Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning"

Transkript

1 Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant med alla försiktighetsåtgärder, terminologi och hanteringsprocedurer som gäller för både räknaren och EA-100.

2 4-1-1 Överblick av E-CON 4-1 Överblick av E-CON Uppvisa huvudmenyn och välj E-CON för att gå in i läget E-CON. Läget E-CON ger tillgång till följande funktioner för enkel och effektiv dataprovtagning med CASIO EA (SETUP)... Visar en skärm för uppställning av EA (MEM)... Visar en skärm för lagring av uppställningsdatan för EA-100 under ett filnamn. 3(PRGM)... Utför programomvandling. Denna funktion omvandlar uppställningsdatan för EA-100 skapad av E-CON till ett program. Den kan också omvandla datan till ett program som kan köras på en räknare i serien CFX-9850/fx-7400 och att överföra datan till räknaren. 4(START)... Starta datainsamling. 6(HELP)... Visar hjälpfunktionen för E-CON. Ett tryck på tangenten K(Setup Preview) eller en markörtangent när huvudmenyn för E-CON förekommer på skärmen visar en granskningsruta som visar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet. Tryck på i för att stänga granskningsrutan. Angående hjälpfunktionen Ett tryck på 6(HELP) uppvisar hjälpfunktionen för läget E-CON på skärmen.

3 4-2-1 Uppställning av EA Uppställning av EA-100 Läget E-CON kan användas för att ställa upp EA-100 för provtagning och sedan starta provtagning omedelbart eller lagra uppställningen i räknarens minne. Uppställning av EA- 100 kan ske på ett av följande två sätt. Setup Wizard: Med denna metod kan EA-100 uppställas på ett enkelt sätt (uppställningsguide) genom att helt enkelt besvara frågorna som dyker upp. Advanced Setup: Denna metod ger dig kontroll över olika (avancerad uppställning) provtagningsparametrar, vilket innebär att uppställningen av EA-100 kan skräddarsys till att passa önskad typ av provatgning. k Användning av Setup Wizard för uppställning av EA-100 Setup Wizard gör det möjligt att uppställa EA-100 genom att blott besvara frågorna som visas på skärmen. u Parametrar för Setup Wizard Setup Wizard gör det möjligt att ändra följande grundläggande provtagningsparametrar på EA-100 med hjälp av ett interaktivt guideformat. Sensor (Select Sensor) Specificera en CASIO eller VERNIER* 1 sensor från en valmeny. Provtagningsintervall (Sampling Time) När Photogate specificerats som sensortyp går det att specificera provtagningens timing (Gate Status) och provtagningstidens registreringsmetod (Record Time) med denna parameter. Antal stickprov (Number of Samples) Det går att specificera ett värde från 1 till 255. Observera följande begränsningar som gäller för en uppställning gjord med Setup Wizard. Setup Wizard kan bara användas när provtagningskanalen på EA-100 är CH1 eller SONIC. En uppställning gjord med Setup Wizard aktiveras alltid med tangenten w. Provtagningsresultat lagras alltid i List 1 (för provtagningstid) och List 2 (för provtagningsvärden). * 1 Vernier Software & Technology

4 4-2-2 Uppställning av EA-100 u Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard Before getting started... Innan proceduren nedan startas ska du bestämma om du vill starta provtagning omedelbart med uppställningen som skapades med Setup Wizard eller om du vill lagra uppställningen för senare bruk. Se avsnitten 4-3, 4-4 och 4-5 i detta instruktionshäfte om proceduren som ska utföras för att starta provtagning och lagra en uppställning. Det kan vara lämpligt att först läsa igenom proceduren och titta på de avsnitt den hänvisar till innan du faktiskt utför den. Tryck på!i(quit) om du vill avbryta pågående uppställning med Setup Wizard. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-Con. 2. Tryck på 1(SETUP). Detta visar delmenyn Setup EA Tryck på b(wizard). Detta visar grundskärmen för Setup Wizard. 4. Tryck på valfri tangent för att starta Setup Wizard och visa skärmen för sensorspecifikation. Tryck på 1 för att ange en CASIO sensor eller på 2 för att ange en VERNIER sensor. Välj sedan önskad sensor från menyn som visas. 5. Skärmen som visas efter val av sensor i steg 4 beror på om du valde Photogate eller inte som sensor. Om du inte valde Photogate visas en skärm för inställning av provtagningsintervall efter steg Mata in provtagningsintervall med siffertangenterna. Inmatning av ett värde mellan 0.52 och 300 medger provtagning i realtid. Inmatning av ett värde utanför detta omfång medger provtagning i icke-realtid. 2. Tryck på w. Om du valde Photogate som sensor visas en skärm för provtagningens timing efter steg Tryck på antingen 1(Open) eller 2(Close) för att ange timing. Ett tryck på endera tangenten visar en skärm för inställning av tidens registreringsmetod. Anlita hjälpfunktionen (GATE TRIGGER STATUS HELP) för detaljer om inställningarna Open och Close. 2. Tryck på 1(Abs) eller 2(Rel) för att ange tidens registreringsmetod.

5 4-2-3 Uppställning av EA Efter att ha avslutat steg 5 visas en skärm för inställning av antalet stickprov. Mata in antalet stickprov med siffertangenterna och tryck sedan på w. 7. Efter att ha avslutat steg 6 visas en skärm som frågar vad du vill göra med uppställningen som skapats. Tryck på en av funktionstangenterna nedan för att ange vad du vill göra med uppställningen som skapats med stegen ovan. 1(YES)... Starta provtagning med uppställningen (sidan 4-5-1). 2(NO)... Återgå till huvudmenyn för E-CON (sidan 4-1-1). 3(SAVE)... Lagra uppställningen (sidan 4-3-1). 4(PRGM)... Omvandla uppställningen till ett program (sidan 4-4-1). Ett tryck på 2(NO) i steg 7 återgår till huvudmenyn för E-CON och lagrar uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet för E-CON. På huvudmenyn för E-CON kan följande funktionstangenter användas för att hantera innehållet i det nuvarande uppställningsminnet. 2(MEM) och sedan 2(SAVE)... Lagrar det nuvarande innehållet i uppställningsminnet (sidan 4-3-1). 3(PRGM)... Omvandlar det nuvarande innehållet i uppställningsminnet till ett program (sidan 4-4-1). 4(START)... Startar provtagning med det nuvarande innehållet i uppställningsminnet (sidan 4-5-1). Ett tryck på 1(SETUP) och sedan c(advan) visar skärmen Advanced Setup som medger mera detaljerad kontroll över parametrarna som bildar uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet. Se Användning av Advanced Setup för uppställning av EA-100 för närmare detaljer om hur de olika parametrarna ska ändras

6 4-2-4 Uppställning av EA-100 k Användning av Advanced Setup för uppställning av EA-100 Advanced Setup ger dig fullständig kontroll över de parametrar som bildar en uppställning för EA-100 så att du kan skräddarsy den efter behov. u Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup Det följande beskriver den generella proceduren för att använda Advanced Setup. Titta på sidorna som anges för mera detaljerad information. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-Con. 2. Tryck på 1(SETUP). Detta visar delmenyn Setup EA Tryck på c(advan). Detta visar menyn Advanced Setup. 4. Om du vill konfigurera en anpassad sond i detta läge ska du trycka på f(custom Probe). Följ sedan stegen under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan En anpassad sond kan också konfigureras med proceduren under Att ändra kanalens parameterinställningar på sidan Konfigurationer för en anpassad sond som lagrats i minnet kan väljas med Channel i steg 5 nedan. 5. Använd följande funktionstangenter för att ställa in övriga parametrar. b(channel)... Visar en skärm för inställning av följande parametrar: provtagningskanal, sensor, sensorkonfiguration och lagringsplats för stickprovsdata (sidan 4-2-5). c(sample)... Visar en skärm för inställning av följande parametrar: inställningar för realtid, provtagningsintervall, antal stickprov, tidsmätningens registreringsmetod och lagringsplats för tidsregistrering (sidan 4-2-7). d(trigger)... Visar en skärm för inställning av provtagningens startvillkor (sidan 4-2-8). e(option)... Visar en skärm för inställning av tittfönstret, realtidsinställningar (kanal för provtagning i realtid) och filterinställningar (sidan ).

7 4-2-5 Uppställning av EA-100 Inställningarna på ovanstående uppställningsskärmar (b till e) kan återställas med proceduren under Att återställa uppställningsparametrar till grundinställningarna. 6. Efter att ha skapat en uppställning kan funktionstangenterna nedan användas för att starta provtagning eller en annan operation. 1(START)... Startar provtagning med uppställningen (sidan 4-5-1). 2(MULT)... Startar provtagning i läget MULTIMETER med uppställningen (sidan ). 3(MEM)... Lagrar uppställningen (sidan 4-3-1). 4(PRGM)... Omvandlar uppställningen till ett program (sidan 4-4-1). u Att återställa uppställningsparametrar till grundinställningarna Gör på följande sätt när du vill återställa parametrarna för uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet till deras grundinställningar. 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på g(initialize). 2. Tryck som svar på bekräftelsemeddelandet som visas på w för att initialisera uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att initialisera. u Parametrar för avancerad inställning Här följer en närmare beskrivning av de parametrar som kan ändras i steg 5 under proceduren Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan Channel (kanal) Val av denna parameter visar en skärm för val av kanalen på EA-100 som ska användas för provtagning, typen av sensor som används för varje kanal och lagringsplatsen för stickprovsdata

8 4-2-6 Uppställning av EA-100 Att ändra parametern Channel 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på b(channel). Vald post Nuvarande inställning för vald post Detta visar inställningsskärmen för kanalparametern. 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra parameterinställningar. (1) Vald kanal 1(CH1)... Kanal 1 2(CH2)... Kanal 2 3(CH3)... Kanal 3 4(SONIC)... Sonisk kanal (2) Vald sensor (Sensor) 1(CASIO)... CASIO sensor 2(VERN)... VERNIER sensor 3(CSTM)... Anpassad sond 4(None)... Ingen sensor (3) Stickprovsdatans lagringsplats (Store Data) 1(LIST)... Visar en meddelanderuta för att specificera listan för lagring av mätdata. Ange ett listnummer från 1 till 20. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. Inställningarna som görs för parametern Channel påverkar enbart Selected Channel (vald kanal). Du behöver göra separata inställningar för varje kanal som ska användas för provtagning. Specificering av en sensor gör att dess provtagningsomfång (Range) och måttenhet (Unit) visas på skärmen. 3. Kontrollera att alla inställningar är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. # Om listan du anger för lagring av stickprovsdata (Store Data) i steg 2 redan används för datalagring, överskrivs datan enligt proriteringsföljden nedan. 1. (Highest) SONIC 4. CH1 2. CH3 5. (Lowest) 3. CH2 Registreringstid Exempel: Specificering av samma listnummer för stickprovsdatan CH3 och stickprovsdatan SONIC gör att datan CH3 överskrivs av datan SONIC

9 4-2-7 Uppställning av EA-100 Sample (stickprov) Val av denna parameter visar en skärm för inställning av realtid och för specificering av provtagningsintervall, antal stickprov, registreringsmetod för tidsmätning och lagringsplats för tidsregister. Att ändra inställningarna Sample Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på c(sample). Detta visar skärmen Sample Setup. 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Inställningar för realtid (Real-Time) 1(NO)... Spärrar provtagning i realtid 2(YES)... Medger provtagning i realtid (2) Provtagningsintervall (Interval) 1(TIMER)... Visar en meddelanderuta för att specificera ett timervärde och medger provtagning med fast intervall. 2(KEY)... Startar stickprovstagning med tangenten [TRIGGER] på EA-100. [TRIGGER] måste tryckas in lika många gånger som antalet angivna stickprov. 3(GATE)... Startar stickprovstagning i enlighet med utlösningstimingen för Photogate Gate Status. Tryck på 1, 2 eller 3 för att ange kanal för Photogate sensorn. Photogate tilldelas sensorn för den angivna kanalen. (3) Antal stickprov (Number) 1(NUM)... Visar en meddelanderuta för specificering av antal stickprov genom att mata in ett värde från 1 till

10 4-2-8 Uppställning av EA-100 (4) Registreringsmetod för tidsmätning (Rec Time) 1(None)... Ingen tid registreras 2(Abs)... Absolut tid i sekunder från provtagningsstart 3(Rel)... Relativ tid (intervall mellan stickprov) i sekunder 4(Int A)... Absolut tid beräknad från provtagningsintervall och antal stickprov 5(Int R)... Relativ tid beräknad från provtagningsintervall och antal stickprov (5) Sample Data Storage Location (Store Data) 1(LIST)... Displays a dialog box for specifying the list (1 to 20) for storing sample data. 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. Trigger (start) Använd skärmen Trigger Setup för att specificera följande villkor för mätningsstart: startkälla, starttröskel, startkant. Att ändra inställningarna Trigger Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på d(trigger). Detta visar skärmen Trigger Setup. Vald post Nuvarande inställning för vald post

11 4-2-9 Uppställning av EA Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Startkälla (Source) 1(KEY) b([exe])... Tangenten w på räknaren startar provtagning c(triger)... Tangenten [TRIGGER] på EA-100 startar provtagning 2(CH1)... Kanal 1 3(CH2)... Kanal 2 4(CH3)... Kanal 3 Val av CH1, CH2 eller CH3 som startkälla uppvisar den angivna kanalens sensornamn, grundvärde för starttröskel, måttenhet och grundvärde för startkant. (2) Starttröskel (Treshold) 1(EDIT)... Visar en meddelanderuta för inmatning av starttröskel. Detta alternativ är bara tillgänglig när CH1, CH2 eller CH3 valts som startkälla. (3) Startkant (Edge) 1(Rise)... Stigande kant startar provtagning 2(Fall)... Fallande kant startar provtagning 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup

12 Uppställning av EA-100 Option (alternativ) Använd skärmen Option Setup för att göra tittfönsterinställningar, specificera kanalen för provtagning i realtid och göra filterinställningar. Att ändra inställningarna Option Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på e(option). Detta visar skärmen Option Setup. Vald post Nuvarande inställning för vald post 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Tittfönsterinställningar (V-Window) 1(Auto)... Utför tittfönsterinställningar automatiskt 2(Man)... Medger manuell tittfönsterinställning 3(Set Y)... Visar skärmar för specificering av Y-axelns (stickprovsdatans) minimivärde (Ymin) och maximivärde (Ymax). (2) Inställningar för realtid (Real-Time) 1(NO)... Spärrar provtagning i realtid 2(YES)... Medger provtagning i realtid Tänk på att denna post är länkad med posten Real-Time hos Sample Setup på sidan

13 Uppställning av EA-100 (3) Provtagningskanal för realtid (Use CH) 1(CH1)... Kanal 1 2(CH2)... Kanal 2 3(CH3)... Kanal 3 4(SONIC)... Sonisk kanal Alternativen ovan visas enbart när provtagning i realtid är påslagen (genom att trycka på 1(YES) för posten Real-Time). (4) Filterinställningar (Filter) 1(None)... Ingen inställning 2(S-G)... S-G utjämning b(5-p): 5-punkts c(9-p): 9-punkts d(17-p): 17-punkts e(25-p): 25-punkts 3(MED)... Median-filter b(3-p): 3-punkts c(5-p): 5-punkts Alternativen ovan visas enbart när provtagning i realtid är avslagen (genom att trycka på 2(NO) för posten Real-Time). 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. u Att konfigurera en anpassad sond Använd proceduren i detta avsnitt för att konfigurera en anpassad sond* 1 för användning med EA-100. Att skapa en ny konfiguration för anpassad sond För att konfigurera en anpassad sond måste du mata in värden för konstanterna hos den fasta linjära omvandlingsformeln (ax + b). De konstanter som krävs är lutning (a) och skärningspunkt (b). x i det ovanstående uttrycket (ax + b) är det provtagna spänningsvärdet (provtagningsomfång: 0 till 5 volt). Det går att använda en av följande två metoder för att skapa en ny konfiguration för anpassad sond medan du skapar en uppställning för EA-100 med Advanced Setup. * 1 Begreppet anpassad sond innebär valfri sensor utöver en CASIO eller VERNIER sensor som specificeras som standard för läget E-CON

14 Uppställning av EA-100 Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup 1. Uppvisa huvumenyn för E-CON, tryck på 1(SETUP) och sedan på c(advan) för att visa menyn Advanced Setup. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Tryck på menyn Advanced Setup på f(custom Probe) för att visa Custom Probe List. Meddelandet No Custom Probe visas om listan är tom. 3. Tryck på 2(NEW). Detta visar en skärm för inmatning av namnet på en ny anpassad sond. 4. Mata in upp till 18 tecken för namnet och tryck sedan på w. Detta visar en skärm för konfiguration av en ny anpassad sond. 5. Använd funktionstangenterna nedan för att göra inställningarna för konfigurationen. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Lutning (Slope) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av lutningen för den linjära omvandlingsformeln. (2) Skärningspunkt (Intercept) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av skärningspunkten för den linjära omvandlingsformeln. (3) Enhetsnamn (Unit Name) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av upp till åtta tecken för enhetsnamnet. 6. Tryck på w och mata sedan in ett minnesnummer (1 till 99). Detta lagrar konfigurationen för den anpassade sonden och återgår till Custom Probe List, som nu bör innehålla den nya anpassade sond du just konfigurerat

15 Uppställning av EA-100 Att konfigurera en anpassad sond med början från parameterskärmen Channel 1. Uppvisa huvumenyn för E-CON, tryck på 1(SETUP) och sedan på c(advan) för att visa menyn Advanced Setup. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Tryck på menyn Advanced Setup på b(channel). 3. På parameterinställningsskärmen Channel ska du trycka på funktionstangenten (1, 2, eller 3) för kanalen vars parametrar du vill ändra. 4. Tryck på c 3(CSTM) för att visa Custom Probe List. 5. Utför steg 3 t.o.m 6 under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan Redigering av en existerande konfiguration för anpassad sond Gör på följande sätt för att redigera konfigurationen för en existerande anpassad sond. 1. Uppvisa Custom Probe List. 2. Välj den anpassade sond vars konfiguration du vill redigera. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på sonden. 3. Tryck på 3(EDIT). Detta visar skärmen för konfiguration av en anpassad sond. Utför proceduren med början från steg 5 under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan för att redigera inställningarna. Radering av en konfiguration för anpassad sond Gör på följande sätt för att radera konfigurationen för en anpassad sond. 1. Uppvisa Custom Probe List. 2. Välj den anpassade sond vars konfiguration du vill radera. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på sonden. 3. Tryck på 4(DEL). 4. Som svar på befräftelsemeddelandet som visas ska du trycka på w för att radera konfigurationen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att radera något

16 Uppställning av EA-100 u Att använda läget MULTIMETER Parametern Channel på menyn Advanced Setup kan användas för att konfigurerar en kanal så att provtagning i läget MULTIMETER på EA-100 startas av en beräkningsoperation. 1. Använd posten Sensor för parametern Channel för att konfigurera en sensor. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Utför önskade inställningar, tryck på w för att visa menyn Advanced Setup och tryck sedan på 2(MULT). Detta visar kanalvalsskärmen för provtagning i läget MULTIMETER. 3. Specificera en kanal för provtagning. Ett tryck på en funktionstangent för att välja en kanal gör att EA-100 ställs i läget MULTIMETER och startar provtagning över den angivna kanalen. 4. Stoppa provtagning i läget MULTIMETER genom att först trycka på tangenten A. Tryck sedan på i när skärmen Break visas. Stickprovsdata uppdateras med ett intervall på 0,52 sekund. Låt inte sensorer vara anslutna till kanaler utöver den som angavs i steg 3. Det är dock inte nödvändigt att specificera None för posten Sensor för de kanaler som inte används. Stickprovsdatan lagras inte i minnet

17 4-3-1 Uppställningsminne 4-3 Uppställningsminne Uppställningsminnet kan användas för att lagra uppställningar för EA-100 som skapats med Setup Wizard eller Advanced Setup i räknarens minne för senare återkallning. k Lagring av en uppställning En uppställning kan lagras i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen Lagring av uppställningen när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen lagrar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). Proceduren för lagring av en uppställning anges ovan. u Att lagra en uppställning 1. Starta lagringen med en av funktionstangentoperationerna nedan. Tryck på 3(SAVE) om slutskärmen för Setup Wizard visas. Tryck på 3(MEM) om menyskärmen Advanced Setup visas. Tryck på 2(MEM) om huvudmenyn för E-CON visas. En av operationerna ovan uppvisar uppställningsminnets lista. Meddelandet No Setup-MEM visas om uppställningsminnet är tomt

18 4-3-2 Uppställningsminne 2. Tryck på 2(SAVE). Detta visar skärmen för inmatning av uppställningsnamn. 3. Tryck på w och mata sedan in ett minnesnummer (1 till 99). Om du startade från den slutliga uppställningsskärmen lagrar detta uppställningen och visar meddelandet Complete!.Tryck på w för att återgå till den slutliga uppställningsskärmen. Om du startade från menyn Advanced Setup eller huvudmenyn E-CON lagrar detta uppställningen och återgår till uppställningsminnets lista, som nu inkluderar det tilldelade namnet. k Användning och hantering av uppställningar i uppställningsminnet Alla lagrade uppställningar visas på uppställningsminnets lista. Efter val av en uppställning från listan kan den användas för provtagning eller redigeras. u Att granska lagrad uppställningsdata Gör på följande sätt för att kontrollera innehållet i en uppställning innan den används för provtagning. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på K(Setup Preview). Detta visar en granskningsruta. 4. Tryck på i för att stänga granskningsrutan

19 4-3-3 Uppställningsminne u Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning Var noga med att utföra det följande innan provtagning med EA-100 startas. 1. Anslut räknaren till EA Slå på strömmen till EA Anslut lämplig sensor till lämplig kanal på EA-100 i enlighet med uppställningen som ska användas. 4. Förbered posten vars data ska bli föremål för provtagning. Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 1(START). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas. Ett tryck på w ställer upp EA-100 och startar sedan provtagning. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att utföra provtagning. u Att ändra namn på uppställningsdata 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 3(REN). Detta visar skärmen för inmatning av uppställningsnamn. 4. Mata in upp till 18 tecken för uppställningsnamnet och tryck sedan på w. Detta ändrar uppställningsnamnet och återgår till uppställningsminnets lista. # Se Operationer under provtagning på sidan för information om vilka åtgärder som kan utföras under pågående provtagning.

20 4-3-4 Uppställningsminne u Att radera uppställningsdata 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 4(DEL). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas för att radera uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att radera något. u Att återkalla uppställningsdata Återkallning av uppställningsdata lagrar denna data i det nuvarande uppställningsminnet. Uppställningen kan sedan redigeras med Advanced Setup. Detta är praktiskt när du vill utföra en uppställning som skiljer sig en aning från den som är lagrad i minnet. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 5(LOAD). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas för att återkalla uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att återkalla något. #Återkallning av uppställningsdata ersätter eventuell annan data som återfinns i det nuvarande uppställningsminnet.

21 4-4-1 Programomvandling 4-4 Programomvandling Programomvandling innebär att en uppställning för EA-100 som skapats med Setup Wizard eller Advanced Setup omvandlas till ett program som kan köras på räknaren. Programomvandling kan också användas för att omvandla en uppställning till ett program kompatibelt med räknare i serien CFX-9850/fx-7400 och överföra den till räknaren.* 1 * 2 k Omvandling av en uppställning till ett program En uppställning kan omvandlas till ett program i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen En programomvandling när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen omvandlar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). Proceduren för programomvandling är densamma i samtliga fall. u Att omvandla en uppställning till ett program 1. Starta omvandlingen med en av funktionstangentoperationerna nedan. Tryck på 4(PRGM) om slutskärmen för Setup Wizard visas. Tryck på 4(PRGM) om menyskärmen Advanced Setup visas. Tryck på 3(PRGM) om huvudmenyn för E-CON visas. Detta visar inmatningsskärmen för programnamn. 2. Mata in namnet du vill tilldela programmet. * 1 Se dokumentationen som medföljer din vetenskapliga räknare eller EA-100 för information om hur ett omvandlat program används. * 2 Anlita hjälpfunktionen (PROGRAM CON- VERTER HELP) för information om understödda modeller i serien CFX-9850 och fx-7400.

22 4-4-2 Programomvandling 3. Tryck på w. Detta startar omvandling av uppställningsdatan till ett program. Meddelandet Complete! visas när omvandlingen är avslutad. u Att omvandla uppställningsdata till ett program och överföra det till en räknare i serien CFX-9850/fx Anslut den vetenskapliga räknaren (i serien CFX-9850 eller fx-7400) till räknaren ALGE- BRA. Utför nödvändiga åtgärder på den vetenskapliga räknaren för att förbereda den på datamottagning. 2. Utför steg 1 och 2 i proceduren under Att omvandla en uppställning till ett program på sidan Tryck på 1 (TRNS). På delmenyn som visas ska du specificera den typ av vetenskaplig räknare (b: FX9850 eller c: fx7400) för vilken ett program ska skapas. Programomvandling och överföring startas så snart en räknarmodell angetts. Meddelandet Complete! visas efter avslutad omvandling. #Vid omvandling av uppställningsdata till ett program för serien CFX-9850 eller fx-7400 kommer alla listnummer för lagring av provtagningsvärden som är större än 5 att ändras till 5. # Räknare i serien CFX-9850 eller fx-7400 kan enbart stödja upp till sex listor. #List 6 används till uppställningen för EA-100.

23 4-5-1 Att starta provtagning 4-5 Att starta provtagning Detta avsnitt förklarar hur en uppställning skapad med läget E-CON används för att starta provtagning på EA-100. k Innan du startar... Var noga med att utföra det följande innan provtagning med EA-100 startas. 1. Anslut räknaren till EA Slå på strömmen till EA Anslut lämplig sensor till lämplig kanal på EA-100 i enlighet med uppställningen som ska användas. 4. Förbered posten vars data ska bli föremål för provtagning. k Att starta provtagning En provtagningsoperation kan startas i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen Start av en provtagningsoperation när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen utför provtagning med hjälp av innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). När uppställningsminnets lista visas på skärmen Välj önskad uppställning från listan och starta sedan provtagning. Efterföljande procedurer gäller de tre första situationerna ovan. Se Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning på sidan för detaljer om att starta provtagning från uppställningsminnets lista.

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Detta kapitel beskriver inmatning av statistikdata i listor, beräkning av medelvärde, maximivärde och andra statistiska värden, bestämning av konfidensintervall

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34 Hjälp Ver 1.1 ALS Träning... 3 Välja EKG-rytm.... 3 Övningsdockans funktioner... 7 Menyredigering.... 10 Kör Scenario.... 11 Gör scenario.... 12 Moment.... 15 Händelser... 18 HLR Träning... 22 EKG Simulator...

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Användarhandledning Version 1.3 2012-02-06 1 LOGGA IN... 6 1.1 FELMEDDELANDE... 7 2 VÄLJ MATCH... 9 2.1 SÖK MATCH... 9 2.2 LOKALA MATCHFILER... 10 2.2.1

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Ditt liv i filmform 41007140 Dokumentation av Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer