Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad MN 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION BASVERKSAMHET OPINION KUNSKAP INFORMATION NATIONELLA NTF PROJEKT HASTIGHETSEFTERLEVNAD PÅ STATLIGA VÄGAR SÄKRA UNGA MOPEDISTER TIO ÅR EFTER ZEBRALAGEN VÄRDERING AV TRAFIKSÄKERHET SÄKER CYKLING GER BÄTTRE HÄLSA NYKTRA OCH DROGFRIA TRAFIKANTER SAMVERKAN FÖR SÄKRARE CYKLING I TÄTORT NTF KONSUMENTPROJEKT SAMVERKAN MED POLISEN FÖR BÄTTRE HASTIGHETSEFTERLEVNAD SAMVERKAN FÖR ÖKAD BÄLTESVÄNDNING I TÄTORT HASTIGHET OCH MILJÖ, DEL SAMVERKAN FÖR BÄTTRE HASTIGHETSEFTERLEVNAD ÖKAD CYKELHJÄLMSANVÄNDNING BLAND ÄLDRE CYKLISTER TRAFIKSÄKERHETSPOLICY FÖR IDROTTSFÖRENINGAR ÄLDRERÅD OCH YRKESFÖRARRÅD ÖVRIG VERKSAMHET SVENSKT HASTIGHETSINDEX MONTAGE AV BARNBILSTOLAR DÄCKRAZZIA UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR TIDPLAN PROJEKT NTF JÄMTLAND MN 2

3 NTF:s VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 Detta dokument utgör en översiktlig sammanställning av NTF Jämtlands läns verksamhet för Planen är ett internt dokument för NTF Jämtlands läns och syftar till att ge en samlad, översiktlig bild av verksamheten. Grundförutsättningar för planen är dokumentet NTF-anser och inriktningsdokument för perioden och dels de nationella projekt för 2011 som finansieras via Trafikverket. Under 2011 kommer NTF centralt att göra en större ansökan till Trafikverket i september. Detta kommer inte att påverka verksamheten under Organisation Under 2010 är utgångspunkten att en verksamhetsledare kommer att vara heltidsanställd. Organisationen består även av: Styrelsen Äldrerådet Yrkesförarrådet Medlemsorganisationerna 2. Basverksamhet 2.1 Opinion NTF Jämtlands län avser att antingen gemensamt med NTF nationellt bedriva kampanjer i eller enskilt i ämnen som berör länet. 2.2 Kunskap NTF Jämtlands län avser att sprida kunskap om trafiksäkerhet genom samverkansgrupper, remisser och stöd till andra organisationer och allmänheten. 2.3 Information NTF Jämtlands län avser att driva information om trafiksäkerhet tillsammans med våra MO våra Äldre- och Yrkesförarråd MN 3

4 3. Nationella NTF projekt Nedan listas de aktiviteter som är aktuella för NTF Jämtland under 2011 i olika projekt. De fem första projekten på börjades under 2010 och avslutas under För en utförligare beskrivning av projekten hänvisas till respektive projektplan. 3.1 Hastighetsefterlevnad på statliga vägar I samband med översynen av hastighetsgränser på det nationella, sänktes närmare 150 mil väg från 90 km/tim till 80 km/tim. För att skapa så god acceptans som möjligt för sänkningarna jobbar NTF och NTF-förbunden med ett projekt där NTF och NTF-förbunden sorterar ut fyra vägsträckor per län som i slutet av 2009 fick hastighetssänkt till 80 km/tim. Respektive vägs beredningsunderlag studeras och specifikt konsekvensutredningen. Ur denna plockas fakta fram om brister på vägen, hur CO2- utsläppen påverkas eventuellt restidsförändringar, bullervärden mm. Bristerna på vägen, i form av t ex sidoområden, bilddokumenteras. Därefter genomförs påverkansarbetet mot trafikanterna. Detta sker i olika forum, bland annat med hjälp av vägkantsinformation i samverkan med polismyndigheten, arbetsplatsbesök och besök på publika platser. Mass kommer att få ta del av allt material. I projektet ingår att genomföra två undersökningar i enkätform med inriktning på kunskap. Projektet påbörjades under 2010 med planering och samordning. 3.2 Säkra unga mopedister Av de åringar som dödas eller skadas svårt i trafiken är en förhållandevis hög andel mopedister. Vägverket har inom etappmålsarbetet tagit fram en gemensam strategi för ökad säkerhet på moped (version 1.0). Den gemensamma strategin ska tydliggöra förhållningssättet till Nollvisionens arbete. Huvudstrategin pekar entydigt på att mopedsäkerhet skall vara en naturlig del i trafiksäkerhetsarbetet. Målet är att visa hur antalet dödade mopedister kan halveras och antalet allvarligt skadade kan minskas med 25 procent till år För att lyckas med denna målsättning har tre prioriterade insatsområden tagits fram. Insatserna bygger på Ökad och rätt hjälmanvändning för mopedister, Lägre hastigheter genom minskad trimning av mopeder och Lokal samverkan, där föräldrar, skola och polis är några av målgrupperna. NTF vill bidra till att nå målsättningen genom att fokusera på de prioriterade områdena. Mätningar av rätt hjälmanvändning och hastighet ska ligga till grund för diskussion med föräldragrupper i samband med föräldramöten årskurs 8. Föräldramötena kommer att föregås av en enkätundersökning riktat mot årskurs 9. Projektet påbörjades under 2010 med att vi mätte några mopedister under hösten samt diskuterade upplägg med en skola. Vi har dock märkt en kraftig minskning av antalet mopeder, så det kan bli problem att samla tillräckligt många föräldrar. Tidpunkten för arna blev också olycklig, eftersom vi redan var inne i snösäsongen när arna skulle ske. 3.3 Tio år efter zebralagen Antalet omkomna vid övergångsställen her legat tämligen konstant sedan införandet av den nya lagen om företräde vid övergångsställen. Jämför man åren med noteras till och med en ökning. Personer över 65 år är de som drabbas mest. NTF genomför tillsammans med pensionärsorganisationerna observationer av hur samspelet fungerar mellan fotgängare och fordon, i förhållande till utformningen av övergångsstället. Sammanställningen av hastighetsarna och observationerna delges de berörda kommunerna, med vilka också en dialog genomförs. Media delges resultaten. Projektet påbörjades under 2010 med planering MN 4

5 3.4 Värdering av trafiksäkerhet Projektet går ut på att lyfta aktuella och viktiga trafiksäkerhetsfrågor i den allmänna debatten, såväl lokalt som nationellt. Detta skall ske utifrån lokalt genomförda undersökningar inom speciellt utpekade områden. Undersökningar med olika teman som genomförs över hela landet. Resultaten sammanställs, analyseras och presenteras för. Teman kommer att väljas utifrån NTF:s opinionsbidningsplan och verksamhetsinriktning. Teman som bedöms ha stor inverkan på viktiga indikatorer (målstyrning av trafiksäkerhesarbetet) kommer att prioriteras. Projektet påbörjades under 2010 genom att en enkätundersökning genomfördes om trafiksäkerhetens betydelse vid val av hyrbil. Resultatet har kommunicerats till nationellt. Under 2011 kommer vi att fortsätta med att göra bl.a en undersökning om attityder till cykelhjälm. 3.5 Säker cykling ger bättre hälsa Syftet med projektet är att öka cyklandet, utan att för den skull påverka trafiksäkerheten i en negativ riktning. För att förbättra miljön bör flertalet korta resor flyttas från bil till cykel. Detta påverkar även individens hälsa i positiv riktning, om det säkerställs att resan görs på ett säkert sätt. NTF kommer att kontakta företag, för att få företagsledningar att satsa på friskvård för sina anställda genom att på olika sätt fokusera på cykling. Om företaget vill engagera sig i Cykelutmaningen kommer vi att bidra med en inspirationsdag på företaget. En enklare enkät kring resvanor görs på företagen före och efter aktiviteterna. Material tas fram till såväl företagsledning som anställda. Projektet påbörjades under 2010 genom att vi planerade och tog fram inormationsmaterial. 3.6 Nyktra och drogfria trafikanter NTF ansöker om finansiering för att under 2011 arbeta mot rattfylleri på lokal och regional nivå. NTF Jämtland i samverkan med medlemsorganisationer samt övrigt lokalt nätverk, kraftsamlar mot rattfylleri under två insatsveckor samt under Trafiknykterhetens dag. Insatsveckorna samordnas nationellt och regionalt av NTF. NTF genomför inspirationsaktiviteter för att sprida information om DDD, dess budskap och material. Aktiviteterna vänder sig till lärare, fritidspersonal, drogförebyggare, socialtjänst, organisationer, föreningar m.fl. 3.7 Samverkan för säkrare cykling i tätort Det pågår för närvarande inte några nationellt sammanhållna åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning. Därför bedömer analysgruppen att det finns en risk att cykelhjälmsanvändningen stagnerar på dagens nivå. (Källa: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, 2010:044, Trafikverket) NTF vill med detta projekt ta det nationella ansvaret för att påverka till ökad cykelhjälmsanvändning. Syftet med projektet är i huvudsak att öka andelen cyklister som använder cykelhjälm i tätort, för att på lång sikt bidra till målet om en 35-procentig användning år Projektet ska även bidra till att andelen trafikanter som är positiva till en cykelhjälmslag för alla ökar. Över hela landet genomförs cykelhjälmsar och informationsaktiviteter, med aktiva cyklister i alla åldrar som målgrupp. Aktiviteterna samordnas nationellt och används som en viktig informationskanal. Nationellt genomförs även en reklamfilmskampanj som sprids via såväl köpt som gratis plats (TV, bio, Internet) MN 5

6 3.8 NTF Konsumentprojekt NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten I dag är konsumenten, till skillnad från tidigare, van att själv söka information. Dagens konsument har lärt sig att kritiskt granska produkter och tjänster inom de flesta områden men behöver ofta opartisk kunskap för att kunna göra sitt val. Projektet avser bidra till högre och säkrare användning av skyddssystem bland små barn i bil, säkrare fordon i form av färre trimmade mopeder och bättre däckanpassning för personbilar samt en allmänt högre värdering av trafiksäkerhet inom moped- och däckbranschen. Under 2011 har NTF Konsument valt att fokusera på de tre områden som står för den allra största delen konsumentkontakter för NTF; nämligen barn i bil, mopeder och däck. NTF informerar allmänheten om den nya frivilliga plustestningen av bilbarnskydd samt motverkar all typ av mopedtrimning genom fortsatt samverkan med mopedhandlare inom ramen för Mopedhandlare mot trimning och det så kallade icke trimningsavtalet. Inom ramen för däckval 2011 samlar NTF in kunskap kring däckverkstädernas kunskaper, argument och värderingar av trafiksäkerhet samt hur detta påverkar deras val av produkter i lager och rekommendationer till kund. Intervjuerna följs upp genom att finnas på plats utanför däckverkstäderna och via samtal med kunder samla in data kring det aktuella däckköpet samt vilka värderingar som låg till grund för köpet. 3.9 Samverkan med polisen för bättre hastighetsefterlevnad För att öka engagemanget för hastighetsövervakning hos enskilda poliser genomförs en utvärderad metod i hela landet. Den bygger i första hand på analys av förar, genomförda av NTF tillsammans med NTF-förbunden, på tre sträckor per län. Analysen ger en bild av när på dygnet en majoritet av hastighetsöverträdelserna sker. Media informeras om utfallet av arna och delges information om det nya arbetssättet och när arbetet kommer att inledas. Polisens planering utgår därefter från utfallet av analysen och en längre period av övervakning genomförs. Därefter genomför NTF två efterföljande efterar, för att tillsammans med polisen dra slutsatser av insatserna. Metoden har testats och utvärderats av Trivector ( Trivector Rapport 2010:01 - Polisens trafiksäkerhetsarbete). Slutsatsen var både ur kvalitativt och kvantitativt hänseende mycket positiv Samverkan för ökad bältesvändning i tätort Sedan Rikspolisstyrelsen, Vägverket, NTF och dess länsföreträdare inledde en strukturerad samverkan 2002, har bältesanvändningen i tätort ökat med drygt åtta procentenheter. Tyngdpunkten ligger på att kombinera information och övervakning, en metod som framhålls i Vägverkets djupstudierapporter om bältesanvändningen. NTF:s ambition är att mäta bältesanvändningen i samtliga 290 kommuner. Resultaten används som ett redskap för påverkansarbetet gentemot bilister. Den främsta kanalen för detta är mass som numera årligen efterfrågar resultaten av NTF:s ar och allt oftare vill ha mätresultat från samtliga kommuner i Sverige. Dialogen kommer även att omfatta vikten av att använda bilbältet i baksätet. Under 2010 avser NTF och samarbetsaktörerna på nationell nivå att fördjupa insatserna i de kommuner med lägst bältesanvändning i varje län alt. kommuner med liten befolkningsmängd. NTF kommer att ha ansvaret för nationell samverkan av informationsinsatserna i anslutning till polisens båda inplanerade temaveckor Hastighet och miljö, del 2 Projektet Hastighet och Miljö genomfördes NTF och Naturskyddsföreningen genomförde påverkansinsatser kring hastighetens betydelse för trafiksäkerheten och miljön, i alla län i Sverige. NTF och Naturskyddsföreningen önskar följa upp projektet med genomförandet av två efterar av hastigheterna på 39 sträckor i landet som fått hastighetsgränsen satt till 80 km/tim i samband med Vägverkets andra översyn. Under våren 2011 genomförs den första efteren och resultatet analyseras både ur trafiksäkerhets- och miljöperspektiv. Slutsatserna presenteras för mass på läns- och lokalplan. Under hösten genomförs en ny efter och samma hantering vidtar MN 6

7 3.12 Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Hastigheten är en stor bidragande orsak till att trafikolyckor inträffar och hur konsekvensen av olyckan blir, dvs hur svårt skadade människor blir. Om alla höll hastighetsgränserna skulle många liv sparas. Hastighetsöverträdelser förekommer vid alla hastighetsgränser. NTF genomför i projektet insatser vid hastighetsgränser i tätort. Andelen överträdelser ligger vid dessa hastighetsgränser över 50 procent. Insatserna bygger i första hand på lokala insatser och samverkan med lokala aktörer som t ex skolan, polisen och ideella organisationer. Projektinsatserna omfattar trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det handlar t ex om skolelevers tillgänglighet och säkerhet vid och i anslutning till skolan, men också om insatser på både det statliga och kommunala vägnätet för att öka trafiksäkerheten. NTF:s primära metod är att kartlägga hastighetsbilden på lokal nivå och bedriva påverkansarbete utifrån de lokala förutsättningarna. I projektet läggs också stor vikt vid både regional och nationell samverkan. Detta är speciellt tydligt vid polisens internationella insatsveckor med tema hastighet Ökad cykelhjälmsanvändning bland äldre cyklister Samhällets kostnader till följd av cykelrelaterade skador uppgår till stora belopp. Det allvarligaste problemet för såväl svårt skadade cyklister som omkomna cyklister är huvudskador. En cykelhjälm kan reducera risken att dö av en allvarlig huvudskada med 40 procent. Syftet med projektet är att öka andelen äldre cyklister som använder cykelhjälm. Trafiksäkerhetsombuden i pensionärsorganisationerna får stöd, utbildning och underlag för att sprida information kring cykelhjälmsanvändning i sina respektive föreningar Trafiksäkerhetspolicy för idrottsföreningar Tillsammans med SISU arrangerar vi ett inspirationsseminarium om vikten med att ha en genomtänkt trafiksäkerhetspolicy för idrottsföreningar. Aktiviteten kommer att genomföras i höst MN 7

8 4. Äldreråd och yrkesförarråd För 2011 har vi inte fått något separat verksamhetsbidrag för dessa verksamheter. NTF Jämtlands län avser ändå att driva dessa väl fungerande verksamheter även under I äldrerådet har vi tillsammans med NTF Gävleborg dammat av Trafikkalendern, ett hjälpmedel för trafikombudens planering. Den kommer att spridas till ombuden under våren. I yrkesförarrådet kommer vi troligen att genomföra någon form av kampanjaktivitet även under Övrig verksamhet 5.1 Svenskt hastighetsindex Säker Trafik AB, där alla NTF förbund är delägare, lanserade under 2010 Svenskt Hastighets Index (SHI). SHI består av hastighetsar på yrkestrafik fyra gånger per år. Företagen som väljer att sluta avtal får sedan tillgång till en detaljerad rapport på deras eget företag på nivån registerringsnummer och tidpunkt. Detta kan sedan användas för intern uppföljning. Företagen kan också jämföra sig mota massan av alla andra företag, samma bransch eller andra företag lokalt. Försäljningen kommer att ske främst via bolaget egen personal. NTF Jämtland får betalt per. 5.2 Montage av barnbilstolar NTF har via sin webbshop börjat sälja barnbilstolar. Vi i lokalförbunden ska montera dess i bilarna. 5.3 Däckrazzia Vi har visat intresse för att genomföra Däckrazzian Dock har vi inte fått det bekräftat från Däckbranschen, som har aviserat att man minskar verksamheten. 5.4 Utbildningar, Föreläsningar Vi kan erbjuda föreläsningar och utbildningar till företag och organisationer mot ersättning MN 8

9 6. Tidplan Projekt NTF Jämtland 2011 Värdering av trafiksäkerhet Cykel och Hälsa resvaneundersökning aktiviteter på företaget resvaneundersökning Moped föräldramöten Hastighet statliga vägar kommunikation enkätundersökning mars april maj juni juli aug sep okt dec MN 1 /12 sep sep sep sep

10 Zebralagen observationsar Bältesanvändning bältesvecka insatsvecka bälte bältes Säker cykel hjälm informationsaktiviteter, barn Hastighet polis 11 apr - 13 maj 18 apr - 6 maj maj maj MN 2 /12 sep sep 19 sep - 7 okt 30 maj - 17 juni maj 3 okt - 28 okt

11 Hastighet miljö Hastighetsefterlevnad insatsvecka hastighet insatsvecka hastighet Module Close To utbildning påbörja aktiviteter Äldre cykel utbildning ts-ombud 28 mar - 29 apr apr maj maj maj aug MN 3 /12 26 sep - 14 okt

12 Konsument undersökning däck Trafiknykterhet inspirationsakt DDD insatsvecka trafiknykterhet trafiknykterhetens dag insatsvecka trafiknykterhet Däckrazzia insats maj maj 6-12 juni 29-sep beroende på väder dec 21-dec Kongress Trafiken i skolan MN 4 /12

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

Don't drink & drive i skolan

Don't drink & drive i skolan Don't drink & drive i skolan Genom Don't drink & drive samarbetar vi på NTF med Trafikverket för att förhindra rattfylleri. Don't drink & drive är en nationell verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan

Läs mer

Disposition 2013-02-25. Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv

Disposition 2013-02-25. Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv Disposition Om Nollvisionen Etappmål Tillståndsmål Regionala utmaningar Uppdatering av tillståndmål 2 2013-02-25 1 Vägsäkerhet:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Bakgrund Underlag för den översyn av mål och indikatorer som görs 2015/2016. Syfte Att inventera andra länders

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF Skola 1. Utbildning av personal i grundoch gymnasieskola Trafikundervisning i skolan förekommer idag i begränsad omfattning. I de lägre årskurserna kan den finnas kvar om än sparsamt. NTF kan påvisa för

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen.

Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen. Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen. Session 61, VTI:s Transportforum 9 januari 2014 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna trafikanter.

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande målsättning i kommunen. I januari 2008 presenterade

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 3 Prioriterade trafikantgrupper 4 NTF:s arbetsmetoder 4 NTF Örebro läns styrelse 6 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2013. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 Titel:, Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 Publikationsnummer: 2012:098 ISBN:

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 1 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken

Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken År 22 Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 21 22 Rapport 2:29 Trafikkontoret Issn 113-153 Trafiksäkerhetsprogram för åren 21 22 har tagits fram av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

1. Detta är NTF Stockholm-Gotland... 9. 2. Styrelse och kansli... 11. 3. Efterfrågestyrd verksamhet... 18. 4. Konsumentupplysning och opinion...

1. Detta är NTF Stockholm-Gotland... 9. 2. Styrelse och kansli... 11. 3. Efterfrågestyrd verksamhet... 18. 4. Konsumentupplysning och opinion... 1. Detta är NTF Stockholm-Gotland... 9 2. Styrelse och kansli... 11 3. Efterfrågestyrd verksamhet... 18 4. Konsumentupplysning och opinion... 23 5. Hastigheter och trafikmiljö... 27 6. Trafiknykterhet...

Läs mer

9 av 13 dödsfall i Skåne hade kunnat undvikas.

9 av 13 dödsfall i Skåne hade kunnat undvikas. 13 personer har omkommit i trafikolyckor i Skåne under 2007. 9 av 13 dödsfall i Skåne hade kunnat undvikas. Högst 270 döda det är Riksdagens mål för vägtrafiken 2007, tio år efter beslutet om Nollvisionen.

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Handlingsplan Nationella Viltolycksrådet

Handlingsplan Nationella Viltolycksrådet POLISEN TRAFIKVERKET NATURVÅRDSVERKET LÄNSSTYRELSERNA SKOGSSTYRELSEN SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JÄGARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND VTI BILPROVNINGEN SOS ALARM NTF IF LÄNSFÖRSÄKRINGAR SVENSKA KENNELKLUBBEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Bältesstudie utvalda områden

Bältesstudie utvalda områden Bältesstudie utvalda områden Resultat av bältesstudie på 28 platser i 16 områden med olika demografisk karaktär. Lotta Frejd November 2001 2001 Rapport 5 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning...

Läs mer

28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation

28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation 28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation NTF när det gäller trafiksäkerhet en länk mellan förvaltning och den enskilda människan NTF när det gäller trafiksäkerhet en länk mellan

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 1 Förord En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Äldres fallolyckor på snö och is. Projekt och kunskapsöversikt 2014/15

Äldres fallolyckor på snö och is. Projekt och kunskapsöversikt 2014/15 Äldres fallolyckor på snö och is Projekt och kunskapsöversikt 2014/15 Bakgrund NTF genomför i samarbetet med äldreorganisationerna projektet Äldre gåendes halk och fallolyckor under 2013 2015. Projektet

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 NATIONELLA PROJEKT Projekten blev klara i april i stället för som planerat i dec-jan. Men tidsplanerna justerades inte, så tolv månaders

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år)

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Utgångspunkter Antagen av förbundsstämman den 11 oktober 2015. Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för Civilförsvarsförbundets

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Resultat av observationer 1999-2002 Per-Åke Tjärnberg Juni 2002 2002 Rapport 0201 Förord Våld mot huvudet till följd av cykelolyckor är vanligt och dessutom ofta allvarligt.

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

Prel. Verksamhetsplan 2012

Prel. Verksamhetsplan 2012 LR 12 03 05 Prel. Verksamhetsplan 2012 Verksamheten under 2012 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och Medlemsservice totalt hittills 15 olika projekt och uppdrag. Verksamhetsområde

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer