Sammanställning av kursutvärdering H11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av kursutvärdering H11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod"

Transkript

1 Sammanställning av kursutvärdering H11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: Besvarad av: 25(30) (83%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? fördelning 0% 0% 0% 36% 48% 16% 0% antal (0) (0) (0) (9) (12) (4) (0) -Jag var mycket nöjd med denna kurs upplägg - det främjade nyfinkenhet och lust till att förkovra sig inom omvårdnadsforskning och mod att tänka att man en gång framöver själv kanske skulle kunna forska. Däremot upptäckte vi omedelbart i nästa kurs (barn och ungdomars hälsa och livsvillkor) att man förutatte att vi skulle kunna väldigt mycket mer forskningsteori och metod, eftersom de i sina kurser brukar drilla studenterna i detta. I och för sig bra för att verkligen själv kunna kritiskt granska forskningsresultat, men ack så avtändande det hade varit att börja utbildningen på detta sätt. Som det nu var blev det alltså ett glapp mellan kurserna, men jag och mina kurskamrater uppskattade ert infallsvinkel på vetenskaplig teori och metod. Kanske hade varit bra att byta ut en av föreläsarna under föreläsningsdagen (han som föreläste i mitten som hade så mycket material i sin PPT) mot en lektion i vetenskaplig teori och metod? Kommentar från kursledningen: Vi tar till oss detta och kommer att lägga in en föreläsning i vetenskaplig teori och metod i föreläsningsdagen. 2. I vilken utsträckning anser du att kursen byggde vidare på dina tidigare kunskaper? fördelning 0% 0% 24% 36% 28% 12% 0% antal (0) (0) (6) (9) (7) (3) (0) -Kände igen en del, men känns bra att repetera -Jag har nyligen läst kandidatexamen och den vetenskapliga metodiken var betydligt mer omfattande. Det kändes inte som denna kurs var på avancerad nivå, utan snarare en något lättare nivå. -Det var länge sedan jag studerade vetenskaplig teori och metod, så tidigare kunskaper var lite ringrostiga. -fått en ännu djupare inblick och kunskap i vetenskaps teori Kommentar från kursledningen: Vi upplever att förkunskaperna är väldigt olika i ämnet och att nivån uppfattas av studenterna därefter.

2 3. I vilken utsträckning anser du att kursens uppläggning varit lämplig för att uppnå kursmålen? fördelning 0% 0% 4% 32% 48% 16% 0% antal (0) (0) (1) (8) (12) (4) (0) -Se första kommentaren. 4. I vilken utsträckning anser du att kurslitteraturen var ett stöd i ditt lärande? fördelning 0% 0% 0% 28% 56% 16% 0% antal (0) (0) (0) (7) (14) (4) (0) 5. I vilken utsträckning anser du att diskussionerna i Ping Pong varit till stöd för ditt lärande?

3 fördelning 0% 4% 12% 24% 28% 36% 0% antal (0) (1) (3) (6) (7) (9) (0) -Förstås lite trögt i början, men fantastiskt när det kom igång! -...när man väl lärt sig hur det användes, vilket var ngt svårt och mkt stressigt i början av kursen. -Jag tycker om diskussionerna i Ping Pong därför att man kan läsa alla kommentarer, sedan gå ifrån och fundera någon stund och sedan komma tillbaka med sin kommentar. Mycket mindre stressande än vanlig seminariediskussioner. 6. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen? fördelning 0% 0% 0% 12% 20% 68% 0% antal (0) (0) (0) (3) (5) (17) (0) -Strålande insatser! -Jättenöjd med lärare, får snabb svar från lärare. När jag pimmade henne. -Otroligt bra på att svara via PIM! 7. I vilken utsträckning anser du att kunskapskontrollen/examinationen var lämpligt utformad med hänsyn till kursmålen? fördelning 0% 0% 4% 36% 44% 16% 0% antal (0) (0) (1) (9) (11) (4) (0) -Det var svårt att förstå instruktionerna till examinationsarbetet. Kommentar från kursledningen: Vi ska se över instruktionen och försöka göra den mer lättförståelig.

4 8. I vilken utsträckning anser du att arbetsbelastningen under kursen var rimlig i förhållande till kursens omfattning/poängtal? fördelning 0% 4% 12% 40% 40% 4% 0% antal (0) (1) (3) (10) (10) (1) (0) -Bra med några fler, mindre inlämningsuppgifter i början för att komma igång. Många har ju inte studerat på länge och det är en viss omställning. I nuvarande kurs är arbetsbelastningen rätt hög, men det har varit bra att höja takten succesivt tycker jag. -som första kurs känns den "tung" och svår att gripa/hantera då många av oss gått grundutbildningen för länge sedan. -Dock de första tre veckorna var det väldigt stress. 9. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig a teoretiska kunskaper? fördelning 0% 0% 8% 44% 36% 12% 0% antal (0) (0) (2) (11) (9) (3) (0) -I den mån det gicks igenom. 10. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig a praktiska färdigheter?

5 fördelning 0% 4% 16% 52% 28% 0% 0% antal (0) (1) (4) (13) (7) (0) (0) -Mer inom etik och kvalitativ metod, mindre kvantitativ metod och epidemiologi 11. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? fördelning 0% 4% 20% 36% 32% 8% 0% antal (0) (1) (5) (9) (8) (2) (0) 12. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett kritiskt tänkande? fördelning 0% 0% 8% 32% 40% 16% 4% antal (0) (0) (2) (8) (10) (4) (1) -I och med att etiken fick en så pass stor roll blev vi mkt medvetna om risker. Märktes omedelbart i diskussionen i nästa kurs introduktion..

6 13. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? antal fördelning Alternativ 0 0% < 10 timmar 10 40% timmar 11 44% timmar 3 12% timmar 2 8% > 25 timmar Max antal val: 5 -Det räcker inte att kalla det halvstidsstudier -Det krävdes mer studietid än vad man egentligen hade möjlighet till med samtidigt arbete och familj. För min del blev jag något pressad av det och fick lägga ner tid på nätterna för att hinna med det man skulle. Men sedan är det självklart upp till var och en var man lägger sin egen begränsning och det är nog det som är det svåraste. Man vill känna sig 100% nöjd med det man lämnar in. -Olika många timmer olika veckor, men i snitt timmar/vecka. 14. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) 20 har svarat av 30 (66%) -Att lärana var så tillgängliga -Entusiastiska kursledare, tilltalande upplägg, både vad gäller innehåll och studietakt, bra uppgifter! -Att förhålla sig vetenskapligt och vara evidensbaserad i sitt utförande i professionen. -Att man får hjälp från lärare. -Att man utvecklar sin förmåga till kritiskt granskning på en högre nivå än tidigare. Att kursen ökar ens intresse till forskning betydligt. Att man blir ännu mer införstådd i hur oerhört viktigt det är att kritiskt granska forskningsresultat och att söka forskning inom de områden man arbetar inom för att kunna använda evidens baserad forskning i klinisk verksamhet i högre utsträckning. -Lärarna. -Mkt bra respons från Nina Andersson- Papadogiannakis Kursen växte med tiden, kändes svår och ogreppbar från början men det klarnade. -underbar kursledare Nina, bra med pingpong efter att man lärt sig programmet. -Kan välja ämne att skriva om i examinationsuppgiften. tydliga angränsningar när vi ska göra vad. En uppgift i taget. Det mesta av arbetet kunde skötas genom datorn och webben. -Bra lärare, Bra information runt uppgifterna Bra feed back -Bra hjälp av lärarna Intressanta förläsningar Bra kurslitteratur -Bra/snabb respons från lärare -bra lärar stöd, bra seminarium, lagom tempo -Kursansvarig lärare (Nina), snabb respons, tillgänglig Föreläsningen av Björn Tingberg -Innehåll, snabb återkoppling/råd från lärare, ping pong mycket bra. -Läraren Nina, inspirerande föreläsningar om olika forsknings ämnen, de utspridda träffarna -Lära sig tänka kritiskt självständigt arbete lärarna var mycket tillgängliga via pingpong -Bra att man fick fritt välja ämne att skriva om. Bra att man fritt fick söka artiklar till sitt område. Bra med diskussioner i ping pong. --bra handledning, målintiktad, fokuserat -Jag har fått ökad insikt i att jag faktiskt klarar av mycket mer, än vad jag tidigare trodde om mig själv. Intresanta inlämningsuppgifter och föreläsningar, som gjort att jag lärt mig mycket nytt i detta ämne. Ni har fått mig att ändra åsikt. Innan kursen, så ansåg jag att vetenskaplig metod bara var något onödigt ont och väldigt tråkigt. Nu tycker jag att det är kul och mycket intresant. Har tom börjat fundera på att längre fram i livet, ta en magister examen i omvårdnad. Något som tidigare kändes helt omöjligt. Tack för det :) Kommentar från kursledning: Tack för positiv respons!

7 15. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) 18 har svarat av 30 (60%) -Ibland svårt att förstå Studieuppgifterna -Möjligen lite för lite fokus på begrepp inom teori och metod. -För lite personliga möten med de andra deltagarna och läraren (men så är det ju med distanskurser). -Tidsaspekten. Om inte tempot var så högt och om tiden räckte till så skulle man hinna läsa ännu mer och få ännu högre kunskapsnivå och utbyte av kursen i praktiken. Egentligen skulle kursen vara under längre tid.att den kurslitteratur som är obligatorisk skulle finnas tillgång till på nätbiblioteket,som e-böcker. Det skulle underlätta tidsaspekten betydligt speciellt för studenter som läser i andra städer än Stockholm. Något för omfattande deluppgifter med tanke på den korta tid man fick innan deadline. -. -Jag tycker själva kursen skulle ha startat med mer teori/föreläsning. Det kändes som om man blev inkastad i studierna. -Alldeles för snabbt genomgång första dagen. -För tidigt i utbildningen. Vill ju börja med handfasta barn och ungdomsrelaterade kunskaper. För stressigt i början. Oklara instruktioner till examinationsuppgiften. -x -Något otydliga uppgifter, svårt att veta först vad man ska göra. -Indroduktionsdagen -dåligt intro i ping pong försvårade, oklara instruktioner på inl uppg 1+2 dvs omfattningen oklar., svårt att veta omfattningen o att veta vad som krävs at ev. diffus -Introduktionen till kursen samma dag som registrering och information. För mycket på samma dag. -Svårt att veta hur examinationsuppgiften skall se ut. Mycket nytt att ta till sig under kursstart, speciellt om de var länge sedan grundutbildningen och man inte har läst på distans tidigare. -Dåligt upplägg för uppstartsdagen, lite luddiga uppgiftsinstruktioner. -Kursens första dag vilseledde mer än vägledde ensamt arbete, önskar träffa gruppen mera Slutseminariet var inte så strukturerad, bra om en lärare finns i grupprummen hela tiden för att vägleda om man kommer in på fel spår. -Lite flummigt, man visste inte riktigt vad lärarna ville ha. Svårt att få fram information om man tänkte och gjorde rätt. För lite information om artikelsökning. -Ingen information om hur man laddar hem de olika tabellerna till ens eget arbetet. Känns som att lärarna i kursen räknar med/tror att vi elever kan allt som har med datorer att göra. Tråkigt att olika elever som haft kontakt med lärare, får olika direktiv. Vad är det som stämmer? Detta skapar onödig förvirring i gruppen. Kommentarer från kursledning: Det mesta rör dels, den första dagen på utbildningen som upplevdes som rörig. Det var mycket information på en gång. Vi kommer att diskutera detta med de övriga kursansvariga i Huddinge. Ett annat område är de uppgifter som ingår i kursen. Vi ska se över instruktioner generellt och ge mer tid till de uppgifter som ligger i början för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning för studenterna. När det gäller internet och datorkunskap är det ett krav för att gå en webbaserad distansutbildning. När studenterna inte klarar vissa moment är vi flera medarbetare som kan hjälpa till. 16. Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) 17 har svarat av 30 (56%) -Ev. mer kommunikation mellan kursansvariga för denna kurs och nästa kurs (är medveten om att detta är första sammanslagningen av Solna/Huddingeutbildningen).Se tidigare kommentar för övriga förslag. -Förstå att vetenskapliga artiklar måste vara helt sanningsriktiga och ärliga. -Se svaret på kursens svagheter, önskar förbättringar där. -Skulle vara bättre som 2-a kurs då den är för teoretisk att börja med/svår att begripa. -Egen introduktion ang pingpong. Förklaring kring arbetet i Ping pong. -Dela upp introduktionsdagen -De första veckorna var alldeles för stressiga. Sedan mycket lugnt ett par veckor och sedan lagom takt. Kanske mindre veckor till examinationsuppgiften och längre tid till de två första momenten. -x -Första introduktionsdagen var intensiv. Blandat med information och föreläsningar och för få bensträckarna gjorde att man blev förvirrad och inte kunde koncentrera sig. Kanske lite tydligare instruktioner på första uppgiften. -Att ha separat intruduktion för kursen. -1. Ytterliagre seminarie i vad som ingick i uppgifterna- begrepp mm 2. info om sökvägar för artiklar på lugnare tempo- ej med alla kurser samma dag 3. någon kurslitteratur på svenska -Kan ej komma på något -Att ha egen uppstart för oss barnsköterskor. Jag pesonligen tyckte det var svårt med referenshantering, kanske någon ytterligare info. ang. detta. -mer fokus på bättre introduktion av pingpong. kanske erbjuda en halvdags lättare data utb/info i samband med kurs start. -Kursens första dag görs enbart ihop med BU distans, det skulle bli något lugnare. En längre introduktion till pingpong hade varit bra. Slutseminariet skulle vara mera strukturerad. -Lite tydligare information. En bättre förstadag. Jobbigt med så mycket information första dagen. Lite mer genomgång om hur artiklarna söks. -En (frivillig) föreläsning i datakunskap, om ex hur man laddar hem tabeller till det egna arbetet. Kommentarer från kursledningen: Vi har inte möjlighet att ha mer än 2 föreläsningsdagar per 7.5 hp. Det är en distanskurs och vi följer de regler som gäller för distansutbildning. Därför ligger all information första dagen vad gäller både kursinnehåll och introduktion i pingpong. Vi håller med studenterna om att det är bättre med en egen introduktionsdag för barnsjuksköterskor och vi kommer att försöka få till stånd detta i framtiden.

8 17. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen? alternativ Mkt dåligt Dåligt Ganska dåligt Ganska bra Bra Mkt bra t fördelning 0% 0% 0% 36% 52% 12% 0% antal (0) (0) (0) (9) (13) (3) (0) -Kändes förvirrande i början med ny skola och kurs, men när kursen var slut kändes det som "säcken knutits ihop -Ledsen för denna mycket sena inlämning, kanske kan tjäna något syfte ändå! -Mycket intressant och lärorik kurs med kompetenta kursledare.som gav snabb respons och stöttade under kursens gång. -Det kändes myckekt stort och svårt i början, blev bättre och bättre och mer intressant under arbetets gång. Kommentarer från kursledningen: Tack för all respons vi fått. De förbättringsområden som studenter har pekat på ska vi försöka göra något åt. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att hantera både sökning av artiklar samt att ladda ner dokument, men vi kommer inte att ha mer föreläsningar i detta, förutom den genomgång som vi har vid kursstart i bibliotekskunskap. Däremot är studenter alltid välkomna att ta kontakt med oss för individuell hjälp vad gäller ovanstående.

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11 https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportid=43&admin=&fullscreen= Sida av 7 22--3 Enkät fristående kurs Diabetes HT- Antal erhållna enkätsvar: 8. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de

Läs mer

RESULTAT KURSVÄRDERING IT-medicinprogrammet termin 5 Kurs: Vårdens organisation och ledning, 4p. Ht 2005

RESULTAT KURSVÄRDERING IT-medicinprogrammet termin 5 Kurs: Vårdens organisation och ledning, 4p. Ht 2005 IT-medicinprogrammet termin ledning, p HT (rev ) () RESULTAT KURSVÄRDERING IT-medicinprogrammet termin ledning, p. Ht Svarsfrekvens: % ( personer) n= personer. Skala: Från (mycket lite, mycket dålig) till,

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

MYCKET BRA (14/48) BRA (30/48) GANSKA BRA (3/48) INTE BRA (1/48)

MYCKET BRA (14/48) BRA (30/48) GANSKA BRA (3/48) INTE BRA (1/48) Kursutvärdering moment 1, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (14/48) BRA (30/48) GANSKA BRA (3/48) INTE BRA Enkelt att komma igång och bra tempo Intressant och lärorikt Bra

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Kursutvärdering Perspektiv på hälsa HT 2010 Valbar generell kurs Master i klinisk medicinsk vetenskap

Kursutvärdering Perspektiv på hälsa HT 2010 Valbar generell kurs Master i klinisk medicinsk vetenskap Kursutvärdering Perspektiv på hälsa HT 2010 Valbar generell kurs Master i klinisk medicinsk vetenskap 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? 10,5% 57,9% 31,6% (2) (11) (6)

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn:

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn: Kursrapport Kursens namn: Inom program /fristående: Kursansvarig: Kurstid: (ex: V34 V44 Ht05) Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp Sjuksköterskeprogrammet SSK 10 Eva Fransson Anna Kängström V39

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Arbetsplanering inom djursjukvård DO0045, 40160.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Grund Kursledare = Lena Svendenius Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-06-03-2014-06-22 Antal svar 10 Studentantal

Läs mer

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1)

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursrapport för: WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 37 st. Antal godkända studenter på hela kursen vid

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Kursrapport för Miljöpolitikens villkor (SK1224), VT 2018

Kursrapport för Miljöpolitikens villkor (SK1224), VT 2018 Kursrapport för Miljöpolitikens villkor (SK1224), VT 2018 SK1224 Miljöpolitikens villkor, 15 hp Fördjupningskurs i statsvetenskap, grundnivå Kursansvarig lärare: Frida Boräng, frida.borang@pol.gu.se Medverkande

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Kursvärdering Forskningsmetodik för logopedi

Kursvärdering Forskningsmetodik för logopedi Kursvärdering Forskningsmetodik för logopedi Forskningsmetodik i logopedi (32613HT16) Results of survey Startade: den 16 november 2016 Avslutad: den 9 december 2016 Svarsfrekvens: 74% ( 17 / 23 ) Elektroniskt

Läs mer

Kursrapporter för 31KTX3 och 31ETX3

Kursrapporter för 31KTX3 och 31ETX3 Kursrapporter för 31KTX3 och 31ETX3 Kursrapport för 31KTX3 V18-2 Textproduktion 3, 7,5 hp NGWEK16h Kursansvariga: Charlotte von Essen och Sirpa Bark Övriga medverkande lärare och förläsare: Johan Eklund,

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Hel kurs 7.5 högskolepoäng/credits B2VF01. Antal som avslutat kurs:32 Program. Agneta Kullén Engström och Cecilia Ljungblad Kurstid: VT 2018

Hel kurs 7.5 högskolepoäng/credits B2VF01. Antal som avslutat kurs:32 Program. Agneta Kullén Engström och Cecilia Ljungblad Kurstid: VT 2018 Kursrapport Kursens namn: Antal högskolepoäng Ladok-kod: Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv Hel kurs 7.5 högskolepoäng/credits B2VF01 Antal registrerade studenter: 40 Program/fristående:

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

C3BLH1 V17-2 Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7,5 hp NGBIB14h

C3BLH1 V17-2 Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7,5 hp NGBIB14h C3BLH1 V17-2 Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7,5 hp NGBIB14h Kursen är en kärnkurs, en obligatorisk kurs i kandidatprogrammet för bibliotekarier. Den gavs som andra kurs på studenternas

Läs mer

FRÅGEBANK: EXEMPEL PÅ KURSVÄRDERINGSFRÅGOR BAKGRUNDSFRÅGOR

FRÅGEBANK: EXEMPEL PÅ KURSVÄRDERINGSFRÅGOR BAKGRUNDSFRÅGOR FRÅGEBANK: EXEMPEL PÅ KURSVÄRDERINGSFRÅGOR Frågebanken är tänkt att kunna utgöra en inspirationskälla vid utformning av kursvärderingsenkäter. Tillämpliga frågor väljs ut utifrån kursinnehåll och hur kursen

Läs mer

BG306A Strukturmekanik, bärverksanalys MT129A Finita elementmetoden

BG306A Strukturmekanik, bärverksanalys MT129A Finita elementmetoden BG306A Strukturmekanik, bärverksanalys MT129A Finita elementmetoden Antal svar: 16 (14+28) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 12,5% 3. Bra 50% 4. Mycket

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Livsvetenskaplig grundkurs BI0960, 30036.1213 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Torbjörn Lundh Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-05-30-2013-07-26 Antal svar 14 Studentantal

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (8) studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6PE206 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med andra kurser kan

Läs mer

Examination 1: Hemtentamen, (1,5hp) I hemtentamen skulle studenten med hjälp av kurslitteraturen besvara två frågor om ca 1 A4- sida vardera.

Examination 1: Hemtentamen, (1,5hp) I hemtentamen skulle studenten med hjälp av kurslitteraturen besvara två frågor om ca 1 A4- sida vardera. Kursrapport 31ESM1 V17-1 Sociala medier, distans, 7,5 hp, NGWDK16h Kursansvariga: David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Jan Nolin Jasmina

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Sida 1 / 5 Sektionen för omvårdnad Sammanställning av kursutvärdering Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp campus HT14 (1SJ008) 64 av 102 studenter som gick hela kursen, besvarade enkäten (63%) Styrkor

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

hög grad 3. I vilken grad har du haft problem under kursen p.g.a. bristande förkunskaper?

hög grad 3. I vilken grad har du haft problem under kursen p.g.a. bristande förkunskaper? KURSVÄRDERING Mycket Ganska Varken Ganska Mycket missnöjd missnöjd nöjd el nöjd nöjd missnöjd 1. Hur nöjd är du med den kursinformation som fanns tillgänglig före kursstart? 2. Hur nöjd är du med den kursinformation

Läs mer

Fullgjorda kursutvärderingar: 15 Frågor: 27. Lärarens kommentar. Tack till alla er som deltog i kursutvärderingen!

Fullgjorda kursutvärderingar: 15 Frågor: 27. Lärarens kommentar. Tack till alla er som deltog i kursutvärderingen! Kursutvärdering för kursen: HRM, organisation och arbetsliv, moment 1, Introduktion och vetenskapligt arbete, 6 hp - Hösten 2016 Publicerad 2016-10-26 av Johan Örestig Fullgjorda kursutvärderingar: 15

Läs mer

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkäten är besvarad av 16 studenter (av 42 möjliga) vilket motsvarar 38%.

Läs mer

MT127A 3D CAD. Antal svar: 8 (58) 1. Flervalsfråga Andel. Allmänt. Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 25% 2. Ganska bra 50% 3.

MT127A 3D CAD. Antal svar: 8 (58) 1. Flervalsfråga Andel. Allmänt. Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 25% 2. Ganska bra 50% 3. MT127A 3D CAD Antal svar: 8 (58) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 25% 2. Ganska bra 50% 3. Bra 12,5% 4. Mycket bra 12,5% 2. Öppen fråga Nämn någonting i kursen som

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skogsekonomisk grundkurs SH0093, 20181.1011 13 Hp Studietakt = 90% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Ola Carlén Värderingsresultat Värderingsperiod: 2011-02-11-2011-02-18 Antal svar 40 Studentantal

Läs mer

Utvärderingsfrågor för deltagare

Utvärderingsfrågor för deltagare Utvärderingsfrågor för deltagare Utbildningens namn: Neuropsykofarmakologi för psykologer, VT2016 Projekt. nr: UF679 2643 5 Datum: 2016-04-28-2016-09-09 Antal svarande: 14 av 20 (70%) INNEHÅLL OCH MÅL

Läs mer

Enkäten fylls i anonymt, vi kan alltså inte se vem som har skrivit vad. Du får gärna använda kommentarsrutorna för att utveckla dina svar.

Enkäten fylls i anonymt, vi kan alltså inte se vem som har skrivit vad. Du får gärna använda kommentarsrutorna för att utveckla dina svar. Enkätresultat Enkät: Distans: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2013-02-01 10:09:09 Aktiverade deltagare (HT12 1SJ012 Ledarskap, Grupp: pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03)

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn:

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn: Kursrapport Kursens namn: Inom program /fristående: Kursansvarig: Kurstid: (ex: V34 V44 Ht05) Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp Sjuksköterskeprogrammet SSK 13 Eva Fransson Anna Kängström V 07-

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B 8 6 4 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 5 31 Bra 11 69 Dåligt - - Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 16. Mv: (Skala 1) = 82,81 6 5 4

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - teori och metod LK0203, 10199.1314 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Sarah Andersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-12-18-2014-01-17

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teknologiska och biologiska grunder för odling TN0325, 30216.1415 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Siri Caspersen Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-03-26-2015-06-05 Antal

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp (31ETP1)

Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp (31ETP1) Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp (31ETP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning)

Läs mer

Kursutvärdering: Sammanställning

Kursutvärdering: Sammanställning Ebba 1 för SVK 1(15) Kursutvärdering: Sammanställning Kommentarer: För kursutvärderingen har använts Karolinska institutets obligatoriska enkät för studentvalda kurser på Läkarprogrammet Ebba 1 för SVK.

Läs mer

32IIÅ1 HT17 Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning (BMBD116h) Johan Eklund Johan Eklund

32IIÅ1 HT17 Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning (BMBD116h) Johan Eklund Johan Eklund Kursrapport Informationsåtkomst (7,5 hp) Kurskod: Kursomgång: Program: Kursansvarig: Examinator: 32IIÅ1 HT17 Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning (BMBD116h) Johan Eklund

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Programnämnden för masterutbildningar att gälla från och med , vårterminen 2017.

Kursplanen är fastställd av Programnämnden för masterutbildningar att gälla från och med , vårterminen 2017. Medicinska fakulteten VMFN28, Grundläggande forskningsmetodik för allmänmedicin, 30 högskolepoäng Basic Research Methodology in General Practice, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Enkätresultat. of :04. Enkät Aktivitet Status Datum Besvarad av

Enkätresultat.   of :04. Enkät Aktivitet Status Datum Besvarad av Enkätresultat Enkät Aktivitet Status Datum Besvarad av Kursenkät Kemi för basår ht16 STH TBASA-FH16 öppen 2016-12-08 16:04 19(58) (32%) Flervalsfrågor. Det här var en bra kurs. Fördelning 0% 0% 52,6% 47,4%

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Animalieproduktion I BI1168, 10289.1112 20 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Madeleine Magnusson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-09-2012-03-15 Antal svar 32 Studentantal

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

- Användbart men kunde kunna breddas lite och mer handla om elkraft

- Användbart men kunde kunna breddas lite och mer handla om elkraft Kursutvärdering Datakom Elkraft HT14 1. () Vad tycker Du om kursen som helhet? Mycket bra: 10 (55.56 %) Bra: 8 (44.44 %) OK: 0 Sådär: 0 Dålig: 0 2. () Egna kommentarer. Mycket bra lärare och bra upplägg.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-02-11 Kursfakta Kursens namn Inom program Kursansvarig

Läs mer

Programbokslut för VASIN med start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN

Programbokslut för VASIN med start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Programbokslut för VASIN med start 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Innehållsförteckning Om programbokslutet... 2 Intensivvårdssjukvård 100 % VASIN... 3 Om

Läs mer

Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018

Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018 Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018 Antal respondenter: 27 : 17 Svarsfrekvens: 62,96 % Generella frågor Jag är nöjd med den här kursen. Jag är nöjd med den här kursen. 3 1 (8,3%) 4 9 (75,0%)

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

Mall för kursrapporter vid Malmö universitet. Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart

Mall för kursrapporter vid Malmö universitet. Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart Mall för kursrapporter vid Malmö universitet Reviderad vid Utbildningsberedningens möte 24 november 15. Bakgrundsinformation Kursens namn: Forskning och kritiskt förhållningssätt Termin/år: T6, campus

Läs mer

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK64 ht 215 respondenter: 15 : Svarsfrekvens: 7, % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna kurs

Läs mer

Mall för kursrapporter

Mall för kursrapporter 1(11) 2010-02-09 Mall för kursrapporter Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar. Strukturen för detta kvalitetsarbete beskrivs i Kvalitetsbygge: Struktur för

Läs mer

Alternativ Mycket irrelevant Ganska irrelevant Ganska relevant Mycket relevant Fördelning 0% 0% 33,3% 66,7% Antal

Alternativ Mycket irrelevant Ganska irrelevant Ganska relevant Mycket relevant Fördelning 0% 0% 33,3% 66,7% Antal Enkätresultat Enkät Aktivitet Status Datum Besvarad av Kursvärdering Information through Image and Text 31KIN1, 31FIB1 V17-1 Information through Image and Text 1, 7,5 hp NGWEK15h öppen 2018-04-05 19:56

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT107G ) Antal svarande = 11. Svarsfrekvens i procent = 14.

Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT107G ) Antal svarande = 11. Svarsfrekvens i procent = 14. Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT07G-607-06) Antal svarande = Svarsfrekvens i procent =.9 Thomas Padron-Mccarthy, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans)

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31KSM1)

Kursrapport för WEBB13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31KSM1) Kursrapport för WEBB13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31KSM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kursutvärdering Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Termin: vår 2016 Kursansvarig lärare: Olof Olsson Våra kursutvärderingar

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering HT-14 2IN010 &2IN011

Sammanställning kursutvärdering HT-14 2IN010 &2IN011 Kursrapport HT-14 Sida 1 / 13 Sektionen för omvårdnad Sammanställning kursutvärdering HT-14 2IN010 &2IN011 Kursbenämning Omvårdnad inom intensivvård 2&3 (2IN010, 2IN011) Styrkor Svagheter Den verksamhetsförlagda

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

HIV- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv HT2010

HIV- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv HT2010 Sida 1 av 12 HIV- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv HT2010 Antal deltagare i enkäten: 43 Antal erhållna enkätsvar: 27 1 I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

kursutvärdering Miljöstrategi och miljöledning ht12

kursutvärdering Miljöstrategi och miljöledning ht12 kursutvärdering Miljöstrategi och miljöledning ht Miljöstrategi och miljöledning - teorikurs (907ht) Results of survey Started: November 7, 0 Ended: November, 0 Reply rate: 7% ( 8 / 7 ) Sakai Online Evaluation

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej Kursrapport Kursens namn: Textproduktion 1 Antal högskolepoäng: 7,5 Inom program alt. fristående kurs: Webbredaktör 180 hp NGWEK17h Ladokkod: 31KTX1 Period (ex P1 2018): P2 2018 Svarsfrekvens i studentvärderingen,

Läs mer

Kursrapport för Introduktion till högre studier i BoI, distans, NGBID16v, VT16

Kursrapport för Introduktion till högre studier i BoI, distans, NGBID16v, VT16 Kursrapport för Introduktion till högre studier i BoI, distans, NGBID16v, VT16 Amanda Glimsted & Katarina Michnik Detta dokument beskriver utfallet av kursen Introduktion till högre studier i BoI som gavs

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

Kursansvariga: David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen

Kursansvariga: David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Kursrapport NSMFR1 V17-1 Sociala medier och social interaktion, 7,5 hp Kursansvariga: David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Jan Nolin

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Förskollärarutbildning hösten 01 Kurs FO09A, 1: Barndom och lärande:, Omsorg, fostran och samarbete Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar

Läs mer

Praktik och fördjupning

Praktik och fördjupning Praktik och fördjupning Svarsfrekvens 100%, 17 svar. Moment 1: Vetenskaplig metod II (6 hp) Moment 2: Praktik II (15 hp) Moment 3: Profil II (9 hp) Kommentera gärna dina svar till frågorna 1-3 Tycker det

Läs mer

METOD INKLUSIVE UPPSATSSAMORDNING, SK1313. Kursrapport HT18. Kursansvarig: Birgitta Niklasson

METOD INKLUSIVE UPPSATSSAMORDNING, SK1313. Kursrapport HT18. Kursansvarig: Birgitta Niklasson METOD INKLUSIVE UPPSATSSAMORDNING, SK1313 Kursrapport Kursansvarig: Birgitta Niklasson Denna kursrapport bygger på enkätsvar från 23 studenter. Totalt antal studenter på kursen denna termin var 38, vilket

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teorier i nutida landskapsarkitektur LK0115, 20168.0910 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad E Kursledare = Ulla Myhr Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-01-12-2010-01-26 Antal svar 4

Läs mer

WEBBDIST12: Animering och multimedia för webben, distans 7,5 hp H13 (31RAN1)

WEBBDIST12: Animering och multimedia för webben, distans 7,5 hp H13 (31RAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBBDIST12: Animering och multimedia för webben, distans 7,5 hp H13 (31RAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering V10 (BU Distans KBH) Omvårdnad inom barnsjukvård

Sammanställning av kursutvärdering V10 (BU Distans KBH) Omvårdnad inom barnsjukvård Sammanställning av kursutvärdering V10 (BU Distans KBH) Omvårdnad inom barnsjukvård Datum: 2011-01-05 08:09:59 Besvarad av: 22(23) (95%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (6) Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6PE216 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med

Läs mer

Kursrapporter för 31ETX3 V17-2 respektive 31KTX3 V17-2

Kursrapporter för 31ETX3 V17-2 respektive 31KTX3 V17-2 Kursrapporter för 31ETX3 V17-2 respektive 31KTX3 V17-2 Kursrapport för 31ETX3 V17-2 Textproduktion 3, distans, 7,5 hp NGWDK15h Kursansvariga: Charlotte von Essen och Sirpa Bark Övriga medverkande lärare

Läs mer