KOGNTITIVA FUNKTIONER HOS VUXNA MED RYGGMÄRGSBRÅCK. En forskningsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOGNTITIVA FUNKTIONER HOS VUXNA MED RYGGMÄRGSBRÅCK. En forskningsöversikt"

Transkript

1 Vetenskapligt arbete inom Sveriges Psykologförbunds Specialistordning KOGNTITIVA FUNKTIONER HOS VUXNA MED RYGGMÄRGSBRÅCK En forskningsöversikt Författare: Marianne de Blanck Wirén Leg Psykolog Greviegatan Vellinge Tfn Vellinge

2 Förord Jag vill tacka Kirstine Thorsted på Region Skånes FOU enhet inom Habilitering och Hjälpmedel för professionell vägledning och hjälp. Jag vill också tacka Gunnel Ingesson, Psykologiska institutionen, Lunds Universitet för hjälp och stöd i arbetet. Ett särskilt tack till min tidigare chef Eva Ericsson som hjälpte mig att sätta igång. Ett stort tack riktar jag också till min man och dotter, Håkan och Emma, som hjälpt mig med korrekturläsning och layout. Vellinge september

3 Sammanfattning Personer med ryggmärgsbråck har ett funktionshinder med en komplicerad sjukdomsbild. De fysiska skadorna är ofta påtagliga och de behöver ett medicinskt omhändertagande. Det finns en risk med att fokusera endast på de medicinska besvären men personer med ryggmärgsbråck har även kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter har studerats hos barn men det finns få studier om hur kognitionen ser ut hos vuxna. Därför görs denna litteraturstudie om de kognitiva funktionerna hos vuxna personer. Syftet är att undersöka hur den kognitiva profilen hos vuxna personer med ryggmärgsbråck ser ut och hur den påverkas av shuntproblematik och åldrande samt hur de kognitiva funktionerna påverkar självständigheten. 22 artiklar har granskats. Resultaten visar att personer med ryggmärgsbråck har både kognitiva styrkor och svagheter. Styrkorna ligger i förmåga att kategorisera och associera kunskap medan svagheterna ligger i oförmåga att integrera denna kunskap. De har förhållandevis lätt att lära in men svårare när de ska använda och bearbeta sin kunskap. Svagheter finns inom flera exekutiva funktioner vilket påverkar självständigheten. Vuxna personer förväntas själva ta ansvar för att passa tider, initiera och följa upp överenskommelser, vilket är en svag sida hos personer med ryggmärgsbråck. Det prospektiva minnet försämras snabbt hos de vuxna. Personer som har hydrocephalus följda av shuntoperation har också visat sig ha en tydligare kognitiv problematik. Studien visar att de kognitiva funktionerna inte förbättras, utan snarare försämras, med stigande ålder samtidigt som utmaningarna i vuxenlivet ställer högre krav på de kognitiva funktionerna. En slutsats är att hjälpbehoven inte minskar i vuxen ålder och studien ger ett underlag för att arbeta med de kognitiva svårigheterna i det praktiska arbetet. En annan slutsats är att det är viktigt att göra en neuropsykologisk bedömning av personer med ryggmärgsbråck i vuxen ålder. Undersökningen visar slutligen att det fortfarande finns outforskade områden när det gäller kognition hos äldre personer med ryggmärgsbråck. 3

4 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Ryggmärgsbråck... 5 Hydrocephalus... 6 Den kognitiva utvecklingen för personer med ryggmärgsbråck... 7 Syfte... 7 Metod... 7 Resultat... 9 Redovisning av artiklarna... 9 Vilka kognitiva svårigheter finns hos personer med spina bifida?... 9 Förändras de kognitiva förmågorna med stigande ålder? Skiljer sig de kognitiva förmågorna för de som har genomgått en shuntoperation mot de som inte har shunt? De kognitiva funktionernas betydelse för självständighet Diskussion Resultatdiskussion De kognitiva förmågorna hos personer med spina bifida Hur stigande ålder påverkar de kognitiva förmågorna Shuntoperation i förhållande till de kognitiva förmågorna De kognitiva förmågornas påverkan av självständigheten Metoddiskussion Konklusion Referenser BILAGA 1. Översikt över artiklarnas bakgrund, syfte och resultat BILAGA 2. Mätinstrument

5 Bakgrund Idag uppnår allt fler barn med ryggmärgsbråck vuxen ålder, samtidigt som det föds allt färre barn med ryggmärgsbråck i Sverige (Mattson & Gladh, 2005). Eftersom de flesta i diagnosgruppen är normalbegåvade har det inte varit uppenbart att många av dem har kognitiva svårigheter i vuxen ålder. Vuxna personer med ryggmärgsbråck upplever själva att de har problem med kognitiva funktioner. I en studie från USA (Lollar, 1997) gjordes en probleminventering med 50 unga vuxna personer med ryggmärgsbråck. De vanligaste problemen var i ordningsföljd: 1. urininkontinens 2. inlärning/minne 3. kondition 4. initiativförmåga och 5. motoriska svårigheter. Områdena inlärning/minne och initiativförmåga rubriceras båda som kognitiva funktioner och dessa rankas högt i inventeringen. I Birgitta Bjerres (2006) kartläggning av vuxenhabiliteringens arbete med vuxna personer med ryggmärgsbråck inom svensk vuxenhabilitering efterlyste personal ett förbättrat arbetssätt med anledning av de kognitiva svårigheter som många personer med ryggmärgsbråck har. Det finns alltså anledning att undersöka hur de kognitiva förmågorna ser ut hos vuxna personer med ryggmärgsbråck och det finns också behov av ett kunskapsunderlag. Förhoppningen är att kunskapsunderlaget kan hjälpa oss att utveckla stöd så att personer i målgruppen kan bli medvetna och få såväl yttre som inre redskap för att hantera sina funktionsnedsättningar. En annan förhoppning är att arbetet ska öka förståelsen för målgruppens problematik och skapa diskussion kring hur stödet organiseras för att kunna stödja personerna fysiskt, psykiskt och socialt. Ryggmärgsbråck Ryggmärgsbråck, (spina bifida: tvådelad rygg) är en neurogenetisk störning med komplex etiologi som innefattar både genetiska och miljömässiga faktorer (Fletcher & Brei, 2010). Det är en medfödd missbildning av kotorna i ryggen och deras taggutskott, där en eller flera benringar inte har utvecklats. Det innebär att de inte omsluter ryggmärgen och dess nervbanor och nervrötter. Spina bifida kan vara beläget var som helst i ryggraden, från nacke till korsben. Det är en anläggningsrubbning som utvecklas under fosterstadiets första fyra veckor. Det finns vissa belägg för att genetiska faktorer påverkar utveckling av ryggmärgsbråck. Brist på B-vitaminet folsyra anses också vara av vikt (Au, Ashley-Koch & Northrup, 2010). Flertalet barn med ryggmärgsbråck utvecklar hydrocephalus som oftast kräver operation och inläggning av en shunt för att avlasta trycket på hjärnvävnaden (Mattson & Gladh, 2005). Andra vanliga besvär hos personer med spina bifida är nedsatt rörlighet, ofta rullstolsburenhet, urinoch faecesinkontinens, njursvikt, hypertoni, trycksår, övervikt, epilepsi, skolios, frakturer, nedsatt synskärpa och kognitiva nedsättningar (Verhoef et al., 2004). I Sverige föddes det före 1975 ca 75 barn per år med spina bifida eller 6-8 barn per (Socialstyrelsen, 2004). Numera föds det allt färre barn med ryggmärgsbråck, ca 22 barn per år eller ca 2,2 barn per (ibid). Förändringarna tros bero på förbättrad ultraljudsteknik som leder till att mer än hälften av barnen aborteras. I USA är det däremot fortfarande den vanligaste medfödda missbildningen och i Mexico föds det 11,5 barn med ryggmärgsbråck per (Socialstyrelsen, 2004). Förbättrade behandlingsmetoder leder till att allt fler barn med ryggmärgsbråck i Sverige blir vuxna och under de närmaste tio åren beräknas ett årligt tillskott på ca personer som uppnår 20-årsåldern (Mattson & Gladh, 2005). Oftast är stödet för personer med ryggmärgsbråck mindre utvecklat för vuxna personer jämfört med det stöd som finns för barn (ibid). Enligt tradition har insatserna avseende ryggmärgsbråck i första hand riktats till barn. Barnen får t ex regelbundna urologkontroller, vilket inte erbjuds vuxna. I Bjerres (2006) kartläggning beskrev några chefer inom Vuxenhabiliteringen att den 5

6 medicinska samordningen för vuxna inte fungerade. De ansåg att situationen kunde vara närmast katastrofal. Det finns två typer av spina bifida: spina bifida occulta (dold, hudtäckt ryggmärgsbråck) och spina bifida aperta (öppen ryggmärgsbråck). Spina bifida aperta (öppen) delas i sin tur in i meningocele och myelomeningocele (MMC). Spina bifida occulta är en mindre allvarlig form och ger ofta inte några symtom utan syns endast på röntgen som en mindre förändring på kotorna. Yttre tecken kan vara en hårtuss eller ett födelsemärke på ryggen. Vid spina bifida aperta, meningocele, har ryggmärgsvätskan trängt ut genom kotans defekt. Nervtrådar och ryggmärg ligger på plats och är oftast täckt med hel hud. Operation är oftast tillräckligt och efter ingreppet har personen vanligen inga neurologiska symtom eller bestående funktionshinder. Spina bifida aperta, myelolmeningocele (MMC), är den allvarligaste och vanligaste formen. Den står för % av fallen med spina bifida (Fletcher & Brei, 2010) och det är den form som i dagligt tal benämns ryggmärgsbråck. Personer med MMC har nedsatt muskelfunktion och nedsatt känsel i benen och dessutom störd funktion i urinblåsa och tarm. Ju högre skadorna är belägna i ryggmärgen hos myelomeningocele, desto större skador förknippade med hjärnmissbildningar och desto sämre kognitiva och motoriska förmågor (Fletcher et al., 2005). Det är enbart myelomeningocele som är förknippat med hjärnmissbildningar. Personer med spina bifida kan även ha en Chiari II missbildning. Det innebär att delar av lillhjärnan är nedpressad och ligger under foramen magnum, vilket innebär störningar i cirkulationen av cerebrospinalvätskan. Symtomen kan vara heshet, andningsproblem, sväljningssvårigheter eller andra kranialnervsymtom (Fletcher & Brei, 2010). Ibland leder kompressionen av lillhjärnan på hjärnstammen till att den fjärde ventrikeln komprimeras. Det medför att cirkulation och avrinning av cerebrospinalvätskan hindras. Detta är den vanligaste orsaken till hydrocephalus. Associerat till Chiari II förekommer även missbildningar av cerebellum, kranialnerverna och corpus callosum (Fletcher et al., 2005). Missbildning av cerebellum och corpus callosum påverkar de kognitiva funktionerna, beteendet och adaptationen (Dennis & Barnes, 2010). Under hjärnans utveckling kan strukturella förändringar eller skador ge störningar som påverkar prefrontala funktioner. Prefrontalt cortex har täta kopplingar till många delar av hjärnan och är den sista strukturen i hjärnan som myeliniseras, ofta inte förrän i tonåren. Det är därför svårt att påvisa prefrontala dysfunktioner hos yngre barn (Dise & Lohr, 1998). Hydrocephalus Över 80 % av de barn som föds med ryggmärgsbråck utvecklar hydrocephalus. Hydrocephalus kan finnas redan vid födseln eller utvecklas under de första levnadsveckorna. Behandlingskrävande hydrocephalus förekommer hos 85 % av barnen med spina bifida aperta (öppet ryggmärgsbråck) och är mindre vanligt hos dem med spina bifida occulta (hudtäckta bråck) (Arnell & Dahl, 2011). Hydrocephalus innebär ett ökat tryck mot hjärnan. Övertrycket påverkar områden i hjärnan som är vitala för överlevnaden och övertrycket i hjärnan kan också medföra celldöd i hjärnan. Det ökade trycket behandlas genom att en shunt opereras in i hjärnans vätskefyllda hålrum. Vätskan leds via shunten till en tryckreglerande ventil och vidare till bukhålan eller hjärtat. De flesta behåller sin shunt hela livet men återkommande operationer är vanliga på grund av problem som stopp i shuntsystemet, infektion eller att det behövs en förlängning av shuntslangen (Hunt & Oakshott, 2003). Symtom som huvudvärk, nackvärk, illamående, försämrad syn, förändring i medvetandet och dåsighet kan vara tecken på att shunten inte fungerar (Hunt, Oakshott & Kerry, 1999). Shuntoperationer introducerades på talet och har haft en avgörande betydelse för överlevnadsfrekvensen hos barn med MMC (Hunt & Oakshott, 2003). Idag överlever 90 % av barnen med hydrocephalus, gentemot tidigare endast 20 %. Tidigare var 6

7 utvecklingsstörning vanligt bland överlevarna. Tidiga shuntoperationer har minskat sekundära problem för personer med spina bifida. Shunt opereras oftast in under de första levnadsveckorna. Trots det förbättrade medicinska omhändertagandet är dödligheten större i gruppen med spina bifida än hos den övriga befolkningen. I en grupp på 117 personer dog 26 % i en ålder mellan 5 och 40 år. Dödsfallen kom oväntat och hydrocephalus var en av orsakerna till dödsfallen (Oakeshott, Hunt, Poulton & Reid, 2009). Den kognitiva utvecklingen för personer med ryggmärgsbråck Personer med spina bifida (MMC) har en medfödd skada som innebär en icke normalutvecklad lillhjärna, hjärnstam, ryggmärg och hjärnbalk, vilket i sin tur utvecklar kärnproblem som påverkar kognitionen (Dennis & Barnes, 2010). Kärnproblemen omfattar rörelse, timing och uppmärksamhetsorientering. Svårigheterna med timing är relaterade till lillhjärnans volym. Uppmärksamhetsorienteringen har samband med utvecklingen av hjärnbalken, mellanhjärnan och den bakre hjärnbarken. Rörelsesvårigheterna är relaterade till ryggmärgens och lillhjärnans utveckling vilken påverkar sensomotorisk timing och motorisk reglering. Ytterligare somatiska svårigheter kan tillstöta, som t ex hydrocephalus och shuntproblem. Hjärnans utveckling påverkas dessutom av yttre faktorer som t ex kost och utbildning. Den annorlunda utvecklingen av hjärnan leder till karakteristiska styrkor och svagheter för personer med ryggmärgsbråck, vilket Dennis och Barnes (2010) kallar den kognitiva fenotypen för spina bifida. Fenotyp är ett sätt att beskriva hjärnans utveckling, även efter födseln, som ett resultat av både biologiska och miljömässiga faktorer (Au et al., 2010). Frontalloberna är de delar av hjärnan som utvecklas sist och anses vara färdigutvecklade först i årsåldern (Sowell, Thompson, Holmes, Jernigan & Toga, 1999). Frontalloberna har förbindelse med övriga delar av hjärnan och deras utveckling påverkas av övriga delars utveckling. Omdöme och empati är funktioner som regleras i frontalloberna. Frontalloberna har också stor betydelse för de exekutiva funktionerna i enlighet med det ovan beskrivna. Med dagens kunskap vet vi att de exekutiva funktionerna inte bara regleras av frontalloberna utan av hela hjärnan. Det är först när hjärnan är färdigutvecklad som man kan se effekterna av hjärnskador i tidig ålder. Syfte Syftet är att undersöka de kognitiva förmågorna hos vuxna personer med ryggmärgsbråck, med respektive utan shuntopererad hydrocephalus. Följande frågeställningar skall undersökas: - Vilka kognitiva svårigheter finns hos personer med spina bifida? - Förändras de kognitiva förmågorna hos personer med spina bifida med stigande ålder? - Skiljer sig de kognitiva förmågorna hos de som har genomgått en shuntoperation från de som inte har erhållit en shunt? - Vilken betydelse för deras självständighet har de kognitiva förmågorna hos personer med spina bifida? Metod Detta arbete har gjorts i form av en allmän litteraturstudie. Enligt denna metod beskrivs och analyseras studier inom området (Forsberg & Wengström, 2009). Avsikten har varit att göra en litteraturöversikt för att beskriva kunskapsläget när det gäller kognitiva förmågor hos vuxna med spina bifida. Skillnaden mellan en allmän litteraturstudie och en systematisk litteraturstudie är att studierna i den förra inte 7

8 kvalitetsbedöms utifrån fastställda mallar. Därmed sorteras inte heller materialet utifrån kvalitetsbedömningen (ibid). Studien innefattar vetenskapliga artiklar om vuxna personer med diagnosen spina bifida med eller utan hydrocephalus. Vuxen bedöms personer som är över 14 år vara. Artiklar har sökts i databaserna Pub med, AHMED, Cindahl, Psycinfo och Med line. Inklusionskriterier för en artikel är att den: - har rapporterat om spina bifida och kognition - har publicerats i en vetenskaplig tidskrift - har publicerats tidigast har skrivits på engelska. Exklusionskriterier för en artikel är att den: - har fokuserat på föräldrar till barn med spina bifida - har fokuserat på självkänsla - har fokuserat på överlevnad - inte har redovisat ålder på undersökningsgruppen - har utgått från barn som undersökningsgrupp - innehåller beskrivning av endast ett fall. Antal träffar uppgick till 109. Flera artiklar återkom i flera sökbaser samt vid olika sökningar och flertalet av artiklarna återkom i flera databaser. 61 artiklar kvarstod och dubbletterna sorterades bort. Abstrakten lästes och sorterades efter inklusions- och exlusionskriterierna, varefter 22 artiklar kvarstod. Tabell 1. Antal resultat per sökning 8

9 Resultat Redovisning av artiklarna Studien fokuserar på den kognitiva profilen hos personer med spina bifida och hur den påverkas av shuntoperation, åldrande samt hur de kognitiva funktionerna påverkar självständighet. Redovisning av resultaten sker i sammanfattande beskrivningar av artiklarna uppdelade efter de fyra områden som har undersökts. Bilaga 1, tabell 2, innehåller tabeller för översikt av artiklarnas bakgrundsfakta, syfte och resultat. I bilaga 2, tabell 3, redovisas mätinstrumenten. Tabellerna är organiserade efter artiklarnas ålder. Den stora variationen av testinstrument som använts i undersökningarna kommer inte att redovisas i detalj eftersom de inte tillför något konkret till syftet för denna studie. Samtliga test finns dock redovisade i tabell 3 för de som vill fördjupa sig ytterligare. Under rubriken självständighet beskrivs dock mätinstrumenten mer ingående eftersom dessa i allmänhet inte är kända för psykologer. Vilka kognitiva svårigheter finns hos personer med spina bifida? Artiklarna visar att personer med spina bifida har flera kognitiva svårigheter. Den Generella intelligensen har undersökts i två artiklar. Drygt hälften har en IK under 90 och en tredjedel under 70 IK poäng i Roach, Short och Saltzmans (2010) artikel. I Verhoef et al., (2004) undersökning har hälften av personerna kognitiva nedsättningar medan 20 % har under 70 i IK. Det finns ingen signifikant skillnad mellan verbal IK eller performance IK, vare sig personerna har shunt eller inte (Hommet et al., 1999, Hommet et al., 2002; Iddon, Morgan, Loveday, Saharian & Pickard, 2004). I undersökningar som har jämfört personer med enbart spina bifida och personer med spina bifida, hydrocephalus samt shunt, framgår att gruppen med enbart spina bifida sällan har några kognitiva nedsättningar medan gruppen med hydrocephalus och shunt har stora nedsättningar (Barf et al., 2010). Även när gruppen utvecklingsstörda exluderas i undersökningarna finns det omfattande nedsättningar inom flera olika områden som minne, exekutiva funktioner, och uppmärksamhet (Iddon, Morgan, Loveday, Sahakian & Pickard, 2004; Dise & Lohr, 1998). Minnessvårigheter förekommer ofta i de undersökta grupperna, framförallt i gruppen med spina bifida, hydrocephalus och shunt (Dennis et al., 2007; Iddon et al., 2004; Jenkinson et al., 2010; Roebroeck et al., 2006). I gruppen med enbart spina bifida finns inga signifikanta minnesnedsättningar (Barf et al., 2003; Iddon et al., 2003). Resultaten för mätningar av olika minnesfunktioner visar en ojämnhet (Dennis et al., 2007). Arbetsminnet visar sig vara opåverkat vid enkla uppgifter. Vid mer komplicerade uppgifter finns det däremot nedsättningar (Barnes, Dennis & Hetherington, 2004; Dennis et al., 2007). Arbetsminnet visar sig vara betydelsefullt för räkneförmågan (Dennis & Barnes, 2002) och läs- och skrivförmågan (Barnes et al., 2004). Inlärningsförmågan är ofta bra men framplockningsförmågan, och att agera därefter, är nedsatt (Dennis et al., 2007). Detta kan skapa problem i skolan eftersom elever med spina bifida kanske egentligen kan svaret på en ställd fråga, men har inte förmåga att hitta det i sitt minne just då. Både det verbala och visuospatiala minnet är nedsatt (Hommet et al., 1999). Det prospektiva minnet är nedsatt och försämras ytterligare i vuxen ålder (Dennis et al., 2007; Dennis, Nelson, Jewell & Fletcher, 2010). Det är tre gånger sämre för en person som är över 32 år än för en ung vuxen i åldern år (Dennis et al., 2010). Iddon et al. (2003) såg att personer med ryggmärgsbråck inte använde minnesstrategier, som t ex att göra 9

10 inköpslistor. Det nedsatta minnet i kombination med bristen på minnesstrategi kan därför skapa ytterligare problem. De exekutiva funktionerna har mätts dels genom frågeformulär till bl a föräldrar (Zabel et al., 2011; Zukerman, Devine & Holmbeck, 2011; Tarazi, Zabel & Mahone, 2008) dels genom test på personerna själva (Iddon et al., 2004; Dise & Lohr 1998; Mataro et al., 2000; Barf et al., 2003; Barf, Post, Verhoef, Gooskens & Prevo, 2010; Heffelfinger et al., 2008; Roedbroeck et al., 2006). Eftersom exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp för många olika förmågor kan en exekutiv förmåga fungera bra och en annan dåligt. Det finns en samstämmighet i att de exekutiva funktionerna är nedsatta hos personer som har spina bifida med hydrocephalus och shunt. (Zabel et al., 2011; Zukerman et al., 2011; Barf et al., 2010; Tazari et al., 2008; Heffelfinger et al., 2008; Iddon et al., 2004). Även hos personer utan hydrocephalus kan den exekutiva förmågan vara nedsatt (Dise & Lohr, 1998; Roedbrock et al., 2006; Mataro et al., 2000). Dise och Lohr (1998) jämför i sin undersökningsgrupp personer som har mer än, respektive mindre än, 85 i IK. Resultaten visar att exekutiva svårigheter finns i båda grupperna, vilket betyder att även om den intellektuella förmågan finns bör man se till hur personerna löser uppgifterna. Iddon et al., (2004) visar att personer med spina bifida löser enkla exekutiva uppgifter relativt bra men de uppvisar svårigheter när det rör sig om mera komplexa exekutiva funktioner. De uppvisar svårigheter i att ändra strategi och de har även svårt att förbättra sina resultat genom att använda strategier. Svårigheterna är större när det gäller metakognitiva förmågor än för beteendereguleringsförmågor i skattningsskalan BRIEF (Tarazi et al., 2008; Zabel et al., 2011). De metakognitiva förmågorna handlar om igångsättning, arbetsminne, planering/organisation, ordning på material samt monitorering av uppgifter medan beteendereguleringsförmågorna handlar om inhibition, flexibilitet och emotionell kontroll (Gioia, Isquith, Retzlaf, & Espy, 2002). Tarazi et al. (2008) menar att personer med spina bifida behöver hjälp med att komma in i vuxenlivet eftersom de exekutiva funktionerna inte mognar. Personer som har spina bifida med hydrocephalus samt shunt har ofta en Uppmärksamhetsstörning (Dennis et al., 2007; Jenkinson et al., 2010; Roedbroeck et al., 2006; Iddon et al., 2004; Mataro et al., 2000). De har svårigheter med delad uppmärksamhet (Roedbrock et al., 2006) och tappar koncentrationen (Iddon et al., 2004). Svårigheterna ses framförallt vid integrering av de olika kognitiva processerna. Uppmärksamhetsbristen och de exekutiva svårigheterna förstärker varandra och leder till stora svårigheter i vardagslivet. Inom det perceptuella området finns nedsättningar men de är inte så omfattande att diagnosen NLD (non verbal learning disorder) kan ställas (Hommet et al., 1999). Det är framförallt visuospatiala förmågor (Hommet et al., 1999; Jenkinson et al., 2010) och visuokonstruktion (Mataro et al., 2000) som är nedsatta. Minnesförmågan, kopplad till det visuella, är också nedsatt, vilket kan förklaras med att om en person inte kan tolka vad den ser är det svårt att komma ihåg det. Finmotorisk hastighet är nedsatt (Mataro et al., 2000; Barnes et al., 2004). Det innebär att de har svårt för att skriva snabbt vilket kan påverka deras studieresultat. Reaktionstiden är också nedsatt (Barf et al., 2003). De verbala förmågorna är ojämna (Jenkinson et al., 2010; Hommet et al., 1999; Barnes et al., 2004; Hertherington, Dennis, Barnes, Drake & Gentili, 2006). Ordförråd, grammatik och meningsbyggnad är utmärkt enligt Barnes et al. (2004). När det däremot handlar om ordförståelse, som också innebär att förstå ordens bakomliggande mening, ordspråk och att dra slutsatser av en längre text, har de betydande svårigheter (Jenkinson et al., 2010; Barnes et al., 2004). Den speciella språkliga stil som kan utvecklas för personer med dessa svårigheter har kallats för cocktail party talk (Mc Kegany, 1983). För personer med spina bifida, hydrocephalus och shunt är även räkneförmågan nedsatt (Hommet al., 10

11 1999; Dennis & Barnes, 2002). För att kunna räkna krävs flera kognitiva funktioner som verbal förmåga, uppmärksamhet, arbetsminne, snabbhet och problemlösningsförmåga osv. (Dennis & Barnes, 2002; Hetherington et al., 2006). Förändras de kognitiva förmågorna med stigande ålder? Eftersom syftet med undersökningen är att studera hur de kognitiva förmågorna förändras genom livet har ett brett åldersspann valts för undersökningen. Hälften av artiklarna handlar om personer i övre tonåren medan den andra hälften handlar om personer som är över 27 år. I äldre litteratur finns en optimism kring att de kognitiva svårigheterna mognar bort i vuxen ålder, vilket har undersökts i flera artiklar (Iddon et al., 2003, Iddon et al., 2004, Barnes et al., 2004, Dennis et al., 2007, Tarazi et al., 2008). Iddon undersökte vuxna personer som var mellan 26 och 30 år. I Iddons et al., (2004) artikel framgår att de kognitiva nedsättningar, som man finner hos barn med spina bifida, även finns hos personer i vuxen ålder. De framhäver speciellt uppmärksamhetsstörning, minnessvårigheter, ineffektiva strategier och språkkunskaper (ibid). Både Iddon et al., (2003) och Dennis et al., (2007) ser att minnesprofilen hos vuxna är densamma som hos barn. De exekutiva funktionerna färdigutvecklas senare i livet och man kan därför inte veta hur förmågorna kommer utvecklas förrän vuxen ålder uppnås (ibid). Tarazi et al., (2008) undersökte de exekutiva funktionerna hos tre åldersgrupper, år, år och år jämfört med kontrollgrupper. Skillnaden mellan gruppen av personer med spina bifida jämfört med kontrollgrupperna ökar med stigande ålder. Den största ökningen är inom metakognitiva förmågor. Endast en artikel undersöker effekten av åldrande hos vuxna personer. Det är Dennis et al., (2010) som undersöker det prospektiva minnet hos personer i åldern år. Det prospektiva minnet anses bli sämre med åldern för alla personer (Dennis et al., 2010). För personer med spina bifida är det prospektiva minnet nedsatt både för yngre och äldre personer med spina bifida. Trots detta är minnesproblemen tre gånger större bland de undersökta över 32 år med spina bifida än hos de yngre med spina bifida (ibid). Tre studier undersöker vuxna och kan göra jämförelser med hur resultaten ser ut när de undersökta var barn (Zabel et al., 2011; Dennis & Barnes, 2002; Barnes et al., 2004). Zabel et al. (2011) ser inte att de exekutiva funktionerna försämras som ung vuxen (18-26 år), utan möjligen förbättras de något, men de exekutiva funktionerna är fortfarande nedsatta jämfört med normerna. Föräldraskattningarna och de ungas skattningar överensstämmer framförallt bättre när de unga blir äldre. Eftersom det i exekutiv funktion också ingår självreflektion har denna förbättrats i detta avseende. Dennis och Barnes (2002) undersökte 23 personers matematiska förmåga som vuxna jämfört med hur deras förmåga var som barn. De konstaterar att den relativt sämre matematiska förmågan från barndomen kvarstod. Barnes et al. (2004) såg samma sak när det gäller läsförståelse och snabbskrift. Skiljer sig de kognitiva förmågorna för de som har genomgått en shuntoperation mot de som inte har shunt? Hälften av personerna med shunt har kognitiva nedsättningar (Barf et al., 2003; Verhoef et al., 2006). Personer som har fått hydrocephalus och blivit shuntopererade visar nedsättningar inom minne och inlärning (Iddon et al., 2004; Dennis et al., 2007) samt exekutiva funktioner (Iddon et al, 2004; Roedbroeck et al, 2006). De som inte har behövt shuntoperation har däremot inte dessa svårigheter (Iddon et al., 2003). De som har genomgått en shuntoperation har i allmänhet en högre skada i 11

12 ryggmärgen som ofta lett till större skador i hjärnan från början (Verhoef et al., 2004). I en studie av personer med hydrocephalus och shunt har 20 % under 70 i IK (ibid). I en annan studie fann man att 53 % av de som har genomgått en shuntoperation har mer än 90 i IK jämfört med 65 % för de som inte har genomgått en shuntoperation (Roach et al., 2010). Roach et al. (2010) har endast fem personer utan shunt i sin undersökning medan Verhoef et al. (2004) har 48 personer. Flera artiklar visar att de som har shunt har sämre kognitiva förmågor än kontrollgrupperna (Roebroeck et al., 2006; Iddon et al., 2003, 2004). De som har medfödd hydrocephalus, och därmed genomgått en shuntoperation tidigt i livet, har sämre kognitiva förmågor än vuxna utan spina bifida som har fått hydrocephalus senare (Iddon et al., 2004). Anledningen till detta anses bero på att personer med tidig shuntoperation aldrig har haft en normal hjärna och därmed inte har utvecklat en normal kognitiv funktion (ibid). Det är framförallt funktioner som har kopplingar till frontalloberna som skadas vid tidiga shuntoperationer, såsom exekutiva funktioner innefattande mental flexibilitet och begreppsmässig planering (Mataro et al., 2000). Effekterna av flera shuntrevisioner hos barn kan inte ses förrän de kommit upp i vuxen ålder (Dennis et al., 2007). Dennis et al. (2007) visar att när shuntfunktionen är instabil påverkar det samtliga minnesfunktioner. Antalet shuntoperationer påverkar i sin tur flera kognitiva förmågor: performance IK, (Hetherington et al., 2006), den matematiska förmågan (Dennis & Barnes, 2002; Hetherington et al., 2006), och minnet, framförallt det prospektiva och episodiska (Dennis et al., 2007). Trots att flera shuntoperationer har en negativ effekt kan de kognitiva funktionerna förbättras efter en shuntoperation. Mataro et al. (2000) undersökte vuxna personer före respektive 6 månader efter genomgången shuntoperation. Resultaten visar att shuntoperationen innebär förbättringar på visuellt minne, uppmärksamhet och kognitiv flexibilitet (ibid). Trots att funktionerna förbättras ligger de fortfarande under resultatet för kontrollgruppen (Mataro et al., 2000). Endast Jenkinson et al., (2010) ser inte något samband med hur shunten fungerar och dess påverkan på kognitiva förmågan. Denna studie har dock ett jämförelsevis litet underlag med bara tretton individer. De kognitiva funktionernas betydelse för självständighet Självständighet beskrivs på flera sätt i artiklarna. Hunt et al., (1999) och Jenkinson et al., (2010) mäter självständighet som en sammanvägning av parametrarna att bo själv, inneha körkort och förvärvsarbete. Självständighet bedöms genom att undersöka utbildning och förvärvsarbete (Hetherington et al., 2006; Roach et al., 2011). Hommet et al., (1999) bedömer självständighet genom att undersöka autonomi, kommunikation och socialisation. Skattningsinstrumentet ABAS används för att bedöma självständighet. De områden som bedöms i detta instrument är kommunikation, samhällsdelaktighet, kunskapstillämpning, hem-/skol-beteende, hälsa och säkerhet, fritid, självomsorg, självstyrning och relationsförmåga (Dennis & Barnes, 2002; Barnes et al., 2007; Dennis, et al., 2010). Självständighet definieras också enligt det arbetsterapeutiska instrumentet FIM (Functional independence scale) som bedömer 6 områden; personlig vård, sfinkterkontroll, kortare och längre förflyttning, kommunikation och social och intellektuell funktion (Heffelfinger et al., 2008; Verhoef et al., 2006). Ett annat sätt att mäta självständighet gör Zukerman et al., (2011) genom att beskriva milstolpar i livet, definierade som att flytta hemifrån, gå på college, ha romantiska erfarenheter och antal vänner. Flera forskare betonar betydelsen av de exekutiva funktionerna för självständigheten (Zukerman et al., 2011; Barnes et al., 2004; Tarazi et al., 2008; Heffelfinger et al., 2008). Zukerman et al., (2011) menar att framförallt de exekutiva förmågorna, såsom planering, initiering och förmågan till flexibel problemlösning, har stor betydelse för att leva ett självständigt liv. I Heffelfingers et al. (2008) 12

13 undersökning visas att ju allvarligare skadan (hög skada i ryggmärgen) är, desto mindre är självständigheten. Detta kan dock till viss del kompenseras av mer effektiva exekutiva funktioner (ibid). Nivån av självständighet har samband med minnesförmågan (Dennis et al., 2007) och Dennis et al.,(2007) betonar att ett självständigt liv innefattar en förmåga till att minnas vad man ska göra framöver, som exempelvis att komma ihåg bankkoder osv. Förmågan att vidmakthålla och skifta uppmärksamhet är också förmågor som utgör en förutsättning för ett självständigt liv (Zukerman et al., 2011). För att uppnå ett funktionellt oberoende är även förmågan att kommunicera genom att skriva av stor vikt. Denna förmåga bygger på den språkliga förmågan, arbetsminnet och exekutiva funktioner (Barnes et al., 2004). Även räkneförmågan bygger på dessa funktioner och både räkneförmågan (Hetherington et al., 2006; Dennis & Barnes, 2002) och skrivförmågan (Barnes et al., 2004) har samband med hur självständigt en person lever. Roedbroeck et al., (2006) undersöker fysisk aktivitet i vardagen, t ex att gå, cykla eller köra sin rullstol själv, och ser att de exekutiva funktionerna liksom delad uppmärksamhet har ett starkt samband med fysisk aktivitet. Däremot har de som är duktiga på ordproduktion en lägre fysisk aktivitet. Roedbrock et al., (2006) anger att förklaringen till detta är att energin inte räcker till för både samtal och fysisk aktivitet. Ungdomar med spina bifida tar längre tid på sig i vuxenblivandet. Zukerman et al., (2011) visar att ungdomar med spina bifida inte lika ofta har ett eget boende, går på college, skaffar arbete och har romantiska erfarenheter jämfört med sina jämnåriga, mätt när de är år. Enligt mätningar i FIM är 29 % av personerna med hydrocephalus och hög skada inte självständiga i social och intellektuell domän medan personerna utan hydrocephalus är självständiga (Verhoef et al., 2006). Graden av självständighet påverkas negativt av flera shuntoperationer, framförallt efter två års ålder (Hunt et al., 1999; Hetherington et al., 2006). Hunt et al., (1999) såg i sin undersökning att alla som har arbete, kör bil och lever självständigt har högre än 80 i IK. Bara hälften av de som har >90 i IK har heltids- eller deltidsarbete medan 38 % av gruppen med IK över 90 varken har arbete eller studerar (Roach et al., 2010). Utbildning har samband med verbal IK och läs- och skrivförmåga (Barnes et al., 2004; Hetherington et al., 2006) och helskale IK har samband med arbete och matematiska kunskaper (Hetherington et al., 2006). De som har ett arbete har en god exekutiv förmåga och en stor motivation (Zukerman et al., 2011). Även uppmärksamhet, omedelbart och fördröjt minne, visuospatial- och språklig förmåga har samband med arbete (Jenkinson et al., 2010). Diskussion Resultatdiskussion De kognitiva förmågorna hos personer med spina bifida Tidigare har personer med spina bifida haft en kortare livslängd än normalpopulationen. Dock har utvecklingen av shuntoperationstekniken bidragit till att personer med ryggmärgsbråck numera i 13

14 allmänhet uppnår vuxen ålder. I och med denna utveckling är det därför viktigt att göra en kartläggning av den vuxna gruppens kognitiva förutsättningar och deras behov av stöd. Forskningen visar att även om de flesta personerna med spina bifida inte har en utvecklingsstörning är det dock förekommande. Verhoef et al., (2004) anger andelen som inte har utvecklingsstörning till 4/5 och Roach et al., (2010) till 2/3. Det finns inte någon skillnad mellan performance och verbal förmåga hos gruppen. Den genomsnittliga intelligensen för de flesta personerna med spina bifida är alltså inte nedsatt men den kognitiva profilen avviker från den som personer utan samma funktionsnedsättning har. De nedsatta kognitiva förmågorna visar sig framförallt gällande uppmärksamhet, minne, visuospatiala, verbala och exekutiva förmågor. Anmärkningsvärt är att de även uppvisar styrkor inom dessa områden. Exempel på detta är att ordflödet är gott samtidigt som ordförståelsen är nedsatt. De kan räkna ett uppställt tal men inte göra en överslagsberäkning. Inlärningsförmågan är god men minnesframplockningen nedsatt Vissa exekutiva funktioner fungerar bättre än andra, såsom inhibering, medan andra funktioner är mer nedsatta, såsom igångsättning. Den ojämna kognitiva profilen förklarar Dennis och Barnes (2010) i sin beskrivande artikel om den kognitiva fenotypen. Personer med spina bifida har kognitiva styrkor när de kan använda kategorisering och associationer i sitt tänkande, så kallat Associative processing. Associative processing innebär möjligheten att känna igen ord, ansikten och enkel perception. Svagheterna finns när de behöver använda sig av Assembled processing i sitt tänkande. Assembled processing används för att dra slutsatser genom att sammanställa och integrera information. Uppgifter som kräver associative processing är t ex att göra överslagsberäkningar, att dra slutsatser från ordkunskap till läsförståelse och att uppskatta avstånd och förhållanden mellan föremål. Båda tillvägagångssätten är nödvändiga för att lösa uppgifter inom t ex matematik, läsning och perception. För ordförråd och ordproduktion används associative processing men för att förstå innehållet i orden används assembled processing (Dennis & Barnes, 2010). Hur stigande ålder påverkar de kognitiva förmågorna De nedsatta förmågor som personer med spina bifida haft som barn kvarstår i vuxen ålder, vilket visar att dessa nedsättningar inte mognar bort. Forskarna undersöker framförallt minne, uppmärksamhet, verbal förmåga och räkneförmåga. Vid undersökningar av de exekutiva funktionerna och det prospektiva minnet fann man dessutom försämringar. Det prospektiva minnet är redan från början sämre hos personer med spina bifida och det försämras snabbare. Redan i åldern mellan 30 och 40 år finns tydliga ålderstecken, ibland av demenskaraktär. Gruppen som är mellan år har tre gånger sämre prospektivt minne än de som är mellan år (Dennis et al., 2010). De exekutiva funktionerna försämras, mätt med BRIEF, mellan 10 och 18 års ålder, samtidigt som individens behov av effektivare exekutiva funktioner ökar (Tarazi et al., 2008). Enligt en annan undersökning av en äldre åldersgrupp, 18 till 26 år, försämras inte de exekutiva funktionerna men flera personer i den undersökningen bor fortfarande hemma och har varken arbete eller studier, varför kraven möjligen minskar för de äldre personerna i denna undersökning till skillnad från de yngre som fortfarande går i skolan (Zabel et al., 2011). Shuntoperation i förhållande till de kognitiva förmågorna Forskningen visar att personer med shuntopererad hydrocephalus har allvarligare kognitiva nedsättningar. Flera författare menar att det inte finns några kognitiva nedsättningar för personer med spina bifida utan hydrocephalus. De som har genomgått shuntopereration många gånger får en större 14

15 påverkan på de kognitiva förmågorna. Man kan anta att det ökade trycket, som föranleder en shuntoperation, kan ha hunnit ge skador på hjärnvävnaden. En operation av hjärnan innebär också en risk. Shuntoperationen i sig kan dock leda till ett relativt bättre kognitivt fungerande eftersom det skadliga trycket tas bort. De kognitiva förmågornas påverkan av självständigheten Forskningen visar att självständigheten för personer med spina bifida är lägre än för personer utan funktionsnedsättning. Vuxna personer med spina bifida har inte lika ofta arbete, utbildning, kör bil eller bor i eget hushåll jämfört med jämnåriga. Vid 18 års ålder har de inte heller uppnått dessa milstolpar lika ofta som sina jämnåriga i kontrollgruppen. Vid en svårare fysisk skada påverkas självständigheten negativt (Verhoef et al., 2006). De som har ett effektivare exekutivt fungerande kan kompensera detta så att självständigheten trots de svåra fysiska skadorna ändå inte i praktiken blir så nedsatt (Heffelfinger et al., 2008). Flera artiklar visar på ett starkt samband mellan självständighet och exekutiva funktioner. Det finns också ett samband mellan självständigheten och skriv- och räkneförmågan. Dennis & Barnes (2002) resonerar om att det kanske är svårare att vara självständig när de matematiska funktionerna fallerar jämfört med när läs- och skrivförmågan fallerar. Det kan vara så att man klarar sig drägligt i samhället med en ganska basal läsförmåga men för att leva ett självständigt liv är det viktigt att kunna hantera pengar, uppskatta mängder, göra överslagsberäkningar och handla själv (ibid). Minne och uppmärksamhet har också betydelse för självständigheten. De exekutiva funktionerna samt uppmärksamhet och minne ligger i bakgrunden och har betydelse för andra kognitiva funktioner. För att t ex lösa en visuospatial uppgift, såsom att orientera sig i omgivningen, krävs förmåga till inhibering, arbetsminne och koncentration. Erfarenheten visar att personer med ryggmärgsbråck ofta känner sig missförstådda av omgivningen. Forskningen om den kognitiva profilen kan ge flera förklaringar till detta. För det första finns det styrkor och svagheter inom samma område för personer med ryggmärgsbråck, vilket troligen är orsaken till att de kan bli kraftigt missförstådda av sin omgivning. För det andra är uppmärksamhetsstörningar också socialt handikappande eftersom omgivningen kan tolka störningen enbart som ointresse. Kraven på ett effektivare exekutivt fungerande ökar med åldern i och med att personerna själva ska klara av att organisera sina vuxna liv. Personer med spina bifida har dessutom ofta större utmaningar i vuxenlivet än normalutvecklade vuxna. De medicinska svårigheterna är många, såsom shuntkontroll, kateterisering och medicinering. För att vara självständiga kan de också behöva samhälleliga resurser såsom färdtjänst, bostadsanpassning och hjälp med städning. Dessa extra krav innebär att kraven på fungerande kognitiva funktioner hos personer med spina bifida många gånger är större än hos normalutvecklade. Metoddiskussion I detta arbete är metoden en allmän litteraturstudie där systematisk kvalitetsbedömning av artiklarna inte har gjorts. Det finns förhållandevis få artiklar kring vuxna personer med spina bifida och deras kognition, vilket innebär att det är viktigt att redogöra för de artiklar som ändå finns. Undersökningen har därför tagit med artiklar skrivna från och med slutet av 90-talet. Studien avser att studera vuxna personers kognitiva funktioner men trots det är medelåldern i artiklarna lägst 14 år. Endast två artiklar har denna låga medelålder (Tarazi et al., 2008; Zukerman et al., 2011). Anledningen till att dessa artiklar bedöms som relevanta, trots den låga medelåldern, är att de redogör för åldersförändringar. 15

16 Artiklarna beskriver olika typer av spina bifida. Det framgår inte i alla artiklarna tydligt var skadan sitter och inte heller alltid klart om det handlar om spina bifida med respektive utan hydrocephalus och spina bifida, hydrocephalus och shunt. Risken finns därför att läsaren inte självklart vet vilken typ av spina bifida som åsyftas. Även sätten att mäta de kognitiva funktionerna skiljer sig åt mellan artiklarna. Det är därför svårt att göra jämförelser. Trots detta bidrar studien med kunskap om vad man bör vara uppmärksam på angående de kognitiva funktionerna när de gäller vuxna personer med spina bifida. Konklusion Hjälpbehovet för personer med spina bifida varken upphör eller minskar när de blir vuxna. Forskningen kan bidra till att förstå vilka svårigheter och möjligheter personer med spina bifida har på en generell nivå men i praktiken måste situationen för den enskilda individen undersökas. De kognitiva förmågorna har generellt visat sig vara mycket ojämna och det är viktigt att ha ett underlag för att se hur dessa förmågor ser ut på ett individuellt plan så att korrekta hjälpinsatser kan planeras. Flecher (2010) skriver: If there is a single defining characteristic of people with spina bifida, it is variability in needs and outcomes. En viktig slutsats i denna studie är att det behövs neuropsykologiska undersökningar av personer med spina bifida även i vuxen ålder. Studien visar att uppnådd självständighet har samband med flera kognitiva funktioner. Barf et al. (2010) och Hetherington et al. (2008) menar att detta i sin tur korrelerar med livskvalitet. Det är därför viktigt att satsa på åtgärder för att hjälpa personer med spina bifida kompensera för sina kognitiva svårigheter så att graden av självständighet och livskvalitet ökar. En slutsats är även att personer med spina bifida behöver hjälp med förändringar i livet eftersom dessa förändringar ställer stora krav på exekutiva funktioner. Vid förändringarna behövs mycket planering och de invanda rutinerna måste frångås. Exempel på sådana förändringar är när den unge vuxne ska flytta hemifrån, börja studera eller skaffa arbete. Även senare i livet sker förändringar när man t.ex. ska flytta ihop med någon, få barn, byta arbete eller vid förälders död. Vid sådana skiften i livet är det viktigt att personer med spina bifida vet vart de kan vända sig för att få hjälp. Studien har visat att personer med spina bifida inte använder minnesstrategier i samma utsträckning som normalutvecklade. Eftersom minnet, framförallt det prospektiva minnet, försämras med åren är det viktigt att lägga grunden för minnesstrategierna som ung vuxen när man flyttar hemifrån. Är strategierna väl etablerade i sitt sammanhang är det lättare att hålla fast vid dem när minnet försämras. Det finns också risk för att kroppen försämras och därför är det viktigt att det medicinska omhändertagandet fortgår smidigt och lätt, utifrån rutinkontroller med kallelser och SMS påminnelser. Ett sätt att stötta personerna med spina bifida är att strukturera vardagen, i hemmet, studiesituationen och på arbetsplatsen. Ett arbete och en studiesituation som är ostrukturerad eller ställer krav på delad uppmärksamhet är direkt olämplig. I en studiesituation kan det behövas skrivhjälp eftersom den finmotoriska hastigheten ofta är nedsatt. Det är viktigt att arbeta med åtgärder för att hjälpa personerna fokusera. Återigen finns det individuella behov, för en del behövs en omgivningsmiljö som är helt tyst och för andra behövs ett bakgrundsbrus. För gruppen med ryggmärgsbråck behövs ett stöd från många olika professioner. I många länder, liksom i Sverige, är stödet relativt väl utbyggt beträffande ryggmärgsteam för barn men liknande stöd finns inte för vuxna. En medicinsk samordning behövs. Det behövs också en ökad kunskap om att det finns en 16

17 kognitiv nedsättning hos denna grupp, vilket gör att de behöver kallas till kontroller. Information som ges måste också vara tydlig. Möjligheten att forska kring vuxna med spina bifida är relativ ny och det finns behov av ytterligare forskning. Det gäller speciellt forskningen kring åldrandet. Endast en undersökning gällande spina bifida, kognition och åldrande av vuxna har gjorts och den handlar om det prospektiva minnet (Dennis et al., 2010). Denna minnesfunktion försämras betydligt snabbare än hos grupper av normalutvecklade. Redan i årsåldern är det prospektiva minnet tre gånger sämre än minnet hos de något yngre vuxna. Resultaten pekar på ett onormalt tidigt åldrande. Om övriga kognitiva funktioner också försämras snabbt vid åldrande har inte undersökts ännu. Vad som beskrivs är att folsyra, som en viktig komponent i utvecklandet av ryggmärgsbråck, också spelar en roll vid utvecklandet av Alzheimers sjukdom (Dennis et al., 2006). Med detta i åtanke skulle det vara intressant att få mer kunskap om hur det kognitiva åldrandet för gruppen ser ut. Eftersom personer med spina bifida behöver insatser från flera professioner hade det varit av värde att göra studier där flera professioner samverkar för att på så sätt få en helhetssyn. På habiliteringen arbetar ofta psykolog och arbetsterapeut tillsammans. En studie om inlärningsinsatser och/eller hjälpmedel för att påverka minnet, inte bara i vardagen utan även om det kan innebära förändringar i hjärnan, hade varit av värde. Äldre personer med spina bifida har levt med fysiska svårigheter, ofta med smärta. Det är möjligt att smärtan i längden också kan ha inverkan på de kognitiva förmågorna och longitudinella studier för personer med spina bifida indelat i smärtgrupper hade kunnat fylla en kunskapslucka. Det finns förhållandevis få studier av personer med spina bifida utan hydrocephalus. De studier som finns visar att det inte finns någon nämnvärd kognitiv påverkan på dessa personer. Den typiska profilen har emellertid inte undersökts och inte heller om deras åldrande påverkar minnesfunktionen på samma sätt som för personer med hydrocephalus och shunt. Frontalloberna fortsätter att utvecklas fram till års ålder och eftersom dessa lober är det huvudsakliga centrat för exekutiva funktioner är det viktigt att studera exekutiva funktioner även efter det att utvecklingen anses vara färdig. Det skulle därför vara önskvärt att studier görs av personer i högre ålder. Endast Zabel et al., (2011) har undersökt de exekutiva funktionerna på en något äldre åldersgrupp, mellan år, men även denna grupp är något för ung med hänsyn till hjärnans utveckling. Zukerman et al., (2011) har studerat de exekutiva funktionerna kopplade till självständighet. De såg att unga på år inte upplever vad de kallade milstolparna i livet lika ofta som personer utan funktionsnedsättning. I åldern år är det många icke funktionshindrade som inte heller har uppnått dessa milstolpar och det hade varit intressant att se om eller när milstolparna inträffar för personer med spina bifida. Det hade också varit intressant att se om de själva anser det som viktigt att nå dessa milstolpar eller om det är annat som de bedömer som viktigare. Den kognitiva problematiken varierar kraftigt från person till person med spina bifida och det kan vara svårt att få insikt i dessa personers svårigheter. Med denna studie kan vi som arbetar med personer som har spina bifida få en fördjupad förståelse kring vilka svårigheter man bör vara vaksam på så att vi därigenom kan vara behjälpliga i att stärka möjligheterna till att leva ett gott liv efter egna val (Habilitering- och hjälpmedelsförvaltningen, 2012). 17

18 Referenser Tryckta källor Arnell, K. & Dahl, M. (2011). Hydrocephalus vid ryggmärgsbråck. Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC. Svenska neuropediatrisk förening. Au, K. S., Ashley-Koch, A. & Northrup, H. (2010). Epidemiologic and genetic aspects of spina bifida and other neural tube defects. Developmental Disability Research Review, 16 (1), Barf, H. A., Verhoef, M., Jennekens-Schinkel, A., Post, M. W. M., Gooskens, R. H. J. M. & Prevo, A. J. H. (2003). Cognitive status of young adults with spina bifida. Developmental Medicine Child Neurology, 45, Barf, H. A., Post, M. W. M., Verhoef, M., Gooskens, R. H. J. M. & Prevo, A. J. H. (2010). Is cognitive functioning associated with subjective quality of life in young adults with spina bifida and hydrocephalus. Journal of Rehabilitation Medicine, 42, Barnes, M., Dennis, M. & Hetherington, R. (2004). Reading and writing skills in young adults with spina bifida and hydrocephalus. Journal of the International Neuropsychological Society, 10, Bjerre, B. (2006). Kartläggning av arbetet med vuxna personer med ryggmärgsbråck inom svensk vuxenhabilitering. Uppsats 20 poäng. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Dennis, M. & Barnes, M. (2002). Math and numeracy in young adults with spina bifida and hydrocephalus. Developmental Neuropsychology, 21 (2), Dennis, M., Jewell, D., Drake, J., Miskayan, T., Spigler, B., Hetherington, R., Barnes, M. (2007). Prospective, declarative and nondeclarative memory in young adults with spina bifida. Journal of the international Neuropsychological Society, 13, Dennis, M. & Barnes, M. A. (2010). The cognitive phenotype of spina bifida meningomyelocele. Developmental Disabilities Research Reviews, 16, Dennis, M., Nelson, R., Jewell, D. & Fletcher, J. M. (2010). Prospective memory in adults with spina bifida. Childs Nervous System, 26 (12), Dise, J. & Lohr, M. E. (1998). Examination of deficits in conceptual reasoning abilities associated with spina bifida. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 77 (3), Flecher, J. M., Copeland, K., Frederick, J., Blaser, S. E., Kramer, L. A., Hannay H. J., Dennis, M. (2005). Spinal lesion level in spina bifida meningomyecele: a source of neural and cognitive heterogeneity. Journal of Neurosurgery (Pediatrics 3), 102, Fletcher, J. M. & Brei, T. J. (2010). Introduction: spina bifida a multidisciplinary perspective. Developmental Disabilities Research Review, 16, 1-9. Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. (2.uppl.). Natur och Kultur, Stockholm. 18

19 Heffelfinger, A. K., Koop, J. L., Fastenau, P. S., Brei, T. J., Conant, L., Katzenstein, J. C, Sawin, K. J. (2008). The relationship of neuropsychological functioning to adaptation outcome in adolescents with spina bifida. Journal of the International Neuropsychological Society, 14, Hetherington, R., Dennis, M., Barnes, M., Drake, J. & Gentili, F. (2006). Functional outcome in young adults with spina bifida and hydrocephalus. Childs Nervous System, 22, Hommet, C., Billard, C., Gillet, P., Barthez, M. A., Lourmiere, J. M., Santini, J. J., Autret, A. (1999). Neuropsychologic and adaptive functioning in adolescents and young adults shunted for congenital hydrocephalus. Journal of Child Neurology, 14, Hommet, C., Cottier, J. P., Billard, C., Perrier, D., Gillet, P., de Toffol, B., Autret, A. (2002). MRI morfometric study and correlation with cognitive functions in young adults shunted for congiental hydrocephalus related to spina bifida. European Neurology, 47, Hunt, G. M., Oakeshott, P. & Kerry, S. (1999). Link between the CSF shunt and achievement in adults with spina bifida. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 67, Hunt, G. M. & Oakshott, P. (2003). Outcome in people with spina bifida at age 35: prospective community based cohort study. BMJ, 326 (7403), Gioia, G. A., Isquith, P. K., Retzlaf, P. D., & Espy, K. A. (2002). Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory or executive function (BRIEF) in a clinical sample. Child Neuropsychology, 8(4) Iddon, J. L., Morgan, D. J. R., Ahmed, R., Loveday, C., Sahakian, B. J. & Pickard, J. D. (2003). Memory and learning in young adults with hydrocephalus and spina bifida: specific cognitive profiles. European Journal of Pediatic Surgery, 13, S28-S46. Iddon, J. L., Morgan, D. J. R., Loveday, C., Saharian, B. J., Pickard, J. D. (2004). Neuropsychological profile of young adults with spina bifida, with or without hydrocephalus. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 75, Jenkinson, M. D., Campell, S., Hayhurst, C., Clark, S., Kandasamy, J., Lee, M. K., Mallucci, C. L. (2011). Cognitive and functional outcome in spina bifida-chiari II malformation. Childs Nervous System, 27, Lollar, D. J. (1997). Secondary conditions: concepts, identification and intervention. European Journal of Pediatric Surgery, 7, suppl 1:17. Mataro, M., Poca, M. A., Sahuquillo, J., Cuxart, A., Iborra, J., de la Clazada, M. D. & Junqué, C. (2000). Cognitive changes after cerebrospinal fluid shunting in young adults with spina bifida and assumed arrested hydrocephalus. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 68, Mattson, S. & Gladh, G. (2005). Barn med ryggmärgsbråck blir vuxna! Läkartidningen, McKeganey, N. P. (1983). Research note, the coctail party syndrome. Sociology of Health and Illness, 5 (1),

20 Oakeshott, P., Hunt, G. l., Poulton, A. & Reid, F. (2009). Expectation of life and unexpected death in open spina bifida, a 40 year complete, non-selective, longitudinal cohort story. Developmental Medicine & Child Neurology, Roach, J. W., Short, B. F. & Saltzman, H. M. (2011). Adult consequences in spina bifida, a cohort story. Clinical Ortopeadiatrics and Related Research, 469, Roedbroeck, M. E., Hempenius, L., van Baalen, B., Hendriksen, J. G. M., van den Berg-Emons H. J. G. & Stam, H. J. (2006). Cognitive functioning of adolescents and young adults with meningomyecele and level of everyday physical activity. Disability and Rehabilitation, 28 (20), Socialstyrelsen. (2004). Förekomst av medfödda missbildningar i Sverige. En utvärdering av Missbildningsregistrets kvalitet. (No.ISBN ). Sowell, R. E. R., Thompson, P. M., Holmes, C. J., Jernigan, T. L. & Toga, A. W. (1999). In vivo evidence for post-adolescent brain maturation in frontal and striatal regions. Nature neuroscience, 2 (10), Tarazi, R. A., Zabel, T. A. & Mahone, E. M. (2008). Age-related differences in executive function among children with spina bifida/hydrocephalus based on parent behavior ratings. The Clinical Neurologist, 22, Verhoef, M., Barf, H. A., Post, M. W., van Asbeck, F. W., Grooskens, R. H. & Prevo, A. J. (2004). Secondary impairment in young adults with spina bifida. Developmental Medicine Child Neurology, 46, Verhoef, M., Barf, H. A., Post, M. W., van Asbeck, F. W., Grooskens, R. H. & Prevo, A. J. (2006). Functional independence among young adults with spina bifida, in relation to hydrocephalus and level of lesion. Developmental Medicine Child Neurology, 48, Zabel, T. A., Jacobson, L. A., Zachick, C., Levey, E., Kinsman, S., Mahone, M. (2011). Parent and self ratings of executive functions in adolescents and young adults with spina bifida. The Clinical Neurologist, 25 (6), Zukerman, J. M., Devine, K. A. & Holmbeck, G. N. (2011). Adolescent predictors of emerging adulthood milestones in youth with spina bifida. Journal of Pediatric Psychology, 36 (3), Elektroniska källor Habilitering och Hjälpmedel. (2012, maj, 25), Hjalpmedel/ 20

Kognitiva funktioner hos vuxna med ryggmärgsbråck - en forskningsöversikt

Kognitiva funktioner hos vuxna med ryggmärgsbråck - en forskningsöversikt Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 7/2013 Forskningsöversikt Kognitiva funktioner hos vuxna med ryggmärgsbråck - en forskningsöversikt Verksamhet: Enhetschef: Projektansvarig: Handledare vid

Läs mer

KOGNITIVA SVÅRIGHETER

KOGNITIVA SVÅRIGHETER KOGNITIVA SVÅRIGHETER Hur blir det i vardagen? Ingegerd Åhsgren, 29/10, 2010 Habiliteringsöverläkare, Sundsvall Kognition vår förmåga att lära, tänka och bearbeta informationen i hjärnan är inte samma

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR

KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR I SAMBAND MED OLIKA DIAGNOSER Ann-Berit Werner, Leg. Psykolog ann-berit.werner@brackediakoni.se Disposition av dagen Kognitiva nedsättningar Definition Orsaker Kartläggning Psykiska

Läs mer

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Utbildningsdag 1 2010-03-16 Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa psykiska funktionshinder i samhället ur ett helhetsperspektiv - och vad som avgör rätten

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

KOGNITION. Beata Terzis Med.dr, leg.psykolog

KOGNITION. Beata Terzis Med.dr, leg.psykolog KOGNITION Beata Terzis Med.dr, leg.psykolog DISPOSITION Kognition Kognitiva funktioner Kognitiv svikt KOGNITION Kognition = Informationsbearbetning Kognitiva förmågor behövs för informationsbearbetning

Läs mer

HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg.

HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg. HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg. psykoterapeut EXEKUTIVA FUNKTIONER KAPTENEN PÅ KOMMANDOBRYGGAN EXEKUTIVA FUNKTIONER

Läs mer

Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö

Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Rapport från Arbetsmiljöverket, 2014:2 Sofia Nording, leg psykolog Stressrehabilitering Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman Utvecklingsstörning och åldrande Monica Björkman Livslängden kan bero på orsaken till utvecklingsstörningen: Förväntad livslängd vid Downs syndrom 1929 9 år 1947 12 15 år 1961 mer än 18 år 1995 mer än

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn.

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn 2017 09 01 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Jenny Pörjebäck SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner

Läs mer

Autism en introduktion

Autism en introduktion Autism en introduktion SvenOlof Dahlgren svenolof@huh.se Ulrika Långh ulrika.langh@sll.se DIAGNOSTIK Brytningstid: Två diagnostiska system ICD-10 (WHO:s) och DSM 5 (APA) som inte är matchade med varandra

Läs mer

EXEKUTIVA FUNKTIONER - UTVECKLING, UTMANINGAR, RIMLIGA KRAV

EXEKUTIVA FUNKTIONER - UTVECKLING, UTMANINGAR, RIMLIGA KRAV EXEKUTIVA FUNKTIONER - UTVECKLING, UTMANINGAR, RIMLIGA KRAV Bea Stöckemann, specialpedagog (utarbetad i samverkan med Emma Edvinsson, leg. Psykolog). 18-10-19 Hur arbetar ni med NPF på er skolor? EXEKUTIVA

Läs mer

Att vilja men inte kunna - om föräldraskap, alkohol och kognition. Bo Blåvarg, enhetschef, leg psykolog, Ersta Vändpunkten

Att vilja men inte kunna - om föräldraskap, alkohol och kognition. Bo Blåvarg, enhetschef, leg psykolog, Ersta Vändpunkten Att vilja men inte kunna - om föräldraskap, alkohol och kognition Bo Blåvarg, enhetschef, leg psykolog, Ersta Vändpunkten 1 En tillräcklig förälder Skydd säkerhet Kunna förstå barnets behov Sätta sig in

Läs mer

Förvärvad hjärnskada vad är det? Hur märks en förvärvad hjärnskada hos ett barn? Hur får barn och ungdomar en förvärvad hjärnskada?

Förvärvad hjärnskada vad är det? Hur märks en förvärvad hjärnskada hos ett barn? Hur får barn och ungdomar en förvärvad hjärnskada? Förvärvad hjärnskada vad är det? ABI = Acquired Brain Injury TBI = Traumatic Brain Injury Christina Jacobsson Neuropsykolog BarnReHab Skåne i Lund En skada som inträffar efter nyföddhetsperioden hos ett

Läs mer

Kognitiv ergonomi i arbetet

Kognitiv ergonomi i arbetet Kognitiv ergonomi i arbetet Rapport från Arbetsmiljöverket, 2014:2 Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Förekomst sjukdomar som kan förknippas med

Läs mer

Åldrande och minne. Erika Jonsson Laukka, legitimerad psykolog, PhD Aging Research Center

Åldrande och minne. Erika Jonsson Laukka, legitimerad psykolog, PhD Aging Research Center Åldrande och minne, legitimerad psykolog, PhD Aging Research Center 1 Minnessystem Korttidsminne Långtidsminne Explicit minne Implicit minne Primärminne Arbetsminne PRS Procedur Semantiskt minne Episodiskt

Läs mer

Kognitiv funktion med fokus på tidsuppfattning och tidshantering i vardagen

Kognitiv funktion med fokus på tidsuppfattning och tidshantering i vardagen Kognitiv funktion med fokus på tidsuppfattning och tidshantering i vardagen Hur tidsuppfattning kan påverka föräldraskapet för personer som har egna kognitiva svårigheter och vad man kan göra åt det med

Läs mer

Kognitionskunskap för bättre kommunikation. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Kognitionskunskap för bättre kommunikation. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap för bättre kommunikation Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap För att bemöta personer med nedsatt kognition på ett adekvat sätt är kunskap om kognition nödvändigt Kognitionskunskap

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

Mini-Betula. Anna Sundström Institutionen för psykologi/alc, Umeå Universitet. Mini-Betula. Mini-Betula En pilotstudie i några kommuner i Västerbotten

Mini-Betula. Anna Sundström Institutionen för psykologi/alc, Umeå Universitet. Mini-Betula. Mini-Betula En pilotstudie i några kommuner i Västerbotten Mini-Betula Anna Sundström Institutionen för psykologi/alc, Umeå Universitet Mini-Betula Mini-Betula En pilotstudie i några kommuner i Västerbotten Mini-Betula utgår från Betulastudien Betulastudien -

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Kognitiv psykologi 100430. Begåvningsbedömningar. Utredningsmodeller. Agneta Nydén Docent Specialist i neuropsykologi. Utredningsmodeller

Kognitiv psykologi 100430. Begåvningsbedömningar. Utredningsmodeller. Agneta Nydén Docent Specialist i neuropsykologi. Utredningsmodeller Utredningsmodeller Kognitiv psykologi 100430 Agneta Nydén Docent Specialist i neuropsykologi Metodorienterad utredning Befintlig metod, t.ex. testbatteri Datainsamling Slutsatser Utredningens mål måste

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Kognitionskunskap som redskap för adekvat bemötande Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Kognitionskunskap som redskap för adekvat bemötande Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap som redskap för adekvat bemötande Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap För att bemöta personer med nedsatt kognition på ett adekvat sätt är kunskap om kognition nödvändigt

Läs mer

Kognitiv funktion, vanliga nedsättningar, utredning

Kognitiv funktion, vanliga nedsättningar, utredning Kognitiv funktion, vanliga nedsättningar, utredning Kognitiv funktion Kognition allmän beteckning på alla former av tankeverksamhet t.ex. vid varseblivning, inlärning, hågkomster, problemlösning och språklig

Läs mer

Konsekvensanalys F18, F22, F17. Elisabeth Åkerlund neuropsykolog

Konsekvensanalys F18, F22, F17. Elisabeth Åkerlund neuropsykolog Konsekvensanalys F18, F22, F17 Elisabeth Åkerlund neuropsykolog F 18 F 22 Kompensatoriska tekniker för minnesfunktion Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan Rad Tillstånd

Läs mer

Hjärnans utveckling och barnets framsteg Hur hänger det ihop?

Hjärnans utveckling och barnets framsteg Hur hänger det ihop? Hjärnans utveckling och barnets framsteg Hur hänger det ihop? Föreläsning den 4 maj 2017 Leg psykolog Hörselhabiliteringen, Rosenlunds sjukhus Vad krävs för att vi ska kunna uppleva och lära oss något?

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

När huvudet känns som en torktumlare

När huvudet känns som en torktumlare När huvudet känns som en torktumlare Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Nordens största specialbibliotek Allmännyttig ideell förening Teknikstöd

Läs mer

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Nationella BUP-kongressen 2015-04-21 Martina Hedenius Institutionen för neurovetenskap/logopedi Uppsala universitet Språk och läsförmåga varierar

Läs mer

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt Beata Terzis med.dr, leg.psykolog KOGNITIONSKUNSKAP För att bemöta personer med nedsatt kognition på ett adekvat sätt är kunskap om kognition nödvändigt KOGNITIVA

Läs mer

Familjen. Familjen. Krisens förlopp och symtom. Utvecklingsstörning som funktionshinder. Utvecklingsstörning i ett. livsperspektiv.

Familjen. Familjen. Krisens förlopp och symtom. Utvecklingsstörning som funktionshinder. Utvecklingsstörning i ett. livsperspektiv. Utvecklingsstörning i ett livsperspektiv Utvecklingsstörning som funktionshinder Psykologiskt (reducerad intellektuell förmåga) Socialt (miljön och tillhörande krav) Administrativt (de som är registrerade

Läs mer

HABILITERING. * Spastisk 2/3-3/4 * Ataktisk 5-10 % *Dyskinetisk % BARNHABILITERING VILKA DIAGNOSER? VAD MENAR VI MED CP? CP - TILLÄGGSHANDIKAPP

HABILITERING. * Spastisk 2/3-3/4 * Ataktisk 5-10 % *Dyskinetisk % BARNHABILITERING VILKA DIAGNOSER? VAD MENAR VI MED CP? CP - TILLÄGGSHANDIKAPP HABILITERING BARNHABILITERING 0-20 år Funktionshinder NEUROLOGISKA FUNKTIONSHINDER Hab.team VILKA DIAGNOSER? Cerebral pares Missbildn/ syndrom Muskelsjukdomar Flerfunktionshinder Psykisk utv.störning ADHD,

Läs mer

Vägledning vid samtal

Vägledning vid samtal Eva Rosén-Sverdén Leg psykolog Vuxenhabiliteringen Vägledning vid samtal Detta material vänder sig till professionella som möter blivande föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar, och där det kan

Läs mer

Naturkunskap B. Linnea Andersson CMS. (Arnold Chiari Missbildning) Handledare. Pia Gutekvist Olsson 2012-02-13

Naturkunskap B. Linnea Andersson CMS. (Arnold Chiari Missbildning) Handledare. Pia Gutekvist Olsson 2012-02-13 Naturkunskap B A3 CMS (Arnold Chiari Missbildning) Handledare Pia Gutekvist Olsson 2012-02-13 Inledning När jag var 17 år gammal fick jag diagnosen CMS (Chiari missbildning syndrom) efter att har lidit

Läs mer

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Detta dokument visar de hjälptexter som finns till frågorna i Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800). De kan ge en ökad förståelse för vilken information

Läs mer

Om intellektuell funktionsnedsättning

Om intellektuell funktionsnedsättning Om intellektuell funktionsnedsättning SvenOlof Dahlgren E-post: svenolof@huh.se GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Litet forskningsunderlag Barn, ungdomar och vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning (If) oftast

Läs mer

Kognitiva utmaningar i vardagen för barn med ryggmärgsbråck FBH-dagen 131115 Marie Peny-Dahlstrand Med dr, leg arbetsterapeut. Regionhabiliteringen

Kognitiva utmaningar i vardagen för barn med ryggmärgsbråck FBH-dagen 131115 Marie Peny-Dahlstrand Med dr, leg arbetsterapeut. Regionhabiliteringen 1 Kognitiva utmaningar i vardagen för barn med ryggmärgsbråck FBH-dagen 131115 Marie Peny-Dahlstrand Med dr, leg arbetsterapeut Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa Projektet Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning Roger Larsson, psykolog, utbildare i projektet kontakt : roger.larsson@vannas.se mobil: 070-264 89 49 Utvecklingsstörning och psykisk

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö

Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Rapport från Arbetsmiljöverket, 2014:2 Sofia Nording, leg psykolog Stressrehabilitering Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Minnet. Återkoppling. Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst

Minnet. Återkoppling. Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst Återkoppling Minnet Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst Långtidsminnet Arbetsminnet Läs- och skrivsvårigheter och arbetsminnet Duvan Hur tränar man arbetsminnet? - studieteknik

Läs mer

Kognitionskunskap + Individkunskap = Personcentrerat Förhållningssätt. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Kognitionskunskap + Individkunskap = Personcentrerat Förhållningssätt. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap + Individkunskap = Personcentrerat Förhållningssätt Beata Terzis med.dr, leg.psykolog beata.terzis@frosunda.se Nationella riktlinjer För vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Nationella

Läs mer

Utbildning om tidsuppfattning och tidshantering

Utbildning om tidsuppfattning och tidshantering Utbildning om tidsuppfattning och tidshantering till professionella Gunnel Janeslätt Forskare, Leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala gunnel.janeslatt@lul.se Centrum för Klinisk Forskning, CKF

Läs mer

Demens När skall jag söka vård? Hur kan jag som anhörig eller vän hjälpa och stötta en närstående som drabbats?

Demens När skall jag söka vård? Hur kan jag som anhörig eller vän hjälpa och stötta en närstående som drabbats? Demens När skall jag söka vård? Hur kan jag som anhörig eller vän hjälpa och stötta en närstående som drabbats? Kan man förebygga demenssjukdomar? Christèl Åberg Leg sjuksköterska, Silviasjuksköterska,

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder -en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bakgrund till studien. Vetenskapligt arbete del i specialistutbildningen

Läs mer

Minnet - begrepp och principer

Minnet - begrepp och principer Minnet - begrepp och principer Ebbinghaus (1885)» nonsensstavelser» retention»test Två begreppsteorin för minnet» aktivitet»styrka bestämmer tillgängligheten hos ett minnesspår vid en viss tidpunkt bestämmer

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Version för patienter och närstående Uppföljning efter Intensivvård Patientanpassad resultatdata Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) presenterar en rapportversion

Läs mer

Lärandemål för PTP inom vuxenpsykiatri

Lärandemål för PTP inom vuxenpsykiatri Lärandemål för PTP inom vuxenpsykiatri Lärandemålen eftersträvas under PTP-året och kan anpassas/revideras för att bättre passa dig och din tjänstgöring. De ska inte användas som en checklista. Definiera

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

Vad är följsamhet? Varför gör dom inte som vi säger? Agenda. Det handlar egentligen om samma sak... Patientlag (2014:821)

Vad är följsamhet? Varför gör dom inte som vi säger? Agenda. Det handlar egentligen om samma sak... Patientlag (2014:821) Varför gör dom inte som vi säger? Agenda Inledning Vad är följsamhet? Olika hinder för god följsamhet Tips och råd för att öka följsamhet Aron Sjöberg STP-psykolog Rehabcentrum Gotland/Minnesmottagningen

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Handouts från föreläsning Turners syndrom, Kristina Lalos, psykolog Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

Handouts från föreläsning Turners syndrom, Kristina Lalos, psykolog Barn- och Ungdomscentrum, Umeå Handouts från föreläsning Turners syndrom, 181207 Kristina Lalos, psykolog Barn- och Ungdomscentrum, Umeå Utgångspunkter Psykologisk bedömning Kognitiva & sociala svårigheter Hjälp & stöd Bemötande TS

Läs mer

DÖVENHETEN. Nadia Saleh, kurator Sofia Hansdotter, leg. psykolog. Wibel- och SPAF-dagarna i Stockholm

DÖVENHETEN. Nadia Saleh, kurator Sofia Hansdotter, leg. psykolog. Wibel- och SPAF-dagarna i Stockholm DÖVENHETEN Nadia Saleh, kurator Sofia Hansdotter, leg. psykolog Wibel- och SPAF-dagarna i Stockholm 180426 INNEHÅLL Presentation Dövenheten som verksamhet - råd, stöd och service till vuxna teckenspråkiga

Läs mer

Demens. Demenssjuksköterskans roll spindeln i nätet När skall jag söka vård?

Demens. Demenssjuksköterskans roll spindeln i nätet När skall jag söka vård? Demens När skall jag söka vård? Hur kan jag som anhörig eller vän hjälpa och stötta en närstående som drabbats? Kan man förebygga demenssjukdomar? Christèl Åberg Leg sjuksköterska, Silviasjuksköterska,

Läs mer

Kognitiv ergonomi på arbetsplatsen

Kognitiv ergonomi på arbetsplatsen Kognitiv ergonomi på arbetsplatsen Rapport från Arbetsmiljöverket, 2014:2 Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Förekomst sjukdomar som kan förknippas

Läs mer

Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1.

Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1. Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1. Lagen börjar med att beskriva vilka personer med funktionshinder som har rätt till insatser enligt LSS. Dessa personer

Läs mer

När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet

När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Svårt att fatta Jag har inget minne av själva smällen, jag trodde länge att jag

Läs mer

Att få något gjort. En utmaning i vardagen för barnet med ryggmärgsbråck

Att få något gjort. En utmaning i vardagen för barnet med ryggmärgsbråck Att få något gjort. En utmaning i vardagen för barnet med ryggmärgsbråck Marie Peny-Dahlstrand Ågrenska 120301 Han kan nog med det blir liksom inte av Ryggmärgsbråck (RMB) Ofullständigt sluten ryggmärgskanal

Läs mer

KOGNITION VID RYGGMÄRGSBRÅCK- En kunskapsöversikt

KOGNITION VID RYGGMÄRGSBRÅCK- En kunskapsöversikt 2 Kognitiva svårigheter hos personer med ryggmärgsbråck och hur det påverkar vardagsliv och skola. Marie Peny-Dahlstrand Med Dr, överarbetsterapeut 29 sep 207 Hen kan nog men det blir liksom inte av Drottning

Läs mer

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Inkludering Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Insatsernas syfte

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Habiliteringsprogram autism

Habiliteringsprogram autism Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1(8) Habiliteringsprogram autism En autismspektrastörning innebär att en person har varaktiga brister i social och icke-verbal kommunikation, brister i känslomässig ömsesidighet

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

MMC - KOGNITIVA KONSEKVENSER OSLO 2010-11-01

MMC - KOGNITIVA KONSEKVENSER OSLO 2010-11-01 MMC - KOGNITIVA KONSEKVENSER Barn- och ungdomshabiliteringen i Halmstad Specialist neuropsykologi Med dr 20-25 barn med MMC föds i Sverige per år Tidigare forskning om ryggmärgsbråck: 70-talet: motorisk

Läs mer

Det åldrande minnet. Lars Bäckman Aging Research Center, KI

Det åldrande minnet. Lars Bäckman Aging Research Center, KI Det åldrande minnet Lars Bäckman Aging Research Center, KI SNAC-K dagen, 14 oktober, 2015 Vad vet vi idag? Episodiskt minne och arbetsminne försämras i åldrandet, medan kunskapsminne och procedurminne

Läs mer

Universal Design (UD)

Universal Design (UD) Universal Design (UD) FKS konferens 25 mars 2019 Gunnel Janeslätt, med. dr., leg arbetsterapeut Gunnel Janeslätt Habiliteringen i Dalarna och Centrum för Klinisk Forskning, CKF i Dalarna Associerad till

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

Kognitiv svikt vid Parkinson-relaterade sjukdomar

Kognitiv svikt vid Parkinson-relaterade sjukdomar Kognitiv svikt vid Parkinson-relaterade sjukdomar Elisabet Londos överläkare, professor Minneskliniken Skånes universitetssjukhus Begrepp Demens Kognition Vad är demens? utan själ Ny terminologi Demens

Läs mer

Arbete, Hälsa och Ålder

Arbete, Hälsa och Ålder Arbete, Hälsa och Ålder Rapport till Pensionsåldersutredningen Eva Vingård och Christer Hogstedt 2012-03-07 Definition av åldrande Hög ålder är inte nödvändigtvis ett tillstånd med funktionsnedsättning

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

ESSENCE Psykologutredning av förskolebarn

ESSENCE Psykologutredning av förskolebarn ESSENCE Psykologutredning av förskolebarn 26/8 2014 Bibbi Hagberg Leg psykolog, specialist i neuropsykologi, PhD Gillbergcentrum, BNK Göteborg Neuropsykologisk utredning av förskolebarn Tidig utredning

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. För personer som har diagnosen ADHD

Läs mer

MS och kognitiv påverkan

MS och kognitiv påverkan Kognition dysfunktion: En starkt bidragande orsak till handikapp vid MS Ia Rorsman Neurologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund MS och kognitiv påverkan Ca hälften Arbete, sociala aktiviteter,

Läs mer

Psykologiska institutionen tillämpar anonymitet i samband med tentor i skrivsal, som går till så här:

Psykologiska institutionen tillämpar anonymitet i samband med tentor i skrivsal, som går till så här: Göteborgs Universitet Psykologiska institutionen Kurskod: PM 1609 Kursnamn: Biologisk psykologi (Psykologprogrammet) Provmoment: Kognitiv neurovetenskap Ansvarig lärare: Stefan Hansen Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Sidan 1. Om adhd - för släkt och vänner

Sidan 1. Om adhd - för släkt och vänner Sidan 1 Om adhd - för släkt och vänner Sidan 2 Adhd-center Stöd- och kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa inom SLL Målgrupp: Barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i Stockholms län Kurser, föreläsningar

Läs mer

Exekutiva funktioner och trafik. Björn Lyxell, Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings universitet

Exekutiva funktioner och trafik. Björn Lyxell, Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings universitet Exekutiva funktioner och trafik Björn Lyxell, Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings universitet Exekutiva funktioner Exekutiva funktioner är kognitiva processer ligger bakom målinriktat beteende,

Läs mer

Autism hos barn och unga Anders Hermansson Psykolog och Helén Kindvall Kurator. Psykiatriveckan 2016, BUP

Autism hos barn och unga Anders Hermansson Psykolog och Helén Kindvall Kurator. Psykiatriveckan 2016, BUP Autism hos barn och unga Anders Hermansson Psykolog och Helén Kindvall Kurator Psykiatriveckan 2016, BUP 1 Upplägg 17.15 18.00 Föreläsning 18.00 18.15 Fika 18.15 18.45 Föreläsning 2 ANNORLUNDASKAP ELLER

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Barn och ungdomar med adhd

Barn och ungdomar med adhd Barn och ungdomar med adhd 2 Agenda 1. Diagnosen adhd 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras adhd? 7. Stöd och behandling 9.

Läs mer

Att träna vardagsplanering med hjälp av en surfplatta för ungdomar i särskolan

Att träna vardagsplanering med hjälp av en surfplatta för ungdomar i särskolan Institutet för Handikappvetenskap (IHV) är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. IHV bedriver världsledande forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap.

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

NPF hos föräldrar. Susanna Grund Leg psykolog

NPF hos föräldrar. Susanna Grund Leg psykolog NPF hos föräldrar Susanna Grund Leg psykolog Innehåll Vad är NPF Beskrivning och konsekvenser Hur går en utredning till och varför Anpassningar och bemötande Neuropsykiatriska funktionshinder, NPF Primära

Läs mer

Uppföljning efter intensivvård

Uppföljning efter intensivvård Svenska Intensivvårdsregistret SIR Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2013 Version för patienter och närstående Uppföljning efter intensivvård Patientanpassad resultatdata Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Ett Kompendium utgivet av Ekängens HVB & Halvvägshus 2013. Daniel Ulr

Ett Kompendium utgivet av Ekängens HVB & Halvvägshus 2013. Daniel Ulr Ett Kompendium utgivet av Ekängens HVB & Halvvägshus 2013 Ekängens nya olog neuropsyk i ic Daniel Ulr Neuropsykologisk utredning som ett viktigt led i vidare kartläggning och förståelse för Din klients

Läs mer

2

2 Beskrivning av målgrupper och deras behov Parallellt med översynen har SPSM tagit fram beskrivningar av olika funktionsnedsättningar. Beskrivningarna ger exempel på de pedagogiska konsekvenser en funktionsnedsättning

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

Om adhd hos vuxna.

Om adhd hos vuxna. Om adhd hos vuxna www.habilitering.se/adhd-center Föreläsningens innehåll 1. Diagnosen adhd 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Hur vanligt är adhd? 4. Genusperspektiv 5. Förklaringsmodeller 6. Utredning

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Vad ska man ha matematik till? Vardagslivet Yrkeslivet Skönheten och konsten Underbart att veta att det finns räcker inte det+ LGR11 Undervisningen ska

Läs mer

PATIENT- INFORMATIONS- BROSCHYR

PATIENT- INFORMATIONS- BROSCHYR PATIENT- INFORMATIONS- BROSCHYR Valproat* (Absenor, Deprakine, Orfiril, ) Preventivmedel och graviditet: Vad du behöver veta Denna broschyr är för dig som är flicka eller kvinna och behandlas med något

Läs mer

Delkurs 1: Utvecklingsstörning

Delkurs 1: Utvecklingsstörning Delkurs 1. s1 av 8 Delkurs 1: Utvecklingsstörning Studieuppgift 1 Det finns olika beskrivningar på hur ett barns utveckling går till men jag väljer att redogöra för den som beskrivs i boken, alltså Jean

Läs mer