Verksamhetsberättelse NTFs centrala yrkesförarråd-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd-"

Transkript

1 Jönköping Verksamhetsberättelse NTFs centrala yrkesförarråd- Allmänt I februari 2005 fick Centrala Yrkesförarrådet en ny sekreterare/handläggare. Mattias Holmqvist ersatte Lasse Holm som går vidare som verksamhetsansvarig för QIII. Mattias Holmqvist arbetar som trafikkonsulent på NTF i Jönköpings län sedan 8 år tillbaka. Hemsidan ntf.se/yrkestrafik Centralt Aktiviteten på undersidan till har under året legat nere. Sekreteraren har tillsammans med Centrala Kansliet haft diskussioner om ombyggnad/omstrukturering på hemsidan. I december så släckte vi ner undersidan. I början (januari/februari) av 2006 startar vi upp den nya undersidan. Nätverk för kvinnliga yrkesförare Under 2004 initierade och finansierade Rådet ett pilotprojekt i Skåne för skapande av ett lokalt nätverk för kvinnliga yrkesförare. Rådet initierade och finansierade ett motsvarande projekt i Stockholm under I projektet har man haft 3 träffar, och det är i dagsläget ca 29 medlemmar. Nätverket har också genomfört en riktad grundkurs med 19 deltagare. Slutrapporten finns som bilaga 1. Utbildningar För Centrala Rådet Den 2 juni bjöd Centrala Yrkesförarrådet in Sören Nordlund från Högskolan i Dalarna för att föreläsa om människan och trafik och hur dessa två fungerar ihop. Sören bjöd på en underhållande och intressant föreläsning där människan hjärna stod i centrum. Rådet diskuterade med Sören hurvida Rådet kan använda oss av hans lära i projekt och verksamheter. Rådet förre sekreterare Lasse Holm stod som föreläsare nummer två. Han föredrog ingående om QIIIs bedömningssystem och hur man tänkt tillämpa det. Rådets ledamöter anser att QIII är ett mycket intressant verksamhet och följer utvecklingen för QIII med stort intresse. Regionalt Rådet har under året verkat för att fler från de lokala råden deltar i NTF-organisationens utbildningsprogram. Under året har länsförbundet genomfört sju utbildningar riktade till målgruppen yrkesförare. Erfarenhetskonferens för handläggare vid NTF Förbunden I november 2005 genomförde Centrala Yrkesförrådet sin årliga konferens. I år var målgruppen de handläggare i NTFs länsförbund som arbetar med yrkesförråden/yrkestrafikråden eller Nätverken för yrkestrafik. Konferensen var tvådelad, den första delen (dag1) förlagd till Vikinglines konferenscenter och del två (dag 2) på båten. Resan gick mellan Stockholm och Mariehamn på Åland. Till konferensen var det 26 personer anmälda inkl. CYFRs ledmöter.

2 Dag1 Dag 1 inleddes av Ordförande i Centrala Yrkesförarrådet Per-David Wennberg. Han hälsade alla välkomna till konferensen och pratade om vikten av att träffas och utbyta erfarenheter. Han hälsade också Göran Forsen VD, Sveriges Åkeriföretag välkommen. Göran Forsen gav in inblick i Svensk Åkerinäring. Han berättade bland annat att transporter på väg står för mer än hälften av de tranporter som görs, jämfört med sjöfart och järnväg. Av lastbilstransporterna är resor under 10 mil de allra vanligaste. Hälften av åkerierna i Sverige är så kallade en-bils åkare, de står för ca 50 %. Åkerier med 2-5 fordon står för ca 35%. Antalet lastbilscentraler tenderar att bli färre, fast större. Göran påvisade en positiv tendens för åkerinäringens omsättning. Åkerinäringen består till allra största delen av män. Bältesanvändningen har ökat de senaste åren, men enligt Göran fortfarande alldeles för låg. Efter lunch var det dags för dagens andra föreläsare Tommie Westerlund från Bussbranschen. BR är BR är intresseorganisation för den yrkesmässiga busstrafiken. De har närmare 400 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik. Lokal och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter, landsbygdstrafik, skolskjutsar, sjukresor, expressbusstrafik, flygbusstrafik samt turist- och beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Tommie berättade om BRs arbete med trafiksäkerhet. Att åka buss är det säkraste sättet att färdas i Vägtrafiken enligt Vägverket. Vanligast är att busspassagerare skadad vid av och påstigning. Tommie berättade om den tragiska olyckan mellan en timmerbil och en skolskjuts vid Indal i Sundsvalls kommun. Tillsammans med NTF har BR arbetat fram en material för framförallt äldre. Då de är en stor målgrupp som färdas i buss. Efter eftermiddagskaffet fick Niclas Eriksson från NTF Uppsala berätta om hur YFR i Uppsala arbetar. Rådet i Uppsala har startat upp ett arbete som går ut på att bland annat kartlägga hur väl rådet är känt bland sina egna medlemmar. Man har gjort en enkätundersökning som man skickat ut till de organisationer som finns representerade i YFR. Niclas berättade också hur YFR i Uppsala har engagerat sig i regional samling under året. Konferensens första grupparbetet utgick ifrån sitt eget YFR. Gruppen delades in i bikupor där man skulle beskriva sin verksamhet utifrån föreslagna punkter: Sammansättning av rådet/nätverket (Antal och organisationstillhörighet mm) Hur ofta träffas rådet/nätverket. Hur arbetar rådet idag? mest egna möten eller projekt/opinionsbildning/övrig verksamhet. Ge gärna exempel. På vilket sätt är de knutna till NTF förbundet (styrelseplats mm) Vilka är de tre största fördelarna som ni ser med ert YFR/YTR/NTR. Vilka är de tre största problemen som ni ser med ert. I varje grupp fanns en ledamot från CYFR för att lyssna in diskussionerna. Efteråt följde en kort redovisning från varje grupp, tanken var framförallt att man inom bikuporna skulle få diskutera sitt Råd och utbyta erfarenheter. Innan ombordstigningen på båten demonstrerade Per-David Wennberg de sk. Fatal Vision Goggles. Det är glasögon som visualiserar olika promillehalter. P-D berättade att man inom Transport hade använt dessa. Han poängterade att det är viktigt att man använder glasögonen på rätt sätt, och att de som ska demonstrera dessa har fått utbildning på dessa innan. Kvällen avslutades med en god och trevlig middag på båten.

3 Dag 2 Efter frukost så inledde vi med en praktisk demonstration av Fatal Vision Goggles. Några av deltagarna fick pröva att gå längs en streckad linje och sätta sig i en stol. Vilket inte var helt enkelt med starkaste glasögonen på. Per-David poängterade att det är viktigt att komma ihåg att man har omdömet kvar vilket inte är fallet i verkligheten. CYFRs sekreterare och handläggare Mattias Holmqvist berättade om CYFRs viljeinriktning och verksamhetsplanen för Han underströk att det nu finns tillfälle för deltagarna i grupparbetet att påverka CYFRs verksamhetsplan för De nationella projektledarna, Per Stigmar och Cecilia Brissman från Centrala Kansliet i Solna var också med på resan och berättade om 2006 år nationella projekt som heter Yrkestrafiken Deltagarna fick möjlighet att ställa direkta frågor till projektledarna, frågor kring projektet fanns också i grupparbetet. Andra dagens grupparbete var en direkt följd av första dagens grupparbete. Handläggarna fick möjlighet att påverka CYFRs inriktning och vilket stöd man önskade med gruppfrågorna: På vilket sätt vill ni att CYFR ska arbeta för att på bästa sätt stötta och stödja er som handläggare? På vilket sätt vill ni att CYFR ska arbeta för att på bästa sätt direkt stötta och stödja ert råd/nätverk? På vilket sätt kan CYFR och dess handläggare hjälpa till att förstärka de tre största fördelarna med er råd/nätverk? På vilket sättt kan CYFR och dess handläggare hjälpa till att lösa de tre största problemen med ert råd/nätverk. Hur kan de lokala yrkesförarråden kan vara delaktiga i det nationella yrkestrafikprojektet 2006? Efter lunch fick varje grupp redovisa i skrift och muntligt vad man kommit fram till. Några punkter var: Att man önskade regionkonferenser, där man utbildade i delaktigt och i projekt. Marknadsförningen av yrkesförarråden och att man centralt tog fram marknadsförningsmaterial. Handläggaren skulle få utökad arbetstid. En viktig uppgift är för handläggaren att stötta de mindre förbunden. Man undrade också hans roll i nationella projektet. Det är råden som ska kunna utföra projekten. Hemsidan måste uppdateras och bli lättare att hitta. Stötta och stödja fackförbunden lokalt. Klargöra rollerna i YFR/YTR/NYR CYFR ska fungera som dörröppnare dra grova penseldrag Fylla på kunskapsbanken både för handläggare och ordförande i de lokala råden. Per-David Wennberg summerade dagarna och tackade alla för visat intresse och deltagande. Mattias Holmqvist lovade att skicka ut en utvärdering via mail till samtliga deltagare inom en vecka. Bilaga 2. Utvärdering av konferensen

4 Regionalt och lokalt stöd I året har sekreteraren/rådet prioriterat att möta så många lokala yrkesförrråd/yrkestrafikråd/nätverk för yrkestrafik som möjligt. Träffarna är en av grundstödet till länsförbunden och de lokala råden/nätverken. Under 2005 har följande träffar genomförts: 9 mars Yrkestrafiknätverket i Östersund (i samband med CYFR möte) 15 mars Träff med YTR i Stockholm gm Kjell Kronvall. 26 april Träff med YFR i Uppsala 19 maj Träff med YTN i Sörmland 1 Juni Träff med YFR i Linköping (i samband med CYFR möte) 7 juni Träff med YFR i Halland 31 augusti Träff med YFR i Jönköping 6 september Träff med YFR i Kalmar (i samband med CYFR möte) 6 december Träff med YRF i Västernorrland (i samband med CYFR möte) 14 december Träff med YFR i Örebro NTFs planeringsprocess för projekt Sekreteraren har under året haft täta kontakter med de nationella projektledarna för att ta fram underlag för ett nationellt projekt som riktar sig till yrkestrafiken, både genom möten i Solna, e-post och telefonkontakt. Rådet har via AU och sammanträdena fått lämna synpunkter och åsikter. Under året har Göran Wrene ledamot i CYFR från livs, varit med i arbetsgruppen för hastighet. Nätverksbyggande Under året har Sekreteraren/Rådet varit närvarande vid två tillfällen för nätverksbyggande. QIII seminarium den 25 augusti Regional samling i Uppsala den 20 september Gränsöverskridande yrkestrafik Flera lokala råd har påtalat vikten att försöka påverka den gränsöverskridande yrkestrafiken med trafiksäkerhetsinformation. Rådet skall under året undersöka i vilken grad andra organisationer, myndigheter och rederier m.fl. arbetar med frågan lokalt såväl som nationellt. Under 2005 blev Rådets ordförande och sekreterare tillfrågade att delta vid ett möte i Polen på inbjudan av den svenska konsuln i Gdansk ang. yrkestrafiken som går mellan länderna. Tyvärr hade ingen möjlighet att delta, utan istället åkte Hans Söderstöm som representant för NTF organisationen Bilaga 3. Minnesanteckningar från mötet Sammanträden Centrala Yrkesförarrådet har under året haft 4 protokollförda möten. Varje möte har förlagts till ett länsförbund och deras Yrkesförråd/Yrkestrafikråd/Nätverk för Yrkestrafik. Mötesplatserna under året har varit: 11 mars i Östersund 2 juni i Linköping 7 september i Kalmar 7 december i Härnösand Utöver dessa möten har AU bestående av ordförande Per-David Wennberg, Vice ordförande Tord Almlöf och sekreteraren Mattias Holmqvist träffats 3 gånger för att förbereda möten och konferensen.

5 Möten med förbundsledningarna CYFR har under 2005 fortsatt det arbetet som inleddes under 2004 med att träffa förbundsledningarna för de fackliga organisationerna en gång per organisation. Syftet med träffarna har varit att ta reda på respektive organisations ställningstagande och inställning till trafiksäkerhet och de lokala yrkestrafikråden och CYFR samt att lyfta trafiksäkerhetsfrågan för förbundsledningen. Träffarna har genomförts tillsammans med NTFs VD Monika Öhman, Centrala Yrkesförrådets ordförande Per- David Wennberg, Centrala Yrkesförrådets ledamot i respektive fackförbund samt Rådet sekreterare. Under 2005 genomfördes träffar med fackledningen inom SEKO, Kommunal och Handels. Träffarna har varit av informell karaktär och upplevts som positiva från båda parter. Övrigt Rådet gjorde under våren en skrivelse ang. timmertransporterna i samband med stormen Gudrun. Skrivelsen kommunicerades ut till : NTFs hemsida. Förbundsordförandena i de fackliga organisationer som ingår i CYFR VD för TYA Samtliga NTFs länsförbund, chefkonsulent och handläggare för YFR/YTR Näringsdepartementet Ulrika Messing Bilaga 4. Svar från Näringsdepartementet Utöver detta kommunicerades uttalandet i TV4 Halland, Radio P4 Jönköping. Allmänna kontakter Under året har sekreteraren haft flera kontakter med handläggare vid länsförbunden och ordföranden i de lokala råd/nätverk genom e-post och telefon. Centrala Yrkesförarrådet Per-David Wennberg Sekreterare/Handläggare Mattias Holmqvist

6

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

GympaNYTTigt. December 2014

GympaNYTTigt. December 2014 GympaNYTTigt December 2014 Gruppfoto Norrlandsgymnaster under Norrlansmästerskapen i Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Gävle 1014 FOTO: Elisabeth Berglund INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 3 Nya medarbetare...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer