Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse NTF Blekinge"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en trygg och säker trafik. NTF består av ett gemensamt kansli samt 23 länsförbund, varav NTF Blekinge är ett. Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och att skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTF:s verksamhetsidé: NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige. Verksamheten under 2010 har bedrivits med en basverksamhet, Nationella NTF-projekt, samt övriga projekt/uppdrag från olika lokala uppdragsgivare. NTF Blekinge tackar varmt myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer som stöttat oss i vårt trafiksäkerhetsarbete. Ett särskilt tack riktar vi till våra medlemsorganisationer, våra kollegor i NTF-förbunden i landet, Vägverket region syd, landstinget i Blekinge, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, polisen i Blekinge, samtliga kommuner i länet, NTFs gemensamma kansli samt Säker Trafik Sverige AB som gjort det möjligt att bedriva verksamheten. Ett varmt tack riktas också till alla frivilliga medarbetare i organisationer, myndigheter och företag som engagerat spridit trafiksäkerhetsbudskapet. ORGANISATION NTF Blekinges verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet har under året samordnats av personal vid kansliet i Karlskrona. Kansliet har under 2010 haft en anställd verksamhetsledare/projektledare och en assisterande projektledare/kanslist. Dessutom finns ett Äldreråd, ett Yrkesförarråd och en NTF grupp i Ronneby. 1

2 Styrelse Styrelsen för NTF Blekinge har sedan årsmötet 2010 haft följande sammansättning: Lotta Odeberg Bernth Pettersson Benkt Sjödahl Håkan Blomgren Ulf Book Hans Larsson Inger Henriksson Ingemar Nilsson Glenn Hermansson Ordförande 1: e Vice ordförande 2: e Vice ordförande Adjungerad ersättare LT Kalmar, Madeleine Rosenqvist. Verksamhetsledarna Maria Svensson (NTF Blekinge, tf NTF Kalmar län) och Eva Jacobsson- Börjesson adjungeras till styrelsemötena. Ordförande, vice ordföranden och verksamhetsledaren har utgjort Arbetsutskott för NTF Blekinge. Sekreterare vid styrelsemötena har varit ledamot Ulf Book. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under Fyra av dessa möten har varit fysiska möten och två har varit telefonmöten. Teknik och genomförande av telefonmöten har fungerat utmärkt. Revisorer KPMG, Benny Wieweg Gilbert Nilsson Ove Magnusson Valberedning Bo Lind Lars-Erik Johansson Lars Svensson auktoriserad revisor förtroendevald revisor revisorssuppleant Kansli NTF Blekinge har under 2010 haft följande personal anställd: Maria Svensson Verksamhetsledare/ projektledare (heltid) Yvonne Thuresson Kanslist/ projektledare (heltid med nystartsbidrag på 64%) Härutöver har personer inom Medlemsorganisationerna, nätverk, Äldrerådet, Yrkesförarrådet och NTF-gruppen anlitats för att utföra arbetsuppgifter tillsammans med förbundet. Årsmöte NTF Blekinges årsmöte genomfördes den 30/3 i KFHs festvåning i Karlskrona. Till ordförande för årsmötet valdes NTF Blekinges ordförande Lotta Odeberg. På årsmötet fanns ett 15-tal av medlemsorganisationerna representerade. På årsmötet höll NTF:s Vd Jan Sandberg föredrag om utvecklingsarbetet inom organisationen, Sverige ledande roll vad gäller lägst antal döda i trafiken samt framtida utmaningar. 2

3 VERKSAMHET Verksamheten under 2010 har bedrivits med en basverksamhet, Nationella NTF-projekt samt ett antal övriga projekt/uppdrag. Inom varje område har projekt/verksamhet genomförts som presenteras nedan. Basverksamhet MO (Medlemsorganisationer) NTF-grupp ÄR (Äldrerådet) YFR (Yrkesförarrådet) Nationella NTF-projekt NTF Konsument o Säkra barn i bil o Motverka trimning av mopeder Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Hastighetsefterlevnad på statliga vägar ( ) Nyktra och drogfria trafikanter Säkra unga mopedister ( ) Samverkan för säkrare cykling i tätort Säker cykling ger bättre hälsa ( ) Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Tio år efter zebralagen ( ) Trafikpolicy ett måste för alla föreningar ( ) Värdering av trafiksäkerhet ( ) Projekt som påbörjas under 2010 men avslutas först 2011 detaljredovisas inte i 2010 års verksamhetsberättelse. Övriga projekt/uppdrag Utbildning i sälj och affärsmannaskap Mörkerinformation kommunerna Däckrazzia Säker Trafik uppdrag (SHI - Svenskt Hastighetsindex, mätningar) Hastighetsmätningar polisen TS information till yrkesförare Trafikantdagen Informationsdag på Wachtmeister Galleria Regional studie Tecken i cirkulationsplats Samverkan NTF förbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar Projektbeskrivningarna finns tillgängliga på NTF Blekinges kansli. 3

4 Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) Kontakter och möten har genomförts med kontaktpersoner i medlemsorganisationerna. Stöd har också utgått till MO med bland annat informationsmaterial inom aktuella trafiksäkerhetsområden. Inom länets pensionärsorganisationer har det bedrivits ett stort antal studiecirklar i trafiksäkerhet. Stöd har getts av kansliet med faktamaterial, övrigt informationsmaterial samt videofilmer till dessa cirklar. NTF-gruppen NTF-gruppen i Ronneby har löpande under året haft möten. NTF Blekinges verksamhetsledare medverkade i NTF guppens årsmöte för att informera om årets verksamhet. Trafiksäkerhetsmaterial har delats ut till gruppen. NTF- gruppen har varit delaktig i de projekt som genomförts under året med bl.a. hastighetsmätningar och informationsinsatser. Gruppen har under året aktivt lyft upp trafiksäkerhetsfrågor i sin kommun och med ett nära samarbete med berörda myndigheter nått resultat för att öka trafiksäkerheten i kommunen. En redovisning av verksamheten för gruppen har sänts till kansliet och redovisas i separat bilaga 1, sid 1-2. I Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström finns det representanter från medlemsorganisationer men inte någon etablerad NTF-grupp. Aktiva medlemmar från organisationerna har utfört verksamhet i respektive kommun. Äldreråd (ÄR) Äldrerådet har under året haft fem protokollförda sammanträden. ÄR har både inom rådet och inom respektive pensionärsorganisation bedrivit ett omfattande trafiksäkerhetsarbete och genom utbildningar för anslutna medlemmar nått ett stort antal pensionärer i länet. ÄR har löpande under året fått information av NTF:s kansli inom samtliga trafiksäkerhetsområden som de arbetat med i sina respektive pensionärsorganisationer. ÄR har också varit delaktigt i de projekt som genomförts under året i form av beteendemätningar och informationsinsatser. En redovisning av Äldrerådets verksamhet har lämnats till kansliet och redovisas i separat bilaga 2 sid 1. Yrkesförarråd (YFR) Yrkesförarrådet (YFR) har under året haft fem protokollförda sammanträden. YFR har både inom rådet och inom respektive organisation bedrivit ett omfattande trafiksäkerhetsarbete och genom information nått ett stort antal yrkesförare i länet om säkring av last, hastighetsanpassning, bilbältesanvändning, avståndsanpassning, trafiknykterhet samt kör- och vilotider för yrkesförare. YFR har i samarbete med trafikpolisen genomfört sex riktade informationsinsatser till yrkesförare vid färjeterminalerna i Karlskrona och Karlshamn. Trafikpolisen genomförde samtidigt nykterhetskontroll på samtliga förare och kontroll av fordonen. Vid två tillfällen har YFR genomfört På vägen aktiviteter i samarbete med trafikpolisen. YFR har haft fortlöpande kontakt med berörda myndigheter för att belysa trafiksäkerhetsfrågor utifrån yrkestrafikens synvinkel. En redovisning av Yrkesförarrådets verksamhet har lämnats till kansliet och redovisas i separat bilaga 3 sid

5 Nationella NTF projekt NTF Konsument NTF Blekinge har genomfört detta nationella projekt som innebär att trafiksäkerhetsinformation sprids och finns tillgänglig till länsinvånarna vilka utgör en viktig del i NTF:s verksamhet. NTF Blekinges uppgift i projektet har varit att genom kunskapsförmedling få konsumenterna att använda rätt produkter på rätt sätt. På följande sätt har projektet genomförts: På NTF Blekinges hemsida har det under året funnits aktuell information om trafiksäkerhetsarbetet i länet och information om förbundets verksamhet. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under projektens gång och mätresultat och pressmeddelanden har presenterats. NTF Blekinges avsiktsförklaring presenteras på hemsidan. NTF Blekinge har genomfört undersökningen Hur färdas barn i bil i tre kommuner vid 14 förskolor i Blekinge. Totalt genomfördes 146 observationer. NTF Blekinge har hämtat in data kring hur förskolorna hanterar transporten av små barn inom ramen för sin verksamhet från 14 förskolor i 3 av länets kommuner. NTF Blekinge har besökt tre återförsäljare av bilbarnskydd och informerat om plustestet. NTF Blekinge har besökt nio återförsäljare av mopeder och haft en dialog med dessa om problemet med trimmade mopeder. 5 återförsäljare var emot trimning och ville medverka till att påverka kunderna att inte trimma sina mopeder samt skrev på ett icke trimningsavtal. Flera av aktiviteterna i NTF konsument har fått positiv uppmärksamhet i lokal media. Under året har NTF Blekinge med dess medlemsorganisationer kontinuerligt spridit information om trafiksäkerhet samt hänvisat till NTF Konsument och Hastighet Under 2010 har ett nationellt projekt inom hastighetsområdet genomförts. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Under 2010 har ett nationellt projekt yftet med projektet är att påverka trafikanterna till en förbättrad hastighetsefterlevnad, skapa efterfrågan för hastighetsgränser och trafikmiljöer som är anpassade till "nollvisionsstandard" samt bredda engagemanget för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Projektet syftar också till att påverka systemutformare att besluta om hastighetsgränser som är anpassade till nollvisionsstandard. Projektet har genomförts i samverkan med polismyndighet, medlemsorganisationer och nätverk på följande sätt. NTF Blekinge har genomfört hastighetsmätningar på 8 gator i tätort i länets kommuner. 5 mätningar är genomförda på 30-sträcka och 3 på 50 sträcka. Totalt observerades 952 fordon. 5

6 Förbundet har genomfört hastighetsobervationer vid 4 skolor i länet. Totalt mättes 1482 fordon. NTF Blekinge har genomfört informationsinsatser i samtliga 5 kommuner under insatsveckorna 17 och 34. I karlskrona och Sölvesborg vecka 17 och 34 och i Ronneby, Karlshamn och Olofström i samband med hastighetsobservationer under vecka 34. NTF Blekinge har ansvarat för samordningen av insatsveckorna i länet. NTF Blekinge har stöttat 5 opinionsgrupper med bland annat hastighetsmätningar under Skyddssystem Inom området skyddssystem har det under året bedrivits två stycken projekt: - Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort - Samverkan för säkrare cykling i tätort. Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort NTF Blekinge har under året tillsammans med våra medlemsorganisationer och i samarbete med trafikpolisen bedrivit ett omfattande arbete inom opinionsbildning, information och bilbältesmätningar för att få fler bilister att använda bilbälte. Fokus har varit på tätorter. Under året har NTF Blekinge samarbetat med polisen i den intensivövervakning som skett under v.7 och v.37 genom att finnas med vid bälteskontroller och erbjudit information om bilbältets betydelse till dem som stoppats. Detta har skett inne i tätorter i samtliga fem kommuner i länet. De flesta har varit intresserade av att ta emot informationen. NTF Blekinges kansli har under året samordnat en bilbältesmätning i samtliga fem kommuner, som genomförts av äldrerådet. Efter mätningen skickades pressmeddelande med mätresultat till massmedia. Den totala bältesanvändningen i länet ligger kvar på 91 % avseende förare. Av kvinnorna använder 96 % bilbälte jämfört med endast 88 % av männen. Mätningen har redovisats i lokal press samt på förbundets hemsida. Information och opinionsbildning har genomförts i samtliga kommuner i länet. NTF-grupp, Yrkesförarråd, Äldreråd och övriga MO har haft information på allmänna platser t.ex. vid köpcentra och vid riktade informationsinsatser samt vid andra offentliga aktiviteter i länet. Information om bilbältets betydelse har funnits med vid: NTF Blekinges årsmöte, på Trafikantens dag i Karlskrona, på informationsaktivitet i köpcentra och vid andra möten och aktiviteter. NTF Blekinges Yrkesförarråd har vid sina informationsinsatser under året gett information om bilbältets betydelse. Vid information till pensionärsorganisationerna har bältesinformation delats ut. Samverkan för säkrare cykling i tätort Det nationella projektet inom cykling har 2010 haft fokus på cykelhjälmsanvändning (våren) och synbarhet (hösten). NTF Blekinge har genomfört två informationsaktiviteter i två kommuner. På våren genomfördes aktiviteten i Karlskrona och på hösten i Ronneby. Projektet har genomförts i samarbete med NTF-grupp, äldreråd och medlemsorganisationer. 6

7 Trafiknykterhet Inom området trafiknykterhet har det under året bedrivits ett projekt. Nyktra och drogfria trafikanter Projektets syfte är att på sikt minska antalet dödade och skadade i drog- och rattfylleriolyckor. NTF Blekinge genomförde två manifestationer på Trafiknykterhetens dag 30/9. En ljusmanifestation utmed väg 122 i Karlskrona och en blomstermanifestation på torget i Ronneby. Under insatsvecka 23 genomfördes riktade informationsinsatser till idrottande barn och ungdomars föräldrar i samtliga 5 kommuner i länet. Detta genomfördes i samarbete med Blekinge idrottsförbund. Vidare genomfördes ytterligare 2 informationsinsatster på publika platser i Karlshamn och Ronneby. Under insatsvecka 50 delades DDD-material (Don t drink and drive) ut till 10 krogar i länet. Materialet togs emot på ett mycket positivt sätt av samtliga krogar som tycker att syftet med dialog kring DDD är relevant och viktigt. Två informationsinsatser har genomförts i Karlskrona respektive Sölvesborg. Samordning med polis och andra parter har NTF Blekinge ansvarat för. Uppskattningsvis har aktiviteterna nått ca 2400 personer under insatsveckorna. Till detta uppskattas antal personer som nåtts av information på krogarna till minst ytterligare Information om DDD och trafiknykterhet finns alltid med vid aktiviteter i publika sammanhang. Övriga uppdrag Utbildning i sälj och affärsmannaskap Under hösten 2010 fick vi förmånen att via Säker Trafik Sverige AB gå en säljutbildning med inkluderat affärsmannaskap för att stå bättre rustade inför våra kund- och säljaktiviteter. Utbildningen leddes på ett mycket pedagogiskt och bra sätt av Lars Leijon på Privilegium Group. Utbildningen hade ett bra innehåll med teori varvat med praktiska inslag och har gett oss såväl kunskaper om säljarbete som verktyg och självförtroende för att kunna möta marknaden i våra säljaktiviteter framöver. Mörkerinformation kommunerna Projektet har genomförts på uppdrag av och i samtliga fem kommuner i Blekinge län. Det har under många år funnits reflexgubbar längs med Blekinges vägar under hösten och vintern. Mycket positiva reaktioner har framkommit på reflexgubbarnas betydelse från flera enskilda personer och i samlade grupper samt i kommunerna. Upphovsmannen Erik Borgström startade projektet och tillverkningen av reflexgubbar för 42 år sedan. Med hjälp av representanter från NTF Blekinges medlemsorganisationer har reflexgubbar satts upp längs med ett antal vägar i respektive kommun under v Projektet har syftet att göra trafikanter uppmärksamma på skillnaden mellan att bära reflex och att inte bära reflex. Att upptäckas i tid när man går längs med vägen i mörker har en avgörande betydelse. 7

8 På uppdrag av kommunerna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström har NTF Blekinges Äldreråd och MO delat ut 1000 reflexer per kommun till allmänheten. (Sölvesborgs kommun genomförde en liknande aktivitet i egen regi). Däckrazzia Däckrazzia är en samverkanskampanj för att öka medvetandet om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön anmälde NTF Blekinge åter sitt intresse för att vara ett av de 15 län som valdes ut att genomföra Däckrazzia. I september genomfördes däckrazzia på rastplatserna vid Förkärla och i Norje. NTF Blekinge medverkade tillsammans med Polisen, däckbranschen och Bilprovningen. Trafikanterna fick möjlighet att få mönsterdjupet och lufttrycket i däcken kontrollerade. NTF ställde ett antal frågor till förarna om deras uppfattning om däckkvalitén på deras däck. Resultatet delgavs till förarna och de fick information om vikten av att ha bra däck och rätt lufttryck. De fick också en mönsterdjupsmätare. Däckrazzian i Blekinge uppmärksammades av media och fick utrymme i såväl lokalradio som lokal-tv. Resultatet av alla däckrazzior i landet redovisades vid Tylösandsseminariet. Säker Trafik-uppdrag De uppdrag som utförts inom ramen för Säker Trafik Sverige AB under 2010 är SHImätningar. SHI Svenskt Hastighetsindex är en återkommande hastighetsmätning på yrkestrafiken inom fyra hastighetsområden, 30, 50, 70 och 90 km/h. Under 2010 genomfördes två SHI mätningar i Blekinge. Mätningarna kommer att genomföras fyra gånger per år. Hastighetsmätningar Polisen Under 2010 fortsatte uppdraget att åt polisen på utvalda vägsträckor genomföra hastighetsmätningar och analyser med SDR (Sideradar). Samarbetet startade 2009 och visade sig vara mycket framgångsrikt varför nytt avtal undertecknades för Med hjälp av en radarutrustning mäts hastigheter och flöden, även loggning av fordonstyp och exakt tidpunkt erhålls ur mätdatan. Genom dessa mätningar ger vi polisen underlag för att de i sitt arbete ska kunna göra mer målinriktade insatser och arbeta problemorienterat. Trafiksäkerhetsinformation till yrkesförare Under ett flertal år har vi ansökt om ekonomiskt stöd från rederierna i Blekinge (Stena Line och DFDS TorLine) och Trafikverket genomföra riktade informationsinsatser till svenska och utländska yrkesförare. Stöd för dessa insatser har erhållits även för NTF Blekinges Yrkesförarråd har tillsammans med trafikpolisen genomfört trafiksäkerhetsinformation och fordonskontroll vid färjelägren på Verkö och i Karlshamns hamn. Informationen omfattade gällande bestämmelser i Sverige för säkring av last, trafiknykterhet, hastighetsbestämmelser, bältesanvändning, kör- och vilotider samt viktbestämmelser för tunga fordon. Trafikpolisen genomförde alkoholutandningsprov på samtliga förare och kontrollerade fordonen i så kallade flygande besiktningar. NTF Blekinges Yrkesförarråd har genomfört de årligen återkommande trafiksäkerhetsdagarna, som äger rum vår och höst, vid Förkärla rastplats. Trafiksäkerhetsinformationen riktades till yrkeschaufförer. Informationen genomfördes tillsammans med trafikpolisen och bilinspektörerna i länet. Polisen genomförde alkoholutandningsprov på samtliga förare och bilinspektörerna genomförde fordonskontroller. 8

9 Yrkesförarrådet informerade om arbetstider, kör- och vilotider, säkring av last, bältesanvändning och trafiknykterhet. Samtidigt bjöds det på fika och en pratstund med rådets medlemmar. Trafikantdagen Under den europeiska trafikantveckan anordnar Karlskrona kommun årligen en trafikantdag på stortorget. NTF förbundet medverkade 2010 på denna dag genom att informera besökare om trafiksäkerhet och miljö. Informationsdag Wachtmeister Galleria Tillsammans med RTP och IF försäkringar genomfördes den 23 september en informationsdag på Wachtmeister galleria. NTF Blekinge informerade om trafiksäkerhet och vår kärnverksamhet. Regional studie Tecken i cirkulationsplats I juni månad genomförde samtliga NTF-förbund i region Syd en studie gällande hur stor del av fordonsförare som ger tecken när de ska köra ut ur en cirkulationsplats. Studien visade att endast hälften av alla förare visar tecken när de ska lämna en cirkulationsplats, detta trots att man enligt lag är skyldig att visa tecken. Studien uppmärksammades i radio, press och tv, såväl lokalt som regionalt. Samverkan NTF förbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar Under 2009 påbörjades ett närmare samarbete med våra grannförbund NTF Kalmar län och NTF Kronoberg. De tre förbunden är relativt lika vad gäller såväl ekonomiska som personella resurser. Som ett led i detta arbete föreslog NTF-förbundens valberedningar i Blekinge, Kalmar och Kronoberg på årsmötet 2010, samma styrelse för samtliga tre förbund. Förslaget klubbades igenom och det har under året visat sig vara mycket framgångsrikt för såväl personal som styrelse. Genom nära samarbete och samverkan gällande projekt och administrativa uppgifter är målet att frigöra tid för att skapa nya affärsmöjligheter och finna nya finansiärer, som ger nya intäkter till vår verksamhet. Detta i sin tur ger oss möjlighet att fortsätta med det så viktiga ideella och opinionsbildande arbetet inom trafiksäkerhetsområdet. Vår nära samverkan har ökat möjligheten att lära oss av varandra och stötta varandra vilket stärker oss i vårt så viktiga trafiksäkerhetsarbete. Under 2011 kommer vi att satsa ytterligare på att frigöra tid för att skapa nya intäkter. Detta lyckas vi bäst med genom att ansvarsfördela verksamheten mellan personalen oavsett länstillhörighet. Nästa steg i processen för samverkan och samarbete mellan NTF förbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg föreslås bli ett samgående och bilda ett NTF förbund av dessa tre. Det nya förbundet föreslås få namnet NTF Sydost. Årsmötet 2011 kommer att fatta beslut i denna fråga. Vidare kommer NTF förbunden i region Syd att fortsätta med utvecklingsarbetet inom regionen för att skapa en framgångsrik och affärsorienterad NTF region med stabil ekonomisk grund och kundkrets som kan fortsätta bedriva traditionell NTF verksamhet i form av opinionsbildning och idéburet arbete. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Uppföljning av projekten har skett kontinuerligt och avstämning har gjorts med berörda utifrån projektens tidplaner. Samtliga Nationella projekt är redovisade NTF:s projektdatabas och övriga projekt har rapporterats till respektive uppdragsgivare. Utvärdering har gjorts och pågår för vissa projekt som löper över flera år. 9

10 EKONOMISK REDOVISNING NTF Blekinge, Organisationsnr: Varje NTF förbund erhåller under vissa förutsättningar statliga medel som verksamhetsbidrag och projektmedel. Trafikverket beslutar om hur stort belopp NTF skall erhålla. NTFs centrala styrelse fördelar därefter dessa medel mellan de olika förbunden utifrån en framtagen fördelningsmodell. För att ett NTF förbund skall erhålla del av dessa medel krävs bl.a. att förbundet genomför de obligatoriska delarna i de nationella projekt som NTF beslutat om. Det krävs också att förbundet arbetar via projektdatabasen och redovisar alla projektplaner i densamma. Som framgår har NTF Blekinge även andra intäkter, ett verksamhetsbidrag från landstinget Blekinge och intäkter för övriga projekt som utförs i länet. Se bifogad bilaga 4, sid Regeringen aviserade i slutet av år 2007 att verksamhetsbidraget till NTF skulle avvecklas av principiella skäl. Verksamhetsbidraget som tidigare varit kr för NTF Blekinge har successivt minskat och var under 2010, kr. NTF Blekinges projektmedel var under 2010, kr det vill säga kr mer än Verksamheten i NTF Blekinge har under 2010 drivits av två personer, verksamhetsledare Maria Svensson och assisterande projektledare/kanslist Yvonne Thuresson. För att verksamheten i förbundet ska kunna drivas med ett balanserat resultat krävs intäkter på ca kr. Trots stora ansträngningar och kostnadseffektiviseringar lyckas vi inte balansera årets intäkter med årets kostnader, vi redovisar ett underskott för år 2010 på kr. Under 2010 har verksamhetsutvecklingen inom NTF fortsatt utifrån utvecklingsprojektet NTF i utveckling som pågick fram till slutet av Inom ramen för NTF i utveckling har alla NTF förbund tillsammans med gemensamma kansliets funktioner arbetat fram en strategi för vad som ska vara det bärande i vår fortsatta verksamhet. Ledord för verksamheten nu och framgent är kundperspektiv, samverkan, utveckling, kompetens, effektivitet och ekonomi. Det övergripande målet för verksamheten inom NTF är: Ett vägtrafiksystem där alla tar sitt ansvar. De värderingar som ska vara gällande för vår organisation är att vi ska vara, resultatinriktade (ska ge säkrare trafik), samverkande, engagerade och trovärdiga. Under 2010 tog arbetet med regionsamarbete/samverkan på allvar sin början. Varje NTF-region ska arbeta vidare med att utveckla och effektivisera sin verksamhet inom regionen och arbeta mer i samverkan med varandra över länsgränserna. Utgångspunkten i detta arbete är våra ledord och våra värderingar. Målet med utvecklingsarbetet i regionerna är att minska administrationen och effektivisera vår verksamhet, för att kunna satsa på att säkra nya intäkter och leverera kvalitetssäkrade uppdrag i samverkan med medlemsorganisationer, nätverk och samarbetspartners. Förväntade viktiga händelser under 2011 Trafikverket har beslutat att 2011 ge ett verksamhetsstöd till NTF. Detta trots tidigare direktiv om att Trafikverket efter 2010 skulle upphöra att betala ut verksamhetsstöd till NTF och andra ideella föreningar. Verksamhetsstödet är dock förhållandevis lågt. Totalt erhåller NTF som 10

11 organisation kr för 2011 och Hur detta verksamhetsstöd ska användas är ännu inte klart, ej heller om det blir någon utdelning till förbunden eller om de ska användas till gemensamma aktiviteter inom NTF organisationen. I projektmedel kommer NTF Blekinge att erhålla kr, vilket är en ökning med kr jämfört med Under 2011 är det många projekt som ska genomföras varför summan projektmedel är högre än de senaste åren. Under 2011 är förhoppningen att årsmötet ska fatta beslut om ett gemensamt NTF-förbund för Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Förbundet ska tillsammans med medlemsorganisationer och nätverk säkerställa och utveckla verksamheten och arbetet med trafiksäkerhet för ökad folkhälsa i samtliga tre län. Under 2011 samordnas kansliet till Kalmar men under året utreds frågan om kansliets framtida placering. AVSLUTNING Vi har bedrivit vår verksamhet utifrån NTF:s verksamhetsidé. Vi hoppas och tror att NTF Blekinge under året har bedrivit trafiksäkerhetsarbetet på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Avslutningsvis vill vi ännu en gång tacka alla våra medlemsorganisationer och vårt nätverk för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under år Kalmar NTF Blekinge tackar alla för gott samarbete under 2010 Lotta Odeberg Bernth Pettersson Benkt Sjödahl Ordförande 1:e Vice Ordf 2:e Vice Ordf Glenn Hermansson Håkan Blomgren Ulf Book Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Inger Henriksson Hans Larsson Ingemar Nilsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Maria Svensson Verksamhetsledare 11

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Detta är vår års- och hållbarhetsredovisning 2014.

Detta är vår års- och hållbarhetsredovisning 2014. 2014 2014 var ett framgångsrikt år för Bilprovningen. Rörelseresultatet mer än fördubblades och för de stationer som kvarstår efter delförsäljningen ökade nettoomsättningen med 5 procent. Med 33 procent

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer