Att lära känna räknaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att lära känna räknaren"

Transkript

1 Getting Acquainted Read This First! Att lära känna räknaren Läs detta först! Angående detta instruktionshäfte ufunktionstangenter och menyer Många av operationerna som räknaren utför kan exekveras med funktionstangenterna 1 t.o.m. 6. Operationen som är tilldelad en funktionstangent varierar beroende på vilket läge räknaren står i, och de nuvarande operationerna anges av funktionsmenyer som visas underst på skärmen. Detta instruktionshäfte anger den nu gällande operationen för en funktionstangent inom parenteser efter tangentmarkeringen för denna tangent. 1(Comp) anger t.ex. att ett tryck på 1 väljer {Comp}, vilket också anges i funktionsmenyn. När {g} anges i funktionsmenyn för tangent 6, innebär det att ett tryck på 6 uppvisar nästa eller föregående sida över menyval. umenytitlar Menytitlar i detta instruktionshäfte inkluderar tangentoperationen som krävs för att uppvisa menyn som förklaras. Tangentoperationen för en meny som visas genom att trycka på K och sedan {MAT} skulle således visas som [OPTN]-[MAT]. Tangentoperationen 6 (g) för att ändra till en annan menysida visas inte i menytitlarna för tangentoperation. ukommandolista Programlägets kommandolista (Sidan 453) visar ett grafiskt flödesschema över de olika funktionstangentmenyerna som gör det lättare att hitta den önskade kommandomenyn. Exempel: Följande operation uppvisar Xfct: [VARS]-[FACT]-[Xfct] usymboler som används i detta instruktionshäfte Symbolerna som används i instruktionshäftet har följande innebörd. CFX : Funktion som inte kan utföras av fx-9750g PLUS. : Viktigt : Anmärkning : Referenssida Sid. 000

2 1. Tangentmarkeringar Många av räknarens tangenter kan utföra mer än en funktion. Funktionerna på tangentbordet är färgkodade för att hjälpa dig finna den önskade funktionen. Funktion Tangentoperation 1 log l 2 10 x!l 3 B al Tangenterna är tärgkodade på följande sätt. Färg Orange Röd Tangentoperation Tryck på! och sedan tangenten för att verkställa den markerade funktionen. Tryck på a och sedan tangenten för att verkställa den markerade funktionen. 2

3 2. Att välja ikoner och gå in i lägen Detta avsnitt beskriver hur du väljer en ikon på huvudmenyn för att gå in i önskat läge. uatt välja en ikon 1. Tryck på m för att uppvisa huvudmenyn. Nu vald ikon 2. Använd markörtangenterna (d, e, f, c) för att framhäva den önskade ikonen. 3. Tryck på w för att uppvisa grundskärmen för läget vars ikon du valde. Du kan också gå in i ett läge utan att använda huvudmenyn genom att mata in siffran eller bokstaven som är markerad i ikonens nedre högra hörn. Använd endast procedurerna som beskrivs ovan för att gå in i ett läge. Om du använder någon annan metod riskerar du att gå in i fel läge. De olika ikonerna har följande innebörd. * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. Icon Lägesnamn Beskrivning RUN (kör) STATistics (statistik) MATrix (matris) LIST (lista) GRAPH (graf) DYNAmic graph (dynamisk graf) Använd detta läge för aritmetisk räkning och funktionsräkning, samt beräkningar som innefattar binära, oktala, decimala decimala värden. Använd detta läge för att utföra statistikräkning med en variabel (standardavvikelse) eller parade variabler (regression), för att utföra tester och analysera data samt för att rita statistikgrafer. Använd detta läge för lagring och redigering av matriser. Använd detta läge för lagring och redigering av sifferdata. Använd detta läge för att lagra graffunktioner och rita grafer med hjälp av dessa funktioner. Använd detta läge för att lagra graffunktioner och rita flera versioner av en graf genom att ändra värden som tilldelats variablerna i en funktion. 3

4 2 Att välja ikoner och gå in i lägen CFX fx-9750g PLUS Icon Lägesnamn Beskrivning TABLE (tabell) RECURsion (rekursion) CONICS (konisk) EQUAtion (ekvation) PRoGraM Time Value of Money (Pengars tidsvärde) LINK (länk) CONTrast (kontrast) Använd detta läge för att lagra funktioner, framställa en siffertabell över olika lösningar när värdena tilldelade variablerna i en funktion ändras, samt för att rita grafer. Använd detta läge för att lagra rekursionsformler, framställa en siffertabell över olika lösningar när värdena tilldelade variablerna i en funktion ändras, samt för att rita grafer. Använd detta läge för att rita grafer över koniska sektioner. Använd detta läge för att lösa linjära ekvationer med två till sex okända, kvadratiska ekvationer och tredjegradsekvationer. Använd detta läge för att lagra program i programområdet och för att köra program. Använd detta läge för finansiella beräkningar och för att rita grafer över penningflöde och liknande. Använd detta läge för att överföra minnesinnehåll eller reservdata till en annan enhet. Använd detta läge för att justera kontrasten på skärmen. MEMory (minne) Använd detta läge för att kontrollera hur stor minnesmängd som använts och återstår, radera data från minnet och initialisera (nollställa) räknaren. k Uppsättningsskärmen Uppsättningsskärmen för ett läge visar de nuvarande inställningarna och möjliggör önskade ändringar. Gör på följande sätt för att ändra uppsättning. uatt ändra uppsättning för ett läge 1. Välj önskad ikon och och tryck på w för att uppvisa grundskärmen för det valda läget. Här väljer vi läget RUN Tryck på!z för att visa lägets uppsättningsskärm. Denna uppsättningsskärm är bara ett möjligt exempel. Det faktiska skärminnehållet varierar beroende på läget du befinner dig i och de gällande inställningarna för läget

5 Att välja ikoner och gå in i lägen Använd markörtangenterna foch c för att framhäva posten vars inställning du vill ändra. 4. Tryck på funktionstangenten (1 till 6) som är markerad med den önskade inställningen. 5. Utför alla önskade ändringar och tryck på J för att återgå till grundskärmen. k Funktionstangentmenyer på uppsättningsskärmen Detta avsnitt beskriver vilka inställningar som kan göras med funktionstangenterna på uppsättningsskärmen. umode (räkneläge/binärt, oktalt, decimalt, hexadecimalt läge) Sid.75 {Comp}... {aritmetisk beräkning} {Dec}/{Hex}/{Bin}/{Oct}... {decimal}/{hexadecimal}/{binär}/{oktal} ufunc Type (graffunktionstyp) Sid.123 ~ Sid.125 Sid.126 {Y=}/{r=}/{Parm}/{X=c}... graf med {rektangulär koordinat}/{polär koordinat}/ {parametrisk koordinat}/{x = konstant} {Y>}/{Y<}/{Y }/{Y }... oliknetsgraf {y>f(x)}/{y<f(x)}/{y f(x)}/{y f(x)} Tangenten v matar in en av tre olika variabelnamn. Vilken som matas in bestäms av inställningen för {Func Type}. udraw Type (grafritningsmetod) Sid.128 {Con}/{Plot}... {sammanbundna punkter}/{ej sammanbunda punkter} uderivative (visning av derivatavärde) Sid.129 Sid.177 Sid.209 {On}/{Off}... {visning på}/{visning av} när graf-till-tabell, tabell & graf och sökning används uangle (grundenhet för vinkelmätning) Sid.14 {Deg}/{Rad}/{Gra}... {grader}/{radianer}/{gradienter} 5

6 2 Att välja ikoner och gå in i lägen ucoord (visning av grafpekarens koordinater) Sid. 130 {On}/{Off}... {visning på}/{visning av} ugrid (visning av grafens rutnät) Sid. 121 {On}/{Off}...{visning på}/{visning av} uaxes (visning av grafaxlar) Sid. 121 {On}/{Off}... {visning på}/{visning av} ulabel (visning av grafens axeletiketter) Sid. 121 {On}/{Off}...{visning på}/{visning av} udisplay (visningsformat) Sid. 14 Sid. 15 {Fix}/{Sci}/{Norm}/{Eng}... {specificering av fast antal decimaler}/ {specificering av antal signifikanta siffror}/{skifta visningsintervall för exponentformat}/{tekniska symboler} uintegration (integrationsräkning) Sid. 60 {Gaus}/{Simp}... integrationsräkning med {Gauss-Kronrods regel}/ {Simpsons regel} ustat Wind (tittfönsterinställning för statistikgraf) Sid. 251 {Auto}/{Man}... {automatisk}/{manuell} ugraph Func (funktionsvisning under grafritning och sökning) Sid. 187 {On}/{Off}... {visning på}/{visning av} ubackground (grafens bakgrund) Sid. 140 {None}/{PICT}... {ingen bakgrund}/{specificering av bakgrundsbild} CFX uplot/line (färginställning för punktgraf och linjegraf) {Blue}/{Orng}/{Grn}...{blå}/{orange}/{grön} uresid List (resträkning) Sid. 267 {None}/{LIST}... {ingen räkning}/{listspecificering för den beräknade restdatan} 6

7 ulist File (specificering av listfil) Att välja ikoner och gå in i lägen 2 Sid. 248 {File 1} till {File 6}... specificering av listfil att uppvisa vid användning av listfunktionen} udual Screen (läge för dubbelskärm) Sid. 168 Sid. 176 Sid. 215 Inställningar som kan utföras för dubbelskärm beror på om du tryckte på!z i läget GRAPH, TABLE eller RECUR. Läget GRAPH {Grph}/{GtoT}/{Off}... {grafritning på båda sidor av dubbelskärmen}/ {grafritning på en sida och siffertabell på den andra sidan}/ {dubbelskärm avslagen} Läget TABLE/RECUR {T+G}/{Off}... {grafritning på en sida och siffertabell på den andra sidan}/ {dubbelskärm avslagen} usimul Graph (simultan grafritning) Sid. 132 Sid. 186 Sid. 187 CFX Sid. 188 {On}/{Off}... {simultan grafritning på (alla grafer ritas samtidigt)}/{simultan grafritning av (grafer ritas en i taget i ordningsföljd)} udynamic Type (dynamisk graftyp) {Cnt}/{Stop}... {non-stop (kontinuerlig)}/{automatiskt stopp efter 10 ritningar} ulocus (Ortsläge för dynamisk graf) {On}/{Off}...{geometrisk ort identifieras av färg}/{geometrisk ort ritas ej} uvariable (inställning för tabellframställning och grafritning) Sid. 208 {Rang}/{LIST}... {använd tabellintervall}/{använd listdata} u Σ Display (visning av Σ -värde i rekursionstabell) Sid. 224 {On}/{Off}... {visning på}/{visning av} uslope (visning av derivata vid nuvarande pekarläge på grafer över koniska sektioner) {On}/{Off}... {visning på}/{visning av} upayment (inställning av betalningsperiod) Sid. 331 {BGN}/{END}... inställning av {början}/{slut} på betalningsperiod Sid. 324 udate Mode (inställning av antal dagar per år) {365}/{360}... ränteberäkning med {365}/{360} dagar per år * Ett år med 365 dagar måste användas för datumberäkning i finansläget. I annat fall uppstår ett fel. 7

8 2 Selecting Icons and Entering Modes 3. Bildskärmen k Angående bildskärmen Denna räknare använder två typer av bildskärm: textskärm och grafskärm. Textskärmen kan visa 21 spalter och åtta rader av tecken, där den understa raden används för funktionstangentmenyn, medan grafskärmen använder en yta med måttet 127 (bredd) 63 (höjd) punkter. Textskärm Grafskärm CFX k Färgerna på skärmen [OPTN]-[COLR] Räknaren kan uppvisa data i tre färger: orange, blå och grön. Grundfärgen för grafer och kommentartext är blå, men den kan ändras till orange eller grön om så önskas. {Orng}/{Grn}... {orange}/{grön} Inställningen ovan påverkar färgen på grafer och kommentartext. Specificera önskad färg före inmatning av grafens funktion eller programmets kommentartext. k Typer av menyposter Denna räknare använder sig av vissa metoder för att ange typen av resultat som kan förväntas när en funktionstangent trycks in. Nästa meny Exempel: Val av visar en meny över hyperboliska funktioner. Kommandoinmatning Exempel: Val av matar in kommandot sinh. 8

9 Bildskärmen 3 Körning av direktkommando Exempel: Val av kör kommandot DRAW. k Exponentvisning Räknaren uppvisar vanligtvis värden på upp till 10 siffror. Värden som överstiger denna gräns omvandlas till och uppvisas automatiskt i exponentformat. Du kan välja mellan två visningsintervall för automatisk ändring till exponentformat. Norm (0,01) > x, x > Norm (0, ) > x, x > uatt ändra visningsintervall 1. Tryck på!z för att visa uppsättningsskärmen. 2. Använd f och c för att framhäva Display. 3. Tryck på 3 (Norm). Visningsintervallet skiftas mellan Norm 1 och Norm 2 varje gång det ovanstående utförs. Det förekommer ingen indikering som visar vilket intervall som är inställt, men du kan alltid kontrollera vilket som gäller genom att titta på resultatet av följande beräkning. Ab/caaw (Norm 1) (Norm 2) Alla exempel i denna bruksanvisning visar räkneresultat med Norm 1. uatt tyda exponentformat 1.2E+12 anger att resultatet motsvarar 1, Detta innebär att du bör flytta decimalpunkten i 1,2 tolv steg åt höger då exponenten är positiv. Detta resulterar i värdet E 03 anger att resultatet motsvarar 1, Detta innebär att du bör flytta decimalpunkten i 1,2 tre steg åt vänster då exponenten är negativ. Detta resulterar i värdet 0,

10 3 Bildskärmen k Speciella visningsformat Räknaren använder speciella visningsformat för att ange bråktal, hexadecimala värden och sexagesimala värden. ubråktal Anger: uhexadecimala värden... Anger: ABCDEF12(16), vilket är lika med (10) usexagesimala värden... Anger: ,78" Utöver det ovanstående använder sig denna räknare av ett flertal olika indikeringar och symboler. Dessa förklaras närmare i respektive avsnitt i denna bruksanvisning. k Indikator för pågående beräkning En svart ruta (k) blinkar i skärmens övre högra hörn när räknaren håller på med grafritning eller beräkning av ett långt, komplext tal eller program. Detta anger en pågående inre operation. 10

11 4. Kontrastjustering Justera kontrasten när tecknen på skärmen börjar bli suddiga och svårlästa. uatt uppvisa kontrastjusteringsskärmen Framhäv ikonen CONT på huvudmenyn och tryck sedan på w. ujustering av kontrast CFX-9850(9950)GB PLUS fx-9750g PLUS Tryck på e för att göra skärmen mörkare och d för att göra den ljusare. Håll endera tangenten intryckt för snabbare justering. CFX ujustering av färgnyans Vi rekommenderar att du justerar inställningen för CONTRAST först. 1. Använd f och c för att flytta markören intill färgen (ORANGE, BLUE, GREEN) vars nyans du vill justera. 2. Tryck på e för att ge färgen en grönaktig nyans och d för att ge den en orangeaktig nyans. Håll endera tangenten intryckt för snabbare justering. uatt initialisera inställninger för färgton {INIT}/{IN A}... {initialisera framhävd färg}/{initialisera alla färger} uatt lämna kontrastjusteringsskärmen Tryck på m för att återgå till huvudmenyn. Det går även att ändra inställningen för CONTRAST utan att uppvisa kontrastjusteringsskärmen. Tryck helt enkelt på! och sedan d eller e för att ändra inställningen. Tryck sedan åter på! efter avslutad inställning. 11

12 5. När problem uppstår flera gånger När det uppstår ett problem upprepade gånger då du försöker utföra en beräkning, ska du utföra nedanstående åtgärder innan du förutsätter att det är fel på räknaren. k Återställ räknaren till dess grundinställningar Sid Uppvisa huvudmenyn, välj ikonen RUN och tryck på w. 2. Tryck på! Z för att visa uppsättningsskärmen. 3. Framhäv Angle och tryck på 2 (Rad). 4. Framhäv Display och tryck på 3 (Norm) för att välja önskat visningsintervall för exponent (Norm 1 eller Norm 2). 5. Gå in i lämpligt läge och utför beräkningen på nytt medan du håller ett öga på skärmen. k Om hängning uppstår Sid. 431 Skulle enheten hängas och sluta reagera på inmatning från tangentbordet ska knappen P på räknarens baksida tryckas in för att nollställa minnet. Tänk dock på att denna åtgärd raderar all data i räknarens minne. k Batterivarning Ett batterivarningsmeddelande dyker upp på skärmen när du trycker på o för att slå på strömmen eller m för att uppvisa huvudmenyn då huvudbatteriets spänning fallit under en viss nivå. o eller m Cirka 3 sekunder senare Sid. 433 * Det ovanstående visar skärmen CFX-9850(9950)GB PLUS. Strömmen slås av automatiskt för att skydda minnesinnehållet om du fortsätter att använda räknaren utan att byta batterier. När detta inträffar går det inte att slå på strömmen igen, och det finns risk för att minnesinnehållet förvrängs eller förloras helt. 12 Det går inte att utföra datakommunikation när batterivarningen väl har visats.

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000

Kapitel Att lära känna räknaren Läs detta först! Sid. 000 Kapitel 1 Läs detta först! Symbolerna i denna bruksanvisning anger följande meddelanden. : Viktiga anmärkningar : Anmärkningar Sid. 000 : Referenssidor Kapitel 1 1. Hur du använder huvudmenyn Huvudmenyn

Läs mer

Kapitel Rekursionstabell och graf

Kapitel Rekursionstabell och graf Kapitel 16 Rekursionstabell och graf Det går att mata in två formler för de tre typerna av rekursion nedan och sedan använda dem för att framställa en tabell och rita grafer. Generell term av sekvensen

Läs mer

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell

Kapitel. 12-1 Före användning av graf-till-tabell 12-2 Användning av graf-till-tabell Kapitel Graf-till-tabell Denna funktion gör att skärmen uppvisar både en graf och en tabell. Det går att flytta en pekare runt grafen och lagra dess nuvarande koordinater i tabellen närhelst du önskar.

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel 15 Tabell & graf Tabell & graf används för att framställa tabeller över diskreta data från funktioner och rekursionsformler och sedan använda värdena för grafritning. Tabell & graf gör det därför

Läs mer

Kapitel. Grundläggande användning

Kapitel. Grundläggande användning Kapitel 1 Grundläggande användning 1-1 Innan räkningen påbörjas 1-2 Minne 1-3 Alternativmenyn (OPTN) 1-4 Variabeldatamenyn (VARS) 1-5 Programmenyn (PRGM) 1-1 Innan räkningen påbörjas Använd uppsättningsskärmen

Läs mer

8-1 Före ritning av en graf

8-1 Före ritning av en graf Kapitel Grafritning En samling effektiva grafritningsverktyg plus en stor skärm på 127 63 punkter gör det möjligt att rita ett flertal olika funktionsgrafer snabbt och enkelt. Denna räknare kan rita följande

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

11-1 Innan dubbelgraf används

11-1 Innan dubbelgraf används Kapitel Dubbelgraf Funktionen för dubbelgraf gör att du kan dela upp skärmen i två halvor och därmed titta på två olika grafer samtidigt. Detta ger dig möjlighet att jämföra och analysera graferna i detalj.

Läs mer

Kapitel Ekvationsräkning

Kapitel Ekvationsräkning Kapitel Ekvationsräkning Din grafiska räknare kan lösa följande tre typer av beräkningar: Linjära ekvationer med två till sex okända variabler Högregradsekvationer (kvadratiska, tredjegrads) Lösningsräkning

Läs mer

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen

Kapitel. 10-1 Innan skissfunktionen används 10-2 Grafritning med skissfunktionen Kapitel Skissfunktion Skissfunktionen gör det möjligt att rita linjer och grafer på en existerande graf. Tänk på att användning av skissfunktionen i läget STAT, GRAPH, TABLE, RECUR och CONICS skiljer sig

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Matematik 1 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 1 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 1 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 1 digitala övningar med TI-82 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område

Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Du har tillgång till ett hoprullat staket som är 30 m långt. Med detta vill du inhägna ett område och använda allt staket. Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Kapitel Datakommunikation

Kapitel Datakommunikation Kapitel Datakommunikation I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan din Power Graphic enhet och en annan CASIO Power Graphic enhet som kan anslutas med extra

Läs mer

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal

Kapitel Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Kapitel 5 Beräkningar med binära, oktala, decimala och hexadecimala tal Denna räknare kan utföra följande operationer som innefattar olika talsystem. Talsystemsomvandling Aritmetiska operationer Negativa

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Kort introduktion till Casio fx-9750 GII. Knappsats

Kort introduktion till Casio fx-9750 GII. Knappsats Kort introduktion till Casio fx-9750 GII Knappsats För ytterligare information kontakta Viweka Palm Viweka.palm@casio.se Tel 08-442 70 25 1 De vanligaste programmen: RUN- MAT Vanliga beräkningar och matrisberäkning

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

SNABBGUIDE Microsoft Surface Hub

SNABBGUIDE Microsoft Surface Hub SNABBGUIDE Microsoft Surface Hub Ta reda på hur du tar vara på hela gruppens färdigheter genom att använda Microsoft Surface Hub Innehåll Starta en session Ringa ett samtal Lägga till personer till pågående

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SVENSKA Borttagning

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning Sportanläggning

Bruksanvisning Sportanläggning Bruksanvisning Sportanläggning Version: MC7010C28 2013-11-20 Tillverkare: Sida 1 Bruksanvisning Sportanläggning Grattis! Den här kvalitétsanläggningen kommer ni ha mycket glädje och nytta av i många år

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

fx-7400g PLUS Instruktionshäfte RCA

fx-7400g PLUS Instruktionshäfte RCA Sw fx-7400g PLUS Instruktionshäfte RCA500501-1 http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all

Läs mer

KL-750. Bruksanvisning

KL-750. Bruksanvisning KL-750 Bruksanvisning Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål,

Läs mer

Exam Pen Instruktionsbok

Exam Pen Instruktionsbok Exam Pen Instruktionsbok Översättning av XnX Data AB Vid skillnader mellan den svenska och engelska manualen gäller den svenska. 2014 XnX Data AB OBS! Läs manualen och kom ihåg dessa viktiga punkter för

Läs mer

http://edu.casio.com http://world.casio.com/manual/calc CASIO Webbsida för Global Utbildning Bruksanvisningen finns på flera språk på hemsidan

http://edu.casio.com http://world.casio.com/manual/calc CASIO Webbsida för Global Utbildning Bruksanvisningen finns på flera språk på hemsidan Sw fx-9860gii SD (Version 2.09) fx-9860gii (Version 2.09) fx-9860g AU PLUS (Version 2.09) fx-9750g (Version 2.04) fx-7400g (Version 2.04) Programvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning

Läs mer

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Sw fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Instruktionshäfte RCA502146-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Angående detta instruktionshäfte

Läs mer

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

DOPmatematik. Ett dataprogram för lärare. som undervisar i matematik. (Lågstadiet) Mellanstadiet. Högstadiet. Gymnasiet. Vuxenutbildning.

DOPmatematik. Ett dataprogram för lärare. som undervisar i matematik. (Lågstadiet) Mellanstadiet. Högstadiet. Gymnasiet. Vuxenutbildning. DOPmatematik Ett dataprogram för lärare som undervisar i matematik (Lågstadiet) Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Vuxenutbildning Folkhögskola m.fl. 1 Koefficienterna beräknade av DOP-programmet Graferna

Läs mer

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Jonatan Hilmarch (Grupp 13) 880427-5595 hilmarch@skip.chalmers.se Kurs: Människa-Datorinteraktion TIG061 HT 2010 Projekt 1 - en tillbakablick Enligt projektets systemdefinition

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM 24.01.2011 (version 1.0) 1 INNEHÅLL 1. BILDER / VERSIONER... 3 1.1 Bild på Sila Kontrollsystem... 3 1.2 Metallversioner av Sila Trafikljus... 3 1.3 Plastversioner

Läs mer

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmering Skriva program till TI-86... 214 Köra program... 221 Arbeta med program... 223 Hämta och köra assemblerprogram... 226 Arbeta med strängar... 227 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 214

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Matematik 2 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 2 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 2 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 2 digitala övningar med TI 82 Stat, TI 84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Bruksanvisning Sportanläggning

Bruksanvisning Sportanläggning Bruksanvisning Sportanläggning Tillverkare: Version: MC7010C Sida 1 Bruksanvisning Sportanläggning Grattis! Den här kvalitétsanläggningen kommer ni ha mycket glädje och nytta av i många år framöver. Ni

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

TI-30X B och TI-30X S

TI-30X B och TI-30X S TI-30X B och TI-30X S Tekniska räknare Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc 1999

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-632ISLE Knappar och Funktioner FRAMSIDAN LCD DISPLAY Längd Vikt BMI BMI Symbol Undervikt Normal Övervikt Fetma = Bekräfta knapp för val = Ändra din längd Välj minne i Memory Mode & Recall Mode

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety Bruksanvisning för Triplog AlcoTrue Alkomätare For everyone s safety Introduktion Tack för att du har köpt Triplog AlcoTrue alkoholmätare från Opus Prodox AB. AlcoTrue använder samma typ av mätteknik som

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

DOWN/RESET(Knapp C) UP/START(Knapp D)

DOWN/RESET(Knapp C) UP/START(Knapp D) Tidszon/stad Tid och datum Klocka som räknar ner Indikator för 1 st till 9 nd PER Indikator som fylls i när matchen startar Indikator som fylls i när matchen stoppas Paus tid som räknar ner Klocka som

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Sidan 1 av 12 MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Taxi Stockholm tar fram en egen manual till nya taxametern MegTax MTME350 istället för den manual som Structab har gjort. Under tiden det arbetet pågår

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Kapitel 15: Data/Matrix Editor

Kapitel 15: Data/Matrix Editor Kapitel 15: Data/Matrix Editor 15 Översikt över Data/Matrix Editor... 226 Översikt över list-, data- och matrisvariabler... 227 Starta en Data/Matrix Editor-session... 229 Mata in och visa cellvärden...

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

IHC Win Programmering

IHC Win Programmering IHC Win Programmering Läs noggrant igenom texterna och utför programmerings exemplen enligt de gråtonade rutorna. INSTALLATION Skärmbilden är indelad i två fönster, "Installation" till vänster och "Funktioner"

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Ickelinjära ekvationer

Ickelinjära ekvationer Löpsedel: Icke-linjära ekvationer Ickelinjära ekvationer Beräkningsvetenskap I Varför är det svårt att lösa icke-linjära ekvationer? Iterativa metoder Bisektion/intervallhalvering Newton-Raphsons metod

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer