NTF-Bladet nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NTF-Bladet nr 14 2012"

Transkript

1 NTF-Bladet nr Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen VD har ordet ISO en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt jobba med konkreta detaljfrågor. Att få politiker och trafikingenjörer i kommunerna att prioritera säkerhet framför annat. Att förmå skolorna att se till att närmiljön är säker och att bidra till att eleverna får en god kunskapsgrund att stå på. Att förmå Trafikverk, regionala och lokala beslutsfattare att medverka till att hastighetsgränserna förändras så att trafiksäkerhet och miljö prioriteras. Listan på liknande delområden kan göras lång. Ibland tas nya, generella helhetsgrepp som bidrar till en allt säkrare trafik. Oftast nationellt, men ibland också internationellt. Ett exempel på ett mycket framgångsrikt internationellt arbete är det ursprungliga och kontinuerligt uppgraderade krocksäkerhetssystemet Euro-NCAP. Systemet har aktivt bidragit till att påskynda biltillverkarnas arbete med allt trafiksäkrare bilar. Ganska snart kan vi lägga till ett nytt, strategiskt viktigt instrument i det internationella trafiksäkerhetsarbetet. Det är det internationella ISOsystemet ISO Systemet är framtaget på svenskt initiativ och har processats under många år i standardiseringsvärlden. Arbetet har involverat många människor och de olika nationella standardiseringsorganen. Innan sommaren togs äntligen det sista, viktiga beslutet om att godkänna den nya standarden globalt. Nu pågår arbetet med att översätta standarden till olika språk i alla delar av världen. Också i Sverige. Vi räknar med att den svenska översättningen ska vara officiellt godkänd inom någon månad. I praktiken medför det att allt fler företag och organisationer kommer att arbeta med trafiksäkerhet som en integrerad del i sina kvalitetssystem. I hela världen. Och idén kom ursprungligen från det lilla landet i norra Europa. Heja Sverige! Heja Sverige! Jan Sandberg Jan Innehåll Sid 1 Sid 2 Vd har ordet Ny bilförsäkring under utveckling efter överraskande forskningsresultat Kalendarium den 28/9-11/ /9 Fre NTF Styrelsemöte Tid: Plats: Konferens Vimpeln, rum 6, entréplanet NTF:s kansli Sid 3 Sid 4 Sveriges bilister behöver och vill ha hjälp med att hålla hastighetsgränserna! I huvudet på en styrelse NTF Uppsala län 2014 NTF-Bladet nr 14 Sid 1 (5)

2 Pressmeddelande från Folksam: Ny bilförsäkring under utveckling efter överraskande forskningsresultat - kan rädda över 40 liv per år Forskningsprojektet Grönt ljus visar att det går att stimulera bilförare till en säkrare och miljövänligare körstil om de belönas med en lägre försäkringspremie. Förutom att bilföraren själv kan spara tusenlappar i premier och bränslekostnader, så skulle över 40 liv per år kunna räddas. Koldioxidutsläppen skulle dessutom minska väsentligt. Folksam avser att utveckla en ny typ av bilförsäkring baserad på resultaten från projektet. Projektet som Folksam genomfört tillsammans med Trafikverket, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och SalusAnsvar visar att en ny sorts bilförsäkring kan stimulera bilförare till en säkrare körstil och att det är möjligt att mer än halvera bilförares hastighetsöverträdelser. Cirka 250 privatbilister har deltagit i projektet. För att kunna säkerställa forskningsresultatet slumpades deltagarna i en testgrupp och en kontrollgrupp. Med hjälp av GPS-utrustning har bilens hastighet i förhållande till vägens tillåtna hastighet mätts, men det var bara testgruppen som fick direkt återkoppling på hastigheten i bilen. Genom att köra enligt gällande hastighetsgräns kunde de få upp till 30 procents rabatt på försäkringspremien. Bild på Grönt ljus-display vid grön körning. Foto: Folksam Resultatet av försöket visar att den totala hastighetsöverträdelsen mer än halverades i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Om alla körde med liknande system skulle över 40 liv kunna räddas varje år och 300 svåra personskador undvikas, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam. Förutom ökad trafiksäkerhet gynnar hastighetssänkningen både miljön och försäkringskunden. Bilförarna i testgruppen har i genomsnitt sparat cirka kronor per år genom lägre försäkringspremie och sänkt bränsleförbrukning. 90 procent av förarna fick sänkt premie tack vare sin körstil. I projektutvärderingen svarade 75 procent av testförarna att de skulle vilja ha en liknande försäkring i framtiden. Vi vässar Folksam för framtiden genom att utveckla en modern och mer rättvis bilförsäkring. Hittills har det varit svårt för försäkringstagarna att påverka sin premie. Kunskaperna från Grönt ljus kombinerat med modern teknik kommer göra det möjligt för oss att belöna kunder med säker körstil. Det kommer spara liv, ge mer pengar i kundens plånbok samtidigt som det är bra för miljön, säger Daniel Eriksson, produktchef Folksam. NTFs vd Jan Sandberg tycker till om resultatet av Folksams test: Text och bild: - Folksams test är intressant. Det jag tycker man borde kunna utveckla vidare är att använda mer kostnadseffektiv teknik. Dom av oss som kör med NTF: s egen ISA hastighets-app i en smartphone förstår att det borde kunna gå att få ned de fasta kostnaderna ordentligt. Låga fasta kostnader ihop med märkbara premiesäkningar borde bli en kundefterfrågad produkt. Rätt fart heter NTF-appen som Jan Sandberg hänvisar till i sitt uttalande härintill. Denna applikationen till din mobiltelefon hjälper dig att hålla hastighetsgränsen - för säkerhetens, miljöns och plånbokens skull. Läs mer om appen och var den kan laddas ner genom att klicka HÄR. NTF-Bladet nr Sid 2 (5)

3 Sveriges bilister behöver och vill ha hjälp med att hålla hastighetsgränserna! Över hälften av trafiken på våra vägar sker över gällande hastighetsgränser. Men nu visar en färsk undersökning som NTF genomfört att åtta av tio är helt eller delvis positiva till att nya bilar utrustas med tekniskt system för att hålla hastighetsgränserna. Drygt 70 procent anser dessutom att en sänkt premie på bilförsäkringen skulle vara ett bra sätt att få fler NTF:s eget stöd för hastighetsanpassning att bli positiva till tekniska stödsystem. - NTF Rätt Fart finns för både I-phone och android mobiler. Foto: NTF/Coredination AB Hastigheten är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Ju högre hastighet desto fler olyckor och allvarligare skador. Trots detta sker mindre än hälften av den totala vägtrafiken inom rådande hastighetsbegränsningar och under åren rapporterade polisen över fortkörare. Men en färsk undersökning där NTF tillfrågade cirka personer, visar att en klar majoritet, 77 procent, är positiva till att nya bilar utrustas med tekniskt system för att hålla hastighetsgränserna. En klar majoritet av alla tillfrågade, 59 procent, vill ha en tvingande lag. Kvinnor är ännu positivare än män. Vi har ju under flera år varit tydliga med att alkolås ska vara obligatoriskt i alla nya personbilar, bussar och lastbilar så snart detta är möjligt. Vår undersökning visar att kravet stöds av 83 procent. Tiden är mogen för bilindustrin att ta detta steg och höja tempot, säger Jan Sandberg. NTFs undersökning visar också att försäkringsbranschen, genom sänkta premier på bilförsäkringen, kan bidra till att driva på utvecklingen. Drygt 70 procent är nämligen positiva till en sådan åtgärd från försäkringsbolagen. Nyligen släpptes resultatet av projektet Grönt ljus, där testförare av ett GPS-system fick möjligheten att sänka sina premier om de körde inom gällande hastighetgränser och utfallet blev mycket positivt. Resultatet av NTFs undersökning visar att det är dags för hela försäkringsbranschen att ta tag i denna fråga, menar Jan Sandberg. Enkätundersökningen visar att det överlag finns en mycket positiv inställning till tekniska stödsystem. Över 90 procent instämmer helt eller delvis med att det vore positivt om nya bilar var utrustade med bältespåminnare på samtliga sittplatser. Ladda ner/läs hela undersökningen: Frågor besvaras av NTFs vd Jan Sandberg tfn NTF-Bladet nr Sid 3 (5)

4 Nytt från förbunden - denna gång från NTF Uppsala: I huvudet på en styrelse NTF Uppsala län 2014 Under 2011 och 2012 arbetar NTF Uppsala läns styrelse extra med utvecklingsfrågor, en fråga som alltid är aktuell men som ibland kräver extra fokus. Hur ska NTF Uppsala län utvecklas, vilka strategier ska användas, hur ska vi finansieras? Hur ser NTF Uppsala län ut 2014? Vi är långt ifrån färdiga NTF Uppsalas styrelse Styrelsens tre nyckelord är Affärsverksamhet, Regional samverkan och Återväxt. NTF lever i ständig förändring i takt med samhällsutvecklingen. Trafiksäkerheten och miljöhänsynen går numera hand i hand. Vårt uppdrag att genom information och påverkan verka för en säkrare trafik och hållbarare miljö fortsätter alltjämnt. Men de ekonomiska förutsättningarna har förändrats radikalt. Med anledning av detta har styrelsen diskuterat en del åtgärder för att finna både en effektiv och efterfrågad verksamhet samt hitta lämpliga vägar för att bli mer egenfinansierade. För att komma vidare inom de tre nyckelområdena har fyra punkter diskuterats: 1. Vad med kvalitet finns i vår verktygslåda? Inom Säker trafiks produkter (=del av vår verktygslåda) finns flera kvalitetssäkrade uppdrag. Ska vi fokusera på dessa uppdrag eller göra andra saker också? Hur får vi kvalitet i alla våra uppdrag? 2. Lokalt etablerade regionalt samverkande. Hur kan vi samverka mer med Säker Trafik Sverige AB, mer med andra länsförbund? Samverkan ska innebära att det finns samma kvalitet, kompetens och utförande i hela landet, men om samverkan fungerar, behöver inte alla länsförbund inneha all kompetens. Länsförbunden bör initiera vilka kunder som finns lokalt och hur dessa kan/ska bearbetas. Länsförbunden har ett stort ansvar för att utvecklingen inom Säker trafik blir positiv. Möjligheten att påverka utvecklingen genom samverkan bedöms som bra och troligen den enda möjliga framkomliga vägen. 3. Kompetensutveckling för all personal. Kompetensutveckling är allmänt sett bland de viktigaste ingredienserna för att kunna vara aktiv i en utvecklande verksamhet. Även styrelsens kompetensutveckling är viktig, den kan t ex utvecklas genom att styrelsen mer deltar i NTFs projekt. NTF-Bladet nr Sid 4 (5)

5 Vi bör skaffa oss mera kunskaper om hur landstinget, kommunerna, trafikföretag och allmänheten bäst kan påverkas till att efterfråga våra tjänster. Hur det inte minst kan vara lönsamt att använda oss i trafiksäkerhets- och trafikmiljöarbetet. NTFs konsultativa objektiva verksamhet kan vara framgångsrik för ex. kommuner när trafiklösningar skall planeras och presenteras. 4. Stärka NTFs varumärke. Använd NTFs unika möjligheter att bilda opinion för säkrare trafik. Claes Litsner Under 2011 och 2012 besöker vår ordförande Christer Olmenius och Claes Litsner samtliga kommuner som en del i det pågående uppdraget. Det krävs ändå ett aktivt arbete från flera håll för att locka kommunerna som kunder. Troligen behövs det både formella och informella samtal och åtgärder. Alla i styrelsen måste använda sina möjligheter för att informera om vad vi har att erbjuda för insatser för att få en bättre trafiksäkerhet och hållbarare trafikmiljö. Diskussionen inom NTF Uppsala läns styrelse pågår för fullt. I slutet av oktober träffas styrelsens arbetsutskott, valberedning och stadgegrupp för att gemensamt ta ett steg ytterligare framåt. Ekonomin är för närvarande i balans, men verksamheten måste utvecklas för att möta omvärldens behov. För närvarande levereras trafiksäkerhetsarbete i Uppsala län med hjälp av 9 personer med specifika kompetenser, ett tjugotal medlemsorganisationer (MO) samt genom samverkan med närliggande länsförbund i centrumregionen. Det är fortfarande långt kvar till Nollvisionen även i Uppsala län och NTFs arbete måste därför fortsätta. Styrelsens engagemang är en viktig del i det arbetet. / Claes Litsner, Uppsala, september 2012 NTF-Bladet nr Sid 5(5)

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer