VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

2 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör grunden i förbundets arbete. NTF i Sverige NTF är en landsövergripande idéburen organisation som bildades 1934 och består av en central organisation och självständiga länsförbund. En lång rad frivilliga organisationer, myndigheter och företag är medlemmar i organisationen och förbunden. Varje länsförbund är en fri och självständig organisation med en egen styrelse som mellan årsmötena leder arbetet. NTF Gävleborg är länsförbund för Gävleborgs län. NTF:s verksamhetsidé. NTF:s mål är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. NTF:s roll NTF:s roll är primärt att vara opinionsbildare och kravställare. Till detta kommer uppgiften att genom utbildning och information öka den enskildes möjligheter att klara av vårt trafiksystem. NTF ska dessutom vara ett serviceorgan för allmänheten, ett slags trafiksäkerhetens konsumentombudsman, men också stötta den enskilde medborgaren när det gäller att våga ställa krav på en säker och trygg trafik. På grund av minskad finansiering från statligt håll jobbar vi mer aktivt med att bygga upp en stark marknads- och försäljningsorganisation inom det NTF ägda bolaget Säker Trafik AB. Detta är en del i arbetet med att NTF söker nya sätt att finansiera verksamheten. Trafikantveckan i Gävle, september /8

3 Inriktning 2012 Trafikmiljö Samordna lokala grupper för trafik/miljöfrågor. Informations- och dialoginsatser i samband med förändringar i trafikmiljön. Medlemsutveckling Medlemsorganisationerna är NTF:s ryggrad. NTF ska fortlöpande entusiasmera och stötta deras trafiksäkerhetsarbete i den egna organisationen. Utbildning ingår som en viktig funktion för att frivilligarbetarna skall känna delaktighet. NTF skall också arbeta för att öka medlemsantalet och att fler medlemsorganisationer aktiverar sig i trafiksäkerhetsarbetet. Vi jobbar för att stärka samhörigheten och intresset för NTF och för att ta fram olika medlemsförmåner i samarbete med våra medlemsorganisationer. Mål: Anordna 2 träffar för Medlemsorganisationerna under året (en i Gästrikland och en i Hälsingland). Nätverksbyggare Tillsammans blir alla som arbetar för säkrare trafik starka. Därför ska stor vikt läggas vid att bygga nätverk med medlemmar och andra som visar intresse för trafiksäkerhet och dess kopplingar till folkhälsa och miljö. Mål: Genomföra en trafiksäkerhetsträff under året för beslutsfattare inom. Polis, Trafikverket, Landsting och kommuner. Rådsverksamhet Råden är betydelsefulla kuggar i förbundets verksamhet. NTF:s yrkesförarråd är ett rådgivande organ till NTF och har till uppgift att tillvarata yrkesförarnas trafiksäkerhetsintresse. NTF:s äldreråd är ett rådgivande organ till NTF och har till uppgift att tillvarata de äldres trafiksäkerhet. Mål: Att yrkesförarrådet och äldrerådet håller 2 möten vardera under året. NTF nationella projekt Vi har i uppdrag att genomföra 11 projekt under Nedan följer en förteckning av projekten. För mer information se Våra projekt på Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Hastighetsefterlevnad tätort Hastighetsefterlevnad statliga vägar Samverkan för säkrare cykling i tätort Säkra unga mopedister Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Nyktra och drogfria trafikanter Insatsveckor 2012 Värdering av trafiksäkerhet NTF konsument Trafiken i skolan 2/8

4 Landstinget Gävleborg I överenskommelse med Landstinget Gävleborg kommer förbundet att arbeta med följande delar: Opinionsbildning och kansli NTF Gävleborg har till uppgift att verka för ökad trafiksäkerhet inom länet genom att planera, organisera och samordna frivilligt trafiksäkerhetsarbete. NTF:s förebyggande arbete är opinionsbildning, samordning, utbildning och information. Till vårt förfogande finns styrelse, kansli med egen personal, samt medlemsorganisationer med trafikombud i samtliga kommuner inom Gävleborgs län. Barn Genom att arbeta med barn kan vi påverka föräldrar att ta större ansvar för både sin egen och sina barns trafiksäkerhet. Arbetet handlar om att öka användande av skyddssystem såsom bilbälte, bilbarnskydd och cykelhjälm, men även att ställa krav, kunna bistå med kunskap och skapa opinion för att påverka trafiksituationen vid för- och grundskolor gällande hastighet och beteende. Denna personal är personer som dagligen möter föräldrar med barn i de yngre åldrarna och som med en förbättrad trafiksäkerhetskunskap kan förmedla denna till föräldrar som de möter i olika sammanhang. Arbetssätt: Medverka vid personal och föräldraträffar avseende trafiksituationen och fortsatt utbildning av personal inom mödravårdscentraler och barnavårdcentraler. Mål: Att nå ut med information i samtliga kommuner. Ungdomar och unga vuxna Ungdomar är en stor riskgrupp i trafiken. Under högstadiet aktualiseras mopedfrågan och senare under gymnasiet skjuts fokus över till bilkörning och körkortstagande. Alkohol och trafik hör inte ihop. En stor grupp är tillfällighetsrattfyllerister, som många gånger består av ungdomar. Med ungdomar är attitydfrågor den stora utmaningen i trafiksäkerhetsarbetet, oavsett vilket fordon det handlar om. Det krävs ett långsiktigt arbete med att förändra och förstärka ungas attityder till alkohol, droger och trafik. Vårt syfte är att minska antalet unga rattfyllerister och höja kunskapen om riskerna med rattfylleri samt stimulera till att starta olika projekt inom skolans ram för att motivera en tydligare attitydförändring mot alkohol och droger i trafiken. Moped Arbetssätt: Ge föräldrar kunskap om sin tonårings förutsättningar att klara sig som mopedförare samt att arbeta för en attitydförändring hos unga mopedförare kring trimning, alkohol och användning av hjälm. Samarbeta med Polisen och mopedhandlarna för ökad kunskap. Information till högstadieskolor, föräldrar och mopedförare. Mål: Genomföra informationer i minst 3 kommuner i länet. Alkohol Arbetssätt: Sprida materialet Don t Drink & Drive (DDD) på högstadiet och gymnasiet. Genom detta arbete vill vi ge ungdomar verktygen att vägra åka med påverkade förare, inte själva köra när de är påverkade av alkohol eller droger samt hindra andra att köra påverkade. Medverkan vid föräldramöten och temadagar på skolor. Mål: Att sprida DDD-materialet i minst hälften av länets kommuner. Nya svenskar i trafiken Sverige ligger långt framme när det gäller trafiksäkerhet. Många invandrare kommer från länder där trafiksäkerheten inte har samma prioritet som här. NTF har under flera år arbetat med att förmedla informationen i olika trafiksäkerhetsfrågor till grupper av nya svenskar. Här finns ett stort behov av kunskap. Genom att arbeta med de vuxnas trafiksäkerhetskunskap höjs även säkerhetsnivån för barnen. Syftet är att öka medvetandet om trafiksäkerhet hos olika invandrargrupper. Konkret handlar det t.ex. om att öka bältesanvändandet och barns säkerhet i bilen liksom användandet av cykelhjälm. Arbetssätt: Ta fram och distribuera trafiksäkerhetsinformation på flera språk. Informationsspridning vid möten med invandrargrupper. Mål: Utveckla kontakten med SFI/Vuxenskolan i samtliga kommuner. Erbjuda deltagande på möten. 3/8

5 Äldre Äldre utgör en allt större del av befolkningen och lever i hög grad upp till sin del i trafiksäkerhetsarbetet kring nykter körning, användande av skyddssystem och hastighetsefterlevnad. Ändå är det de äldre som drabbas värst då olyckan är framme. NTF Gävleborg bedriver ett väl etablerat samarbete med såväl äldreråd som trafikombud. De 120 trafiksäkerhetsombuden utses av pensionärsorganisationerna med minst ett ombud i varje lokal pensionärsförening. Arbetssätt: Utbildnings- och temadagar om trafiksäkerhet för att de själva ska kunna förmedla budskapet inom den egna föreningens verksamhet. Mål: Genomföra två utbildnings -/ temadagar, en i Gästrikland och en i Hälsingland. Kommuner och företag Förbundet ska i samverkan med kommuner och samarbetsparter arbeta för att stärka trafiksäkerheten i länet. Säker Trafik Säker Trafik AB är vår viktigaste uppdragsgivare för finansiering av förbundets externa verksamhet. Däri ingår både uppdrag centralt ifrån bolaget men även uppdrag vi själva fått genom egna kontakter inom länet. Bearbetning av kommuner och företag i länet kommer därför att intensifieras. Vi planerar att genomföra hastighetsuppföljningar enligt Svenskt Hastighetsindex och även aktörsmätningar. Vår stora satsning kommer att inriktas på att marknadsföra utbildningarna Trafiksäker och Sparsam Körning (TSK) och Bilen som Säker Arbetsplats (BSA). Svenskt Hastighetsindex (SHI) Vi genomför kontinuerliga hastighetsmätningar på svenska vägar och SHI:s verksamhet omfattar oannonserade mätningar. Flera gånger om året genomförs mätningar inom fyra hastighetsområden, 30, 50, 70 och 90 km/h. Utöver detta kan vi göra företagsspecifika mätningar och leverera utbildning och rådgivning som stödjer företagets utvecklingsarbete. Resultaten av mätningarna är företagsspecifika och är varje kunds egendom. Vid jämförelser mellan företagen anonymiseras företagen man jämförs med. Jämförelser görs också mellan olika fordonssegment och vi beräknar effekterna på miljön och ekonomin. Genom att lyfta fram de goda förebilderna vill vi inspirera alla företag att bli bättre på trafiksäkerhet. Aktörsmätning Beställs av Trafikverket. NTF mäter och dokumenterar på uppdrag hastigheten hos utvalda företags loggade fordon. 4/8

6 Trafiksäker sparsam körning (TSK) - Att köra trafiksäkert och sparsamt bidrar till att rädda liv och minska lidande, ge bättre hälsa, bättre ekonomi för företaget och samhället samt bättre miljö lokalt och globalt. Man sparar bränsle och minskar däck- och fordonsslitage. Individuell praktisk utbildning i sparsam och trafiksäker körning Teoretisk utbildning med kundanpassat innehåll, t.ex. hastigheter, stoppsträckor, barn i bil, lastsäkring, nykterhet, trötthet, trafikmiljö, säkerhetskontroll och självkännedom. Uppföljning och repetition av kunskaper med individuella körövningar en halvtimme varje eller varannan månad. Bilen som säker arbetsplats (BSA) - Många anställda kör bil i tjänsten. Förutom yrkesförarna berörs hemtjänstpersonal, distriktssköterskor, veterinärer, väktare, hantverkare, servicepersonal och säljare. Utbildningen vänder sig till den som använder bilen som tjänstefordon har personalansvar för medarbetare som kör bil i tjänsten har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen Vinster för företaget minskade fordonsskador, personskador och psykiskt lidande minskad bränsleförbrukning samt högre restvärde på fordon tryggare arbetsmiljö för alla anställda bättre varumärke på vägarna och en attraktivare arbetsgivare uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare Mål: Att sälja 160 utbildningstimmar samt att genomföra 4 SHI mätningar under /8

7 Samarbetsparter Samarbetsavtal med Säker Trafik Dalarna AB Samarbetsavtalet med Dalarna har förlängts tillsvidare. Det är också uttalat att förbunden under 2012 ska försöka samarbeta kring de nationella projekt som Trafikverket beviljat. Samarbetet behöver dock konkretiseras, vilket åligger verksamhetsledarna att genomföra. Ett uppföljningsmöte är planerat till maj Mål: Att utveckla samarbetet med Säker Trafik Dalarna enligt det avtal som tecknades 2011 och söka en samarbetsmodell med NTF Dalarna i ett försök att samordna de nationella projekten. Länsförsäkringar Gävleborg I samarbete med Länsförsäkringar informerar BVC- och MVC- sköterskorna, som organiserar föräldragrupper och möter blivande/nyblivna föräldrar, om barns säkerhet i bilen. Vi marknadsför och distribuerar broschyren Bakåtvänt är rättvänt. I broschyren hänvisas till vår hemsida där vi marknadsför själva kampanjen. Den innebär att om man har sin bil och hemförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget får man låna det första babyskyddet under 9 månader för att sedan kunna köpa nästkommande skydd till ett subventionerat pris. NTF erbjuder avtalskunderna gratis installation och kostnaden faktureras Länsförsäkringar enligt avtal. Vi har påbörjat samtal med Länsförsäkringar om ytterligare samarbete kring Trafiklotteriet och utbildning i t.ex. Sparsam körning eller Bilen som Säker Arbetsplats för deras försäkringstagare. Mål: Att installera 50 bilbarnstolar samt att få igång ett bredare samarbete vad gäller utbildningar via Säker Trafik och marknadsföra Trafiklotteriet. Trafiklotteriet I samband med lanseringen av Trafiklotteriet har NTF Gävleborg gått ut med ett erbjudande där vi bjuder på 50 % av första lotten. NTF Gävleborg får 10 % i provision på alla de som registrerar sin lott via Mål: Att fortsätta att marknadsföra lotteriet via hemsida, utskick och möten. 6/8

8 BUDGET 2012 Intäkter tkr Budget 2012 Resultat 2011 NTF Nationella projekt Landstinget Säker Trafik AB Övriga tjänster Medlemsavgifter Finansiella intäkter 0-12 Summa intäkter tkr Kostnader tkr Personal/styrelse Projekt Kontor Redovisning/revision Möten/opinion/marknf Avskrivningar Summa kostnader RESULTAT tkr EGET KAPITAL /8

9 Kommentarer till resultatet 2011 och budget 2012 Om resultatet + 80 tkr för 2011 noteras att det i stort ansluter till budgeten för 2011, som årsmötet fastställde vid fjolårets årsmöte. Skillnaden är dock att intäkterna inte nådde upp till de budgeterade externa intäkterna på :- men att kostnaderna i gengäld varit motsvarande lägre. Förbundets egna kapital stärktes därmed till drygt 900 tkr vilket är positivt för fortsättningen. En bidragande orsak till resultatet är de 13 nationella projektens stora omfattning och som vår personal trots nya i tjänsten lyckats föra i hamn på ett berömvärt sätt. Om budgeten för 2012 finns en del funderingar på intäktssidan vad gäller externa uppdrag men styrelsen räknar optimistiskt med att förbundets satsning på det NTF ägda Säker Trafik AB ska ge resultat Förbundet har satsat :- efter nyemissionen och i kombination med ett utökat samarbete med Säker Trafik Dalarna AB förväntas det ge intäkter på :- för innevarande år. Därutöver egna uppdrag på :-. De 11 nationella NTF projekten från Trafikverket innebär en reducering med 22 % från fjolårets höga nivå. Samtidigt har det statliga verksamhetsbidraget helt upphört. Med vår stabila länspartner Landstinget känns förtroendet fortsatt starkt vilket är en trygghetsfaktor i vår budget. Bidraget har nu höjts till :- och omfattar flera projekt inom prioriterade trafiksäkerhetsområden för länets invånare. Kostnadssidan känns mera hanterbar och genom tidigare åtgärder har styrelsen god och nödvändig kontroll på utvecklingen. Personalsidan har stabiliserats på 1,7 anställda och genom lönebidrag från Arbetsförmedlingen förbättras vårt kostnadsläge. Vår redovisnings/revisionspartner Norengs Revisionsbyrå gör ett fortsatt bra jobb och servar oss månadsvis med aktuella rapporter. Eftersom NTF projekten blir på en lägre nivå har också de externa projektkostnaderna sänkts i motsvarande grad. Vi räknar med att trafiksäkerhetsombud och medlemsorganisationer även under 2012 skall vara ett gott stöd för projektens genomförande. NTF Gävleborg verksamhet är dock inte bara att spara pengar i ett besvärligt budgetläge, som vi haft de tre senaste åren. Satsningar framåt på objekt och opinionsbildning för ökad trafiksäkerhet måste till och därför är medel avsatta för insatser av olika slag på länsnivå. Dit hör bland annat ambitionen att få till ett trafiksäkerhetsråd för berörda länsintressenter. Sammanfattningsvis ser det något ljusare ut inför 2012, även om styrelsen som tidigare måste ha hög fokus på ekonomin i NTF Gävleborg. Vi bedömer att 2012 års utfall ska kunna balansera och ge ett mindre överskott precis som I den bedömningen ingår ett fortsatt stabilt personalläge och en aktiv styrelse i den förändringsprocess hela NTF organisationen för närvarande genomgår. Gävle i februari Styrelsen 8/8

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Sammanfattning / Verksamhetsplattform Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan de idéburna organisationerna Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer