Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008."

Transkript

1 Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en trygg och säker trafik. Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF en möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTF Kalmar län tackar myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer, som stöttat oss i vårt trafiksäkerhetsarbete. Ett varmt tack riktas också till alla frivilliga medarbetare i organisationer och företag, som engagerat spridit trafiksäkerhetsbudskapet. Ett särskilt tack riktar vi till Landstinget i Kalmar län, Vägverket Region Sydöst, Polisen i Kalmar län, samtliga kommuner i länet, media samt till NTF:s centrala kansli, som gjort det möjligt att bedriva verksamheten. NTF:s verksamhetsidé: NTF:s mål är en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. ORGANISATION NTF Kalmar läns verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet samordnas av anställd personal vid kansliet i Kalmar. Kansliet har under år 2008 haft tre anställda, en verksamhetsledare (heltid), en projektledare (heltid) och en kanslist (halvtid). Under verksamhetsledarens föräldraledighet från och med våren har tjänsten som tf verksamhetsledare även innefattat projektledning. Styrelsen Styrelsen för NTF Kalmar län har sedan årsmötet 2008 haft följande utseende: Anders Henriksson Förbundsordförande Landstinget Inger Henriksson Vice förbundsordförande Landstinget Lars-Eric Andersson Styrelseordförande

2 Lars Gustavsson Bernth Pettersson Arne Säll Gunnar Mårtensson Hans Larsson Larz Glemfors Bengt Andersson Inger Henriksson Madeleine Rosenqvist Vice styrelseordförande Landstinget Landstinget Bo Eddie Rossbol Suppleant Landstinget Jan Andersson Suppleant Landstinget Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under Styrelseordförande Lars-Eric Andersson, vice styrelseordförande Lars Gustavsson samt ledamoten Bernth Pettersson har utgjort arbetsutskott (AU) tillsammans med verksamhetsledaren. AU har haft fyra möten under Revisorer Ingmar Hedin auktoriserad revisor KPMG Karl-Ingvar Elgqvist förtroendevald revisor Per Hansson förtroendevald revisor Valberedning Lars Sävberger Leif Larsson Kamilla Agborg (sammankallande) Kansli NTF Kalmar län har under 2008 haft följande personal anställd: Camilla Quist Verksamhetsledare Peter Gustafsson Projektledare, tf verksamhetsledare Christina Gustavsson Kanslist 50% Årsmöte 2008 NTF Kalmar läns årsmöte genomfördes den 18 mars på kommunhuset i Mönsterås. Ett tjugotal medlemsorganisationer fanns representerade. Årsmötesdeltagarna hälsades välkomna till Mönsterås kommun av kommunalrådet Roland Åkesson som inledde mötet med att tala om trafiksäkerhetsarbetet och utvecklingen i Mönsterås kommun. Vid årsmötet deltog NTF:s nytillträdde VD Jan Sandberg. Han gav sin syn på framtiden med de nya ekonomiska förutsättningarna som regeringen har slagit fast. Jan Sandberg kommer närmast från en tjänst som vice VD på Stockholms Handelskammare. Han har också under flera år varit VD för Sveriges Åkeriföretag. Ordförande för årsmötet var NTF Kalmar läns förbundsordförande Anders Henriksson. Extra årsmöte 2008 NTF Kalmar höll den 16 maj för att fastställa ändringen i stadgarna som föreslogs på ordinarie årsmötet. Ändringar beslutades i paragraf 3, 4, 6, 7, 9 och 10.

3 VERKSAMHET Verksamheten under 2008 har bedrivits inom områdena basverksamhet, nationella NTF- projekt samt övriga projekt. Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) NTF Kalmar län har under året stöttat medlemsorganisationerna med material, föreläsare till studiecirklar och annat. Vidare har MO deltagit i projekt och andra evenemang som beskrivs längre fram i verksamhetsberättelsen. Förbundet har också skickat ut ett medlemsblad två gånger under året. LOTS-grupper (Lokala trafiksäkerhetsgrupper) I länet har fem kommuner haft möten i sina lokala trafiksäkerhetsgrupper under året. De är Oskarshamn, Nybro, Emmaboda, Kalmar samt Vimmerby kommun. En tjänsteman från NTF har deltagit vid möten i Kalmar. De lokala trafiksäkerhetsgrupperna är en viktig del i det lokala trafiksäkerhetsarbetet och fungerar som ett forum för dialog mellan kommunen och organisationerna. Trafiksäkerhetsgruppen i Oskarshamn har för tjugonde året i rad genomfört rastplatsaktiviteten vid rastplats Em, E22. Regionsamarbetet mellan NTF-förbunden NTF Region Sydöst har under året haft två gemensamma personalkonferenser. På vårens konferens var Kalmar värd, och konferensen var förlagd till SYAB samt Eksgården på Öland. Den första dagen hade vi besök av Lars Gustavsson som höll en föreläsning om trafik och miljö samt Johan Ekblad från SYAB som berättade om deras verksamhet. Dag två fördes livliga diskussioner om förbundens framtid och eventuella samarbeten. Höstens konferens genomfördes i Östergötland i november. Det som då avhandlades under två dagar var NTF:s situation. Bland annat fick varje förbund gå igenom sin organisation vilket sedan jämfördes med de andra. Detta arbete fortsatte sedan hemma då styrelsen fick göra samma sak. Regionens verksamhetsledare och ordförande har även haft ett möte med VSÖ, som representerades av Anna Ward, Fredrik Orwén samt Sara Nilsson. Vid detta möte diskuterades samverkansformerna mellan VSÖ och NTF med fokus på framtiden. Äldreråd (ÄR) Stig Lilja Ordförande Eddy Johnsson PRO Vice ordförande Lars-Göran Högsell SPF Thomas Nilsson SKTF:P Erland Ström SPRF Arnold Ottosson RPG Gösta Andersson PRO, suppleant Kenneth Alvarsson SPF, suppleant Jan Bengtsson SKTF, suppleant Handläggare för Äldrerådsfrågor har varit Peter Gustafsson. Äldrerådet har under året genomfört tre protokollförda sammanträden, där ett tiotal representanter från olika pensionärsföreningar varit representerade. Den stora frågan som stötts och blötts under året är hur den ekonomiska delen av verksamheten ska påverka trafiksäkerhetsarbetet inom NTF. Vi hoppas på ett klargörande under år 2009.

4 Nytt OH-material till trafiksäkerhetsombuden har distribuerats ut till pensionärsföreningarna. En förenklad handledning som behandlar reflexer, cykelhjälmar, halkskydd och uppträdande vid övergångsställe. Med anledning av önskemål från trafiksäkerhetsombud och föreningar kommer NTF:s kansli anordna utbildning under våren ÄR har varit delaktig i NTF:s tips- och infosida i KalmarPosten. Detta kommer att utvecklas mera under kommande verksamhetsår. Vid kommande styrelsemöten har beslutats att någon från YFR deltar, visavi ÄR representant vid YFR möten. För övrigt har ledamöterna varit aktiva föreläsare om trafiksäkerhet i sina respektive lokala pensionärsföreningar. Yrkesförarråd (YFR) Larz Glemfors Kenneth Lundgren Bengt Andersson Mats Pettersson Per-Olof Rooth Tomas Kristoffersson Lars-Eric Andersson Hans Larsson Ralf Kock Lars Svensson Ragnar Jönsson ordförande Kommunal, suppleant Transport Kommunal Transport Livs NTF Polisen S:a Kalmar läns Trafikskoleförening SYAB Assistancekåren Handläggare på kansliet för YFR är Peter Gustafsson. Rådet har under året bestått av tretton medlemmar vilka representerar NTF, Polisen, Trafikskolorna, Vägverket, Gymnasieutbildning med inriktning på yrkesförare, fackförbunden Transport och Kommunal samt några personer utan organisationstillhörighet men med ett starkt trafiksäkerhetsintresse. Ny ledamot i rådet under året är Vägverkets representant vilken i sin dagliga gärning förrättar körkortsprov även för tyngre behörigheter. Rådet har haft fyra protokollförda möten. Vi har här tagit upp ämnen kopplade till den tunga trafikens problem såsom framkomlighet, tidtabellssättning, synpunkter på busshållplatsers/vägkorsningars utformning/placering, skolskjutstransporter m.m. Vi har även diskuterat det stora trafiksäkerhetsproblem som en del av den tunga trafiken medför såsom olagligt höga hastigheter samt, många gånger, det allt för korta avståndet till framförvarande fordon. Alkohol i trafiken förekommer, som på alla håll i samhället, även i denna yrkesgrupp. Bilbältesanvändningen är, trots lagkrav, allt för låg. Varje år omkommer 8-10 lastbilschaufförer i trafikolyckor. De flesta dödas av sin egen lastbil då de inte använt bilbältet. Tunga fordon är inblandade i en betydligt större del av de allvarliga trafikolyckorna än vad som motsvarar deras andel av trafikarbetet. Även om, och detta är viktigt att påpeka, de inte är vållande i högre utsträckning orsakar ändå de tunga fordonen ett mycket högt krockvåld, något som leder till ökade skadekonsekvenser. För att medverka till en förbättring av ovanstående arrangerar rådet aktivteter där vi når yrkesförare med information. En sådan är den trafiksäkerhetsaktivitet som rådet genomfört tillsammans med polisen vid trafikkontrollplats Dämme i Kalmar där yrkestrafiken stoppas av polisen som genomför kontroll av körkort och nykterhet medan rådets ledamöter får en dialog med förarna och lyssnar till deras eventuella problem samt låter de som vill prova förbundets välthytt.

5 Vidare har rådet deltagit med trafiksäkerhetspropaganda och välthytt vid öppet hus hos Be Ge:s i Oskarshamn samt arrangemang vid rastplats Emån, Giraffen i Kalmar samt i Bötterum. Rådet har under året varit delaktigt i flera tillståndsmätningar, beställda hastighets- och bilbältesmätningar, för att få en bild av hur trafikanterna efterlever reglerna. Rådets ordförande deltog i april i en ordförandekonferens till Åland arrangerad av Centrala Yrkesförarrådet i NTFs regi. Nationella NTF projekt NTF Konsument Trafikmiljö Ökad bältesanvändning Yrkesförarprojekt Säkerhet vid övergångsställen för äldre fotgängare NTF Konsument Projektledare: Peter Gustafsson Granska länets beställningscentraler. NTF Kalmar län har under våren utfört en enkätundersökning av länets beställningscentraler. Till detta användes en högskolestudent. Se till att lokaltidningarna får tillgång till NTF Konsuments pluggannonser. NTF Kalmar län har under året skickat ut pluggannonser till Barometern, Östran, Ölandsbladet, Kalmarposten, Vimmerby tidning, Västerviks tidningen, Nybro tidning och Kalmar läns tidning. NTF Kalmar län har också under hösten startat en NTF-spalt i Kalmarposten. Där kommer vi att belysa trafiksäkerheten ur olika perspektiv. Öka antalet besök på NTF Kalmar län har under året fortsatt att arbeta med hemsidans utveckling. Försök har gjorts med inloggningssidor för styrelse och råd. Där har vi lagt upp det material som är viktigt inför möten och olika arrangemang. En utökning av det här arbetet kommer att ske under Förbunden - möten mellan människor NTF Kalmar län har under 2008 samarbetat med Liljas bil kring information om trafiksäkerhet och trafiknykterhet. NTF Kalmar län har också anordnat en trafiksäkerhetshelg i samarbete med Rydbergs motor i Kalmar. Där informerades om hastighet, nykterhet, bälte, hjälm, barnstolar mm. NTF Kalmar län har så få företag att göra stickprov på att vi under 2008 vill skaffa fler företag till marknadsöversikterna. Vi har arbetat med att skaffa företag som säljer mopeder och tillbehör. Detta arbetet har sysselsatt vår kanslist till stor del under hösten. Tyvärr har det inte gått speciellt bra då företagen är kritiska till utformningen av det kontrakt som NTF tillhandahåller. Ökad bältesanvändning Projektledare: Camilla Quist/Peter Gustafsson

6 NTF Kalmar län har under hösten genomfört bältesmätningar i länets alla tolv kommuner. Mätningarna genomförs av MO från FAK samt en pensionerad polis. Mätplatserna är samma som vid tidigare mätningar. NTF Kalmar har ett mycket gott samarbete med polismyndigheten. Inför höstens mätningar informerades polisen om årets mätningar. NTF Kalmar län har ansvarat för sammanställningen av MO:s mätningar. Resultat har även publicerats på NTF Kalmar läns hemsida. Lokalt pressmeddelande med utgångspunkt i NTF C:s förlaga har skickats till lokal media, vilket resulterade i fyra artiklar. Årets mätresultatet har via press och pressmeddelande delgetts polis och vägverk, kommunledning samt förbundets ts-kontakt i respektive kommun. NTF Kalmar läns välthytt har använts som marknadsförare av nyttan med bälte vid ett flertal tillfällen under året. Hytten har vid ett par tillfällen varit uthyrd till Östergötland för att delta i olika aktiviteter. I juni hyrde LF hytten till ett evenemang i Ljusdal. Förbundet har genomfört en instruktörsutbildning på hytten, och sex nya instruktörer finns nu att tillgå. NTF har deltagit med krocksläde och voltbil på en trafiksäkerhetshelg som arrangerades i samarbete med Rydbergs Motor i Kalmar. Där deltog också Röda Korset, Älgskadefonden, däckbranschen och räddningstjänsten. I samband med Kristi Himmelfärdshelgen genomfördes en rastplatsaktivitet på rastplats Em utanför Oskarshamn. Polisen vinkade in passerande bilar och genomförde en alkoholkontroll. På rastplatsen fanns ett antal frivilligorganisationer på plats och informerade om olika trafiksäkerhetsåtgärder. Aktiviteten genomfördes av NTF tillsammans med LOTS-gruppen i Oskarshamn. Hastighet Projektledare: Camilla Quist/Peter Gustafsson Syfte * Att påverka systemutformare att besluta om hastighetsgränser som är anpassade till nollvisionsstandard dvs att ingen ska dödas eller skadas allvarligt även om hon eller han begår ett misstag. * Att skapa efterfrågan för hastighetsgränser och trafikmiljöer som är anpassade till nollvisionsstandard Proj 2008 Telefonmöten, rapport till media kvartalsvis samt uppföljning av olyckor Fortsatt karta på hemsidan. Tre presssläpp avklarat med visst mediagenomslag. Stöd till opinionsgrupper- Nya displayen har varit ute i Mönsterås, Torsås, Hagapark, Färjestaden samt Drag. Trafiksäkerhetsgruppen i Kalmar har haft tre möten. Insatsveckorna v 8 Bälte, debattartikel, tidnart, radio Gemensamt pressmedd från VV, utdelning av foldrar via äldrerådet V 17 Hastighet, debattartikel, tidningsartiklar, gemensamt pressmeddelande från VV. Aktivitet på Giraffen. Hastighetsutbildning för PG och CQ i Sthlm

7 Informationsaktiviteter genomförda på Bötterums hembygdsgård, Veteranbilsmässa samt en trafiksäkerhetshelg på Rydbergs Motor. Information till NTF Kalmar läns styrelse, äldreråd och yrkesförarråd är genomförda. Information har också spridits via hemsidan. E22 är testkörd mellan Västervik och Bergkvara både före och efter omläggningen av hastighet. Något lägre bensinförbrukning och en tidsvinst på nästan fem minuter blev resultatet efter omläggningen Yrkestrafikprojektet: Projektledare: Peter Gustafsson Under våren har kontakt tagits med nio stycken företag i länet. Företagen var Hammarstedts VVS, Swebus, Hemglass, Nybroortens Förenade Taxi, Kalmar VVS, Oskarshamns Taxi, AB Torsås Taxi, Liljas Kalmar, Ostkustens Taxi Mönsterås HB och Degerhamns Buss och Taxi AB. Av dessa var det fyra företag som det skapades en djupare dialog med. De fyra företagen var Kalmar VVS, Hammarstedts VVS, Hemglass och Mönsterås Buss och Taxi. Efter ett antal samtal med Kalmar VVS tyckte inte företaget att det fanns tid eller intresse för att gå vidare med mätningar och övriga informationsinsatser. Hemglass är positivt till både trafiksäkerhetspolicy och mätningar av företagets transporter. Trafiksäkerhetspolicyn kommer inte att bli klar inom 2008 men samarbetet kommer att fortsätta 2009 då NTF Kalmar län också kommer att göra mätningar på företagets transporter. Mönsterås Buss och Taxi har avgivit en trafiksäkerhetspolicy. Företaget har också fått information om trafiksäkerhet, policyskrivning och alkolås. Hammarstedts VVS har fått information till företagsledningen där det beslutades att NTF skulle göra mätningar samt informera personalen om resultaten samt om trafiksäkerhet. Mätningarna var svåra att genomföra och gav ett litet resultat i antal observationer. Vi beslutade då att göra om mätningarna våren 2009 med bättre förutsättningar Under 2007 arbetade NTF Kalmar län med Liljas Bil i Kalmar. Detta gav dock inte resultat i någon avsiktsförklaring under Företaget har dock arbetat vidare med projektet och med hjälp av NTF tagit fram en policy i år. Yrkesförarrådet deltog i Yrkestrafikdagen. Aktiviteten arrangerades i samarbete med polisen och Transport. Tyvärr sprack delar av dagen då det inträffade ett rån i Lessebo varpå flertalet av de närvarande polispatrullerna fick bege sig dit för att förstärka jakten på rånarna. Projektet upphandlade av Vägverket Region Sydöst. Aktörsmätningar Projektledare: Peter Gustafsson och Jan Svensson Mätningar av hastighet och bältesanvändning hos sex företag i Kalmar län. Dessa företag har lämnat avsiktsförklaringar inom trafiksäkerhet i Regional samling eller TQ-projekt. Mätningar har genomförts vid två tillfällen, vår och höst. NTF Kalmar län har genomfört mätningar på sex företag inom taxibranschen och transportnäringen. Ett är TQ företag och resten är RS-företag. De sex företagen är Smålands Logistik, Nybro Transport, EB Logistik, Västerviks Taxi, Kalmar Taxi samt Flexbuss. Mätgrupperna som utfört mätningarna har bestått av handplockade personer ur nätverket, som alla tidigare arbetat med hastighetsmätningar. Totalt har tio personer arbetat med mätningarna. Alla mätningar har genomförts av två personer, en som mäter hastighet och en som för anteckningar och kontrollerar bältet. Alla hastighetsmätningar har genomförts med NTF Kalmar läns eget laserinstrument och ett laserinstrument som lånats av polisen i Västervik.

8 Regional samling i kommunerna Projektledare: Peter Gustafsson Under 2006 inledde Vägverket Kalmar (VV) i samarbete med Mobilitetskontoret (MK) ett arbete med att få länets kommuner att ta fram avsiktsförklaringar. Då detta var sista året för projektet jobbade NTF för att följa arbetet med de tre kommuner där arbetet påbörjats. Borgholms kommun: Ett förslag togs fram under våren efter ett antal kontakter och skickades ut på remissrunda i kommunen. Avsiktsförklaringen behandlades i de olika partierna och nämnderna med vissa marginella förslag till ändringar. Kommunstyrelsen beslutade i maj att föreslå kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen vid sitt möte i september. På mötet i september beslutades att anta avsiktsförklaringen med några justeringar. Högsby kommun: Högsby har under hösten utsett en person att vara ansvarig för projektet. Han har dock haft svårt att driva det framåt i den fart som var tänkt. Efter ett möte i november med NTF informerades om det svåra läget. Ekonomiska neddragningar och bristen på personal har gjort att projektet mer eller mindre har avstannat. Vi beslutade då att skjuta på nästa möte till dess att de ekonomiska ramarna för kommunerna under 2009 är klara. Nästa möte är planerat till februari Både Högsby kommun och NTF kände att det var angeläget att inte släppa taget om det hela även om RS-projektet slutar i och med Torsås kommun: Torsås kommun tog upp frågan under våren i KSAU. En ansvarig person utsågs för projektet Ulrika Widell, säkerhetssamordnare. Under hösten har hon tillsammans med kommunchefen tagit fram en plan över hur arbetet ska gå vidare. Tyvärr har hon senare i höst slutat som som ansvarig för projektet varför kommunchefen nu är ansvarig för det fortsatta arbetet. Don t Drin and Drive (DDD) Trafiknykterhet för högstadiet Projektledare: Peter Gustafsson Under våren togs kontakt med Emmaboda kommun, samt med Friskolan i Färjestaden och med Parkskolan i Mönsterås. Emmaboda: Efter ett första samtal på telefon med rektor Henrik Hansson på Bjurbäcksskolan bokades ett möte för att ge en djupare information om projektets innehåll. Mötet hölls i augusti och ett informationstillfälle för lärare bestämdes. Detta hölls i oktober för 23 lärare där de fick fördjupad kunskap om trafiksäkerhet och DDD samt hur detta kunde implementeras i undervisningen. Mönsterås: Då det inte gick att slutföra det påbörjade arbetet på Parkskolan i Mönsterås under 2007 blev det istället en informationsinsats till lärarna i september i år. 18 lärare deltog i informationen som skedde enligt samma upplägg som övriga skolor. Friskolan Färjestaden: Då den planerade utbildningen 2007 fick ställas in så genomfördes den under hösten 2008 istället. I samband med en lägerskola informerades lärarna om utbildningsupplägget. På kvällen hölls ett föräldramöte där innehållet var upplagt med många olika diskussioner om ungdomarnas förhållande till trafiksäkerhet och alkohol samt hur föräldrarna ser på problemen. Fortsatt stöd till de kommuner där projektet drivits under 2006 och 2007.

9 Oskarshamn: I Oskarshamn har arbetet med att integrera DDD i undervisningen gått trögt. Mest beroende på att det saknats någon drivande person som har fungerat som bränslepåfyllare i de olika skolorna. Mörbylånga: Skansenskolan arrangerade i slutet av april en dag med Mopedmästarna där NTF deltog och stod för en del av informationen. På kvällen hölls en paneldebatt där föräldrar och elever fick möjlighet att ställa frågor. Borgholm/Mörbylånga: Höstadieskolorna i Borgholms kommun samt Friskolan i Färjestaden anordnade under våren en ungdomsmässa på Borgholms Slott. NTF var med där under en heldag med en utställning, film samt material om DDD. Mönsterås: På Krungårdsskolan i Blomstermåla är ansvaret utlagt på lärarna inom de olika ämnesområdena. Efter samtal med rektor Peter Sämsfors säger han att det fungerar ganska bra men att han har varit dålig på att följa upp det hela på ämneskonferenser. Han kommer dock att ta upp det på terminens sista möte i december för att se hur lärarna ser på det hela. Kalmar: Kalmar Gymnasieförbund hade ett möte i november där NTF kallades in. Skolorna planerar att genomföra en DDD-dag även under 2009 för eleverna. Det planeras också för att ge föräldrarna en chans till samma upplevelse som eleverna får. Detta kommer att gå av stapeln kvällen innan DDD-dagen. Medverkande på den dagen blir NTF, Länsförsäkringar, Ambulans, Räddningstjänst samt en föreläsare från Dalarna. AVSLUTNING Vi ser vårt arbete som en viktig del i förverkligandet av Nollvisionen. Vår ambition är att allt färre människor skall dödas eller skadas svårt i trafiken. Under 2007 var Nollvisionens mål att max 270 människor skulle omkomma i den svenska trafiken. Det målet uppfylldes inte på nationell nivå, de preliminära siffrorna pekar på en siffra runt 480 omkomna. I Kalmar län kan vi dock visa på ett mycket mer positivt resultat, Nollvisionsmålet för Kalmar län var max 12 dödade under 2007, och det målet uppfylldes eftersom endast tio personer omkom på länets vägar. Vi hoppas och tror att vi under året har bedrivit vårt trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. I slutet av 2007 fick NTF kännedom om näringsdepartementets planer på att avskaffa det organisationsstöd som finansierar basen i NTFs verksamhet. Trots att en massiv opinionsbildning under årets sista månad fattades den 19 december beslutet att NTFs organisationsstöd ska avvecklas under en treårsperiod, med början redan Detta beslut kommer direkt att få konsekvenser för NTFs verksamhet i Kalmar län, och inför 2008 kommer en av de största uppgifterna för förbundet vara att hitta en annan stabil finansieringsform, för att kunna fortsätta bedriva ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i Kalmar län. Avslutningsvis vill vi ännu en gång tacka alla våra medlemsorganisationer för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under Vi vill också ännu en gång tacka våra samarbetspartners, myndigheter, organisationer, verk, landsting och kommuner för det stöd ni gett oss i vårt gemensamma trafiksäkerhetsarbete. Kalmar i mars 2009 Styrelsen NTF Kalmar län

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

BAKGRUND ORGANISATION. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007.

BAKGRUND ORGANISATION. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Tid: Den 20 februari 2008 kl. 13.00-16.45 Plats: NTF s kansli Proviantgatan 2, Kalmar Deltagande: Lars-Eric Andersson (LEA) ordf Anmält förhinder: Anders Wijkman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström Verksamhetsberättelse 2009 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. INLEDNING Nationalföreningen

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Sydost

Verksamhetsberättelse NTF Sydost Verksamhetsberättelse NTF Sydost Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2011. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd-

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Jönköping 2006-03-13 Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Allmänt I februari 2005 fick Centrala Yrkesförarrådet en ny sekreterare/handläggare. Mattias Holmqvist ersatte Lasse Holm som

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare.

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2007 INLEDNING Bakgrund och nuläge NTF är en folkrörelsebaserad organisation med uppgift att skapa samarbete mellan frivilligorganisationer, intresseorganisationer, fack- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 1 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Fyris Version.pmd 1 2007-03-29, 09:45 Innehåll NTFs verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2013. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Tid och plats 10.00 15.20, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar ande Pierre Edström fr o m 10 Landstinget Madeleine Rosenqvist fr o m 5 Landstinget Lena Segerberg adj, mötesordf

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Kalmar län

Företagsamheten 2017 Kalmar län Företagsamheten 2017 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Fem styrelsemöten har hållits och ett ordinarie årsmöte. Alla styrelsemöten har varit öppna för medlemmar.

Fem styrelsemöten har hållits och ett ordinarie årsmöte. Alla styrelsemöten har varit öppna för medlemmar. Datum 1 (3) Verksamhetsberättelse för Ölands vattenråd 2015 Under året har 54 personer och företag, varav 23 genom Camping Öland, varit medlemmar. Medlemsavgift har varit 100 kronor oavsett om det varit

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2015 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (4)

Sammanträdesprotokoll 1 (4) 1 (4) s Pensionärsråd Plats och tid Grupprum 2, Östersunds sjukhus Fredagen den 27 april 2007 klockan 09.00-12.00 Beslutande MonaLisa Norrman Bengt Bergqvist Inger Jonsson Gunnar Engnér Gunnar Pettersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , Landstingets kansli, Kalmar. Linda Fleetwood Landstinget

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , Landstingets kansli, Kalmar. Linda Fleetwood Landstinget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats 10.00 15.30, Landstingets kansli, Kalmar ande Linda Fleetwood Landstinget Madeleine Rosenqvist Landstinget Jessica Rydell tjg ers Landstinget Lena Segerberg adj

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 1 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelse... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer