Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder"

Transkript

1 Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014

2 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra Olika skuldkonton Leverantörsskulder Övriga skulder Betalningsvillkor 4 3. Svenska leverantörsfakturor Elektronisk fakturahantering Roller i elektronisk hantering Administratörens arbetsuppgifter: Distributörens arbetsuppgifter: Attestantens arbetsuppgifter: Slutattestantens arbetsuppgifter Kontering Sändning av faktura till betalning 8 4. Utländska leverantörsfakturor 9 5. Övriga utbetalningar Personliga utlägg Manuell ankomstregistrering/definitivbokföring Utbetalningsformer Val av utbetalningsform Betalkort Reseräkningar - anställd Kostnadsreduktion Vidarefakturering Periodisering av kostnad 14 Praktisk hantering på webben Användning av konsulter för undervisning eller administrativa uppdrag 16 2 (16)

3 1. Allmänt om leverantörsfakturor För att en leverantörsfaktura skall betalas av Linnéuniversitetet krävs att den är utställd till Linnéuniversitetet, annars är det inte en affärstransaktion mellan Linnéuniversitetet och leverantören. Dock kan man första gången man får en faktura med felaktig fakturaadress, om det ändå går att fastställa att det är Linnéuniversitetet som skall betala, stryka den felaktiga adressen och skriva på sitt namn och datum när ändringen är gjord (detta enligt skatteverkets rekommendationer). Kontakta därefter leverantören för ändring av adressen. Nedan följer uppgifter som måste finnas med på en faktura som skickas till Linnéuniversitetet. Korrekt faktura adress: Linnéuniversitetet Box Växjö Organisationskod (sifferkod på 4 siffror) Vår referensperson Leverantörens organisationsnummer Fakturanummer Uppgift om F-skattsedel Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum och inga faktureringsavgifter eller motsvarande godkänns. På alla fakturor skall momsbeloppet vara angivet. Vi har inte rätt att själva räkna ut moms-beloppet och dra av summan även om fakturan anger att moms ingår med t ex 25 %. Begär istället en ny faktura. Om det till fakturan finns underlag, t ex kvitton, där momsbeloppet är angivet kan vi dra av denna moms, även om själva fakturan inte anger momsbeloppet. För att revisorn lätt skall kunna bedöma fakturans giltighet krävs att fakturaunderlaget är tydligt och informativt. Av fakturan eller via dess hantering i ekonomisystemet skall framgå en tydlig förklaring av följande: Ändamål vid resor, övernattningar och inköp som inte uppenbart ingår i Linnéuniversitetets verksamhet. Det räcker inte t ex med Vidareutbildning lärare x Placering (av inventarier) Datum Vid representation skall deltagare anges Under förutsättning att yrkad ersättning inte är skattepliktig, hanteras även yrkanden från privatpersoner i leverantörsreskontran. Ett exempel på sådan ersättning är ersättning till studenter i samband med praktik och studieresor. 3 (16)

4 2. Leverantörsreskontra 2.1. Olika skuldkonton Leverantörsskulder I leverantörsreskontran skiljer vi mellan tre olika kategorier av leverantörer. På någon av dessa kategorier bokförs utbetalningar mot faktura som avser köp av vara eller tjänst. Svenska inomstatliga leverantörer (baskonto 2561) Samtliga statliga myndigheter ingår i koncernen statens redovisning. Linnéuniversitetet rapporterar månadsvis in vår redovisning till den så kallade riksredovisningen. Liksom i andra former av koncernredovisning skall fordringar och skulder inom koncernen ej räknas in bland externa fordringar och skulder. Det krävs att de mellanstatliga förehavandena kan specificeras och stämmas av mellan myndigheterna vid bokslut. På grund av detta skiljer vi mellan statliga och icke-statliga leverantörer. För förteckning över statliga myndigheter, se Svenska utomstatliga leverantörer (baskonto 2581) Övriga företag/organisationer som inte finns i myndighetsregistret tillhör gruppen svenska utomstatliga leverantörer. Observera att det måste vara en faktura som vi betalar ut på. Om t ex en privatperson vill ha en utbetalning se Övriga skulder. Utländska leverantörer (baskonto 2583) Leverantör i utlandet finns under denna kategori Övriga skulder När det gäller utbetalningar som inte avser köp av vara eller tjänst skall övriga skulder användas. Exempel på sådana utbetalningar är stipendier, reseersättningar till studenter och förskott. De olika skuldkonton som är aktuella vid utbetalningar är: Övriga svenska inomstatliga leverantörer (baskonto 2569) Leverantörsgruppen används då vi gör utbetalningar till svensk inomstatlig mottagare där inte en regelrätt faktura utgör underlaget. T ex skatt och sjukförsäkringsavgifter. Övriga svenska skulder, utomstatliga (baskonto 2599) Leverantörsgruppen används då vi gör utbetalningar till svensk icke-statlig mottagare. Övriga utländska skulder, utomstatliga (baskonto 25991) Leverantörsgruppen används då vi gör utbetalningar till utländsk mottagare Betalningsvillkor Enligt praxis gäller 30 dagar som betalningsvillkor och inga fakturaavgifter godkänns. Leverantörer, som tillämpar kortare betalningsfrist än 30 dagar eller debiterar fakturaavgift skall kontaktas och informeras om Linnéuniversitetet praxis. Undantag är leverantörer med avtal (t ex hyresfakturor). Har vi en gång betalat på kortare tid än 30 dagar eller betalt fakturaavgift anses vi ha en tyst överenskommelse med leverantören och det kan vara svårt att ändra betalningsvillkoren. 4 (16)

5 3. Svenska leverantörsfakturor Hanteringen av svenska leverantörsfakturor sker i ekonomisystemet Agressos modul för elektronisk fakturahantering (EFH). Denna är integrerad med de övriga Agresso modulerna i Agresso Business World. Elektronisk fakturahantering innebär att man arbetar med elektroniska dokument, där distribution, kontering och attestering sker på webben. Om fakturan avser anläggning/inventarier se även kapitel Anläggningar https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !ekonomihandbok%20anl%c3%a4ggningshantering% pdf Elektronisk fakturahantering Skanning och tolkning sker av OpusCapita i Frösön, upplägg av nya leverantörer, ankomstregistrering och definitiv bokföring sker centralt på Linnéuniversitetet medan kontering och attestering utförs av berörda personer via Agressos web-portal. Den elektroniska fakturahanteringen innehåller följande moment: Skanning och tolkning Leverantörsfakturan skannas och tolkas av OpusCapita i Frösön. Efter att OpusCapita tolkat fakturan skickas en fil till Linnéuniversitetet. Inläsning I detta moment tilldelas fakturan ett verifikationsnummer som följer fakturan i hela kedjan till definitiv bokföring. Har OpusCapita tolkat fakturans uppgifter sker ankomstregistrering automatiskt. Fakturan skickas då direkt ut på web till distributör. Ankomstregistrering Har OpusCapita inte lyckats tolka uppgifterna på fakturan eller leverantören är ny måste fakturan hanteras manuellt i ankomstregistreringen. Därefter går fakturan ut i flödet till distributör. I de fall när distributör returnerar felaktiga fakturor hanteras dessa i ankomstregistrering. Distribution Efter ankomstregistrering skickas den elektroniska fakturan via Agressos webportal till distributören på berörd institution/enhet enligt fördefinierade regler. Ett meddelande via e-post skickas till personer som har fakturor att hantera. Dessa personer får också en påminnelse om fakturan inte har åtgärdats inom en viss tid. Distributören konterar fakturan i det fall uppgifterna är kända i annat fall skickas fakturan till attestant för kontering. Attest Attest sker i Agressos web-portal och är ett godkännande av att varor och tjänster har kommit och att de uppfyller överenskomna villkor med leverantören. Alla kan vara attestanter. Liksom distributören får attestanten meddelande via e-post om att en faktura finns att hantera. De får också påminnelse om fakturan inte har åtgärdats inom viss tid. I dessa steg finns också möjlighet att ändra kontering om den skulle saknas eller vara felaktig. Det finns även möjlighet att lägga upp fasta attestanter, vilket innebär att samtliga fakturor inom vald org kommer att passera denna attestant före slutattest. Slutattestering Slutattestering sker även det i Agressos web-portal enligt fördefinierade regler. Även slutattestanterna får meddelande via e-post om att en faktura finns att 5 (16)

6 hantera. De får också påminnelse om fakturan inte har åtgärdats inom viss tid. I dessa steg finns också möjlighet att ändra kontering om den skulle saknas eller vara felaktig. Kontroll Här kontrolleras att redovisningsregler följs på ett korrekt sätt. Kontroller görs på fakturor som avser: Representation, resor, kurser och konferenser Utlandsfakturor Fakturor med värdet Byt i konteringsfält Vissa leverantörer Anläggningar Definitivbokföring Efter kontering, attestering och slutattestering sker definitivbokföring av fakturan som därefter är färdig för utbetalning. Detta utförs centralt på ekonomiavdelningen. Kontroller skall utföras då fakturan passerar de olika momenten i attestkedjan: Formella kontroller görs vid ankomstregistreringen Interna kontroller görs vid distribution Ekonomiska kontroller görs vid attestering Redovisnings kontroller görs av administratör vid kontrollsteg Roller i elektronisk hantering Det finns fyra roller som användare kan tilldelas. Inom ramen för dessa roller finns ett antal arbetsuppgifter som ska utföras av en eller flera personer. Rollerna är: administratör distributör attestant slutattestant Administratörens arbetsuppgifter: inläsning av ankomna fakturor, elektroniska och skannade från skanningscentralen registrera ny leverantör ankomstregistrera övergripande övervaka fakturaflödet kontrollera att redovisningsregler följs på ett korrekt sätt definitivbokföra fakturor utbetalningar till plusgirot 6 (16)

7 Distributörens arbetsuppgifter: kontering av fakturor kontrollera att rätt uppgifter är tolkade avvisa felaktiga fakturarader tillbaka till ankomstregistrering kommentera syfte med resan, inköpet mm i de fall när syftet är känt kontrollera att LNU följer: - skatteregler (ex. att leverantören har F-skatt) - avtal (ex. att ingångna ramavtal följs vid inköp av varor och tjänster) - riktlinjer/policys (ex. att rese- och representationspolicy följs) - komplettera med bilagor och andra underlag (inkommer underlaget senare skannar distributören underlaget och skickar därefter pappersunderlaget till ekonomiavdelningen med notering om vilket verifikationsnummer som underlaget tillhör Distribuera fakturorna vidare till attestant Övervaka fakturaflödet på institution/enhet och se till att betalningar sker i rätt tid. Mallar finns upplagda i Agresso under leverantörsresk./fråga/fråga arbetsflöde. Mallarna heter aktiva levfak. per org och förfallna fakturor Attestantens arbetsuppgifter: kontrollera att fakturan är rätt dvs att vara eller tjänst är levererad och att antal och pris är riktigt. Se över att kontering är gjort på rätt kostnadsställe och ändra i de fall det behövs. avvisa felaktiga faktura rader. Den kommer då automatiskt att återsändas till distributören. kommentera syftet och ändamålet med resan, inköpet m m Slutattestantens arbetsuppgifter Slutattesten är den sista attest som görs på en faktura. När slutattesten är utförd är fakturan klar för definitiv bokföring. Slutattesten är också en förutsättning för att fakturan skall vara tillgänglig för definitiv bokföring. I vissa fall när fakturan är en egen kostnad eller beloppet är över en viss beloppsgräns görs flera slutattester. Se vidare attest och utanordningsinstruktioner. https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !/slutattestinstruktion_fr%c3%a5n pdf 3.2. Kontering Kontering ska ske enligt aktuell kod plan. Följande ska beaktas vid kontering av fakturan: Gör en rimlighetsbedömning av kontering av anläggningstillgångar (10*, 11*, 12*) samt korttidsinventarier, 561*. Det finns två konton för representation - avdragsgill och icke avdragsgill. Det avdragsgilla beloppet är 90 kr + moms per person. Om fakturan avser en kostnad för slutattestanten ska distributören fylla i EGEN i fältet Anv. Fakturan går då vidare för ytterligare en slutattest och på så vis undviks att slutattestanter godkänner egna inköp. 7 (16)

8 Periodisering vid del- och årsbokslut: Vid varje bokslut skall periodiseringar av kostnader göras. Det är leveranstidpunkten som styr vilken period som kostnaden skall tillhöra. Beloppsgränser finns och är olika för årsbokslut och delårsbokslut, för aktuellt belopp se respektive tidplan som görs inför varje bokslut. Periodisering kan göras i samband med kontering av fakturan. Se vidare kapitel 9 Periodisering av kostnader. Linnéuniversitetets medel får inte användas för betalning av parkeringsböter. Parkeringsböter är en privat förseelse även om böterna har uppkommit i samband med tjänsteärende. Kreditfakturor från leverantörer skall alltid registreras för sig. Detta för att underlätta sökning av fakturor i systemet. Även om en kredit- och en debetfaktura exakt motsvarar varandra skall de matas in, eftersom de har ett informationsvärde. Kreditfakturor skall alltid registreras med dagens datum som förfallodag. När vi får kreditfaktura från leverantörer med få leveranser till bör denna bokföras samtidigt som ursprungsfakturan och med samma förfallodag för att undvika att kreditfakturan inte har någon faktura att avräknas mot och därmed blir liggande oreglerad. 3.3 Sändning av faktura till betalning Linnéuniversitetet skickar filer via girovision till Plusgirot för betalning av leverantörsfakturor tre gånger/vecka, vanligtvis måndagar, onsdagar och fredagar. För att utbetalningen säkert skall komma med i sändningen måste den vara slutattesterad kl måndagar och onsdagar och senast kl på fredagar. 8 (16)

9 4. Utländska leverantörsfakturor För att leverantörsfakturan ska räknas som utländsk ska företaget inte ha svenskt organisationsnummer. Det förekommer dock att dessa har ett svenskt plusgiro eller bankgiro. Men har leverantören sitt säte utanför Sverige så räknas den som utländsk. För betalningar inom Europa krävs IBAN nr och SWIFT kod. Utanför Europa krävs Bank kontonummer och SWIFT kod För betalningar till Australien, Indien, Kanada, Sydafrika och USA krävs förutom SWIFT även bankkoder, banknamn och bankadress. Australien: 6 siffror (BSB nr) Indien: 11 tecken (IFSC Code) Kanada: 9 siffror (Transit Nr) Sydafrika: 6 siffror (Sorting Code) USA: 9 siffror (Fedwire routing nr/aba) Det finns vissa små banker i USA som inte har någon SWIFT kod. Vi skickar då betalningen via Nordeas korrespondensbank som är Bank of America. Vid granskning av utländska fakturor ska följande kontrolleras: att fakturan är utställd till Linnéuniversitetet att det är en originalfaktura att fakturan specificerar vad som köpts in eller att följesedel bifogas att fakturabeloppet är rätt beräknat att utländsk moms inte är debiterat felaktigt. Se kapitel momshandledning: https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !momsredovisning%20handbok.pdf (kontakta ek avd om osäkerhet finns) att faktureringsavgift inte har debiterats att fakturan är utställd i överenskommen valuta att VAT-nummer finns på fakturor från EU-länder att tullavgifter inte tas upp på fakturor från EU-länder (endast fakturor från 3:e land kan innehålla tullavgifter och sakna VAT-nummer) 9 (16)

10 5. Övriga utbetalningar 5.1 Personliga utlägg Ersättning för personliga utlägg inom tjänsten betalas ut via lönesystemet i samband med lön. Om särskilda skäl finns kan dessa även göras i Agresso. En Agresso betalning måste godkännas av personalavdelningen. 5.2 Manuell ankomstregistrering/definitivbokföring Ekonomiavdelningen kan lägga in utbetalningar manuellt i Agresso. Dessa kan skickas via internposten eller till Uppmärksamma att det endast är brådskande betalningar som ska läggas in manuellt. Övriga fakturor skall skickas till skanningscentralen i Frösön (Linnéuniversitetet, FE 347, Frösön). Originalen för de fakturor som skickats till skickas sedan till ekonomiavdelningen märkta med verifikationsnummer. 6. Utbetalningsformer Linnéuniversitetets betalningar går via plusgirot. Statliga myndigheter har separata plusgirokonton för inbetalningar respektive utbetalningar. Detta beror på att koncernen staten skall ha bruttoredovisning av likvidflöden. Vi kan betala till plusgiro, personkonto, bankgiro och bankkonto. 6.1 Val av utbetalningsform Vid val av utbetalningsform skall följande ordning tillämpas: Girering till mottagare med bankgiro (gratis) Girering till mottagare med plusgirokonto (gratis) Utlandsbetalning SWIFT/BIC (7,50kr) Utlandsbetalning Check (50 kr) Utlandsbetalning via bankkontor (90 kr) Insättning på bankkonto (gratis) Insättning på personkonto(gratis) Utbetalning via utbetalningskort (12,40 kr). Om en betalningsmottagare saknar andra betalningsvägar kan plusgirot skriva ut ett utbetalningskort till postadressen. Detta utbetalningssätt är både dyrt och osäkert (utbetalningskort kan försvinna på vägen). Postens avgift för inlösen av utbetalningskort är för närvarande 20 kr. Plusgiroanvisning. För brådskande förskottsutbetalningar som inte har kunnat förutses, kan ekonomiavdelningen mot en avgift på 200 kr ordna en plusgiroanvisning. Denna löses ut av mottagaren själv hos postens kassaservice eller Nordea. För framställan av denna krävs att institutionen upprättar underlag för utbetalningen med underskrift enligt gällande slutattestordning. 10 (16)

11 6.2 Betalkort Linnéuniversitetets personal skall i första hand använda Eurocard (SEB Kort AB master card) enligt det statliga ramavtalet. Förifyllda Ansökningsblanketter med vårt avtalsnummer mm till nedan nämnda korttyper finns på vår hemsida https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/ekonomi/dokumentarkivet Följande korttyper gällande Eurocard Corporate finns: Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering Används mestadels av chefer eller andra ansvariga. Kvitto skall redovisas mot faktura. Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Personligt betalningsansvar Kan beställas av alla anställda. Fakturan kommer hem till bostadsadressen. Ansökan skall undertecknas av närmaste chef, som vidimerar att personen är anställd vid myndigheten. Ansökan skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande klippas mitt itu och kastas. Meddelande härom skall sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Limit (inköpskort) Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering Kan beställas av den personal, som ofta inhandlar många små utgifter, dels för att undvika fakturor och dels för att slippa ha medlemskort på respektive inhandlingsställe, vilket ofta krävs för att få handla mot faktura. Möjlighet till valfri köpgräns. Kvitto skall redovisas mot faktura. Ansökan skall undertecknas av närmaste chef och skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. I vissa fall kan behov finnas för att i stället använda betalkort från American Express, vilket också är möjligt enligt det statliga ramavtalet. Kontakta Birgitta Johansson, eller maila för erhållande av ansökningsblankett. 6.3 Reseräkningar - anställd Reseräkningar betalas ut via lönesystemet. 11 (16)

12 7. Kostnadsreduktion Huvudregeln är att alla kostnader och intäkter redovisas brutto, vilket framgår av grundläggande redovisningsprinciper i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kostnadsreducering bör undvikas eftersom det strider mot huvudregeln och kan orsaka problem t ex. kopplat till momsredovisningen, motpartsavstämning etc. Kostnadsreduktion bör bara komma ifråga för utgifter som av praktiska skäl hanteras i anslutning till den egna verksamheten, men som inte kan anses tillhöra denna. Om en intäkt är att betrakta som ersättning för utlägg som myndigheten tidigare under året gjort för annans räkning, bokförs ersättningen som en kostnadsreduktion och inte som en intäkt. Exempel på när kostnadsreducering kan bli aktuellt är: - Återbetalning av betald faktura eller kreditfaktura - Vid rena utlägg t ex. faktura för mobiltelefonräkning är bokförd som kostnad i sin helhet, men där den anställde ska ersätta universitetet för privata samtal. Universitetet har av praktiska skäl bokfört kostnaden i sin helhet och reducerar därför dessa för den anställdes del. Motsvarande tillämpning för alla andra typer av utlägg för den anställdes räkning Observera att ingående moms för den privata kostnaden inte får bokföras som ingående moms. Detta innebär att man måste korrigera ingående momskonto för den felaktigt avdragna ingående momsen. Kostnadsreduceringar krediteras alltid det kostnadskonto i resultaträkningen vilket ursprungligen belastades om inte kostnaden skall vidarefaktureras, se avsnitt 8, då det i stället bokförs på ett intäktskonto för vidarefakturerade kostnader. 12 (16)

13 8. Vidarefakturering Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt att bokföra intäkter på intäktskonto för vidarefakturerade kostnader (kontoklass 346*). Generellt gäller att kostnader som inte förädlas på något sätt, där det rör sig om kostnader/utlägg som ska fördelas mellan myndigheter/företag och Universitetet, där Linnéuniversitetet är betalningsansvariga för fakturan men motparten likväl hade kunnat stå som betalningsansvarig, bokförs på konto för vidarefakturerade kostnader. Det kan exempelvis vara kostnader för resa där Linnéuniversitetet är betalningsansvarig gentemot reseföretaget, där kostnaderna samtidigt avser deltagare från annan myndighet/företag och därför skall vidarefaktureras. Detta innebär att Linnéuniversitetet bokför hela fakturabeloppet med kostnaden på kostnadskonto och avdrag för ingående moms. Balanskonto ska inte användas för bokföringen. Fakturering sker med uppdelning på intäktskonto och utgående moms utifrån vad det är för typ av vara eller tjänst. Följande intäktskonton används för vidarefakturering av varor och tjänster: Konto Benämning 3461 Fakturerade kostnader, momsfritt 3462 Fakturerade kostnader, momspliktigt 25% 3463 Fakturerade kostnader, momspliktigt 12% 3464 Fakturerade kostnader, momspliktigt 6% 3465 Fakturerade tjänster, köparen momspliktig i annat EU-land 3466 Fakturerade tjänster, köparen momspliktig i annat land (ej EU) 13 (16)

14 9. Periodisering av kostnad Vid varje bokslut görs periodiseringar av kostnader. Beloppsgränser finns och är olika för årsbokslut och delårsbokslut, för aktuellt belopp se respektive tidplan som görs inför varje bokslut. Periodisering kan göras i samband med kontering av fakturan. Exempel på kostnader som vanligen ska periodiseras är: Lokalhyror Hyres- och serviceavtal, t ex med Rank Xerox och Securitas Växelns telefonabonnemang (övriga telefonabonnemang är i regel för små) Prenumerationer Det är idag möjligt att periodisera kostnader under följande baskonton enligt nedan. Om ni har behov av andra konton kontakta ekonomiavdelningen. Konto Beskrivning 5011 Lokalhyror enl hyreskontrakt 5012 Lokalhyror, tillfälliga förhyrningar 5051 El 5052 Vatten 5054 Fjärrvärme 5071 Städning 5072 Sophämtning 5091 Bevakning 5622 Tidningar,tidskrifter 5721 Datakonsulttjänster 5722 Databaskostnader 5723 Programlicenser 5724 Service- och underhållsavtal datorer, kringutrustning 5733 Medlemsavgifter (ej personal) 5751 Telefonväxel 5754 Bredband-Datakommunikation Praktisk hantering på webben För att komma åt funktionen för periodiseringar klickar ni upp rutan periodisering via nycklar: 14 (16)

15 Här finns sedan två rullgardinslister med val möjligheter som skall väljas för att periodisera fakturan. Den första är fördelningen som anger över hur många månader fakturan skall periodiseras. Möjliga val enligt nedan: Nästa steg är att ange start månad dvs i vilken period man vill att första delen av kostnaden skall bokföras. I samband med definitiv bokföringen kommer fakturor som har dessa uppgifter ifyllda att periodiseras och periodiseringsverifikationer med verifikations typ RJ att skapas. Konteringsexempel: Vi betalar en hyra på kr i förskott avseende kvartal 2 Steg 1 (kontering av leverantörsfakturan i kvartal 1) Skuld raden 2581 är inte synlig på Webben. Konto Belopp/D Belopp/K 2581 Lev.skuld sv, utmost Lokalhyra Periodisering Konto Belopp/D Belopp/K 5011 Lokalhyra Förutbet kostnader Periodisering hyror Lokalhyra Anledningen till de båda konteringarna på 5011 i samband med periodiseringen är för att i systemet få till en riktig bokföring via periodiseringskonton då systemet normalt sett gör periodiseringen på det valda baskontot. Detsamma gäller för återföringen. Återföring av periodisering i kommande period/perioder Konto Belopp/D Belopp/K 5011 Lokalhyra Förutbet kostnader Periodisering hyror Lokalhyra (16)

16 10. Användning av konsulter för undervisning eller administrativa uppdrag Nyttjandet av konsulter för olika typer av arbetsinsatser är vanligt förekommande inom universitetet. Det finns därför anledning att peka på några saker som man bör tänka på när en konsult ska anlitas. Vi är skyldiga att kontrollera att konsulten eller det anlitade företaget har F- skattebevis. Företaget kan vara en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Finns inte F-skattebevis skall betalningen ske som ett arvode via personalavdelningen. Vid frågor som rör detta kontakta personalavd. Om en konsult ska anlitas för ett mer omfattande uppdrag ska anbud infordras. I kommentarerna till lagen om offentlig upphandling anges två basbelopp som en gräns över vilken man bör använda sig av ett anbudsförfarande. Om en konsult anlitas för undervisning så kan konsultuppdraget aldrig omfatta examination. Detta beror på att det måste utses en lärare (en fysisk person) med viss kompetens som examinator. Eller uttryckt i andra termer- ett företag kan aldrig bli ansvarig för en examination. Detta gäller naturligtvis inte om man köper en kurs eller ett kursmoment från en annan högskola. En person som är anställd på Linnéuniversitetet kan aldrig anlitas som konsult. Man kan inte både vara anställd och konsult hos samma arbetsgivare. Detta gäller även om konsultinsatsen avser uppgifter som normalt inte ingår i tjänsten. Om en sådan utbetalning görs kan vi bli skyldiga att, utöver konsultarvodet, betala ut sociala avgifter och källskatt. Skattemyndigheten anser i dessa fall att personen är anställd och har fått utbetalningen i denna roll. Det kan i detta sammanhang påpekas att om en institution vill anlita en lärare på en annan institution så måste detta genomföras som ett uppdrag i tjänsten. Det går inte att betala ut ett timlärarförordnande direkt via personalavdelningen. Gästföreläsare som har undervisat på kurs som ingår i vårt grundutbildningsuppdrag skall inte debitera oss moms. 16 (16)

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 AcadeMedias leverantörsreskontra Team Alexandra Lindkvist (chef) Veronica Granfors Cecilia Hermanson Annelie Navin Misa Pavlovic AcadeMedias leverantörsreskontra

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5 Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5 Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning 3 1.1 Inlogg via VPN 3 2 Startsidan 5 2.1 Aktivitetsmenyn 5 2.1.1 Favoriter 5 2.1.2

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Information i samband med bankbytet

Information i samband med bankbytet Information i samband med bankbytet Idag 9 juni byter vi bank för inbetalningar till Linnéuniversitetet. Det som händer fr om idag är att alla inbetalningar till vårt bankgiro går via Danske Bank istället

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Fel! Bokmärket är inte definierat.

Fel! Bokmärket är inte definierat. 2011-12-14 INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och tjänster...

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen Lathund Periodisering av kostnader och intäkter Allmänt om periodisering Inom redovisning innebär ordet periodisering att intäkter och kostnader ska fördelas till de perioder de hör till. Endast de kostnader

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Signera utlägg i GiroVision

Signera utlägg i GiroVision 2008-06-12 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Signera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av utlägg

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsfakturor (CUS, CSV, CAS, CUH & CGR) - 1. Effektivare hantering av leverantörsfakturor - 2. Rutin när vi har mottagit en leverantörsfaktura som är felaktig - 3. Rutin när vi har

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Fastställande av attestinstruktion

Fastställande av attestinstruktion Ärende 9, beslut 2017-03-10 Fastställande av attestinstruktion Bifogat återfinns förslag till attestinstruktion för Göteborgs Stadsteater AB för år 2017. Föreslagna förändringar är markerade med rött på

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer