NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NTF Skånes Verksamhetsplan 2006"

Transkript

1 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

2 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen Media Medlemmar Råd och referensgrupper Trafikäldreråd Yrkesförarråd 3.5 Planering och utvärdering 7 4. Nationella Projekt 4.1 Konsument Yrkestrafik Trafikmiljö och opinionsgrupper Ökad bilbältesanvändning Beställd verksamhet från andra aktörer 5.1 BVC Smart trafikant Bilbälten Don t drink and drive Produkter Preliminär ekonomisk plan för

3 1. Förord Verksamheten kommer i huvudsak att följa de nationella projektplanerna. Samverkan med Vägverket har utvecklats, vilket lett till en större upphandling av regionala projekt. NTF Skåne planerar vidare för ett ökat samarbete med Skånes kommuner dels via direkt samarbete för ökad trafiksäkerhet och dels genom att kunna erbjuda ett bredare sortiment av produkter till kommunerna. De projekt där NTF Skåne planerar verksamhet är: Nationella projekt Vägverket Skåne Kommuner och företag Konsument Smart Trafikant Trafiksäkert och miljövänligt resande Projekt 30/50 Trafikmiljö och opinionsgrupper TS Skåne Bilbältesaktiviteter riktade mot privatbilister Mopedinformation och Mopedutbildning Hastigheten och yrkestrafiken Trafiknykterhet Ungdom Don t Drink and Drive Lastbilsvälthytt Ökad bältesanvändning BVC Personbilsvoltare Företagsaktiviteter med Lastbilsvälthytt Krockslädar Mätningar Hemsidan är även i fortsättningen den strategiska kanal som NTF Skåne kommer att använda för sin externa kommunikation. En ytterligare utvecklad samverkan med medlemsorganisationerna kommer att vara en förutsättning för genomförandet av många av ovan nämnda projekt. NTF Skåne satsar vidare på att utveckla samarbetsmöjligheterna med systemutformare, kommuner, polis, medlemsorganisationer och organisationer inom andra näraliggande ämnesområden. Anders Ericsson VD NTF Skåne 3

4 2. Inledning 2.1 Verksamhetsidé NTF Skånes verksamhetsidé sammanfaller med den som antogs av NTF:s centrala kongress Den kan i korthet sammanfattas i följande punkter : NTF:s mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors vilja att ställa krav på, och förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. I NTF Skånes stadgar står att föreningens verksamhet ska bedrivas enligt följande intentioner: Att utveckla och stimulera, stödja och samordna det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Att öka människors vilja att ställa krav på trafikmiljön och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. Att sprida kunskap om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 2.2 Mål och inriktning NTF Skånes övergripande mål är att verka för ett trafiksäkert Skåne, där ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i vägtrafiken. NTF Skåne verkar för att trafik och transportsystem anpassas till kravet på en god livsmiljö för alla. Ett delmål inom alla verksamhetsområden är att föreningen ska synas i lokala massmedier. 4

5 3. Organisation 2006 I enlighet med NTF:s policy för åren har NTF Skåne för avsikt att genomföra verksamhet inom ramen för de fastställda nationella projekten. Därutöver sker verksamhet i projekt som upphandlats av regionala aktörer. 3.1 Styrelsen Bakgrund: Styrelsens uppgift är att, baserat på NTF:s stadgar, fastställa riktlinjer och ekonomiska ramar för NTF Skånes verksamhet. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att VD och övrig personal genomför verksamheten utifrån givna riktlinjer. Syfte: Att skapa optimala förutsättningar för en ökad trafiksäkerhet i Skåne. Målsättning: Att skapa förutsättningar för att personal och MO skall kunna genomföra ett effektivt trafiksäkerhetsarbete. Metoder: Genom att aktivt delta i omvärldsbevakningen bidra till att organisationen utvecklas i sin roll som informationsbärare och konsumentföreträdare. Genom politiskt påverkansarbete bidra till att tillräckliga resurser tillskapas för verksamheten. Genom aktiv medverkan bidra till utvecklingen inom ramen för Regional Samling. 3.2 Media Bakgrund: NTF Skåne har en lång tradition av mediainriktat arbete inom trafiksäkerhetsområdet bakom sig. Från att ha verkat som ren informationsspridare i ett folkbildningsperspektiv har organisationen nu mer en uppgift som konsumentföreträdare och opinionsbildare. Detta ställer stora krav på en väl fungerande kommunikationsplattform. Varje budskap måste förpackas och förmedlas med en specifik mottagare i åtanke. Media är fortfarande den viktigaste informationsspridaren när det gäller att nå ut till den breda allmänheten. För att kunna kommunicera med enskilda medlemmar, systemutformare, konsumenter, lokala opinioner och medlemsorganisationer krävs olika informationskanaler. Dessa kanaler skall kunna förmedla och marknadsföra verksamhet dels hos NTF Skåne och dels hos våra medlemsorganisationer. Informationen skall utöver att fördjupa sig inom specifika trafiksäkerhetsområden, sätta trafiksäkerheten i ett större samhällspolitiskt perspektiv och även med kontinuitet vända sig direkt till NTF Skånes medlemmar med medlemsspecifik information. Syfte: Att tillhandahålla en optimerad och nyanserad funktion för informationsspridning för hela NTF Skånes verksamhet. Målsättning: NTF Skånes målsättning är att samverka med allmänheten, medlemmar, lokala opinioner, systemutformare och de politiska beslutsfattarna. Detta samarbete skall ha som mål att bedriva ett långsiktigt folkbildningsarbete som påverkar värderingar och beteenden, som 5

6 utmanar attityder, genererar trafiksäkerhetshöjande förändringar i trafikmiljö samt sprider kunskap kring viktiga trafiksäkerhetsfrågor. Metoder: Nyhetsförmedling Med hjälp av pressmeddelanden, debattartiklar och hemsidan sprida information av nyhetskaraktär till massmedia. Marknadsföring Via annonsering i massmedia och strategisk Internetplacering samt genom NTF Skånes egen hemsida marknadsförs NTF Skåne och dess övriga verksamhet. Internet ( Utveckla webbplatsen till att beskriva NTF:s uppgifter att: Skapa opinion för ett trafiksäkrare Skåne, Påverka värderingar och beteenden i trafiken, Marknadsföra våra olika projekt och medlemsorganisationer, Underlätta allmänhetens kunskapsinhämtande inom trafiksäkerhetsområdet Medverka till demokratisk förankring av politiska beslut. Informationsmaterial I mån av resurser ta fram och förmedla overheadmaterial, affischer, foldrar och liknande material som förstärker kampanjer eller underlättar spridandet av fördjupad information inom specifika trafiksäkerhetsområden. Medlemsblad Genom att producera ett medlemsblad fem gånger om året där vi kan kommunicera medlems-specifik information. Detta innebär bl.a. att uppdatera nätverket rörande dels NTF:s verksamhet och dels om den verksamhet som pågår inom nätverket. Därutöver sprida lokal trafiksäkerhetsinformation samt erbjuda utbildningar och miniseminarier. På så sätt bibehåller vi en kontinuerlig kontakt med våra medlemmar samtidigt som vi får ett informerat nätverk som kan vara till nytta i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Mediebevakning För att följa upp den egna nyhetsförmedlingen via media och hemsida samt veta vad som är aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet i Skåne är det viktigt med en fungerade omvärldsbevakning. 3.3 Medlemmar Bakgrund: I NTF Skåne är det, utöver möjligheten att via de traditionella medlems-organisationerna, även möjligt, för enskilda och grupper att bli medlemmar. Medlemsantalet stiger sakta. Syfte: Att vidga kretsen av intresserade som aktivt deltar i trafiksäkerhetsarbetet och att få fler informationskanaler för NTF:s trafiksäkerhetsarbete. Målsättning: Att öka medlemstalet med 5 % per år. Medel: Att alla engagerade i opinionsverksamheten erbjuds medlemskap. 6

7 Skapa fler erbjudanden och aktiviteter som skapar medlemsnytta. 3.4 Råd och referensgrupper För att säkerställa väl fungerande samarbetsformer inom NTF Skåne har styrelsen beslutat att det ska finnas referensråd. För närvarande finns det ett Trafikäldreråd och ett Yrkesförarråd. Råden ska, genom att nyttja den erfarenhet som finns bland äldre och yrkesförare, fånga upp och diskutera de särskilda trafiksäkerhetsproblem som finns inom respektive intressegrupper och förmedla dessa vidare till styrelse och VD. Råden är rådgivande organ till NTF Skåne Trafikäldrerådet (TÄR) Målsättningen för rådet är en ökad säkerhet för äldre trafikanter. Särskilt ska de oskyddade trafikanterna samt de handikappades situation uppmärksammas. Rådet ska verka för att de olika pensionärsorganisationerna i Skåne samarbetar i dessa frågor och därvid åstadkomma en större grupp för attitydpåverkan än om varje organisation skulle agera på egen hand. Trafikäldrerådet är en värdefull resurs för spridande av information inom den nationella konsumentprojektet. Trafikäldrerådet fortsätter vara en rådslagsgrupp för Vägverket inom äldrefrågor i Skåne. NTF Skånes Trafikäldreråd samverkar med Centrala Äldrerådet i frågor som ligger inom rådets verksamhet. Trafikäldrerådet deltar i de centrala äldrerådskonferenser som anordnas under året. NTF Skånes bidrar med hjälp från handläggare för verksamheten Yrkesförarrådet (YFR) Rådet ska verka för ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för yrkesförarna. Rådet ska informera, öka kunskapen och insikten om säkerhet och arbetsmiljö bland yrkesförare, arbetsgivare och beslutsfattare. Yrkesförarrådet ska bidra till att de olika fackliga organisationer, som har yrkesförare bland sina medlemmar, samarbetar i frågor som rör trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Under 2006 ska nya verksamhetsformer för rådet utarbetas i samverkan med de ingående fackföreningarna. Målsättningen är att få de fackförbund som idag inte är aktiva, att engagera sig i rådets verksamhet. Möjligheten för att temporärt involvera andra aktörer i verksamheten skall utvecklas. Yrkesförarrådet deltar också i delar av verksamheten med lastbilsvolthytten. Yrkesförarrådet samverkar med övriga yrkesförarråd via det centrala yrkesförarrådet inom ramen för dess aktiviteter. NTF Skånes bidrar med hjälp från handläggare för verksamheten. 3.5 Planering och utvärdering Bakgrund: NTF Skånes nuvarande ekonomiska ramar gör det alltid nödvändigt att planera, utvärdera och dokumentera all verksamhet ytterst noggrant. En väl planerad och utvärderad verksamhet ger underlag för den bättre kontinuitet som är önskvärd för att kunna förändra och förbättra verksamheten. 7

8 Syfte: Syftet är att tydliggöra vårt arbete, både för egen del och för andra runt omkring som kan ha ett intresse av hur vår verksamhet bedrivs. Det är också viktigt att lära av det vi gjort för att kunna förändra utifrån önskemål och behov. Målsättning: Målet är att ha en bred och lättillgänglig dokumentation av vår verksamhet. Detta gäller såväl planering av kommande års verksamhet som utvärdering av genomförda projekt. Metod 2006: Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är en ram för det kommande årets olika aktiviteter. Denna plan presenteras för årsmötet varje år och gäller innevarande år. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen beskriver vad som gjorts under föregående år, en sammanställning av hur NTF Skåne har arbetat. Verksamhetsberättelsen läggs också fram vid årsmötet och gäller då föregående år. Projektdatabas I projektdatabasen dokumenteras alla nationella projekt som genomförs inom NTF Skåne. Här beskrivs upplägget för de nationella projekten tillsammans med redovisning av halvoch helårs resultat. Remissförfarande NTF Skåne finns med som remissinstans hos t.ex. Vägverket och vissa kommuner. Här har vi en möjlighet att tycka till om trafiksäkerhetsaspekter i andra sammanhang. Dessa remisser sparas också för att på så vis utgöra en dokumentation av det arbete vi genomför. Remisshanteringen har dock successivt minskat i takt med att de större vägombyggnadsprojekten minskat i antal. De ekonomiska ramarna tillåter heller inte ett lika aktivt remissarbete som tidigare. Planeringsdagar Unders 2005 samlas NTF Skånes anställda vid ett tillfälle på våren och ett på hösten för att vid båda tillfällena under 2 dagar planera och utveckla verksamheten. Medlemsregister Medlemsregistret uppdateras löpande för att ständigt vara aktuellt så att alla medlemmar får ta del av utskick och liknande och för att vi lätt ska kunna få fram korrekta uppgifter om våra medlemmar. Till styrelsen rapporteras om nytillkomna medlemmar. Nya medlemmar ska också få sitt välkomstbrev inom en rimlig tid, så att de känner sig välkomna till NTF Skåne. 8

9 4 Nationella projekt 4.1 Konsument Riksdagens övergripande mål för trafiksäkerheten är att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Ska målen uppnås är det, bland mycket annat, nödvändigt att konsumenterna använder de bästa produkterna (fordon, däck, bilbarnstolar, hjälmar osv.), väljer de mest trafiksäkra tjänsteföretagen (taxi, hyrbil, bussresearrangörer etc.) och kräver säkra väg- och gatumiljöer. En värderande konsumentupplysning ställer höga krav på kompetens och tillgänglighet. Kompetensen måste självklart omfatta områden som ligger NTF:s verksamhet nära, men också IT och media. Denna kompetens är samordnad i en nationell konsumentupplysning för hela landet genom e-post och NTF:s konsumentsida Under 2006 kommer NTF Konsuments databas med köpguider på Internet att vidareutvecklas. Projektet marknadsförs via ett nationellt framtaget material som NTF Skåne åtagit sig att distribuera vidare till lämpliga målgrupper. NTF Skåne kommer att delta i de nationella undersökningar som kommer att genomföras. Det innebär bl.a. att ta kontakt med alla 33 kommuner och undersöka vilka krav de ställer på sina transportörer och om kommunen har någon form av trafiksäkerhetsundervisning. I samband med denna undersökning kommer vi att uppdatera våra kommunsidor på hemsidan med det svar vi får in från kommunerna. Under 2006 kommer vi också att göra minst 2 stickprovskontroller på företag som lämnat uppgifter i marknadsöversikten på NTF Konsument. NTF Skåne planerar att se över och fylla på det material som finns ute på de 13 Bilprovningarna i Skåne. Under 2005 har vi haft kontakt med STR vid flera tillfällen och båda parter är intresserade av någon form av samarbete. Ambitionen är att utveckla detta samarbete under 2006 och implementera NTF mer inom STR. NTF Skåne kommer vidare att genomföra två stycken lokala undersökningar: Alkoholproblematiken på transittrafiken Målet är att få ett samarbete med alla rederierna som transporterar fordon till Skåne. Barn i bil 2005 genomförde NTF Skåne en stor enkätundersökning om hur föräldrar transporterar sina barn i bilen. Vi vill se om svaren stämmer överens med verkligheten och kommer därför att i samarbete med våra MO göra en större undersökning om hur barn sitter fast i bilen. Vi kommer även att, i den mån det är möjligt, kontrollera att bilbarnstolen är rätt installerad. 4.2 Yrkestrafik Yrkestrafiken, både den som är samhällsfinansierad och den som bedrivs i privata företag måste ske på ett trafiksäkert sätt. Ingen transport ska enligt Nollvisionen framkalla svårt skadade eller dödade i trafiken. Att inte köra fortare än lagstadgad hastighet, att använda bilbälte och att köra nykter är helt avgörande för trafiksäkerheten och borde vara en självklarhet för alla förare, speciellt yrkesförare som historiskt setts som förebilder i trafiken. 9

10 Syftet med projektet är att påverka upphandlare och företagsledare att ta ett ökat ansvar för trafiksäkerheten inom den egna organisationen/det egna företaget beträffande bland annat hastighet, bälte och trafiknykterhet. NTF Skåne kommer att ta kontakt med 10 företag för att erbjuda sina tjänster. Det gäller bilbälte, hastighet och alkolås. Detta kommer att ske genom bältesobservationer och hastighetsmätningar. Dessa mätningar utförs av våra MO. Därefter kommer företagen att erbjudas informationsträffar med företagsledningar och förare. Vid dessa träffar kommer resultaten att redovisas tillsammans med information om vikten att använda bälte, hålla hastigheter samt trafiknykterhet. MHF Skåne kommer att förevisa hur alkolås fungerar. NTF Skåne och dess yrkesförarråd väljer, i samverkan med Vägverket ut företag för projektet. Inom ramen för projektet kommer även verksamheten med att utveckla ett kvinnligt nätverk för yrkesförare att fortsätta 4.3 Trafikmiljö och opinionsgrupper Utgångspunkten för NTF:s stöd till lokala opinioner är de svagaste trafikanternas förutsättningar och att dessa grupper lyfts fram som normgivare för trafiksäkerhetsarbetet. Genom att tydligare lyfta barn, äldre, gående, cyklister och funktionshindrades förutsättningar och krav på trafiksäkerhet kan NTF verka som en påskyndare av goda initiativ. Samtidigt har NTF möjlighet att utifrån Lugna gatans planeringsprinciper verka för att stödja lokala opinioners krav på en säker närmiljö. NTF Skåne har under flera år arbetat aktivt med att stödja lokala opinionsgrupper. Genom att lägga ut information om olika opinionsgrupper på hemsidan hoppas vi kunna bidra till att sprida kunskap och även förmedla stöd till andra i samma situation. Inom Trafikmiljöprojektet skall NTF Skåne bedriva verksamhet som leder till en ökad aktivitet inom Regional Samling. NTF har centralt arbetat ut riktlinjer kring detta arbete som kommer att ligga till grund för arbetet under En annan målsättning är att inom projektets ram öka samarbete med Skånes kommuner. 4.4 Ökad bilbältesanvändning Enligt NTF kan en höjning av den genomsnittliga bältesanvändningen i personbilar, från ca 85 % (ca 90 % på landsvägar och 75 % i tätorter) till 90 %, minska de årliga dödstalen med ca 50 personer. Om samtliga förare och passagerare i personbilar använder bilbälte minskar antalet omkomna med ca 90 personer. NTF Skåne fortsätter med mätningar av bältesanvändningen i Skåne som uppföljning av tidigare års mätningar. Mätningar sker under 2006 i samtliga 33 kommuner i Skåne Mätresultaten kommer att redovisas via pressmeddelanden, debattartiklar eller insändare/artiklar i Skånes dagstidningar, lokalradiostationer och TV-kanaler. Resultaten förmedlas även till övriga nyckelaktörer t.ex. Vägverk, Kommuner och Polis. Resultaten kommer även att lyftas fram i arbetet inom Regional Samling. 10

11 5. Beställd verksamhet från andra aktörer NTF:s fria och oberoende roll hindrar inte att organisationen utför uppdrag eller genomför samarbetsprojekt med andra intressenter. Även i framtiden är det betydelsefullt att goda relationer bibehålls mellan Vägverket, kommuner och NTF Skåne. NTF Skåne lägger dock stor vikt på att förutsättningarna är tydliga och att föreningens syfte eller oberoende inte ifrågasätts. NTF skapar opinion för ett säkrare vägtransportsystem och arbetar ur ett medborgarperspektiv. I dessa sammanhang är det viktigt att NTF vidmakthåller sin oberoende roll gentemot systemutformarna. NTF har dock även uppdraget att påverka människor att bli goda trafikanter. Att detta arbete sker i samverkan med övriga aktörer gynnar sannolikt trafiksäkerheten tack vare de samordningsvinster och den samlade kompetens som uppstår. 5.1 BVC Tillsammans med Vägverket Region Skåne planerar NTF Skåne verksamhet inom Barnhälsovården för år Verksamheten innebär att skapa och förmedla nyhetsbrev till BVC-mottagningar, samt viss informationsverksamhet riktad till nyblivna föräldrar vid babycaféer. 5.2 Smart Trafikant Utgångspunkten är att de transportpolitiska mål och etappmål som beslutats av riksdagen skall uppnås, vilket innebär: Utvecklingen ska gå mot att ingen dödas eller allvarligt skadas i trafikolyckor samt ständigt minskat utsläpp av ämnen som är farliga för människan, naturen och klimatet. Med detta som bakgrund har Vägverket i Skåne engagerat NTF Skåne som projektledare i ett projekt kallat Smart trafikant. Under år 2006 kommer NTF Skåne arbeta aktivt bl.a. i Staffanstorp, Landskrona och Ystad kommuner med informationsverksamhet för att få befolkningen att åka till jobbet på ett säkrare, mer hälsosamt och mer miljömässigt sätt. Projektet vänder sig också till anställda inom Region Skånes koncernkontor. Det primära målet är att få ner antalet trafikanter som kör bil till jobbet, där det är möjligt att cykla eller använda allmänna kommunikationer. Via bl.a. dörrknackare kommer information att spridas till allmänheten i kommunerna om kampanjen. 5.3 Bilbälten NTF Skåne fortsätter att, på uppdrag av Vägverket i Skåne, arbeta med ett projekt för ökad bältesanvändning inom den tunga trafiken. Verksamheten består av information till yrkesförare och aktiviteter med lastbilsvälthytt. 5.4 Don t drink and drive NTF Skåne kommer, på uppdrag av Vägverket att genomföra marknadsföring av projektet Dont drink and drive i skolorna. Via arvoderade informatörer kommer vi också att 11

12 genomföra visningar av filmen Länge leve livet som Vägverket tagit fram för just detta projekt. 5.5 Produkter NTF Skåne kommer under året att vidareutveckla sortimentet av produkter som kan erbjudas kommuner och företag. De produkter som finns idag är inom områdena Hastighet, Bilbälten, Moped, Cykelhjälm och Mätningar. 12

13 4. Preliminär ekonomisk plan för 2006 Organisation Intäkter NTF Region Skåne Övrigt Summa intäkter: Kostnader Samlade kostnader Resultat = underskott Projekt Intäkter NTF Kostnader Nationella projekt Resultat = underskott Övrigt Intäkter Vägverket Skåne Produkter Summa intäkter: Kostnader Vägverket Skåne Produkter Summa kostnader Resultat SUMMA INTÄKTER: SUMMA KOSTNADER: UNDERSKOTT:

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare.

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2007 INLEDNING Bakgrund och nuläge NTF är en folkrörelsebaserad organisation med uppgift att skapa samarbete mellan frivilligorganisationer, intresseorganisationer, fack- och

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Fyris Version.pmd 1 2007-03-29, 09:45 Innehåll NTFs verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Strategiplan NTF Skåne 2011

Strategiplan NTF Skåne 2011 Strategiplan NTF Skåne 2011 1. Nuläge Nollvisionen är basen för NTF Skånes verksamhet. Arbete sker med hänsyn taget till de miljövinster som sker i samband med lugna säkra transporter av såväl personer

Läs mer

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström Verksamhetsberättelse 2009 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. INLEDNING Nationalföreningen

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN I Tillsammans för Nollvisionen arbetar vi alla företag, organisationer och myndigheter gemensamt för att nå målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vikten av målstyrning och Nollvisionen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system Infrastruktur Fordon Trafikanter Transporter

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008.

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Motionssvar NTF kongressen 2015

Motionssvar NTF kongressen 2015 Motionssvar NTF kongressen 2015 Svar från NTF:s styrelse på SMC:s motion Säkrare räcken för oskyddade trafikanter SMC har i sin motion lyft fram ett mycket allvarligt problem som handlar om räcken, dess

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn

Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn Vägverkets datum Beteckning 2005-12-22 SA80A 2005:19172 Konsumentverkets datum Beteckning 2005-12-22 Dnr KOV 2005/6505 Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd-

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Jönköping 2006-03-13 Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Allmänt I februari 2005 fick Centrala Yrkesförarrådet en ny sekreterare/handläggare. Mattias Holmqvist ersatte Lasse Holm som

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen

Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Vision... 4 4 Strategi... 4 5 Allmänna mål... 5 6 Inriktningsmål... 5 6.1 Organisationsarbetet... 5 6.2 Utskick

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 17 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Förord NTF Västs verksamhetsplan beskriver mål, organisation och verksamhet för år 2016. Verksamhetsområdena har genomarbetats i samband med en personalkonferens den 19 oktober 2015

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 1 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer