PM Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp"

Transkript

1 Uppdragsnr: (8) PM Denna PM har uppdaterats med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter än trafikverkets redovisade högsta tillåtna för sträckan. Ändringar i PM jämfört med tidigare är markerade med en linje på sidan om uppdaterat stycke. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp WSP Akustik har fått i uppdrag att beräkna bullernivåer från väg- och järnvägstrafik för planerade bostäder på ett detaljplaneområde i Påarp, Helsingborgs kommun. L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx Figur 1 - Planerade bostäder Bullerberäkningar har utförts för tre scenarier enligt figur 1. 1) Angivet antal våningar för hus A-F samt 4 våningar för hus G-J 2) Angivet antal våningar för hus A-F samt 6 våningar för hus G-J 3) Angivet antal våningar för hus A-F samt 8 våningar för hus G-J Utöver detta har tre stycken nivåskillnadsberäkningar utförts för bullernivåer på hus A- F, i dessa har bullernivåer vid fasad för hus A-F i scenario 1-3 jämförts med bullernivåer utan inverkan av garage och hus G-J. De 6 beräkningarna listade ovan har även kompletterats med beräkningar med lägre tåghastigheter.

2 Uppdragsnr: (8) Sammanfattning Resultatet visar att framförallt de maximala bullernivåerna överskrids vid flera fasader, hus I och J rekommenderas ej byggas högre än 3 våningar. Utformning av bullerskyddande åtgärd i form av bullervall/skärm vid järnväg är presenterad i denna PM. Buller till innergårdar, mellan husen, beräknas till stor del bli skärmad av hus och bullerskärm. Lösning för utformning av lägenheter samt uteplatser för att på bästa sätt hantera bullerproblematiken presenteras i denna PM. Med de lägre hastigheterna sänks de maximala bullernivåerna från tåg som är dimensionerande för området med upp till 6 db jämfört med resultat från beräkningar med högsta tåghastigheter. Ekvivalenta bullernivåer sänks med upp till 3 db. L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx Förutsättningar Beräkningar av ljudnivåer har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet Sound- PLAN, version 7.1, update , enligt de nordiska modellerna för trafikbuller. Beräkningar för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport, Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport För beräkning av buller från järnvägstrafik har Naturvårdsverkets rapport 4935 Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell Följande underlag har använts vid beräkningarna: Höjdnivåer för området enligt laserscanningsfiler yxz, yxz, yxz samt yxz, erhållna via från Helena Taps via mail Höjder för banvall enligt fil hojder_txt.dwg.dwg, erhållen av Marie-Louise Svensson via mail Karta över området enligt fil paarp_grundkarta_planomr.dwg, erhållen av Marie-Louise Svensson via mail Tågtrafikuppgifter erhållna via mail , från Helena Taps på Helsingborgs kommun. Vägtrafikuppgifter erhållna via mail , från Helena Taps på Helsingborgs kommun. Ljudkrav/Riktvärden Nedan anges de av riksdagen antagna riktvärden för trafikbuller som gäller för statens verksamheter och används i de allra flesta infrastrukturprojekt. Dessa riktvärden bör därmed normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad/väsentlig ombyggnad av infrastrukturanläggningar. I riksdagsbeslutet till infrastrukturpropositionen angavs följande riktvärden: 30 db(a) ekvivalent ljudnivå inomhus 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad, frifältsvärde) 70 db(a) maximal ljudnivå utomhus på uteplats i anslutning till bostad (frifältsvärde)

3

4 Uppdragsnr: (8) L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx Beräkningar och Åtgärder Den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad beräknas, med bullerskärm, som högst uppgå till L eq,24h 62 dba. Då den maximala ljudnivån på balkonger beräknas ligga över L pfmax 70 dba för flera fasader innebär detta att krav på maximal ljudnivå på uteplats ej innehålls för dessa. Ekvivalenta ljudnivåer utomhus Högsta tillåtna tåghastighet (Bilaga 1-6) Då de ekvivalenta nivåerna främst överskrider gällande riktvärde för våningsplan över marknivå bör detta kunna accepteras, förutsatt att fasader på bostäder dimensioneras så att riktvärdet för högsta ekvivalenta ljudnivå inomhus innehålls. Fasader i direkt närhet till Helsingborgsvägen får överskridanden i marknivå på grund av denna. Ekvivalentnivåer för marknivå (2 m) beräknas vara under eller lika med 55 dba för merparten av bostadsområdet. Områden i marknivå med nivåer över 55 dba bör dock ej användas som vistelseytor/uteplatser. Ekvivalenta ljudnivåer utomhus Sänkt tåghastighet (Bilaga 7-12) Ekvivalenta ljudnivåer sjunker för hela området upp till 3 db - jämfört med beräkningar när tågen kör i högsta tillåtna hastighet. Fasader mot Helsingborgsvägen beräknas få sina överskridande värden både på grund av vägtrafik och tågtrafik. Maximala ljudnivåer utomhus Högsta tillåtna tåghastighet (Bilaga 1-6) Maximala bullernivåer från tåg är helt dominerande i jämförelse med maximala bullernivåer från väg. För maximal ljudnivå på uteplats rekommenderas att uteplatser placeras på en bullerskyddad fasad, vilket skulle innebära att riktvärdet innehålls. Om en annan uteplats i anslutning till bostäderna uppförs i ett mer bullerskyddat läge, exempelvis i gårdsmiljö bakom bostäderna från järnvägen sett, så kan balkongerna ses som ett komplement till denna uteplats. Detta skulle innebära att kravet på maximal ljudnivå på uteplats innehålls. Maximala ljudnivåer utomhus Sänkt tåghastighet (Bilaga 1-6) Maximala bullernivåer sjunker avsevärt upp till 6 db för området jämfört med beräkningar när tågen kör i högsta tillåtna hastighet. Maximala bullernivåer från tåg är helt dominerande jämfört med maximala bullernivåer från väg.

5 Uppdragsnr: (8) Bullerskärm För att dämpa bullernivåerna vid bostädernas fasader kommer en bullerskärm/bullervall vid järnvägen att behövas. Skärmen skall vara minst 2,7 meter över järnvägens spårmitt, samt vara placerad som längst 4,5 meter från spårmitt (för spår närmst DP-området). Om så önskas kan en viss del av - eller hela bullerskärmen ersättas/kompletteras med en bullervall, se även figur 2. Skärmens totala längd skall uppgå till minst 360 meter och minst gå från X- koordinat i väster till X-koordinat i öster i det lokala koordinatsystem som är använt i underlaget erhållet av Helsingborgs kommun. Figur 2 - Utformning av bullervall och skärm. Då järnvägens höjd inte är konstant genom undersökt sträcka kan ej en absolut totalhöjd för bullervall/skärm anges i denna PM. Om skärm används skall denna utformas i material med ytvikt minst 12 kg/m 2 samt uppföras tät samt tätt ansluten mot mark/bullervall. L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx

6 Uppdragsnr: (8) Resultat Resultat i grafisk form från beräkning av buller från järnvägstrafik redovisas i bilagor. Bullerkartorna redovisar den ekvivalenta ljudnivån 2 meter över mark. Maximal ljudnivå redovisas endast i form av fasadnivåer. Fasadnivåerna redovisas enligt figur 2 nedan där den första kolumnen avser våningsplan, den andra avser dygnsekvivalent ljudnivå och den tredje avser maximal ljudnivå. Figur 3 Fasadnivåer L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx Skillnadsberäkningar i bilaga 4-6 samt 9-12 redovisar värden på nivåer utan hus G-J & garage minus de olika scenarierna i bilaga 1-3 samt 7-9. Positiva värden innebär alltså att ljudnivån blir högre utan hus G-J, och vice versa. Bilaga 1 redovisar bullernivåer för Scenario 1, där hus G-J är 4 våningar höga. Bilaga 2 redovisar bullernivåer för Scenario 2, där hus G-J är 6 våningar höga. Bilaga 3 redovisar bullernivåer för Scenario 3, där hus G-J är 8 våningar höga. Bilaga 4 redovisar skillnadsberäkningar, utan hus G-J och garage minus Scenario 1. Bilaga 5 redovisar skillnadsberäkningar, utan hus G-J och garage minus Scenario 2. Bilaga 6 redovisar skillnadsberäkningar, utan hus G-J och garage minus Scenario 3. Bilaga 7 redovisar samma som Bilaga 1, men med lägre tåghastigheter i beräkningarna. Bilaga 8 redovisar samma som Bilaga 2, men med lägre tåghastigheter i beräkningarna. Bilaga 9 redovisar samma som Bilaga 3, men med lägre tåghastigheter i beräkningarna. Bilaga 10 redovisar samma som Bilaga 4, men med lägre tåghastigheter i beräkningarna. Bilaga 11 redovisar samma som Bilaga 5, men med lägre tåghastigheter i beräkningarna. Bilaga 12 redovisar samma som Bilaga 6, men med lägre tåghastigheter i beräkningarna. Bullerkartorna redovisar den aktuella ljudnivån 2 meter över mark.

7 Uppdragsnr: (8) L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx Kommentarer Resultat Ekvivalenta ljudnivåer Som tidigare konstaterats bör de ekvivalenta ljudnivåerna ej utgöra något större problem för bostadsområdet i stort, för själva byggnaderna kan bullernivåer upp mot 62 dba ekvivalent innebära att vissa mindre förstärkningsåtgärder i fasad och fönster kommer att krävas. Vissa bulleröverskridanden sker dock i marknivå för området, detta för ytor nära Helsingborgsvägen. Dessa områden bör ej användas som vistelseytor/uteplatser. Maximala ljudnivåer Hus I och J får från våning 3 och uppåt maximala bullernivåer på upp till 86 dba (om lägre tåghastigheter används i beräkningarna sjunker dessa värden till c:a 80 dba.), rekommendationen är att rum i dessa fasader ej utformas som rum för sov eller vila och daglig samvaro. Istället bör rum som förråd, hygienrum eller kök (dock ej kök som del av öppen planlösning) placeras vid dessa fasader, för att undvika allt för kostsamma åtgärder för att innehålla kraven på maximal ljudnivå inomhus. Detta då SS Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder endast anger krav på dimensionerande maximal ljudtrycksnivå nattetid i just rum för sömn, vila och daglig samvaro. Skillnadsberäkningar Bilaga 4-6 visar på ytterst marginella skillnader med och utan garage och hus G-J. Det enda hus som får annat än marginella skillnader är hus E, vars östra fasad får 3 db högre ekvivalenta värden utan hus G-J. Berörda fasader på detta hus riskerar dock inte att överskrida några gällande riktvärden. Liknande resultat ges i bilaga 10-12, när lägre tåghastigheter har använts i beräkningarna. Totalbedömning Generellt kan man säga att bullernivåer under 55 ekvivalent och 70 maximalt ej behöver förstärkningsåtgärder i fasad för att innehålla kravet på högsta bullernivåer inomhus. Hus I och J får från våning 3 och uppåt mycket höga maximala bullernivåer, om möjligt bör det undvikas att bygga högre än 3 våningar för dessa lägen. Om högre våningar ändå byggs bör dessa utformas enligt anvisningar under rubrik maximala ljudnivåer ovan. De lägre tåghastigheterna ger en klar förbättring av de beräknade ljudnivåerna i området jämfört med beräkningar utförda med Trafikverkets rekommenderade högsta tillåta hastigheter. Det bör dock understrykas att om exempelvis en fasadkonstruktion dimensioneras mot dessa värden så kommer samtliga inomhusvärden överskridas om också de antagna tåghastigheterna (40 km/h och 90 km/h) överskrids, då klarar inte heller bostäderna kravet enligt BBR.

8 Uppdragsnr: (8) Frifältsvärden I bullerzonskartan kan viss diskrepans mellan redovisade fasadvärden och intilliggande bullerzon råda, exempelvis kan en fasad visa värdet 49 db(a) men bullerzonen vid fasaden indikerar att ljudnivån i området är mellan 50 och 55 db(a). Detta beror på att redovisade värden för fasadnivåerna är s.k. frifältsvärden och redovisade värden i bullerzoner är total ljudnivå. Frifältsvärde innebär att man endast räknar ljudet som når fasaden, opåverkat av reflex i egen fasad. Omedelbart framför byggnaden är den totala ljudnivån summan av ljudet på väg mot fasaden samt det reflekterade ljudet från den, det är denna nivå som redovisas i färgkartorna. Tabell med aktuella riktvärden i denna PM redovisar om frifältsvärde skall tillämpas eller ej. Hannes Furuholm Kvalitetsgranskat av: Jesper Lindgren WSP Akustik Göteborg Uppdaterad av Hannes Furuholm L:\3700\Helsingborgs_kommun\ _Detaljplan_Påarp\5_Beräkningar\Uppdatering \PM docx

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER 2212229 UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM 2013-09-26 GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer