Kapitel Tabell & graf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel Tabell & graf"

Transkript

1 Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför enkelt att förstå siffertabeller och rekursionsformler Före användning av tabell & graf 15-2 Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell 15-3 Redigering och radering av funktioner 15-4 Redigering av tabeller och grafritning 15-5 Kopiering av en tabellspalt till en lista

2 15-1 Före användning av tabell & graf Välj ikonen TABLE från huvudmenyn och gå in i läget TABLE. Följande tabellfunktionslista visas på skärmen. CFX {SEL}... {status för framställning/icke-framställning av siffertabell} {DEL}... {radering av funktion} {TYPE}... {specificering av funktionstyp} {COLR}... {specificering av graffärg} {RANG}... {specificering av tabellintervall} {TABL}... {starta framställning av siffertabell} Posten {RANG} visas inte när ett listnamn specificeras för posten Variable på uppsättningsskärmen. 206

3 15-2 Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell uatt lagra en funktion Exempel Lagra funktionen y = 3x 2 2 i minnesområdet Y1 Använd f och c för att flytta framhävningen i funktionslistan för läget TABLE till minnesområdet där funktionen ska lagras. Mata sedan in funktionen och tryck på w för att lagra den. k Variabelspecificering Det går att använda två metoder för att specificera värde för variabel x vid framställning av en siffertabell. Tabellintervallmetod Specificera villkoren för ändringen av variabelns värde. Listmetod Ersätt värdena som innefattas i en tidigare skapad lista med värdet för variabeln. uatt framställa en tabell med ett tabellintervall Exempel Framställ en tabell där värdet för variabel x ändras från 3 till 3, i steg om 1 5(RANG) -dwdwbw Siffertabellens intervall definierar villkoren under vilka värdet för variabeln x ändras vid funktionsräkning. Start... Startvärde för variabel x End... Slutvärde för variabel x pitch... Värdeändring för variabel x Specificera tabellintervallet och tryck på J för att återgå till funktionslistan. 207

4 15-2 Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell uatt framställa en tabell med en lista 1. Gå in i läget TABLE och visa uppsättningsskärmen. 2. Framhäv Variable och tryck sedan på 2 (LIST) för att visa listmenyn. 3. Välj listan du vill använda. Tryck t.ex. på 6 (List6) för att välja lista 6. Detta gör att inställningen för posten Variable på uppsättningsskärmen ändras till List Efter specificering av önskad lista ska du trycka på J för att återgå till föregående skärm. Posten {RANG} på funktionslistan för läget TABLE visas inte när ett listnamn specificeras för posten Variable på uppsättningsskärmen. k Framställning av en tabell Exempel Framställ en tabell över värden för funktionerna lagrade i minnesområdena Y1 och Y3 i funktionslistan för läget TABLE Använd f och c för att framhäva funktionen du vill välja framställa en tabell för och tryck på 1 (SEL) för att välja denna. Tecknet = för de valda funktionerna är framhävt på skärmen. Om du vill makulera en funktion ska du flytta markören till denna och åter trycka på 1 (SEL). Tryck på 6 (TABL) eller w för att framställa en siffertabell över de valda funktionerna. Värdet för variabel x ändras enligt intervallet eller innehållet i den specificerade listan. Varje cell kan innehålla upp till sex siffror, inklusive minustecken. 208

5 Lagring av en funktion och framställning av en siffertabell 15-2 Markörtangenterna kan användas för att flytta framhävningen runt tabellen för följande syften. Att uppvisa den valda cellens värde underst på skärmen med hjälp av räknarens nuvarande inställningar för antalet decimaler, antalet signifikanta siffror och intervall för exponentvisning. Att rulla skärmen och titta på delar av tabellen som inte ryms på skärmen. Att överst på skärmen uppvisa den vetenskapliga funktion som framställde värdet i den valda cellen (i spalt Y1, Y2 o.s.v.). Att ändra x-variabelvärden genom att ersätta värden i spalt X. Tryck på 1 (FORM) för att återgå till funktionslistan för läget TABLE. uatt framställa en differentialsiffertabell Sid. 5 Ställ posten Derivative (derivata) på uppsättningsskärmen i läget On. När du gjort detta visas derivatan på skärmen närhelst du framställer en siffertabell. Placera markören vid en differentialkoefficient för att uppvisa dx/dy på den översta raden, vilket anger differential. Ett fel uppstår om en graf för vilken ett intervall specificerats eller en överskrivningsgraf inkluderas bland grafuttrycken. k Specificering av funktionstyp En funktion kan specificeras som en av följande tre typer. Rektangulär koordinat (Y=) Polär koordinat (r =) Parametrisk (Parm) 1. Uppvisa funktionslistan på skärmen och tryck på 3 (TYPE) för att uppvisa funktionstypmenyn. 2. Tryck på funktionstangenten som motsvarar den önskade funktionstypen. Vid framställning av en siffertabell framställs en tabell enbart för funktionstypen som valdes här. 209

6 15-2 Storing a Function and Generating a Numeric Table 15-3 Redigering och radering av funktioner uatt redigera en funktion Exempel Ändra funktionen i minnesområdet Y1 från y = 3x 2 2 till y = 3x 2 5 Använd f och c för att framhäva på listan i läget TABLE funktionen som ska redigeras. Använd d och e för att flytta markören till positionen som ska ändras. eeeeef w 6(TABL) Egenskapen för funktionslänkning gör att ändringar som görs på listan i läget TABLE automatiskt avspeglas i listorna i lägena GRAPH och DYNA. uatt radera en funktion 1. Använd f och c för att framhäva funktionen som ska raderas och tryck sedan på 2 (DEL). 2. Tryck på 1 (YES) för att radera funktionen eller på 6 (NO) för att avbryta utan att radera något. 210

7 15-4 Redigering av tabeller och grafritning När en tabell väl är framställd kan tabellmenyn användas till att utföra följande operationer. Ändra värden för variabel x Radera, infoga och lägga till rader Radera en tabell Rita en graf med sammanbundna punkter Rita en graf av punkttyp Uppvisa menyn för tabell & graf på skärmen och tryck på 6 (TABL) för att uppvisa tabellmenyn. Sid. 128 {FORM}... {uppvisa funktionslista} {DEL}... {radera tabell} {ROW}... {uppvisa meny för radoperationer} {G CON}/{G PLT}...rita graf av {sammanbunden typ}/{punkttyp} uatt ändra variabelvärden i en tabell Exempel Ändra värdet i spalt x, rad 3 i tabellen som framställdes på sidan 208 från 1 till 2,5 cc -c.fw Vid ändring av ett variabelvärde i spalt x kommer alla värden i spalterna till höger att räknas om och uppvisas. Ett försök att ersätta ett värde med en ogiltig operation (t.ex. division med noll) gör att ett fel uppstår och det ursprungliga värdet förblir oförändrat. Det går inte att direkt ändra några värden i tabellens övriga spalter (utöver x). 211

8 15-4 Redigering av tabeller och grafritning k Radoperationer Följande meny dyker upp när du trycker på 3 (ROW) då tabellmenyn visas på skärmen. {DEL}... {radera rad} {INS}... {infoga rad} {ADD}... {lägga till rad} uatt radera en rad Exempel Radera rad 2 i tabellen som framställdes på sidan 208 3(ROW)c 1(DEL) uatt infoga en rad Exempel Infoga en ny rad mellan rad 1 och 2 i tabellen som framställdes på sidan 208 3(ROW)c 2(INS) uatt lägga till en rad Exempel Lägg till en ny rad under rad 7 i tabellen som framställdes på sidan 208 3(ROW)cccccc 3(ADD)

9 k Radering av en tabell Redigering av tabeller och grafritning Uppvisa tabellen du vill radera och tryck sedan på 2 (DEL). 2. Tryck på 1 (YES) för att radera tabellen eller på 6 (NO) för att avbryta utan att radera något. k Grafritning av en funktion CFX Före ritning av en funktionsgraf måste det följande specificeras. Graffärg (blå, orange, grön) Ritnings/icke-ritningsstatus för funktionen CFX uatt specificera graffärg Grundfärgen för grafritning är blå. Gör på följande sätt för att ändra färgen till orange eller grön. 1. Uppvisa funktionslistan och använd f och c för att framhäva funktionen vars graffärg du vill ändra. 2. Tryck på 4 (COLR). 3. Tryck på funktionstangenten som motsvarar den önskade färgen. {Blue}/{Orng}/{Grn}.. {blå}/{orange}/{grön} uatt specificera ritnings/icke-ritningsstatus för en funktion Det finns två möjligheter för ritnings/icke-ritningsstatus för en funktionsgraf. Enbart för den valda funktionen Överläggning av grafer för alla funktioner Sid. 208 Specificera ritnings/icke-ritningsstatus med samma procedur som amvänds för specificering av framställning/icke-framställning av tabell. 213

10 15-4 Redigering av tabeller och grafritning ugrafritning av enbart vald funktion Exempel Rita en graf över y = 3x 2 2, vilken är lagrad i minnesområdet Y1, som en graf med sammanbundna punkter Använd följande tittfönsterparametrar. Xmin = 0 Ymin = 2 Xmax = 6 Ymax = 106 Xscale = 1 Yscale = 2 c1(sel) (Specificerar icke-ritning av graf) Ingen framhävning 6(TABL) 5(G CON) (Specificerar graf med.) sammanbundna punkter) ugrafritning av alla funktioner Exempel Använd värdena i siffertabellen som framställdes med tabell-intervall och tittfönsterparametrar från det förra exemplet och rita grafer av punkttyp över alla funktioner som lagrats i minnet. 6(TABL) 6(G PLT) (Specificerar graf av punkttyp) Sid. 128 Efter ritning av en funktion går det att trycka på!6 (G T) eller A för att återgå till funktionens siffertabell. Efter ritning av en funktion går det att använda sökning, zoomning och skissning. Se 8-6 Övriga grafritningsfunktioner för närmare detaljer. 214

11 uatt rita en funktion med dubbelskärm Redigering av tabeller och grafritning 15-4 Sid. 7 Ställ posten Dual Screen på uppsättningsskärmen i läget T+G för att kunna uppvisa både grafen och dess siffertabell på skärmen. Exempel Rita en graf över y = 3x 2 2 i minnesområdet Y1 med visning av både grafen och dess tabell Använd samma tittfönsterparametrar som i exemplet på sidan 214. Uppvisa uppsättningsskärmen och specificera T+G för Dual Screen. Tryck sedan på J. 6(TABL) (Visar tabellen) 6(G PLT) (Ritar graf av punkttyp) Ett tryck på!6 (G T) gör att grafen på dubbelskärmens vänstra sida fyller hela skärmen. Det går inte att använda skissfunktionen då en graf uppvisas med hjälp av!6 (G T). 215

12 15-5 Kopiering av en tabellspalt till en lista En enkel operation gör det möjligt att kopiera innehållet i en siffertabellspalt till en lista. uatt kopiera en tabell till en lista Exempel Kopiera innehållet i spalt x till List 1 K1(LIST)2(LMEM) Det går att välja valfri rad i spalten som ska kopieras. Tryck på funktionstangenten som motsvarar listan du vill kopiera till. 1(List1) 216

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

Diagram. Tips för utformning av diagram

Diagram. Tips för utformning av diagram Diagram En ur Uljas uttagen tabell kan också granskas som statistikdiagram. Även om grafiken i Uljas är avsedd för snabb gestaltning och åskådliggörande av data, kan du genom att pröva de olika reglagen

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Vers 1.1 André Steinthorsson UPC Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Filsamlingen är ett verktyg i Mondo som gör att du bl.a. kan ladda upp filer i din sajt och på så vis göra de tillgängliga

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som Handbok KDiff3 Joachim Eibl Översättare: Stefan Asserhäll Revision 0.9.92 (2007-31-03) Copyright 2002-2007 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute and/or modify

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer