Kapitel Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen"

Transkript

1 Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig från användning av skissfunktionen i läget RUN och PRGM Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen 10

2 10-1 Innan skissfunktionen används Tryck på! 4 (Sketch) för att uppvisa skissmenyn. Läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR, CONICS Sid. 166 Sid. 155 ~ Sid. 157 Sid. 158 Sid. 160 Sid. 162 Sid. 163 Sid. 164 {Cls}... {radering av ritad linje och punkt} {Tang}/{Norm}/{Inv}... {tangent}/{linje normal till en kurva}/{inverterad graf} Menyerna {Tang}, {Norm} och {Inv} visas enbart när du uppvisar skissmenyn i läget GRAPH och TABLE. {PLOT}... {punktritningsmeny} {LINE}... {linjemeny} {Crcl}/{Vert}/{Hztl}... {cirkel}/{vertikal linje}/{horisontell linje} {PEN}... {handritning} {Text}... {kommentartext} Läget RUN, PRGM Sid. 165 Sid. 166 {GRPH}... {grafkommandomeny} {PIXL}... {bildpunktsmeny} {Test}... {testar på/avslagen status för bildpunkter} Övriga menyposter är desamma som förekommer i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS. 154

3 10-2 Grafritning med skissfunktionen Sid. 112 Skissfunktionen gör det möjligt att dra linjer och rita punkter på en graf som redan förekommer på skärmen. Alla exempel i detta avsnitt som visar operationer i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS förutsätter att du redan ritat en graf över följande funktion i läget GRAPH. Minnesområde Y1 = x(x + 2)(x 2) Följande tittfönsterparametrar används för att rita grafen. Xmin = 5 Ymin = 5 Xmax = 5 Ymax = 5 Xscale = 1 Yscale = 1 k Tangent [Sketch]-[Tang] Denna funktion gör att du kan rita en linje som är tangent till en graf vid en valfri punkt. uatt rita en tangent i läget GRAPH eller TABLE Exempel Rita en linje som är tangent till punkten (x = 2, y = 0) för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita en graf över funktionen, uppvisa skissmenyn och tryck på 2 (Tang). 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till punkten där du vill rita linjen. 3. Tryck på w för att rita linjen. 155

4 10-2 Grafritning med skissfunktionen uatt rita en tangent i läget RUN eller PRGM Följande kommandosyntax används för att rita en tangent i dessa lägen. Tangent <graffunktion>, <x-koordinat> Sid. 30 Använd variabeldatamenyn (VARS) för att specificera funktionen vars graf ska ritas. Exempel Rita en linje som är tangent till punkten (x = 2, y = 0) för y = x(x + 2)(x 2) 1. Gå in i läget RUN, uppvisa skissmenyn, tryck på 2 (Tang) och mata sedan in det följande. J4(GRPH)1(Y)b,c 2. Tryck på w för att rita tangentlinjen. k Linjens normal (lodlinje) till en kurva [Sketch]-[Norm] Denna funktion gör det möjligt att rita en linje som är normal (lodlinje) till kurvan vid en specifik punkt. En linje som är normal till kurvan vid en given punkt är lodrät till tangentlinjen vid denna punkt. uatt rita en linje normal till en kurva i läget GRAPH eller TABLE Exempel Rita en linje som är normal till kurvan vid punkten (x = 2, y = 0) för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita en graf över funktionen, uppvisa skissmenyn och tryck på 3 (Norm). 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till punkten där du vill rita linjen. 156

5 Grafritning med skissfunktionen Tryck på w för att rita linjen. uatt rita en linje normal till en kurva i läget RUN eller PRGM Följande syntax används för att rita en linje normal till en kurva i dessa lägen. Normal <graffunktion>, <x-koordinat> Sid. 30 Använd variabeldatamenyn (VARS) för att specificera funktionen för vilken en graf ska ritas. k Grafritning av en inverterad funktion [Sketch]-[Inv] Denna funktion gör det möjligt att rita den omkastade funktion som användes för att framställa den ursprungliga grafen. ugrafritning av en inverterad funktion i läget GRAPH eller TABLE Exempel Rita en omkastad graf över y = x(x + 2)(x 2) Rita en graf över funktionen, uppvisa skissmenyn och tryck på 4 (Inv). Vid grafritning av en inverterad funktion då mer än en graffunktion är lagrad i minnet, ska du välja önskad funktion och sedan trycka på w. ugrafritning av en inverterad funktion i läget RUN eller PRGM Följande syntax används för grafritning av en inverterad funktion i dessa lägen. Inverterad <graffunktion> Sid. 30 Använd variabeldatamenyn (VARS) för att specificera funktionen för vilken en graf ska ritas. Det går bara att rita den omkastade varianten av funktioner vars graftyp specificerats som rektangulära koordinater. 157

6 10-2 Grafritning med skissfunktionen k Punktritning [Sketch]-[PLOT] Rita punkter på en graf genom att först uppvisa skissmenyn och sedan trycka på 6 (g) 1 (PLOT) för att uppvisa punktritningsmenyn. {Plot}... {rita en punkt} {Pl On}... {rita punkt vid specifika koordinater} {Pl Off}... {radera punkt vid specifika koordinater} {Pl Chg}... {ändra status för punkt vid specifika koordinater} upunktritning i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS [Sketch]-[PLOT]-[Plot] Exempel Rita punkter på grafen för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 1 (PLOT) 1 (Plot) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till positionerna där du vill rita punkter och tryck på w för varje punkt. Det går att rita valfritt antal punkter. De nuvarande x- och y-koordinatvärdena tilldelas variabeln X respektive Y. upunktritning i lägena RUN och PRGM Följande syntax används för punktritning i dessa lägen. [Sketch]-[PLOT]-[Plot] Punkt <x-koordinat>, <y-koordinat> Exempel Rita en punkt vid (2, 2) Använd följande tittfönsterparametrar. Xmin = 5 Ymin = 10 Xmax = 5 Ymax = 10 Xscale = 1 Yscale = 2 158

7 Grafritning med skissfunktionen Gå in i läget RUN, uppvisa skissmenyn och utför sedan det följande.!4(sketch)6(g) 1(PLOT)1(Plot)c,c 2. Tryck på w för att uppvisa pekaren på skärmen. Tryck åter på w för att rita en punkt. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren runt skärmen. Om du inte specificerar några koordinater placeras pekaren mitt på grafskärmen när den dyker upp. Pekaren återfinns inte på grafskärmen när den dyker upp om de specificerade koordinaterna ligger utanför intervallet för tittfönstrets parametrar. De nuvarande x- och y-koordinatvärdena tilldelas variabeln X respektive Y. k Att slå de ritade punkterna på och av [Sketch]-[PLOT]-[Pl On]/[Pl Off]/[Pl Chg] Gör på följande sätt för att slå specifika punkter på och av. uatt slå ritade punkter på och av i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS Att slå på en punkt 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 1 (PLOT) 2 (Pl On) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till positionen där du vill rita en punkt och tryck på w. Att slå av en punkt Utför samma procedur som beskrivs i Att slå på en punkt ovan, men tryck på 3 (Pl Off) istället för 2 (Pl On). Att ändra på/avslagen status för en punkt Utför samma procedur som beskrivs i Att slå på en punkt ovan, men tryck på 4 (Pl Chg) istället för 2 (Pl On). 159

8 10-2 Grafritning med skissfunktionen uatt slå punkter på och av i lägena RUN och PRGM Följande syntax används för att slå punkter på och av i dessa lägen. Att slå på en punkt PlotOn <x-koordinat>, <y-koordinat> Att slå av en punkt PlotOff <x-koordinat>, <y-koordinat> Att ändra på/avslagen status för en punkt PlotChg <x-koordinat>, <y-koordinat> k Ritning av en linje [Sketch]-[LINE] Rita en linje på en graf genom att uppvisa skissmenyn och sedan trycka på 6 (g) 2 (LINE) för att uppvisa linjemenyn. {Line}... {Drar en linje mellan två ritade punkter} {F Line}... {Drar en linje} uatt ansluta två ritade punkter med en linje i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS [Sketch]-[LINE]-[Line] Exempel Dra en linje mellan lokalt maximivärde och lokalt minimivärde på grafen för y = x(x + 2)(x 2) Använd samma tittfönsterparametrar som i exemplet på sidan Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 1 (PLOT) 1 (Plot) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till lokalt maximivärde och tryck på w för att rita den. 3. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till lokalt minimivärde. 160

9 Grafritning med skissfunktionen Uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 2 (LINE) 1 (Line) för att rita en linje till den andra punkten. uatt rita en linje mellan två valfria punkter i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS [Sketch]-[LINE]-[F Line] Exempel Dra en linje mellan lokalt maximivärde och lokalt minimivärde på grafen för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 2 (LINE) 2 (F Line) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till lokalt maximivärde och tryck på w. 3. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till lokalt minimivärde och tryck på w för att dra linjen. uatt dra en linje i lägena RUN och PRGM Använd följande syntax för att dra linjer i dessa lägen. F-Line <x-koordinat 1>, <y-koordinat 1>, <x-koordinat 2>, <y-koordinat 2> 161

10 10-2 Grafritning med skissfunktionen k Ritning av en cirkel Gör på följande sätt för att rita en cirkel på en graf. [Sketch]-[Crcl] uatt rita en cirkel i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS Exempel Rita en cirkel med radien R = 1 centrerad vid punkten (1, 0) på grafen för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 3 (Crcl) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till positionen som ska utgöra cirkelns mittpunkt och tryck sedan på w för att rita en punkt. 3. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till en punkt på cirkelns omkrets (punkten x = 0 i detta fall) och tryck på w för att rita cirkeln. uatt rita en cirkel i lägena RUN och PRGM Använd följande syntax för att rita cirklar i dessa lägen. Circle <mittpunktens x-koordinat>, <mittpunktens y-koordinat>, <radievärdet R> Vissa titfönsterparametrar kan göra att cirkeln ter sig som en ellips. 162

11 Grafritning med skissfunktionen 10-2 k Ritning av vertikala och horisontella linjer [Sketch]-[Vert]/[Hztl] Denna procedur drar vertikala och horisontella linjer som passerar genom en specifik koordinat. uatt rita vertikala och horisontella linjer i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS Exempel Rita en vertikal linje på grafen för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 4 (Vert) för att uppvisa pekaren tillsammans med en vertikal linje mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna d och e för att flytta linjen åt vänster och höger, och tryck på w för att dra en linje vid den nuvarande positionen. Tryck på 5 (Hztl) istället för 4 (Vert) för att dra en horisontell linje, och använd markörtangenterna f och c för att flytta linjen på skärmen. uatt rita vertikala och horisontella linjer i lägena RUN och PRGM Använd följande syntax för att rita vertikala och horisontella linjer i dessa lägen. Att rita en vertikal linje Vertikal <x-koordinat> Att rita en horisontell linje Horisontell <y-koordinat> k Handritning [Sketch]-[PEN] Denna funktion gör det möjligt att rita för hand på en graf, på samma sätt som med en penna. Handritning kan bara användas i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS. 163

12 10-2 Grafritning med skissfunktionen Exempel Rita på grafen för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 6 (g) 1 (PEN) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till positionen där du vill starta ritningen och tryck på w för att rita en punkt. 3. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren och dra en linje efter hand som pekaren flyttas. Tryck på w för att stoppa ritningen. Tryck på A för att upphöra med handritning. k Kommentartext [Sketch]-[Text] Gör på följande sätt för att infoga text för kommentarer och etiketter i en graf. uatt infoga text i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS Exempel Infoga graffunktionen som kommentartext i grafen för y = x(x + 2)(x 2) 1. Rita grafen, uppvisa skissmenyn och tryck på 6 (g) 6 (g) 2 (Text) för att uppvisa pekaren mitt på skärmen. 2. Använd markörtangenterna för att flytta pekaren till positionen där texten ska infogas och mata sedan in texten. e ~ ef ~ f ay!=v (v+c)(v-c) 164

13 uatt infoga text i lägena RUN och PRGM Använd följande syntax för att infoga text i dessa lägen. Text <radnummer>, <spaltnummer>, <text> Grafritning med skissfunktionen 10-2 Radnumret kan anges i omfånget från 1 till 63 och spaltnumret i omfånget från 1 till 127. Följande tecken kan användas i en kommentartext i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS. A~Z, r, θ, mellanslag, 0~9,., +,,,, ( ), EXP, π, Ans, {, (, ), [, ], {, }, komma,, x 2, ^, log, In,, x, 10 x, e x, 3, x 1, sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 En nyradsoperation kan inte utföras vid inmatning av kommentartext. Textinmatningsoperationen ovan måste således utföras flera gånger om du vill mata in mer än en rad. k Att slå bildpunkter på och av [Sketch]-[PIXL] Denna procedur gör det möjligt att slå enskilda bildpunkter på och av. Du kan specificera valfri bildpunkt på skärmen, från den översta vänstra (1, 1) till den nedersta högra (63, 127). Linjeomfång: 1 till 63 Spaltomfång: 1 till 127 Bildpunkter kan slås på och av enbart i lägena RUN och PRGM. Slå bildpunkter på och av genom att uppvisa skissmenyn och sedan trycka på 6 (g) 6 (g) 3 (PIXL) för att uppvisa bildpunktsmenyn. {On}... {slår på specificerad bildpunkt} {Off}... {slår av specificerad bildpunkt} {Chg}... {ändrar status för specificerad bildpunkt} uatt slå bildpunkter på och av Att slå på en bildpunkt PxlOn <radnummer>, <spaltnummer> [Sketch]-[PIXL]-[On]/[Off]/[Chg] Att slå av en bildpunkt PxlOff <radnummer>, <spaltnummer> Att ändra på/avslagen status för en bildpunkt PxlChg <radnummer>, <spaltnummer> 165

14 10-2 Grafritning med skissfunktionen uatt kontrollera på/avslagen status för en bildpunkt [Sketch]-[Test] Uppvisa skissmenyn, tryck på 6 (g) 6 (g) 4 (Test) och mata sedan in kommandot nedan för att kontrollera statusen för den specificerade bildpunkten. 1 visas när bildpunkten är påslagen och 0 när den är avslagen. PxlTest <radnummer>, <spaltnummer> Specificera ett radnummer från 1 till 63 och ett spaltnummer från 1 till 127. Ett fel uppstår vid försök att utföra en av operationerna ovan utan att specificera radnummer och spaltnummer. Bildpunktsoperationer kan bara utföras inom det tillåtna antalet rader och spalter. k Radering av ritade linjer och punkter [Sketch]-[Cls] Gör på följande sätt för att radera alla ritade linjer och punkter på skärmen. uatt radera linjer och punkter i lägena STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS Linjer och punkter som ritats med hjälp av skissmenyn är temporära. Uppvisa skissmenyn och tryck på 1 (Cls) för att radera alla ritade linjer och punkter och kvarlämna enbart den ursprungliga grafen. uatt radera linjer och punkter i lägena RUN och PRGM Använd följande syntax för att radera ritade linjer och punkter, samt även själva grafen. Cls 166

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som Handbok KDiff3 Joachim Eibl Översättare: Stefan Asserhäll Revision 0.9.92 (2007-31-03) Copyright 2002-2007 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute and/or modify

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer