ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter... 4 Valberedning... 4 Representation... 5 Årsmötet i Gävle... 5 Kansliet... 5 Trafikolyckorna i länet... 6 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet... 7 Medlemsorganisationer... 7 Yrkesförarrådet... 7 Äldrerådet... 7 Kommunalt trafiksäkerhetsarbete... 7 Trafiksäkerhetsråd Gävleborg... 7 Verksamheter... 8 Verksamhetsbidraget... 8 Nationella projekt... 8 Pressmeddelanden... 8 Landstinget Gävleborg... 8 Säker Trafik i Sverige AB... 9 Övriga uppdrag och aktiviteter... 9 Medlemmar Ekonomi-Årsbokslut Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Strykelsens underskrifter Revisionsberättelse * Bilden på omslaget är tagen längs väg 56. Efter den svåra dödsolyckan i december 2010 efter väg 56 vid Främlingshem tog debatten ny fart om krav på åtgärder från Trafikverket. 2

3 Ordförande har ordet Enligt preliminära uppgifter inkomna till Trafikverket bedöms 270 personer ha omkommit i olyckor i vägtrafiken under Sverige blir därmed det land i världen som har det lägsta antalet omkomna i förhållande till befolkningens storlek. I Gävleborg dödades dock 15 personer i 13 olyckor vilket är samma antal som 2008 och Verksamheten i NTF har även under 2010 koncentrerats på huvudområdena hastighet, bilbälte och nykterhet. Året har präglats av osäkerhet om verksamhetsbidraget från staten. Genom bidragsminskningen har vi tvingats se över och minska kostnaderna både när det gäller personal, lokaler och övrigt. Landstingets verksamhetsbidrag kvarstår dock och ökar något inför För att klara kommande utmaningar måste vi i högre grad samarbeta med närliggande NTFförbund. Vi har därför inför 2011 ingått ett samarbetsavtal med NTF Dalarna om gemensam satsning på kurser och uppdrag på den öppna marknaden. Vi måste också i högre utsträckning stärka kontakterna och samarbetet med våra medlemsorganisationer och NTF-trafikombud. På så sätt kan vi förbättra vår roll som viktig opinionsbildare i samhället. Vårt ekonomiska resultat 2010 slutade på :- vilket är sämre än den budget fjolårets årsmöte fastställde som riktmärke. Det egna kapitalet minskade till :- men inför 2011 ser det glädjande nog bättre ut med ett budgeterat överskott på :- och ökar framtidstron för vårt förbund. För att vi ska kunna bedriva ett långsiktigt och framgångsrikt trafiksäkerhetarbete måste dock stat och regering snart bestämma sig för hur den långsiktiga finansieringen ska se ut i framtiden. Men också att vi själva av egen kraft kan hantera och utveckla verksamheten i NTF Gävleborg. Slutligen vill jag tacka medlemmar, styrelse, personal och våra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2010 och emotser fortsatt goda kontakter och relationer inför Björn Forsling Ordförande Styrelsen samlad efter årsmötet 2010 i Gävle 3

4 Verksamhetsberättelse Styrelsen i NTF Gävleborg org.nr avger härmed sin verksamhetsberättelse över förvaltningen av förbundets angelägenheter under Förbundet är ett av 23 länsförbund med 61 medlemsorganisationer inom NTF i Sverige och med verksamhet i Gävleborgs län. På riksnivå återfinns NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) med huvudkontor i Solna. NTF verksamhetsidé NTF:s mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Styrelsen Björn Forsling (ordförande) Hans Norlund (vice ordförande) Jan Hovdebo (sekreterare) Stig Edvinsson Olle Hildingson Stefan Karlsson Lola Ängnord Frida Olsson Iggesund Gävle Gävle Bergby Gävle Gävle Hudiksvall Söderhamn 6 styrelsemöten har hållits under året varav två i Hälsingland hos X-Trafik resp. Hudiksvalls kommun. Styrelsen höll i juni en kombinerad styrelse och personalkonferens med speciell inriktning på framtidens NTF. Det nya Säker Trafik AB VD deltog med information om det nya NTF bolagets verksamhet. Därutöver har ett flertal AU-möten hållits och där ingår ordf. Björn Forsling, vice ordf. Hans Norlund, ledamoten Jan Hovdebo och konsulent Ingemar Bodin. I styrelsearbetet har Jan Hovdebo fungerat som sekreterare och Hans Norlund som ekonomiansvarig. Konsulent Ingemar Bodin har deltagit i styrelsearbetet. Revisorer Stefan Noreng Ove Sandert Revisorssuppleanter Ingrid Zetterberg Lennart Sohl Valberedning Christina Öster-Rangrost (sammankallande) Conny Bergsman Johnny Olofsson Gävle Gävle Gävle Gävle Gävle Sandviken Söderhamn 4

5 Representation Vid NTF ordförandekonferens i juni i Stockholm representerades förbundet av Björn Forsling och Ingemar Bodin samt att personalen deltagit vid NTF regionala konferens i aug. i Sundsvall. I slutet på oktober vid ett möte i Falun med NTF Dalarna deltog arbetsutskottet. På vårt initiativ diskuterades gemensamma frågor i branschen och möjligheterna till ett mer fördjupat samarbete inom olika områden. Förhoppningen är att dessa samtal leder fram till mera konkreta resultat inför Öppet Hus hölls i våra nya lokaler i december 2010 Årsmötet i Gävle Årsmötet hölls i Gävle på Folkets Hus den 30 mars och samlade ett 40-tal deltagare. Kommunalrådet Carina Blanck från Gävle kommun hälsade välkommen och kommenterade trafikläget i Gävle samt deltog också i eftermiddagens seminarium. Vår nye konsulent Ingemar Bodin höll en föredragning om läget och aktualiteter inom NTF Gävleborg samt om trafik och trafiksäkerheten i länet. Kenneth Nilshem Bollnäs ledde själva årsmötet. I styrelsen omvaldes Björn Forsling till ordförande och f.ö. blev det nyval av Lola Ängnord Hudiksvall på ett år efter Angelica Persson Gävle samt nyval av Frida Olsson Söderhamn på två efter PeGe Johansson Hudiksvall som avgick och avtackades för sina 19 år i styrelsen. Till ny yrkesrevisor utsågs Stefan Noreng och f.ö. blev det omval av övriga funktionärer med Christina Öster Rangrost som valberedningens sammankallande. Verksamhetsplan och budget för 2010 fastställdes. Medlemsavgiften på 200:- blev oförändrad. Vid mötet avtackades Monika Cyrén efter 8 års anställning som projektledare i NTF Gävleborg. Hon har bl.a. varit mycket engagerad med trafiksäkerhetsprojekt om nykterhet för ungdomar inom skolans värld. Efter årsmötet hölls ett trafikseminarium med rubriken: Vad gör X-Trafik och kommunerna för att förbättra trafiksäkerheten? Deltagande var några ledande personer från länet och däribland X-Trafik VD Mats Hildebrand. Den efterföljande paneldebatten leddes av ordf. Björn Forsling. Kansliet I anslutning till sommaruppehållet i juli flyttade förbundet sitt kontor inom samma byggnad och entré och adressen är fortfarande Norra Skeppargatan 22 i Gävle. Vi disponerar nu 68 m2 kontorsyta, garageplats samt förråd mot tidigare 112 m2 kontorsyta. Ett Öppet Hus hölls senare i december för många av våra intressenter. Vid halvårsskiftet inköptes en begagnad personbil till förmånliga villkor och som används i tjänsten av främst Ingemar Bodin för olika förrättningar. En överenskommelse om sponsring ingicks med billeverantören Erikssons Bil i Gävle. 5

6 På personalsidan slutade vår tidigare konsulent Christoffer von Bothmer vid årsskiftet 2009/10 och efterträddes av Ingemar Bodin först på deltid 50 % och sedan från 1 april på heltid 100% efter Monika Cyrens egen uppsägning. Projektledaren Pia Grönvall som anställdes 1 juni 2009 på 80 % under tidigare konsulentens pappaledighet slutade på egen begäran 31 december Till hennes efterträdare anställdes Maria Beijer på 60 % och började sin tjänst strax efter årsskiftet Utöver det har styrelsens ekonomiansvarige Hans Norlund sedan november stöttat upp på personalsidan genom ett med styrelsen ingånget arvodesavtal som verksamhetsledare för vissa planeringsoch ledningsfrågor. Ingemar och Maria med NTF Gävleborg nyinköpta Saab. Trafikolyckorna i länet Under 2010 omkom preliminärt 15 personer i 13 olyckor i länet vilket i stort är samma antal som de närmast föregående två åren 2008 och Motsvarande siffror för svårt skadade är 49 resp. 60 och 80 de föregående åren. Utvecklingen de senaste 4 åren framgår nedan av diagrammet Dödade Svårt skadade

7 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet Medlemsorganisationer Under året har flera delar av projekt genomförts med stöd av medlemsorganisationer vid bältes-,hjälmoch hastighetsmätningar. Ingen utbildning av frivilliga har skett men planeras att genomföras under vintern 2011 både i Gästrikland och Hälsingland i kompetenshöjande syfte. Inför 2011 kommer hela 13 nationella projekt att genomföras vilket kräver medverkan från MO sida. Möten med medlemsorganisationer har genomförts i Sandviken i april och i Bollnäs i oktober under stor uppslutning. På agendan har funnits allmänt om trafiksäkerhetsarbetet och om NTF i förändring. Yrkesförarrådet Yrkesförarna är en viktig målgrupp i NTF verksamhet för förbättrad trafiksäkerhet. Två möten har hållits under året i april och augusti under ledning av nye ordföranden Jonny Wiklund, Söderhamn. Inga nationella projekt med anknytning till yrkesförarna har genomförts under Rådet har inriktat sitt arbete på allmänna trafikfrågor kring yrkesförarna och om den nya YKB lagstiftningen som för kategorin lastbilsförare trädde ikraft 12 september Det gäller både grundutbildnings- och fortbildningskrav av befintliga förare och där det NTF ägda bolaget Säker Trafik AB utarbetat ett kurskoncept avsett för NTF och dess förbund att tillämpa. Frågan aktualiseras alltmer under Konsulent Ingemar Bodin har också på konsultbasis genom vårt förbund svarat för sekreterarskapet inom NTF centrala yrkesförråd. Äldrerådet Med ökad medellivslängd och bättre hälsa kan antas att kravet på mobilitet ökar även bland äldre. Det finns därför anledning att tillsammans med de stora pensionärsorganisationerna fortsätta att anpassa fortbildnings-/informationsarbetet mot de äldre i trafiken. Äldrerådet, består av 11 representanter från 6 pensionärsorganisationer. Kopplat till rådet finns omkring 130 lokala trafiksäkerhetsombud. Under 2010 hade rådet två träffar i Gästrikland och Hälsingland i juni och oktober. Posten som ordförande är tyvärr fortfarande vakant. Rådet har uttryckt önskemål om fler mötesaktiviteter för att diskutera sin framtida policy och roll. Kommunalt trafiksäkerhetsarbete Det lokala trafiksäkerhetsråd som tidigare funnits i Gävle har varit vilande p.g.a. resursbrist även under Trafikantveckan i Gävle har dock framgångsrikt genomförts i maj och september vilket t.o.m. ledde till att Gävle som kommun vann ett europapris utsett från EU sida. NTF Gävleborg medverkade som en av många organisationer i Trafikantveckan. I Bollnäs finns ett lokalt NTF råd som ett frivilligorgan för trafiksäkerhetsuppdrag inom kommunen. NTF målsättning är att skapa särskilda trafiksäkerhetsråd i alla länets kommuner inför 2011 och framåt. Trafiksäkerhetsråd Gävleborg Under 2009 beslutade dåvarande Vägverket Region Mitt att lägga ner sitt trafiksäkerhetsråd av resursbrist inför förestående organisationsförändring i samband med bildandet av det nya Trafikverket. Trafikverket startade sin verksamhet 1 april 2010 och NTF Gävleborg kontakter lokalt i Gävle har rört främst detaljplanering av vissa nationella projekt. Ett mål 2011 för NTF är att återskapa ett specifikt trafiksäkerhetsråd för länets intressenter inom trafiksäkerhetsområdet med NTF Gävleborg som aktiv part. 7

8 Verksamheter Verksamhetsbidraget Minskat verksamhetsbidrag från staten till hela NTF organisation har lett till att NTF Gävleborg fick reducerat anslag med 30 % till ;- för Den trenden fortsätter och bedömningen nu är att bidraget helt försvinner i och med 2012 års utgång. Nationella projekt En mycket viktig del av NTF organisationens verksamhet sammanfaller med de s.k. nationella projekten som initieras och numera ansöks från NTF centralt och finansieras genom beslut i det nya Trafikverket. Genom projekten skapas stora mervärden i organisationen samtidigt som trafiksäkerheten nyttiggörs i praktiska handlingar inom en rad viktiga trafikområden. Under 2010 med början i februari har del 1 genomförts och under hösten avslutades 5 nationella projekt i alla 23 länsförbunden inom följande områden. Bruttoomsättningen för vår del uppgick till :-. 1. NTF Konsument 2. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad 3. Nyktra och drogfria trafikanter 4. Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort 5. Samverkan för säkrare cykling i tätort Ytterligare 5 nationella projekt kom till i oktober 2010 som del 2 för genomförande under 3-årsperioden och med en bruttoomsättning för vår del på :-. Projekten berör följande områden: år efter Zebralagen 2. Hastighetsefterlevnad på statliga vägar Under 2010 genomfördes hastighetsmätningar 3. Säkrare cykling modell Svenskt Hastighetsindex på uppdrag av 4. Säkra unga mopedister Säker Trafik AB 5. Värdering av trafiksäkerhet För att klara dessa projekts genomförande förutsätts medverkan från inte bara våra MO utan också från andra organisationer och företag i länet. Polisens medverkan är viktig och det finns av hävd ett väl fungerande samarbete med länets polismyndighet. Pressmeddelanden Under året har ett 10-tal pressmeddelanden mailats ut till länets massmedia och i de flesta fall initierat av NTF centralt via aktuella trafiksäkerhetsprojekt och händelser. I slutet på året gällde meddelandet projektet Nyktra och drogfria trafikanter som ett 10-tal av länets restauranger var delaktiga i under en vecka. Även projektet i maj om Säker cykling i tätort gav uppmärksamhet i Radio Gävleborg liksom hastighetsprojektet på vägar utanför skolor. I samband med vinterns inledning i mitten av november aktualiserades kraven på bättre vinterväghållning och tunga fordons däcksutrustning. NTF deltog i den debatten via inslag i Radio Gävleborg. Landstinget Gävleborg Förbundets andra stora finansiär är Landstinget Gävleborg som genom sitt verksamhetsbidrag stödjer förbundets trafiksäkerhetsarbete. Bidraget har använts till att hålla kansli, arbeta med unga i trafiken gällande moped och körkort kopplat till alkohol samt yngre barns trafiksäkerhet genom vår propaganda 8

9 för och marknadsföring av bilbarnstolar. En del av bidraget kan också härledas till delar av de nationella projekten samt till vårt arbete med äldrerådet som pågått under året (se tidigare avsnitt). Säker Trafik i Sverige AB I den förändringsprocess som genomsyrar hela NTF rörelsen med minskat verksamhetsbidrag som grund har beslut tagits att söka nya vägar för att stärka upp ekonomin. Bildandet av Säker Trafik Sverige AB är en del i den processen och där NTF centralt är majoritetsägare med 54 % av aktierna och resterande 46 % fördelas lika på de 23 länsförbunden. Sålunda har NTF Gävleborg satsat 2 % eller :- i aktiekapital. Aktieägareavtal har upprättats för att klargöra parternas skyldigheter och rättigheter i juridiskt syfte och med en fastställd affärsplan. Avsikten är att bolaget genom central marknadsföring ska generera uppdrag av olika slag inom trafiksäkerhetsområdet för länsförbunden. För vår del har det under 2010 gett ett uppdrag för 5 lokala företags räkning vad gäller hastighetsuppföljningar enligt det nya Svenskt Hastighetsindex. Därutöver har vårt förbund också på uppdrag av Säker Trafik genomfört s.k aktörsmätningar av hastigheter på vägar i Gästrikland. Det har främst berört den tunga trafiken inkl. busstrafiken. Inför 2011 ser det bättre ut med fler planerade uppdrag och även fortbildningsinsatser för yrkesförare inom trafikområdet samt ekonomikörning. I budgeten finns upptaget :- i intäkter från Säker Trafik AB. Vy från Norra Kungsgatan i centrala Gävle där hastighetsbegränsningen numera är 30 km. Övriga uppdrag och aktiviteter NTF Gävleborg har under tidigare år varit engagerad med däcksbranschen m.fl. i aktiviteten Däcksrazzia i likhet med många andra utvalda länsförbund blev ett mellanår men vi hoppas på en ny razzia för innevarande år med fokus på rätt anpassade däck för vårt vinterklimat. I samarbete med Gävleborgsåkarna medverkade vi i november tillsammans med Svensk Bilprovning vid deras anläggningar i länet. Med länets huvudman för kollektivtrafiken X-Trafik har vi initierat och haft överläggningar om ett utvecklat samarbete mer än det som berör de nationella projekten om alkohol/bältesanvändning genom skyltningen på länets bussar. Ett speciellt arbete har lagts ned för att knyta ett försäkringsbolag närmare till NTF Gävleborg. Vår förhoppning är att det skall leda fram till ett samarbetsavtal under

10 Medlemmar Vid årsskiftet 2010/2011 fanns i NTF Gävleborg 51 medlemmar av olika kategorier. Däri ingår Landstinget Gävleborg och länets 10 kommuner. Det är i stort sätt oförändrat antal jämfört med föregående årsskifte. Landsting och kommuner Organisationer Landstinget Gävleborg Edsbyns IF/Bandyförening Bollnäs Kommun Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna Gävle Kommun PRO Gävleborg Hofors Kommun SEKO Väg & Ban Gävle-Dala Hudiksvalls Kommun STR Gävleborg Ljusdals Kommun SKPF distrikt Gävleborg Nordanstigs Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 11 Ockelbo Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 18 Ovanåkers Kommun Sveriges Pensionärers Riksförbund avdelning 9 Sandvikens Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Gästrikland Söderhamns Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Hälsingland Södra Norrlands RPG distrikt Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, Gävleborg Motororganisationer FAK Gävleborg FMK avdelning 27 Gävle FMK avdelning 93 Söderhamn Bilkåren Gävle Gävle MHF Avdelning MHF Gävleborg verksamhetsråd SMC Gävleborg Hälsinglands Bilkår Hofors Torsåkers Bilkår Politiska partier Socialdemokraterna Gävleborg Vänsterpartiet Gävleborg Studieorganisationer NBV Gävleborg Företag Anders Näslunds Åkeri AB Brändts Åkeri i Söderhamn AB Folksam Frakt Centralen i Gestrikland AB Gävle Alltransport AB Gävleborgs Trafikcenter AB Hällbacka åkeri AB Iggesunds Bruk Länsförsäkringar Gävleborg Nordanstigs Oljetransport AB Ockelbo Taxi Skogsbilen i Delsbo AB Söderhamns LBC AB Ulf Andersson Åkeri AB X-Trafik AB 10

11 Ekonomi-Årsbokslut Flerårsöversikt (tkr) NTF Verksamhetsbidrag NTF Projektmedel Trafikverket regionen Landstinget Övriga intäkter Totalt Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Antal anställda Balansomslutning Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överförs Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 11

12 NTF Gävleborg Org.nr Not Resultaträkning Nettoomsättning Kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

13 NTF Gävleborg Org.nr Not Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 NTF Gävleborg Org.nr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 NTF Gävleborg Org.nr Not Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för föreningen väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden, med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 20-30% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 15

16 NTF Gävleborg Org.nr Not Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män Löner och andra ersättningar Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 2 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

17 NTF Gävleborg Org.nr Not Not 3 Specifikation andelar i intresseföretag Namn Antal Bokfört andelar värde Säker Trafik i Sverige AB Org.nr Säker Trafik i Sverige AB Not 4 Aktier och andelar, omsättningstillgångar Namn Anskaffn. Bokfört Marknads- Antal värde värde värde Räntefond MEGA

18 NTF Gävleborg Org.nr Not

19 NTF Gävleborg Org.nr Not

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 1 Ung Företagsamhet Gävleborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 4 Folkspels produkter.... 6 Förvaltningsberättelse....10 Resultaträkning koncernen.... 13 Balansräkning koncernen.... 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild från PRO:s valarrangemang på Stockholms centralstation, augusti 2014 Foto: Rosmarie Sundström PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer