Kapitel 15: Data/Matrix Editor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 15: Data/Matrix Editor"

Transkript

1 Kapitel 15: Data/Matrix Editor 15 Översikt över Data/Matrix Editor Översikt över list-, data- och matrisvariabler Starta en Data/Matrix Editor-session Mata in och visa cellvärden Infoga och ta bort rader, kolumner och celler Definiera ett kolumnhuvud med ett uttryck Använda funktionerna Shift och CumSum i ett kolumnhuvud Sortera kolumner Spara en kopia av en list-, data- eller matrisvariabel Data/Matrix Editor har två huvudsakliga funktioner. I detta kapitel beskrivs hur du använder Data/Matrix Editor för att skapa och redigera en lista, matris eller datavariabel. I kapitel 16 beskrivs hur du använder Data/matrix Editor för att göra statistiska beräkningar och plotta statistiska data. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 225

2 Förhandsvisning av funktioner i Data/Matrix Editor Använd Data/Matrix Editor för att skapa en listvariabel med en kolumn. Lägg sedan till en andra kolumn med information. Lägg märke till att listvariabeln (som kan ha endast en kolumn) automatiskt konverteras till en datavariabel (som kan ha flera kolumner). Steg Tangenter Teckenfönster 1. Starta Data/Matrix Editor och skapa en ny listvariabel med namnet TEMP. 2. Mata in en kolumn med tal. Flytta sedan markören uppåt en cell (för att se att värdet för den markerade cellen visas på inmatningsraden). Ordet LIST visas i det övre vänstra hörnet för att ange att det är en listvariabel. Du kan använda D i stället för för att skriva information i en cell. 3. Flytta till kolumn 2 och definiera dess kolumnrubrik så att dess värde är dubbelt så stort som det i kolumn 1. Ordet DATA visas i det övre vänstra hörnet för att ange att listvariabeln har konverterats till en datavariabel. 4. Flytta till kolumnrubrikcellen för kolumn 2 för att visa dess definition på inmatningsraden. När markören är i rubrikcellen behöver du inte trycka på för att definiera den. Skriv bara uttrycket. 5. Gå till grundfönstret och återgå sedan till den aktuella variabeln. 6. Rensa innehållet i variabeln. Att endast ta bort informationen konverterar inte datavariabeln tillbaka till en listvariabel. O 63 B3 DD2j TEMPj C B 2 pjc1 2C C " O 61 ƒ 8 Œ anger att cellen är i en definierad kolumn. Tips! Om du inte behöver spara den aktuella variabeln kan du använda den som ett kladdblock. Nästa gång du behöver en variabel för tillfällig data kan du rensa den aktuella variabeln och återanvända den. På så sätt kan du mata in tillfälliga data utan att behöva skapa en ny variabel varje gång, vilket kräver mycket minne. 226 Kapitel 15: Data/Matrix Editor

3 Översikt över list-, data- och matrisvariabler För att kunna använda Data/Matrix Editor effektivt måste du förstå vad list-, data- och matrisvariabler är. Listvariabel Obs! Om du anger mer än en kolumn med element i en listvariabel konverteras den automatiskt till en datavariabel. Tips! När du har skapat en lista i Data/Matrix Editor kan du använda listan i vilket program som helst (exempelvis i grundfönstret). En lista är en serie poster (tal, uttryck eller teckensträngar) som kan (men behöver inte) vara relaterade. Varje post kallas för ett element. I Data/Matrix Editor gäller följande för en listvariabel: Den visas som en enskild kolumn med element, varje element i en separat cell. Den måste vara sammanhängande; tomma celler är inte tillåtna i listan. Den kan innehålla upp till 999 element. I grundfönstret (eller någon annanstans där du kan använda en lista) kan du mata in en lista som en följd av element inom parenteser { } och avgränsade av komman. Även om du måste använda komman för att avgränsa element på inmatningsraden, används mellanslag för att avgränsa element i historiklistan. För att referera till ett element i listan använder du formatet till höger. list1[1] Elementnummer (eller index) Listvariabelns namn Kolumnrubrik och cellhuvud sparas inte som en del av listan. Datavariabel Obs! För statistiska beräkningar måste kolumnerna vara av samma längd. En datavariabel är i huvudsak en samling listor som kan vara (men behöver inte vara) relaterade. I Data/Matrix Editor gäller följande för en datavariabel: Den kan bestå av upp till 99 kolumner. Den kan bestå av upp till 999 element i varje kolumn. Beroende på typen av data behöver inte alla kolumner vara av samma längd. Den måste ha sammanhängande kolumner; tomma celler är inte tillåtna i en kolumn. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 227

4 Från grundfönstret eller ett program kan du använda kommandot NewData för att skapa en datavariabel som består av befintliga listor. Även om du inte kan visa en datavariabel direkt i grundfönstret kan du visa en angiven kolumn eller ett angivet element. Exempel: NewData data1,list1,list2 data1[1] (data1[1])[1] Namn på en befintlig listvariabel Namnet på den datavariabel som ska skapas Namnet på datavariabeln Kolumnnummer Elementnummer i kolumnen Kolumnnummer Visar kolumn 1 av variabeln data1 Visar element 1 i kolumn 1 av variabeln data1. Matrisvariabel En matris är en rektangulär uppställning av element. När du skapar en matris i Data/Matrix Editor måste du ange antalet rader och kolumner (även om du kan lägga till eller ta bort rader och kolumner senare). I Data/Matrix Editor gäller följande för en matrisvariabel: Den liknar en datavariabel till utseendet men alla kolumner måste vara i samma längd. Den skapas från början med 0 i varje cell. Du kan därefter skriva Visar matrisens storlek. ett värde i stället för 0. Tips! När du har skapat en matris i Data/Matrix Editor kan du använda matrisen i vilket program som helst (exempelvis grundfönstret). Obs! Använd hakparenteser då du vill ange ett specifikt element i en matris. Ange t ex mat1[2,1] om du vill öppna det första elementet i den andra raden. Från grundfönstret eller ett program kan du använda för att spara en matris med någon av metoderna som visas till höger. Även om du matar in en matris enligt ovan visas den i pretty print-läget i historiklistan i traditionellt matrisformat. rad 1 rad 2 [[1,2,3][4,5,6]]! mat1 [1,2,3;4,5,6]! mat1 rad 1 rad Kapitel 15: Data/Matrix Editor

5 Starta en Data/Matrix Editor-session Varje gång du startar Data/Matrix Editor kan du skapa en ny variabel, fortsätta att använda den aktuella variabeln (variabeln som visades sist du använde Data/Matrix Editor) eller öppna en befintlig variabel. Skapa en ny data-, matris- eller listvariabel 1. Tryck på O och välj 6:Data/Matrix Editor. 2. Välj 3:New. 3. Välj information för den nya variabeln. Obs! Om du inte skriver ett variabelnamn visas grundfönstret. Post Type Folder Variable Row dimension och Col dimension Vad du kan göra: Markera vilken typ av variabel du ska skapa. Tryck på B för att visa en meny med tillgängliga typer. Markera mappen som den nya variabeln ska sparas i. Tryck på B för att visa en meny med befintliga mappar. Information om mappar finns i kapitel 5. Skriv ett nytt variabelnamn. Om du matar in en variabel som redan finns visas ett felmeddelande när du trycker på. När du trycker på Neller för att bekräfta felmeddelandet visas dialogrutan NEW på nytt. Om Type = Matrix skriver du antalet rader och kolumner i matrisen. 4. Tryck på (efter att ha skrivit i en inmatningsruta, som exempelvis Variable, trycker du på två gånger) för att skapa och visa en tom variabel i Data/Matrix Editor. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 229

6 Använda den aktuella variabeln Du kan när som helst lämna Data/Matrix Editor och gå till ett annat program. Om du vill återgå till variabeln som visades när du lämnade Data/Matrix Editor trycker du på O 6 och väljer 1:Current. Skapa en ny variabel från Data/Matrix Editor Gör följande från Data/Matrix Editor: 1. Tryck på ƒ och välj 3:New. 2. Ange typ, mapp och variabelnamn. För en matris måste du också mata in antalet kolumner och rader. Öppna en annan variabel Obs! I Variable visas den första befintliga variabeln i alfabetisk ordning. Om det inte finns några befintliga variabler visas ingenting. Du kan när som helst öppna en annan variabel. 1. Tryck på ƒ och välj 1:Open i Data/Matrix Editor. eller Tryck på O 6 och välj 2:Open från valfritt program. 2. Markera vilken typ, mapp och variabel du ska öppna. 3. Tryck på. Ta bort variabler Eftersom alla variabler i Data/Matrix Editor sparas automatiskt kan det bli ganska många variabler, vilket tar upp mycket minne. Du tar bort en variabel genom att använda fönstret VAR-LINK (2 ). Information om VAR-LINK finns i kapitel Kapitel 15: Data/Matrix Editor

7 Mata in och visa cellvärden Om du skapar en ny variabel är Data/Matrix Editor från början tom (för en list- eller datavariabel) eller fylld med tre nollor (för en matris). Om du öppnar en befintlig variabel visas värdena i den variabeln. Du kan därefter mata in ytterligare värden eller redigera befintliga värden. Fönstret Data/Matrix Editor Ett tomt Data/Matrix Editor-fönster visas nedan. När fönstret först visas markeras cellen vid rad 1, kolumn 1. Tips! Använd rubrikcellen överst vid varje kolumn för att identifiera informationen i varje kolumn. Variabeltyp Kolumnhuvud Radnummer Rad- och kolumnnummer för den markerade cellen Kolumnrubrikceller som används för att skriva en rubrik för varje kolumn När du matar in värden visas på inmatningsraden det fullständiga värdet av den markerade cellen. Mata in och redigera värden i en cell Tips! Du matar in ett nytt värde genom att börja skriva utan att trycka på eller först. Du måste däremot använda eller för att redigera ett befintligt värde. Du kan mata in vilken typ av uttryck som helst i en cell (tal, variabel, funktion, sträng m.m.). 1. Flytta markören för att markera cellen som du vill mata in eller redigera i. 2. Tryck på eller för att flytta markören till inmatningsraden. 3. Skriv ett nytt värde eller redigera det befintliga. 4. Tryck på för att mata in värdet i den markerade cellen. När du trycker på flyttas markören automatiskt till nästa cell och markerar den så att du kan fortsätta mata in eller redigera värden. Variabeltypen påverkar dock i vilken riktning markören flyttas. Obs! Du kan också mata in ett värde från inmatningsraden genom att använda D eller C. Variabeltyp Lista eller data Matris När du har tryckt på flyttas markören: Ned till cellen på nästa rad. Till höger till cellen i nästa kolumn. Markören flyttas automatiskt från den sista cellen på en rad till den första cellen på nästa rad. På detta sätt kan du mata in värden för rad 1, rad 2 osv. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 231

8 Rulla igenom redigeraren Om du vill flytta markören: En cell i taget En sida i taget Flyttar markören till rad 1 i aktuell kolumn respektive till den sista rad som innehåller data i någon kolumn på skärmen. Om markören är på eller efter den sista raden flyttar D markören till rad 999. Flyttar markören till kolumn 1 respektive till den sista kolumn som innehåller data. Om markören är i eller efter den sista kolumnen flyttar B markören till kolumn 99. Trycker du på: D, C, B eller A 2 och därefter D, C, B eller A C eller D A eller B När du rullar uppåt eller nedåt förblir rubrikraden överst i fönstret för att kolumnnumren alltid ska synas. När du rullar till höger eller vänster förblir radnumren till vänster i fönstret för att de alltid ska synas. Hur rader och kolumner fylls automatiskt Obs! Om du matar in mer än en kolumn av element i en listvariabel konverteras den automatiskt till en datavariabel. När du matar in ett värde i en cell flyttas markören till nästa cell. Du kan dock flytta markören till vilken cell som helst och mata in ett värde. Om du lämnar tomrum mellan celler hanterar räknaren tomrummen automatiskt. I en listvariabel är en cell i tomrummet odefinierad tills du matar in ett värde i cellen. & I en datavariabel hanteras tomrum i en kolumn på samma sätt som i en lista. Om du lämnar ett tomrum mellan kolumner kommer den kolumnen dock att vara tom. & 232 Kapitel 15: Data/Matrix Editor

9 När du i en matrisvariabel anger ett värde i en cell utanför de aktuella gränserna läggs ytterligare rader och/eller kolumner till automatiskt till matrisen för att inkludera den nya cellen. Andra celler i de nya raderna och/eller kolumnerna fylls med nollor. Obs! Även om du anger storleken på en matris när du skapar den, kan du enkelt lägga till ytterligare rader och/eller kolumner. Ändra cellbredden Tips! Om du vill visa ett tal i full precision kan du alltid markera cellen och titta på inmatningsraden. Cellbredden påverkar antalet tecken som visas i varje cell. Så här ändrar du cellbredden i Data/Matrix Editor: 1. Tryck på Í eller ƒ 9 för att visa dialogrutan FORMATS. & Cellbredden är det totala antalet tecken som kan visas i en cell. Alla celler har samma bredd. 2. När den aktuella inställningen för Cell Width är markerad trycker du på B eller A för att visa en meny med siffror (3 till och med 12). 3. Flytta markören och markera ett tal och tryck på. (För tal med endast en siffra kan du skriva talet och trycka på.) 4. Tryck på för att stänga dialogrutan. Rensa en eller alla kolumner Med den här proceduren rensar du innehållet i en kolumn. Själva kolumnen tas inte bort. Obs! För en list- eller datavariabel är en rensad kolumn tom. För en matris innehåller en rensad kolumn nollor. Om du vill rensa: En kolumn Alla kolumner Gör du följande: 1. Flytta markören till en cell i kolumnen. 2. Tryck på 2 ˆ och välj 5:Clear Column. (Detta alternativ är inte tillgängligt för en matris.) Tryck på ƒ och välj 8:Clear Editor. När du blir uppmanad att bekräfta trycker du på (eller N för att avbryta). Kapitel 15: Data/Matrix Editor 233

10 Infoga och ta bort rader, kolumner och celler Procedurerna för att infoga och ta bort en cell, rad eller kolumn är enkla. Du kan ha upp till 99 kolumner med upp till 999 element i varje kolumn. Kolumnrubriker och kolumnhuvuden Du kan inte ta bort de rader eller celler som innehåller kolumnrubriker eller kolumnhuvuden. Du kan heller inte infoga en rad eller cell före en kolumnrubrik eller ett kolumnhuvud. Infoga en rad eller kolumn Obs! För en listvariabel är det samma sak att infoga en rad som att infoga en cell. Obs! För en listvariabel kan du inte infoga en kolumn, eftersom en lista bara har en kolumn. Den nya raden eller kolumnen infogas före raden eller kolumnen som innehåller den markerade cellen. Gör så här i Data/Matrix Editor: 1. Flytta markören till en cell på raden eller i kolumnen. 2. Tryck på 2ˆ och välj 1:Insert. 3. Välj 2:row eller 3:column. När du infogar en rad: I en list- eller datavariabel är raden odefinierad. I en matrisvariabel är raden fylld med nollor. När du infogar en kolumn: I en datavariabel är kolumnen tom. I en matrisvariabel är kolumnen fylld av nollor. Du kan därefter mata in värden i de odefinierade eller tomma cellerna. & & 234 Kapitel 15: Data/Matrix Editor

11 Infoga en cell Den nya cellen infogas före den markerade cellen i samma kolumn. (Du kan inte infoga en cell i en låst kolumn som är definierad av en funktion i kolumnhuvudet. Se sidan 236.) Gör så här i Data/Matrix Editor: Obs! För en matrisvariabel kan du inte infoga en cell eftersom matrisen måste behålla en rektangulär form. 1. Flytta markören till lämplig cell. 2. Tryck på 2ˆ och välj 1:Insert. 3. Välj 1:cell. Den infogade cellen är odefinierad. Du kan därefter mata in ett värde i cellen. & Ta bort en rad eller kolumn Gör så här i Data/Matrix Editor: 1. Flytta markören till en cell i den rad eller kolumn som du vill ta bort. 2. Tryck på 2ˆ och välj 2:Delete. 3. Välj 2:row eller 3:column. Om du tar bort en rad flyttas de rader som finns nedanför den borttagna raden upp. Om du tar bort en kolumn flyttas de kolumner som finns till höger om den borttagna kolumnen till vänster. Ta bort en cell Gör så här i Data/Matrix Editor: 1. Flytta markören till cellen som du vill ta bort. (Du kan inte ta bort en cell i en låst kolumn, som är definierad av en funktion i kolumnhuvudet. Se sidan 236.) Obs! För en matrisvariabel kan du inte infoga en cell eftersom matrisen måste behålla en rektangulär form. 2. Tryck på 2ˆ och välj 2:Delete. 3. Välj 1:cell. Eventuella celler nedanför den borttagna cellen flyttas upp. Om du vill lägga till en ny "sista" rad, kolumn eller cell Du behöver inte använda menyn 2ˆ Util för att: Lägga till en ny rad eller cell längst ned i en kolumn. eller Lägga till en ny kolumn till höger om den sista kolumnen. Flytta markören till cellen och mata in ett värde. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 235

12 Definiera ett kolumnhuvud med ett uttryck För en listvariabel eller en kolumn i en datavariabel kan du mata in en funktion i kolumnhuvudet som automatiskt genererar en lista med element. I en datavariabel kan du även definiera en kolumn uttryckt i en annan kolumn. Mata in en huvuddefinition Tips! Om du vill visa en befintlig definition trycker du på eller flyttar markören till huvudcellen och tittar på inmatningsraden. Tips! Du kan avbryta alla ändringar genom att trycka på N innan du trycker på. Obs! Funktionen seq beskrivs i appendix A. Obs! Om du refererar till en tom kolumn visas ett felmeddelande (såvida inte Auto-calculate = OFF, enligt beskrivningen på sidan 237). Obs! För en datavariabel sparas huvuddefinitioner när du stänger Data/ Matrix Editor. För en listvariabel sparas inte definitionerna (endast de resulterande cellvärdena). Rensa en huvuddefinition Gör så här i Data/Matrix Editor: 1. Flytta markören till en cell i kolumnen och tryck på. eller Flytta markören till huvudcellen (c1, c2 osv) och tryck på. Obs! Du behöver inte trycka på om du vill skriva en ny definition eller ersätta den befintliga. Om du däremot vill redigera den befintliga definitionen måste du trycka på. 2. Skriv det nya uttrycket, som ersätter en befintlig definition. Om du använde eller i steg 1 flyttade du markören till inmatningsraden och markerade den befintliga definitionen. Du kan även göra följande: Tryck på M för att rensa det markerade uttrycket. Skriv därefter det nya uttrycket. eller Tryck på A eller B för att ta bort markeringen. Redigera därefter det gamla uttrycket. Du kan använda ett uttryck som: Genererar en följd av tal. Refererar till en annan kolumn. 3. Tryck på, D eller C för att spara definitionen och uppdatera kolumnerna. Du kan inte ändra i en låst cell (Œ) eftersom den definieras av kolumnhuvudet. Exempel: c1=seq(x^2,x,1,5) c1={1,2,3,4,5} c2=2ù c1 c4=c1ù c2ì sin(c3) c1=seq(x,x,1,7) c2=2ùc1 1. Flytta markören till en cell i kolumnen och tryck på. eller Flytta markören till kolumnhuvudet (c1, c2 osv.) och tryck på. 2. Tryck på M för att ta bort det markerade uttrycket. 3. Tryck på, D eller C. 236 Kapitel 15: Data/Matrix Editor

13 Använda en befintlig lista som en kolumn Anta att du har en eller fler befintliga listor och du vill använda dessa som kolumner i en datavariabel. Obs! Om du har programmet CBL eller CBR (tillval) kan du använda dessa tekniker för de insamlade listorna. Tips! Använd 2 för att visa befintliga listvariabler. Från: Data/Matrix Editor Grundfönstret eller ett program Gör du följande: Använd i lämplig kolumn för att definiera kolumnhuvudet. Referera till den befintliga listvariabeln. Exempel: c1=list1 Använd kommandot NewData enligt beskrivningen i bilaga A. Exempel: NewData datavar, lista1 [, lista2] [, lista3]... Befintliga listvariabler att kopiera till kolumner i datavariabeln. Datavariabeln. Om variabeln redan finns, kommer den att omdefinieras utifrån de nya listorna. Fylla en matris med en lista Du kan inte använda Data/Matrix Editor för att fylla en matris med en lista. Du kan däremot använda kommandot listú mat från grundfönstret eller ett program. Information finns i appendix A. Funktionen Autocalculate När det gäller list- och datavariabler finns det i Data/Matrix Editor en funktion som heter Auto-calculate. Som standard är Auto-calculate = ON. Om du därför gör en ändring som påverkar definitionen av ett kolumnhuvud (eller en kolumn som refereras till i ett kolumnhuvud), räknas alla kolumnhuvuddefinitioner om automatiskt. Exempel: Om du ändrar definitionen för ett kolumnhuvud tillämpas den nya definitionen automatiskt. Om kolumnhuvudet i kolumn 2 är definierat som c2=2ù c1 kommer de ändringar du gör i kolumn 1 att visas i kolumn 2 automatiskt. Tips! Du kanske vill ställa in Auto-calculate = OFF för att: Göra flera ändringar utan att värdena räknas om varje gång. Mata in en definition, exempelvis c1=c2+c3, innan du matar in kolumnerna 2 och 3. Åsidosätta fel i en definition tills du åtgärdar felen. Så här aktiverar och avaktiverar du Auto-calculate från Data/Matrix Editor: 1. Tryck på Í eller ƒ Ändra Auto-Calculate till OFF eller ON. 3. Tryck på för att stänga dialogrutan. Om Auto-calculate = OFF och du gör ändringar som de som beskrevs ovan, räknas inte definitionerna för kolumnhuvuden om förrän du ställer in Auto-calculate = ON. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 237

14 Använda funktionerna Shift och CumSum i ett kolumnhuvud När du definierar ett kolumnhuvud kan du använda funktionerna shift och cumsum, enligt beskrivningen nedan. Dessa beskrivningar skiljer sig något från appendix A. I detta kapitel beskrivs hur du använder funktionerna i Data/Matrix Editor. I appendix A finns en mer allmän beskrivning för grundfönstret eller ett program. Använda funktionen Shift Med funktionen shift kopierar du en baskolumn och flyttar upp eller ned den ett angivet antal element. Använd för att definiera kolumnhuvudet med syntaxen: shift (kolumn [,heltal]) Antal element att skifta (positivt värde skiftar uppåt, negativa värden skiftar nedåt). Standardvärdet är ë1. Kolumn som används som baskolumn för skiftet. Exempel: Flytta upp och ned två element: c2=shift(c1,2) c3=shift(c1,ë2) Obs! Du anger "shift" genom att skriva det med tangentbordet eller genom att välja det från ½. Använda funktionen CumSum Skiftade kolumner har samma längd som baskolumnen (c1). De sista två värdena av c1 skiftas ut nedtill och odefinierade element skiftas in ovanifrån. De första två elementen av c1 skiftas ut upptill och odefinierade element skiftas in underifrån. Funktionen cumsum returnerar den kumulerade summan av elementen i en baskolumn. Använd för att definiera ett kolumnhuvud med syntaxen: cumsum (kolumn) Exempel: Kolumn som används som bas för den kumulerade summan c2=cumsum(c1) Obs! Du anger "cumsum" genom att skriva det, välja det på ½ eller genom att trycka på 2 I och välja funktionen på undermenyn List Kapitel 15: Data/Matrix Editor

15 Sortera kolumner När du har matat in information i en data-, list- eller matrisvariabel kan du enkelt sortera en angiven kolumn i numerisk eller alfabetisk ordning. Du kan också sortera alla kolumner som en enhet, baserat på "nyckelkolumnen". Sortera en enskild kolumn I Data/Matrix Editor: 1. Flytta markören till en cell i kolumnen. 2. Tryck på 2ˆ och välj 3:Sort Column. Numren sorteras i stigande ordning. Teckensträngar sorteras i alfabetisk ordning. c1 c1 fred & 75 sally 82 chris & 98 jane chris 75 & fred 98 jane 82 sally Sortera alla kolumner baserat på en "nyckelkolumn" Obs! För en listvariabel är detta det samma som att sortera en enskild kolumn. Obs! Detta menyalternativ är inte tillgängligt om en kolumn är låst. Anta att du har en databasstruktur i vilken varje kolumn längs samma rad innehåller relaterad information (som exempelvis förnamn, efternamn och poäng för en student). Om du i det fallet sorterar endast en enskild kolumn, förstörs sambandet mellan kolumnerna. I Data/Matrix Editor: 1. Flytta markören till en cell i "nyckelkolumnen". I det här exemplet flyttar du markören till den andra kolumnen (c2) för att sortera efter efternamn. 2. Tryck på 2ˆ och välj 4:Sort Col, adjust all. När du använder denna procedur för en datavariabel gäller följande: Alla kolumner måste ha samma längd. Ingen av kolumnerna kan låsas (definieras av en funktion i kolumnhuvudet). När markören befinner sig i en låst kolumn visas symbolen Œ i början av inmatningsraden. Kapitel 15: Data/Matrix Editor 239

16 Spara en kopia av en list-, data- eller matrisvariabel Du kan spara en kopia av en list-, data- eller matrisvariabel. Du kan också kopiera en lista till en datavariabel eller välja en kolumn från en datavariabel och kopiera den kolumnen till en lista. Giltiga kopieringstyper Obs! En lista konverteras automatiskt till en datavariabel om du matar in mer än en kolumn med information. Du kan kopiera: En lista Datavariabel En datakolumn En matris Till en: Lista eller datavariabel Datavariabel Lista Matris Procedur Obs! Om du skriver namnet på en befintlig variabel ersätts dess innehåll. Gör följande från Data/Matrix Editor: 1. Visa variabeln som du vill kopiera. 2. Tryck på ƒ och välj 2:Save Copy As. 3. Gör följande i dialogrutan: Välj Type och Folder för kopian. Skriv ett variabelnamn för kopian. Välj kolumnen som du ska kopiera ifrån. Kolumnen är nedtonad om du inte kopierar en datakolumn till en lista. Kolumninformation används inte för andra typer av kopior. 4. Tryck på (efter att ha skrivit i en inmatningsruta, exempelvis Variable, måste du trycka på två gånger). Kopiera en datakolumn till en lista En datavariabel kan ha flera kolumner, men en listvariabel kan endast ha en kolumn. När du därför kopierar från en datavariabel till en lista måste du välja vilken kolumn du vill kopiera. Listvariabel att kopiera till. Datakolumn som kommer att kopieras till listan. Som standard visas kolumnen som innehåller markören. 240 Kapitel 15: Data/Matrix Editor

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Kapitel 22: Överföring av variabler och uppgradering 365. I fönstret VAR-LINK visas en lista med definierade variabler, Flashprogram

Kapitel 22: Överföring av variabler och uppgradering 365. I fönstret VAR-LINK visas en lista med definierade variabler, Flashprogram Kapitel 22: Överföring av variabler och uppgradering 22 Länka två enheter... 366 Överföra variabler, Flash-program och mappar... 367 Överföra variabler under från ett program... 371 Uppgradera programkod

Läs mer

SurveyXact version 6.10

SurveyXact version 6.10 SurveyXact version 6.10 SurveyXact har uppdaterats med kraftigt förbättrade möjligheter för att redigera analysresultat i analysen. Det har blivit enklare att analysera data och hitta de intressanta analysresultaten.

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmering Skriva program till TI-86... 214 Köra program... 221 Arbeta med program... 223 Hämta och köra assemblerprogram... 226 Arbeta med strängar... 227 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 214

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område

Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Du har tillgång till ett hoprullat staket som är 30 m långt. Med detta vill du inhägna ett område och använda allt staket. Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Datorlära 3 Octave Workspace ovh mijlö Skriva text på skärmen Värdesiffror Variabler och typer Strängar Makro Vektorer

Datorlära 3 Octave Workspace ovh mijlö Skriva text på skärmen Värdesiffror Variabler och typer Strängar Makro Vektorer Datorlära 1 Introduktion till datasystemet, epost konto, afs hemkonto Introduktion till datorer och datasalar Open Office Calculator Beräkningar med Open Office Calc Diagram med OO Calc Datorlära 2 Utforma

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Kapitel 18: Text Editor

Kapitel 18: Text Editor Kapitel 18: Text Editor 18 Översikt över textfunktioner... 304 Starta en session i Text Editor... 305 Skriva och redigera text... 307 Skriva specialtecken... 311 Mata in och köra ett kommandoskript...

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Välkommen till QuickQuest 2.0!

Välkommen till QuickQuest 2.0! Välkommen till QuickQuest 2.0! QuickQuest har uppdaterats med flera efterfrågade funktioner och med ett bredare användargränssnitt. Vi hoppas att du kommer finna det ännu enklare att skapa enkätundersökningar

Läs mer

Enklast att skriva variabelnamn utan ; innehåll och variabelnamn skrivs ut

Enklast att skriva variabelnamn utan ; innehåll och variabelnamn skrivs ut F5: Filhantering in- och utmatning (kap. 2 och 8) 1 Utskrift på skärm, inläsning från tangentbord (kap. 2) Spara och hämta variabler med save och load (kap. 2) Kommandot textread Mer avancerad filhantering:

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Import av utlandsresultat

Import av utlandsresultat Import av utlandsresultat Att importera utlandsresultat till Eventor kräver en del arbete av löparen men kan automatiseras till stor del. Här beskrivs dels hur utlandsresultat hanteras och hur man kan

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Quick Guide till Mahara och din Portfolio

Quick Guide till Mahara och din Portfolio Quick Guide till Mahara och din Portfolio 2012-05-20 A. Arstam Sida 1 Quick Guide till Mahara och din Portfolio Syftet med portfolion är att Du genom reflektion och självutvärdering ska få insikt i ditt

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Sta. Sta. Sta. ulricaelisson.se. Scratch STARTA PROVA KODEN KÖR! TIPS. Rita en ny sprite. Eller välj en från mappen

Sta. Sta. Sta. ulricaelisson.se. Scratch STARTA PROVA KODEN KÖR! TIPS. Rita en ny sprite. Eller välj en från mappen Tryck på en tangent för att ändar färg på figuren. Rita en ny sprite. Eller välj en från mappen Tryck på mellanslag för att byta färg Ju fler färger det är på din sprite, desto större skillnad kommer du

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Att hämta raps-data via Internet

Att hämta raps-data via Internet Att hämta raps-data via Internet I detta kapitel visas hur man kan hämta hem statistik från raps internetdatabas och bearbeta uppgifterna i programmet PC-Axis. 69 Figur.1 Flyttningsöverskott per LA-region

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Efter att ha gjort ett urval av patienter i förlossningsliggaren kan du göra en rapport som visar de uppgifter du är intresserad av.

Efter att ha gjort ett urval av patienter i förlossningsliggaren kan du göra en rapport som visar de uppgifter du är intresserad av. Efter att ha gjort ett urval av patienter i förlossningsliggaren kan du göra en rapport som visar de uppgifter du är intresserad av. Klicka på knappen Rapport i förlossningsliggaren. Här skapar du dina

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare)

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare) Supernova med Internet Explorer (SuperNova version 13 eller senare) 1 Innehåll Supernova med Internet Explorer... 1 1 Inledning... 3 1.1 Läsmarkör Supernovas markör på hemsidor... 3 1.2 Varför navigering?...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Arbeta effektivare med OS X

Arbeta effektivare med OS X (Se även: http://cs.lth.se/peter-moller/mac-anvaendning-video/) Peter Möller, november 2015, Institutionen för Datavetenskap Arbeta effektivare med OS X Söka information/filer Spotlight är namnet på Apples

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Instruktion för laboration 1

Instruktion för laboration 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för matematisk statistik MD, ANL, TB (rev. JM, OE) SANNOLIKHETSTEORI I Instruktion för laboration 1 De skriftliga laborationsrapporterna skall vara

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

DiveDB Version 3.0.0. Användarmanual

DiveDB Version 3.0.0. Användarmanual DiveDB Version 3.0.0 Användarmanual Första utgåvan, mars 2004 Copyright Daniel Bergström 2004 daniel@octocode.com http://www.octocode.com/ Skriven i StarOffice 7. Innehåll Innehåll Introduktion... 1 Systemkrav...

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut jobbet går du till skrivaren och väljer i menyerna på manöverpanelen vilka lagrade

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

1 Texthantering. 1.1 Typen char. Exempel, skriv ut alfabetet

1 Texthantering. 1.1 Typen char. Exempel, skriv ut alfabetet 1 Texthantering I detta avsnitt tas det upp två sätt att arbeta med text i C++ program. Det första sättet som behandlas är hanteringen av textfält. Texter i C++ består utav en serie med enstaka tecken

Läs mer

Begrepp Uttryck, värdet av ett uttryck, samband, formel, graf, funktion, lista, diagram, storhet, enhet, tabell.

Begrepp Uttryck, värdet av ett uttryck, samband, formel, graf, funktion, lista, diagram, storhet, enhet, tabell. Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

Guide i hur man arbetar med vår butik från WebbButiker.se

Guide i hur man arbetar med vår butik från WebbButiker.se Guide i hur man arbetar med vår butik från WebbButiker.se Ni läser enklast denna gudie genom att först skriva ut den i färg. Då kan ni enkelt följa våra instruktioner. Ni är välkommen att ringa Tel 0735

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer