Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder"

Transkript

1 Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014

2 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra Olika skuldkonton Leverantörsskulder Övriga skulder Betalningsvillkor 4 3. Svenska leverantörsfakturor Elektronisk fakturahantering Roller i elektronisk hantering Administratörens arbetsuppgifter: Distributörens arbetsuppgifter: Attestantens arbetsuppgifter: Slutattestantens arbetsuppgifter Kontering Sändning av faktura till betalning 8 4. Utländska leverantörsfakturor 9 5. Övriga utbetalningar Personliga utlägg Manuell ankomstregistrering/definitivbokföring Utbetalningsformer Val av utbetalningsform Betalkort Reseräkningar - anställd Kostnadsreduktion Vidarefakturering Periodisering av kostnad 14 Praktisk hantering på webben Användning av konsulter för undervisning eller administrativa uppdrag 16 2 (16)

3 1. Allmänt om leverantörsfakturor För att en leverantörsfaktura skall betalas av Linnéuniversitetet krävs att den är utställd till Linnéuniversitetet, annars är det inte en affärstransaktion mellan Linnéuniversitetet och leverantören. Dock kan man första gången man får en faktura med felaktig fakturaadress, om det ändå går att fastställa att det är Linnéuniversitetet som skall betala, stryka den felaktiga adressen och skriva på sitt namn och datum när ändringen är gjord (detta enligt skatteverkets rekommendationer). Kontakta därefter leverantören för ändring av adressen. Nedan följer uppgifter som måste finnas med på en faktura som skickas till Linnéuniversitetet. Korrekt faktura adress: Linnéuniversitetet Box Växjö Organisationskod (sifferkod på 4 siffror) Vår referensperson Leverantörens organisationsnummer Fakturanummer Uppgift om F-skattsedel Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum och inga faktureringsavgifter eller motsvarande godkänns. På alla fakturor skall momsbeloppet vara angivet. Vi har inte rätt att själva räkna ut moms-beloppet och dra av summan även om fakturan anger att moms ingår med t ex 25 %. Begär istället en ny faktura. Om det till fakturan finns underlag, t ex kvitton, där momsbeloppet är angivet kan vi dra av denna moms, även om själva fakturan inte anger momsbeloppet. För att revisorn lätt skall kunna bedöma fakturans giltighet krävs att fakturaunderlaget är tydligt och informativt. Av fakturan eller via dess hantering i ekonomisystemet skall framgå en tydlig förklaring av följande: Ändamål vid resor, övernattningar och inköp som inte uppenbart ingår i Linnéuniversitetets verksamhet. Det räcker inte t ex med Vidareutbildning lärare x Placering (av inventarier) Datum Vid representation skall deltagare anges Under förutsättning att yrkad ersättning inte är skattepliktig, hanteras även yrkanden från privatpersoner i leverantörsreskontran. Ett exempel på sådan ersättning är ersättning till studenter i samband med praktik och studieresor. 3 (16)

4 2. Leverantörsreskontra 2.1. Olika skuldkonton Leverantörsskulder I leverantörsreskontran skiljer vi mellan tre olika kategorier av leverantörer. På någon av dessa kategorier bokförs utbetalningar mot faktura som avser köp av vara eller tjänst. Svenska inomstatliga leverantörer (baskonto 2561) Samtliga statliga myndigheter ingår i koncernen statens redovisning. Linnéuniversitetet rapporterar månadsvis in vår redovisning till den så kallade riksredovisningen. Liksom i andra former av koncernredovisning skall fordringar och skulder inom koncernen ej räknas in bland externa fordringar och skulder. Det krävs att de mellanstatliga förehavandena kan specificeras och stämmas av mellan myndigheterna vid bokslut. På grund av detta skiljer vi mellan statliga och icke-statliga leverantörer. För förteckning över statliga myndigheter, se Svenska utomstatliga leverantörer (baskonto 2581) Övriga företag/organisationer som inte finns i myndighetsregistret tillhör gruppen svenska utomstatliga leverantörer. Observera att det måste vara en faktura som vi betalar ut på. Om t ex en privatperson vill ha en utbetalning se Övriga skulder. Utländska leverantörer (baskonto 2583) Leverantör i utlandet finns under denna kategori Övriga skulder När det gäller utbetalningar som inte avser köp av vara eller tjänst skall övriga skulder användas. Exempel på sådana utbetalningar är stipendier, reseersättningar till studenter och förskott. De olika skuldkonton som är aktuella vid utbetalningar är: Övriga svenska inomstatliga leverantörer (baskonto 2569) Leverantörsgruppen används då vi gör utbetalningar till svensk inomstatlig mottagare där inte en regelrätt faktura utgör underlaget. T ex skatt och sjukförsäkringsavgifter. Övriga svenska skulder, utomstatliga (baskonto 2599) Leverantörsgruppen används då vi gör utbetalningar till svensk icke-statlig mottagare. Övriga utländska skulder, utomstatliga (baskonto 25991) Leverantörsgruppen används då vi gör utbetalningar till utländsk mottagare Betalningsvillkor Enligt praxis gäller 30 dagar som betalningsvillkor och inga fakturaavgifter godkänns. Leverantörer, som tillämpar kortare betalningsfrist än 30 dagar eller debiterar fakturaavgift skall kontaktas och informeras om Linnéuniversitetet praxis. Undantag är leverantörer med avtal (t ex hyresfakturor). Har vi en gång betalat på kortare tid än 30 dagar eller betalt fakturaavgift anses vi ha en tyst överenskommelse med leverantören och det kan vara svårt att ändra betalningsvillkoren. 4 (16)

5 3. Svenska leverantörsfakturor Hanteringen av svenska leverantörsfakturor sker i ekonomisystemet Agressos modul för elektronisk fakturahantering (EFH). Denna är integrerad med de övriga Agresso modulerna i Agresso Business World. Elektronisk fakturahantering innebär att man arbetar med elektroniska dokument, där distribution, kontering och attestering sker på webben. Om fakturan avser anläggning/inventarier se även kapitel Anläggningar https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !ekonomihandbok%20anl%c3%a4ggningshantering% pdf Elektronisk fakturahantering Skanning och tolkning sker av OpusCapita i Frösön, upplägg av nya leverantörer, ankomstregistrering och definitiv bokföring sker centralt på Linnéuniversitetet medan kontering och attestering utförs av berörda personer via Agressos web-portal. Den elektroniska fakturahanteringen innehåller följande moment: Skanning och tolkning Leverantörsfakturan skannas och tolkas av OpusCapita i Frösön. Efter att OpusCapita tolkat fakturan skickas en fil till Linnéuniversitetet. Inläsning I detta moment tilldelas fakturan ett verifikationsnummer som följer fakturan i hela kedjan till definitiv bokföring. Har OpusCapita tolkat fakturans uppgifter sker ankomstregistrering automatiskt. Fakturan skickas då direkt ut på web till distributör. Ankomstregistrering Har OpusCapita inte lyckats tolka uppgifterna på fakturan eller leverantören är ny måste fakturan hanteras manuellt i ankomstregistreringen. Därefter går fakturan ut i flödet till distributör. I de fall när distributör returnerar felaktiga fakturor hanteras dessa i ankomstregistrering. Distribution Efter ankomstregistrering skickas den elektroniska fakturan via Agressos webportal till distributören på berörd institution/enhet enligt fördefinierade regler. Ett meddelande via e-post skickas till personer som har fakturor att hantera. Dessa personer får också en påminnelse om fakturan inte har åtgärdats inom en viss tid. Distributören konterar fakturan i det fall uppgifterna är kända i annat fall skickas fakturan till attestant för kontering. Attest Attest sker i Agressos web-portal och är ett godkännande av att varor och tjänster har kommit och att de uppfyller överenskomna villkor med leverantören. Alla kan vara attestanter. Liksom distributören får attestanten meddelande via e-post om att en faktura finns att hantera. De får också påminnelse om fakturan inte har åtgärdats inom viss tid. I dessa steg finns också möjlighet att ändra kontering om den skulle saknas eller vara felaktig. Det finns även möjlighet att lägga upp fasta attestanter, vilket innebär att samtliga fakturor inom vald org kommer att passera denna attestant före slutattest. Slutattestering Slutattestering sker även det i Agressos web-portal enligt fördefinierade regler. Även slutattestanterna får meddelande via e-post om att en faktura finns att 5 (16)

6 hantera. De får också påminnelse om fakturan inte har åtgärdats inom viss tid. I dessa steg finns också möjlighet att ändra kontering om den skulle saknas eller vara felaktig. Kontroll Här kontrolleras att redovisningsregler följs på ett korrekt sätt. Kontroller görs på fakturor som avser: Representation, resor, kurser och konferenser Utlandsfakturor Fakturor med värdet Byt i konteringsfält Vissa leverantörer Anläggningar Definitivbokföring Efter kontering, attestering och slutattestering sker definitivbokföring av fakturan som därefter är färdig för utbetalning. Detta utförs centralt på ekonomiavdelningen. Kontroller skall utföras då fakturan passerar de olika momenten i attestkedjan: Formella kontroller görs vid ankomstregistreringen Interna kontroller görs vid distribution Ekonomiska kontroller görs vid attestering Redovisnings kontroller görs av administratör vid kontrollsteg Roller i elektronisk hantering Det finns fyra roller som användare kan tilldelas. Inom ramen för dessa roller finns ett antal arbetsuppgifter som ska utföras av en eller flera personer. Rollerna är: administratör distributör attestant slutattestant Administratörens arbetsuppgifter: inläsning av ankomna fakturor, elektroniska och skannade från skanningscentralen registrera ny leverantör ankomstregistrera övergripande övervaka fakturaflödet kontrollera att redovisningsregler följs på ett korrekt sätt definitivbokföra fakturor utbetalningar till plusgirot 6 (16)

7 Distributörens arbetsuppgifter: kontering av fakturor kontrollera att rätt uppgifter är tolkade avvisa felaktiga fakturarader tillbaka till ankomstregistrering kommentera syfte med resan, inköpet mm i de fall när syftet är känt kontrollera att LNU följer: - skatteregler (ex. att leverantören har F-skatt) - avtal (ex. att ingångna ramavtal följs vid inköp av varor och tjänster) - riktlinjer/policys (ex. att rese- och representationspolicy följs) - komplettera med bilagor och andra underlag (inkommer underlaget senare skannar distributören underlaget och skickar därefter pappersunderlaget till ekonomiavdelningen med notering om vilket verifikationsnummer som underlaget tillhör Distribuera fakturorna vidare till attestant Övervaka fakturaflödet på institution/enhet och se till att betalningar sker i rätt tid. Mallar finns upplagda i Agresso under leverantörsresk./fråga/fråga arbetsflöde. Mallarna heter aktiva levfak. per org och förfallna fakturor Attestantens arbetsuppgifter: kontrollera att fakturan är rätt dvs att vara eller tjänst är levererad och att antal och pris är riktigt. Se över att kontering är gjort på rätt kostnadsställe och ändra i de fall det behövs. avvisa felaktiga faktura rader. Den kommer då automatiskt att återsändas till distributören. kommentera syftet och ändamålet med resan, inköpet m m Slutattestantens arbetsuppgifter Slutattesten är den sista attest som görs på en faktura. När slutattesten är utförd är fakturan klar för definitiv bokföring. Slutattesten är också en förutsättning för att fakturan skall vara tillgänglig för definitiv bokföring. I vissa fall när fakturan är en egen kostnad eller beloppet är över en viss beloppsgräns görs flera slutattester. Se vidare attest och utanordningsinstruktioner. https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !/slutattestinstruktion_fr%c3%a5n pdf 3.2. Kontering Kontering ska ske enligt aktuell kod plan. Följande ska beaktas vid kontering av fakturan: Gör en rimlighetsbedömning av kontering av anläggningstillgångar (10*, 11*, 12*) samt korttidsinventarier, 561*. Det finns två konton för representation - avdragsgill och icke avdragsgill. Det avdragsgilla beloppet är 90 kr + moms per person. Om fakturan avser en kostnad för slutattestanten ska distributören fylla i EGEN i fältet Anv. Fakturan går då vidare för ytterligare en slutattest och på så vis undviks att slutattestanter godkänner egna inköp. 7 (16)

8 Periodisering vid del- och årsbokslut: Vid varje bokslut skall periodiseringar av kostnader göras. Det är leveranstidpunkten som styr vilken period som kostnaden skall tillhöra. Beloppsgränser finns och är olika för årsbokslut och delårsbokslut, för aktuellt belopp se respektive tidplan som görs inför varje bokslut. Periodisering kan göras i samband med kontering av fakturan. Se vidare kapitel 9 Periodisering av kostnader. Linnéuniversitetets medel får inte användas för betalning av parkeringsböter. Parkeringsböter är en privat förseelse även om böterna har uppkommit i samband med tjänsteärende. Kreditfakturor från leverantörer skall alltid registreras för sig. Detta för att underlätta sökning av fakturor i systemet. Även om en kredit- och en debetfaktura exakt motsvarar varandra skall de matas in, eftersom de har ett informationsvärde. Kreditfakturor skall alltid registreras med dagens datum som förfallodag. När vi får kreditfaktura från leverantörer med få leveranser till bör denna bokföras samtidigt som ursprungsfakturan och med samma förfallodag för att undvika att kreditfakturan inte har någon faktura att avräknas mot och därmed blir liggande oreglerad. 3.3 Sändning av faktura till betalning Linnéuniversitetet skickar filer via girovision till Plusgirot för betalning av leverantörsfakturor tre gånger/vecka, vanligtvis måndagar, onsdagar och fredagar. För att utbetalningen säkert skall komma med i sändningen måste den vara slutattesterad kl måndagar och onsdagar och senast kl på fredagar. 8 (16)

9 4. Utländska leverantörsfakturor För att leverantörsfakturan ska räknas som utländsk ska företaget inte ha svenskt organisationsnummer. Det förekommer dock att dessa har ett svenskt plusgiro eller bankgiro. Men har leverantören sitt säte utanför Sverige så räknas den som utländsk. För betalningar inom Europa krävs IBAN nr och SWIFT kod. Utanför Europa krävs Bank kontonummer och SWIFT kod För betalningar till Australien, Indien, Kanada, Sydafrika och USA krävs förutom SWIFT även bankkoder, banknamn och bankadress. Australien: 6 siffror (BSB nr) Indien: 11 tecken (IFSC Code) Kanada: 9 siffror (Transit Nr) Sydafrika: 6 siffror (Sorting Code) USA: 9 siffror (Fedwire routing nr/aba) Det finns vissa små banker i USA som inte har någon SWIFT kod. Vi skickar då betalningen via Nordeas korrespondensbank som är Bank of America. Vid granskning av utländska fakturor ska följande kontrolleras: att fakturan är utställd till Linnéuniversitetet att det är en originalfaktura att fakturan specificerar vad som köpts in eller att följesedel bifogas att fakturabeloppet är rätt beräknat att utländsk moms inte är debiterat felaktigt. Se kapitel momshandledning: https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !momsredovisning%20handbok.pdf (kontakta ek avd om osäkerhet finns) att faktureringsavgift inte har debiterats att fakturan är utställd i överenskommen valuta att VAT-nummer finns på fakturor från EU-länder att tullavgifter inte tas upp på fakturor från EU-länder (endast fakturor från 3:e land kan innehålla tullavgifter och sakna VAT-nummer) 9 (16)

10 5. Övriga utbetalningar 5.1 Personliga utlägg Ersättning för personliga utlägg inom tjänsten betalas ut via lönesystemet i samband med lön. Om särskilda skäl finns kan dessa även göras i Agresso. En Agresso betalning måste godkännas av personalavdelningen. 5.2 Manuell ankomstregistrering/definitivbokföring Ekonomiavdelningen kan lägga in utbetalningar manuellt i Agresso. Dessa kan skickas via internposten eller till Uppmärksamma att det endast är brådskande betalningar som ska läggas in manuellt. Övriga fakturor skall skickas till skanningscentralen i Frösön (Linnéuniversitetet, FE 347, Frösön). Originalen för de fakturor som skickats till skickas sedan till ekonomiavdelningen märkta med verifikationsnummer. 6. Utbetalningsformer Linnéuniversitetets betalningar går via plusgirot. Statliga myndigheter har separata plusgirokonton för inbetalningar respektive utbetalningar. Detta beror på att koncernen staten skall ha bruttoredovisning av likvidflöden. Vi kan betala till plusgiro, personkonto, bankgiro och bankkonto. 6.1 Val av utbetalningsform Vid val av utbetalningsform skall följande ordning tillämpas: Girering till mottagare med bankgiro (gratis) Girering till mottagare med plusgirokonto (gratis) Utlandsbetalning SWIFT/BIC (7,50kr) Utlandsbetalning Check (50 kr) Utlandsbetalning via bankkontor (90 kr) Insättning på bankkonto (gratis) Insättning på personkonto(gratis) Utbetalning via utbetalningskort (12,40 kr). Om en betalningsmottagare saknar andra betalningsvägar kan plusgirot skriva ut ett utbetalningskort till postadressen. Detta utbetalningssätt är både dyrt och osäkert (utbetalningskort kan försvinna på vägen). Postens avgift för inlösen av utbetalningskort är för närvarande 20 kr. Plusgiroanvisning. För brådskande förskottsutbetalningar som inte har kunnat förutses, kan ekonomiavdelningen mot en avgift på 200 kr ordna en plusgiroanvisning. Denna löses ut av mottagaren själv hos postens kassaservice eller Nordea. För framställan av denna krävs att institutionen upprättar underlag för utbetalningen med underskrift enligt gällande slutattestordning. 10 (16)

11 6.2 Betalkort Linnéuniversitetets personal skall i första hand använda Eurocard (SEB Kort AB master card) enligt det statliga ramavtalet. Förifyllda Ansökningsblanketter med vårt avtalsnummer mm till nedan nämnda korttyper finns på vår hemsida https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/ekonomi/dokumentarkivet Följande korttyper gällande Eurocard Corporate finns: Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering Används mestadels av chefer eller andra ansvariga. Kvitto skall redovisas mot faktura. Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Personligt betalningsansvar Kan beställas av alla anställda. Fakturan kommer hem till bostadsadressen. Ansökan skall undertecknas av närmaste chef, som vidimerar att personen är anställd vid myndigheten. Ansökan skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande klippas mitt itu och kastas. Meddelande härom skall sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Limit (inköpskort) Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering Kan beställas av den personal, som ofta inhandlar många små utgifter, dels för att undvika fakturor och dels för att slippa ha medlemskort på respektive inhandlingsställe, vilket ofta krävs för att få handla mot faktura. Möjlighet till valfri köpgräns. Kvitto skall redovisas mot faktura. Ansökan skall undertecknas av närmaste chef och skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. I vissa fall kan behov finnas för att i stället använda betalkort från American Express, vilket också är möjligt enligt det statliga ramavtalet. Kontakta Birgitta Johansson, eller maila för erhållande av ansökningsblankett. 6.3 Reseräkningar - anställd Reseräkningar betalas ut via lönesystemet. 11 (16)

12 7. Kostnadsreduktion Huvudregeln är att alla kostnader och intäkter redovisas brutto, vilket framgår av grundläggande redovisningsprinciper i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kostnadsreducering bör undvikas eftersom det strider mot huvudregeln och kan orsaka problem t ex. kopplat till momsredovisningen, motpartsavstämning etc. Kostnadsreduktion bör bara komma ifråga för utgifter som av praktiska skäl hanteras i anslutning till den egna verksamheten, men som inte kan anses tillhöra denna. Om en intäkt är att betrakta som ersättning för utlägg som myndigheten tidigare under året gjort för annans räkning, bokförs ersättningen som en kostnadsreduktion och inte som en intäkt. Exempel på när kostnadsreducering kan bli aktuellt är: - Återbetalning av betald faktura eller kreditfaktura - Vid rena utlägg t ex. faktura för mobiltelefonräkning är bokförd som kostnad i sin helhet, men där den anställde ska ersätta universitetet för privata samtal. Universitetet har av praktiska skäl bokfört kostnaden i sin helhet och reducerar därför dessa för den anställdes del. Motsvarande tillämpning för alla andra typer av utlägg för den anställdes räkning Observera att ingående moms för den privata kostnaden inte får bokföras som ingående moms. Detta innebär att man måste korrigera ingående momskonto för den felaktigt avdragna ingående momsen. Kostnadsreduceringar krediteras alltid det kostnadskonto i resultaträkningen vilket ursprungligen belastades om inte kostnaden skall vidarefaktureras, se avsnitt 8, då det i stället bokförs på ett intäktskonto för vidarefakturerade kostnader. 12 (16)

13 8. Vidarefakturering Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt att bokföra intäkter på intäktskonto för vidarefakturerade kostnader (kontoklass 346*). Generellt gäller att kostnader som inte förädlas på något sätt, där det rör sig om kostnader/utlägg som ska fördelas mellan myndigheter/företag och Universitetet, där Linnéuniversitetet är betalningsansvariga för fakturan men motparten likväl hade kunnat stå som betalningsansvarig, bokförs på konto för vidarefakturerade kostnader. Det kan exempelvis vara kostnader för resa där Linnéuniversitetet är betalningsansvarig gentemot reseföretaget, där kostnaderna samtidigt avser deltagare från annan myndighet/företag och därför skall vidarefaktureras. Detta innebär att Linnéuniversitetet bokför hela fakturabeloppet med kostnaden på kostnadskonto och avdrag för ingående moms. Balanskonto ska inte användas för bokföringen. Fakturering sker med uppdelning på intäktskonto och utgående moms utifrån vad det är för typ av vara eller tjänst. Följande intäktskonton används för vidarefakturering av varor och tjänster: Konto Benämning 3461 Fakturerade kostnader, momsfritt 3462 Fakturerade kostnader, momspliktigt 25% 3463 Fakturerade kostnader, momspliktigt 12% 3464 Fakturerade kostnader, momspliktigt 6% 3465 Fakturerade tjänster, köparen momspliktig i annat EU-land 3466 Fakturerade tjänster, köparen momspliktig i annat land (ej EU) 13 (16)

14 9. Periodisering av kostnad Vid varje bokslut görs periodiseringar av kostnader. Beloppsgränser finns och är olika för årsbokslut och delårsbokslut, för aktuellt belopp se respektive tidplan som görs inför varje bokslut. Periodisering kan göras i samband med kontering av fakturan. Exempel på kostnader som vanligen ska periodiseras är: Lokalhyror Hyres- och serviceavtal, t ex med Rank Xerox och Securitas Växelns telefonabonnemang (övriga telefonabonnemang är i regel för små) Prenumerationer Det är idag möjligt att periodisera kostnader under följande baskonton enligt nedan. Om ni har behov av andra konton kontakta ekonomiavdelningen. Konto Beskrivning 5011 Lokalhyror enl hyreskontrakt 5012 Lokalhyror, tillfälliga förhyrningar 5051 El 5052 Vatten 5054 Fjärrvärme 5071 Städning 5072 Sophämtning 5091 Bevakning 5622 Tidningar,tidskrifter 5721 Datakonsulttjänster 5722 Databaskostnader 5723 Programlicenser 5724 Service- och underhållsavtal datorer, kringutrustning 5733 Medlemsavgifter (ej personal) 5751 Telefonväxel 5754 Bredband-Datakommunikation Praktisk hantering på webben För att komma åt funktionen för periodiseringar klickar ni upp rutan periodisering via nycklar: 14 (16)

15 Här finns sedan två rullgardinslister med val möjligheter som skall väljas för att periodisera fakturan. Den första är fördelningen som anger över hur många månader fakturan skall periodiseras. Möjliga val enligt nedan: Nästa steg är att ange start månad dvs i vilken period man vill att första delen av kostnaden skall bokföras. I samband med definitiv bokföringen kommer fakturor som har dessa uppgifter ifyllda att periodiseras och periodiseringsverifikationer med verifikations typ RJ att skapas. Konteringsexempel: Vi betalar en hyra på kr i förskott avseende kvartal 2 Steg 1 (kontering av leverantörsfakturan i kvartal 1) Skuld raden 2581 är inte synlig på Webben. Konto Belopp/D Belopp/K 2581 Lev.skuld sv, utmost Lokalhyra Periodisering Konto Belopp/D Belopp/K 5011 Lokalhyra Förutbet kostnader Periodisering hyror Lokalhyra Anledningen till de båda konteringarna på 5011 i samband med periodiseringen är för att i systemet få till en riktig bokföring via periodiseringskonton då systemet normalt sett gör periodiseringen på det valda baskontot. Detsamma gäller för återföringen. Återföring av periodisering i kommande period/perioder Konto Belopp/D Belopp/K 5011 Lokalhyra Förutbet kostnader Periodisering hyror Lokalhyra (16)

16 10. Användning av konsulter för undervisning eller administrativa uppdrag Nyttjandet av konsulter för olika typer av arbetsinsatser är vanligt förekommande inom universitetet. Det finns därför anledning att peka på några saker som man bör tänka på när en konsult ska anlitas. Vi är skyldiga att kontrollera att konsulten eller det anlitade företaget har F- skattebevis. Företaget kan vara en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Finns inte F-skattebevis skall betalningen ske som ett arvode via personalavdelningen. Vid frågor som rör detta kontakta personalavd. Om en konsult ska anlitas för ett mer omfattande uppdrag ska anbud infordras. I kommentarerna till lagen om offentlig upphandling anges två basbelopp som en gräns över vilken man bör använda sig av ett anbudsförfarande. Om en konsult anlitas för undervisning så kan konsultuppdraget aldrig omfatta examination. Detta beror på att det måste utses en lärare (en fysisk person) med viss kompetens som examinator. Eller uttryckt i andra termer- ett företag kan aldrig bli ansvarig för en examination. Detta gäller naturligtvis inte om man köper en kurs eller ett kursmoment från en annan högskola. En person som är anställd på Linnéuniversitetet kan aldrig anlitas som konsult. Man kan inte både vara anställd och konsult hos samma arbetsgivare. Detta gäller även om konsultinsatsen avser uppgifter som normalt inte ingår i tjänsten. Om en sådan utbetalning görs kan vi bli skyldiga att, utöver konsultarvodet, betala ut sociala avgifter och källskatt. Skattemyndigheten anser i dessa fall att personen är anställd och har fått utbetalningen i denna roll. Det kan i detta sammanhang påpekas att om en institution vill anlita en lärare på en annan institution så måste detta genomföras som ett uppdrag i tjänsten. Det går inte att betala ut ett timlärarförordnande direkt via personalavdelningen. Gästföreläsare som har undervisat på kurs som ingår i vårt grundutbildningsuppdrag skall inte debitera oss moms. 16 (16)

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA SÅ HÄR GÖR VI I NACKA Dokumentets syfte Skapa gemensamma regler för redovisning samt beskriva hur vi gör i Nacka kommun när vi redovisar investeringar. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och verksamheter.

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer