Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117]

2 I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september På förvaltningen/bolaget har 8600 medarbetare besvarat enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 70 procent. På din enhet har 40 medarbetare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten Förutom din enhets resultat innehåller rapporten stödmaterial och tips för hur ni kan gå tillväga när ni ska ta resultatet vidare till konkreta åtgärder för att förbättra verksamheten. I stadens arbete med att vara en arbetsgivare i världsklass är medarbetarenkäten ett viktigt verktyg. Den är en del av stadens verksamhetsutveckling och den ska stötta chefer och medarbetare att skapa rätt förutsättningar för att kunna ge bästa möjliga service till stockholmarna. Ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är två mycket viktiga delar i den utvecklingen. Syftet med medarbetarenkäten är egentligen två. Dels att ge tillfälle till dialog och utveckling på varje enhet/i varje arbetsgrupp, dels att förse ledningen med relevant beslutsunderlag för långsiktiga strategier och satsningar. Dialog och delaktighet är centralt för framgångsrik verksamhetsutveckling. I kombination med andra verktyg såsom daglig dialog, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och ledarträffar kan enkäten ge information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och hur detta kan göras. Viktigt att komma ihåg är att det inte är mätningen i sig som leder till utveckling utan vad vi gör med resultaten. Det bidrar till att skapa både förståelse och engagemang bland medarbetarna. -2-

3 Detta innehåller rapporten Rapporten består av diagram där du kan se din enhets värden och hur det ser ut på förvaltningen/bolaget i genomsnitt. Den är strukturerad utifrån huvudrubrikerna i figuren nedan. I slutet finner du vissa övriga frågor. AMI Aktivt Medskapandeindex. Medarbetarnas motivation och de förutsättningar som leder till engagemang är viktiga för att skapa såväl attraktiva arbetsplatser som tjänster av hög kvalitet för stockholmarna. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning och ingår i en nationell mätning med möjlighet till jämförelser med andra kommuner. Mer information om AMI finns på intranätet under I min yrkesroll-stödfunktioner-personal-medarbetarenkät-frågor och svar. Mina utgångspunkter. För att få engagemang och ansvarstagande i en organisation krävs det att vissa förutsättningar finns på plats, dvs. en bra utgångspunkt för medarbetaren. Medarbetarna i Stockholms stad ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och resultat för att kunna göra ett bra arbete. Det gäller t.ex. att ha tillgång till information, en bra arbetssituation samt att ha möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Medarbetarskap. Medarbetare i Stockholm stad ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta ansvar för sin egen utveckling. Ledarskap innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Det ledarskap som utövas i staden ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. Verksamhetsutveckling. Om rätt utgångspunkter finns, medarbetarskapet är aktivt och ledarskapet tydligt finns förutsättningar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Verksamhetsutveckling är ett fortlöpande arbete som förutsätter att idéer tas tillvara och att vi samarbetar för att lyckas med vårt uppdrag. -3-

4 Att tänka på när man skall tolka resultaten och förbereda en genomgång Om ni har ett bra resultat på er enhet, slå er inte till ro med det! Det kanske finns möjlighet till förbättringar? Finns det faktorer som riskerar att påverka detta resultat negativt? Om ni har ett svagt resultat på enheten, försök inte åtgärda allt på en gång! Identifiera istället vad som är särskilt viktigt att ta tag i. Det kanske finns något som ni kan åtgärda relativt snabbt och enkelt samtidigt som ni parallellt tar tag i något som tar längre tid? Titta efter styrkor och svagheter i resultaten. Glöm inte styrkorna! Leta efter mönster. Finns det resultat som verkar motsägelsefulla? Dra inte för långtgående slutsatser förrän ni diskuterat resultaten tillsammans. Frågor som är nära individen, dvs. där man bedömer sig själv får ofta höga värden. Tänk på hur ni uttrycker er då ni pratar om resultaten. Säg t.ex. inte att vi har dåliga resultat utan säg istället att de är låga. Lyft fram det som är bra. Även om en enhet har väldigt låga resultat finns det så gott som alltid någon eller ett par frågor som ligger runt medel eller strax under. Lyft fram dessa som positiva resultat. Försök vara öppen. Det är naturligt att vilja hitta bortförklaringar till låga resultat. Bättre är att vara tydlig med att det är lågt och att något måste göras för att komma tillrätta med situationen. Tydliggör också att alla har ett ansvar både för resultaten och för att förbättra dessa. I slutet av resultatredovisningen i denna rapport finns ett stödmaterial som ni kan använda när ni arbetar med resultatet. Om du som chef tycker att det är svårt att analysera resultaten eller behöver stöd för det vidare arbetet i gruppen, kontakta din personalavdelning/hr. Resultatredovisning AMI och delindex för Motivation, Ledarskap och Styrning redovisas för enheten med referensvärdet för förvaltningen/bolaget. AMI-frågorna besvaras på en femgradig svarsskala. Enkätens övriga frågor besvaras på en tiogradig svarsskala (undantaget vissa tilläggsfrågor). Resultaten för frågorna redovisas dels som medelvärden, dels som diagram med svarens spridning i form av andel som svarat lågt (1-4), mellan (5-7) respektive högt (8-10) på den tiogradiga svarsskalan. Om antalet svarande understiger tio redovisas ingen stapel utan enbart medelvärdet. -4-

5 Mina utgångspunkter För att få engagemang och ansvarstagande i en organisation krävs det att vissa förutsättningar finns på plats, dvs. en bra utgångspunkt för medarbetaren. Medarbetarna måste förstå vart man är på väg och ha förutsättningar att göra ett bra arbete. Det gäller t.ex. att ha tillgång till information, en bra arbetssituation samt att ha möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. % Mv enheten Mv egen förv/bolag Ingen åsikt 1. Jag känner väl till stadens Vision Ett Stockholm i världsklass % 2. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till ett Stockholm i världsklass % 3. Vi har tydliga mål på min arbetsplats % 4. På min arbetsplats prövar vi nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. 5. Jag har, inom ramen för uppdraget, möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete. 6. Jag skaffar mig den information jag behöver för mitt arbete % % % 7. Jag har en bra arbetssituation % 8. Jag känner att jag kan göra ett gott arbete % låg 1-4 mellan 5-7 hög

6 Medarbetarskap Medarbetare i Stockholm stad ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta ansvar för sin egen utveckling. % Mv enheten Mv egen förv/bolag Ingen åsikt 9. Jag är intresserad av att ta ett större ansvar i arbetet på min arbetsplats % 10. Mina arbetskamrater tar ett stort ansvar i arbetet på vår arbetsplats % 11. Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhets utveckling % 12. I vår arbetsgrupp ställer vi upp för varandra när det behövs i jobbet. 13. I vår arbetsgrupp är det möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt. 14. Jag känner mig respekterad av mina kollegor på min arbetsplats % % % 15. På min arbetsplats kan alla säga vad de tycker % 16. Jag kan vända mig till mina kollegor när jag behöver stöd i arbetet % 17. Jag tar initiativ och vänder mig till min chef om jag behöver stöd % 18. På min arbetsplats behandlas alla med respekt % 19. Jag förbereder mig innan jag har medarbetarsamtal med min chef % 20. På vår arbetsplats är vi aktiva och engagerade på våra möten % 21. De möten vi har på vår arbetsplats är effektiva % 22. Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra % låg 1-4 mellan 5-7 hög

7 Ledarskap Ledarskap innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Det ledarskap som utövas i staden ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. 23. Min chef och jag för en dialog om mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra. % Mv enheten Mv egen förv/bolag Ingen åsikt % 24. Jag kan få tag i min chef om jag behöver det % 25. Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter, när jag behöver det % 26. Min chef följer upp att det vi bestämt i arbetsgruppen blir gjort % 27. Min chef ställer tydliga krav på mig % 28. Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett bra arbete % 29. Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal % 30. Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats % 31. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 32. När min chef pratar om Vision 2030 förstår jag hur jag kan bidra till ett Stockholm i världsklass % % 33. Min chef bemöter mig med respekt % 34. Min chef skapar delaktighet på möten % 35. Min chef är en bra förebild för vår verksamhet % låg 1-4 mellan 5-7 hög

8 Verksamhetsutveckling Om rätt utgångspunkter finns, medarbetarskapet är aktivt och ledarskapet tydligt finns förutsättningar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Verksamhetsutveckling är ett fortlöpande arbete som förutsätter att idéer tas tillvara och att vi samarbetar för att lyckas med vårt uppdrag. % Mv enheten Mv egen förv/bolag Ingen åsikt 36. I vår arbetsgrupp arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna för vårt arbete % 37. På vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar % 38. Vi lär av varandra på vår arbetsplats % 39. På vår arbetsplats följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten % 40. Vi genomför det vi beslutat om på arbetsplatsen % 41. Vi samarbetar med andra för att lyckas med våra uppdrag % 42. På vår arbetsplats utbyter vi erfarenheter med andra utanför arbetsplatsen för att utveckla verksamheten. 43. När vi behöver samarbeta med andra enheter/avdelningar/aktörer fungerar det tillfredsställande. 44. Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt arbete % % % 45. Jag tar egna initiativ till att utveckla min kompetens utifrån verksamhetens behov % låg 1-4 mellan 5-7 hög

9 Aktivt Medskapandeindex Medarbetarnas motivation och de förutsättningar som leder till engagemang är viktiga för att skapa såväl attraktiva arbetsplatser som tjänster av hög kvalitet för stockholmarna. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning och ingår i en nationell mätning med möjlighet till jämförelser med andra kommuner. % Mv enheten Mv egen förv/bolag 46. Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min chef visar förtroende för mig som medarbetare Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Jag är insatt i min arbetsplats mål/åtaganden Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete låg 1-2 mellan 3 hög

10 Huvudresultat aktivt medskapandeindex (AMI) Aktivt medskapandeindex AMI 83 (78) Motivationsindex Ledarskapsindex Styrningssindex 82 (81) 84 (75) 81 (79) Inom parentes i figuren redovisas motsvarande index för förvaltningen/bolaget. AMI Aktivt medskapandeindex består av tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Mer information om AMI finns på intranätet under I min yrkesroll-stödfunktioner-personal-medarbetarenkätfrågor och svar. -10-

11 Översiktsdiagram med andel som svarat lågt (1-4) respektive högt (8-10). % MINA UTGÅNGSPUNKTER Jag känner väl till stadens Vision Ett Stockholm i världsklass. 2. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till ett Stockholm i världsklass. 3. Vi har tydliga mål på min arbetsplats. 4. På min arbetsplats prövar vi nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. 5. Jag har, inom ramen för uppdraget, möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete. 6. Jag skaffar mig den information jag behöver för mitt arbete. 7. Jag har en bra arbetssituation. 8. Jag känner att jag kan göra ett gott arbete. MEDARBETARSKAP Jag är intresserad av att ta ett större ansvar i arbetet på min arbetsplats. 10. Mina arbetskamrater tar ett stort ansvar i arbetet på vår arbetsplats. 11. Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhets utveckling. 12. I vår arbetsgrupp ställer vi upp för varandra när det behövs i jobbet. 13. I vår arbetsgrupp är det möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt. 14. Jag känner mig respekterad av mina kollegor på min arbetsplats. 15. På min arbetsplats kan alla säga vad de tycker. 16. Jag kan vända mig till mina kollegor när jag behöver stöd i arbetet. 17. Jag tar initiativ och vänder mig till min chef om jag behöver stöd. 18. På min arbetsplats behandlas alla med respekt. 19. Jag förbereder mig innan jag har medarbetarsamtal med min chef. 20. På vår arbetsplats är vi aktiva och engagerade på våra möten. 21. De möten vi har på vår arbetsplats är effektiva. 22. Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra. LEDARSKAP 23. Min chef och jag för en dialog om mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra. 24. Jag kan få tag i min chef om jag behöver det. 25. Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter, när jag behöver det. 26. Min chef följer upp att det vi bestämt i arbetsgruppen blir gjort. 27. Min chef ställer tydliga krav på mig. 28. Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett bra arbete. 29. Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal. 30. Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats. 31. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har. 32. När min chef pratar om Vision 2030 förstår jag hur jag kan bidra till ett Stockholm i världsklass. 33. Min chef bemöter mig med respekt. 34. Min chef skapar delaktighet på möten. 35. Min chef är en bra förebild för vår verksamhet. VERKSAMHETSUTVECKLING I vår arbetsgrupp arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna för vårt arbete. 37. På vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar. 38. Vi lär av varandra på vår arbetsplats. 39. På vår arbetsplats följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten. 40. Vi genomför det vi beslutat om på arbetsplatsen. 41. Vi samarbetar med andra för att lyckas med våra uppdrag. 42. På vår arbetsplats utbyter vi erfarenheter med andra utanför arbetsplatsen för att utveckla verksamheten. 43. När vi behöver samarbeta med andra enheter/avdelningar/aktörer fungerar det tillfredsställande. 44. Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt arbete. 45. Jag tar egna initiativ till att utveckla min kompetens utifrån verksamhetens behov. låg 1-4 hög

12 Resultat övriga frågor 55. Jag har haft medarbetarsamtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna. % Ja 64 Nej 13 Nyanställd och har ej arbetat 12 månader Jag har haft samtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna där vi diskuterade min lön (vid medarbetarsamtalet eller vid annat tillfälle). % Ja 35 Nej 50 Nyanställd och har ej arbetat 12 månader Jag vet vilka lönekriterierna är på min arbetsplats. % Ja 75 Nej

13 58. Känner du till att Stockholm marknadsför sig som Skandinaviens huvudstad (Stockholm - The Capital of Scandinavia)? % Ja 65 Nej På min arbetsplats har vi diskuterat resultaten från förra medarbetarenkäten. Om ja hur (fler sätt möjliga) % Vi har diskuterat resultat och åtgärder för att utveckla verksamheten 66 Vi har tagit fram en handlingsplan 13 Annat sätt 8 Nej, har ej diskuterat resultaten Förekommer diskriminering eller kränkande särbehandling på din arbetsplats? % Ja 10 Nej 56 Vet ej

14 Tilläggsfrågor för Utbildningsförvaltningen % Medel värde Ingen åsikt På min arbetsplats bedrivs ett aktivt hälsoarbete % Jag utnyttjar möjligheter till friskvård som bedrivs % På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar. På arbetsplatsträffarna (APT) förs diskussioner som gör att jag känner mig delaktig låg 1-4 mellan 5-7 hög % 8.2 3% -14-

15 Tilläggsfrågor för Utbildningsförvaltningen Har ditt arbete förändrats det senaste året i följande avseenden, i så fall på vilket sätt? (%) Ingen åsikt Arbetsmängden % Administrativa arbetsuppgifter % Ökad press från omvärlden % Elevvård % Har kraven på dig i ditt arbete förändrats i något av följande avseenden det senaste året? Från elever/föräldrar % Från förvaltningen % Från massmedia % Från din chef % Från dig själv % Ökat Oförändrad Minskat -15-

16 Arbetsmiljö % Medel värde Ingen åsikt Mitt arbete är omväxlande och stimulerande % Jag kan koppla av från arbetet på fritiden % Mitt arbete är psykiskt påfrestande % Mitt arbete är fysiskt påfrestande % Jag har blivit utsatt för våld eller hot på arbetsplatsen % låg 1-4 mellan 5-7 hög

17 Tilläggsfrågor för Utbildningsförvaltningen 5. I det APT jag tillhör är antalet deltagare? % För få 0 Lagom 83 För många Förekommer vuxenmobbning på din arbetsplats? % Ja 5 Nej 53 Vet ej

18 Lärare % Medel värde Ingen åsikt Jag använder ofta kunskap från forskning om undervisning och lärande i planering och analys av min undervisning. Skolledningen vill att min undervisning är relaterad till forskning om undervisning och lärande låg 1-4 mellan 5-7 hög % % -18-

19 Från information till insikt och handling Här följer ett förslag till arbetsprocess för en dialog om enkätens resultat och för att ta fram en handlingsplan. Arbetsprocess För genomgång av resultat, diskussion samt att arbeta fram konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden behöver gruppen avsätta tid. Uppföljningen sker sedan regelbundet, t.ex. på APT. Involvera alla medarbetare så långt det är möjligt. Det är ett utmärkt tillfälle till dialog och delaktighet. Är arbetsgruppen stor kan man varva arbete i mindre grupper med arbete i helgrupp. Oavsett om gruppen är stor eller liten är ett tips att avsätta lite tid för individuell reflektion kring resultatet innan man börjar diskussionen och beslutar om vilka förbättringsområden man skall fokusera under mötet. Gruppen leds av en samtalsledare. Det är ofta chefen men kan även vara en annan person. Denne ser till att alla kommer till tals och ser till att dokumentation görs och att en handlingsplan tas fram. Denna dokumentation ska vara tillgänglig för alla medarbetare. Glöm inte att besluta hur ni följer upp de aktiviteter ni har enats om! -Bilaga 1:1-

20 Nulägesanalys Gå igenom resultatet tillsammans och diskutera översiktligt vad olika resultat kan stå för! Är det något som överraskar er? Vilka är era främsta styrkor? Vilka är era förbättringsområden? Skiljer ni er från förvaltningen/bolaget? Hur har ni tänkt när ni svarat? Tips: Anteckna på papper eller blädderblock så att ni kan ha dessa synliga under resten av mötet. Lista utvecklingsområden på ett separat papper. Prioritera några förbättringsområden Vilka av förbättringsområdena på listan har ni möjlighet att själva påverka? Prioritera ca 3 stycken. Tips: Låt var och en fundera själv en liten stund. Låt sedan alla gå fram och markera de två områden som de tycker är allra viktigast att fokusera. Troligtvis kommer samtalsledaren behöva påminna om att det skall vara områden man själv kan påverka. De tre områden som får flest markeringar blir dagens prioriterade områden. Prioriterat område 1. Prioriterat område 2. Prioriterat område 3. Önskat läge och åtgärder Diskutera igenom ett prioriterat förbättringsområde i taget och lyft fram vilka problemen är. Var konkret! Hur gör ni idag? Vad i detta är det som ställer till problem? Vad får det för effekter i det dagliga arbetet, för verksamheten och medborgarna? Hur skulle ni vilja att det fungerade? Vad krävs för förändringar i ert sätt att arbeta och agera? Formulera konkreta åtgärdsförslag som ni kan genomföra, stora som små. Små åtgärder är inte att förakta! Bestäm när aktiviteten skall vara klar och vem som är ansvarig. På nästa sida finns en mall som ni kan använda. Tips: Ibland kan en åtgärd vara en process som sätts igång eller en allmän beteendeförändring. Då kan det vara svårt att sätta ett exakt slutdatum. Istället kan man sätta en tidpunkt när man skall ha en första avstämning av hur processen fortlöper eller om man upplever att det skett en beteendeförändring. Planera in regelbunden uppföljning Uppföljning brukar vara en utmaning och det första som tappas bort när det är mycket att göra. Därför är det viktigt att planera in hur och när detta skall göras. Man kan t.ex. ha en stående punkt på agendan för arbetsplatsträffarna. -Bilaga 1:2-

21 Handlingsplan för enhet: Prioriterat område Åtgärd Ansvarig Klart Uppföljning När? Hur? -Bilaga 1:3-

22

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA Välkomna! Agendan idag, 9 juni Inledning och återkoppling Uppföljning av arbete med medarbetarskap hur och varför? Fika Hur mäta arbetet med medarbetarskap? Uppföljning

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Policy för förtroendevalda Policy för ledare Värdegrund för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2006-03-27 43 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 1 Grundläggande värderingar

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Introduktion. Vinnande medarbetarskap

Introduktion. Vinnande medarbetarskap Introduktion Vinnande medarbetarskap Helgesson Coaching&Consulting 2015 Vinnande medarbetarskap. introduktion sid 1 Inledning Vi är alla del av större sammanhang. På arbetsplatsen skall vi gemensamt med

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02.

Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02. Arbetsmiljökompassen Demoorganisation Enkätperiod: 2010-09-01 -- 2010-09-30 Analys: JG Kvalitetskontroll: MFM Vi har här nöjet att visa en demorapport av Arbetsmiljökompassen för att ge en bild av hur

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00 Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00 Uppgiften är att utvärdera metoden Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap med hjälp av en s.k. SWOT-analys. Forma grupper om fyra

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Socialförvaltningen Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Bakgrund Förvaltningsledningen har sett låga och försämrade värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren på en del frågeområden och

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Resultat av medarbetarundersökning 2015

Resultat av medarbetarundersökning 2015 Sida 1 (7) Handläggare Carin Björnvall Telefon: 508 301 13 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-02-03 Resultat av medarbetarundersökning 2015 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden godkänner redovisningen. Mats

Läs mer

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne.

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS lyft teknikämnet i skolan Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Cecilia Zachrisson, tekniklärare Gröndalskolan, Nynäshamns kommun: En F-9 skola Jag är ensam tekniklärare

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät!

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät! Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät Välkommen till 2009 års ledarenkät! Ledarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer