VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG /7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG /7

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorer/ersättare... 4 Valberedning... 4 Styrelsens medverkan... 4 Årsmötet... 5 Kansliet... 5 Trafiksäkerhetsläget i länet Medverkan och samverkan i trafiksäkerhetsarbete... 5 Medlemsorganisationer... 5 Yrkesförarrådet... 5 Äldrerådet... 5 Kommunalt trafiksäkerhetsarbete... 6 Trafiksäkerhetsråd borg... 6 Trafiksäkerhetsarbete under Vägverkets stöd till ideella organisationer... 6 Verksamhetsbidrag från Landstinget borg... 6 Aktiviteter, uppdrag och nationellt arbete... 6 Nyhetsblad och media... 7 NTF borgs medlemmar... 7 Landsting och kommuner... 7 Organisationer... 7 Motororganisationer... 7 Företag /7

3 Ordförande har ordet 2010 Antalet dödade i trafiken i Sverige sjönk drastiskt under 2009 till 354 personer, vilket är mycket positivt. För borg blev det ingen minskning utan dödstalet låg kvar på 15. Verksamheten har som tidigare koncentrerats på huvudområdena hastighet, nykterhet och bilbälten. Trots kraftigt minskade intäkter redovisar vi ett förhållandevis lågt underskott på kr. Den stora frågan under året har varit att tillsammans med NTF centralt och övriga förbund forma Det nya NTF. Orsaken till detta är de drastiskt försämrade ekonomiska förutsättningarna för förbunden som följd av riksdagsbeslut. Förbunden måste därför i framtiden samverka mer inom regionen, aktivera medlemsorganisationerna ytterligare och även söka samverkan och uppdrag tillsammans med kommuner, företag och organisationer. På så sätt kan vi stärka vår ekonomi inför framtiden. Detta är vår största utmaning. Under året slutade Christoffer von Bothmer sin anställning som chefskonsulent i NTF borg. Vi tackar Christoffer för hans engagemang och arbete för trafiksäkerheten i länet. Till ny chefskonsulent har vi rekryterat Ingemar Bodin från NTF Uppsala. Vi hälsar honom välkommen till borg. Med en förhoppning om att den nya styrelsen tar sig an uppgiften att forma Det nya NTF borg med de förändrade förutsättningar vi står inför tackar jag medlemmar, styrelsen och personalen för bra samarbete under Björn Forsling Ordförande 3/7

4 NTF borg NTF borg är en ideell organisation som har till uppgift att verka för ökad trafiksäkerhet i borgs län. Detta sker i enlighet med NTF-organisationens verksamhetsidé och verksamhetsinriktning. NTF borg skall stödja och samordna det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. I detta syfte har förbundet under 2009 genomfört trafiksäkerhetsarbete framför allt inom tre prioriterade områden - hastighet, bälte och trafiknykterhet. NTF:s övergripande verksamhetsidé NTF:s mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Styrelsen Björn Forsling (ordförande) Hans Norlund (vice ordförande) Jan Hovdebo PG Johansson Angelica Persson Stig Edvinsson Olle Hildingson Stefan Karlsson Iggesund Hudiksvall Bergby Sekreterare under året har varit Christoffer von Bothmer, chefskonsulent samt adjungerad i styrelsen. Sju styrelsemöten har hållits under året. Styrelsens ordförande har deltagit i NTF riks trafiksäkerhetsförbundskonferenser. Revisorer Kjell-Åke Nilsson Ove Sandert Revisorer/ersättare Ingrid Zetterberg Lennart Sohl Valberedning Christina Öster-Rangrost (sammankallande) Conny Bergsman Johnny Olofsson Styrelsens medverkan Söderhamn Sandviken Söderhamn Vid NTF:s kongress i april deltog från NTF borg Hans Norlund, Björn Forsling samt Christoffer von Bothmer. Vid NTF:s ordförandekonferenser i mars samt november deltog från NTF borg Björn Forsling vid båda tillfällena samt Christoffer von Bothmer vid ett tillfälle. 4/7

5 Årsmötet Årsmötet hölls i Bollnäs 27 april 2009 och samlade 30 personer. Kenneth Nilshem från Bollnäs kommun hälsade välkommen till Bollnäs folkhögskola och valdes att leda förhandlingarna. Björn Forsling omvaldes till ordförande i förbund och styrelse för ett år. Till ledamöter i styrelsen omvaldes för två år Jan Hovdebo, Angelica Persson, Stefan Karlsson samt nyvaldes Stig Edvinsson. Olle Hildingson valdes till ledamot för ett år i ett fyllnadsval efter Ulf Möller. Till revisorer för ett år valdes Kjell-Åke Nilsson och Ove Sandert och till revisorsuppleant Ingrid Zetterberg och Lennart Sohl. Till valberedning för ett år utsågs Christina Öster-Rangrost (sammankallande), Conny Bergsman och Johnny Olofsson. I anslutning till årsmötet anordnades ett seminarium Trafiksäkerhet ur ett folkhälsoperspektiv. Vid mötet fastställdes verksamhetsplanen för Kansliet Under början av året bemannades kansliet av Chrisoffer von Bothmer och Monika Cyrén. Under hösten gick Christoffer på deltidsföräldraledighet. Detta gjorde det möjligt att anställa Pia Grönvall som projektledare. Hon fick uppdraget att genomföra delar av årets nationella projekt samt att utveckla uppdragsverksamheten. Christoffer sade upp sig och avslutande sin anställning vid årsskiftet. Som ersättare, med start från första januari 2010, anställdes Ingemar Bodin. Trafiksäkerhetsläget i länet 2009 Under 2009 omkom preliminärt 15 personer i trafiken i borgs län, samma antal som I Vägverket Region Mitt som helhet kan noteras en kraftig nedgång. I borg, Dalarna, Västernorrland och Jämtland minskade dödsolyckorna med 12 procent 2009 jämfört med 2008 (11 % i hela riket). Jämfört med de fem åren visar de preliminära siffrorna för 2009 en minskning med 24 procent (riket 21 %). År * Riket borg *2009 år siffror är fortfarande preliminära och kan skilja sig åt. En orsak, bland flera, är att alla landsting fortfarande inte är anslutna till STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Strada infördes under februari 2009 även inom landstinget i vårt län efter påtryckningar från NTF. Strada är sedan tidigare landstäckande för polismyndigheterna. Medverkan och samverkan i trafiksäkerhetsarbete Medlemsorganisationer Under året har flera delar av projekt genomförts med stöd från medlemsorganisationer såsom bältes-, hjälmoch hastighetsmätningar. Yrkesförarrådet Yrkesförarna är en viktig målgrupp inte minst därför att den tunga trafiken ökar kontinuerligt. Det är därför viktigt att vi i vårt trafiksäkerhetsarbete tar tillvara yrkesförarnas kunskaper och erfarenheter. Detta sker inom förbundets yrkesförarråd blev ett mellanår för yrkesförarrådet, bland annat till följd av avsaknaden av nationellt projekt kopplat till rådet. Ett seminarium under våren fick ställas in som följd av tidsbrist. Under september hade rådet ett möte i. Niclas Sandström avgick under året som ordförande och efterträddes av Johnny Wiklund. Äldrerådet Äldre trafikanter är en utsatt grupp - både som bilförare, cyklister och gående. Många olyckor drabbar också äldre hårdare än andra. 5/7

6 Med ökad medellivslängd och bättre hälsa kan man anta att kravet på mobilitet ökar även bland äldre. Det finns alltså anledning att tillsammans med de stora pensionärsorganisationerna fortsätta att anpassa fortbildnings-/informationsarbete mot de äldre. Äldrerådet, består av elva representanter från sex pensionärsorganisationer. Kopplat till rådet finns omkring 130 lokala trafiksäkerhetsombud. Rådet har haft fyra sammanträden. Barbro Lund avgick som ordförande och vid årets slut hade någon efterträdare ännu inte utsetts. Kommunalt trafiksäkerhetsarbete I Bollnäs finns ett lokalt NTF-råd som arbetar med att öka trafiksäkerheten. Flera uppdrag har genomförts för kommunen. I kommun finns ett kommunalt trafiksäkerhetsråd som drivs av Tekniska kontoret. Rådet är en kanal för kommunens trafiksäkerhetsarbete med deltagare från ideella föreningar. NTF borg har medverkat vid möten. Rådet är nu i malpåse som följd av kommunens minskade resurser. Trafiksäkerhetsråd borg Tidigare har länet haft ett trafiksäkerhetsråd för hela länet med Vägverket som sammankallare. Vägverket har beslutat att inte längre hålla i detta arbete. Trafiksäkerhetsarbete under 2009 Minskade bidrag till NTF:s organisation har lett till att även NTF borg fått minskade anslag. Vägverkets stöd till ideella organisationer Vägverket har varit huvudsaklig uppdragsgivare för de övergripande projekt som genomförts. NTF centralt sökte ett antal projekt och sju stycken fick bifall för genomförande i hela landet. Dessutom har arbetet med yrkesförar- och äldreråd finansierats via detta stöd. De sju projekt som kom att genomföras av NTF:s 23 länsförbund över hela landet var: Samverkan för ökad cykelhjälmsanvändning i tätort Äldre som ambassadörer för säkra och miljöanpassade hastigheter Lägre hastigheter för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan NTF Konsument 2009 Nyktra och drogfria trafikanter Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Verksamhetsbidrag från Landstinget borg Förbundets andra stora finansiär under året var verksamhetsbidraget från Landstinget borg. Bidraget har använts till att hålla kansli, genomföra trafikombudsdagar, arbeta med unga i trafiken gällande moped och körkort kopplat till alkohol samt yngre barns trafiksäkerhet. Förbundet har inlett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i kring barn och trafiksäkerhet hos nya svenskar. Syftet är att få kontakt med invandrare samt att nå invandrarbarn genom deras föräldrar. Aktiviteter, uppdrag och nationellt arbete NTF borg deltog när Idrottens budkavel, Vägen till livet, delades ut för nionde året. Under våren avslutades en MC-OLA, en aktivitetsdag på Bilprovningen i då MHF medverkade med utställningen Uppvaknandet. I september genomfördes projektet Däckrazzia som ingår i samarbetet mellan Bilprovningen, Polisen, NTF och Däckbranschens informationsråd. Under året har NTF borg haft ett gott samarbete med X-trafik, bland annat genom framtagande av Hemläxa för föräldrar som delats ut länets förstaklassare som fått X-trafiks ABC-kit. Dessutom har X- trafik skyltat alla bussar med fönsterskyltar från NTF borg vid tre tillfällen - nykter skolavslutning, trafiksäker skolstart och nykter lucia. 6/7

7 kommun har 2009 gett NTF borg i uppdrag att arbeta med en treårig cykelvettskampanj som bland annat resulterat i en broschyr och cykelhjälmsräkningar. NTF borg köpte in sig i bolaget Säker Trafik Sverige AB, helägt av NTF centralt och dess länsförbund. Tanken med bolaget är att konkurrera på den öppna marknaden med konsultbolag och andra aktörer i exempelvis offentliga upphandlingar. Utförare är främst personal från länsförbunden. Att tjäna pengar för att tjäna trafiksäkerheten! Ett annat arbete på Sverigenivå är starten av insamlingsverksamheten kallad Änglamamma års arbete med regional samling, ett upphandlat uppdrag från Vägverket, genomfördes under 2009 genom Säker Trafik. Nyhetsblad och media Nytt för 2009 var ett elektroniskt nyhetsbrev om trafiksäkerhet i länet och det arbete som NTF borg är delaktigt i. Under året har tio brev skickats ut. Åtta pressmeddelanden resulterade i inslag i tidningar och radio. Inom ramen för de nationella projekten producerades även en debattartikel kring årets hastighetsöversyn på det allmänna vägnätet. NTF borgs medlemmar Till förbundets medlemmar har utgivits fem Medlemsinformation. Under november hölls ett medlemsmöte i där NTF borgs verksamhet diskuterades. Landsting och kommuner Organisationer Landstinget borg Edsbyns IF/Bandyförening Bollnäs Kommun borgsåkarna Kommun PRO borg Hofors Kommun SEKO Väg & Ban -Dala Hudiksvalls Kommun STR borg Ljusdals Kommun SKPF distrikt borg Nordanstigs Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 11 Ockelbo Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 18 Ovanåkers Kommun Sveriges Pensionärers Riksförbund avdelning 9 Sandvikens Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Gästrikland Söderhamns Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Hälsingland Södra Norrlands RPG distrikt Motororganisationer FAK borg FMK avdelning 27 FMK avdelning 93 Söderhamn Bilkåren MHF Avdelning MHF borg verksamhetsråd SMC borg Hälsinglands Bilkår Politiska partier Folkpartiet borg Socialdemokraterna borg Vänsterpartiet borg Studieorganisationer NBV borg Företag Anders Näslunds Åkeri AB Bröderna Brändts Åkeri i Söderhamn AB Folksam Frakt Centralen i Gestrikland AB Alltransport AB borgs Trafikcenter AB Hällbacka åkeri AB Iggesunds Bruk Länsförsäkringar borg Nordanstigs Oljetransport AB Ockelbo Taxi Skogsfrakt i Delsbo AB Söderhamns LBC AB Ulf Andersson Åkeri AB X-Trafik AB 7/7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER Ett axplock av verksamhetsåret 2012/2013 Antalet unga medlemmar ökar trots liten minskning av totala antalet medlemmar som i juni var 60.550

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SMC:s ÅRSMÖTE VILSTA SPORTHOTELL 3 SEPTEMBER 2011 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 3 Val av två

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län Innehåll Länspolismästaren har ordet 3 Myndighetens strategier: Utveckling i vardagen 6 Mängdbrott 6 Brott i nära relation 6 Gemensamma jurister -

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Hans Norbeck 2001 Notat 13 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en rådgivande

Läs mer

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen.

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen. Inledning 2012 har präglats av en positiv anda och det ekonomiska läget är stabilt för det kommande året. Men arbetet fortgår för att skapa en varaktighet och stabilitet i ekonomin. Det har varit mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer