PM REV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM REV"

Transkript

1 Uppdragsnr: (3) PM REV Denna revidering innebär en förändring av ökningen av trafikmängden på. I och med denna revidering tas ingen hänsyn till ökningen av trafikmängden som ges av exploateringen av Varpås, utan endast den ökning som bedöms bero på exploateringen av Skräddargårdshöjd. Ytterligare beräknas ljudnivån längs om en sänkning av hastigheten till 30 km/h skulle införas som bulleråtgärd., Bollebygd Bullerutredning Bollebygds kommun planerar att exploatera Skräddargårdshöjd i östra Bollebygd. I och med denna exploatering beräknas trafikmängden på att öka. har fått i uppdrag att beräkna bullernivåer från till omgivningen för dagens trafikmängder samt för prognostiserade trafikmängder efter exploatering. Sammanfattning Beräkningarna visar att den ökade trafikmängden resulterar i en ökning av den dygnsekvivalenta trafikbullernivån med 1-2 db vid fastigheterna utmed. Den maximala ljudnivån beräknas vara oförändrad. Vid en sänkning av hastighetsbegränsningen på, från 50 km/h till 30 km/h, i samband med exploatering beräknas ge ljudnivån reduceras med 0-1 db efter exploatering jämfört med nuläge. L:\3700\Bollebygds_kommun\WSP_Samhällsbyggnad\ _Erikstorpsgatan_Bolleby gd_bullerutredning\3_dokument\pm , Bollebygd - Bullerutredning REV doc Mall: Pm dot ver 1.0 Förutsättningar Beräkningar av ljudnivåer har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet Cadna, version Beräkningar i Cadna görs enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (Naturvårdsverkets rapport 4653). Kartunderlag har tillhandahållits av WSP Samhällsbyggnad. I beräkningarna är bullerbidrag från samt Töllsjövägen inkluderade. Befintliga trafikmängder på är tagna från Gatubolagets trafikräkning den 28 maj 2010 och den 4 juni Befintliga trafikmängder på Töllsjövägen är hämtade från Trafikverkets hemsida och avser trafikräkningar utförda Prognostiserad ökning av trafikmängden på är framtagen av Norkonsult (Se Norkonsults rapport Detaljplaneprogram för Varpåsområdet, Bollebygds kommun, Trafikutredning daterad ). Ökningen som följer exploateringen av Skräddargårdshöjd bedöms enligt Bollebygds kommun vara 450 fordon/dygn (jämfört med 740 fordon/dygn inklusive exploateringen av Varpås). Ingen ökning av trafikmängder på Töllsjövägen förutsätts vara aktuell i och med den planerade exploateringen av Skräddargårdshöjd. WSP Environmental Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (3) Tabell 1: Förutsatta trafikmängder i beräkningarna. Väg Sträcka ÅDT [fordon/dygn] Idag Antal tunga fordon [fordon/dygn] Skyltad hastighet [km/h] Töllsjövägen Norr om Eriktorpsv (7.8 %) 70 Töllsjövägen Söder om Eriktorpsv (5.8 %) (2.6 %) 50 Efter exploatering (2.6 %) a 50 / 30 b a. Den procentuella andelen tung trafik på antas vara lika stor efter exploatering som innan. b. Befintlig skyltad hastighet på är 50 km/h. Skyltad hastighet 30 km/h beräknas som ett alternativ till åtgärd för att sänka bullernivån i omgivningen. Beräkningar och resultat Detaljerade resultat redovisas i tabell 2, nedan, samt bilagorna 1 t.o.m. 3. L:\3700\Bollebygds_kommun\WSP_Samhällsbyggnad\ _Erikstorpsgatan_Bolleby gd_bullerutredning\3_dokument\pm , Bollebygd - Bullerutredning REV doc Mall: Pm dot ver 1.0 Trafikmängdsökningen Beräkningarna visar att den ökade trafikmängden på i samband med exploatering av Skräddargårdshöjd (med 450 fordon per dygn) resulterar i en ökning av den dygnsekvivalenta trafikbullernivån med 1-2 db vid fastigheterna utmed. Den maximala ljudnivån beräknas bli oförändrad efter exploatering. Avvikelser från ökningen med 1-2 db vid fastigheterna närmast Töllsjövägen (se N 01:1, N:01:2, S 01:1 samt S 01:2) beror på bullerbidraget från Töllsjövägen. Här är buller från Töllsjövägen dimensionerande och eftersom det bedöms att trafikmängderna på Töllsjövägen förblir oförändrade beräknas förändringen på ge marginell inverkan. Hastighetssänkning Vid en sänkning av hastighetsbegränsningen på, från 50 km/h till 30 km/h, i samband med exploatering beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån (L eq,24h ) reduceras med 0-1 db jämfört med nuläge. Den maximala ljudnivån beräknas bli oförändrad efter hastighetssänkningen.

3 Uppdragsnr: (3) Tabell 2: Beräknade ljudnivåer utomhus vid fasad på två meters höjd, nuläge samt efter exploatering av Skräddargårdshöjd (se bilagorna 1, 2 och 3). Beräkningspunkterna har fått beteckningen N och S beroende på om de är belägna Norr eller Söder om. Numreringen är ökande bort från Töllsjövägen. L:\3700\Bollebygds_kommun\WSP_Samhällsbyggnad\ _Erikstorpsgatan_Bolleby gd_bullerutredning\3_dokument\pm , Bollebygd - Bullerutredning REV doc Mall: Pm dot ver 1.0 Beräkningspunkt L eq,24h Nuläge Efter exploatering Efter exploatering 50 km/h på 50 km/h på 30 km/h på Maximal ljudnivå L Fmax a 50/30 km/h på N 01: N 01: N N N N N N N N N N N N N S 01: S 01: S S S S S S S S S S S S S a. Den maximala ljudnivån beräknas variera marginellt mellan nuläge och efter exploatering vid både 50 och 30 km/h. BILAGA 1: Beräkningsfall Nuläge 50 km/h (L eq,24h ) BILAGA 2: Beräkningsfall Efter exploatering 50 km/h (L eq,24h ) BILAGA 3: Beräkningsfall Efter exploatering 30 km/h (L eq,24h ) Göteborg Andreas Colebring Granskat av: Perry Ohlsson

4 Beräknade ljudnivåer i 5 db intervall > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) > 60.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) Road Building Contour Line Receiver Building Evaluation Calculation Area Bullerkarta: Töllsjövägen Söder 3650 fordon/dygn 5.8% tung trafik Töllsjövägen Norr 1320 fordon/dygn 7.8% tung trafik S 01:1: 62 dba S 01:2: 55 dba S 02: 47 dba N 01:1: 52 dba N 01:2: 49 dba N 02: 46 dba S 03: 46 dba S 04: 46 dba N 03: 47 dba N 04: 48 dba N 05: 51 dba 1214 fordon/dygn 2.6% tung trafik N 06: 52 dba S 05: 50 dba S 06: 47 dba N 07: 47 dba N 08: 50 dba S 07: 54 dba N 09: 50 dba S 08: 54 dba N 10: 54 dba S 09: 49 dba S 10: 48 dba N 11: 45 dba N 12: 48 dba S 11: 48 dba N 13: 53 dba S 12: 56 dba S 13: 56 dba S 14: 50 dba N 14: 52 dba Fasadnivåer: utomhus vid fasad Bollebygds kommun Bullerutredning Bullernivåer nuläge Utskrift: , 10:22 L:\3700\Bollebygds_kommun\WSP_Samhällsbyggnad\ _Erikstorpsgatan_Bollebygd_Bullerutredning\5_Beräkningar\Cadna\ \.cna Tel: Fax: Projektnr Uppdragsledare Anders Holm Handläggare Granskad Andreas Colebring Perry Ohlsson Ort Datum Göteborg Beräkningsfall Leq,24h Vägtrafikbuller Beräkningshöjd Skala 2,0 m 1:3000 (A3) BILAGA 1

5 Beräknade ljudnivåer i 5 db intervall > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) > 60.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) Road Building Contour Line Receiver Building Evaluation Calculation Area Bullerkarta: Töllsjövägen Söder 3650 fordon/dygn 5.8% tung trafik Töllsjövägen Norr 1320 fordon/dygn 7.8% tung trafik S 01:1: 62 dba S 01:2: 55 dba S 02: 48 dba N 01:1: 52 dba N 01:2: 49 dba N 02: 47 dba S 03: 48 dba S 04: 48 dba N 03: 48 dba N 04: 49 dba N 05: 53 dba (efter exploatering) 1664 fordon/dygn 2.6% tung trafik N 06: 54 dba S 05: 52 dba S 06: 49 dba N 07: 48 dba N 08: 51 dba S 07: 56 dba N 09: 52 dba S 08: 56 dba N 10: 56 dba S 09: 51 dba S 10: 49 dba N 11: 47 dba N 12: 50 dba S 11: 49 dba N 13: 54 dba S 12: 58 dba S 13: 58 dba S 14: 51 dba N 14: 53 dba Fasadnivåer: utomhus vid fasad Bollebygds kommun Bullerutredning Bullernivåer efter exploatering Utskrift: , 08:57 L:\3700\Bollebygds_kommun\WSP_Samhällsbyggnad\ _Erikstorpsgatan_Bollebygd_Bullerutredning\5_Beräkningar\Cadna\ \_efter_exploatering rev cna Tel: Fax: Projektnr Uppdragsledare Anders Holm Handläggare Granskad Andreas Colebring Perry Ohlsson Ort Datum Göteborg Beräkningsfall Leq,24h Vägtrafikbuller Beräkningshöjd Skala 2,0 m 1:3000 (A3) BILAGA 2 - Rev

6 Beräknade ljudnivåer i 5 db intervall > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) > 60.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) Road Building Contour Line Receiver Building Evaluation Calculation Area Bullerkarta: Töllsjövägen Söder 3650 fordon/dygn 5.8% tung trafik Töllsjövägen Norr 1320 fordon/dygn 7.8% tung trafik S 01:1: 62 dba S 01:2: 54 dba S 02: 47 dba N 01:1: 52 dba N 01:2: 49 dba N 02: 45 dba S 03: 46 dba S 04: 46 dba N 03: 46 dba N 04: 47 dba N 05: 51 dba (efter exploatering) 1664 fordon/dygn 2.6% tung trafik N 06: 52 dba S 05: 50 dba S 06: 47 dba N 07: 46 dba N 08: 49 dba S 07: 53 dba N 09: 50 dba S 08: 54 dba N 10: 54 dba S 09: 49 dba S 10: 47 dba N 11: 45 dba N 12: 48 dba S 11: 47 dba N 13: 52 dba S 12: 56 dba S 13: 56 dba S 14: 49 dba N 14: 51 dba Fasadnivåer: utomhus vid fasad Sänkt hastighetsbegränsning på till 30 km/h Bollebygds kommun Bullerutredning Bullernivåer efter exploatering Utskrift: , 09:15 L:\3700\Bollebygds_kommun\WSP_Samhällsbyggnad\ _Erikstorpsgatan_Bollebygd_Bullerutredning\5_Beräkningar\Cadna\ \_efter_exploatering rev kmh.cna Tel: Fax: Projektnr Uppdragsledare Anders Holm Handläggare Granskad Andreas Colebring Perry Ohlsson Ort Datum Göteborg Beräkningsfall Leq,24h Vägtrafikbuller Beräkningshöjd Skala 2,0 m 1:3000 (A3) BILAGA 3

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

RAPPORT Förslag till nya bostäder i Ytterby Kungälvs kommun - Utredning av buller från vägtrafik Reviderad

RAPPORT Förslag till nya bostäder i Ytterby Kungälvs kommun - Utredning av buller från vägtrafik Reviderad RAPPORT 101897.01 Förslag till nya bostäder i Ytterby Kungälvs kommun - Utredning av buller från vägtrafik 2011-12-20 Reviderad 2012-01-23 Upprättad av: Elin Stenlund Uppdragsnr: 101897 RAPPORT 101897.01

Läs mer

Bullerutredning. Rapport. Årstafältet. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia

Bullerutredning. Rapport. Årstafältet. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia Årstafältet Rapport Bullerutredning The Capital Of Scandinavia 2013 stockholm.se/arstafaltet RAPPORT 101026-R05 Redovisning av beräkningar bullerutbredningen för Årstafältet Beställare: 2013-08-26 Upprättad

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

ELEVHEM I KARLBERG Trafikbullerutredning

ELEVHEM I KARLBERG Trafikbullerutredning ELEVHEM I KARLBERG Rapport 10214189-01 rev3 2016-05-08 Upprättad av: Andreas Novak KUND Fortifikationsverket genom Ylva Malm, Ramböll KONSULT WSP Akustik Lumaparksvägen 7 120 31 Stockholm Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Godkänt dokument - Daniel Sandström, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Daniel Sandström, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr SKÖNDALS FÖRSKOLA, STOCKHOLM KUND SISAB korr1.docx KONSULT WSP Akustik Lumaparksvägen 7 120 31 Stockholm Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

Läs mer

PM TRAFIKBULLER Reviderad

PM TRAFIKBULLER Reviderad http://ams.se.wspgroup.com/projects/10204829/document/3_dokument/pm Trafikbuller - Snöstorp.docx Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Uppdragsnr: 10200229

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Trafikbuller för en framtida trafiksituation. Kompletterade PM till trafikbullerutredning.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Trafikbuller för en framtida trafiksituation. Kompletterade PM till trafikbullerutredning. Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com PM 549114-P01-100630 1 (5) Datum Kungälvs Kommun Lena Hasselgren Nämndhuset Box 2403 442 81 Kungälv

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102002291 (5) PM 10200229.2 TRAFIKBULLER Sadelmakaren 17 Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033 402

Läs mer

BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg. Rapport Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell

BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg. Rapport Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg Rapport 2015-05-27 Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg KUND Finspångs kommun KONSULT WSP

Läs mer

PM TRAFIKBULLER Rev. 2,

PM TRAFIKBULLER Rev. 2, Mall: Error! Unknown document ver Error! Unknown document Uppdragsnr: 102002291 (5) PM 10200229 TRAFIKBULLER Rev. 2, 2014-11-05 Sadelmakaren 17 Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik

Läs mer

TR_ _02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt bostadsområde i Linköpings kommun

TR_ _02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt bostadsområde i Linköpings kommun TR_10120293_02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt bostadsområde i Linköpings kommun 2009-03-09 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson TR_10120293_02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt

Läs mer

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2014-10-13 Uppdragsnr 596526 Ale kommun Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors

Läs mer

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter.

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter. Handläggare Perry Ohlsson Telefon 010-505 84 38 Mobil 0701847438 E-post perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2016-04-12 Uppdragsnummer 591440 Rapport 591440 A Beställare Derome Timber AB Derome Timber AB,

Läs mer

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102272411 (5) PM 10227241.01 SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033

Läs mer

Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns kommun, Västra Götalands län. Bullerberäkningar vägtrafik

Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns kommun, Västra Götalands län. Bullerberäkningar vägtrafik PM 569440 REV 150914 Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2015-09-14 Uppdragsnummer 569440 Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

Stig Karlsson Entreprenad Greby Bullerutredning, Detaljplan för GREBY 1:4 m. fl. i Grebbestad, Tanums kommun

Stig Karlsson Entreprenad Greby Bullerutredning, Detaljplan för GREBY 1:4 m. fl. i Grebbestad, Tanums kommun Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum Uppdragsnr 566646 Stig Karlsson Entreprenad Greby Greby 17 457 89 Grebbestad

Läs mer

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 Mall: Error! Unknown document ver Error! Unknown document Uppdragsnr: 10194157 1 (7) PM Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 I samband med en planerad tillbyggnad av Gyllensvaans Möbler

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 5. Handläggare: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 5. Handläggare: Lennart Nilsson Datum: Rapport R112401-2rev2 Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 5 Projekt: 112401 Varav bilagor: 2 Handläggare: Lennart Nilsson Datum: 2012-03-26 Träkvista, Ekerö Beräkning av vägtrafikbuller

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 2017-02-13 TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Uppdragsnr: Daterad: 2015-05-13 Reviderad: 2015-06-05 : Brandstegen 1, Stockholm Trafikbullerutredning Status: BRANDSTEGEN, STOCKHOLM Trafikbullerutredning KUND KONSULT 120 31 Stockholm Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT R01. Bullerutredning vid Åbygläntan Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Olivier Fégeant

RAPPORT R01. Bullerutredning vid Åbygläntan Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT 172834 R01 Bullerutredning vid Åbygläntan 2012--18 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT 172834 R01 Bullerutredning vid Åbygläntan Kund Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. F red rik Joh an sso n UPPRÄTTAD AV. Fredrik Johansson

UPPDRAGSLEDARE. F red rik Joh an sso n UPPRÄTTAD AV. Fredrik Johansson -14 UPPDRAG DP Ludvika Svanen & Pluto UPPDRAGSNUMMER 13006144 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM UPPRÄTTAD AV Nicklas Raab Uppdraget omfattning Syftet med utredningen är att möjliggöra byggnation av nya

Läs mer

TRAFIKBULLER MOSSAGÅRDEN SKÖVDE

TRAFIKBULLER MOSSAGÅRDEN SKÖVDE Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-263-R1b 2018-09-07 5 sidor, 4 bilagor johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0510-78 54 03 TRAFIKBULLER MOSSAGÅRDEN

Läs mer

BULLERUTREDNING POTTHOLMEN, KARLSKRONA

BULLERUTREDNING POTTHOLMEN, KARLSKRONA Uppdragsnr: 10.06 1 (6) PM10.06-05- BULLERUTREDNING POTTHOLMEN, KARLSKRONA SAMMANSTÄLLNING Karlskrona kommun planerar en större ombyggnad av området Pottholmen vid infarten till Karlskrona centrum. Bullerfrågan

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING KOMPLETTERING MED STORGATAN, GÄRSNÄS

TRAFIKBULLERBERÄKNING KOMPLETTERING MED STORGATAN, GÄRSNÄS TRAFIKBULLERBERÄKNING KOMPLETTERING MED STORGATAN, GÄRSNÄS 2018-02-26 UPPDRAG 266906, Gärsnäs nytt mötesspår inkl ny plattform Titel på rapport: Trafikbullerberäkning komplettering med Storgatan, Gärsnäs

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND Uppdragsnr: 10168135 1 (9) HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PM TRAFIK & VÄGTRAFIKBULLER L:\5460\10168135\3_Dokument\36_PM\Trafik\PM_Trafik_Buller.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Karlstad 2012-07-05 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl.

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl. Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun Rickard Alström Datum 2018-11-19 Projekt-ID

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde Uppdragsnummer: 170708 Beställare: Heimstaden Att: Li Cederwall Frizzo Dokument: R170708-2 rev. 1 Datum: 2018-10-23

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2017-12-13 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll 2016-04-19 TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll KUND KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 550 02 Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel:

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-01-25 Uppdragsgivare Kungälvs Kommun Karin Gustafsson Nämndhuset Box

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

BULLERUTREDNING FÖRSKOLA - DOMAREN 1, SÄFFLE

BULLERUTREDNING FÖRSKOLA - DOMAREN 1, SÄFFLE BULLERUTREDNING FÖRSKOLA - DOMAREN 1, SÄFFLE 2018-05-17 BULLERUTREDNING Förskola - Domaren 1, Säffle KUND Stadsbyggnadskonsult Värmland AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 13033 WSP Sverige AB 402

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING FINSPÅNGS KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING HÄLLESTAD KYRKBY 2017-11-27 TRAFIKBULLERUTREDNING Hällestad kyrkby Finspångs Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Läs mer

LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1:

LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1: LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1:126 2018-02-08 BULLERUTREDNING Hishult 1:126 Laholmshem AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10 Tel: +46 10 72200 WSP

Läs mer

RAPPORT Ulvegärde, Kungälv trafikbullerutredning Reviderad

RAPPORT Ulvegärde, Kungälv trafikbullerutredning Reviderad RAPPORT 101416.01 Ulvegärde, Kungälv trafikbullerutredning 2010-09-22 Reviderad 2010-11-01 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 101416 Daterad: 2010-09-22

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning Uppdragsledare Josefin Grönlund Handläggare Gustaf Byström Tel +4610 505 63 05 Mobil +4672 526 31 15 E-post gustaf.bystrom@afconsult.com Datum 2018-05-14 Projekt-ID 751410 Mottagare Bollebygds kommun Fredrik

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog PM UPPDRAG Bullerutredning, Stenungsund PROJEKTNUMMER UPPDRAGSLEDARE Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2011-03-16 Sammanfattning Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan vid fastigheten

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

PM_ FÖRHANDSKOPIA

PM_ FÖRHANDSKOPIA Uppdragsnr: 10195396 1 (7) PM_10196896.01 FÖRHANDSKOPIA \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10196896 - Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_10196896.01_Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog UPPDRAG Nya Hovås Trafik & Parkering UPPDRAGSNUMMER 2392163000 UPPDRAGSLEDARE Roger Johansson UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2012-07-03 Bullerberäkning I föreliggande presenteras resultat av bullerberäkningar

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Beställare: Nora Bo AB genom Stig Bäckström Antal sidor: 10. Projekt: Varav bilagor: 5. Projektansvarig: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Nora Bo AB genom Stig Bäckström Antal sidor: 10. Projekt: Varav bilagor: 5. Projektansvarig: Lennart Nilsson Datum: Rapport R162506-1rev1 Revideringen avser ändrad husutformning Beställare: Nora Bo AB genom Stig Bäckström Antal sidor: 10 Projekt: 162506 Varav bilagor: 5 Projektansvarig: Lennart Nilsson Datum: 2017-02-08

Läs mer

PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG

PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG Detta PM kompletterar tidigare genomförd bullerutredning som redovisas i rapport Rapport_10208609_150506. Förutsättningar, beräkningsantaganden

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2018-06-14 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

PM KV. LYRAN

PM KV. LYRAN memo03.docx 2012-03-28-14 PM KV. LYRAN 11002195-100 Upprättad av: Granskad av: Martin Tunbjörk 2018-06-07 Inledning har fått i uppdrag att uppdatera en trafikbullerberäkning från 2017-05-23 för i Sölvesborg.

Läs mer

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning Tel +46105053094 Mobil +46702580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-10-04 Projekt-ID Kund Thomas Karlsson Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning ÅF-Infrastructure

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER PM 10192716.01 TRAFIKBULLER Reviderad 2014-09-30 Reviderade/ nyskrivna stycken är markerade med vertikalt sträck till vänster om texten. Tabell 5 och 6 samt figur 3 är nya. Trafikbullerutredning, flerbostadshus

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Dr Forselius Backe. Projektrapport. Bullerutredning. Projekt: Rapport Antal sidor: A00, A01

Dr Forselius Backe. Projektrapport. Bullerutredning. Projekt: Rapport Antal sidor: A00, A01 Projektrapport Dr Forselius Backe Bullerutredning Projekt: 12-02476 Rapport Antal sidor: 11 Bilagor: 12-02476-A00, 12-02476-A01 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2008-04-08 ÅF-Ingemansson AB Box

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06

PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06 PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Rapport -18050200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-05-02 www.soundcon.se Rapport -18050200

Läs mer

PM 10172180.01 REV.B 2014-10-10

PM 10172180.01 REV.B 2014-10-10 Uppdragsnr: 101180 1 (6) PM 101180.01 REV.B 2014-10-10 Bullerberäkning, Närsjukvården i Finspång PM:et har reviderats på grund av ny utformning på vårdhemsbyggnaden och dess tillhörande tillfartsvägar.

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

DAGSBERGS SKOLA Trafikbullerutredning TR Upprättad av: Tobias Kristensson Granskad av: Sofi Thorell Godkänd av: Mats Erixon

DAGSBERGS SKOLA Trafikbullerutredning TR Upprättad av: Tobias Kristensson Granskad av: Sofi Thorell Godkänd av: Mats Erixon DAGSBERGS SKOLA TR 10215816.01 2015-10-16 Upprättad av: Tobias Kristensson Granskad av: Sofi Thorell Godkänd av: Mats Erixon J:\32\WSP Linköping\10215816 - \3_Dokument\TR_10215816.01 - -.docx DAGSBERGS

Läs mer

Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 7. Projekt: Varav bilagor: 4. Handläggare: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 7. Projekt: Varav bilagor: 4. Handläggare: Lennart Nilsson Datum: Rapport R-3 Beställare: genom Bengt Jansson Antal sidor: 7 Projekt: Varav bilagor: 4 Handläggare: Lennart Nilsson 2014-05-05 Skomakartorp södra, Ekerö Beräkning av vägtrafikbuller 1 Projektbeskrivning

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Trafikbuller, Prospect Hillgatan Uppdragsnummer Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Stad

RAPPORT. Detaljplan Trafikbuller, Prospect Hillgatan Uppdragsnummer Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Stad Detaljplan Trafikbuller, Prospect Hillgatan Uppdragsnummer 1288409000 Trafikbullerutredning Sweco Environment AB Miljöanalys och Akustik Upprättad av Edvin Olofsson

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén 2011-03-23 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Andreas Novak TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 -

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Burmanstorp - trafikbullerberäkningar

Burmanstorp - trafikbullerberäkningar TEKNISK RAPPORT Handläggare: Tommy Zetterling, Antal sidor 8 Antal bilagor 7 Beställare: Peab gm Dan G Eriksson Stockholm 2008-05-14 Burmanstorp - trafikbullerberäkningar Sammanfattning Med den föreslagna

Läs mer

Rapport Råghult 1:5 m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand trafikbullerutredning Reviderad

Rapport Råghult 1:5 m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand trafikbullerutredning Reviderad Rapport 4.0 Råghult : m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand trafikbullerutredning 20--2 Reviderad Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 4 Daterad: 20--2 4.0

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan för del av Söderköping 3:40, Vikingavallen, Söderköpings kommun

Trafikbullerutredning för detaljplan för del av Söderköping 3:40, Vikingavallen, Söderköpings kommun RAPPORT (8) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 0 505 84 38 Mobil +46 70 84 74 38 Fax +46 0 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 03-0-0 Uppdragsnr 57903 Söderköpings kommun 64 80 SÖDERKÖPING Detaljplan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 3

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 PROJEKTRAPPORT 12685 Hultgårdens förskola, Nässjö Trafikbullerutredning Rapport 12685-19012400.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

Bullerberäkning Röret 22, Värnamo kommun

Bullerberäkning Röret 22, Värnamo kommun P18 7308 2018-09-28 Bullerberäkning Röret 22, Värnamo kommun Bakgrund Aktuell fastighet Röret 22 är föremål för detaljplaneändring. Planen ska medge bostadsändamål. Då fastigheten angränsar till Växjövägen

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

BULLERUTREDNING GRUBBAGÅRDEN HAVSTENA, SKÖVDE

BULLERUTREDNING GRUBBAGÅRDEN HAVSTENA, SKÖVDE Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel +46 510-911 44, SWEDEN Rapport 2016-05-23 3 sidor, 1 bilaga johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt:+46 510 78 54 03 BULLERUTREDNING GRUBBAGÅRDEN

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning:

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning: RAPPORT Bullerutredning Vallås och Vallonen Trafikbullerutredning för detaljplan Kund: Halmstads kommun Kontaktperson: Jennie Hemborg /Annika Hansson Datum: 2018-04-18 Uppdragsnummer: 5815245 Rapportnummer:

Läs mer

Torvemyr etapp 2, Grundsund Trafikbullerutredning

Torvemyr etapp 2, Grundsund Trafikbullerutredning Beställare: Lysekils kommun 453 80 Lysekil Beställarens representant: Jon Resmark Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 101 16 95 Filnamn och sökväg:

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

RAPPORT. Fåraberget Trafik- och Buller FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Fåraberget Trafik- och Buller FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Fåraberget Trafik- och Buller UPPDRAGSNUMMER 1182031000 SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA SARA JOHANSSON CRISPIN DICKSON Akustiker, uppdragsledare, handläggare

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Trafikbullerutredning Vadstena 4:44, Vadstena kommun

Trafikbullerutredning Vadstena 4:44, Vadstena kommun Handläggare Elis Johansson Telefon +46 10 505 84 22 SMS +46701847422 E-mail elis.johansson@afconsult.com Datum 2016-12-07 Projektnr 729070 Rapportnr 729070 Rapport A Kund Vadstena kommun Trafikbullerutredning

Läs mer

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA 2016-12 FÄRGELANDA KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA TRAFIKBULLERUTREDNING ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010

Läs mer

Revidering avser förtydligande av nivåer vid fasad samt förslag till placering av gemensamma uteplatser

Revidering avser förtydligande av nivåer vid fasad samt förslag till placering av gemensamma uteplatser Rapport R-2rev1 Revidering avser förtydligande av nivåer vid fasad samt förslag till placering av gemensamma uteplatser Liljestrands Fastigheter AB genom Håkan Westman Antal sidor: 27 Projekt: Varav bilagor:

Läs mer

Beställare: Vera Arkitekter genom Joachim Unger Antal sidor: 18. Projekt: Varav bilagor: 11. Projektansvarig: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Vera Arkitekter genom Joachim Unger Antal sidor: 18. Projekt: Varav bilagor: 11. Projektansvarig: Lennart Nilsson Datum: Rapport rev1 genom Joachim Unger Antal sidor: 18 Projekt: 143504 Varav bilagor: 11 Projektansvarig: Lennart Nilsson 2015-10-09, Uppsala Beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik Revideringen avser

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

RAPPORT. Blidsberg 30:1. Bullerutredning. Sammanfattning:

RAPPORT. Blidsberg 30:1. Bullerutredning. Sammanfattning: RAPPORT Blidsberg 30:1 Kund: Ulricehamns kommun Kontaktperson: San Chen Lindman Datum: 2016-01-14 Uppdragsnummer: 58100-00 Rapportnummer: AKUI-01 Status: Utfärdad Revisionsnummer: 2 Revisionsdatum: 2016-01-27

Läs mer