Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009

2 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström

3 Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en trygg och säker trafik. NTF består av ett gemensamt kansli samt 23 länsförbund, varav NTF Blekinge är ett. Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF en möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTF:s verksamhetsidé: NTF:s mål är en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka både människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Verksamheten under 2009 har bedrivits med en basverksamhet, Nationella NTF-projekt, samt övriga projekt/uppdrag från olika lokala uppdragsgivare. NTF Blekinge tackar varmt myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer som stöttat oss i vårt trafiksäkerhetsarbete. Ett särskilt tack riktar vi till våra medlemsorganisationer, Vägverket region sydöst, landstinget i Blekinge, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, polisen i Blekinge, samtliga kommuner i länet, NTFs gemensamma kansli samt Säker Trafik Sverige AB som gjort det möjligt att bedriva verksamheten. Ett varmt tack riktas också till alla frivilliga medarbetare i organisationer, myndigheter och företag som engagerat spridit trafiksäkerhetsbudskapet. ORGANISATION NTF Blekinges verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet samordnas av anställd personal vid kansliet i Karlskrona. Kansliet har under 2009 haft en anställd verksamhetsledare/projektledare och en assisterande projektledare/kanslist. Dessutom finns ett Äldreråd, ett Yrkesförarråd och en NTF grupp i Ronneby. 1

4 Styrelse Styrelsen för NTF Blekinge har sedan årsmötet 2009 haft följande sammansättning: Lotta Odeberg Sven Holmberg Magnus Altefur Håkan Blomgren Magnus Graad Bert-Owe Håkansson Milos Jovanovic Rune Pettersson Johan Svensson Hans Söderström Pirjo Veteli Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot De två förstnämnda har utgjort Arbetsutskott tillsammans med verksamhetsledaren. Sekreterare vid styrelsemötena har varit kanslist Yvonne Thuresson. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen Revisorer KPMG Gilbert Nilsson Holger Nilsson auktoriserad revisor förtroendevald revisor ersättare Valberedning Lars- Erik Johansson Paul Rasmussen Arne Svensson Kansli NTF Blekinge har under 2009 haft följande personal anställd: Maria Svensson Verksamhetsledare/ projektledare (heltid) Yvonne Thuresson Kanslist/ projektledare (heltid med nystartsbidrag på 64%) Härutöver har personer inom Medlemsorganisationerna, Äldrerådet, Yrkesförarrådet och NTF-gruppen anlitats för att utföra arbetsuppgifter tillsammans med förbundet. Årsmöte NTF Blekinges årsmöte genomfördes den 31/3 i KFHs festvåning i Karlskrona. Till ordförande för årsmötet valdes Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Ekelöf. På årsmötet fanns ett 15-tal av medlemsorganisationerna representerade. På årsmötet höll Håkan Klementsson, ambulansöverläkare vid Blekingesjukhuset ett föredrag om förfarandet från trafikolycksplatser och arbetsgången från olycka till vårdinrättning. 2

5 VERKSAMHET Verksamheten under 2009 har bedrivits med en basverksamhet, Nationella NTF-projekt samt ett antal övriga projekt/uppdrag. Inom varje område har projekt/verksamhet genomförts som presenteras nedan. Basverksamhet MO (Medlemsorganisationer) NTF-grupp ÄR (Äldrerådet) YFR (Yrkesförarrådet) Nationella NTF-projekt Konsumentupplysning - NTF Konsument Hastighet - Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad - Lägre hastigheter för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. - Äldre som ambassadörer för säkra och miljöanpassade hastigheter Skyddssystem - Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort - Samverkan för ökad cykelhjälmsanvändning Trafiknykterhet - Nyktra, drogfria och vakna trafikanter Övriga projekt/uppdrag Trafiksäkerhetssamarbete Sverige-Polen Mörkerinformation kommunerna Däckrazzia ISA Blekinge Hastighetsmätningar polisen TS information till yrkesförare Hastighetsutbildning Trafikutskottet Karlskrona Kommun Minimässa med SMC Näringslivsdagen Projektbeskrivningarna finns tillgängliga på NTF Blekinges kansli. 3

6 Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) Kontakter och möten har genomförts med kontaktpersoner i medlemsorganisationerna. Stöd har också utgått till MO med bland annat informationsmaterial inom aktuella trafiksäkerhetsområden. Inom länets pensionärsorganisationer har det bedrivits ett stort antal studiecirklar i trafiksäkerhet. Stöd har getts av kansliet med faktamaterial, övrigt informationsmaterial samt videofilmer till dessa cirklar. NTF-gruppen NTF-gruppen i Ronneby har under året haft 5 möten. NTF Blekinges verksamhetsledare medverkade i NTF guppens årsmöte för att informera om verksamheten. Trafiksäkerhetsmaterial har delats ut till gruppen. NTF- gruppen har varit delaktig i de projekt som genomförts under året med bl.a. beteendemätningar och informationsinsatser. Gruppen har under året aktivt lyft upp trafiksäkerhetsfrågor i sin kommun och med ett nära samarbete med berörda myndigheter nått resultat för att öka trafiksäkerheten i kommunen. En redovisning av verksamheten för gruppen har sänts till kansliet. Se bifogad bilaga 1, sid I Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström finns det representanter från medlemsorganisationer men inte någon etablerad NTF-grupp. Aktiva medlemmar från organisationerna har utfört verksamhet i respektive kommun. Äldreråd (ÄR) Äldrerådet har under året haft fyra protokollförda sammanträden. ÄR har både inom rådet och inom respektive pensionärsorganisation bedrivit ett omfattande trafiksäkerhetsarbete och genom utbildningar för anslutna medlemmar nått ett stort antal pensionärer i länet. ÄR har löpande under året fått information av NTF:s kansli inom samtliga trafiksäkerhetsområden som de arbetat med i sina respektive pensionärsorganisationer. ÄR har också varit delaktigt i de projekt som genomförts under året i form av beteendemätningar och informationsinsatser. En redovisning av Äldrerådets verksamhet har lämnats till kansliet. Se bifogad bilaga 2. Yrkesförarråd (YFR) Yrkesförarrådet (YFR) har under året haft fyra protokollförda sammanträden. YFR har både inom rådet och inom respektive organisation bedrivit ett omfattande trafiksäkerhetsarbete och genom information nått ett stort antal yrkesförare i länet om säkring av last, hastighetsanpassning, bilbältesanvändning, avståndsanpassning, alkohol och bilkörning samt arbetstider för yrkesförare. YFR har i samarbete med trafikpolisen genomfört fem riktade informationsinsatser till yrkesförare vid färjeterminalerna i Karlskrona och Karlshamn. Trafikpolisen genomförde samtidigt nykterhetskontroll på samtliga förare och kontroll av fordonen. Vid två tillfällen har YFR genomfört På vägen aktiviteter i samarbete med trafikpolisen. YFR har haft fortlöpande kontakt med berörda myndigheter för att belysa trafiksäkerhetsfrågor utifrån yrkestrafikens problem. En redovisning av Yrkesförarrådets verksamhet har lämnats till kansliet. Se bifogad bilaga 3, sid

7 Nationella NTF projekt NTF Konsument NTF Blekinge har genomfört detta nationella projekt som innebär att trafiksäkerhetsinformation sprids och finns tillgänglig till länsinvånarna vilka utgör en viktig del i NTF:s verksamhet. NTF Blekinges uppgift i projektet har varit att genom kunskapsförmedling få konsumenterna att använda rätt produkter på rätt sätt. På följande sätt har projektet genomförts: På NTF Blekinges hemsida har det under året funnits aktuell information om trafiksäkerhetsarbetet i länet och information om förbundets verksamhet. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under projektens gång och mätresultat och pressmeddelanden har presenterats. NTF Blekinges avsiktsförklaring presenteras på hemsidan. NTF Blekinge har genomfört en nationell undersökning med fokus på barnsäkerhet i buss. Samtliga kommuner i kontaktades och deras svar har sammanställts och redovisats till NTF centralt. Pressmeddelande om resultatet av undersökningen skickades till samtliga media i länet. Intresset för undersökningsresultatet blev stort, en artikel togs in i Blekinge Läns Tidning och både TV 4 Blekingenytt och Radio Blekinge hade reportage om resultatet. NTF Blekinge har genomfört fem stickprov bland lokala företag i Blekinge som återfinns i NTF konsuments marknadsöversikter: Två stickprov på säkra bussföretag, två stickprov på säker taxi och ett stickprov på barnfackhandlare. Resultaten har sammanställs och redovisats till NTF centralt. NTF Blekinge har spridit information om det nya Plustestet på bilbarnstolar till barnfackhandeln. NTF Blekinge har genomfört 24 aktiviteter/utbildningar och möten och har därmed nått cirka personer med konsumentinformation. Konsumentfoldrar har delats ut vid: NTF Blekinges årsmöte, information/utbildning på Littorina folkhögskola, information på Rotarymöte, till Motormännens vägbil, minimässa med SMC på ett köpcentra, cykelevenemang i Ronneby, cykellopp i Bräkne- Hoby, Trafikantens dag i Karlskrona, Trafiknykterhetens dag, ett informationstillfälle till föräldrar och lärare på en skola i Karlskrona, Näringslivsdagen - en stor mässa i Karlskrona. NTF Blekinge har delat ut informationsmaterial till: Stena Lines terminal i Karlskrona, samtliga bilprovningsanstalter, större bibliotek och medborgarkontor i Blekinge. NTF Blekinge har genomfört en enkätundersökning angående trimning av mopeder på 3 högstadieskolor i tre kommuner i länet. Totalt svarade 221 elever på enkäten. Resultatet har sammanställts och redovisats till NTF centralt. Konsumentupplysning har lämnats per telefon och vid besök på NTF Blekinge. Vid behov har material skickats ut för vidare information. Under året har NTF Blekinge med dess medlemsorganisationer kontinuerligt spridit information om trafiksäkerhet samt hänvisat till NTF Konsument och 5

8 Hastighet Inom området hastighet har det under 2009 bedrivits tre projekt: - Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad - Lägre hastigheter för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan - Äldre som ambassadörer för säkra och miljöanpassade hastigheter Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Under våren genomförde NTF Blekinge en enkätundersökning i samarbete med medlemmar i Motormännens ungdomssektion. 100 personer ombads att under en vecka prova på att köra 80 km/tim på vägar där hastigheten var 90 km/tim. De utvalda vägarna var föreslagna att ändras till 80 km/tim i etapp 2 av hastighetsöversynen. När de genomfört testkörningen fick de svara på en enkät om hur de upplevde att köra i 80 km/tim. 86 st. svarade på enkäten och vi lottade ut trisslotter bland dem som svarade. Svaren sammanställdes och redovisades till ansvarig projektledare. En upplevelsebaserad utbildning genomfördes i maj månad på trafikövningsplatsen i Olofström. Representanter var beslutsfattare och politiker från 4 av länets 5 kommuner. Innehåll i utbildningen var hastighet och hastighetens betydelse/konsekvenser på trafiksäkerhet och miljö. Hastighetsöversynen på det statliga vägnätet samt fokus på det kommande arbetet med hastighet i tätort var också inslag på denna utbildningsdag. Utbildningen genomfördes i samarbete med Vägverket Sydöst och Naturskyddsföreningen i Blekinge. NTF Blekinge har lämnat remissvar på åtta av de femton vägsträckor som berördes av Vägverkets hastighetsöversyn. Under insatsveckorna 17 och 34 genomfördes 10 aktiviteter. Informationsmaterial om vikten av hastighetsefterlevnad samt det nya hastighetsgränssystemet har med hjälp av vårt nätverk delats ut till allmänheten och till anställda på flera stora företag i länet. En aktivitet genomfördes tillsammans med skolbarnen på Kallingeskolan och Närpolisen i Ronneby. Barnen fick tillsammans med NTF och Polisen mäta hastigheten på passerande fordon med laserpistol. De internationella insatsveckorna gällande hastighet har fått uppmärksamhet i såväl lokalpress som lokaltv. NTF Blekinge har i detta projekt bedrivit opinionsarbete för en säker och trygg trafikmiljö och gett stöd till lokala grupper som behöver hjälp att lyfta upp trafiksäkerhetsproblem. Vi har genomfört hastighetsmätningar med hastighetsdisplay, laser och radarräknare. Resultaten har lämnats till opinionsgrupperna, trafikpolisen och berörd väghållare. NTF Blekinge tillhandahåller informationsmaterial ex. Säkra din trafikmiljö, och konsumentfoldrar. På NTF Blekinges hemsida finns information om hur man kan gå tillväga när man har ett trafikproblem. Där marknadsförs även NTF Blekinge har under året funnits med som en viktig och synbar part i trafiksäkerhetsdebatten i opinionsrelaterade frågor och i trafikmiljöfrågor. NTF Blekinge anser sig vara en given part för media att kontakta och de publicerar pressmeddelanden från NTF Blekinge. Informationsmaterial om hastighetens betydelse har funnits på samtliga bilprovningar, bibliotek och medborgarkontor samt på Stena Lines terminal på Verkö. Informationsmaterial har funnits med på NTF Blekinges årsmöte, i Motormännens vägbil, vid utbildning till anställda och värnpliktiga på F17, på Trafikantens dag i Karlskrona, på Näringslivsdagen på Arena Rosenholm och på en utbildning på Littorina folkhögskola. 6

9 Lägre hastigheter för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan NTF Blekinge har inför etapp 2 i hastighetsöversynen på det statliga vägnätet genomfört hastighetsmätningar med laserpistol på två vägsträckor i länet. 300 fordon mättes på varje vägsträcka. Trafiksäkerhetskonsekvenser och miljökonsekvenser beräknades utifrån mätningarna och under nästa år kommer så kallade eftermätningar att genomföras då hastigheten på dessa vägar nu är sänkt till 80 km/tim. Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Vägverket Sydöst genomfördes en upplevelsebaserad utbildningsdag på Olofströms Trafikövningsplats den 28 maj. NTF Blekinge och Naturskyddsföreningen i Blekinge har bevakat olika nationella forum där hastighet och miljöfrågor har debatterats. Äldre som ambassadörer för säkra och miljöanpassade hastigheter Trafikantgruppen äldre är de som klart bäst lever upp till mål för bältesanvändning, nykterhet och hastighetsefterlevnad. Tanken i detta projekt är att de ska vara ambassadörer och sprida vidare till andra trafikanter om vikten av hastighetsefterlevnad för en säkrare och renare trafikmiljö. Projektet har fokus på tätortstrafik och bygger på konceptet Rätt fart i staden. Den utbildning för äldrerådet som skulle genomförts 2009 genomfördes istället i februari 2010 i en form av minikurs. Detta för att projektet som var tänkt att löpa under tre års tid ej fått någon finansiering under Om projektet ska löpa vidare som en del av samverkan för bättre hastighetsefterlevnad är inte klart ännu. Skyddssystem Inom området skyddssystem har det under året bedrivits två stycken projekt: - Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort - Samverkan för ökad cykelhjälmsanvändning Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort NTF Blekinge har under året tillsammans med våra medlemsorganisationer och i samarbete med trafikpolisen bedrivit ett omfattande arbete inom opinionsbildning, information och bilbältesmätningar för att få fler bilister att använda bilbälte. Fokus har varit på tätorter. Under året har NTF Blekinge samarbetat med polisen i den intensivövervakning som skett under v.8 och v.37 genom att finnas med vid bälteskontroller och erbjudit information om bilbältets betydelse till dem som stoppats. Detta har skett inne i tätorter i samtliga fem kommuner i länet. De flesta har varit intresserade av att ta emot informationen. NTF Blekinges kansli har under året samordnat en bilbältesmätning i samtliga fem kommuner, som genomförts av MO. Efter mätningen skickades pressmeddelande med mätresultat till massmedia. Den totala bältesanvändningen i länet har sedan mätningen 2008 ökat med en procent till 91 %. Mätningen har också redovisats på förbundets hemsida. Information och opinionsbildning har genomförts i samtliga kommuner i länet. NTF-grupp, Yrkesförarråd, Äldreråd och övriga MO har haft information på allmänna platser t.ex. vid köpcentra och vid riktade informationsinsatser samt vid andra offentliga aktiviteter i länet. Information om bältets betydelse har funnits på länets samtliga bilprovningar, länets huvudbibliotek samt på medborgarkontor. Information om bilbältets betydelse har funnits med vid: NTF Blekinges årsmöte, vid Stena Lines terminal i Karlskrona, i Motormännens vägbil, på Trafikantens dag i Karlskrona, på Näringslivsdagen en stor mässa i Karlskrona, vid info/utbildning på Littorina folkhögskola. 7

10 NTF Blekinges Yrkesförarråd har vid sina informationsinsatser under året gett information om bilbältets betydelse. Vid information till pensionärsorganisationerna har bältesinformation delats ut. Samverkan för ökad cykelhjälmsanvändning NTF Blekinge har i det nationella cykelhjälmsprojektet planerat cykelhjälmsobservationer som genomförts tillsammans med cykelfrämjandet. Resultatet av mätningarna visade att 34 % använder cykelhjälm på cykelstråk och 94 % av skolbarnen i åldrarna 6-12 år. Tyvärr sjunker användningen till 32 % i åldersgruppen år trots att det är lag på att använda hjälm upp till 15 års ålder. En föreläsning om säker cykling/cykelhjälmsanvändning har genomförts till föräldrar och lärare på Jändelsskolan i Karlskrona. NTF Blekinge medverkade i ett cykellopp i Bräkne-Hoby där ca 600 personer deltog. Informationsmaterial delades ut till deltagarna. NTF Blekinge har genom NTF-gruppen i Ronneby medverkat i en cykelaktivitet på Ronneby Brunn. Ca.150 personer tog del av informationsmaterial om säker cykling. NTF Blekinge har delat ut information och fakta till Äldrerådet för att de ska kunna arbeta vidare med säker cykling i sina pensionärsorganisationer. Informationsmaterial har distribuerats till bibliotek och medborgarkontor där det finns. Information om cykelhjälmsanvändning har funnits med vid NTF Blekinges årsmöte. Informationsmaterial om säker cykling har funnits med vid Trafikantens dag i Karlskrona och vid Näringslivsdagen- en stor mässa i Karlskrona. Trafiknykterhet Inom området trafiknykterhet har det under året bedrivits ett projekt. Nyktra, drogfria och vakna trafikanter NTF Blekinge har genomfört en utbildning/information på Littorina folkhögskola. I mötet diskuterades problematik kring ungas alkoholintag/vanor, statistika fakta och Don't Drink & Drive. På trafiknykterhetens dag genomförde NTF Blekinge två blomstermanifestationer, i Ronneby och Karlskrona. Media visade stort intresse och vi medverkade både i radio och lokaltidning. Under insatsvecka 23 var NTF Blekinge på Sweden Rock och delade ut informationskort DDD. Vi delade även ut information om trafiknykterhet i anslutning till systembolaget i Sölvesborg och vid Amiralen i Lyckeby. Motormännens ungdomssektion var aktiva vid gymnasieskolorna där de delade ut informationsmaterial. I samband med insatsvecka 50 besökte NTF Blekinge fem krogar i tre kommuner och lämnade material som de använde under veckan. Denna aktivitet fick stort medieutrymme. Informationsmaterial om trafiknykterhet har funnits på samtliga bilprovningar, bibliotek och medborgarkontor samt på Stena Lines terminal på Verkö. Informationsmaterial har funnits med NTF Blekinges årsmöte, i Motormännens vägbil, vid en utbildning till anställda och värnpliktiga på F. 17, på Trafikantens dag i Karlskrona, på Näringslivsdagen på Arena Rosenholm och på en utbildning/ info på Littorina folkhögskola. 8

11 Övriga uppdrag Trafiksäkerhetsprojekt Sverige-Polen Under 2009 har ingen verksamhet inom projektet förekommit. Planer finns dock att under 2010 återuppta trafiksäkerhetsarbetet Sverige/Polen med fokus på barn och ungdomar. Mörkerinformation kommunerna Projektet har genomförts på uppdrag av och i samtliga fem kommuner i Blekinge län. Det har under många år funnits reflexgubbar längs med Blekinges vägar under hösten och vintern. Mycket positiva reaktioner har framkommit på reflexgubbarnas betydelse från flera enskilda personer och i samlade grupper samt i kommunerna. Upphovsmannen Erik Borgström startade projektet och tillverkningen av reflexgubbar för 42 år sedan. Med hjälp av representanter från NTF Blekinges medlemsorganisationer har reflexgubbar satts upp längs med ett antal vägar i respektive kommun under v Projektet har syftet att göra trafikanter uppmärksamma på skillnaden mellan att bära reflex och att inte bära reflex. Att upptäckas i tid när man går längs med vägen i mörker har en avgörande betydelse. På uppdrag av kommunerna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström har NTF Blekinges Äldreråd och MO delat ut 1000 reflexer per kommun till allmänheten. (Sölvesborgs kommun genomförde en liknande aktivitet i egen regi). I samband med dessa aktiviteter skickade NTF Blekinge ut pressmeddelande till länets media som visade stort intresse och vi medverkade både i radio Blekinge och i TV 4 Karlskronanytt. Det var även artiklar i lokalpressen. Däckrazzia Däckrazzia är en samverkanskampanj för att öka medvetandet om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön anmälde NTF Blekinge sitt intresse för att vara ett av de 15 län som valdes ut att genomföra Däckrazzia. I september genomfördes däckrazzia på rastplatserna vid Förkärla. NTF Blekinge medverkade tillsammans med Polisen, däckbranschen, Bilprovningen och Vägverket. Trafikanterna fick möjlighet att få mönsterdjupet och lufttrycket i däcken kontrollerade. NTF ställde ett antal frågor till förarna om deras uppfattning om däckkvalitén på deras däck. Resultatet delgavs till förarna och de fick information om vikten av att ha bra däck och rätt lufttryck. De fick också en mönsterdjupsmätare. Resultatet av alla däckrazzior i landet redovisades vid Tylösandsseminariet. ISA Blekinge På uppdrag av Nobina (tidigare Swebus) har NTF Blekinge tillsammans med Säker Trafik Sverige AB under 2009 bedrivit projektet Anpassade hastigheter - ett ISA-projekt avseende Färdtjänsttransporter i Blekinge. ISA Intelligent stöd för anpassning av hastigheter. Projektets syfte har varit att testa och utvärdera hur ISA-utrustning kan bidra till en bättre hastighetsefterlevnad och minskade skadliga utsläpp i miljön. Projektet har testat och utvärderat två leverantörers ISA-utrustning. ISA Blekinge har genomförts i nära samarbete med Nobina i Blekinge. Genom projektet har NTF Blekinge skaffat sig god kunskap och förståelse för ISA som teknik och dess användningsområden vilket kan skapa nya affärsmöjligheter framgent. 9

12 Hastighetsmätningar Polisen Under 2009 fick vi en förfrågan från Polisen i Blekinge län om möjligheten att på uppdrag genomföra mätningar med SDR (Sideradar). Konceptet hade prövats i Jönköping under en tid, av NTF Jönköping och var mycket framgångsrikt. NTF Blekinge fick stöd och support av kollegorna i Jönköping och investerade på sensommaren i en sideradar, som med hjälp av radar mäter hastigheter och flöden samt loggar typ av fordon och tidpunkt. Avtal tecknades under hösten mellan NTF Blekinge och Polismyndigheten i Blekinge län och vi startade med hastighetsmätningar på uppdrag av polisen. Under 2009 genomfördes 4 mätningar och i avtalet för 2010 ska 10 mätningar genomföras. Genom dessa mätningar underlättar vi för polisen att i sitt arbete gör mer målinriktade insatser och arbeta problemorienterat. Trafiksäkerhetsinformation till yrkesförare Under ett flertal år har vi ansökt om ekonomiskt stöd från rederierna i Blekinge (Stena Line och DFDS TorLine) och Vägverket för att genomföra riktade informationsinsatser till svenska och utländska yrkesförare. Stöd för dessa insatser har erhållits även för NTF Blekinges Yrkesförarråd har tillsammans med trafikpolisen genomfört trafiksäkerhetsinformation och fordonskontroll vid färjelägren på Verkö och i Karlshamns hamn. Informationen omfattade gällande bestämmelser i Sverige för säkring av last, alkohol och bilkörning, hastighetsbestämmelser, bilbältesanvändning samt viktbestämmelser för tunga fordon. Trafikpolisen genomförde alkoholutandningsprov på samtliga förare och kontrollerade fordonen. NTF Blekinges Yrkesförarråd har genomfört de årligen återkommande trafiksäkerhetsdagarna, som äger rum vår och höst, vid Förkärla rastplats. Trafiksäkerhetsinformationen riktades till den yrkesmässiga trafiken. Den genomfördes tillsammans med trafikpolisen och bilinspektörerna i länet. Polisen genomförde alkoholutandningsprov på samtliga förare och bilinspektörerna genomförde fordonskontroller. Yrkesförarrådet informerade om arbetstider, säkring av last, bilbältesanvändning och trafiknykterhet. Samtidigt bjöds på fika och en pratstund med rådets medlemmar. Hastighetsutbildning Trafikutskottet Karlskrona Kommun Den 15 december höll NTF Blekinge en utbildning för trafikutskottet i Karlskrona kommun på Trafikövningsplatsen i Olofström. Utbildningen genomfördes på uppdrag av Karlskrona kommun och behandlade områden som hastighetens betydelse för trafiksäkerheten med fokus på tätort och genomgång av konceptet Rätt fart i staden. Den teoretiska utbildningen följdes av praktiska övningar på bana med avsikt att själv uppleva längden på bromssträcka och möjlighet till undanmanöver vid de hastigheter som är vanligast förekommande i tätort, 30, 40, 50 och 60 km/tim samt skillnaderna mellan de olika hastigheterna. Minimässa med SMC Inför den kommande MC-säsongen genomfördes i slutet av mars en minimässa på Amiralens köpcenter. Arrangör var SMC Blekinge och NTF Blekinge bjöds in att medverka med informationsinsatser. Vi samtalade med många trafikanter under dagen och marknadsförde NTF Blekinge. Fokus på mässan var trafiksäkerhet på två hjul varför vi spred information om säkerhet på motorcykel men också moped och cykel. Näringslivsdagen Den 23 oktober var det dags för Näringslivsdagen som arrangeras av Karlskrona kommun och KFH. I år genomfördes den på Telenor Arena. NTF Blekinge medverkade med en monter fylld av information och trafiksäkerhet, samtalade med många trafikanter och delade ut reflexer (slapwraps) vilket var mycket populärt hos unga. 10

13 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Uppföljning av projekten har skett kontinuerligt och avstämning har gjorts med berörda utifrån projektens tidplaner. Samtliga Nationella projekt är redovisade vid halv- och helår i NTF:s projektdatabas och övriga projekt har rapporterats till respektive uppdragsgivare. Utvärdering har gjorts och pågår för vissa projekt som löper över flera år. EKONOMISK REDOVISNING NTF Blekinge, Organisationsnr: Varje NTF förbund erhåller under vissa förutsättningar statliga medel som verksamhetsbidrag och projektmedel. Vägverket beslutar om hur stort belopp NTF skall erhålla. NTFs centrala styrelse fördelar därefter dessa medel mellan de olika förbunden utifrån en framtagen bidragsmodell. För att ett NTF förbund skall erhålla del av dessa medel krävs bl.a. att förbundet genomför de obligatoriska delarna i de nationella projekt som NTF beslutat om. Det krävs också att förbundet arbetar via projektdatabasen och redovisar alla projektplaner i densamma. Som framgår har NTF Blekinge även andra intäkter, ett verksamhetsbidrag från landstinget Blekinge och intäkter för övriga projekt som utförs i länet. Se bifogad bilaga 4, sid Regeringen aviserade i slutet av år 2007 att verksamhetsbidraget till NTF skulle avvecklas av principiella skäl. Verksamhetsbidraget som tidigare varit kr för NTF Blekinge har successivt minskat och var under 2009, kr. NTF Blekinges projektmedel var under 2009, kr det vill säga kr mer än I januari 2009 anställde NTF Blekinge ny verksamhetsledare, Maria Svensson. Verksamheten i NTF Blekinge drivs av två personer, verksamhetsledare och assisterande projektledare/kanslist Yvonne Thuresson. För att verksamheten i förbundet ska kunna drivas med ett balanserat resultat krävs intäkter på ca kr. Trots stora ansträngningar och kostnadseffektiviseringar lyckas vi inte balansera årets intäkter med årets kostnader, vi redovisar ett underskott för år 2009 på kr. Utvecklingsarbetet NTF i utveckling har pågått fram till slutet av I detta arbete har alla NTF förbund tillsammans med gemensamma kansliets funktioner arbetat fram en strategi för vad som ska vara det bärande i vår fortsatta verksamhet. NTFs centrala styrelse fattade beslut om den nya inriktningen i december Ledord för verksamheten framgent kommer att vara, kund, samverkan, utveckling, kompetens, effektivitet och ekonomi. Det övergripande målet för verksamheten inom NTF är: Ett vägtrafiksystem där alla tar sitt ansvar. De värderingar som ska vara gällande för vår organisation är att vi ska vara, resultatinriktade (ska ge säkrare trafik), samverkande, engagerade och trovärdiga. Ett arbete tar under 2010 sin början där varje NTF-region ska arbeta vidare med att utveckla och effektivisera sin verksamhet inom regionen och arbeta mer i samverkan med varandra över länsgränserna. Utgångspunkten i detta arbete är våra ledord och våra värderingar. Målet med utvecklingsarbetet i regionerna är att minska administrationen och effektivisera vår verksamhet, för att kunna satsa på att säkra nya intäkter och leverera kvalitetssäkrade uppdrag i samverkan med medlemsorganisationer, nätverk och samarbetspartners. 11

14 Förvärv av aktier i Säker Trafik Sverige AB Under 2009 köpte NTF Förlag AB konsultbolaget ItraOnex AB som registrerades om till Säker Trafik Sverige AB (STSAB). Samtliga förbund erbjöds att köpa 2 % var av STSAB, NTF Blekinge förvärvade under % av aktierna i det NTF ägda bolaget Säker Trafik Sverige AB (STSAB). Bildandet av bolaget Säker Trafik Sverige AB är ett led i arbetet med att skapa en bredare och stabilare finansiell bas genom att utveckla och sälja konsult- och utbildningstjänster inom trafiksäkerhets- och miljöområdet. Strategin är att driva denna verksamhet i en organisationsform skild från NTF, men samtidigt i möjligaste mån nyttja de resurser som finns inom NTF. Den nya organisationen bygger på kommersiella grunder, vilket i detta fall innebär att den ska tillföra ägarna intäkter vid interna köp av tjänster och som avkastning i form av vinst till ägarna. Eftersom NTF bedriver en omfattande verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet är det av stor vikt att det arbete som genomförs i den nya organisationen uppfattas som ett viktigt tillskott och komplement och inte som en konkurrerande verksamhet. Bolaget ska vara en resursskapare för NTF och NTF-förbunden som genererar intäkter och uppdrag. Verksamheten drivs i nära samverkan med NTF-förbunden. Bolaget ska enbart ta uppdrag som gagnar trafiksäkerheten och inte står i konflikt med NTF:s grundläggande värderingar. Förväntade viktiga händelser under 2010 Vägverket har beslutat att 2010 ge verksamhetsstöd till ideella organisationer och föreningar så även till NTF. Av detta verksamhetsstöd erhåller NTF Blekinge kr år Det är osäkert om denna typ av verksamhetsstöd, från Vägverket, kommer att vara ett återkommande stöd till ideella organisationer och föreningar, eller om det är var en enskild satsning år I projektmedel kommer NTF Blekinge att erhålla kr, vilket är en minskning med kr jämfört med De kr som utgår i det av staten reglerade verksamhetsbidraget avvecklas efter Dessa pengar har NTF förbunden och NTFs gemensamma kansli beslutat ska gå till kompetensutveckling inom verksamheten. Det ekonomiska läget med neddragningar av organisationsstöd och verksamhetsstöd drabbar NTF-förbundet hårt. Under 2009 påbörjades ett närmare samarbete med våra grannförbund NTF Kalmar och NTF Kronoberg. De tre förbunden befinner sig i liknande situation såväl vad gäller ekonomiska som personella resurser. Genom nära samarbete och samverkan gällande projekt och administrativa uppgifter är målet att frigöra tid och resurser till att skapa nya affärsmöjligheter och finna nya finansiärer, som ger nya intäkter till vår verksamhet. Detta i sin tur ger oss möjlighet att fortsätta med det så viktiga ideella och opinionsbildande arbetet inom trafiksäkerhetsområdet. En närmare samverkan ökar också möjligheten att lära oss av varandra och stötta varandra vilket stärker samtliga tre förbund. Som ett led i detta arbete kommer NTF-förbundens valberedningar i Blekinge, Kalmar och Kronoberg att på årsmötet 2010 föreslå samma styrelse i de tre förbunden. Som ett led i detta arbete kommer det på årsmötena i NTF förbunden Blekinge, Kalmar och Kronoberg att föreslås en gemensam styrelse för samtliga tre förbund. Utvärdering av att ha en gemensam styrelse för NTF-förbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg kommer att ske löpande under Vidare kommer NTF förbunden i region Syd (Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) att fortsätta med utvecklingsarbetet inom regionen för att skapa en framgångsrik och affärsorienterad NTF region med stabil ekonomisk grund och kundkrets som kan fortsätta bedriva traditionell NTF verksamhet i form av opinionsbildning och idéburet arbete. 12

15 AVSLUTNING Vi har bedrivit vår verksamhet utifrån NTF:s verksamhetsidé. Vi hoppas och tror att NTF Blekinge under året har bedrivit trafiksäkerhetsarbetet på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Avslutningsvis vill vi ännu en gång tacka alla våra medlemsorganisationer för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under år NTF Blekinge tackar alla för gott samarbete under 2009 Karlskrona Styrelsen NTF Blekinge 13

16 NTF Blekinges Äldreråds Verksamhetsberättelse för 2009 Rådets sammansättning Nils-Erik Persson Ordförande SKPF Åke Bergman Sekreterare SPRF Bengt Backe SKPF Åke Jeansson SPF Hans Karlsson SPRF Ivan Olofsson RPG Göte Petersson RPG Lissbeth Runer SPF Nils-Birger Svensson PRO Sammanträden Pensionärsorganisation Äldrerådet har under året haft fyra sammanträden med förda minnesanteckningar. Verksamhet Året som gått har varit fyllt med olika mätningar och informationsinsatser i samtliga kommuner i Blekinge. Arbetet med säkrare övergångsställen har under året varit en stor fråga. Äldrerådet deltog under v. 37 i den nationella bilbältesveckan tillsammans med polisen. Personer som stoppats i polisens bälteskontroll fick information av äldrerådet om vikten att använda bilbälte. Informationsinsatserna genomfördes i samtliga kommuner i länet. V genomförde Äldrerådet bilbältesmätningar inom det nationella bältesprojektet i samtliga fem kommuner i Blekinge. Äldrerådet har under året delat ut informationsmaterial och reflexbrickor till pensionärsorganisationerna och till allmänheten i kommunerna. I det nationella projektet Äldre som ambassadörer för säkra och milöanpassade hastigheter har projektledaren fått utbildning i Rätt fart i staden och Äldrerådet kommer att utbildas i februari Eftersom E22 i Blekinge har många avsnitt med 2+1 väg och mitträcken har Äldrerådet vid flera tillfällen diskuterat frågan om bilförares beteende då tvåfilig väg smalnar av till enfilig. Äldrerådet kommer därför under 2010 att gemomföra observationer och hastighetsmätningar vid E22an. Karlskrona Nils-Erik Persson Ordf. Äldrerådet 14

17 NTF Gruppen Ronneby. Verksamhetsberättelse 2009 NTF-gruppens styrelse: Ordförande: Rune Petersson Sekreterare: Sven-Rune Gredehall Kassör: Aron Johansson Ledamot: Bengt Gustavsson, Bengt Backe, Johnny Magnusson, Hans Karlsson Revisorer: Gunnar Okhagen samt Lars Nilsson Valberdning: Gunnar Okhagen Uppgift/Mål: Gruppens huvudsakliga uppgifter och mål är att i första hand arbeta för en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter i Ronneby kommun. För att uppnå detta sker ett samarbete mellan kommun och de olika pensionärsorganisationerna i Ronneby samt NTF i Blekinge. Genomförd verksamhet: Möten: 4 st styrelsemöte 1 Årsmöte Aktiviteter: V13 Hastighets mätning väg 27 mellan Ettebro-Mölletorp, Bräkne Hoby och Karlshamn. V13-V15 Utdelning av bältes och trafikinformationsbroschyrer, hastighets enkäter samt reflexer till allmänheten i Ronneby och Bräkne Hoby V36 Cykelkväll 3/9 i Ronneby kommuns regi V39 Bilbältes kontroll 22/9 i Ronneby V40 Trafiksäkerhetsdag 24/9 Oktober Projekt nykterhet, Utdelning av bältes och trafikinformationsbroschyrer i Ronneby Oktober-Dec. uppsättning av reflexgubbar i Ronneby November Utdelning av reflexer i Ronneby Samarbetat med FMK samt MHF i trafiksäkerhetsfrågor Kurser: Aron Johansson har i Bräkne Hoby genomfört kursen Rätt och Vett i trafiken Rapporter: Deltagit i NTF Blekinges Årsmöte 31/3 Deltagit i 4st styrelse möten med NTF Blekinge Gäster: Ronnebys trafikingenjör Magnus Graad och NTF-blekinges verksamhetsledare Maria Svensson deltog vid årsmötet 6 mars. Ekonomi. Ett verksamhetsbidrag samt projektbidrag har tilldelats från NTF i Blekinge. Detta för att kunna genomföra den verksamhet som vi har fått i uppdrag att utföra. Slutord Styrelsen tackar för det gångna året samt hoppas på ett bra trafiksäkert år 2010, med många nya trafikförbättringar i och utanför kommunen, med allas hjälp. Kallinge

18 NTF Blekinges Yrkesförarråd får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2009 Rådets sammansättning Maria Svensson NTF Blekinge/Ordförande, Daniel Båt Seko Post, Ulf Fridvall Polisen, Jan Jonsson Transportarbetarförbundet, Per-Erik Lilja Seko Post, Kjell Nyberg Seko stadsanställdas förbund Sammanträden YFR har under 2009 haft fyra protokollförda sammanträden. Vid sammanträden den 18 mars 2009 avgick Kenneth Ingemansson som ordförande för Yrkesförarrådet. Till ny ordförande valdes Maria Svensson, verksamhetsledare för NTF Blekinge. Trafikinformation på väg Under 2009 har NTF Blekinges Yrkesförarråd vid 5 tillfällen genomfört trafiksäkerhetsinformation tillsammans med trafikpolisen och bilinspektörerna vid färjelägena i Blekinge. Tre st. informationsinsatser riktade mot StenaLines färjor i Karlskrona och två st. riktade mot DFDS färjor i Karlshamn. Informationen är i första hand riktad mot yrkestrafiken. Förarna blir informerade om gällande bestämmelser för hastighet, bilbältesanvändning, alkohol och bilkörning samt bestämmelser för lastförankring. Trafikpolisen i länet har vid samtliga tillfällen kontrollerat kör och vilotider, lastförankring samt genomfört alkoholutandningsprov. Bilinspektörerna har genomfört fordonskontroller vid samtliga tillfällen. Trafiksäkerhetsinformationen har lämnats till förarna på deras eget språk eftersom rådet tillsammans med Vägverket har tagit fram informationsmaterial på Polska, Lettiska och Litauiska. Vid våra informationsdagar har rådet kunna informera ca yrkesförare om gällande trafikbestämmelser i Sverige. Övrigt trafiksäkerhetsarbete Rådet har under året genomfört 2 st trafiksäkerhetsinformationer vid Förkärla rastplats. Informationen har riktat sig till den yrkesmässiga trafiken och genomförts tillsammans med trafikpolisen och bilinspektörerna i länet. Kontakt med trafikansvariga i länets kommuner har fortlöpande pågått, för att belysa yrkestrafikens problem. Slutord Genom den verksamhet som NTF Blekinges Yrkesförarråd har bedrivit under 2009 har rådets medlemmar genom ett starkt engagemang och arbete bidragit till ökad trafiksäkerhet för den yrkesmässiga trafiken. Detta har genomförts genom riktade på vägen aktiviteter och hamnaktiviteter. Vår förhoppning är att vårt arbete har medfört att trafiksäkerhet diskuteras bland våra yrkesförarkollegor och hos de företag och myndigheter som har med yrkestrafik att göra i sitt dagliga arbete. Vi känner att vårt arbete har uppskattats av de yrkesförare från andra nationer som vi har delgivit trafiksäkerhetsinformation i samband med våra aktiviteter. Trafiksäkerhetsarbetet som rådet gör har varit ytterligare ett steg mot nollvisionens mål. Yrkesförarrådet framför ett stort tack till enskilda personer och företag som har hjälpt oss i vår verksamhet under Karlskrona Maria Svensson Ordförande i NTF Blekinges Yrkesförarråd 16

19 Någon väntar på dig Kör så att du säkert kommer fram

20 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla Bredgatan 12, Karlskrona,

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Sydost

Verksamhetsberättelse NTF Sydost Verksamhetsberättelse NTF Sydost Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2011. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2013. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008.

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Några kommentarer från ordföranden

Några kommentarer från ordföranden VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2016 Några kommentarer från ordföranden NTF FyrBoDal är ett av 13 självständiga NTF-förbund i Sverige. Ett centralt kansli finns i Stockholm och för vår del har vi ett kansli i

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 1 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Tid: Den 20 februari 2008 kl. 13.00-16.45 Plats: NTF s kansli Proviantgatan 2, Kalmar Deltagande: Lars-Eric Andersson (LEA) ordf Anmält förhinder: Anders Wijkman

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 17 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Motionssvar NTF kongressen 2015

Motionssvar NTF kongressen 2015 Motionssvar NTF kongressen 2015 Svar från NTF:s styrelse på SMC:s motion Säkrare räcken för oskyddade trafikanter SMC har i sin motion lyft fram ett mycket allvarligt problem som handlar om räcken, dess

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 3 Prioriterade trafikantgrupper 4 NTF:s arbetsmetoder 4 NTF Örebro läns styrelse 6 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

Prel. Verksamhetsplan 2012

Prel. Verksamhetsplan 2012 LR 12 03 05 Prel. Verksamhetsplan 2012 Verksamheten under 2012 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och Medlemsservice totalt hittills 15 olika projekt och uppdrag. Verksamhetsområde

Läs mer

BAKGRUND ORGANISATION. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007.

BAKGRUND ORGANISATION. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

Kampanjer vilka ska vi genomföra?

Kampanjer vilka ska vi genomföra? Kampanjer 2013 - vilka ska vi genomföra? Några tankar kring kommande kampanjer Riks- och lokala kampanjer Kampanjer genomförs antingen på riks- eller lokal nivå beroende på frågeställning och problematik.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 1 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelse... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare.

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2007 INLEDNING Bakgrund och nuläge NTF är en folkrörelsebaserad organisation med uppgift att skapa samarbete mellan frivilligorganisationer, intresseorganisationer, fack- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Fyris Version.pmd 1 2007-03-29, 09:45 Innehåll NTFs verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd-

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Jönköping 2006-03-13 Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Allmänt I februari 2005 fick Centrala Yrkesförarrådet en ny sekreterare/handläggare. Mattias Holmqvist ersatte Lasse Holm som

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET?

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? Tylösandsseminariet augusti 2004 HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? En sammanställning av Polisens och Vägverkets arbete inom trafiksäkerhetsområdet För att nå framgång i Nollvisionen krävs handlingskraft

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2010 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Dokumentation. SPF Seniorernas Trafikkonferens i Malmö 11-12 november 2015

Dokumentation. SPF Seniorernas Trafikkonferens i Malmö 11-12 november 2015 Dokumentation SPF Seniorernas Trafikkonferens i Malmö 11-12 november 2015 1 Vad görs i distrikten just nu? Grupp 1 Barbro Erlandsson, Åke Nilsson, Petrus Peinert, Jan-Peter Eldh, Nils-Göran Ohlsson Följande

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Redovisning Trafiklotteriet 2016

Redovisning Trafiklotteriet 2016 Redovisning Trafiklotteriet 2016 Insatser för Barns trafiksäkerhet NTF RAPPORT 2017:4 Redovisning av Insatser för barns trafiksäkerhet, Trafiklotteriet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Verksamhetsberättelse! för! 2013!

Verksamhetsberättelse! för! 2013! Södermanland Verksamhetsberättelse! för! 2013! Civilförsvarsförbundet Södermanland! MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE! Södermanland Verksamhetsberättelse omfattar tiden 2013-01-01

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Mona Melander, tekniska förvaltningen. Karl-Ove Johansson. Tekniska förvaltningen.... Mona Melander.... Karl-Ove Johansson. Tekniska förvaltningen

Mona Melander, tekniska förvaltningen. Karl-Ove Johansson. Tekniska förvaltningen.... Mona Melander.... Karl-Ove Johansson. Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 2014-05-26 Plats och tid Högskolecentrum Arboga klockan 18.00-18.55 Närvarande: Carl-Erik Almskoug, OPA, Anitha Andersson, SPF Aktiv, Inga-Lill Andersson, Arboga Vision Seniorer,

Läs mer

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se www.ntf.se/sormland - www.ntf.se/ostergotland 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Datum 2015-01-23 Dnr 1402016. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015

Datum 2015-01-23 Dnr 1402016. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-01-23 Dnr 1402016 1 (6) Folkhälsoberedningen Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli PROTOKOLL nr 1/05 Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli Närvarande: Livs Livs SEKO SEKO NTF, sekreterare Meddelat förhinder: Kommunal Per-David

Läs mer

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse Årsmöte 2015 Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Verksamhetsberättelse år 2014 Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Representation... 5 Årsmötet i Sandviken...

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer