Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE"

Transkript

1 Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

2 Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell, regional och lokal samling. När före detta näringsministern Björn Rosengren samlade aktörer på nationell nivå 2002 myntades arbetsnamnet Nationell samling. Något år senare fi ck Vägverkets regioner i uppdrag att initiera motsvarande verksamhet på regional nivå. För NTF-organisationen har det i praktiken inneburit länsvisa insatser. I de Vägverksregioner där detta arbete kommit igång har det länsvisa arbetet också inneburit att lokal nivå berörts och begreppet Lokal samling har använts när det gäller att samla aktörer i kommunerna. Val av målgrupp Val av målgrupp kan utgå från olika förutsättningar.? Använd de kontakter som du direkt eller indirekt har tillgång till i det egna nätverket. Aktör som varit föremål för Arbetsmiljöverkets granskning under 2005 förteckning finns tillgänglig på NTFs hemsida. Aktör vars transporter vad gäller hastigheter eller bilbälte granskats av NTF. Aktör vars riksorgan antagit en avsiktsförklaring - förteckning finns tillgänglig på NTFs hemsida. Hur har till exempel kommunerna ställt sig till Lagen om skydd mot olyckor. Före mötet: Att vara påläst är en förutsättning för att skapa ett lyckat möte. Läs på så att du kan diskutera utifrån aktörens verksamhet och situation. Då skapar du en situation där aktören känner att du är trovärdig och intresserad av dennes verksamhet aktören ska vara i fokus. Informera dig grovt om kundens inriktning med sin verksamhet. Kontrollera på NTFs hemsida om aktören indirekt berörs av nationell avsiktsförklaring. Informera dig grovt om vilka kopplingar till trafiksäkerhet i form av transporter, planering av trafikmiljö, utbildning m m som kunden har. Reflektera över om kunden i samverkan med annan/ andra aktörer skulle kunna bidra till trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för en avsiktsförklaring. Läs in dig på det material som ska presenteras OHserie, pratmanus, checklista m m. Tänk över hur du ska lägga upp mötet. Till sist, repetera, öva gärna mötet en gång för dig själv så att du känner att det sitter och ser hur lång tid mötet kan ta. Under mötet: Presentera NTF och förbundet kortfattat. Redogör för syftet med besöket och hur lång tid du beräknar att mötet tar. Redogör kort för tankegångarna kring arbetet med Nationell och regional samling använd t ex OHserie som tagits fram. För en dialog om vilka möjligheter som kunden ser när det gäller att vidta egna åtgärder och som kan bidra till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Gå förslagsvis tillsammans igenom checklistan och diskutera slutsatser. Berätta att du på nytt kommer att ta kontakt för att höra hur arbetet avlöper och om du kan bidra med stöd och support. Efter mötet: NTFs hemsida: lösenord: SAMLA Dokumentera besöket på kontaktrapporten. Planera eventuellt in för ny kontakt med kunden och för in på rapporten. Lämna in rapporten till NTFs chefkonsulent snarast möjligt.

3 Egna anteckningar Argumentsamling. Vägtransporterna i landet är omfattande. Till exempel kan nämnas att i Sverige görs nära 235 miljoner tjänsteresor varje år, varav 75 procent sker med bil. De tunga vägtransporterna ökar och enbart under perioden september 2004 till september 2005 uppgick ökningen till hela 4,5 procent. Fokus på priset i upphandlingen av transporter har medfört att arbetsmiljö, trafi ksäkerhet och miljö försämrats. Kostnaderna för till exempel sjukskrivningar och godsskador har ökat väsentligt. Utgångspunkten att transportera människor och varor till rätt plats i rätt tid räcker inte, transporterna måste också ske på rätt sätt. Alla har ett ansvar för att förbättra miljön och trafi ksäkerheten. Genom att upprätta en avsiktsförklaring och systematiskt arbeta med trafi ksäkerhet och miljö skapar man positiva förutsättningar, bland annat följande: Större konkurrenskraft vid upphandling av transporter medvetenheten om att framtida upphandlingar ska utgå ifrån trafiksäkerhets- och miljömässiga krav kommer att bli allt mer vanligt. För att driva på den processen har det så kallade bedömningssystemet QIII utarbetats. Lägre kostnader för bränsle och slitage på fordon ett exempel är Enköpings åkeri. Företaget äger 75 fordon och på två år har man genom sitt kvalitetsarbete minskat bränsleförbrukningen med : - och kostnaderna för däckslitage med : -. Mindre stress för personalen Enköpings åkeri har numera en årlig sjukfrånvaro som utgör två procent av de anställdas sammanlagda arbetstid, vilket är ungefär hälften jämfört med sektorn i övrigt. Riskerna för ohälsa och olycksfall har minskat. Förbättring av miljön genom sänkt bränsleförbrukning minskas t ex utsläppen av koldioxid som ger upphov till klimatförändringar. Kommunernas ansvar att utarbeta en handlingsplan inom ramen för lagen om Skydd mot olyckor lagen kom till stånd och Tjörns kommun har som första kommun i Sverige utarbetat en handlingsplan.

4 ? Vad är en avsiktsförklaring? En avsiktsförklaring är ett dokument som talar om både för andra och för den egna organisationen vad man i sin verksamhet ska göra för att förbättra trafi k- säkerheten. Detta kan även göras i samverkan med andra. En trafi ksäkerhetspolicy och en resepolicy är också att betrakta som en avsiktsförklaring. Vad bör en avsiktsförklaring innehålla? Det fi nns tre områden med omfattande trafi ksäkerhetspotential som har identifi erats av Gruppen för Nationell Samverkan, där Näringsdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, NTF och Vägverket ingår. De är: Uppföljning av avsiktsförklaringar. I NTFs verksamhetsinriktning formuleras ett övergripande mål för arbetet med nationell och regional samling. Utöver att NTF ska vara en aktör som bidrar till att antalet avsiktsförklaringar ökar ska NTF också följa upp så att avsikterna genomförs. Ett verktyg för uppföljningen kommer att utarbetas av NTF för användning i organisationen Förbättrad hastighetsanpassning och användning av skyddssystem. Ökad trafiknykterhet. Förbättrad säkerhet för barn och unga i trafiken. Hemsidor. Att ha dessa som utgångspunkt vid formuleringen av en avsiktsförklaring innebär stora möjligheter att påverka trafiksäkerheten. NTF/Samla Att formulera en avsikt kring någon eller flera av dessa områden kan, i ett första steg, vara tillräckligt för många aktörer. Andra aktörer vill agera snabbare. T ex vill man att den egna avsiktsförklaringen kompletteras med en handlings/åtgärdsplan med konkreta förslag på åtgärder man avser att vidta, själv eller tillsammans med andra. Det kan vara beslut om att installera alkolås och att utbildning ska genomföras. Man vill också upprätta mål och tidplaner för arbetet. Ur ett kvalitetsmässigt perspektiv är detta det optimala tillvägagångssättet och underlättar uppföljningen av avsiktsförklaringen. Det fi nns ett antal hemsidor som kan fungera som stöd när det gäller NTForganisationens arbete med att öka antalet avsiktsförklaringar: Kvalitetskriterier. NTF kommer att följa upp avsiktsförklaringarna utifrån ett antal kvalitetskriterier.

5 Egna anteckningar Engagerade styrelser i Mälardalen. Inom NTF-organisationen finns goda exempel att lyfta fram när det gäller val av metoder för att engagera förtroendevalda. Styrelserna i Västmanland, Uppsala, Örebro län samt Södermanlands län har diskuterat på vilket sätt styrelseledamöterna kan utnyttja de kontakter och ingångar man har i sin position utanför NTF, men också de nätverk man har tillgång till på fritiden. Utfallet av detta arbetssätt har slagit mycket väl ut. Externa aktörer goda exempel När det gäller goda exempel på vad externa aktörer åstadkommit nämner vi här några. Goda exempel är Svenska Taxiförbundet och Sveriges Åkeriföretag. Båda organisationerna var tidigt ute och tydliga med vad man ville uppnå. Dessutom har man beskrivit på vilket sätt man vill gå tillväga för att leva upp till avsiktsförklaringen och man formulerade också mål kopplat till tidplan. Förändringar och förbättringar sker hela tiden. Av den anledningen kommer goda exempel att redovisas i den pärm som tagits fram men framför allt på hemsidan som kontinuerligt uppdateras. På avdelningen sorteras de goda exemplen in i olika aktörskategorier som t ex kommuner, transportföretag, bussbolag, taxi, skola, ideella organisationer med flera. Samverkan med andra Engagemanget för trafiksäkerhetsfrågorna har i och med Nationell och regional samling ökat och frågorna har breddats. Flera aktörer med branschansvar har trätt fram. Likaså har myndigheter som tidigare inte varit speciellt involverade i trafiksäkerhetsfrågor lyft fram sina positioner. I arbetet med Nationell och regional samling kan man fundera över om det finns viktiga samverkanspartners att föra dialog med. Exempel på tänkbara samverkanspartners som i vissa fall utarbetat en avsiktsförklaring är: Arbetsmiljöverket finns i distriktsindelning Svenska Naturskyddsföreningen finns lokalt Riksidrottsförbundet finns som distriktsförbund Fackförbund finns regionalt och lokalt Arbetsgivarorganisationer finns regionalt Folkhälsoinstitutet eller motsvarande på landstingsnivå

6 Försök till förklaring av begrepp inom Nationell och regional samling RESEPOLICY. Är ett styrande dokument som syftar till att ge stöd åt den anställde eller annan som företar resa som betalas av uppdragsgivaren. *) TRAFIKSÄKERHETSPOLICY. De risker som fi nns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när trafi ksäkerhetspolicyn ska tas fram. Genom policyn ska det gå att förstå vilka avsikter arbetsgivaren har när det gäller att minimera riskerna. Därför är det viktigt att arbetsgivaren, tillsammans med sina anställda, går igenom verksamheten och bedömer eventuella risker innan policyn skrivs. *) Produktion: Tryck: Profiltryckeriet, Malmö Foto: Leif O Persson Illustrationer: AVSIKTSFÖRKLARING. Ett uttryck för vad en aktör kan åstadkomma själv eller i samverkan med andra aktörer för att öka trafi ksäkerheten. En avsiktsförklaring kan exempelvis tala om att aktören avser att ta fram en trafi ksäkerhetspolicy. OLA. Utifrån kända fakta visar aktörer vilka åtgärder man vill och kan vidta för att bidra till en förbättrad trafi ksäkerhet. OLA betyder Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. *) NATIONELL SAMLING. En samling av nationella företrädare i syfte att få dessa att beskriva vad de själva, eller i samverkan med andra, kan åstadkomma för att öka trafi ksäkerheten. REGIONAL SAMLING. En samling av regionala aktörer på läns- och lokal nivå, i syfte att få dessa att beskriva vad de själva, eller i samverkan med andra, kan åstadkomma för att öka trafi ksäkerheten. LOKAL SAMLING. En samling av lokala företrädare på kommunal nivå, i syfte att få dessa beskriva vad de själva, eller i samverkan med andra, kan åstadkomma för att öka trafi ksäkerheten. KRAFTSAMLING. Ett kommunicerbart samlingsnamn för regional samling. Vägverkets Region Norr initierade begreppet i Västerbotten. *) Kan också betraktas som en avsiktsförklaring. Allt att vinna. Inget att förlora. En enkel trafi ksäkerhetsåtgärd kan rädda liv.

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer