ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter... 4 Valberedning... 4 Representation... 5 Årsmötet i Gävle... 5 Kansliet... 5 Trafikolyckorna i länet... 6 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet... 7 Medlemsorganisationer... 7 Yrkesförarrådet... 7 Äldrerådet... 7 Kommunalt trafiksäkerhetsarbete... 7 Trafiksäkerhetsråd Gävleborg... 7 Verksamheter... 8 Verksamhetsbidraget... 8 Nationella projekt... 8 Pressmeddelanden... 8 Landstinget Gävleborg... 8 Säker Trafik i Sverige AB... 9 Övriga uppdrag och aktiviteter... 9 Medlemmar Ekonomi-Årsbokslut Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Strykelsens underskrifter Revisionsberättelse * Bilden på omslaget är tagen längs väg 56. Efter den svåra dödsolyckan i december 2010 efter väg 56 vid Främlingshem tog debatten ny fart om krav på åtgärder från Trafikverket. 2

3 Ordförande har ordet Enligt preliminära uppgifter inkomna till Trafikverket bedöms 270 personer ha omkommit i olyckor i vägtrafiken under Sverige blir därmed det land i världen som har det lägsta antalet omkomna i förhållande till befolkningens storlek. I Gävleborg dödades dock 15 personer i 13 olyckor vilket är samma antal som 2008 och Verksamheten i NTF har även under 2010 koncentrerats på huvudområdena hastighet, bilbälte och nykterhet. Året har präglats av osäkerhet om verksamhetsbidraget från staten. Genom bidragsminskningen har vi tvingats se över och minska kostnaderna både när det gäller personal, lokaler och övrigt. Landstingets verksamhetsbidrag kvarstår dock och ökar något inför För att klara kommande utmaningar måste vi i högre grad samarbeta med närliggande NTFförbund. Vi har därför inför 2011 ingått ett samarbetsavtal med NTF Dalarna om gemensam satsning på kurser och uppdrag på den öppna marknaden. Vi måste också i högre utsträckning stärka kontakterna och samarbetet med våra medlemsorganisationer och NTF-trafikombud. På så sätt kan vi förbättra vår roll som viktig opinionsbildare i samhället. Vårt ekonomiska resultat 2010 slutade på :- vilket är sämre än den budget fjolårets årsmöte fastställde som riktmärke. Det egna kapitalet minskade till :- men inför 2011 ser det glädjande nog bättre ut med ett budgeterat överskott på :- och ökar framtidstron för vårt förbund. För att vi ska kunna bedriva ett långsiktigt och framgångsrikt trafiksäkerhetarbete måste dock stat och regering snart bestämma sig för hur den långsiktiga finansieringen ska se ut i framtiden. Men också att vi själva av egen kraft kan hantera och utveckla verksamheten i NTF Gävleborg. Slutligen vill jag tacka medlemmar, styrelse, personal och våra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2010 och emotser fortsatt goda kontakter och relationer inför Björn Forsling Ordförande Styrelsen samlad efter årsmötet 2010 i Gävle 3

4 Verksamhetsberättelse Styrelsen i NTF Gävleborg org.nr avger härmed sin verksamhetsberättelse över förvaltningen av förbundets angelägenheter under Förbundet är ett av 23 länsförbund med 61 medlemsorganisationer inom NTF i Sverige och med verksamhet i Gävleborgs län. På riksnivå återfinns NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) med huvudkontor i Solna. NTF verksamhetsidé NTF:s mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Styrelsen Björn Forsling (ordförande) Hans Norlund (vice ordförande) Jan Hovdebo (sekreterare) Stig Edvinsson Olle Hildingson Stefan Karlsson Lola Ängnord Frida Olsson Iggesund Gävle Gävle Bergby Gävle Gävle Hudiksvall Söderhamn 6 styrelsemöten har hållits under året varav två i Hälsingland hos X-Trafik resp. Hudiksvalls kommun. Styrelsen höll i juni en kombinerad styrelse och personalkonferens med speciell inriktning på framtidens NTF. Det nya Säker Trafik AB VD deltog med information om det nya NTF bolagets verksamhet. Därutöver har ett flertal AU-möten hållits och där ingår ordf. Björn Forsling, vice ordf. Hans Norlund, ledamoten Jan Hovdebo och konsulent Ingemar Bodin. I styrelsearbetet har Jan Hovdebo fungerat som sekreterare och Hans Norlund som ekonomiansvarig. Konsulent Ingemar Bodin har deltagit i styrelsearbetet. Revisorer Stefan Noreng Ove Sandert Revisorssuppleanter Ingrid Zetterberg Lennart Sohl Valberedning Christina Öster-Rangrost (sammankallande) Conny Bergsman Johnny Olofsson Gävle Gävle Gävle Gävle Gävle Sandviken Söderhamn 4

5 Representation Vid NTF ordförandekonferens i juni i Stockholm representerades förbundet av Björn Forsling och Ingemar Bodin samt att personalen deltagit vid NTF regionala konferens i aug. i Sundsvall. I slutet på oktober vid ett möte i Falun med NTF Dalarna deltog arbetsutskottet. På vårt initiativ diskuterades gemensamma frågor i branschen och möjligheterna till ett mer fördjupat samarbete inom olika områden. Förhoppningen är att dessa samtal leder fram till mera konkreta resultat inför Öppet Hus hölls i våra nya lokaler i december 2010 Årsmötet i Gävle Årsmötet hölls i Gävle på Folkets Hus den 30 mars och samlade ett 40-tal deltagare. Kommunalrådet Carina Blanck från Gävle kommun hälsade välkommen och kommenterade trafikläget i Gävle samt deltog också i eftermiddagens seminarium. Vår nye konsulent Ingemar Bodin höll en föredragning om läget och aktualiteter inom NTF Gävleborg samt om trafik och trafiksäkerheten i länet. Kenneth Nilshem Bollnäs ledde själva årsmötet. I styrelsen omvaldes Björn Forsling till ordförande och f.ö. blev det nyval av Lola Ängnord Hudiksvall på ett år efter Angelica Persson Gävle samt nyval av Frida Olsson Söderhamn på två efter PeGe Johansson Hudiksvall som avgick och avtackades för sina 19 år i styrelsen. Till ny yrkesrevisor utsågs Stefan Noreng och f.ö. blev det omval av övriga funktionärer med Christina Öster Rangrost som valberedningens sammankallande. Verksamhetsplan och budget för 2010 fastställdes. Medlemsavgiften på 200:- blev oförändrad. Vid mötet avtackades Monika Cyrén efter 8 års anställning som projektledare i NTF Gävleborg. Hon har bl.a. varit mycket engagerad med trafiksäkerhetsprojekt om nykterhet för ungdomar inom skolans värld. Efter årsmötet hölls ett trafikseminarium med rubriken: Vad gör X-Trafik och kommunerna för att förbättra trafiksäkerheten? Deltagande var några ledande personer från länet och däribland X-Trafik VD Mats Hildebrand. Den efterföljande paneldebatten leddes av ordf. Björn Forsling. Kansliet I anslutning till sommaruppehållet i juli flyttade förbundet sitt kontor inom samma byggnad och entré och adressen är fortfarande Norra Skeppargatan 22 i Gävle. Vi disponerar nu 68 m2 kontorsyta, garageplats samt förråd mot tidigare 112 m2 kontorsyta. Ett Öppet Hus hölls senare i december för många av våra intressenter. Vid halvårsskiftet inköptes en begagnad personbil till förmånliga villkor och som används i tjänsten av främst Ingemar Bodin för olika förrättningar. En överenskommelse om sponsring ingicks med billeverantören Erikssons Bil i Gävle. 5

6 På personalsidan slutade vår tidigare konsulent Christoffer von Bothmer vid årsskiftet 2009/10 och efterträddes av Ingemar Bodin först på deltid 50 % och sedan från 1 april på heltid 100% efter Monika Cyrens egen uppsägning. Projektledaren Pia Grönvall som anställdes 1 juni 2009 på 80 % under tidigare konsulentens pappaledighet slutade på egen begäran 31 december Till hennes efterträdare anställdes Maria Beijer på 60 % och började sin tjänst strax efter årsskiftet Utöver det har styrelsens ekonomiansvarige Hans Norlund sedan november stöttat upp på personalsidan genom ett med styrelsen ingånget arvodesavtal som verksamhetsledare för vissa planeringsoch ledningsfrågor. Ingemar och Maria med NTF Gävleborg nyinköpta Saab. Trafikolyckorna i länet Under 2010 omkom preliminärt 15 personer i 13 olyckor i länet vilket i stort är samma antal som de närmast föregående två åren 2008 och Motsvarande siffror för svårt skadade är 49 resp. 60 och 80 de föregående åren. Utvecklingen de senaste 4 åren framgår nedan av diagrammet Dödade Svårt skadade

7 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet Medlemsorganisationer Under året har flera delar av projekt genomförts med stöd av medlemsorganisationer vid bältes-,hjälmoch hastighetsmätningar. Ingen utbildning av frivilliga har skett men planeras att genomföras under vintern 2011 både i Gästrikland och Hälsingland i kompetenshöjande syfte. Inför 2011 kommer hela 13 nationella projekt att genomföras vilket kräver medverkan från MO sida. Möten med medlemsorganisationer har genomförts i Sandviken i april och i Bollnäs i oktober under stor uppslutning. På agendan har funnits allmänt om trafiksäkerhetsarbetet och om NTF i förändring. Yrkesförarrådet Yrkesförarna är en viktig målgrupp i NTF verksamhet för förbättrad trafiksäkerhet. Två möten har hållits under året i april och augusti under ledning av nye ordföranden Jonny Wiklund, Söderhamn. Inga nationella projekt med anknytning till yrkesförarna har genomförts under Rådet har inriktat sitt arbete på allmänna trafikfrågor kring yrkesförarna och om den nya YKB lagstiftningen som för kategorin lastbilsförare trädde ikraft 12 september Det gäller både grundutbildnings- och fortbildningskrav av befintliga förare och där det NTF ägda bolaget Säker Trafik AB utarbetat ett kurskoncept avsett för NTF och dess förbund att tillämpa. Frågan aktualiseras alltmer under Konsulent Ingemar Bodin har också på konsultbasis genom vårt förbund svarat för sekreterarskapet inom NTF centrala yrkesförråd. Äldrerådet Med ökad medellivslängd och bättre hälsa kan antas att kravet på mobilitet ökar även bland äldre. Det finns därför anledning att tillsammans med de stora pensionärsorganisationerna fortsätta att anpassa fortbildnings-/informationsarbetet mot de äldre i trafiken. Äldrerådet, består av 11 representanter från 6 pensionärsorganisationer. Kopplat till rådet finns omkring 130 lokala trafiksäkerhetsombud. Under 2010 hade rådet två träffar i Gästrikland och Hälsingland i juni och oktober. Posten som ordförande är tyvärr fortfarande vakant. Rådet har uttryckt önskemål om fler mötesaktiviteter för att diskutera sin framtida policy och roll. Kommunalt trafiksäkerhetsarbete Det lokala trafiksäkerhetsråd som tidigare funnits i Gävle har varit vilande p.g.a. resursbrist även under Trafikantveckan i Gävle har dock framgångsrikt genomförts i maj och september vilket t.o.m. ledde till att Gävle som kommun vann ett europapris utsett från EU sida. NTF Gävleborg medverkade som en av många organisationer i Trafikantveckan. I Bollnäs finns ett lokalt NTF råd som ett frivilligorgan för trafiksäkerhetsuppdrag inom kommunen. NTF målsättning är att skapa särskilda trafiksäkerhetsråd i alla länets kommuner inför 2011 och framåt. Trafiksäkerhetsråd Gävleborg Under 2009 beslutade dåvarande Vägverket Region Mitt att lägga ner sitt trafiksäkerhetsråd av resursbrist inför förestående organisationsförändring i samband med bildandet av det nya Trafikverket. Trafikverket startade sin verksamhet 1 april 2010 och NTF Gävleborg kontakter lokalt i Gävle har rört främst detaljplanering av vissa nationella projekt. Ett mål 2011 för NTF är att återskapa ett specifikt trafiksäkerhetsråd för länets intressenter inom trafiksäkerhetsområdet med NTF Gävleborg som aktiv part. 7

8 Verksamheter Verksamhetsbidraget Minskat verksamhetsbidrag från staten till hela NTF organisation har lett till att NTF Gävleborg fick reducerat anslag med 30 % till ;- för Den trenden fortsätter och bedömningen nu är att bidraget helt försvinner i och med 2012 års utgång. Nationella projekt En mycket viktig del av NTF organisationens verksamhet sammanfaller med de s.k. nationella projekten som initieras och numera ansöks från NTF centralt och finansieras genom beslut i det nya Trafikverket. Genom projekten skapas stora mervärden i organisationen samtidigt som trafiksäkerheten nyttiggörs i praktiska handlingar inom en rad viktiga trafikområden. Under 2010 med början i februari har del 1 genomförts och under hösten avslutades 5 nationella projekt i alla 23 länsförbunden inom följande områden. Bruttoomsättningen för vår del uppgick till :-. 1. NTF Konsument 2. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad 3. Nyktra och drogfria trafikanter 4. Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort 5. Samverkan för säkrare cykling i tätort Ytterligare 5 nationella projekt kom till i oktober 2010 som del 2 för genomförande under 3-årsperioden och med en bruttoomsättning för vår del på :-. Projekten berör följande områden: år efter Zebralagen 2. Hastighetsefterlevnad på statliga vägar Under 2010 genomfördes hastighetsmätningar 3. Säkrare cykling modell Svenskt Hastighetsindex på uppdrag av 4. Säkra unga mopedister Säker Trafik AB 5. Värdering av trafiksäkerhet För att klara dessa projekts genomförande förutsätts medverkan från inte bara våra MO utan också från andra organisationer och företag i länet. Polisens medverkan är viktig och det finns av hävd ett väl fungerande samarbete med länets polismyndighet. Pressmeddelanden Under året har ett 10-tal pressmeddelanden mailats ut till länets massmedia och i de flesta fall initierat av NTF centralt via aktuella trafiksäkerhetsprojekt och händelser. I slutet på året gällde meddelandet projektet Nyktra och drogfria trafikanter som ett 10-tal av länets restauranger var delaktiga i under en vecka. Även projektet i maj om Säker cykling i tätort gav uppmärksamhet i Radio Gävleborg liksom hastighetsprojektet på vägar utanför skolor. I samband med vinterns inledning i mitten av november aktualiserades kraven på bättre vinterväghållning och tunga fordons däcksutrustning. NTF deltog i den debatten via inslag i Radio Gävleborg. Landstinget Gävleborg Förbundets andra stora finansiär är Landstinget Gävleborg som genom sitt verksamhetsbidrag stödjer förbundets trafiksäkerhetsarbete. Bidraget har använts till att hålla kansli, arbeta med unga i trafiken gällande moped och körkort kopplat till alkohol samt yngre barns trafiksäkerhet genom vår propaganda 8

9 för och marknadsföring av bilbarnstolar. En del av bidraget kan också härledas till delar av de nationella projekten samt till vårt arbete med äldrerådet som pågått under året (se tidigare avsnitt). Säker Trafik i Sverige AB I den förändringsprocess som genomsyrar hela NTF rörelsen med minskat verksamhetsbidrag som grund har beslut tagits att söka nya vägar för att stärka upp ekonomin. Bildandet av Säker Trafik Sverige AB är en del i den processen och där NTF centralt är majoritetsägare med 54 % av aktierna och resterande 46 % fördelas lika på de 23 länsförbunden. Sålunda har NTF Gävleborg satsat 2 % eller :- i aktiekapital. Aktieägareavtal har upprättats för att klargöra parternas skyldigheter och rättigheter i juridiskt syfte och med en fastställd affärsplan. Avsikten är att bolaget genom central marknadsföring ska generera uppdrag av olika slag inom trafiksäkerhetsområdet för länsförbunden. För vår del har det under 2010 gett ett uppdrag för 5 lokala företags räkning vad gäller hastighetsuppföljningar enligt det nya Svenskt Hastighetsindex. Därutöver har vårt förbund också på uppdrag av Säker Trafik genomfört s.k aktörsmätningar av hastigheter på vägar i Gästrikland. Det har främst berört den tunga trafiken inkl. busstrafiken. Inför 2011 ser det bättre ut med fler planerade uppdrag och även fortbildningsinsatser för yrkesförare inom trafikområdet samt ekonomikörning. I budgeten finns upptaget :- i intäkter från Säker Trafik AB. Vy från Norra Kungsgatan i centrala Gävle där hastighetsbegränsningen numera är 30 km. Övriga uppdrag och aktiviteter NTF Gävleborg har under tidigare år varit engagerad med däcksbranschen m.fl. i aktiviteten Däcksrazzia i likhet med många andra utvalda länsförbund blev ett mellanår men vi hoppas på en ny razzia för innevarande år med fokus på rätt anpassade däck för vårt vinterklimat. I samarbete med Gävleborgsåkarna medverkade vi i november tillsammans med Svensk Bilprovning vid deras anläggningar i länet. Med länets huvudman för kollektivtrafiken X-Trafik har vi initierat och haft överläggningar om ett utvecklat samarbete mer än det som berör de nationella projekten om alkohol/bältesanvändning genom skyltningen på länets bussar. Ett speciellt arbete har lagts ned för att knyta ett försäkringsbolag närmare till NTF Gävleborg. Vår förhoppning är att det skall leda fram till ett samarbetsavtal under

10 Medlemmar Vid årsskiftet 2010/2011 fanns i NTF Gävleborg 51 medlemmar av olika kategorier. Däri ingår Landstinget Gävleborg och länets 10 kommuner. Det är i stort sätt oförändrat antal jämfört med föregående årsskifte. Landsting och kommuner Organisationer Landstinget Gävleborg Edsbyns IF/Bandyförening Bollnäs Kommun Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna Gävle Kommun PRO Gävleborg Hofors Kommun SEKO Väg & Ban Gävle-Dala Hudiksvalls Kommun STR Gävleborg Ljusdals Kommun SKPF distrikt Gävleborg Nordanstigs Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 11 Ockelbo Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 18 Ovanåkers Kommun Sveriges Pensionärers Riksförbund avdelning 9 Sandvikens Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Gästrikland Söderhamns Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Hälsingland Södra Norrlands RPG distrikt Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, Gävleborg Motororganisationer FAK Gävleborg FMK avdelning 27 Gävle FMK avdelning 93 Söderhamn Bilkåren Gävle Gävle MHF Avdelning MHF Gävleborg verksamhetsråd SMC Gävleborg Hälsinglands Bilkår Hofors Torsåkers Bilkår Politiska partier Socialdemokraterna Gävleborg Vänsterpartiet Gävleborg Studieorganisationer NBV Gävleborg Företag Anders Näslunds Åkeri AB Brändts Åkeri i Söderhamn AB Folksam Frakt Centralen i Gestrikland AB Gävle Alltransport AB Gävleborgs Trafikcenter AB Hällbacka åkeri AB Iggesunds Bruk Länsförsäkringar Gävleborg Nordanstigs Oljetransport AB Ockelbo Taxi Skogsbilen i Delsbo AB Söderhamns LBC AB Ulf Andersson Åkeri AB X-Trafik AB 10

11 Ekonomi-Årsbokslut Flerårsöversikt (tkr) NTF Verksamhetsbidrag NTF Projektmedel Trafikverket regionen Landstinget Övriga intäkter Totalt Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Antal anställda Balansomslutning Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överförs Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 11

12 NTF Gävleborg Org.nr Not Resultaträkning Nettoomsättning Kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

13 NTF Gävleborg Org.nr Not Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 NTF Gävleborg Org.nr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 NTF Gävleborg Org.nr Not Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för föreningen väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden, med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 20-30% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 15

16 NTF Gävleborg Org.nr Not Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män Löner och andra ersättningar Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 2 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

17 NTF Gävleborg Org.nr Not Not 3 Specifikation andelar i intresseföretag Namn Antal Bokfört andelar värde Säker Trafik i Sverige AB Org.nr Säker Trafik i Sverige AB Not 4 Aktier och andelar, omsättningstillgångar Namn Anskaffn. Bokfört Marknads- Antal värde värde värde Räntefond MEGA

18 NTF Gävleborg Org.nr Not

19 NTF Gävleborg Org.nr Not

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Representation... 5 Årsmötet i Sandviken...

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer