Strategiplan NTF Skåne 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiplan NTF Skåne 2011"

Transkript

1 Strategiplan NTF Skåne Nuläge Nollvisionen är basen för NTF Skånes verksamhet. Arbete sker med hänsyn taget till de miljövinster som sker i samband med lugna säkra transporter av såväl personer som gods. NTF Skånes roll är att sprida kunskap om trafikens risker, framför allt till de grupper som tillbringar mycket av sin arbetstid på väg. Detta sker bl.a. via verksamhet med Trafiksäker sparsam körning samt Trafiksäkerhet i teorin. Dessa utbildningar sker med hjälp av koncept från Säker Trafik AB. NTF Skåne bedriver även verksamhet inom ramen för NTF:s Nationella projekt. En verksamhet där Trafikverket under ett antal år successivt minskat anslagsvolymen. Man har också aviserat fortsatta nerdragningar som kan bedömas ske i storleksordningen 30 % för Detta innebär att fortsatt verksamhet helt baserad på dessa anslag bedöms som utesluten. Nuvarande finansiering av verksamheten består därutöver av anslag från Region Skåne samt försäljning av tjänster, med hjälp av teknisk utrustning, inom områdena: Hastighet, Bilbälte, Trafiknykterhet, Moped, Cykel m.m. Dessa tjänster är aktiviteter med bl.a. välthytt, voltbil, krocksläde. Den aktuella ekonomiska situationen gör det inte möjligt att ta några större egna initiativ utanför givna ramar i de nationella projekten. Ökade intäkter från externa finansiärer är därför nödvändigt för föreningens utveckling. Huvuddelen av verksamheten sker i samverkan med NTF:s medlemsorganisationer. 2. Affärsidé NTF Skåne planerar att bedriva verksamhet inom följande områden: Tillhandahålla utbildningar som skall leda till ökad trafiksäkerhet och kvalitetsmedvetenhet hos kunderna Verksamhet inom nationella NTF-projekt Beteendepåverkan med hjälp av teknisk utrustning 3. Målgrupper Utbildningsverksamheten: Företag Kommuner Landsting Myndigheter Organisationer Medlemsorganisationer, idrottsföreningar m.fl. Inom dessa målgrupper berörs t.ex. sälj-, service- och vårdpersonal. Nationella projekt: 1

2 Företag Kommuner Organisationer Enskilda personer Media Hur arbetet skall ske och mot vilka speciella funktioner i målgruppen bestäms av innehållet i de nationella projekten. Beteendepåverkan: Allmänhet Företag Media Detta är ett verksamhetsområde där NTF Skåne säljer tjänster med hjälp av teknisk utrustning. Verksamheten utförs i stort sett helt i samverkan med medlemsorganisationerna. Verksamheten bygger också på att med hjälp av media lyfta trafiksäkerhetsfrågor Nyttoaspekter Utbildning Hjälpa kunderna att uppfylla av myndigheter ställda kvalitetskrav Hjälpa kunderna att minska sina bränslekostnader Hjälpa kunderna att minimera onödiga reparationskostnader på fordon Hjälpa kunderna att minimera personskador under arbetstid Hjälpa kunderna att uppnå höga miljömål Ge den enskilde arbetstagaren en utbildning som kan generera egna besparingar. Nationella projekt Bidra till NTF:s styrka som nationell aktör Beteendepåverkan Bidra till hållbara beteendeförändringar i den skånska trafiken. 5. Tjänster Trafiksäker och sparsam körning En verksamhet som innebär möjlighet till både ekonomiska och miljömässiga vinster för kunderna. Konkurrensen inom denna verksamhet är den EcoDriving som STR har varumärket för och som genomförs av trafikskolorna. Vi upplever dock inte att denna konkurrens finns i gruppen företagsaktiva förare som tog körkort för flera år sedan. Marknaden känns därför öppen för NTF. Trafiksäkerhet i teorin Kombinerat med körningen är denna utbildning ett utmärkt komplement där man får deltagarna att tänka på konsekvenserna när något händer. Den påminner om upplägget i Risk 1 -utbildningarna som nya körkortstagare går igenom vid den ordinarie körkortsutbildningen. SHI Svenskt Hastighetsindex Mätningar av hastighet inom kategorin yrkesmässiga transporter. Ger företagen ett instrument för sitt eget interna arbetsmiljöarbete. Konkurrens finns från Trafikverket som skrivit kontrakt med de lätta företagen. Med detta menas de företag som har tillräckligt många tydligt märkta bilar som går att hitta i trafiken vid mätningarna.

3 Omstruktureringar i branschen med sammanslagning av företag påverkar försäljningen av denna tjänst. SSI Svenskt Skadeindex Ett koncept för benchmarking av fordonsskador inom yrkesmässig trafik. Kommer att marknadsföras när Säker Trafik AB är klara med utvecklingen av produkten. Policys I samband med genomförande av andra verksamheter erbjuda hjälp med utveckling av kundernas trafiksäkerhetspolicy, ruttoptimering m.m. Beteendepåverkan Verksamhet med Välthytt, voltbil, krockslädar, Cykelhjälmsinformation, Fylleglasögon m.m. Media Förse media med relevant material för att nå ut till medborgarna i NTF Skånes verksamhetsområde. 6. Mål NTF Skåne har ingen tradition av att affärsmässigt sälja produkter och tjänster till företag. Vi har tidigare varit beroende av att kunderna sökt upp oss. Föreningen har, under det senaste året, initialt lutat sig mot den nationella försäljning genom Säker Trafik AB. Denna försäljning har dock i huvudsak varit av typen avropsavtal baserade på frivillighet, där kundens interna marknadsföring av produkten inte haft fullt genomslag i verksamheten. I det lokala säljarbetet är det därför viktigt att försöka få till stånd mer eller mindre obligatoriska upplägg av utbildningar inom de företag man träffar avtal med. Detta kräver att man utöver att sälja in verksamhet, också kan skapa reell motivation inom företagen att göra utbildningen tillgänglig för så många anställda som möjligt. Kvalitativa mål: Genomföra kvalitetssäkrade utbildningar. Utbildningarna skall vara kundanpassade för bästa möjliga utbyte. Utvärdering av utbildningarna skall ske för att med hjälp av kunderna löpande höja kvalitetsnivån på kommande utbildningar Genomföra nationella projekt med hög kvalitativ nivå Med vidareutbildningar av personal säkerställa att verksamheten med beteendepåverka riktade till allmänheten sker på ett kvalitetssäkrat sätt Kortsiktiga kvantitativa mål 2011: Genomföra minst 10 utbildningar Genomföra minst 50 TSK-utbildningar initialt. Genomföra årets nationella projekt Långsiktiga kvantitativa mål årligen: Genomför 20 teoriutbildningar per år Genomföra 100 TSK-utbildningar per år Genomföra fyra mätningar inom ramen för SHI per år 3

4 7. Strategi Marknadsföra Produkter och tjänster kräver satsning på en mer effektiv marknadsföring av verksamheten. NTF Skåne marknadsför sig primärt mot ovan angivna målgrupper. Marknadsföringen behöver ske i två steg. Dels övergripande allmän informationsspridning om vilka tjänster NTF Skåne har överhuvudtaget och dels via direktkontakt med kund. Direktkontakter föregås av utskick för att ge kunden en enkel information om produkten och en signal om att samtal kommer. Marknadsföringsmaterial för de centralt framtagna produkterna tas primärt fram av Säker Trafik AB. Visst kompletteringsmaterial kan behöva produceras lokalt. NTF Skåne utarbetar koncept för hur trafiksäkerheten i produkterna kan förstärkas med hållbara miljöargument. Marknadsföring av i första hand utbildningar mot företagsledare via informationsinsatser i Handelskammaren. Sälja NTF Skåne startar med omedelbar verkan en egen säljprocess riktad till specifika företag. Denna säljprocess är anpassad efter den förmåga NTF Skåne har att leverera tjänsterna just nu. NTF och Säker Trafik AB har erbjudit säljstöd vid en säljkampanj till företag i Skåne. Denna satsning innebär att NTF Skåne listar ett femtiotal företag där en koncentrerad säljinsats sker med hjälp av personal från Säker Trafik AB. Utbilda Utbildningsverksamheten: Kombinationen av säljinsatser och att nuvarande personal är uppsagd gör det nödvändigt att skapa förutsättningar för genomförandet av planerad verksamhet. Möjligheten till gemensamma utbildningar inom NTF Region Syd skall undersökas. Nya personer måste utbildas i genomförandet av såväl TSK- som teoriutbildningarna, som den traditionella produktverksamheten. Om utbildningarna inte hinner genomföras i takt med säljsatsningen drar in fler kunder måste extern kompetens tillfälligt hyras in för ändamålet. Projektverksamheten: Genomförandet av de nationella projekten kommer med nödvändighet att kräva en större insats från medlemsorganisationerna. En enkät har gjorts bland MO och denna skall ligga till grund för utbildning i den takt ekonomin medger. Dessa utbildningar måste komma till stånd snarast helst inom ramen för beviljade nationella projekt.. Beteendepåverkan: NTF Skånes arbete med beteendepåverkan riktad mot allmänheten måste ske i samverkan med medlemsorganisationerna. Utbildning av fler medlemmar som kan genomföra såväl utbildningar som andra tjänster är nödvändig. Genomföra Utbildningsverksamheten Verksamhetens genomförande hänger på de insatser som nämns under rubriken Utbilda 4

5 Projektverksamheten Diskussioner behöver tas med olika medlemsorganisationer om de kan gå in och ta hel- eller delansvar för olika delar av projektverksamheten.. Beteendepåverkan Genomförandet av beställda aktiviteter inom detta område kräver att ansvariga medlemsorganisationer kan garantera möjlighet att delta såväl vardagar som helgdagar. Utvärdera Utbildningsverksamheten Då utbildningarna sker med en från Säker Trafik AB fastställd mall är utvärdering från kunden viktig för att garantera att kvalitetsnivån bibehålles. Projektverksamheten Utvärdering av den nationella projektverksamheten sker i via rapporter till projektledarna halv- och helårsvis. Delutvärderingar lämnas i de projekt där det finns behov av inlämning av material under verksamhetsårets gång. Beteendepåverkan Utvärdering av det lokala arbetet med MO-baserad sker via kontakter med uppdragsgivarna Verksamhet En ny strategi för verksamheten behöver fastställas i samband med övergången från bidragsberoende till självfinansierad affärsmässig verksamhet. Verksamheten föreslås ske med följande verksamheter: Trafiksäker och sparsam körning. (TSK) Trafiksäkerhet i teorin. Svenskt Hastighetsindex (SHI) Svenskt skadeindex (SSI) Koncept under utveckling, som innebär att företags självregistrerade skador dokumenteras och läggs in i ett register. Detta register bildar grunden för samma typ av jämförelse som används inom SHI Egna produkter 9. Handlingsplan Uppfyllandet av innehåll och mål i strategiplanen bygger på att ett antal faktorer samverkar. Organisation För genomförande av kommande aktiviteter behövs en ny välfungerande organisation. Steget från en verksamhet styrd och organiserad av anställd personal, behöver följas av en med mer medverkan från medlemsorganisationer och styrelse. Verksamhet Uppgifterna blir projektledning av nationella projekt, samordning av försäljningsaktiviteter, omvärldsbevakning, politiskt påverkansarbete. Genomförs av kanslianställd personal Administration Verksamhetsadministration, koordinering av projektverksamhet, Genomförs av kanslianställd, ev. lönebidragsfinansierad personal MO Hel- eller delansvar för såväl projekt som tjänster, mätningar

6 Rapporteras av till NTF Skånes kansli Styrelse Aktivt deltagande i planeringsprocessen för verksamheten, skapa nätverk, I och med att andelen anställd personal minimeras kommer behovet av idéinput och deltagande i olika aktiviteter att öka. Behovet av bollplank, för personalen, inom olika kompetensområden ökar också av samma skäl. Extern personal Vid tillfällen då egen personal eller MO ej kan genomföra aktiviteter kan det bli aktuellt att tillfälligt köpa in externa tjänster eller hyra in kollegor från andra länsförbund. Affärsplan Skapa en tidsaxel för att strukturera insatser inom såväl projektverksamheten som tjänsteproduktionen. Identifiera kunder Skapa en förteckning över presumtiva kunder enligt vad som anges i avsnittet målgrupper. Kundutvärderingar Analysera och utvärdera presumtiva kunders vinst på att köpa tjänster av NTF Skåne. Analyserna sker antingen som ett förarbet inför säljmöte eller baserade den information man får vid dessa. Offertprocess Skapa en aktiv offertprocess genom att lämna offert och följa upp denna i så många steg som kan vara nödvändiga för att motivera en affär. Säljprocess Försäkra sig om att man i säljprocessen involverat alla de delar som kunden kan ha nytta av. Genomförande Se till att genomförandet av den köpta verksamheten uppfyller vad man lovat och att man har aktiv respons från kunden under hela processen. Utvärdering Utvärderingen skall ske i en öppen kommunikation med kunden som ger kunden förtroende för att man verkligen fått vad man betalat för Marknadsföra verksamheten med säkerhetsutbildningar till Skånes kommuner Marknadsföra verksamheten till Region Skåne. 10. Uppföljning Verksamhet Uppföljning av verksamheten sker löpande enligt ovan redovisade utvärderingspunkter. Rapport till styrelsen sker med hjälp av verksamhetsledarens månadsbrev. Verksamhetsformerna skall löpande stämmas av för att alltid vara de mest optimala. 6

7 Kvalitet All verksamhet skall kvalitetssäkras enligt de olika modeller som passar för respektive verksamhetsgren. Nya affärsmöjligheter Under det kommande året krävs att styrelsen tillsammans med medlemsorganisationer och befintlig personal gemensamt utvecklar nya affärsmöjligheter Exempel för detta kan vara: Konkreta idédiskussioner vid varje styrelsemöte Öppenhet för hur man kan marknadsföra NTF i sina naturliga nätverk.medverkan i utvecklingen av följdaffärer hos befintliga och nya kunde 11. Ekonomi Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Verksamheten i ovanstående plan skall inordnas under av styrelsen antagen budget. Skulle avvikelse vara nödvändig krävs samråd med VU eller styrelse innan nya ekonomiska resurser tas i anspråk. 7

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö Foto: Peter Melander / Maskot Bildbyrå Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö Stort intresse bland Sveriges kommuner Kommuner som effektiviserar

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 2 3 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB 373-12 ISBN 978-91-7383-214-4

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer