t ex ledningsgravar) Konstaterad historisk spridning (m/år Uppskattning av spridningshastighet i mark och grundvatten (m/år) Klorfenoler, oljeföroreningar, (metaller), (PAH), (dioxin) Oljeföroreningar, delvis även PAH och klorfenoler Fr a dioxin, PAH och metaller. ca 36 % av TS (medelvärde 15 prover) Ja, dagvattenledning och andra ledningar finns i marken Spridningshastighet för ämnen som transporteras via damning från mark Föroreningar som sprids med damm? Markytans torrhet Vegetationstäckning (% och typ) Exponering för vind

6 Blankett D Spridningsförutsättningar Sid 2(3) Konstaterad historisk spridning (m/år Uppskattning av spridningshastighet med damm (m/år) Spridningshastighet för ämnen som transporteras som separat fas i marken Föroreningar som sprids i separat fas Markens genomsläpplighet (m/s) Separata fasens viskositet Konstaterad historisk spridning (m/år Uppskattad spridningshastighet som separat fas i mark (m/år) eventuellt oljeföroreningar Mark/grundvatten till ytvatten Redan förorenade ytvatten, konstaterad historisk spridning Hotade ytvatten (namn) Föroreningars hastighet i mark/grundvatten (m/år) Avstånd från förorening till hotat ytvatten (m) Ytavrinning på marken, diken, avlopp Varierande grundvattennivåer, översvämningar, högvatten Uppskattad spridningstid till ytvatten (år) Slottsbrosundet ca m Ytvatten Föroreningar som sprids i ytvatten? Ytvattnets transporthastighet (km/år) /omsättningstid (år) Utspädning leder till oskadliga halter i ytvattnet Ojämn spridning i ytvatten Konstaterad historisk spridning Uppskattad spridningshastighet i ytvatten (km/år) Ja, troligen Sediment Redan förorenade sediment, konstaterad historisk spridning Föroreningar som sprids via vatten till sediment Förutsättningar för sedimentation i olika delar av vattensystemet Båttrafik som rör upp sediment Muddring Kraftiga vågor Gasbildning Ej undersökt? Ja?

7 Blankett D Spridningsförutsättningar Sid 3(3) Föroreningar i separat fas i sediment Jämn utbredning (m/år) Ojämn utbredning, markera även på kartan

8 Borrhålsskiss Sid 1(1) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F Kommun Grums Upprättad Eddie Persson Senast reviderad Björn Nilsson

9 Karta över påverkansområdet Sid 1(1) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F Kommun Grums Upprättad Eddie Persson Senast reviderad Björn Nilsson

10 Blankett E Samlad riskbedömning Sid 1(3) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson Senast reviderad Björn Nilsson Verksamhet/Bransch Sågverk m m Föroreningarnas farlighet (F) Låg Måttlig Hög Mycket hög alifatiska kolväten, Zn aromatiska kolväten (inkl. TEX), (MTBE), Co, Cu, Cr, Ni, V dioxiner, klorfenoler, PAH, bensen, bekämpningsmedel, (tennorganiska föreningar), As, Pb, Cd, Hg, (Cr VI) Föroreningsnivå (N) Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor Byggn/anläggn Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Mark Grundvatten alifater C5-C16, PAH övr, aromater C10- aromater C8-C10 C35, bensen, summa TEX, MTBE, As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, V, bekämpningsmed el (5 parametrar), tennorg föreningar (1 prov) Cu, Ni, Zn med flera metaller, PAH, BTEX PAH canc, alifater C16-C35, Cu, Zn Mineralolja, dinoseb, 2,3,4,5- tetraklorfenol, 4- klor-3-metylfenol dioxiner, pentaklorfenol (PCP), "summa klorfenoler utom PCP", Pb PCP Ytvatten Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Sediment Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Spridningsförutsättningar Medium Små Måttliga Stora Mycket stora Från byggn/anläggn Till byggnader I mark och grundvatten Till ytvatten I ytvatten X(?) X(?) X X X I sediment X(?) X(?) Känslighet/skyddsvärde (KoS) Liten Måttlig Stor Mycket stor

11 Blankett E Samlad riskbedömning Sid 2(3) Byggn/anläggn Mark & grundvatten S K Ytvatten & sediment S K Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen Markanvändning enligt Kort beskrivning av exponeringssituationerna Industrimark, friidsbåtshamn och friluftsområde Pågående markanvändning Industriområde där yrkesverksamma kan exponeras under arbetstid. Fritidsbåtshamn/friluftsområde där besökare kan exponeras för föroreningar. Objektet ligger inom område som är "riksintresse för kust-, turism och friluftsliv". Sammantaget bedöms känsligheten som stor. Skyddsvärdet bedöms som måttligt, eftersom inga höga skyddsvärden i mark och vatten har kunnat hittas. Riskklassning Inventerarens intryck Riskklass Motivering 1 (enligt fas 2) Inom objektet finns mycket allvarliga föroreningshalter av klorfenoler, dioxiner och bly i marken. Halten av pentaklorfenol är extremt hög i en provpunkt (13000 mg/kg TS, vilket är 2600 gånger högre än riktvärdet för MKM). Andra föroreningar som förekommer i höga eller förhöjda halter i marken är PAH, oljeföroreningar, koppar och zink. Föroreningsspridning sker till grundvattnet där bland annat pentaklorfenol, dinoseb (bekämpningsmedel) och mineralolja har uppmätts i höga/förhöjda halter. I ytvatten sker troligtvis utspädning till ofarliga haltnivåer. Objektet erhåller riskklass 1, vilket motiveras främst av de mycket allvarliga halterna av klorfenoler och dioxin som förekommer. Dioxinföroreningen ligger delvis ytligt i marken, vilket innebär en exponeringsrisk för människor som vistas i området. De allvarligaste klorfenolhalterna har påträffats i djupa jordlager (1,4-2,0 m under markytan), men allvarliga halter av klorfenoler (PCP) finns även längre upp i markprofilen. Behov finns av ytterligare undersökningar, för att noggrannare kunna kartlägga och avgränsa förekomsten av dioxiner och klorfenoler vid den f d doppningsplatsen i området. Den påträffade blyföroreningen ligger inom nivån 0,3-0,7 m under markytan inom inhägnat industriområde. Blyföroreningen föranleder inte något akut behov av vidare undersökningar i detta delområde, detta förutsatt att markanvändningen inte ändras. Observera att provtagning i ytvatten och sediment inte ingått i denna undersökning, men kanske bör ingå i en eventuell kommande fördjupad undersökning. Andra prioriteringsgrunder Andra prioriteringsgrunder Exponering av föroreningar sker idag på följande sätt

12 Blankett E Samlad riskbedömning Sid 3(3) Länkar Andra förorenade områden som hotar samma recipient Andra för. områden som har sitt ursprung i samma verksamhet Finns flera stycken

13 Riskklassningsdiagram, fas 2 Sid 1(1) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson Senast reviderad Björn Nilsson SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING MYCKET STORA S K RISKKLASS N F 1 mark/gv STORA RISKKLASS 2 MÅTTLIGA RISKKLASS 3 SMÅ RISKKLASS 4 LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F FÖRORENINGSNIVÅ = N KÄNSLIGHET = K SKYDDSVÄRDE = S K (mark) K (gv) S (mark) S (gv) S K F N ytv S K F N sed