Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012"

Transkript

1 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter Lärarutbildningen vid Linköpings universitet

2 Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett redskap med syfte att utveckla studentens yrkesprofessionella del av uppdraget. Studenten blir därigenom bättre rustad för sitt yrke samt utvecklar självreflektion. UTVECKLINGSPLAN UNDER INR 1 och 2 I INR 1 kurserna prövas studenten på förmågan att planera, leda och genomföra avgränsade områden i pedagogisk verksamhet. Färdigheter som ingår i övriga kriterier nivå 2 under rubrikerna Utvärdera/utveckla övas för att möjliggöra prövning under AUO 3. I INR 2 kurserna prövas studenten på förmågan att självständigt leda och ansvara för lärande i den pedagogiska verksamheten, det vill säga planera, leda och genomföra samt utvärdera och utveckla. Redan under de första veckorna i INR utformar studenten sina egna inlärnings- och utvecklingsbehov utifrån utvecklingsplanens kriterier med stöd av sin kursmentor och handledare. Studenten arbetar med sina inlärnings- och utvecklingsbehov i utvecklingsplan på VFU och formulerar nya inlärnings- och utvecklingsbehov efter varje VFU-period med stöd av handledaren. Alla kriterier ska bearbetas under året. Strävansmål sätter Du som student upp för att kunna utvecklas ytterligare. Exempel att utgå ifrån......utveckla delar i självvärderingen....nå ytterligare nivåer i utvecklingsplanens kriterier. För att nå ännu längre kan följande användas: Det här året vill jag ta chansen att pröva... Jag ska sikta högt/högre, utmana mig själv Vad är jag bra på? Vad vill jag utveckla? Vad vill jag lära mig? 1

3 Självvärdering inför arbetet med utvecklingsplan under INR Utför självvärderingen innan du formulerar dina målsättningar. Självvärderingen ska ses som ett av underlagen inför skrivandet av utvecklingsplanen. Ta gärna med självvärderingen och visa din handledare. Kryssa på den streckade linjen hur du uppfattar dig i relation till frågorna: Etablera dialog med barn Lätt att prata med barn Barn lyssnar på mig Ja Nej Ja Nej Klara av att ifrågasätta och anpassa mitt eget sätt att fungera Jag kan ta kritik Jag lär av mina misstag Etablera dialog med föräldrar/vårdnadshavare Jag klarar av att: Gå in i en diskussion med föräldrar/vårdnadshavare när det gäller barns/ ungdomars framsteg, attityder till lärande och beteenden Informera föräldrar/vårdnadshavare Gå in i dialog med föräldrar/vårdnadshavare Arbeta i arbetslag Jag klarar av att: Arbeta med andra Diskutera mitt eget förhållningssätt med andra Organisering Jag behärskar att: Leda en grupp barn/ungdomar på ett bra sätt Skapa en stimulerande och säker lek- och inlärningsmiljö Planera verksamhet för en grupp barn 2

4 Nedan kryssar du de påståenden som du instämmer i och flera kryss är ju möjliga. Känn också frihet att skriva kommentarer till påståendena. Detta är ju ditt eget material! Min kommunikation med handledare på fältet: Jag lyckas inte ställa relevanta frågor till handledaren Ibland lyckas jag och ibland lyckas jag inte ställa relevanta frågor till handledaren Jag lyckas lätt ställa viktiga frågor till handledaren Jag intar lätt en försvarsattityd i kontakter med handledaren Ibland intar jag och ibland intar jag inte en försvarsattityd gentemot handledaren Jag intar sällan eller aldrig en försvarsattityd gentemot handledaren Jag klarar inte av att vara mig själv i kontakterna med handledaren Ibland klarar jag av och ibland klarar jag inte av att vara mig själv i kontakter med handledaren Jag är alltid mig själv i kontakter med handledaren Jag lyckas inte stå uppför mig själv under kontakten med handledaren Ibland lyckas jag och ibland lyckas jag inte stå uppför mig själv i kontakten med handledaren Jag lyckas lätt stå upp för mig själv under kontakten med handledaren Jag lyckas inte söka efter lösningar tillsammans med handledaren Ibland lyckas jag och ibland lyckas jag inte söka efter lösningar tillsammans med handedaren För det mesta lyckas söka efter lösningar tillsammans med handledaren Jag lyckas inte få igång en konstruktiv konversation med handledaren Ibland lyckas jag och ibland lyckas jag inte få igång en konstruktiv konversation med handledaren Jag lyckas lätt få igång en konstruktiv konversation med handledaren VFU:n: Jag tycker sällan eller aldrig att jag blir utmanad på min nivå Ibland tycker jag och ibland tycker jag inte att jag blir utmanad på min nivå Jag tycker nästan alltid att jag blir utmanad på min nivå Jag tycker att förberedelserna för VFU:n är viktiga Jag tycker att förberedelserna för VFU:n är ganska viktiga Jag tycker förberedelserna för VFU:n är mycket viktiga Jag tycker sällan eller aldrig att VFU:n bidrar till mitt lärande Ibland tycker jag och ibland tycker jag inte att VFU:n bidrar till mitt lärande För det mesta tycker jag att VFU:n bidrar till mitt lärande Jag tycker VFU:n är stressande Jag tycker VFU:n är hanterbar VFU:n utgör en energikälla Jag har vissa svårigheter att vara med barn/ungdomar Jag kan handskas med barn/ungdomar ganska bra Jag tycker om att arbeta med barn/ungdomar 3

5 Om utvecklingsplanen...till studenter Utvecklingsplan följs upp av student och handledare under den senare delen av alla VFU-perioderna. Nya inlärnings- och utvecklingsbehov skrivs till inför nästkommande VFU-period. Studenten ansvarar för all text och skriver även in handledarens muntliga respons i utvecklingsplanen. Både handledare och student kan rådfråga fältmentor. Det är viktigt att progressionen följs upp och dokumenteras. Observera att vid varje VFU-periods slut måste studenten dokumentera handledarens respons och sätta upp nya inlärnings- och utvecklingsbehov! 3

6 Om det vid uppföljning visar sig att studenten har svårt att uppnå kriterierna i utvecklingsplanen kontaktar handledaren fältmentor senast efter period 2 för stöd och ev upprättande av handlingsplan. Fältmentor informerar VFU-teamet i de fall handlingsplan upprättas. Under VFU-period 3 och 4 diskuterar student INR1 och handledare om alla kriterierna för nivå 2 nåtts vad gäller att planera, leda och genomföra. För student INR2 gäller att nå alla kriterierna på nivå 3 under rubrikerna leda och genomföra samt utvärdera och utveckla. Handledaren ger därefter underlag för bedömning samt motivering. Under INR 1 prövas-bedöms studentens förmåga att planera, leda och genomföra. Förmågan att utvärdera och utveckla måste övas för att nå godkänd prövning, AUO 3. Under INR 2 prövas-bedöms studentens förmåga att leda och genomföra samt utvärdera och utveckla. För att student INR1 ska bli godkänd: krävs att studenten inför varje VFU-period läser kapitel (se Litteraturlistan sidan 6) ur Lärarens arbete av Lars Löwenborg. krävs att studenten under kurs 4 lämnar in datorskrivet reflektionsdokument (SRE1, del B) över sin egen utveckling under arbetet med utvecklingsplanen, kopplat till litteratur Lärarens arbete, omfattande max 2 A4-sidor (i detta dokument ska litteraturreferens till nämnda bok finnas.) krävs att studenten lämnar in bearbetad utvecklingsplan efter VFU-period 2 och 4. krävs att studenten är bedömd godkänd av handledaren på alla kriterier nivå 2 under rubrikerna Planera, Leda och genomföra krävs att handledaren skickar in underskrivet Underlag för bedömning krävs att studenten bedöms godkänd av kursmentor samt examinator 6

7 För att student INR2 ska bli godkänd: krävs att studenten lämnar in bearbetad utvecklingsplan efter VFU-period 2 och 4. krävs att studenten under kurs 4 lämnar in datorskrivet reflektionsdokument (SRE1, del B) över sin egen utveckling under arbetet med utvecklingsplanen, kopplat till litteratur, Löwenborg och Wedin, omfattande max två A4-sidor (litteraturreferenser ska anges). krävs att studenten är bedömd godkänd av handledaren på strävan att nå alla kriterier nivå 3 under rubrikerna Leda och genomföra samt Utvärdera och utveckla krävs att handledaren skickar in underskrivet Underlag för bedömning krävs att studenten bedöms godkänd av kursmentor samt examinator Vid underkännande kontaktar student programansvarig utbildningsledare för VFU för omtentamen. Observera att underlag för bedömning från handledaren är ett underlag som kursmentor och examinator sedan har att bedöma innan dess är examinationen inte slutgiltigt genomförd. För frågor kring utvecklingsplanen kontaktas kursmentor för respektive kurs. Material rörande utvecklingsplanen finns att tillgå på nätet på VFU-portalen. Litteraturlista för INR 1 Lars Löwenborg Lärarens arbete Stockholm, Liber 2003, ISBN Inför vfu-period 2 (kurs 2) läses kapitel 1-3, sid Inför vfu-period 3 (kurs 3) läses kapitel 3-4, sid Litteraturlista för INR 2 Ann-Sofie Wedin (2010) Lärares arbete och kunskap. Lund: Studentlitteratur. Inför vfu-period 2 (kurs 2) läses sid Inför vfu-period 3 (kurs 3) läses sid

8 Underlag för bedömning av studenter med utvecklingsplan INR 1 + INR 2 handledare i kurserna 1,2 och 3 Grundläggande färdigheter Studentens namn: Kurs: Motivering till bedömning nedan: INR 1 Jag bedömer att studenten uppfyller kriterierna nivå 2 för: planera stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls leda och genomföra stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls INR 2 Jag bedömer att studenten uppfyller kriterierna nivå 3 för: leda och genomföra stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls utvärdera och utveckla stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls Jag har delgivit min bedömning och samtalat om vidare utveckling Datum Handledarens underskrift Namnförtydligande Telefonnummer till handledaren Enhetens namn Bedömningsunderlaget skickas av handledaren direkt efter avslutad vfu till adress: Lärarprogrammet att: VFU-teamet, Norrköping. Märk kuvertet: VFU + inriktningens namn All annan dokumentation kring utvecklingsplan samt reflektionsdokument skall finnas tillgängligt enligt intruktioner från kursmentor. Observera att detta är ett underlag för bedömning som kursmentor och examinator sedan har att bedöma innan dess är inte examinationen slutgiltigt genomförd. 6

9 Underlag för bedömning av studenter med utvecklingsplan INR 1 + INR 2 handledare i kurs 4 Grundläggande färdigheter Studentens namn: Kurs: Motivering till bedömning nedan: INR 1 Jag har tagit del av studentens reflektionsdokument Jag bedömer att studenten uppfyller kriterierna nivå 2 för: planera stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls leda och genomföra stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls INR 2 Jag bedömer att studenten uppfyller kriterierna nivå 3 för: leda och genomföra stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls utvärdera och utveckla stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte alls Jag har delgivit min bedömning och samtalat om vidare utveckling Datum Handledarens underskrift Namnförtydligande Telefonnummer till handledaren Enhetens namn Bedömningsunderlaget skickas av handledaren direkt efter avslutad vfu till adress: Lärarprogrammet att: VFU-teamet, Norrköping. Märk kuvertet: VFU + Grundläggande färdigheter All annan dokumentation kring utvecklingsplan samt reflektionsdokument skall finnas tillgängligt enligt intruktioner från kursmentor. Observera att detta är ett underlag för bedömning som kursmentor och examinator sedan har att bedöma innan dess är inte examinationen slutgiltigt genomförd. 1

10 UTVECKLINGSPLAN FÖR läsåret 2011/ Student: Grupp:..... Studentens telefon:.e-post:..... Datum: Enhet:. Handledarens namn kurs 1,2,3 :... Handledarens telefon kurs 1,2,3:.e-post: Handledarens namn kurs 4:.... Handledarens telefon kurs 4:.e-post:.. Fältmentor:.. e-post:... Skriv konkreta inlärnings- och utvecklingsbehov och hur du övar för att uppnå dem. Viktigt att frågan HUR? diskuteras och skrivs fram. Handledaren ger muntliga kommentarer utifrån studentens inlärnings- och utvecklingsbehov samt råd inför nästa VFU-period. Viktigt också att studenten efter varje VFU-period identifierar och antecknar nya inlärnings- och utvecklingsbehov med hjälp av handledaren och kriterierna. OBS! Olika kriterier för Grundskola och Förskola-förskoleklass-fritidshem. Studenten har ansvaret för skrivandet i alla delar, inkl handledarens respons. Utvecklingsplanen datorskrivs och sparas av studenten som ansvarar för att ett exemplar lämnas till handledare och kursmentor. Mall för skrivande finns på hemsidan under: Broschyrer som kan sparas ned på datorn och skrivas i direkt. Gå in via VFU-portalen:

11 Inlärnings- och utvecklingsbehov för Planera: VFU-period 1: VFU-period 2: VFU-period 3: VFU-period 4: (Handledarkommentarer + råd till studenten inför nästa period): VFU-period 1: VFU-period 2: VFU-period 3: VFU-period 4:

12 Inlärnings- och utvecklingsbehov för Leda och genomföra: VFU-period 1: VFU-period 2: VFU-period 3: VFU-period 4: (Handledarkommentarer + råd till studenten inför nästa period): VFU-period 1: VFU-period 2: VFU-period 3: VFU-period 4:

13 Inlärnings- och utvecklingsbehov för Utvärdera och utveckla: VFU-period 1: VFU-period 2: VFU-period 3: VFU-period 4: (Handledarkommentarer + råd till studenten inför nästa period): VFU-period 1: VFU-period 2: VFU-period 3: VFU-period 4:

14 Övrigt; inlärnings- och utvecklingsbehov/utmaning/strävan inom andra områden än ovan

15 1 Kriterier (grundskolan) för studentens förmåga att underlag för egen reflektion och formulering av /inlärnings/utvecklingsbehov, samtal med handledare etc Nivå: 1 Prövas under G1 AUO1+2 Planera: (Grundskolan) Planera olika ämnesmoment med syfte och målformulering, med hjälp av styrdokument samt med stöd av handledaren och arbetslaget 2 Prövas under G2 -INR1 Planera mindre ämnesområden utifrån nationella och lokala styrdokument 3 Övas under G3 INR2 Vara förtrogen med aktuella nationella och lokala styrdokument. Planera större ämnesområden och vid val av arbetssätt tillgodose både individ och grupp 4 Övas under Avancerad AUO3 Kunna ta ett helhetsansvar genom att göra egna bedömningar och prioriteringar av verksamhetens innehåll och arbetssätt och vara medveten om vilka teoretiska antaganden dessa bedömningar och prioriteringar bygger på Genom observation och samtal med elever skaffa sig förutsättningar för planering av verksamheten Skaffa sig kunskaper om elevgruppen och elevers förförståelse och förutsättningar för att använda vid planering Välja stoff, arbetssätt och läromedel utifrån elevers förutsättningar och behov Ta hänsyn till elevers olika utvecklingsnivåer, förutsättningar och förkunskaper vid planeringen Ge möjlighet till inflytande för elever och föräldrar Förmå fånga upp elevers erfarenheter och idéer Planera för elevers och föräldrars inflytande Ta hänsyn till elevers agerande till varandra vid planering Studera och diskutera planering av utvecklingssamtal Delta vid planering av utvecklingssamtal Visa prov på initiativ och ansvarsförmåga Kommunicera och konkretisera sina kunskaper på ett sådant sätt att det blir begripligt för eleverna Inse betydelsen av lärarens val av olika miljöer för lärande Främja elevers lärande med olika flexibla och kreativa lösningar utifrån barns olika behov Anpassa planeringen till situationer som kan uppstå och förutsättningar som kan ändras Visa prov på olika flexibla och kreativa lösningar utifrån elevers olika behov

16 2 Nivå: 1 Övas under G1 AUO1+2 Leda och genomföra: Pröva att leda pedagogisk verksamhet samt diskutera med handledaren och arbetslaget kring ledarskap 2 Prövas under G2 -INR1 Leda pedagogisk verksamhet Vara tydlig och strukturerad i sitt ledarskap 3 Prövas under G3 - INR2 Reflektera över sitt eget och andras ledarskap i förhållande till teori 4 Prövas under Avancerad AUO3 Visa trygghet och säkerhet i sin kommande yrkesroll Vara på väg att utveckla sin personliga ledarstil (Grundskolan) Ansvara för planerade enskilda ämnesmoment Studera och diskutera med handledaren genomförande vid föräldramöte/föräldraaktivitet Observera och diskutera med handledaren och arbetslaget om demokrati i verksamheten Uppmärksamma problem såsom möjligheter kring genomförande i dialog med handledare Ansvara för såväl planerade mindre ämnesområden som övriga arbetsuppgifter Studera och/eller diskutera genomförande av utvecklingssamtal med handledaren Visa prov på demokratiskt ledarskap i förhållande till teori Hantera problem med stöd av handledaren och på egen hand Anpassa arbetssätt efter elevers lärande på individ och gruppnivå Delta vid genomförande av föräldramöte/föräldraaktivitet Sträva efter att vara en demokratisk ledare Försöka aktivt lösa problem situationer i förskolans och skolans vardag Ta totalansvar för ett större ämnesområde Delta vid genomförande av utvecklingssamtal och arbetet med IUP, utvecklingssamtal och åtgärdsprogram Fungera som demokratisk arbetsledare för och samarbetspartner till såväl elever som vuxna Arbeta för att förebygga problem i verksamheten Söka balansen mellan att vara privat, personlig och professionell Visa insikt i den icke verbala kommunikationen i en grupp Fånga elevers intresse Skapa närhet med bibehållen integritet till elever, personal och föräldrar Vara medveten om hur röst- och kroppsspråk kan påverka ledarskapet Motivera och engagera elever Har fungerande kommunikation och visar lyhördhet Utveckla sin förmåga att avläsa ickeverbal kommunikation Visa prov på att locka fram elevers lust och vilja att lära Arbeta aktivt för ett gott arbetsklimat på enheten Att aktivt använda sin förmåga att avläsa icke-verbal kommunikation för att skapa ett gott arbetsklimat Locka fram elevers lust att lära

17 3 Nivå: 1 Övas under G1 AUO1+2 Utvärdera och utveckla : (Grundskolan) Diskutera elevers och föräldrars inflytande i verksamheten med handledaren och arbetslag Med utgångspunkt från ett enskilt moment samtala kring teori och praktik i verksamheten 2 Övas under G2 -INR1 Utvärdera tillsammans med elever och reflektera kring synpunkter för att förbättra och utveckla verksamheten Reflektera över egna och andras erfarenheter av det pedagogiska arbetet samt uppmärksamma såväl teori och praktik som relationen dem emellan 3 Prövas under G3 INR2 Reflektera över planering, genomförande och det egna ledarskapet Vara öppen för diskussion med andra såsom elever, kollegor och föräldrar i syfte att utveckla och förändra verksamheten 4 Prövas under Avancerad AUO3 Använda elevers och föräldrars delaktighet i verksamhetens löpande arbete som en resurs och uppmuntrar dem att reflektera över och kritiskt granska verksamheten Identifiera och argumentera kring möjliga förändringar i verksamheten Visa förmåga att följa upp genomförda uppgifter i verksamheten Ge exempel på vad som behövs för en bättre förskola/skola Kritiskt granska förslag till förändringar i verksamheten Känna till olika sätt att utvärdera Utvärdera områden med hjälp av nationella styrdokument Använda olika sätt att utvärdera Använda utvärdering som ett naturligt instrument för den egna utvecklingen Visa prov på att kunna ta och ge konstruktiv kritik Lyssna och förmå ta andras perspektiv Kunna förhålla sig kritisk på ett konstruktivt sätt Föra dialog om sin undervisning med andra Granska sig själv med stöd av handledaren Skapa och upprätthålla goda relationer

Utvecklingsplan för inriktningsåren

Utvecklingsplan för inriktningsåren Dokument kring Utvecklingsplan för inriktningsåren 201-201 100824 Lärarprogrammet vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett redskap med syfte att utveckla

Läs mer

Utvecklingsplan för AUO3

Utvecklingsplan för AUO3 Dokument kring Utvecklingsplan för AUO3 100824 Lärarprogrammet vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under AUO3 Utvecklingsplanen är ett redskap med syfte att utveckla studentens yrkesprofessionella

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy För studenter antagna fr.o.m. H 11 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad )

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad ) UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Att vara handledare för lärarstudenter

Att vara handledare för lärarstudenter Att vara handledare för lärarstudenter 1 Tack! Lärarutbildningen är glad för att du är handledare och för att du vill engagera dig i lärarstudenternas utbildning. Du som handledare är kanske studentens

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete

INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete Flera känner kanske till vårt BARN- OCH FRITIDSPROGRAM, men för dig som inte gör det tänkte

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass Verksamhetsplan 2012-2013 Fyren EkAlmens pedagogiska kompass www.fyrenekalmen.se 2 När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft,

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Dialogmötet i Bosvedjeskolan 25 januari 2012

Dialogmötet i Bosvedjeskolan 25 januari 2012 Vilka faktorer tror du är avgörande för att Sundsvalls kommunala skolor ska bli ännu bättre fram till år 2021? Tro och höga förväntningar i alla nivåer Mod hos politiker att ta obekväma beslut Att beslutsfattare

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen Reviderad 2015-09-16 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING Monica Nylund Torghandeln Göteborg 2014 AKTION= EN MEDVETEN FÖRÄNDRING FORSKNING= FÖLJA VAD SOM HÄNDER SOM KONSEKVENS AV FÖRÄNDRINGEN LÄRANDE= NYA

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolan Kluringen. för. Reviderad 2014-09-07

Verksamhetsplan. Förskolan Kluringen. för. Reviderad 2014-09-07 Verksamhetsplan för Förskolan Kluringen Reviderad 2014-09-07 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Vår vision...3 Vår verksamhetsidé...3 Förskolan Kluringens prioriterade målområden... 4 Barnen...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! Vad är viktigast för kvalitet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare = Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Svenska som andraspråk för blivande lärare KOMMENTARDEL till inriktningen Svenska som andraspråk för blivande lärare 1. Förklaring av centrala begrepp Innehållet

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 1 Uppdaterad augusti 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Förskolepedagogik: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp Kurskod 970G31 Studiehandledning Ht. 2015 0 Förord Välkommen till kursen Innehållet i denna studiehandledning har utarbetats

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Enhetens namn Toltorps förskola 1 Barnomsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011 Vision Mölndals stad ger optimala

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, PE531G, 15hp,

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Fysioterapeutprogrammet Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Varför en individuell lärandeplan? Det övergripande syftet med att skriva en ILP är att utveckla och stödja

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Lärarutbildningen Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Validering inför antagning till utbildning inom VAL-projektet

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kålhagens förskola 2012 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt diskrimineringslagen.

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer