Trafiksäkerhet i bussbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet i bussbranschen"

Transkript

1 Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November Notat 11

2 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört en enkätundersökning bland samtliga bussföretag i Stockholms län. Syftet med enkätundersökningen var främst att få ett litet mått på hur olika trafiksäkerhetsfrågor behandlas i bussföretagen. Under våren arrangerade Vägverket och NTF Stockholms län en seminariedag för bussbranschen. Syftet med dagen var att sprida kunskap om trafiksäkerhet och att skapa kontakt med busstrafiken. Enkätundersökningen blir därför också en liten uppföljning på denna seminariedag. Nedan följer en sammanställning av genomförande och enkätsvaren. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Projektledare har varit Kjell Cronvall och Lasse Holm. Sammanställning och analys är gjord av Anna-Sofia Holmquist. Ett tack riktas till de bussföretag som deltagit i undersökningen. Solna i november 2000 Hans Norbeck Kanslichef 2

3 Bakgrund Busstrafiken i Stockholms län utgör en betydande del av det totala trafikarbetet. Bussförarnas beteende blir därför lätt normgivande för övriga förare. Bussbranschen har hittills inte hört till de branscher som bearbetats inom trafiksäkerhetsområdet. Här bör det därför finnas god potential för att implementera trafiksäkerhetsfrågor. Bristande trafiksäkerhet kostar både liv och pengar. Den drabbades lidande går inte att värdera i pengar. För företaget innebär sjukfrånvaro, dödsfall, rehabilitering och försäkringar stora och onödiga pengar. När det gäller trafiksäkerhet kan man komma långt genom att uppmärksamma på t ex hastighetsanpassning, bilbälte, droger, fordonssäkerhet och kör- och vilotider. Allt fler företag inser att det lönar att lyfta fram säkerhetsfrågorna i verksamheten. Ett sätt att göra detta är att utarbeta en trafiksäkerhetspolicy. I policyn framgår på vilket sätt företaget tänker ta sitt ansvar för kvalitén i sin transportverksamhet. Här följer några exempel på vad en trafiksäkerhetspolicy kan innehålla: att följa tillämplig lagstiftning och övriga krav inom trafiksäkerhetsområdet att kommunicera säkerhetsarbetet i form av policy, mål, åtgärder och resultat till alla berörda att utbilda och informera i säkerhetsfrågor som rör verksamheten att införa ett kvalitetssystem som leder till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten inom verksamheten att hålla trafiksäkerhetspolicyn tillgänglig för allmänheten så att företaget identifieras som företrädare för verksamheter som värnar om trafiksäkerhet Mål Målet med undersökningen var att sända ut en enkät till samtliga busstrafikföretag i Stockholms län och att minst 90% av busstrafikföretagen skulle besvara enkäten. Metod Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning, med en skriftlig enkät som skickades till samtliga bussföretag i Stockholms län. Lista på bussföretagen och adresser fick förbundet från Länsstyrelsen. Enkäten innehöll frågor om antal bussar och förare i busstrafikföretagen samt frågor om bälte, hastigheter och andra trafiksäkerhetsfrågor. Tillsammans med enkäten skickades ett följebrev. I brevet förklarades syftet med enkäten och en kort beskrivning av en trafiksäkerhetspolicy. För att underlätta för företagen att besvara medsändes också ett förfrankerat svarskuvert. Förhoppningen var att svarsfrekvensen då skulle bli större. Enkäten skickades ut en gång med två påminnelser. Kopia på enkät och följebrev finns i bilagan. Resultat Förbundet sände brev och enkät till sammanlagt 125 busstrafikföretag i länet. Av dessa har 63 företag, d v s hälften av företagen, besvarat och återsänt enkäten. Två företag svarade att de endast har veteran- eller museibussar och har därför utgått i undersökningen. Deras svar finns dock med i sammanställningen av samtliga svar, som finns i bilaga. De 61 företag som då återstår har uppgivit en busspark på bussar. Många av företagen har endast en eller några få bussar. Sex företag har tillsammans drygt 90% av den samlade fordonsparken. Följande avsnitt är en sammanfattning av enkätsvaren. Samtliga svar redovisas utförligt i bilagan. 3

4 Bälte i bussarna Företagen uppgav att det finns bälte på förarplatsen i 566 bussar, alltså i 13% av alla bussar. Åtta av tio företag, 84%, svarade att de tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bussarna är utrustade med bälte på förarplatsen, se figuren nedan. Hur viktigt är det att era bussar är utrustade med bälte på förarplatsen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% mycket viktigt viktigt inte så viktigt ej viktigt Ett vanligt svar bland de företag som tycker att det inte är så viktigt eller inte viktigt är att förarens rörelsefrihet blir dålig vilket försvårar för biljetthantering m m vid många på- och avstigningar eller att man har endast kör korta sträckor och körningar i stadstrafik med många stopp på vägen. I cirka 450 bussar, alltså i 10% av alla bussar, finns bälte på passagerarplatserna, men flera företag påpekar att det bara gäller vissa passagerarplatser. Sju av tio företag, 72%, svarade att de tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bussarna är utrustade med bälte på passagerarplatserna, se figuren nedan. Hur viktigt är det att era bussar är utrustade med bälte på passagerarplatserna? 0% 20% 40% 60% 80% 100% mycket viktigt viktigt inte så viktigt ej viktigt Ett vanligt svar bland de företag som tycker att det inte är så viktigt eller inte viktigt är att passagerarna sällan åker längre sträckor. I de sex företag som står för 90% av bussparken är utrustningen av bälte lägre. Detta gäller såväl förar- som passagerarplatser. Sammanlagt för dessa företag finns bälte på 8% av förarplatserna och på 5% av passagerarplatserna. Den 1 oktober 1999 kom en ny lag om bilbältesanvändning. Alla som färdas i personbil och lastbil måste använda bilbälte, liksom de som sitter på platser i buss med bälte. Undantaget för taxi- och bussförare finns inte längre. Bussföretagen fick också svara på frågan om lagen har påverkat företaget. Drygt ett av fyra företag, 28%, svarade att lagen påverkat företaget och då oftast positivt genom att alla förare numera använder bälte eller att bälte för föraren finns med i tankarna vid nyanskaffning av bussar. Det vanligaste svaret bland de som svarat nej på frågan är att man alltid använt bältet, även innan lagen tillkom. Några företag som svarat nej hänvisar till att det inte finns några bälten monterade. 4

5 Respekt för hastighetsgränserna I princip alla bussföretag, 97%, svarade att de tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att deras bussförare håller hastighetsgränserna ofta med motiveringen att det handlar om deras trovärdighet. Tre av fyra företag svarade att de anser att de egna förarna ofta håller hastighetsgränserna och en av fyra företag svarade alltid. När de gäller förare från andra bussföretag anser knappt hälften att dessa förare ofta eller alltid håller hastighetsgränserna medan ett av tio svarade sällan. Fyra av tio företag kunde inte ge något svar om andra förares hastighetsanpassning, se figuren nedan. Hur ofta håller bussförarna hastighetsgränserna? antal företag alltid ofta sällan vet ej egna förare andras förare Inte helt oväntat är svaret alltså att man anser att de egna förarna är mer laglydiga än andra förare, men det är också en stor andel som inte velat eller kunnat bedöma andra företags förare. Säkerhetsinformation vid resor I enkäten frågades också om förarna informerar passagerarna om brandsäkerhet, bältesanvändning och utrymningsvägar innan resan påbörjas. Här var svaren relativt jämt föredelade, 24 företag svarade ja och 25 företag svarade nej. Åtta företag svarade vet ej. Fem av de sex största företagen svarade nej på frågan med motiveringen att det är många på- och avstigningar och att passagerarna sällan åker längre sträckor. Flera av företagen som svarat nej har också angivit att de kör handikapptransporter och därmed måste hjälpa passagerna med bältet och annat. Flera av de företag som svarat ja på frågan uppger att information ges om det handlar om längre resor med samma passagerare. Policy för mobiltelefon Tre av fyra företag tillåter förarna att tala i mobiltelefon under körning. Några påpekar att det endast gäller korta samtal. Bland de företag som inte tillåter mobilsamtal uppgav några att görs undantag om det är fel på det vanliga kommunikationssystemet. Knappt tre av fyra av de företag som tillåter mobiltelefonsamtal under körning har inte krav på handsfree. Trafiksäkerhetspolicy Över hälften av bussföretagen, 58%, svarade att de har en policy som reglerar hur busstransporterna ska utföras när det gäller trafiksäkerhet. Vanligaste punkten i policyn är mjuk, lugn och säker körning. Andra punkter som återkommer är däck samt broms- och säkerhetskontroller. Några företag säger att trafiksäkerhetskrav regleras i avtal med entreprenörer eller upphandlare. 23 bussföretag, alltså 38%, svarade att de inte har någon trafiksäkerhetspolicy, men 12 av dessa svarade att de har planer på att införa en sådan inom ett eller ett par år. Sju företag svarade att de inte har några planer på att införa någon policy. Deras motivering är exempelvis att det inte behövs eftersom detta är självklara saker eller att man har duktiga chaufförer som vet vad det handlar om. 5

6 Kunder som ställt krav Den sista frågan i enkäten handlade om företagen någon gång haft kunder som ställt trafiksäkerhetskrav på transporterna. Hälften av företagen uppgav att de haft kunder som ställt olika krav. Vanliga krav som ställts är på bälte, hastigheter och mjukt körsätt. Slutsatser Svarsfrekvensen i undersökningen blev långt ifrån den förväntade. Trots två påminnelser har endast hälften av företagen besvarat enkäten. Detta kan tolkas som att intresset för trafiksäkerhetsfrågor är relativt svalt inom bussbranschen. Här kan man jämföra med taxibranschen. Sedan flera år tillbaka pågår ett intensivt arbete med att bearbeta taxibranschen att på olika sätt lyfta fram trafiksäkerhetsfrågorna i sin verksamhet. Det verkar nu också som om detta börjar ge goda resultat. Våren 1999 sände NTF Stockholms län ut en enkät med motsvarande frågor till beställningscentralerna i Stockholms län. Svarsfrekvensen blev då 72%. Undersökningen visar att det idag verkar vara mycket få bussar i länet som är utrustade med bälte, såväl på förar- som passagerarplatser. Inställningen till bälte, speciellt på förarplatser, förefaller vara mer positiv bland företag som har längre körningar. När det gäller trafiksäkerhetspolicy får man genom svaren en känsla av att företagen som uppgett att de har en policy kanske inte alltid har en policy i den omfattning eller på den nivå som ofta hänsyftas till inom trafiksäkerhetsbranschen. Många gånger får man uppfattningen att det kanske mer är en praxis utifrån sunt förnuft, vilket visserligen inte är fel, än ett dokument som tydligt visar vad som gäller och kontinuerligt följs upp och behandlas. Avslutningsvis kan man konstatera att det förefaller finnas god potential för att bearbeta bussbranschen i dessa frågor om man utför ett lika intensivt arbete som det som gjorts och görs för taxibranschen. 6

7 Bilaga I följande tabeller redovisas samtliga svar samt öppna svar och kommentarer på enkätfrågorna. 7

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002 Sammanfattning Inregia har

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Abstrakt Följande undersökning är en utvärdering gjord på

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer