Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse NTF Blekinge"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en trygg och säker trafik. NTF består av ett gemensamt kansli samt 23 länsförbund, varav NTF Blekinge är ett. Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och att skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTF:s verksamhetsidé: NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige. Verksamheten under 2010 har bedrivits med en basverksamhet, Nationella NTF-projekt, samt övriga projekt/uppdrag från olika lokala uppdragsgivare. NTF Blekinge tackar varmt myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer som stöttat oss i vårt trafiksäkerhetsarbete. Ett särskilt tack riktar vi till våra medlemsorganisationer, våra kollegor i NTF-förbunden i landet, Vägverket region syd, landstinget i Blekinge, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, polisen i Blekinge, samtliga kommuner i länet, NTFs gemensamma kansli samt Säker Trafik Sverige AB som gjort det möjligt att bedriva verksamheten. Ett varmt tack riktas också till alla frivilliga medarbetare i organisationer, myndigheter och företag som engagerat spridit trafiksäkerhetsbudskapet. ORGANISATION NTF Blekinges verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet har under året samordnats av personal vid kansliet i Karlskrona. Kansliet har under 2010 haft en anställd verksamhetsledare/projektledare och en assisterande projektledare/kanslist. Dessutom finns ett Äldreråd, ett Yrkesförarråd och en NTF grupp i Ronneby. 1

2 Styrelse Styrelsen för NTF Blekinge har sedan årsmötet 2010 haft följande sammansättning: Lotta Odeberg Bernth Pettersson Benkt Sjödahl Håkan Blomgren Ulf Book Hans Larsson Inger Henriksson Ingemar Nilsson Glenn Hermansson Ordförande 1: e Vice ordförande 2: e Vice ordförande Adjungerad ersättare LT Kalmar, Madeleine Rosenqvist. Verksamhetsledarna Maria Svensson (NTF Blekinge, tf NTF Kalmar län) och Eva Jacobsson- Börjesson adjungeras till styrelsemötena. Ordförande, vice ordföranden och verksamhetsledaren har utgjort Arbetsutskott för NTF Blekinge. Sekreterare vid styrelsemötena har varit ledamot Ulf Book. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under Fyra av dessa möten har varit fysiska möten och två har varit telefonmöten. Teknik och genomförande av telefonmöten har fungerat utmärkt. Revisorer KPMG, Benny Wieweg Gilbert Nilsson Ove Magnusson Valberedning Bo Lind Lars-Erik Johansson Lars Svensson auktoriserad revisor förtroendevald revisor revisorssuppleant Kansli NTF Blekinge har under 2010 haft följande personal anställd: Maria Svensson Verksamhetsledare/ projektledare (heltid) Yvonne Thuresson Kanslist/ projektledare (heltid med nystartsbidrag på 64%) Härutöver har personer inom Medlemsorganisationerna, nätverk, Äldrerådet, Yrkesförarrådet och NTF-gruppen anlitats för att utföra arbetsuppgifter tillsammans med förbundet. Årsmöte NTF Blekinges årsmöte genomfördes den 30/3 i KFHs festvåning i Karlskrona. Till ordförande för årsmötet valdes NTF Blekinges ordförande Lotta Odeberg. På årsmötet fanns ett 15-tal av medlemsorganisationerna representerade. På årsmötet höll NTF:s Vd Jan Sandberg föredrag om utvecklingsarbetet inom organisationen, Sverige ledande roll vad gäller lägst antal döda i trafiken samt framtida utmaningar. 2

3 VERKSAMHET Verksamheten under 2010 har bedrivits med en basverksamhet, Nationella NTF-projekt samt ett antal övriga projekt/uppdrag. Inom varje område har projekt/verksamhet genomförts som presenteras nedan. Basverksamhet MO (Medlemsorganisationer) NTF-grupp ÄR (Äldrerådet) YFR (Yrkesförarrådet) Nationella NTF-projekt NTF Konsument o Säkra barn i bil o Motverka trimning av mopeder Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Hastighetsefterlevnad på statliga vägar ( ) Nyktra och drogfria trafikanter Säkra unga mopedister ( ) Samverkan för säkrare cykling i tätort Säker cykling ger bättre hälsa ( ) Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Tio år efter zebralagen ( ) Trafikpolicy ett måste för alla föreningar ( ) Värdering av trafiksäkerhet ( ) Projekt som påbörjas under 2010 men avslutas först 2011 detaljredovisas inte i 2010 års verksamhetsberättelse. Övriga projekt/uppdrag Utbildning i sälj och affärsmannaskap Mörkerinformation kommunerna Däckrazzia Säker Trafik uppdrag (SHI - Svenskt Hastighetsindex, mätningar) Hastighetsmätningar polisen TS information till yrkesförare Trafikantdagen Informationsdag på Wachtmeister Galleria Regional studie Tecken i cirkulationsplats Samverkan NTF förbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar Projektbeskrivningarna finns tillgängliga på NTF Blekinges kansli. 3

4 Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) Kontakter och möten har genomförts med kontaktpersoner i medlemsorganisationerna. Stöd har också utgått till MO med bland annat informationsmaterial inom aktuella trafiksäkerhetsområden. Inom länets pensionärsorganisationer har det bedrivits ett stort antal studiecirklar i trafiksäkerhet. Stöd har getts av kansliet med faktamaterial, övrigt informationsmaterial samt videofilmer till dessa cirklar. NTF-gruppen NTF-gruppen i Ronneby har löpande under året haft möten. NTF Blekinges verksamhetsledare medverkade i NTF guppens årsmöte för att informera om årets verksamhet. Trafiksäkerhetsmaterial har delats ut till gruppen. NTF- gruppen har varit delaktig i de projekt som genomförts under året med bl.a. hastighetsmätningar och informationsinsatser. Gruppen har under året aktivt lyft upp trafiksäkerhetsfrågor i sin kommun och med ett nära samarbete med berörda myndigheter nått resultat för att öka trafiksäkerheten i kommunen. En redovisning av verksamheten för gruppen har sänts till kansliet och redovisas i separat bilaga 1, sid 1-2. I Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström finns det representanter från medlemsorganisationer men inte någon etablerad NTF-grupp. Aktiva medlemmar från organisationerna har utfört verksamhet i respektive kommun. Äldreråd (ÄR) Äldrerådet har under året haft fem protokollförda sammanträden. ÄR har både inom rådet och inom respektive pensionärsorganisation bedrivit ett omfattande trafiksäkerhetsarbete och genom utbildningar för anslutna medlemmar nått ett stort antal pensionärer i länet. ÄR har löpande under året fått information av NTF:s kansli inom samtliga trafiksäkerhetsområden som de arbetat med i sina respektive pensionärsorganisationer. ÄR har också varit delaktigt i de projekt som genomförts under året i form av beteendemätningar och informationsinsatser. En redovisning av Äldrerådets verksamhet har lämnats till kansliet och redovisas i separat bilaga 2 sid 1. Yrkesförarråd (YFR) Yrkesförarrådet (YFR) har under året haft fem protokollförda sammanträden. YFR har både inom rådet och inom respektive organisation bedrivit ett omfattande trafiksäkerhetsarbete och genom information nått ett stort antal yrkesförare i länet om säkring av last, hastighetsanpassning, bilbältesanvändning, avståndsanpassning, trafiknykterhet samt kör- och vilotider för yrkesförare. YFR har i samarbete med trafikpolisen genomfört sex riktade informationsinsatser till yrkesförare vid färjeterminalerna i Karlskrona och Karlshamn. Trafikpolisen genomförde samtidigt nykterhetskontroll på samtliga förare och kontroll av fordonen. Vid två tillfällen har YFR genomfört På vägen aktiviteter i samarbete med trafikpolisen. YFR har haft fortlöpande kontakt med berörda myndigheter för att belysa trafiksäkerhetsfrågor utifrån yrkestrafikens synvinkel. En redovisning av Yrkesförarrådets verksamhet har lämnats till kansliet och redovisas i separat bilaga 3 sid

5 Nationella NTF projekt NTF Konsument NTF Blekinge har genomfört detta nationella projekt som innebär att trafiksäkerhetsinformation sprids och finns tillgänglig till länsinvånarna vilka utgör en viktig del i NTF:s verksamhet. NTF Blekinges uppgift i projektet har varit att genom kunskapsförmedling få konsumenterna att använda rätt produkter på rätt sätt. På följande sätt har projektet genomförts: På NTF Blekinges hemsida har det under året funnits aktuell information om trafiksäkerhetsarbetet i länet och information om förbundets verksamhet. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under projektens gång och mätresultat och pressmeddelanden har presenterats. NTF Blekinges avsiktsförklaring presenteras på hemsidan. NTF Blekinge har genomfört undersökningen Hur färdas barn i bil i tre kommuner vid 14 förskolor i Blekinge. Totalt genomfördes 146 observationer. NTF Blekinge har hämtat in data kring hur förskolorna hanterar transporten av små barn inom ramen för sin verksamhet från 14 förskolor i 3 av länets kommuner. NTF Blekinge har besökt tre återförsäljare av bilbarnskydd och informerat om plustestet. NTF Blekinge har besökt nio återförsäljare av mopeder och haft en dialog med dessa om problemet med trimmade mopeder. 5 återförsäljare var emot trimning och ville medverka till att påverka kunderna att inte trimma sina mopeder samt skrev på ett icke trimningsavtal. Flera av aktiviteterna i NTF konsument har fått positiv uppmärksamhet i lokal media. Under året har NTF Blekinge med dess medlemsorganisationer kontinuerligt spridit information om trafiksäkerhet samt hänvisat till NTF Konsument och Hastighet Under 2010 har ett nationellt projekt inom hastighetsområdet genomförts. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Under 2010 har ett nationellt projekt yftet med projektet är att påverka trafikanterna till en förbättrad hastighetsefterlevnad, skapa efterfrågan för hastighetsgränser och trafikmiljöer som är anpassade till "nollvisionsstandard" samt bredda engagemanget för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Projektet syftar också till att påverka systemutformare att besluta om hastighetsgränser som är anpassade till nollvisionsstandard. Projektet har genomförts i samverkan med polismyndighet, medlemsorganisationer och nätverk på följande sätt. NTF Blekinge har genomfört hastighetsmätningar på 8 gator i tätort i länets kommuner. 5 mätningar är genomförda på 30-sträcka och 3 på 50 sträcka. Totalt observerades 952 fordon. 5

6 Förbundet har genomfört hastighetsobervationer vid 4 skolor i länet. Totalt mättes 1482 fordon. NTF Blekinge har genomfört informationsinsatser i samtliga 5 kommuner under insatsveckorna 17 och 34. I karlskrona och Sölvesborg vecka 17 och 34 och i Ronneby, Karlshamn och Olofström i samband med hastighetsobservationer under vecka 34. NTF Blekinge har ansvarat för samordningen av insatsveckorna i länet. NTF Blekinge har stöttat 5 opinionsgrupper med bland annat hastighetsmätningar under Skyddssystem Inom området skyddssystem har det under året bedrivits två stycken projekt: - Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort - Samverkan för säkrare cykling i tätort. Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort NTF Blekinge har under året tillsammans med våra medlemsorganisationer och i samarbete med trafikpolisen bedrivit ett omfattande arbete inom opinionsbildning, information och bilbältesmätningar för att få fler bilister att använda bilbälte. Fokus har varit på tätorter. Under året har NTF Blekinge samarbetat med polisen i den intensivövervakning som skett under v.7 och v.37 genom att finnas med vid bälteskontroller och erbjudit information om bilbältets betydelse till dem som stoppats. Detta har skett inne i tätorter i samtliga fem kommuner i länet. De flesta har varit intresserade av att ta emot informationen. NTF Blekinges kansli har under året samordnat en bilbältesmätning i samtliga fem kommuner, som genomförts av äldrerådet. Efter mätningen skickades pressmeddelande med mätresultat till massmedia. Den totala bältesanvändningen i länet ligger kvar på 91 % avseende förare. Av kvinnorna använder 96 % bilbälte jämfört med endast 88 % av männen. Mätningen har redovisats i lokal press samt på förbundets hemsida. Information och opinionsbildning har genomförts i samtliga kommuner i länet. NTF-grupp, Yrkesförarråd, Äldreråd och övriga MO har haft information på allmänna platser t.ex. vid köpcentra och vid riktade informationsinsatser samt vid andra offentliga aktiviteter i länet. Information om bilbältets betydelse har funnits med vid: NTF Blekinges årsmöte, på Trafikantens dag i Karlskrona, på informationsaktivitet i köpcentra och vid andra möten och aktiviteter. NTF Blekinges Yrkesförarråd har vid sina informationsinsatser under året gett information om bilbältets betydelse. Vid information till pensionärsorganisationerna har bältesinformation delats ut. Samverkan för säkrare cykling i tätort Det nationella projektet inom cykling har 2010 haft fokus på cykelhjälmsanvändning (våren) och synbarhet (hösten). NTF Blekinge har genomfört två informationsaktiviteter i två kommuner. På våren genomfördes aktiviteten i Karlskrona och på hösten i Ronneby. Projektet har genomförts i samarbete med NTF-grupp, äldreråd och medlemsorganisationer. 6

7 Trafiknykterhet Inom området trafiknykterhet har det under året bedrivits ett projekt. Nyktra och drogfria trafikanter Projektets syfte är att på sikt minska antalet dödade och skadade i drog- och rattfylleriolyckor. NTF Blekinge genomförde två manifestationer på Trafiknykterhetens dag 30/9. En ljusmanifestation utmed väg 122 i Karlskrona och en blomstermanifestation på torget i Ronneby. Under insatsvecka 23 genomfördes riktade informationsinsatser till idrottande barn och ungdomars föräldrar i samtliga 5 kommuner i länet. Detta genomfördes i samarbete med Blekinge idrottsförbund. Vidare genomfördes ytterligare 2 informationsinsatster på publika platser i Karlshamn och Ronneby. Under insatsvecka 50 delades DDD-material (Don t drink and drive) ut till 10 krogar i länet. Materialet togs emot på ett mycket positivt sätt av samtliga krogar som tycker att syftet med dialog kring DDD är relevant och viktigt. Två informationsinsatser har genomförts i Karlskrona respektive Sölvesborg. Samordning med polis och andra parter har NTF Blekinge ansvarat för. Uppskattningsvis har aktiviteterna nått ca 2400 personer under insatsveckorna. Till detta uppskattas antal personer som nåtts av information på krogarna till minst ytterligare Information om DDD och trafiknykterhet finns alltid med vid aktiviteter i publika sammanhang. Övriga uppdrag Utbildning i sälj och affärsmannaskap Under hösten 2010 fick vi förmånen att via Säker Trafik Sverige AB gå en säljutbildning med inkluderat affärsmannaskap för att stå bättre rustade inför våra kund- och säljaktiviteter. Utbildningen leddes på ett mycket pedagogiskt och bra sätt av Lars Leijon på Privilegium Group. Utbildningen hade ett bra innehåll med teori varvat med praktiska inslag och har gett oss såväl kunskaper om säljarbete som verktyg och självförtroende för att kunna möta marknaden i våra säljaktiviteter framöver. Mörkerinformation kommunerna Projektet har genomförts på uppdrag av och i samtliga fem kommuner i Blekinge län. Det har under många år funnits reflexgubbar längs med Blekinges vägar under hösten och vintern. Mycket positiva reaktioner har framkommit på reflexgubbarnas betydelse från flera enskilda personer och i samlade grupper samt i kommunerna. Upphovsmannen Erik Borgström startade projektet och tillverkningen av reflexgubbar för 42 år sedan. Med hjälp av representanter från NTF Blekinges medlemsorganisationer har reflexgubbar satts upp längs med ett antal vägar i respektive kommun under v Projektet har syftet att göra trafikanter uppmärksamma på skillnaden mellan att bära reflex och att inte bära reflex. Att upptäckas i tid när man går längs med vägen i mörker har en avgörande betydelse. 7

8 På uppdrag av kommunerna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström har NTF Blekinges Äldreråd och MO delat ut 1000 reflexer per kommun till allmänheten. (Sölvesborgs kommun genomförde en liknande aktivitet i egen regi). Däckrazzia Däckrazzia är en samverkanskampanj för att öka medvetandet om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön anmälde NTF Blekinge åter sitt intresse för att vara ett av de 15 län som valdes ut att genomföra Däckrazzia. I september genomfördes däckrazzia på rastplatserna vid Förkärla och i Norje. NTF Blekinge medverkade tillsammans med Polisen, däckbranschen och Bilprovningen. Trafikanterna fick möjlighet att få mönsterdjupet och lufttrycket i däcken kontrollerade. NTF ställde ett antal frågor till förarna om deras uppfattning om däckkvalitén på deras däck. Resultatet delgavs till förarna och de fick information om vikten av att ha bra däck och rätt lufttryck. De fick också en mönsterdjupsmätare. Däckrazzian i Blekinge uppmärksammades av media och fick utrymme i såväl lokalradio som lokal-tv. Resultatet av alla däckrazzior i landet redovisades vid Tylösandsseminariet. Säker Trafik-uppdrag De uppdrag som utförts inom ramen för Säker Trafik Sverige AB under 2010 är SHImätningar. SHI Svenskt Hastighetsindex är en återkommande hastighetsmätning på yrkestrafiken inom fyra hastighetsområden, 30, 50, 70 och 90 km/h. Under 2010 genomfördes två SHI mätningar i Blekinge. Mätningarna kommer att genomföras fyra gånger per år. Hastighetsmätningar Polisen Under 2010 fortsatte uppdraget att åt polisen på utvalda vägsträckor genomföra hastighetsmätningar och analyser med SDR (Sideradar). Samarbetet startade 2009 och visade sig vara mycket framgångsrikt varför nytt avtal undertecknades för Med hjälp av en radarutrustning mäts hastigheter och flöden, även loggning av fordonstyp och exakt tidpunkt erhålls ur mätdatan. Genom dessa mätningar ger vi polisen underlag för att de i sitt arbete ska kunna göra mer målinriktade insatser och arbeta problemorienterat. Trafiksäkerhetsinformation till yrkesförare Under ett flertal år har vi ansökt om ekonomiskt stöd från rederierna i Blekinge (Stena Line och DFDS TorLine) och Trafikverket genomföra riktade informationsinsatser till svenska och utländska yrkesförare. Stöd för dessa insatser har erhållits även för NTF Blekinges Yrkesförarråd har tillsammans med trafikpolisen genomfört trafiksäkerhetsinformation och fordonskontroll vid färjelägren på Verkö och i Karlshamns hamn. Informationen omfattade gällande bestämmelser i Sverige för säkring av last, trafiknykterhet, hastighetsbestämmelser, bältesanvändning, kör- och vilotider samt viktbestämmelser för tunga fordon. Trafikpolisen genomförde alkoholutandningsprov på samtliga förare och kontrollerade fordonen i så kallade flygande besiktningar. NTF Blekinges Yrkesförarråd har genomfört de årligen återkommande trafiksäkerhetsdagarna, som äger rum vår och höst, vid Förkärla rastplats. Trafiksäkerhetsinformationen riktades till yrkeschaufförer. Informationen genomfördes tillsammans med trafikpolisen och bilinspektörerna i länet. Polisen genomförde alkoholutandningsprov på samtliga förare och bilinspektörerna genomförde fordonskontroller. 8

9 Yrkesförarrådet informerade om arbetstider, kör- och vilotider, säkring av last, bältesanvändning och trafiknykterhet. Samtidigt bjöds det på fika och en pratstund med rådets medlemmar. Trafikantdagen Under den europeiska trafikantveckan anordnar Karlskrona kommun årligen en trafikantdag på stortorget. NTF förbundet medverkade 2010 på denna dag genom att informera besökare om trafiksäkerhet och miljö. Informationsdag Wachtmeister Galleria Tillsammans med RTP och IF försäkringar genomfördes den 23 september en informationsdag på Wachtmeister galleria. NTF Blekinge informerade om trafiksäkerhet och vår kärnverksamhet. Regional studie Tecken i cirkulationsplats I juni månad genomförde samtliga NTF-förbund i region Syd en studie gällande hur stor del av fordonsförare som ger tecken när de ska köra ut ur en cirkulationsplats. Studien visade att endast hälften av alla förare visar tecken när de ska lämna en cirkulationsplats, detta trots att man enligt lag är skyldig att visa tecken. Studien uppmärksammades i radio, press och tv, såväl lokalt som regionalt. Samverkan NTF förbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar Under 2009 påbörjades ett närmare samarbete med våra grannförbund NTF Kalmar län och NTF Kronoberg. De tre förbunden är relativt lika vad gäller såväl ekonomiska som personella resurser. Som ett led i detta arbete föreslog NTF-förbundens valberedningar i Blekinge, Kalmar och Kronoberg på årsmötet 2010, samma styrelse för samtliga tre förbund. Förslaget klubbades igenom och det har under året visat sig vara mycket framgångsrikt för såväl personal som styrelse. Genom nära samarbete och samverkan gällande projekt och administrativa uppgifter är målet att frigöra tid för att skapa nya affärsmöjligheter och finna nya finansiärer, som ger nya intäkter till vår verksamhet. Detta i sin tur ger oss möjlighet att fortsätta med det så viktiga ideella och opinionsbildande arbetet inom trafiksäkerhetsområdet. Vår nära samverkan har ökat möjligheten att lära oss av varandra och stötta varandra vilket stärker oss i vårt så viktiga trafiksäkerhetsarbete. Under 2011 kommer vi att satsa ytterligare på att frigöra tid för att skapa nya intäkter. Detta lyckas vi bäst med genom att ansvarsfördela verksamheten mellan personalen oavsett länstillhörighet. Nästa steg i processen för samverkan och samarbete mellan NTF förbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg föreslås bli ett samgående och bilda ett NTF förbund av dessa tre. Det nya förbundet föreslås få namnet NTF Sydost. Årsmötet 2011 kommer att fatta beslut i denna fråga. Vidare kommer NTF förbunden i region Syd att fortsätta med utvecklingsarbetet inom regionen för att skapa en framgångsrik och affärsorienterad NTF region med stabil ekonomisk grund och kundkrets som kan fortsätta bedriva traditionell NTF verksamhet i form av opinionsbildning och idéburet arbete. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Uppföljning av projekten har skett kontinuerligt och avstämning har gjorts med berörda utifrån projektens tidplaner. Samtliga Nationella projekt är redovisade NTF:s projektdatabas och övriga projekt har rapporterats till respektive uppdragsgivare. Utvärdering har gjorts och pågår för vissa projekt som löper över flera år. 9

10 EKONOMISK REDOVISNING NTF Blekinge, Organisationsnr: Varje NTF förbund erhåller under vissa förutsättningar statliga medel som verksamhetsbidrag och projektmedel. Trafikverket beslutar om hur stort belopp NTF skall erhålla. NTFs centrala styrelse fördelar därefter dessa medel mellan de olika förbunden utifrån en framtagen fördelningsmodell. För att ett NTF förbund skall erhålla del av dessa medel krävs bl.a. att förbundet genomför de obligatoriska delarna i de nationella projekt som NTF beslutat om. Det krävs också att förbundet arbetar via projektdatabasen och redovisar alla projektplaner i densamma. Som framgår har NTF Blekinge även andra intäkter, ett verksamhetsbidrag från landstinget Blekinge och intäkter för övriga projekt som utförs i länet. Se bifogad bilaga 4, sid Regeringen aviserade i slutet av år 2007 att verksamhetsbidraget till NTF skulle avvecklas av principiella skäl. Verksamhetsbidraget som tidigare varit kr för NTF Blekinge har successivt minskat och var under 2010, kr. NTF Blekinges projektmedel var under 2010, kr det vill säga kr mer än Verksamheten i NTF Blekinge har under 2010 drivits av två personer, verksamhetsledare Maria Svensson och assisterande projektledare/kanslist Yvonne Thuresson. För att verksamheten i förbundet ska kunna drivas med ett balanserat resultat krävs intäkter på ca kr. Trots stora ansträngningar och kostnadseffektiviseringar lyckas vi inte balansera årets intäkter med årets kostnader, vi redovisar ett underskott för år 2010 på kr. Under 2010 har verksamhetsutvecklingen inom NTF fortsatt utifrån utvecklingsprojektet NTF i utveckling som pågick fram till slutet av Inom ramen för NTF i utveckling har alla NTF förbund tillsammans med gemensamma kansliets funktioner arbetat fram en strategi för vad som ska vara det bärande i vår fortsatta verksamhet. Ledord för verksamheten nu och framgent är kundperspektiv, samverkan, utveckling, kompetens, effektivitet och ekonomi. Det övergripande målet för verksamheten inom NTF är: Ett vägtrafiksystem där alla tar sitt ansvar. De värderingar som ska vara gällande för vår organisation är att vi ska vara, resultatinriktade (ska ge säkrare trafik), samverkande, engagerade och trovärdiga. Under 2010 tog arbetet med regionsamarbete/samverkan på allvar sin början. Varje NTF-region ska arbeta vidare med att utveckla och effektivisera sin verksamhet inom regionen och arbeta mer i samverkan med varandra över länsgränserna. Utgångspunkten i detta arbete är våra ledord och våra värderingar. Målet med utvecklingsarbetet i regionerna är att minska administrationen och effektivisera vår verksamhet, för att kunna satsa på att säkra nya intäkter och leverera kvalitetssäkrade uppdrag i samverkan med medlemsorganisationer, nätverk och samarbetspartners. Förväntade viktiga händelser under 2011 Trafikverket har beslutat att 2011 ge ett verksamhetsstöd till NTF. Detta trots tidigare direktiv om att Trafikverket efter 2010 skulle upphöra att betala ut verksamhetsstöd till NTF och andra ideella föreningar. Verksamhetsstödet är dock förhållandevis lågt. Totalt erhåller NTF som 10

11 organisation kr för 2011 och Hur detta verksamhetsstöd ska användas är ännu inte klart, ej heller om det blir någon utdelning till förbunden eller om de ska användas till gemensamma aktiviteter inom NTF organisationen. I projektmedel kommer NTF Blekinge att erhålla kr, vilket är en ökning med kr jämfört med Under 2011 är det många projekt som ska genomföras varför summan projektmedel är högre än de senaste åren. Under 2011 är förhoppningen att årsmötet ska fatta beslut om ett gemensamt NTF-förbund för Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Förbundet ska tillsammans med medlemsorganisationer och nätverk säkerställa och utveckla verksamheten och arbetet med trafiksäkerhet för ökad folkhälsa i samtliga tre län. Under 2011 samordnas kansliet till Kalmar men under året utreds frågan om kansliets framtida placering. AVSLUTNING Vi har bedrivit vår verksamhet utifrån NTF:s verksamhetsidé. Vi hoppas och tror att NTF Blekinge under året har bedrivit trafiksäkerhetsarbetet på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Avslutningsvis vill vi ännu en gång tacka alla våra medlemsorganisationer och vårt nätverk för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under år Kalmar NTF Blekinge tackar alla för gott samarbete under 2010 Lotta Odeberg Bernth Pettersson Benkt Sjödahl Ordförande 1:e Vice Ordf 2:e Vice Ordf Glenn Hermansson Håkan Blomgren Ulf Book Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Inger Henriksson Hans Larsson Ingemar Nilsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Maria Svensson Verksamhetsledare 11

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström Verksamhetsberättelse 2009 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. INLEDNING Nationalföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Sydost

Verksamhetsberättelse NTF Sydost Verksamhetsberättelse NTF Sydost Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2011. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2013. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008.

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 1 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 17 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Några kommentarer från ordföranden

Några kommentarer från ordföranden VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2016 Några kommentarer från ordföranden NTF FyrBoDal är ett av 13 självständiga NTF-förbund i Sverige. Ett centralt kansli finns i Stockholm och för vår del har vi ett kansli i

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd-

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Jönköping 2006-03-13 Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Allmänt I februari 2005 fick Centrala Yrkesförarrådet en ny sekreterare/handläggare. Mattias Holmqvist ersatte Lasse Holm som

Läs mer

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Tid: Den 20 februari 2008 kl. 13.00-16.45 Plats: NTF s kansli Proviantgatan 2, Kalmar Deltagande: Lars-Eric Andersson (LEA) ordf Anmält förhinder: Anders Wijkman

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Kampanjer vilka ska vi genomföra?

Kampanjer vilka ska vi genomföra? Kampanjer 2013 - vilka ska vi genomföra? Några tankar kring kommande kampanjer Riks- och lokala kampanjer Kampanjer genomförs antingen på riks- eller lokal nivå beroende på frågeställning och problematik.

Läs mer

Datum 2015-01-23 Dnr 1402016. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015

Datum 2015-01-23 Dnr 1402016. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-01-23 Dnr 1402016 1 (6) Folkhälsoberedningen Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Fyris Version.pmd 1 2007-03-29, 09:45 Innehåll NTFs verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 3 Prioriterade trafikantgrupper 4 NTF:s arbetsmetoder 4 NTF Örebro läns styrelse 6 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET?

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? Tylösandsseminariet augusti 2004 HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? En sammanställning av Polisens och Vägverkets arbete inom trafiksäkerhetsområdet För att nå framgång i Nollvisionen krävs handlingskraft

Läs mer

Prel. Verksamhetsplan 2012

Prel. Verksamhetsplan 2012 LR 12 03 05 Prel. Verksamhetsplan 2012 Verksamheten under 2012 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och Medlemsservice totalt hittills 15 olika projekt och uppdrag. Verksamhetsområde

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon:

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: Konsekvensutredning för riksväg 15 2012-07-31 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se gunilla.ragnarsson@trafikverket.se Direkt: 010-123 60 43 Förslag till föreskrifter

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Representation... 5 Årsmötet i Sandviken...

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

NTF Årsredovisning

NTF Årsredovisning NTF Årsredovisning 2015-2016 Om NTF - en trafiksäkerhetsorganisation NTF bildades 1934 på initiativ av den dåvarande kommunikationsministern. Syftet var att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet

Läs mer

Motionssvar NTF kongressen 2015

Motionssvar NTF kongressen 2015 Motionssvar NTF kongressen 2015 Svar från NTF:s styrelse på SMC:s motion Säkrare räcken för oskyddade trafikanter SMC har i sin motion lyft fram ett mycket allvarligt problem som handlar om räcken, dess

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 1 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelse... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Strategiplan NTF Skåne 2011

Strategiplan NTF Skåne 2011 Strategiplan NTF Skåne 2011 1. Nuläge Nollvisionen är basen för NTF Skånes verksamhet. Arbete sker med hänsyn taget till de miljövinster som sker i samband med lugna säkra transporter av såväl personer

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se www.ntf.se/sormland - www.ntf.se/ostergotland 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN I Tillsammans för Nollvisionen arbetar vi alla företag, organisationer och myndigheter gemensamt för att nå målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer