NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare."

Transkript

1 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2007 INLEDNING Bakgrund och nuläge NTF är en folkrörelsebaserad organisation med uppgift att skapa samarbete mellan frivilligorganisationer, intresseorganisationer, fack- och branschförbund, myndigheter, företag och enskilda. NTF-organisationen ställer sig bakom Nollvisionen (0 dödade och 0 svårt skadade i vägtrafiken) och gör denna till en ledstjärna för det framtida frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Mobiliseringen av frivilligt trafiksäkerhetsarbete är en förutsättning för att kunna uppnå nollvisionen. Förbundet har sedan 1995 aktivt arbetat med att etablera regionalt och lokalt nätverk. För att kunna hålla en hög nivå i regionalt- och lokalt trafiksäkerhetsarbete måste nätverket få stöd och underhåll. Verksamhetsidé NTF Västerbotten samordnar och utvecklar det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. NTF och dess medlemsorganisationer representerar och företräder i stort sett allt frivilligt trafiksäkerhetsarbete och en stor del av samtliga vägtrafikanter. NTF:s mål är att skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt NTF ska öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan, INRIKTNING Till grund ligger NTF Riks avsiktsförklaring Vägar och gator, fordon och andra produkter som används i trafiken samt lagar, hastighetsbegränsningar, övervakning, rättsväsende och vårdapparat ska vara anpassade till de mest utsatta trafikantgrupperna, oskyddade trafikanter. NTF Västerbottens personal arbetar till större delen med att stödja och utveckla det frivilliga arbetet. NTF driver opinion för att människor, enskilt eller i olika grupperingar, ska ställa krav på att vägtrafiken utformas säkert och samtidigt själva ta ett ökat ansvar. Att driva opinion innebär att skapa ett så starkt intresse för en fråga att det leder till handling hos mottagaren. NTF Västerbotten är kunskapsorganisation. En dominerande del av verksamheten är att genom utbildning sprida kunskap, insikt och opinion. Som folkrörelseorganisation är NTF:s roll i stor utsträckning att utbilda utbildare. NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare. Trafiksäkerhet är en väsentlig del i livsmiljön. NTF-organisationen ska ha relevant kunskap inom miljöområdet. I de fall det gynnar trafiksäkerheten samordnas trafiksäkerhetsarbetet med miljöarbete 1

2 och andra angränsade områden som boendemiljö, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete och brottsförebyggande arbete. NTF driver aktivt opinionsarbete för kvalitetssäkring av gods och persontransporter inom området trafiksäkerhet. Opinionsarbetet vänder sig till köpare och nyttjare av transporterna för att få dessa att ställa krav på utförarna. Inom NTF-organisationen sker arbetet inom branschernas olika samarbetsorgan i yrkesförarnas organisationer. Verksamhet Synligt NTF * Alla aktiviteter och projekt har delmålet att synliggöra NTF Västerbotten. Trafikmiljö Syfte Att skapa förutsättningar och efterfrågan hos allmänheten, företag, myndigheter och organisationer att själva ställa krav och arbeta för en säker trafikmiljö. Att skapa trafiksäkra miljöer som är utformade enligt nollvisionsstandard. Att utgångspunkten vid vägutformning och hastighetsreglering är människans begränsningar när det gäller förmågan att tåla yttre våld. * Att väg- och gatumiljön ska utformas så säker att ingen ska dödas eller skadas allvarligt även om hon eller han begår ett misstag. Metod 1: Stöd till lokala opinioner NTF Västerbotten ska ge stöd till 15 opinionsgrupper. Metod 2: Opinionsbildning för ökad efterfrågan på trafiksäkra miljöer NTF Västerbotten ska genomföra 5 undersökningar för opinionsbildning. NTF Västerbotten presenterar 2 artiklar och inslag i radio och TV. Metod 3: Kommunalt trafiksäkerhetsarbete NTF Västerbotten ska kontakta ansvariga politiker och tjänstemän och fungera som stöd i kommunens trafikmiljöarbete. Varje kommun avger minst 1 avsiktsförklaring gällande konkreta förbättringar av trafikmiljön i den aktuella kommunen. NTF Västerbotten använder hemsidan som verktyg för att synliggöra kommunens avsiktsförklaringar. NTF Västerbotten ska genomföra 1 informationstillfälle för politiker i 3 kommuner. Metod 1. Stöd till lokala opinioner (Exempelvis enskilda personer, arbetslag, fackföreningar, villaföreningar, byalag, skolor, hyresgästföreningar och invandrarföreningar). Stöd till lokala opinionsgrupper kan ges på flera sätt. Metoden syftar till att NTF Västerbotten tar 2

3 tillvara lokala opinioners engagemang för trafikmiljön och stödjer grupperna med kunskap, fakta och argument. Det är viktigt att vara tydlig med NTF:s roll som renodlad trafiksäkerhetsorganisation, när och på vilket sätt vi kan stötta och hjälpa till. NTF Västerbotten kan t ex hjälpa grupperna att formulera en skrivelse och förmedla kunskap om vart man vänder sig med synpunkter samt låna ut mätutrustning. NTF Västerbotten tillhandahåller informationsmaterial (exempelvis foldern Säkra din trafikmiljö, videon Säkra vägen och NTF Konsumentfoldrar), aktuell statistik och bidrar med kunskap. I metoden ingår också att marknadsföra NTF:s informationssidor på hemsidan, visa resultat av undersökningar och visa på goda exempel. Detta genom att bland annat synliggöra opinionsgruppers arbete på NTF Västerbottens lokala hemsida. Det kan också handla om att skapa opinion i lokala massmedia och genom att hjälpa opinionsgrupperna att skriva insändare och debattartiklar. I arbetet ingår även att ge stöd för etablering av nya opinionsgrupper. I miljöer där ingen naturlig opinion finns har NTF Västerbotten möjlighet att själv driva ärenden. 2. Opinionsbildning för ökad efterfrågan på trafiksäkra miljöer Många lokala opinioner känner inte till att man kan vända sig till NTF för att få hjälp och stöd. Genom redaktionellt utrymme i media kan vi nå många människor med information om vårt arbete med lokala opinioner i civilsamhället och på så vis uppmuntra och skapa ännu fler grupper som ställer krav. NTF kan också hjälpa opinioner indirekt(t ex föräldraföreningar, hyresgästföreningar och skolor m fl.) att höras i ett större sammanhang genom att visa att efterfrågan på trafiksäkra miljöer är mycket spridd bland stora grupper i samhället. Genom mindre undersökningar t ex enkäter, telefonintervjuer och mätningar kan problemen med osäkra trafikmiljöer lyftas. Vi kan t ex göra enkäter bland olika typer av grupper eller opinionsgrupper. Vi kan göra hastighetsmätningar på strategiska platser samt undersöka om trafikmiljön på olika platser håller nollvisionsstandard. En miljö att studera närmare kan vara nybyggda områden. I hur hög grad är barnens skolväg planskild eller hastighetssäkrad till 30 km/tim i de områden som byggs idag? Undersökningar ska redovisas med syfte och mål och förväntat resultat så att de går att följa upp. 3. Kommunalt trafiksäkerhetsarbete NTF Västerbotten erbjuder politiker och tjänstemän att delta i lokala/regionala informationstillfällen gällande trafikmiljö, hur NTF arbetar och hur samarbeten kan initieras och utvecklas. På så sätt kan förbundet föra en diskussion om det framtida arbetet i kommunen samt skapa varaktiga relationer med kommunalpolitikerna. Diskussioner kring trafiksäkerhetspolicy, trafiknätsanalys och avsiktsförklaringar i kommunen kan föras. Kommunens avsiktsförklaringar gällande trafikmiljö kan läggas ut på förbundens hemsidor. Ökad säkerhet för "Äldre fotgängare" vid obevakat övergångställe. Syfte Att minska antalet dödade och skadade äldre fotgängare vid övergångsställen. Att öka antalet övergångställen som hastighetssäkras och därmed också få ned hastigheten vid dessa Att öka andelen fordon som iakttar väjningsplikt vid övergångsställe. Att förbättra samspelet mellan fotgängare och övriga trafikanter Att 100 % av de obevakade övergångsställena på 70-väg tas bort. Att inventera och kartlägga obevakade och ej hastighetssäkrade övergångställen i Västerbotten.. Att informera minst 50 % av pensionärsorganisationernas TS-ombud och därefter utbilda 4 mätgrupper.. Att utföra hastighetsmätningar vid 10 obevakade övergångsställen i 5 kommuner i länet.. Att 5 kommuner avger avsiktsförklaringar 3

4 Metod 1.Kartläggning och inventering En kartläggning och inventering görs av obevakade och ej hastighetssäkrade övergångställen där tillåten hastighet är högre än 30 km/tim. Planering sker inom Äldrerådet och inventeringen görs av pensionärsorganisationerna tillsammans. Äldrerådet kontaktar kommunen för att informera och ha en dialog om projektet och vad detta innebär. Definition av övergångställe: Del av väg som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman och i annat fall obevakat. För att kunna välja ut de övergångställen där hastighets ska mätas, görs dels en fordonsräkning, dels en räkning av de gående som använder sig av övergångstället. Antalet fordon multipliceras med antalet gående. De övergångställen som får högst värde är de som anses vara farligast. Äldrerådet väljer ut vilka av dessa som ska hastighets mätas. Finns redan kända olycksdrabbade övergångställen bör även dessa mätas, likaså om det finns övergångställen på gator/vägar med dubbla körfält. Äldrerådet kontaktar kommunen och ber att få ta del av befintlig olycksstatistik som befäster detta. 2. Hastighetsmätningar De farligaste övergångställena väljs ut och mäts för att få argument och motiv för att de ska kunna hastighetssäkras. Minst två hastighetsmätningar/övergångställe och minst en timme per mätningstillfälle rekommenderas. Mätningarna kan ske när som helst under året, men först efter genomförd utbildning. Mätningarna bör ske utifrån olika situationer, t.ex med fotgängare och utan fotgängare vid övergångstället. Detta kommer att behandlas i den utbildning som sker inom ramen för projektet. Ett mätprotokoll tas fram centralt där resultatet av såväl fordonsräkningen som räkningen av de gående förs in och där mätresultaten noteras. Protokollet kommer även att innehålla uppgifter om rådande väderleksförhållanden och om de olika situationer utifrån vilka mätningarna skett. Protokollet sammanställs efter genomförd mätning av Äldrerådet som i sin tur kontaktar väghållaren för en dialog och överlämnande av mätresultatet. Resultatet ska presenteras i kombination med fakta om äldre i trafiken, för att ge insikt och därmed skapa förståelse för äldres trafiksäkerhetssituation. Om man vid inventeringen mot förmodan finner ett obevakat övergångställe på en 70-väg skall detta omedelbart inrapporteras till väghållaren, i enlighet med Wienkonventionen. Ansvariga för mätningarna är Äldrerådet genom sina utbildade mätgrupper. 3. Utbildning av mätgrupper/länsgrupper. Mät/länsgrupper bestående av intresserade TS-ombud utbildas i projektet. I utbildningen ingår också att få en utbildning i hur en hastighetsmätning och hur en räkning av fordon och gående går till. NTF riks tar fram central kursplan, kursmaterial och mätprotokoll, samt genomför en handledarutbildning där en person från varje NTF-förbund utbildas. Den person som genomgått utbildningen utbildar sedan i sin tur mätgrupper av intresserade TS-ombud. Samordning sker med handledarutbildning inom ramen för Yrkestrafikprojektet. Äldrerådet ansvarar. 5. Arbeta utifrån nationell samling Uppnådda resultat ska ge fakta och underlag för att skapa opinion som leder till att kommunen avger avsiktsförklaringar om t.ex hur många övergångställen som kan hastighetssäkras och att trafikpolisen avger avsiktsförklaringar om t.ex att öka trafikövervakningen vid vissa övergångställen NTF Konsument

5 Syfte Att genom kunskapsförmedling och opinionsbildning skapa efterfrågan på ökad trafiksäkerhet och underlätta för konsumenter att välja säkrare produkter, tjänster och väg- och gatumiljöer, vilket leder till att det som är dåligt sorteras bort. Att minska antalet trafikolyckor och dess konsekvenser, genom att stötta och ge konsumenter kunskap att efterfråga och på rätt sätt använda de mest trafiksäkra produkterna, tjänsterna och väg- och gatumiljöerna. NTF Västerbotten Granskar länets samtliga busscharterföretag. Kommer att genomföra minst tre stickprov i en nationell undersökning där NTF svarar upp i trafiksäkerhetsdebatten med kort varsel. Kommer att granska det lokala innehållet i minst två av NTF Konsuments marknadsöversikter genom att under året genomföra stickprov hos minst två företag inom respektive marknadsöversikt. NTF Västerbotten Kommer att genomföra 2 undersökningar och stickprov inom ramen för NTF Konsument presenteras för lokalmedia via förbundets hemsida. Kommer att ge 3 lokaltidningar tillgång till NTF Konsuments pluggannonser. Ska under året komma i kontakt med 3000 personer när det står inför ett trafiksäkerhetsval och informera om NTF Konsument och dess tjänster. Kommer att genomföra 2 lokala konsumentundersökningar. Metod Obligatorisk Metod 1. NTF Västerbotten - Nationella undersökningar och stickprov 1a. NTF Västerbotten genomför en undersökning bland länets busscharterföretag där man ur ett konsumentperspektiv tar reda på i vilken utsträckning branschen lever upp till egna skall krav och NTF:s bör krav när det gäller trafiksäkerhet. Undersökningen ligger till grund för både nationella och lokala pressmeddelanden samt en ny marknadsöversikt under området buss/taxi på konsumentsajten. 1b. För att få genomslag i trafiksäkerhetsdebatten blir det allt viktigare att kunna leverera snabba undersökningar med en allt kortare startsträcka. Detta är viktigt för NTF Konsuments möjligheter att både sprida kunskap och att påverka trafiksäkerhetsutvecklingen på sikt. NTF Västerbotten kommer att genomföra tre stickprovskontroller i länet och presentera dem för lokala medier på ett intressant sätt. 1c. Som ett led i arbetet med att utveckla NTF Konsument, till både ett nationellt och ett lokalt verktyg uppdaterar och granskar förbundet det lokala innehållet i marknadsöversikterna på Dessa kontroller är väl lämpade för frivillignätverket och följer ett mallformulär som tas fram av NTF:s Centrala kansli. Idag har vi lokala översikter som täcker in barnfackhandlare mopedhandlare och taxiföretag. Dessa verktyg är anpassade så att besökaren kan sortera informationen länsvis vilket ger en lokal konsumentupplysning inom ramen för den nationella. Planer finns på att utöka detta utbud med i första hand bussföretag. NTF Västerbotten genomför 2 kontroller och granskar lämnade svar. 2: NTF Västerbotten - konsumentupplysning De nationella undersökningarna och de lokala stickproven av marknadsöversikterna lämpar sig bra som lokala pressaktiviteter och kommer att presenteras på ett attraktivt sätt för media med hjälp av NTF Västerbottens hemsida. Det samma gäller för de lokala undersökningar som genomförs inom ramen för projektet. 3: NTF Västerbotten - marknadsföring Annonspluggar skickas till regional/lokal media. Då budskapet är icke-kommersiellt är chansen stor att 5

6 redaktionen tar in annonspluggarna kostnadsfritt i tidningen när de betalande annonsörerna uteblir. 4: NTF Västerbotten - möten mellan människor Foldrar, affischer och utställningar distribueras eller levereras personligen till Bilprovningens stationer. NTF Västerbotten har möjlighet, om intresse finns på bilprovningsstationerna, delta på bilprovningens egna länsträffar för att presentera NTF Konsument och anordna en kort trafiksäkerhetsutbildning. 5: NTF Västerbotten - lokala undersökningar Undersökningar eller annan opinionsbildning inom detta område ska innehålla följande kriterier: ett antagande om ett trafiksäkerhetsproblem som kan påverkas vid ett konsumtionstillfälle och krav på förändring. kraven ska riktas mot en eller flera systemutformare, det är inte enskilda trafikanters beteende som ska stå i fokus. verksamheten ska genomföras av frivilligkrafter, dock med stöd från NTF Västerbotten. Det frivilliga nätverket bjuds in redan i planeringsstadiet så att de ges möjlighet att påverka vilken typ av undersökningar eller andra opinionsbildande aktiviteter som ska genomföras i länet. NTF Västerbotten väljer själv hur man stimulerar medlemsorganisationernas kreativitet i form av seminarier med ett antal olika MO eller mindre informella möten tillsammans med en organisation i taget. MO efterfrågar insatser för att öka kunskapen och motivationen att delta i NTFs opinionsbildning. Med ökad kunskap om NTF Konsument kan det frivilliga nätverket utgöra en stor resurs när det gäller att uppmärksamma brister såsom trafikfarliga produkter i handeln, bristande kunskap hos försäljare av trafiksäkerhetsrelaterade produkter osv. I opinionsbildningen ska genusperspektivet beaktas. När det är möjligt ska undersökningsresultat redovisas utifrån ett manligt/kvinnligt perspektiv, t.ex. ska det i enkätundersökningar framgå hur många kvinnor respektive män som deltagit. Ambitionen är att i alla sammanhang ta in synpunkter från lika många kvinnor som män. Inom detta område bör NTF Västerbotten i största möjliga mån nyttja den arena som Regional samling utgör. De undersökningar som genomförs ska stämmas av med berörda aktörers avsiktsförklaringar och resultatet presenteras för det regionala nätverket. En lokal undersökning kan också vara att undersöka om deltagarna i Regional samling lever upp till sina åtaganden mot konsumenten, d.v.s. granskning av avsiktsförklaring. I samband med presentation av en lokal undersökning bör berörda aktörer avkrävas en avsiktsförklaring om en sådan inte redan finns. 6: NTF Västerbotten i samverkan med McRF, CSR och SMR (mopedhandlare). De handlare som finns med i marknadsöversikten granskas på sedvanligt sätt genom ett antal stickprov under året. Stickproven görs för att garantera att handlarna verkligen har satt upp affischen och på så sätt bidrar till en positiv trafiksäkerhetsutveckling. Ökad bältesanvändning Syfte Att genom opinionsbildning, information och samverkan bidra till en fortsatt ökning av bältesanvändningen i främst tätorter. Att bidra till att minska konsekvenserna vid trafikolyckor genom att få fler förare och passagerare att använda bilbältet. Tillståndsmätningar och opinionsbildning: 6

7 *Att uppmärksammas i media genom att fortlöpande bidra med debattartiklar eller publicerade insändare/artiklar i Västerbottens län. *NTF Västerbotten genomför två bältesmätningar i Umeå, Skellefteå och Vindelns tätorter (vår/höst) *Att verka för att sprida resultaten till all tillgänglig lokal- och länsmedia samt till andra nyckelaktörer såsom kommunledning och länspolismyndighet *Att metoden fungerar som en pådrivare i det regionala samlingsarbetet främst genom ovan nämnda aktörer men även genom medlemsorganisationer samt det egna förbundets styrelse. Lokala informationsaktiviteter: Att genomföra tre lokala informationstillfällen under året. Att informationsarbetet inriktas på målgrupper med konstaterad låg bältesanvändning och där den låga användningen kan antas bero på bristande kunskaper. Att sätta igång processer hos valda målgrupper. Att metoden fungerar som en pådrivare i det regionala samlingsarbetet exempelvis genom skolor och föreningar men även genom medlemsorganisationer samt det egna förbundets styrelse. Metod Tillståndsmätningar och opinionsbildning: Projektet innebär fortsatt arbete med kontinuerliga bältesmätningar på en tätortssträcka i Umeå, Skellefteå och Vindelns kommuner i Västerbotten. Utgångspunkten är att mätningarna ska göras på förare och passagerare i framsätet. Mätningarna genomförs vid två tillfällen under året. För att svara upp mot transportpolitikens 6:e delmål (ett jämställt transportsystem) fördelas presentationen av mätningarna på män respektive kvinnor. Mätresultaten kommer kontinuerligt att läggas in på NTF Västerbottens hemsida. Förbundets medlemsorganisationer och nätverk genomför mätningarna. Dessa får en grundläggande utbildning i principerna för bilbältesmätningar i enlighet med riktlinjerna i pärmen "Att mäta trafiksäkerhet". Detta gör att vi kan garantera kvalitet i mätningarna vilket gör att efterföljande mätningar går att jämföra med tidigare års värden. Finansieringen av medlemsorganisationernas medverkan hanteras inom ramen för NTF Västerbottens tilldelning. NTF-förbunden ansvarar för sammanställningen av MOs/nätverkets mätningar. Med resultaten som utgångspunkt ska artiklar, insändare och debattartiklar skapa förutsättningar för det opinionsbildande arbetet på det lokala planet. Detta sker genom samordning mellan NTF Västerbotten och medlemsorganisationerna. Dessa insatser ska samordnas och synkroniseras så att mätresultaten kan användas i samband med inplanerade informationstillfällen som föregår polisövervakningen. Mätresultaten är då direkt kopplade till studier som genomförts i den lokala miljön, vilket är en fördel för det opinionsbildande arbetet. Givetvis är det också så att observationerna och mätresultaten kommer att fungera som en utgångspunkt för tillståndet av bältesanvändningen för att vid senare mätningar kunna användas för att bedöma effekterna av de projektinsatser som redovisas i projektbeskrivningen. Intensivveckor övervakning/information NTF Västerbotten avser att i samverkan med närpolisen genomföra två intensivveckor vår och höstdå polisen bedriver koncentrerad bältesövervakning. NTF Västerbotten, medlemsorganisationerna och övriga nätverket kompletterar detta med informationsinsatser. Antalet platser och fördelning av tätorts- och landsvägssträckor samordnas med länsmyndigheten 7

8 eftersom prioriteringen kan komma att ligga på övervakning i tätort. Resultaten blir en utgångspunkt för kommunikationen med trafikanterna den inledande informationsveckan. Finansieringen av medlemsorganisationernas medverkan hanteras inom ramen för NTF Västerbottens tilldelning. Eftersom trafiksäkerheten är en kommunal angelägenhet kommer resultatsammanställningen översändas till kommunstyrelsen, där man påpekar att användningen av bälte i kommunen inte är tillfredsställande och frågar vad man avser att göra åt detta. Det arbetssättet kan vara ett värdefullt redskap i syfte att skapa opinion för åtaganden inom ramen för regional samling. Yrkestrafik Syfte Att påverka upphandlare och företagsledare att ta ett ökat ansvar för trafiksäkerheten inom den egna organisationen/det egna företaget beträffande bland annat hastighet, bälte och trafiknykterhet. Att yrkestrafikföretag och företag som upphandlar transporter och ska ta sitt ansvar i att nå delmålet i nollvisionsarbetet, högst 270 döda år Detta genom att trafikreglerna gällande främst hastighet, bälte och trafiknykterhet efterlevs. Att öka efterlevnaden av hastighetsgränser till 80 procent bland yrkestrafiken fram till år Att öka bältesanvändningen till 80 procent hos yrkestrafiken fram till år Införande av ett obligatorium på alkolås för vissa fordonskategorier såsom bussar och lastbilar 2010 och för samtliga nya bilar registrerade i Sverige (I enlighet med Alkolåsutredningens delbetänkande, Sou 2005:72). Att dialog ska ha upprättats med 10 företag i Västerbotten. Att 50 procent av de företag som NTF Västerbotten har kontakt med i projektet ska ha genomfört åtgärder som syftar till att sänka hastigheten och öka bältesanvändningen. Att efterlevnaden av hastighetsgränserna och användning av bilbälte hos de företag vars hastigheter och bältesanvändning mäts, ökar med 50 procent. Att som ett led i arbetet för ökad acceptans för alkolås ska 5 st företag fått information om trafiknykterhet gällande alkolås och alkohol-/drogpolicy. Metod Definitionen av yrkestrafik är i projektet alla kommersiella transporter av personer eller gods samt tjänsteresor. Mätningar med olika hjälpmedel och tillvägagångssätt kan användas. Här ingår exempelvis hastighetsmätningar med laser, hastighetsmätningar med GPS, hastighetsmätningar vid vägarbeten och bältesmätningar. Utbildning i olika mätmetoder för hastighet riktad till funktionärer genomförs lokalt/regionalt och läggs in som en del i projektet. Egna undersökningar med hjälp av exempelvis enkäter kan genomföras. Enkätsvaren kan då användas som underlag för dialog med företagen. Lokala händelser där NTF Västerbotten ges möjlighet att göra så kallade brandkårsutryckningar vid exempelvis polisinsatser, lokala manifestationer eller olyckor där yrkestrafik är inblandad. Dialog utifrån enskilda händelser blir då ingången till företaget. 8

9 Kontakt via nätverket/regional samling kan ske då NTF Västerbotten ges möjlighet att via förbundets egna styrelse, nätverk eller genom sitt arbete i regional samling möta upphandlare, företagsledare och yrkesförare och på så sätt upprätta en kontakt för fortsatt dialog. Den fortsatta kontakten med företagen kan ske på olika sätt. Viktigt är att analysera vilken typ av företag som kontaktats. Hur ser problembilden ut? Vilka behov finns? Information gällande hastighet, bälte samt alkolås och alkohol-/drogpolicy ska kommuniceras och förslag på åtgärder kan utarbetas. Resultat som delges media används för att sätta press på företagen. Exempel på metoder som kan användas när kontakt har etablerats är gruppdiskussioner, belöningssystem, presentation av goda exempel och information om olika tekniska lösningar. NTF Västerbottens yrkesförarråd kan med fördel finnas med i planeringen och utförandet av de olika metoderna. Barn Syfte Att genom opinionsbildning, information och samverkan bidra till en fortsatt ökning av användning av skyddssystem för att öka säkerheten för barn som transporteras i bil. Öka kunskaperna genom utbildning och information till personalgrupper och föräldrar om barns utsatthet i trafiken. * Att påverka föräldrar att ta ett ökat ansvar för användning av rätt produkt vid transporter av barn i bil. * Ge ökade kunskaper till personal- och föräldragrupper om barns trafiksituation ur ett hälsoperspektiv. * Uthyrning av säkerhetssystem för barn 0 9 månader i samtliga sjukvårdsdistrikt. * Utöka samarbetet med vårdcentralerna i länet. * Uthyrning av säkerhetssystem för barn i bil vid vårdcentraler i länet och vårt kansli i Umeå samt underhåll och service av stolar. Totalt ca 1200 stolar. Utbyte till nya stolar allt eftersom de överstiger rekommenderad hållbarhet. * Att erbjuda samtliga MVC / BVC- mottagningar information till föräldragrupper om trafiksäkerhet för barn. * Erbjuda utbildning av personalgrupper till Vårdcentraler i länet. * Service och underhåll av skyddssystem på samtliga uthyrningsplatser samt utbyte av gamla system. * Distribution av folder Välkommen till länet till samtliga blivande föräldrar i länet genom MVC. * Medverka vid barnmässa den mars 2007 i Umeå med information om barns trafiksäkerhet och om uthyrningsverksamheten. Verksamhet Vägverket Region Norr: Inom nedanstående områden planeras verksamhet i samverkan med Vägverket Region Norr enligt inlämnade offerter: 9

10 * Information förskolor * Ökad bältesanvändning i 5 kommuner * Tillståndsmätningar bilbälte i 12 kommuner * Huvudsaken, cykelhjälmsinformation * Observationsmätningar cykelhjälm i 5 kommuner * Synbarhet * Information om alkohol i gymnasieskolor, Folkhögskolor och idrottsföreningar * Regional / lokal samling i 2 kommuner * Projektstöd Skelleftemodellen * Aktörsmätningar 5 företag * Hastighetsmätningar * Framtagande av avsiktsförklaringar i 12 företag Verksamhet kommuner: * Hastighetsmätningar * Lokala aktiviteter genom ts-grupper * Umeå kommun Säker cykling NTF Västerbotten Styrelsen 10

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Utbildning 34. Slutord 35

Innehållsförteckning. Utbildning 34. Slutord 35 1 2 Innehållsförteckning Inriktning och mål 3 Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 7 Prioriterade målgrupper 7 NTF Örebro läns styrelse 9 Äldrerådets verksamhet 9 Yrkesförarrådets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Fyris Version.pmd 1 2007-03-29, 09:45 Innehåll NTFs verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008.

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogram Trafiksäkerhetsprogram 2007-09-19 Beslutat i kommunfullmäktige 29 november 2007 1 (10) FÖRORD Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att revidera kommunens Trafiksäkerhetsprogram, vilket antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna i Stockholms län

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna i Stockholms län Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna i Stockholms län Resultat av enkätundersökning 2001 Helena Hartzell 2001 Rapport 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund...5 1.1 Trafiksäkra transporter...5

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN I Tillsammans för Nollvisionen arbetar vi alla företag, organisationer och myndigheter gemensamt för att nå målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen HANDBOKENS SYFTE Ett processinriktat arbetssätt, Peka ut prioriterade insatsområden, Lyfta fram mål och mått, Ange effektiva åtgärder, Skapa delaktighet, Lyfta fram kvalitetssäkring Medverka till att nå

Läs mer

Motionssvar NTF kongressen 2015

Motionssvar NTF kongressen 2015 Motionssvar NTF kongressen 2015 Svar från NTF:s styrelse på SMC:s motion Säkrare räcken för oskyddade trafikanter SMC har i sin motion lyft fram ett mycket allvarligt problem som handlar om räcken, dess

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

Kampanjer vilka ska vi genomföra?

Kampanjer vilka ska vi genomföra? Kampanjer 2013 - vilka ska vi genomföra? Några tankar kring kommande kampanjer Riks- och lokala kampanjer Kampanjer genomförs antingen på riks- eller lokal nivå beroende på frågeställning och problematik.

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision

SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETSREVISION Metod för att utvärdera

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Prel. Verksamhetsplan 2012

Prel. Verksamhetsplan 2012 LR 12 03 05 Prel. Verksamhetsplan 2012 Verksamheten under 2012 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och Medlemsservice totalt hittills 15 olika projekt och uppdrag. Verksamhetsområde

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203 Förord Under våren och hösten 2001

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005 2010 Projektdeltagare Trafikkontoret (tidigare gatu- och fastighetskontoret) Annika Feychting, projektledare Anna-Sofia Welander Leena Tiippana Krister

Läs mer

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström Verksamhetsberättelse 2009 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. INLEDNING Nationalföreningen

Läs mer

Bussar och gupp ett samverkansprojekt

Bussar och gupp ett samverkansprojekt Bussar och gupp ett samverkansprojekt Vägverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket samlat Sveriges Kommuner och Landsting, ett antal kommuner och kollektivtrafikhuvudmän med intresseorganisation samt

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vikten av målstyrning och Nollvisionen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system Infrastruktur Fordon Trafikanter Transporter

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Handlingsplan Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Handlingsplanen i ett sammanhang Gävleborgs prioriterade målområden Jämställd och jämlik hälsa Delaktighet och inflytande Ekonomisk

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret Samsas i trafiken Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 www.ntf.se/stockholm 2 Förord Antalet döda och svårt skadade har ökat något jämfört med 2005 års siffror vilket är oroväckande eftersom resten av landet har fått en sänkning.

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer