PM_ FÖRHANDSKOPIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM_ FÖRHANDSKOPIA"

Transkript

1 Uppdragsnr: (7) PM_ FÖRHANDSKOPIA \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Bullerutredning Döderhultsviken - Inre Hamnen i Oskarshamn Nytt bostadsområde planeras att bygga vid Döderhultsviken i inre hamnen i Oskarshamn. WSP Akustik har fått i uppdrag att beräkna buller från väg- och tågtrafik inom aktuellt område. Underlag Underlag som ligger till grund för beräkningarna är: Primärkarta för dagens situation (höjden på befintliga byggnader saknas, därför har höjden på alla befintliga byggnaderna med byggnadsytan > 50 m2 satts till 6m, medan höjden för byggnaderna med byggnadsytan 50 m2 satts till 3 m). Beräkningarna har utförts för platt mark, dvs. utan hänsyn till terrängen. Planförslag från Nyréns Arkitektkontor Trafikuppgifter för området kommer från Karlskrona kommun, se Tabell 1 nedan WSP Akustik Box Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (7) FÖRHANDSKOPIA Figur 1. Planförslag från Nyréns Arkitektkontor (de blåa byggnaderna) Gata/Väg Uppskattning ÅDT [fordon/dygn] Andel tung trafik [%] Skyltad hastighet [km/h] \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Skeppsbron Tabell 1. Vägtrafikdata som använts vid beräkningarna Tågtyp STH (största tillåtna hastighet) [km/h] Medellängd / Maximal längd [m] Antal tåg/dygn Scenario 1 Scenario 2 Godståg (diesel) / Tabell 2. Uppgifter om tågtrafik Beräkningar Beräkningar av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.3. Beräkningar är utförda som enstaka mottagarpunkter utanför fasad samt med färgfält som visar ljudutbredningen. Beräkningarna avser enskilda punkter på 1 okänd, uppskattade värde som använts vid beräkningarna 2 okänd, uppskattade värde som använts vid beräkningarna 3 två dagliga turer, dvs. fyra passager 4 fem dagliga turer, dvs. tio passager

3 Uppdragsnr: (7) FÖRHANDSKOPIA fasader som frifältsnivåer, det vill säga ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i den egna fasaden, men med en möjlig reflex i övriga byggnader. Det beräknade värdet skall jämföras med gällande bullerriktvärden. Beräkning av fasadljudnivån som redovisas i Bilaga 3 och 10 utförs med fasta beräkningspunkter som har utvalts för representativa fasader. Färgfältsredovisningen är beräknad inklusive bidrag från reflexer (3 st.). Beräkningspunkterna ligger i ett rutnät med 5 m avstånd från varandra och värdena mellan två grannpunkter interpoleras. Beräkningshöjden sätts till 2m över mark. Beräkningarna av buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för vägtrafikbuller är giltigheten i beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). Noggrannheten är avståndsberoende och beräknas vara 3 db vid 50 m avstånd och 5 db vid 200 m avstånd. Beräkningar av spårvagnens och tågens bullerspridning är genomförda enligt Naturvårdsverkets rapport 4935 Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell Beräkningsmodellen för spårvagn- och tågbuller gäller för sommarförhållande och barmark vid medvindsförhållanden eller temperaturinversion. Noggrannheten vid långa avstånd upp till m från spåret är ± 3 db för ekvivalent ljudnivå och något mer för maximal ljudnivå. Ljudkrav/riktvärden \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Allmänt om ljud För att ge en viss uppfattning av vad olika ljudnivåer innebär ges nedan exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter. Störningsmått För beskrivning av buller vars styrka är konstant i tiden används ljudnivå i db(a), det är ett enkelt störningsmått att arbeta med och kan direkt mätas med ljudnivåmätare. I Sverige används idag främst ekvivalent- respektive maximal ljudnivå för trafikbuller.

4 Uppdragsnr: (7) FÖRHANDSKOPIA Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, för trafikbuller oftast ett dygn. Ljudnivå, db(a) Ekvivalentnivå 68 Maximalnivå 74 Tid, sekunder Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under en viss period, exempelvis för en serie fordonspassager. Detta har normalt endast betydelse inomhus nattetid, kl samt på uteplats dag- och kvällstid. I bild ovan visas ett exempel på ljudnivån per sekund mätt över 300 sekunder och motsvarande ekvivalenta ljudnivå respektive maximal ljudnivå i perioden. Akustiska nyckeltal Upplevelsen av skillnader i bullernivå kan sammanfattas som att: 3 db(a) upplevs (normalt) som en hörbar förändring av ljudstyrkan db(a) upplevs som en fördubbling/halvering av ljudstyrkan. En fördubbling eller halvering av trafikmängden ändrar den ekvivalenta ljudnivån med 3 db(a). \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Riktvärden för buller från trafik Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 Nedan anges de av riksdagen antagna riktvärden för trafikbuller vilka gäller för statens verksamheter och används i de allra flesta infrastrukturprojekt. Dessa riktvärden bör därmed normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad/väsentlig ombyggnad av infrastrukturanläggningar. I riksdagsbeslutet till infrastrukturpropositionen angavs följande riktvärden: Beskrivning Dygnsekvivalent ljudnivå L Aeq(dygn) Maximal ljudnivå L AFmax Inomhus 30 db 45 db Utomhus vid fasad 55 db - Vid uteplats i anslutning till bostad - 70 db Tabell 3. Riktvärde för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder

5 Uppdragsnr: (7) FÖRHANDSKOPIA Vid tillämpning av riktvärdena i infrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. SVENSK STANDARD SS 25267:2004, Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder Enligt SS25267:2004 (bostäder) med T1:2009 ställs, utöver ovanstående, även krav på ekvivalent ljudtrycksnivå på uteplats för att klara ljudklass C, dvs. högst 55 dba (klass C anger den miniminivå som tillämpas av myndigheter). Standarden tillåter att maximal ljudnivå, L AFMax, överskrids högst 3 gånger per timme under dag och kväll på uteplats och 5 gånger per natt (kl ) inomhus. \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Figur 2. Utdrag från SS 25267:2004, Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder. Det avser ljudklass C som tillämpas som minimikrav vid om- och nybyggnation av bostäder enligt BBR Tyst/ljuddämpad sida Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen kan avsteg från riktvärdet 55 dba ekvivalentnivå vid fasad göras om det går att orientera huset så att en tyst eller ljuddämpad sida kan uppnås, d v s med ekvivalentnivåer 45 dba respektive 50 dba, och att minst hälften av bostadsrummen orienteras mot denna sida. Avsteg från riktlinjer med hänvisning till tyst/ljuddämpad sida kan övervägas där nya bostäder planeras i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Riktvärdena för ljudnivåer inomhus skall alltid uppfyllas. Uteplats och balkong Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Balkonger och uteplatser bör normalt placeras på bostadens tysta sida. Om detta inte är möjligt så kan en acceptabel ljudmiljö ibland skapas till exempel med en genomtänkt planlösning, delvis inglasning eller ljudabsorberande ytskikt. Finns det en uteplats som klarar riktvärdena så kan t.ex. en balkong på den bullriga sidan utgöra ett komplement.

6 Uppdragsnr: (7) FÖRHANDSKOPIA Helt inglasad balkong eller uteplats är inte att betrakta som en uteplats och ska inte accepteras som metod för att uppnå riktvärdena. En grundläggande regel bör vara att i enskilda fall tillåta upp till hälften eller i särskilda fall tre fjärdedels inglasning av balkong eller uteplats, som åtgärd för att begränsa bullret. Resultat Beräkningsresultat redovisas som bullerspridningskartor på 2 meters höjd med enskilda beräkningspunkter vid fasad för ekvivalent och maximal ljudnivå. Bilaga 1-3 redovisar bullersituationen vilket motsvarar ett obyggt område (tom mark), medan bilaga 4-10 avser planförslaget från Nyréns Arkitektkontor. De maximala ljudnivåerna från tågtrafiken är samma för båda scenarierna eftersom godstågens hastighet och längd förändrades är samma i båda scenarierna. Trafikuppgifterna för varje beräkningsalternativ redovisas i Tabell 1 och Tabell 2 ovan. Kommentarer till resultat. Riktvärdet 55 dba ekvivalentnivå vid fasad överskrids för några byggnader i alla situationer som har beräknats. Genom att anpassa planlösningen så att minst hälften av boenderummen i bostäderna har tillgång till tyst eller ljuddämpad sida (dvs. genomgående lägenheter) bör avsteg enligt tyst/ljuddämpad sida ovan kunna användas. Fördelning av tågtrafiken är okänd, därför kan man inte säga hur många gånger per timme maximala ljudnivåerna vid uteplatser kommer att överskridas mellan kl \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

7 Uppdragsnr: (7) FÖRHANDSKOPIA Bilagor Bilaga 1. Dygnsekvivalent ljudnivå, vägtrafik tom mark Bilaga 2. Dygnsekvivalent ljudnivå, tågtrafik, 2 dagliga turer (4 passager) tom mark Bilaga 3. Dygnsekvivalent ljudnivå, tågtrafik, 5 dagliga turer (10 passager) tom mark Bilaga 4. Dygnsekvivalent ljudnivå, vägtrafik planförslag från Nyréns Arkitektkontor Bilaga 5. Dygnsekvivalent ljudnivå, tågtrafik, 2 dagliga turer (4 passager) planförslag från Nyréns Arkitektkontor Bilaga 6. Dygnsekvivalent ljudnivå, tågtrafik, 5 dagliga turer (10 passager) planförslag från Nyréns Arkitektkontor Bilaga 7. Maximal ljudnivå, vägtrafik tom mark Bilaga 8. Maximal ljudnivå, tågtrafik tom mark Bilaga 9. Maximal ljudnivå, vägtrafik planförslag från Nyréns Arkitektkontor Bilaga 10. Maximal ljudnivå, tågtrafik planförslag från Nyréns Arkitektkontor Malmö WSP Akustik George Birita \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\ Döderhultsviken steg 2, Oskarshamn\3_Dokument\PM_ _Bullerutredning_Döderhultsviken_steg2_Osk arshamn.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 2017-02-13 TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574

Läs mer

BULLERUTREDNING POTTHOLMEN, KARLSKRONA

BULLERUTREDNING POTTHOLMEN, KARLSKRONA Uppdragsnr: 10.06 1 (6) PM10.06-05- BULLERUTREDNING POTTHOLMEN, KARLSKRONA SAMMANSTÄLLNING Karlskrona kommun planerar en större ombyggnad av området Pottholmen vid infarten till Karlskrona centrum. Bullerfrågan

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

DAGSBERGS SKOLA Trafikbullerutredning TR Upprättad av: Tobias Kristensson Granskad av: Sofi Thorell Godkänd av: Mats Erixon

DAGSBERGS SKOLA Trafikbullerutredning TR Upprättad av: Tobias Kristensson Granskad av: Sofi Thorell Godkänd av: Mats Erixon DAGSBERGS SKOLA TR 10215816.01 2015-10-16 Upprättad av: Tobias Kristensson Granskad av: Sofi Thorell Godkänd av: Mats Erixon J:\32\WSP Linköping\10215816 - \3_Dokument\TR_10215816.01 - -.docx DAGSBERGS

Läs mer

BULLERUTREDNING. Kv. Barken, Karlskrona

BULLERUTREDNING. Kv. Barken, Karlskrona BULLERUTREDNING Kv. Barken, Karlskrona 2017-05-12 BULLERUTREDNING Kv. Barken, Karlskrona KUND Karlskrona Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574 201 25 Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: +46 10

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll 2016-04-19 TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll KUND KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 550 02 Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel:

Läs mer

RAPPORT Ulvegärde, Kungälv trafikbullerutredning Reviderad

RAPPORT Ulvegärde, Kungälv trafikbullerutredning Reviderad RAPPORT 101416.01 Ulvegärde, Kungälv trafikbullerutredning 2010-09-22 Reviderad 2010-11-01 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 101416 Daterad: 2010-09-22

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR rev

TRAFIKBULLERUTREDNING. KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR rev TRAFIKBULLERUTREDNING KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR10244131.01 rev. 2 2018-09-20 TRAFIKBULLERUTREDNING KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR10244131.01 rev. 2 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental

Läs mer

RAPPORT Förslag till nya bostäder i Ytterby Kungälvs kommun - Utredning av buller från vägtrafik Reviderad

RAPPORT Förslag till nya bostäder i Ytterby Kungälvs kommun - Utredning av buller från vägtrafik Reviderad RAPPORT 101897.01 Förslag till nya bostäder i Ytterby Kungälvs kommun - Utredning av buller från vägtrafik 2011-12-20 Reviderad 2012-01-23 Upprättad av: Elin Stenlund Uppdragsnr: 101897 RAPPORT 101897.01

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT Detaljplan P-hus/Hotell, Lindholmens Centrum Ljudmiljöbeskrivning

RAPPORT Detaljplan P-hus/Hotell, Lindholmens Centrum Ljudmiljöbeskrivning RAPPORT 10090152 Detaljplan P-hus/Hotell, Lindholmens Centrum Ljudmiljöbeskrivning 2008-08-06 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Olsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT 10090152 Detaljplan

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Trafikbullerberäkningar för Detaljplan för Eriksberg, Sannegården 28:4

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Trafikbullerberäkningar för Detaljplan för Eriksberg, Sannegården 28:4 Handläggare Mats Hammarqvist Tel +46105058433 Mobil +46701847433 mats.hammarqvist@afconsult.com PM nr 563694 A Datum 2011-03-14 Uppdragsnr 563694 Anna-Karin Jeppson Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PM TRAFIKBULLER Rev. 2,

PM TRAFIKBULLER Rev. 2, Mall: Error! Unknown document ver Error! Unknown document Uppdragsnr: 102002291 (5) PM 10200229 TRAFIKBULLER Rev. 2, 2014-11-05 Sadelmakaren 17 Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102002291 (5) PM 10200229.2 TRAFIKBULLER Sadelmakaren 17 Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033 402

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Rapport Råghult 1:5 m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand trafikbullerutredning Reviderad

Rapport Råghult 1:5 m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand trafikbullerutredning Reviderad Rapport 4.0 Råghult : m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand trafikbullerutredning 20--2 Reviderad Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 4 Daterad: 20--2 4.0

Läs mer

TR_ Skogslund 1 i Åstorp kommun Trafikbullerutredning för nya bostäder

TR_ Skogslund 1 i Åstorp kommun Trafikbullerutredning för nya bostäder TR_10178900.01 2013-03-20 Upprättad av: Granskad av: Mats Erixon Godkänd av: Handläggare: RAPPORT TR_10178900.01 Kund Skogslunden i Åstorp AB Hjortvägen 61 25355 Åstorp Konsult WSP Akustik Box 574 20125

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING FINSPÅNGS KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING HÄLLESTAD KYRKBY 2017-11-27 TRAFIKBULLERUTREDNING Hällestad kyrkby Finspångs Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR rev

TRAFIKBULLERUTREDNING. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR rev TRAFIKBULLERUTREDNING TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR10244131.01 rev. 1 2017-01-18 TRAFIKBULLERUTREDNING TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR10244131.01 rev. 1 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

KV. BACKSIPPAN, ÅSTORPS KOMMUN

KV. BACKSIPPAN, ÅSTORPS KOMMUN KV. BACKSIPPAN, ÅSTORPS KOMMUN KUND Fastighets AB 3Hus Box 163 265 22 Åstorp Att. Berne Särbring KONSULT WSP Akustik Box 574 20125 Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7226345

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén 2011-03-23 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Andreas Novak TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 -

Läs mer

TR_ Skogslund 1 i Åstorp kommun Trafikbullerutredning för nya bostäder Reviderad Rev.A

TR_ Skogslund 1 i Åstorp kommun Trafikbullerutredning för nya bostäder Reviderad Rev.A TR_10178900.01 2013-03-20 Reviderad Rev.A 2013-06-17 Upprättad av: Granskad av: Mats Erixon Godkänd av: Handläggare: Ändringar i denna reviderade dokumentversion har markerats med ett vertikalt streck

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

PM TRAFIKBULLER. Utredning av trafikbuller för planerade bostäder vid Danska vägen, Göteborg. Förutsättningar

PM TRAFIKBULLER. Utredning av trafikbuller för planerade bostäder vid Danska vägen, Göteborg. Förutsättningar Danska vägen 99,3 m² 99,1 m² 79,7 m² 78,1 m²,0,0 Uppdragsnr: 100828 1 (11) PM TRAFIKBULLER Utredning av trafikbuller för planerade bostäder vid Danska vägen, Göteborg Förutsättningar WSP Akustik har på

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. Nordström 15 m.fl. i Karlskrona. Rapport

TRAFIKBULLERUTREDNING. Nordström 15 m.fl. i Karlskrona. Rapport TRAFIKBULLERUTREDNING Nordström 15 m.fl. i Rapport 102320.01 201-02-03 Ändringsdatum: Revidering A, 201-02-13 Upprättad av: Christian Nielsen Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Christian Nielsen

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad

Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Rapport 5307-B / / Rolf Cedås Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Till denna rapport hör bullerkartorna 5307-70 till -86 I denna rapport

Läs mer

Trafikbuller PM. Fisken 6 Karlstads kommun

Trafikbuller PM. Fisken 6 Karlstads kommun Trafikbuller PM Fisken 6 Karlstads kommun 2012-10-05 Medverkande Beställare: Stadsbyggnadskonsult Värmland Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Uppdragsansvarig: Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

PM Hermanstorp. Del 1 - Beräkning av buller från vägtrafik. Rapportnummer R01 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun.

PM Hermanstorp. Del 1 - Beräkning av buller från vägtrafik. Rapportnummer R01 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun. Rapport PM Hermanstorp Del 1 - Beräkning av buller från vägtrafik Rapportnummer 17218126 R01 Datum 2017-02-31 Uppdragsgivare Haninge Kommun Handläggare: Granskad av: Niklas Pureber Marcus Kilebrant stockholm@

Läs mer

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdrag: 550059 Rapport: 550059 B Datum: 2010-02-22 Antal sidor: 9 Bilagor: 550059 / B01 -B07 Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdragsgivare:

Läs mer

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2014-10-13 Uppdragsnr 596526 Ale kommun Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

PM TRAFIKBULLER Reviderad

PM TRAFIKBULLER Reviderad http://ams.se.wspgroup.com/projects/10204829/document/3_dokument/pm Trafikbuller - Snöstorp.docx Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Uppdragsnr: 10200229

Läs mer

LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1:

LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1: LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1:126 2018-02-08 BULLERUTREDNING Hishult 1:126 Laholmshem AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10 Tel: +46 10 72200 WSP

Läs mer

Trafikbullerutredning Gällivare 12:59

Trafikbullerutredning Gällivare 12:59 Handläggare Mikael Hörnqvist Tel 0105058741 Mobil +46725101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Datum 2017-07-05 Projekt-ID 731765 Rapport-ID C Kund MAF Arkitektkontor AB Trafikbullerutredning Gällivare

Läs mer

Beräkning av trafikbuller från spår- och vägtrafik vid planerat bostadsområde

Beräkning av trafikbuller från spår- och vägtrafik vid planerat bostadsområde Handläggare Erik Nordin Tel 0105050001 Mobil 072-452 87 63 E-post Erik.Nordin@afconsult.com Datum 2018-04-18 Projekt-ID 747871 Rapport-ID A Kund Åre Kommun Trafikbullerutredning Mejeriet Beräkning av trafikbuller

Läs mer

RAPPORT Tollare - bullerutredning

RAPPORT Tollare - bullerutredning RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Upprättad av: Lisa Granå RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Kund Oskar Kurasz NCC Boende Konsult WSP Akustik Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel:

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

RAPPORT 10140009.01. Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning 2010-11-19. Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred

RAPPORT 10140009.01. Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning 2010-11-19. Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred RAPPORT 10140009.01 Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning 2010-11-19 Upprättad av: Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Handläggare: RAPPORT 10140009.01 Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT Stora Torp Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT Stora Torp Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 101221.01 Stora Torp Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-10-14 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT 101221.01 Stora Torp

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås 748479 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2018-03-01 PEAB Bostad AB Emelie Segendorff Uppdragsnr 748479

Läs mer

BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg. Rapport Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell

BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg. Rapport Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg Rapport 2015-05-27 Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg KUND Finspångs kommun KONSULT WSP

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS Rapport 15-022-R2 2015-07-07 5 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10678 Vingpennan 1, Jönköping Rapport 10678-13121900.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-20 k:\lime easy\dokument\10678\10678-13121900.doc

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102272411 (5) PM 10227241.01 SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033

Läs mer

Kv. Pyramiden 3-4 och Kv. Farao, Solna stad

Kv. Pyramiden 3-4 och Kv. Farao, Solna stad RAPPORT 577638 1 (6) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2012-10-12 Fabege Victoria Berggren Fabege AB, Box 730, 169 27 Solna

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING MÖLLETORP, KARLSKRONA REV

KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING MÖLLETORP, KARLSKRONA REV KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING 10253459 MÖLLETORP, KARLSKRONA 2017-07-04 REV 2017-11-13 BULLERUTREDNING 10253459 MÖLLETORP, KARLSKRONA Karlskrona Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574 201

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog UPPDRAG Nya Hovås Trafik & Parkering UPPDRAGSNUMMER 2392163000 UPPDRAGSLEDARE Roger Johansson UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2012-07-03 Bullerberäkning I föreliggande presenteras resultat av bullerberäkningar

Läs mer

Gamlestadens fabriker

Gamlestadens fabriker Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Gamlestadens fabriker Bullerutredning Rapport 4199-H/ / Rolf Cedås Datum: 2014-03-06 Akustikforum AB Första långgatan 19 41327 Göteborg Telefon 031-

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

RAPPORT TR R01 Telegrafen 7, Nynäshamn kommun Bullerutredning längs Industrivägen och busshållplats

RAPPORT TR R01 Telegrafen 7, Nynäshamn kommun Bullerutredning längs Industrivägen och busshållplats RAPPORT TR10137329 R01 Telegrafen 7, Nynäshamn kommun Bullerutredning längs Industrivägen och busshållplats 10-05-12 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT Telegrafen 7 i Nynäshamn

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING KARET INVEST AB TRAFIKBULLERUTREDNING SÖDRA KROPPKÄRR 2017-06-29 REVIDERAD 2018-01-29 TRAFIKBULLERUTREDNING Södra Kroppkärr Karet Invest AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 5 02 Jönköping Besök:

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING KV. SKOLAN, LYCKEBY

KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING KV. SKOLAN, LYCKEBY KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING 10252561 KV. SKOLAN, LYCKEBY 2017-07-13 BULLERUTREDNING 10252561 Kv. Skolan, Lyckeby Karlskrona Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574 201 25 Malmö Besök: Jungmansgatan

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER PM 10192716.01 TRAFIKBULLER Reviderad 2014-09-30 Reviderade/ nyskrivna stycken är markerade med vertikalt sträck till vänster om texten. Tabell 5 och 6 samt figur 3 är nya. Trafikbullerutredning, flerbostadshus

Läs mer

Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 5. Handläggare: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 5. Handläggare: Lennart Nilsson Datum: Rapport R112401-2rev2 Beställare: Järntorget genom Bengt Jansson Antal sidor: 5 Projekt: 112401 Varav bilagor: 2 Handläggare: Lennart Nilsson Datum: 2012-03-26 Träkvista, Ekerö Beräkning av vägtrafikbuller

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING EMMABODA KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING, EMMABODA 2017-10-25 TRAFIKBULLERUTREDNING Liljan 7, Emmaboda Emmaboda Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 5 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10 Tel:

Läs mer

Detaljplan för Ekåsens koloniområde

Detaljplan för Ekåsens koloniområde Handläggare Kristoffer Hultberg Tel +46 10-505 84 25 Mobil +46 70 184 74 25 E-post kristoffer.hultberg@afconsult.com Datum 2015-11-27 Projekt-ID 713184 Rapport-ID 713184-rA Kund Mölndals stad Detaljplan

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG

PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG Detta PM kompletterar tidigare genomförd bullerutredning som redovisas i rapport Rapport_10208609_150506. Förutsättningar, beräkningsantaganden

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning.

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 15U28243 Kv Motorn 10 Samrådshandling Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 15U28243 Sida 1 (6) Samrådshandling Uppdragsnamn Kv Motorn 10 Stad Kv Motorn 10 JM AB Gustav III:s boulevard 64 169 Uppdragsgivare

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Bro Prästgård 6:31 TRAFIKBULLERUTRENING SLUTRAPPORT 2012-12-12

Bro Prästgård 6:31 TRAFIKBULLERUTRENING SLUTRAPPORT 2012-12-12 Bro Prästgård 6:31 TRAFIKBULLERUTRENING SLUTRAPPORT 2012-12-12 Uppdrag: 246528 Titel på rapport: Bro Prästgård 6:31 - Trafikbullerutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-12-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer