Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning"

Transkript

1 Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant med alla försiktighetsåtgärder, terminologi och hanteringsprocedurer som gäller för både räknaren och EA-100.

2 4-1-1 Överblick av E-CON 4-1 Överblick av E-CON Uppvisa huvudmenyn och välj E-CON för att gå in i läget E-CON. Läget E-CON ger tillgång till följande funktioner för enkel och effektiv dataprovtagning med CASIO EA (SETUP)... Visar en skärm för uppställning av EA (MEM)... Visar en skärm för lagring av uppställningsdatan för EA-100 under ett filnamn. 3(PRGM)... Utför programomvandling. Denna funktion omvandlar uppställningsdatan för EA-100 skapad av E-CON till ett program. Den kan också omvandla datan till ett program som kan köras på en räknare i serien CFX-9850/fx-7400 och att överföra datan till räknaren. 4(START)... Starta datainsamling. 6(HELP)... Visar hjälpfunktionen för E-CON. Ett tryck på tangenten K(Setup Preview) eller en markörtangent när huvudmenyn för E-CON förekommer på skärmen visar en granskningsruta som visar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet. Tryck på i för att stänga granskningsrutan. Angående hjälpfunktionen Ett tryck på 6(HELP) uppvisar hjälpfunktionen för läget E-CON på skärmen.

3 4-2-1 Uppställning av EA Uppställning av EA-100 Läget E-CON kan användas för att ställa upp EA-100 för provtagning och sedan starta provtagning omedelbart eller lagra uppställningen i räknarens minne. Uppställning av EA- 100 kan ske på ett av följande två sätt. Setup Wizard: Med denna metod kan EA-100 uppställas på ett enkelt sätt (uppställningsguide) genom att helt enkelt besvara frågorna som dyker upp. Advanced Setup: Denna metod ger dig kontroll över olika (avancerad uppställning) provtagningsparametrar, vilket innebär att uppställningen av EA-100 kan skräddarsys till att passa önskad typ av provatgning. k Användning av Setup Wizard för uppställning av EA-100 Setup Wizard gör det möjligt att uppställa EA-100 genom att blott besvara frågorna som visas på skärmen. u Parametrar för Setup Wizard Setup Wizard gör det möjligt att ändra följande grundläggande provtagningsparametrar på EA-100 med hjälp av ett interaktivt guideformat. Sensor (Select Sensor) Specificera en CASIO eller VERNIER* 1 sensor från en valmeny. Provtagningsintervall (Sampling Time) När Photogate specificerats som sensortyp går det att specificera provtagningens timing (Gate Status) och provtagningstidens registreringsmetod (Record Time) med denna parameter. Antal stickprov (Number of Samples) Det går att specificera ett värde från 1 till 255. Observera följande begränsningar som gäller för en uppställning gjord med Setup Wizard. Setup Wizard kan bara användas när provtagningskanalen på EA-100 är CH1 eller SONIC. En uppställning gjord med Setup Wizard aktiveras alltid med tangenten w. Provtagningsresultat lagras alltid i List 1 (för provtagningstid) och List 2 (för provtagningsvärden). * 1 Vernier Software & Technology

4 4-2-2 Uppställning av EA-100 u Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard Before getting started... Innan proceduren nedan startas ska du bestämma om du vill starta provtagning omedelbart med uppställningen som skapades med Setup Wizard eller om du vill lagra uppställningen för senare bruk. Se avsnitten 4-3, 4-4 och 4-5 i detta instruktionshäfte om proceduren som ska utföras för att starta provtagning och lagra en uppställning. Det kan vara lämpligt att först läsa igenom proceduren och titta på de avsnitt den hänvisar till innan du faktiskt utför den. Tryck på!i(quit) om du vill avbryta pågående uppställning med Setup Wizard. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-Con. 2. Tryck på 1(SETUP). Detta visar delmenyn Setup EA Tryck på b(wizard). Detta visar grundskärmen för Setup Wizard. 4. Tryck på valfri tangent för att starta Setup Wizard och visa skärmen för sensorspecifikation. Tryck på 1 för att ange en CASIO sensor eller på 2 för att ange en VERNIER sensor. Välj sedan önskad sensor från menyn som visas. 5. Skärmen som visas efter val av sensor i steg 4 beror på om du valde Photogate eller inte som sensor. Om du inte valde Photogate visas en skärm för inställning av provtagningsintervall efter steg Mata in provtagningsintervall med siffertangenterna. Inmatning av ett värde mellan 0.52 och 300 medger provtagning i realtid. Inmatning av ett värde utanför detta omfång medger provtagning i icke-realtid. 2. Tryck på w. Om du valde Photogate som sensor visas en skärm för provtagningens timing efter steg Tryck på antingen 1(Open) eller 2(Close) för att ange timing. Ett tryck på endera tangenten visar en skärm för inställning av tidens registreringsmetod. Anlita hjälpfunktionen (GATE TRIGGER STATUS HELP) för detaljer om inställningarna Open och Close. 2. Tryck på 1(Abs) eller 2(Rel) för att ange tidens registreringsmetod.

5 4-2-3 Uppställning av EA Efter att ha avslutat steg 5 visas en skärm för inställning av antalet stickprov. Mata in antalet stickprov med siffertangenterna och tryck sedan på w. 7. Efter att ha avslutat steg 6 visas en skärm som frågar vad du vill göra med uppställningen som skapats. Tryck på en av funktionstangenterna nedan för att ange vad du vill göra med uppställningen som skapats med stegen ovan. 1(YES)... Starta provtagning med uppställningen (sidan 4-5-1). 2(NO)... Återgå till huvudmenyn för E-CON (sidan 4-1-1). 3(SAVE)... Lagra uppställningen (sidan 4-3-1). 4(PRGM)... Omvandla uppställningen till ett program (sidan 4-4-1). Ett tryck på 2(NO) i steg 7 återgår till huvudmenyn för E-CON och lagrar uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet för E-CON. På huvudmenyn för E-CON kan följande funktionstangenter användas för att hantera innehållet i det nuvarande uppställningsminnet. 2(MEM) och sedan 2(SAVE)... Lagrar det nuvarande innehållet i uppställningsminnet (sidan 4-3-1). 3(PRGM)... Omvandlar det nuvarande innehållet i uppställningsminnet till ett program (sidan 4-4-1). 4(START)... Startar provtagning med det nuvarande innehållet i uppställningsminnet (sidan 4-5-1). Ett tryck på 1(SETUP) och sedan c(advan) visar skärmen Advanced Setup som medger mera detaljerad kontroll över parametrarna som bildar uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet. Se Användning av Advanced Setup för uppställning av EA-100 för närmare detaljer om hur de olika parametrarna ska ändras

6 4-2-4 Uppställning av EA-100 k Användning av Advanced Setup för uppställning av EA-100 Advanced Setup ger dig fullständig kontroll över de parametrar som bildar en uppställning för EA-100 så att du kan skräddarsy den efter behov. u Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup Det följande beskriver den generella proceduren för att använda Advanced Setup. Titta på sidorna som anges för mera detaljerad information. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-Con. 2. Tryck på 1(SETUP). Detta visar delmenyn Setup EA Tryck på c(advan). Detta visar menyn Advanced Setup. 4. Om du vill konfigurera en anpassad sond i detta läge ska du trycka på f(custom Probe). Följ sedan stegen under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan En anpassad sond kan också konfigureras med proceduren under Att ändra kanalens parameterinställningar på sidan Konfigurationer för en anpassad sond som lagrats i minnet kan väljas med Channel i steg 5 nedan. 5. Använd följande funktionstangenter för att ställa in övriga parametrar. b(channel)... Visar en skärm för inställning av följande parametrar: provtagningskanal, sensor, sensorkonfiguration och lagringsplats för stickprovsdata (sidan 4-2-5). c(sample)... Visar en skärm för inställning av följande parametrar: inställningar för realtid, provtagningsintervall, antal stickprov, tidsmätningens registreringsmetod och lagringsplats för tidsregistrering (sidan 4-2-7). d(trigger)... Visar en skärm för inställning av provtagningens startvillkor (sidan 4-2-8). e(option)... Visar en skärm för inställning av tittfönstret, realtidsinställningar (kanal för provtagning i realtid) och filterinställningar (sidan ).

7 4-2-5 Uppställning av EA-100 Inställningarna på ovanstående uppställningsskärmar (b till e) kan återställas med proceduren under Att återställa uppställningsparametrar till grundinställningarna. 6. Efter att ha skapat en uppställning kan funktionstangenterna nedan användas för att starta provtagning eller en annan operation. 1(START)... Startar provtagning med uppställningen (sidan 4-5-1). 2(MULT)... Startar provtagning i läget MULTIMETER med uppställningen (sidan ). 3(MEM)... Lagrar uppställningen (sidan 4-3-1). 4(PRGM)... Omvandlar uppställningen till ett program (sidan 4-4-1). u Att återställa uppställningsparametrar till grundinställningarna Gör på följande sätt när du vill återställa parametrarna för uppställningen i det nuvarande uppställningsminnet till deras grundinställningar. 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på g(initialize). 2. Tryck som svar på bekräftelsemeddelandet som visas på w för att initialisera uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att initialisera. u Parametrar för avancerad inställning Här följer en närmare beskrivning av de parametrar som kan ändras i steg 5 under proceduren Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan Channel (kanal) Val av denna parameter visar en skärm för val av kanalen på EA-100 som ska användas för provtagning, typen av sensor som används för varje kanal och lagringsplatsen för stickprovsdata

8 4-2-6 Uppställning av EA-100 Att ändra parametern Channel 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på b(channel). Vald post Nuvarande inställning för vald post Detta visar inställningsskärmen för kanalparametern. 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra parameterinställningar. (1) Vald kanal 1(CH1)... Kanal 1 2(CH2)... Kanal 2 3(CH3)... Kanal 3 4(SONIC)... Sonisk kanal (2) Vald sensor (Sensor) 1(CASIO)... CASIO sensor 2(VERN)... VERNIER sensor 3(CSTM)... Anpassad sond 4(None)... Ingen sensor (3) Stickprovsdatans lagringsplats (Store Data) 1(LIST)... Visar en meddelanderuta för att specificera listan för lagring av mätdata. Ange ett listnummer från 1 till 20. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. Inställningarna som görs för parametern Channel påverkar enbart Selected Channel (vald kanal). Du behöver göra separata inställningar för varje kanal som ska användas för provtagning. Specificering av en sensor gör att dess provtagningsomfång (Range) och måttenhet (Unit) visas på skärmen. 3. Kontrollera att alla inställningar är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. # Om listan du anger för lagring av stickprovsdata (Store Data) i steg 2 redan används för datalagring, överskrivs datan enligt proriteringsföljden nedan. 1. (Highest) SONIC 4. CH1 2. CH3 5. (Lowest) 3. CH2 Registreringstid Exempel: Specificering av samma listnummer för stickprovsdatan CH3 och stickprovsdatan SONIC gör att datan CH3 överskrivs av datan SONIC

9 4-2-7 Uppställning av EA-100 Sample (stickprov) Val av denna parameter visar en skärm för inställning av realtid och för specificering av provtagningsintervall, antal stickprov, registreringsmetod för tidsmätning och lagringsplats för tidsregister. Att ändra inställningarna Sample Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på c(sample). Detta visar skärmen Sample Setup. 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Inställningar för realtid (Real-Time) 1(NO)... Spärrar provtagning i realtid 2(YES)... Medger provtagning i realtid (2) Provtagningsintervall (Interval) 1(TIMER)... Visar en meddelanderuta för att specificera ett timervärde och medger provtagning med fast intervall. 2(KEY)... Startar stickprovstagning med tangenten [TRIGGER] på EA-100. [TRIGGER] måste tryckas in lika många gånger som antalet angivna stickprov. 3(GATE)... Startar stickprovstagning i enlighet med utlösningstimingen för Photogate Gate Status. Tryck på 1, 2 eller 3 för att ange kanal för Photogate sensorn. Photogate tilldelas sensorn för den angivna kanalen. (3) Antal stickprov (Number) 1(NUM)... Visar en meddelanderuta för specificering av antal stickprov genom att mata in ett värde från 1 till

10 4-2-8 Uppställning av EA-100 (4) Registreringsmetod för tidsmätning (Rec Time) 1(None)... Ingen tid registreras 2(Abs)... Absolut tid i sekunder från provtagningsstart 3(Rel)... Relativ tid (intervall mellan stickprov) i sekunder 4(Int A)... Absolut tid beräknad från provtagningsintervall och antal stickprov 5(Int R)... Relativ tid beräknad från provtagningsintervall och antal stickprov (5) Sample Data Storage Location (Store Data) 1(LIST)... Displays a dialog box for specifying the list (1 to 20) for storing sample data. 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. Trigger (start) Använd skärmen Trigger Setup för att specificera följande villkor för mätningsstart: startkälla, starttröskel, startkant. Att ändra inställningarna Trigger Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på d(trigger). Detta visar skärmen Trigger Setup. Vald post Nuvarande inställning för vald post

11 4-2-9 Uppställning av EA Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Startkälla (Source) 1(KEY) b([exe])... Tangenten w på räknaren startar provtagning c(triger)... Tangenten [TRIGGER] på EA-100 startar provtagning 2(CH1)... Kanal 1 3(CH2)... Kanal 2 4(CH3)... Kanal 3 Val av CH1, CH2 eller CH3 som startkälla uppvisar den angivna kanalens sensornamn, grundvärde för starttröskel, måttenhet och grundvärde för startkant. (2) Starttröskel (Treshold) 1(EDIT)... Visar en meddelanderuta för inmatning av starttröskel. Detta alternativ är bara tillgänglig när CH1, CH2 eller CH3 valts som startkälla. (3) Startkant (Edge) 1(Rise)... Stigande kant startar provtagning 2(Fall)... Fallande kant startar provtagning 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup

12 Uppställning av EA-100 Option (alternativ) Använd skärmen Option Setup för att göra tittfönsterinställningar, specificera kanalen för provtagning i realtid och göra filterinställningar. Att ändra inställningarna Option Setup 1. Uppvisa menyn Advanced Setup och tryck på e(option). Detta visar skärmen Option Setup. Vald post Nuvarande inställning för vald post 2. Använd funktionstangenterna nedan för att ändra inställningarna. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Tittfönsterinställningar (V-Window) 1(Auto)... Utför tittfönsterinställningar automatiskt 2(Man)... Medger manuell tittfönsterinställning 3(Set Y)... Visar skärmar för specificering av Y-axelns (stickprovsdatans) minimivärde (Ymin) och maximivärde (Ymax). (2) Inställningar för realtid (Real-Time) 1(NO)... Spärrar provtagning i realtid 2(YES)... Medger provtagning i realtid Tänk på att denna post är länkad med posten Real-Time hos Sample Setup på sidan

13 Uppställning av EA-100 (3) Provtagningskanal för realtid (Use CH) 1(CH1)... Kanal 1 2(CH2)... Kanal 2 3(CH3)... Kanal 3 4(SONIC)... Sonisk kanal Alternativen ovan visas enbart när provtagning i realtid är påslagen (genom att trycka på 1(YES) för posten Real-Time). (4) Filterinställningar (Filter) 1(None)... Ingen inställning 2(S-G)... S-G utjämning b(5-p): 5-punkts c(9-p): 9-punkts d(17-p): 17-punkts e(25-p): 25-punkts 3(MED)... Median-filter b(3-p): 3-punkts c(5-p): 5-punkts Alternativen ovan visas enbart när provtagning i realtid är avslagen (genom att trycka på 2(NO) för posten Real-Time). 3. Kontrollera att inställningarna är de önskade och tryck på w för att återgå till menyn Advanced Setup. u Att konfigurera en anpassad sond Använd proceduren i detta avsnitt för att konfigurera en anpassad sond* 1 för användning med EA-100. Att skapa en ny konfiguration för anpassad sond För att konfigurera en anpassad sond måste du mata in värden för konstanterna hos den fasta linjära omvandlingsformeln (ax + b). De konstanter som krävs är lutning (a) och skärningspunkt (b). x i det ovanstående uttrycket (ax + b) är det provtagna spänningsvärdet (provtagningsomfång: 0 till 5 volt). Det går att använda en av följande två metoder för att skapa en ny konfiguration för anpassad sond medan du skapar en uppställning för EA-100 med Advanced Setup. * 1 Begreppet anpassad sond innebär valfri sensor utöver en CASIO eller VERNIER sensor som specificeras som standard för läget E-CON

14 Uppställning av EA-100 Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup 1. Uppvisa huvumenyn för E-CON, tryck på 1(SETUP) och sedan på c(advan) för att visa menyn Advanced Setup. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Tryck på menyn Advanced Setup på f(custom Probe) för att visa Custom Probe List. Meddelandet No Custom Probe visas om listan är tom. 3. Tryck på 2(NEW). Detta visar en skärm för inmatning av namnet på en ny anpassad sond. 4. Mata in upp till 18 tecken för namnet och tryck sedan på w. Detta visar en skärm för konfiguration av en ny anpassad sond. 5. Använd funktionstangenterna nedan för att göra inställningarna för konfigurationen. Ändra inställning för en post genom att först framhäva den med markörtangenterna f och c. Välj sedan önskad inställning med funktionstangenterna. (1) Lutning (Slope) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av lutningen för den linjära omvandlingsformeln. (2) Skärningspunkt (Intercept) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av skärningspunkten för den linjära omvandlingsformeln. (3) Enhetsnamn (Unit Name) Tryck på 1(EDIT) för en visa en meddelanderuta för inmatning av upp till åtta tecken för enhetsnamnet. 6. Tryck på w och mata sedan in ett minnesnummer (1 till 99). Detta lagrar konfigurationen för den anpassade sonden och återgår till Custom Probe List, som nu bör innehålla den nya anpassade sond du just konfigurerat

15 Uppställning av EA-100 Att konfigurera en anpassad sond med början från parameterskärmen Channel 1. Uppvisa huvumenyn för E-CON, tryck på 1(SETUP) och sedan på c(advan) för att visa menyn Advanced Setup. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Tryck på menyn Advanced Setup på b(channel). 3. På parameterinställningsskärmen Channel ska du trycka på funktionstangenten (1, 2, eller 3) för kanalen vars parametrar du vill ändra. 4. Tryck på c 3(CSTM) för att visa Custom Probe List. 5. Utför steg 3 t.o.m 6 under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan Redigering av en existerande konfiguration för anpassad sond Gör på följande sätt för att redigera konfigurationen för en existerande anpassad sond. 1. Uppvisa Custom Probe List. 2. Välj den anpassade sond vars konfiguration du vill redigera. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på sonden. 3. Tryck på 3(EDIT). Detta visar skärmen för konfiguration av en anpassad sond. Utför proceduren med början från steg 5 under Att konfigurera en anpassad sond med början från menyn Advanced Setup på sidan för att redigera inställningarna. Radering av en konfiguration för anpassad sond Gör på följande sätt för att radera konfigurationen för en anpassad sond. 1. Uppvisa Custom Probe List. 2. Välj den anpassade sond vars konfiguration du vill radera. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på sonden. 3. Tryck på 4(DEL). 4. Som svar på befräftelsemeddelandet som visas ska du trycka på w för att radera konfigurationen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att radera något

16 Uppställning av EA-100 u Att använda läget MULTIMETER Parametern Channel på menyn Advanced Setup kan användas för att konfigurerar en kanal så att provtagning i läget MULTIMETER på EA-100 startas av en beräkningsoperation. 1. Använd posten Sensor för parametern Channel för att konfigurera en sensor. Se Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. 2. Utför önskade inställningar, tryck på w för att visa menyn Advanced Setup och tryck sedan på 2(MULT). Detta visar kanalvalsskärmen för provtagning i läget MULTIMETER. 3. Specificera en kanal för provtagning. Ett tryck på en funktionstangent för att välja en kanal gör att EA-100 ställs i läget MULTIMETER och startar provtagning över den angivna kanalen. 4. Stoppa provtagning i läget MULTIMETER genom att först trycka på tangenten A. Tryck sedan på i när skärmen Break visas. Stickprovsdata uppdateras med ett intervall på 0,52 sekund. Låt inte sensorer vara anslutna till kanaler utöver den som angavs i steg 3. Det är dock inte nödvändigt att specificera None för posten Sensor för de kanaler som inte används. Stickprovsdatan lagras inte i minnet

17 4-3-1 Uppställningsminne 4-3 Uppställningsminne Uppställningsminnet kan användas för att lagra uppställningar för EA-100 som skapats med Setup Wizard eller Advanced Setup i räknarens minne för senare återkallning. k Lagring av en uppställning En uppställning kan lagras i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen Lagring av uppställningen när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen lagrar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). Proceduren för lagring av en uppställning anges ovan. u Att lagra en uppställning 1. Starta lagringen med en av funktionstangentoperationerna nedan. Tryck på 3(SAVE) om slutskärmen för Setup Wizard visas. Tryck på 3(MEM) om menyskärmen Advanced Setup visas. Tryck på 2(MEM) om huvudmenyn för E-CON visas. En av operationerna ovan uppvisar uppställningsminnets lista. Meddelandet No Setup-MEM visas om uppställningsminnet är tomt

18 4-3-2 Uppställningsminne 2. Tryck på 2(SAVE). Detta visar skärmen för inmatning av uppställningsnamn. 3. Tryck på w och mata sedan in ett minnesnummer (1 till 99). Om du startade från den slutliga uppställningsskärmen lagrar detta uppställningen och visar meddelandet Complete!.Tryck på w för att återgå till den slutliga uppställningsskärmen. Om du startade från menyn Advanced Setup eller huvudmenyn E-CON lagrar detta uppställningen och återgår till uppställningsminnets lista, som nu inkluderar det tilldelade namnet. k Användning och hantering av uppställningar i uppställningsminnet Alla lagrade uppställningar visas på uppställningsminnets lista. Efter val av en uppställning från listan kan den användas för provtagning eller redigeras. u Att granska lagrad uppställningsdata Gör på följande sätt för att kontrollera innehållet i en uppställning innan den används för provtagning. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på K(Setup Preview). Detta visar en granskningsruta. 4. Tryck på i för att stänga granskningsrutan

19 4-3-3 Uppställningsminne u Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning Var noga med att utföra det följande innan provtagning med EA-100 startas. 1. Anslut räknaren till EA Slå på strömmen till EA Anslut lämplig sensor till lämplig kanal på EA-100 i enlighet med uppställningen som ska användas. 4. Förbered posten vars data ska bli föremål för provtagning. Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 1(START). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas. Ett tryck på w ställer upp EA-100 och startar sedan provtagning. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att utföra provtagning. u Att ändra namn på uppställningsdata 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 3(REN). Detta visar skärmen för inmatning av uppställningsnamn. 4. Mata in upp till 18 tecken för uppställningsnamnet och tryck sedan på w. Detta ändrar uppställningsnamnet och återgår till uppställningsminnets lista. # Se Operationer under provtagning på sidan för information om vilka åtgärder som kan utföras under pågående provtagning.

20 4-3-4 Uppställningsminne u Att radera uppställningsdata 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 4(DEL). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas för att radera uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att radera något. u Att återkalla uppställningsdata Återkallning av uppställningsdata lagrar denna data i det nuvarande uppställningsminnet. Uppställningen kan sedan redigeras med Advanced Setup. Detta är praktiskt när du vill utföra en uppställning som skiljer sig en aning från den som är lagrad i minnet. 1. Uppvisa huvudmenyn för E-CON och tryck på 2(MEM) för att visa uppställningsminnets lista. 2. Använd markörtangenterna f och c för att framhäva namnet på önskad uppställning. 3. Tryck på 5(LOAD). 4. Tryck på w som svar på bekräftelsemeddelandet som visas för att återkalla uppställningen. Tryck på i för att ta bort meddelandet utan att återkalla något. #Återkallning av uppställningsdata ersätter eventuell annan data som återfinns i det nuvarande uppställningsminnet.

21 4-4-1 Programomvandling 4-4 Programomvandling Programomvandling innebär att en uppställning för EA-100 som skapats med Setup Wizard eller Advanced Setup omvandlas till ett program som kan köras på räknaren. Programomvandling kan också användas för att omvandla en uppställning till ett program kompatibelt med räknare i serien CFX-9850/fx-7400 och överföra den till räknaren.* 1 * 2 k Omvandling av en uppställning till ett program En uppställning kan omvandlas till ett program i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen En programomvandling när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen omvandlar innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). Proceduren för programomvandling är densamma i samtliga fall. u Att omvandla en uppställning till ett program 1. Starta omvandlingen med en av funktionstangentoperationerna nedan. Tryck på 4(PRGM) om slutskärmen för Setup Wizard visas. Tryck på 4(PRGM) om menyskärmen Advanced Setup visas. Tryck på 3(PRGM) om huvudmenyn för E-CON visas. Detta visar inmatningsskärmen för programnamn. 2. Mata in namnet du vill tilldela programmet. * 1 Se dokumentationen som medföljer din vetenskapliga räknare eller EA-100 för information om hur ett omvandlat program används. * 2 Anlita hjälpfunktionen (PROGRAM CON- VERTER HELP) för information om understödda modeller i serien CFX-9850 och fx-7400.

22 4-4-2 Programomvandling 3. Tryck på w. Detta startar omvandling av uppställningsdatan till ett program. Meddelandet Complete! visas när omvandlingen är avslutad. u Att omvandla uppställningsdata till ett program och överföra det till en räknare i serien CFX-9850/fx Anslut den vetenskapliga räknaren (i serien CFX-9850 eller fx-7400) till räknaren ALGE- BRA. Utför nödvändiga åtgärder på den vetenskapliga räknaren för att förbereda den på datamottagning. 2. Utför steg 1 och 2 i proceduren under Att omvandla en uppställning till ett program på sidan Tryck på 1 (TRNS). På delmenyn som visas ska du specificera den typ av vetenskaplig räknare (b: FX9850 eller c: fx7400) för vilken ett program ska skapas. Programomvandling och överföring startas så snart en räknarmodell angetts. Meddelandet Complete! visas efter avslutad omvandling. #Vid omvandling av uppställningsdata till ett program för serien CFX-9850 eller fx-7400 kommer alla listnummer för lagring av provtagningsvärden som är större än 5 att ändras till 5. # Räknare i serien CFX-9850 eller fx-7400 kan enbart stödja upp till sex listor. #List 6 används till uppställningen för EA-100.

23 4-5-1 Att starta provtagning 4-5 Att starta provtagning Detta avsnitt förklarar hur en uppställning skapad med läget E-CON används för att starta provtagning på EA-100. k Innan du startar... Var noga med att utföra det följande innan provtagning med EA-100 startas. 1. Anslut räknaren till EA Slå på strömmen till EA Anslut lämplig sensor till lämplig kanal på EA-100 i enlighet med uppställningen som ska användas. 4. Förbered posten vars data ska bli föremål för provtagning. k Att starta provtagning En provtagningsoperation kan startas i en av följande situationer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Setup Wizard Se steg 7 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Setup Wizard på sidan för närmare detaljer. Efter att ha skapat en ny uppställning med Advanced Setup Se steg 6 under Att skapa en uppställning för EA-100 med Advanced Setup på sidan för närmare detaljer. När huvudmenyn för E-CON visas på skärmen Start av en provtagningsoperation när huvudmenyn för E-CON visas på skärmen utför provtagning med hjälp av innehållet i det nuvarande uppställningsminnet (som skapades med Setup Wizard eller Advanced Setup). När uppställningsminnets lista visas på skärmen Välj önskad uppställning från listan och starta sedan provtagning. Efterföljande procedurer gäller de tre första situationerna ovan. Se Att återkalla en uppställning och använda den för provtagning på sidan för detaljer om att starta provtagning från uppställningsminnets lista.

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf

Kapitel. 9-1 Innan graflösning används 9-2 Analys av en funktionsgraf Kapitel Graflösning Det går att använda följande metoder för att analysera funktionsgrafer och approximera resultat. Beräkning av roten Bestämning av lokalt maximivärde och lokalt minimivärde Bestämning

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

Kapitel. Finansräkning (TVM)

Kapitel. Finansräkning (TVM) Kapitel Finansräkning (TVM) 2 2-1 Innan finansräkning startas 2-2 Enkel ränta 2-3 Ränta på ränta 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-5 Amortering 2-6 Ränteomvandling 2-7 Kostnad, försäljningspris,

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Instruktionshäfte. Pocket Sheet Sync. for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1

Instruktionshäfte. Pocket Sheet Sync. for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1 Instruktionshäfte Pocket Sheet Sync for Microsoft Excel 95/97/2000/2002 Version 1.1 Sw Angående copyright Copyright 2000-2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Med ensamrätt. Copyright 2000-2001 Yellow Computing

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

Bruksanvisning för SeSAm 2.5.2. GENETICA : Mendels Lagar

Bruksanvisning för SeSAm 2.5.2. GENETICA : Mendels Lagar Bruksanvisning för SeSAm 2.5.2 GENETICA : Mendels Lagar Innehåll 1 Programinstallation... 3 2 Programmet SeSAm... 4 2.1 Start... 4 2.2 Meny... 4 2.3 Grundläggande funktioner... 5 2.3.1 Simulerings Kör...

Läs mer

USB styrt DMX gränssnitt

USB styrt DMX gränssnitt USB styrt DMX gränssnitt Inledning...2 DMX bibliotek...3 Programmering av kanalerna...7 Skapa en show...11 Inledning DMX LightPlayer är mycket enkel att använda. Inför en existerande fixtur eller skapa

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal.

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: Var noga med att inte skada den vita givarsladden (logger med extern givare) genom klämning. Kontrollera alltid

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Easy Referencer Tool for PV

Easy Referencer Tool for PV Instruktionshäfte Easy Referencer Tool for PV Version 1.0 Sw Angående copyright Copyright 2001 CASIO COMPUTER CO., LTD. Med ensamrätt. Copyright 2001 Yellow Computing Computersysteme GmbH. Med ensamrätt.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

fx-9860g Slim Maskinvara

fx-9860g Slim Maskinvara Sw fx-9860g Slim Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Företags- och produktnamn som används i detta

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre TTSF-601PROXL, ver 091210 Kortformsinstruktion 601 PRO XL Elsäkerhetstestare Firmware version 2.00 och högre Med användning av testmallar (Templates) Postadress Telefon E-post Tesika Teknik AB 046-55 080

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Dagens föreläsning (F15)

Dagens föreläsning (F15) Dagens föreläsning (F15) Problemlösning med datorer Carl-Mikael Zetterling bellman@kth.se KP2+EKM http://www.ict.kth.se/courses/2b1116/ 1 Innehåll Programmering i Matlab kap 5 EKM Mer om labben bla Deluppgift

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument BRUKSANVISNING HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01 Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6

Läs mer

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL 2 ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL... 3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 INSTÄLLNINGAR OCH KONFIGURERING...4 DATORNS INSTÄLLNINGAR...4 KONFIGURERING...4 CONFIGURATION

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

ZONESCAN smart eller Hur man jobbar med smartare loggers

ZONESCAN smart eller Hur man jobbar med smartare loggers ZONESCAN smart eller Hur man jobbar med smartare loggers VA Projekt & Administration info@vaprojekt.se Möllegatan 17, 29635 Åhus Tel 044-243442 Innehåll 1 Inroduktion... 3 1.1 Tänkt användningsområde...

Läs mer

Kapitel 16: Programmering

Kapitel 16: Programmering Kapitel 16: mering Innehåll Komma igång: Volymen av en cylinder...2 Skapa och ta bort program...4 Skriva instruktioner och köra program...5 Redigera program...6 Kopiera och byta namn på program...7 PRGM

Läs mer