Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012"

Transkript

1 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S13OKT12 och S14OKT12. Ansvarig för undersökningen åt Ängelholms kommun är Birgitta Hultåker och Oscar Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post skop@skop.se

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Medarbetar-index 5 Lojalitet mot Ängelholms kommun 11 Mål och uppföljning 19 Arbetstillfredsställelse 24 Kompetens 26 Ledarskap 27 Samverkan och delaktighet 31 Arbetsplatsträffar 35 Sysselsättningsgrad 37 Jämställdhet, mångfald 39 Arbetsmiljö 44 Sammanhållning 47 Omorganisation 49 Hälsa 50 Medarbetarundersökningen Chefsfrågor 55 Faktorer som ingår i en analys av Nöjd Medarbetar-index 57 Prioriteringsmatris 64 Tabellbilaga 66 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har medarbetare besvarat frågor om arbetsklimatet hos Ängelholm kommun. SKOP har beräknat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För alla Ängelholm kommuns medarbetare är NMI i genomsnitt 76. Det är något högre än genomsnittet för alla Sveriges kommun- och landstingsanställda (75). Totalt fick medarbetarna ange om de instämmer i eller tar avstånd från 49 påståenden om arbetsklimatet i Ängelholm. Cheferna fick dessutom ta ställning till ytterligare fem påståenden om chefsrollen. En prioriteringsmatris visar vilka faktorer som det är viktigast att förbättra för att Ängelholms kommun skall få nöjdare medarbetare. Samverkan och delaktighet, - Min erfarenhet och kompetens tas tillvara på ett sätt - Mina tankar, intressen och idéer om arbetet tas tillvara på ett sätt - Jag kan själv påverka hur mitt arbete skall utföras - Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsgrupp - Jag har tillräckligt med befogenheter i förhållande till det ansvar jag har - Jag är tillräckligt informerad om det som rör min arbetsplats - Jag är tillräckligt informerad om vad som händer inom min förvaltning - Jag brukar lätt hitta den information jag behöver för mitt arbete och Ledarskap - Jag har förtroende för min närmaste chef - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs - Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser - Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete - Min närmaste chef tar tillvara mina resurser - Min närmaste chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare - Jag kan ta upp och diskutera problem och konflikter med min närmaste chef samt Omorganisationer - Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Tre i stort sett identiska frågeformulär utarbetades av SKOP i samarbete med tre kommuner, Ängelholm, Bjuv och Örkelljunga. Alla frågor har fasta svarsalternativ. Datainsamlingsmetod Huvuddelen av medarbetarna fick ett frågeformulär via Internet. Men en mindre grupp fick samma frågor via post till sin hemadress. Datainsamlingsperiod Frågeformulären distribuerades i september Datainsamlingen avslutades i oktober samma år. Svarsfrekvens och bortfall Totalt ingick medarbetare i undersökningen. Av dem har totalt personer besvarat undersökningens frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 74 procent. Resultatredovisning I denna rapport redovisas svaren för Ängelholms kommun med jämförelser med svaren som summerats för Ängelholm, Bjuv och Örkelljunga kommuner. I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisatorisk enhet i de tre kommunerna har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av de tre kommunernas samtliga medarbetare. 4

5 Nöjd Medarbetar-index NMI SKOP har för Ängelholms kommun utvecklat ett Nöjd Medarbetar-index (NMI) som bygger på svaren från fyra frågor. Nöjd Medarbetar-index varierar mellan 0 och 100, där 0 är mest missnöjd och 100 mest nöjd. Målet är att få så högt Nöjd Medarbetar-index som möjligt. NMI är 76 bland alla Ängelholms medarbetare Det genomsnittliga Nöjd Medarbetar-index är 76 bland alla Ängelholms anställda medarbetare, det är oförändrat sedan undersökningen år 2010; Tabell 78. Det är en enhet mindre än genomsnittet för de sammanvägda kommunerna Ängelholm, Bjuv och Örkelljunga. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Medarbetare i Ängelholm Medarbetare i Ängelholm Alla medarbetare i Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga 2010 Alla medarbetare i Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga Medel NMI De kvinnliga medarbetarna (77) är i Ängelholm i genomsnitt något mer nöjda än de manliga (72). Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den nöjdaste åldersgruppen är medarbetare över 60 år (genomsnitt=78). Minst nöjda är medarbetare i åldersgruppen 30 år eller yngre (genomsnitt=74). Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan de olika åldersgrupperna. 5

6 Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan chefer (genomsnitt=78) och övriga medarbetare i Ängelholm (genomsnitt=76). Nöjd Medarbetar-index (NMI) Ängelholms kommun Alla medarbetare Kvinnor Män 30 år eller yngre år år år 61 år eller äldre Chef Ej chef Medel NMI Delbetyg Nöjd Medarbetar-index bygger på fyra delfrågor mellan 0 och 100 som vägs samman till Nöjd Medarbetar-index (NMI): - Övergripande betyg: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta arbetet: Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? - Jämförelse med möjliga arbeten: Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Det övergripande genomsnittsbetyget på det nuvarande arbetet är i genomsnitt 82 bland Ängelholms kommuns samtliga anställda; Tabell 79. Bland samtliga anställda är genomsnittsbetyget 80 för hur väl det nuvarande arbetet motsvarar förväntningarna; Tabell 80. De lägsta genomsnittsbetyget bland alla anställda 2012 får jämförelsen med andra arbeten som intervjupersonerna kan få (70) och jämförelsen med det helt perfekta arbetet (72); Tabell

7 Det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år Rangordningen mellan de fyra delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd Medarbetar-index. Nöjd Medarbetar-index (NMI) och delfrågor Ängelholms kommun Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Medarbetar-index (NMI) Om du tänker på Ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant (perfekt) arbete? Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Medelbetyg Medarbetare i Ängelholm Alla medarbetare i Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga Målsättningar för Nöjd Medarbetar-index SKOP rekommenderar att kommunerna har dubbla mål för Nöjd Medarbetarindex. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för kommunen när de berättar för sin omgivning att de är missnöjda. De som har ett Nöjd Medarbetar-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Medarbetar-index över 56 är nöjda. Ett Nöjd Medarbetar-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 87 procent av Ängelholms medarbetare är nöjda De flesta medarbetare i Ängelholms kommun (87 procent) nöjda och har ett NMI över 55. Tabell 78. 7

8 Två av tre (63 procent) har i år ett högt NMI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. En av tre (33 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NMI över procent missnöjda medarbetare i Ängelholm Drygt var tjugonde person som är anställd av Ängelholms kommun (8 procent) är missnöjd och har ett NMI under 46. Nöjd Medarbetar-index (NMI) Ängelholms kommun % Extremt missnöjd 6-15 missnöjd missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd nöjd nöjd Extremt nöjd Medarbetare i Ängelholm 2010 Medarbetare i Ängelholm 2012 Nöjd Medarbetar-index (NMI) % Extremt missnöjd 6-15 missnöjd missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd nöjd nöjd Extremt nöjd Medarbetare i Ängelholm Alla medarbetare i Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga 8

9 Nöjd Medarbetar-index (NMI) i förvaltningarna I Tabell 78 redovisas Nöjd Medarbetar-index för de olika förvaltningarna. Nöjd Medarbetar-index är i genomsnitt högst inom kommunledningskontoret (78), Tekniska kontoret (76), Socialförvaltningen (76), Barn- och utbildningsförvaltningen (76), Räddningstjänsten (74) samt förvaltningen för Kultur och fritid (72). Det genomsnittliga NMI är lägst inom Stadsarkitektskontoret (59). Nöjd Medarbetar-index (NMI) inom Ängelholms kommuns förvaltningar Samtliga anställd i Ängelholms kommun Barn- o utbildningsförv Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Medel NMI År 2010 År

10 Nöjd Medarbetar-index Jämförelse mellan Ängelholms kommun och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Alla anställda i Ängelholms kommun 76 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 75 Alla anställda utanför storstadsområdena 75 Alla Sveriges anställda Medel NMI 10

11 Lojalitet mot Ängelholms kommun Lojaliteten har mätts med två delfrågor: - Byte av arbetsgivare: Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja absolut och 100=absolut inte - Rekommendera: Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Byte av arbetsgivare Lojaliteten mätt som benägenhet att inte byta arbetsgivare från Ängelholms kommun är nu i genomsnitt 70, vilket är obetydligt lägre än de sammanvägda svaren för Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga (genomsnitt=71); Tabell 84. Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Medarbetare i Ängelholm Alla medarbetare i Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga Medelbetyg År 2010 År 2012 Kvinnor (genomsnitt=71) visar större lojalitet mot sin arbetsgivare än män (genomsnitt=66) när det gäller att inte byta arbetsgivare. Den typen av lojalitet är i genomsnitt högre bland de äldre medarbetarna än bland de yngre. Den är högst i åldersgruppen över 60 år (genomsnitt=80). Den är lägst bland medarbetare i åldersgruppen 30 år eller yngre (genomsnitt=57). 11

12 Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan chefer (genomsnitt=71) och övriga medarbetare i Ängelholm (genomsnitt=70). Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Jämförelse mellan Ängelholm kommun och ett riksgenomsnitt Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla anställda i Ängelholms kommun 70 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 79 Alla anställda utanför storstadsområdena Alla Sveriges anställda Medelbetyg 12

13 Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla medarbetare Kvinnor Män år eller yngre år år år år eller äldre 80 Chef Ej chef Medelbetyg Lojaliteten att stanna hos arbetsgivaren är högst inom Kommunledningskontor (genomsnitt=73) samt Barn- och utbildningsförvaltningen (genomsnitt=73). Den är i genomsnitt lägst inom Stadsarkitektkontoret (genomsnitt=49). 13

14 Vad tror Du? Har Du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte Alla medarbetare Barn- o utbildningsförv Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Medelbetyg År 2010 År

15 Vilja att rekommendera arbetsplatsen till andra Lojaliteten mätt som vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra är i genomsnitt 7, vilket är något lägre än de sammanvägda svaren för Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga (genomsnitt=78); Tabell 83. Det är vanligt att viljan att rekommendera får högre betyg än benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. Den senare styrs av karriärplaner och av sociala faktorer som inte är knutna till själva arbetsplatsen, t.ex. familjesituationen. Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Medarbetare i Ängelholm Alla medarbetare i Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga Medelbetyg År 2010 År 2012 Kvinnor (genomsnitt=79) visar större lojalitet mot sin arbetsgivare än män (genomsnitt=72) när det gäller att rekommendera sin arbetsplats till andra. Den är högre bland äldre än bland yngre medarbetare. Lojaliteten att vilja rekommendera är högst i åldersgruppen över 60 år (genomsnitt=79) och lägst bland medarbetare i åldersgruppen 30 år eller yngre (genomsnitt=74). Viljan att rekommendera sin egen arbetsplats är högre bland chefer (genomsnitt=84) än bland övriga medarbetare i Ängelholm (genomsnitt=77), vilket bör vara fallet eftersom cheferna har ett stort ansvar för hur arbetsplatsen utformas. 15

16 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats - Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla medarbetare Kvinnor Män 30 år eller yngre år år år 61 år eller äldre Chef 84 Ej chef Medelbetyg Lojaliteten att rekommendera sin arbetsplats är högst inom Kommunledningskontor (genomsnitt=80) samt Barn- och utbildningsförvaltningen (genomsnitt=79). Den är i genomsnitt lägst inom Stadsarkitektkontoret (59) och Miljökontoret (69). 16

17 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla anställda i Ängelholms kommun 77 Alla Sveriges kommun- & landstingsanställda 81 Alla anställda utanför storstadsområdena 80 Alla Sveriges anställda Medelbetyg 17

18 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Alla medarbetare Barn- o utbildningsförv Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Medelbetyg År 2010 År

19 Mål & uppföljning Medarbetarna fick ta ställning till sex påståenden om Mål och uppföljning; Tabell De kunde välja mellan att påståendena stämmer mycket, ganska, varken eller, ganska eller mycket. Det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år Medarbetarna i Ängelholm anser att de har god kännedom om vad som förväntas av dem i arbetet. Av dem som har besvarat frågorna anser nästan alla (93 procent) medarbetare att påståendet Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete stämmer mycket eller ganska ; Tabell 4. Mål & Uppföljning 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Jag känner till målen för min arbetsplats Målen för mitt arbete är tydliga Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt Jag känner till vad kommunens värdegrund betyder för min arbetsplats Jag känner till innehållet i kommunens personalpolicy Jag känner till lönekriterierna på min arbetsplats Medarbetarsamtalen med min närmaste chef är meningsfulla för mig % Stämmer mycket Stämmer ganska 19

20 Andra styrkefaktorer är att det enligt de flesta medarbetarna stämmer mycket eller ganska att - Jag känner till målen för min arbetsplats (88 procent); Tabell 2 - Målen för mitt arbete är tydliga (87 procent); Tabell 3 - Jag är insatt i min arbetsplats mål (87 procent); Tabell 5 En stor majoritet tycker också att det stämmer mycket eller ganska att - Jag känner till vad kommunens värdegrund betyder för min arbetsplats (75 procent); Tabell 7 - Medarbetarsamtalen med min närmaste chef är meningsfulla för mig (65 procent); Tabell 10 - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt (62 procent); Tabell 6 En svaghet är att det bara är varannan som tycker att det stämmer mycket eller ganska att - Jag känner till kommunens personalpolicy (56 procent); Tabell 8 - Jag känner till lönekriterierna på min arbetsplats (49 procent); Tabell 9 Det är bara små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. 20

21 Mål & Uppföljning Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Jag känner till målen för min arbetsplats Målen för mitt arbete är tydliga Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,4 4,5 Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,2 4,3 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett sätt Jag känner till vad kommunens värdegrund betyder för min arbetsplats 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 Jag känner till innehållet i kommunens personalpolicy Jag känner till lönekriterierna på min arbetsplats Medarbetarsamtalen med min närmaste chef är meningsfulla för mig 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

22 81 procent har haft medarbetarsamtal SKOP frågade, Har du haft medarbetarsamtal med din närmaste chef under de senaste 12 månaderna? De flesta i Ängelholm (81 procent) har haft medarbetarsamtal det senaste året, det är en ökning med sex procentenheter sedan medarbetarundersökningen år 2010; Tabell 11. Det är samma andel som genomsnittet för de tre kommunerna (81 procent). Den andel som haft medarbetarsamtal är störst inom Barn- och utbildningsförvaltningen (91 procent), Kultur och Fritid (87 procent), Kommunledningskontoret (86 procent) och Räddningstjänst (81 procent). Andelen är lägst inom Socialförvaltningen (71 procent). Andel av medarbetarna i Ängelholm som haft medarbetarsamtal med sin chef de senaste 12 månaderna Samtliga medarbetare Barn- o utbildningsförv Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Chef Ej chef %

23 58 procent har haft lönedialog SKOP frågade, Har du haft dialog om din lön med din närmaste chef under de senaste 12 månaderna? Drygt hälften av Ängelholms medarbetare (58 procent) har haft en lönedialog under det senaste året, det är en ökning med femton procentenheter sedan medarbetarundersökningen år 2010; Tabell 12. Det är en något lägre andel än genomsnittet för de tre kommunerna (59 procent). Den andel som haft lönedialog är störst inom Stadsarkitektkontoret (100 procent), Miljökontoret (82 procent) samt Kultur och Fritid (73 procent). Andelen är lägst inom Räddningstjänst (57 procent) samt Socialförvaltning (57 procent). Det är större andel av cheferna (73 procent) än av övriga medarbetare (57 procent) som har haft en lönedialog med sin chef det senaste året. Andel av medarbetarna i Ängelholm som haft dialog om sin lön med chefen de senaste 12 månaderna Samtliga medarbetare Barn- o utbildningsförv Kommunledningskontor Kultur och fritid Miljökontor Räddningstjänst Socialförvaltning Stadsarkitektskontor Tekniska kontoret Chef Ej chef %

24 Arbetstillfredsställelse Medarbetarna tog ställning till fyra påståenden om Arbetstillfredsställelse; Tabellerna Det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år Nästan alla medarbetare i Ängelholm (94 procent) anser att det stämmer mycket eller ganska att Mitt arbete känns meningsfullt ; Tabell 15. Enligt nästan lika många stämmer det mycket eller ganska att - Jag har för det mesta ett stimulerande arbete (90 procent); Tabell 16 - Jag har ett omväxlande arbete (90 procent); Tabell 14 Det är färre som ger positiva instämmanden till utvecklingsmöjligheterna, det vill säga anser att det stämmer mycket eller ganska att - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (76 procent); Tabell 18 - Jag har goda möjligheter att utvecklas i mitt arbete (68 procent); Tabell 17 Arbetstillfredsställelse 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Jag har ett omväxlande arbete Mitt arbete känns meningsfullt Jag har för det mesta ett stimulerande arbete Jag har goda möjligheter att utvecklas i mitt arbete Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete % Stämmer mycket Stämmer ganska 24

25 Det är mycket små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Arbetstillfredsställelse Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Jag har ett omväxlande arbete Mitt arbete känns meningsfullt Jag har för det mesta ett stimulerande arbete 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 Jag har goda möjligheter att utvecklas i mitt arbete 3,7 3,7 3,8 3,8 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

26 Kompetens Medarbetarna besvarade påståendet, Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter. Nästan alla medarbetare i Ängelholm (97 procent) anser att det stämmer mycket eller ganska att de har tillräcklig kompetens; Tabell 19. Det är nästan ingen skillnad mellan de tre sammanvägda kommunerna. Kompetens Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga % Stämmer mycket Stämmer ganska 26

27 Ledarskap Nio påståenden handlade om Ledarskap, dvs. om relationen till närmaste chef; Tabellerna För alla påståendena om relationen till närmaste chef är det en majoritet av medarbetarna i Ängelholm som anser att de stämmer mycket eller ganska. Det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år Störst andel som anser att det stämmer mycket eller ganska har påståendet - Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete; Tabell 23 Nästan lika många medarbetare instämmer i påståendet - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare (79 procent); Tabell 28. Förtroendet är ömsesidigt eftersom nästan lika många (77 procent) anser att det stämmer mycket eller ganska att - Jag har förtroende för min närmaste chef; Tabell 21. Många medarbetare instämmer också i - Jag kan ta upp och diskutera problem och konflikter med min närmaste chef (76 procent); Tabell 29 - Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs (75 procent); Tabell 22 27

28 Ledarskap 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Jag har förtroende för min närmaste chef Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef tar tillvara mina resurser Min närmaste chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Jag kan ta upp och diskutera problem och konflikter med min närmaste chef % Stämmer mycket Stämmer ganska 28

29 Lägst andel som tycker det stämmer mycket eller ganska har påståendena om engagemang, feedback och resursutnyttjande, dvs. att - Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete (58 procent); Tabell 25 - Min närmaste chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet (61 procent); Tabell 27 - Min närmaste chef tar tillvara mina resurser (67 procent); Tabell 26 - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser (67 procent); Tabell 24 Det är mycket små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. 29

30 Ledarskap Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Jag har förtroende för min närmaste chef Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete Min närmaste chef tar tillvara mina resurser Min närmaste chef skapar engagemang och delaktighet i arbetet Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Jag kan ta upp och diskutera problem och konflikter med min närmaste chef 3,9 3, ,1 4,2 4,2 3,8 3,9 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 4,1 4,2 4,1 4,2 4 4,1 Ängelholm ,5 1 1,5 2 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga ,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

31 Samverkan & delaktighet Åtta påståenden om Samverkan och delaktighet redovisas i Tabellerna För frågorna kring samverkan och delaktighet har det inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Högst grad av instämmande får de påståenden som handlar om att styra och ha kontroll över det egna arbetet. De flesta medarbetarna i Ängelholm anser att det stämmer mycket eller ganska att - Jag har tillräckligt med befogenheter i förhållande till det ansvar jag har (85 procent); Tabell 35 - Jag kan själv påverka hur mitt arbete skall utföras (84 procent); Tabell 33 - Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsgrupp (83 procent); Tabell 34 31

32 Samverkan & delaktighet 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Min erfarenhet och kompetens tas tillvara på ett sätt Mina tankar, intressen och idéer om arbetet tas tillvara på ett sätt Jag kan själv påverka hur mitt arbete skall utföras Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsgrupp Jag har tillräckligt med befogenheter i förhållande till det ansvar jag har Jag är tillräckligt informerad om det som rör min arbetsplats Jag är tillräckligt informerad om vad som händer inom min förvaltning Jag brukar lätt hitta den information jag behöver för mitt arbete % Stämmer mycket Stämmer ganska Många av medarbetarna i Ängelholm anser också att deras resurser tas tillvara på ett sätt, dvs. det stämmer mycket eller ganska att - Min erfarenhet och kompetens tas tillvara på ett sätt (77 procent); Tabell 31 Mina tankar, intressen och idéer om arbetet tas tillvara på ett sätt (72 procent); Tabell 32 32

33 Samverkan & delaktighet Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Min erfarenhet och kompetens tas tillvara på ett sätt Mina tankar, intressen och idéer om arbetet tas tillvara på ett sätt Jag kan själv påverka hur mitt arbete skall utföras Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsgrupp Jag har tillräckligt med befogenheter i förhållande till det ansvar jag har Jag är tillräckligt informerad om det som rör min arbetsplats Jag är tillräckligt informerad om vad som händer inom min förvaltning Jag brukar lätt hitta den information jag behöver för mitt arbete 3,3 3,4 3,4 3,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 3,9 3,9 4 3,8 3,8 3,8 3,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 Lägst grad av instämmandet får påståendet om förvaltningen. Färre än varannan medarbetare i Ängelholm anser att det stämmer mycket eller ganska att - Jag är tillräckligt informerad om vad som händer inom min förvaltning (51 procent); Tabell 37 33

34 I övrigt får informationen bättre betyg, - Jag är tillräckligt informerad om det som rör min arbetsplats (79 procent); Tabell 36 - Jag brukar lätt hitta den information jag behöver för mitt arbete (75 procent); Tabell 38 Det är mycket små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. 34

35 Arbetsplatsträffar Tre påståenden som handlade specifikt om arbetsplatsträffar redovisas i Tabell Det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år Många medarbetare anser att de kan påverka vad som tas upp på arbetsplatsträffarna, de anser att det stämmer mycket eller ganska att - Jag kan påverka vad vi tar upp på våra arbetsplatsträffar (77 procent); Tabell 40. Det är dock fortfarande färre som anser det stämma mycket eller ganska att - På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi arbetsmiljöfrågor på ett sätt (52 procent); Tabell 41 - På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi hälsofrågor på ett sätt (44 procent); Tabell 42 Det är mycket små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Arbetsplatsträffar 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Jag kan påverka vad vi tar upp på våra arbetsplatsträffar På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi arbetsmiljöfrågor på ett sätt På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi hälsofrågor på ett sätt % Stämmer mycket Stämmer ganska 35

36 Arbetsplatsträffar Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Jag kan påverka vad vi tar upp på våra arbetsplatsträffar ,1 På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi arbetsmiljöfrågor på ett sätt På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi hälsofrågor på ett sätt 3,4 3,5 3,4 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

37 Syselsättningsgrad SKOP frågade, Är du nöjd med din nuvarande sysselsättningsgrad? Eller vill du arbeta fler timmar eller färre? De flesta medarbetarna i Ängelholm (82 procent) är nöjda med sin sysselsättningsgrad, det är dock en försämring med fem procentenheter sedan medarbetarundersökningen år 2010; Tabell 43. Det är relativt många (12 procent) som skulle vilja arbeta fler timmar. Några (6 procent) skulle vilja arbeta färre timmar. Önskemålen om sysselsättningsgrad är ungefär desamma för de sammanvägda tre kommunerna, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Är du nöjd med din nuvarande sysselsättningsgrad? Eller vill du arbeta fler timmar eller färre? Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga Vill arbeta fler timmar Nöjd med nuvarande sysselsättningsgrad Vill arbeta färre timmar % Hälften (50 procent) av medarbetarna i Ängelholms kommun arbetar idag heltid; Tabell 44. En av fem medarbetare (21 procent) arbetar mellan 76 och 99 procent och nästan lika många (23 procent) arbetar mellan 51 och 75 procent. Drygt hälften (55 procent) vill arbeta heltid; Tabell 45. En av fem (20 procent) skulle vilja arbeta mellan 76 och 99 procent. Det är mycket små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. 37

38 Sysselsättningsgrad Hur många procent av heltid arbetar du för närvarande? < Om du fick välja. Hur många procent skulle du vilja arbeta med motsvarande ökning/minskning av lönen? 1 < % 25 procent eller mindre procent procent procent 100 procent 101 procent eller mer 38

39 Jämställdhet, mångfald Fyra påståenden om Jämställdhet, mångfald och diskriminering redovisas i Tabell Det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år De flesta medarbetare hos Ängelholms kommun (82 procent) tycker att påståendet Jag vet vad jag skall göra och vart jag skall vända mig om jag eller någon annan utsätts för kränkande behandling, trakasseras eller diskrimineras stämmer mycket eller ganska ; Tabell 50. Många (76 procent) tycker också att det stämmer att På min arbetsplats förebygger och förhindrar vi diskriminering ; Tabell 49. Trots detta är det fler som anser att det stämmer mycket/ganska att På min arbetsplats stöder man mammor som behöver vara lediga på grund av barnen (75 procent) än som anser att det stämmer mycket/ganska att På min arbetsplats stöder man pappor som behöver vara lediga på grund av barnen (68 procent); Tabellerna 47 och 48. Jämställdhet, mångfald & diskriminering 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket På min arbetsplats stöder man mammor som behöver vara lediga på grund av barnen På min arbetsplats stöder man pappor som behöver vara lediga på grund av barnen På min arbetsplats förebygger och förhindrar vi diskriminering Jag vet vad jag skall göra och vart jag skall vända mig om jag eller någon annan utsätts för kränkande behandling, trakasseras eller diskrimineras % Stämmer mycket Stämmer ganska 39

40 Det är mycket små skillnader mellan svaren från medarbetarna i Ängelholm och de sammanvägda svaren för de tre kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Jämställdhet, mångfald & diskriminering Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde På min arbetsplats stöder man mammor som behöver vara lediga på grund av barnen På min arbetsplats stöder man pappor som behöver vara lediga på grund av barnen På min arbetsplats förebygger och förhindrar vi diskriminering Jag vet vad jag skall göra och vart jag skall vända mig om jag eller någon annan utsätts för kränkande behandling, trakasseras eller diskrimineras 4,1 4,1 4,1 4, ,1 4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 Personliga erfarenheter - diskrimineringsgrunder SKOP frågade, Har du själv personligen under det senaste året utsatts för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats i arbetet på grund av... Sju diskrimineringsgrunder nämndes och följdes upp med en fråga om annan grund för diskriminering. Flera svar fick anges! Det har inte skett några förändringar sedan medarbetarundersökningen år Enligt medarbetarna i Ängelholm är kön (2 procent) och ålder (2 procent) de vanligaste diskrimineringsgrunderna; Tabell 51. Andra relativt vanliga diskrimineringsgrunder är Könsöverskridande identitet eller uttryck (1 procent), Etnisk tillhörighet (1 procent) och Funktionshinder (1 procent). En av tjugo medarbetare (5 procent) har rapporterat andra diskrimeringsgrunder som redovisas i Tabell

41 Eftersom det i Sverige är officiell nolltolerans mot diskriminering är dessa procenttal alltför höga även om de i Ängelholm inte avviker från det sammanvägda genomsnittet för Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Har du själv personligen under det senaste året utsatts för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats i arbetet på grund av... Flera svar fick anges! Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Annat <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 % Personliga erfarenheter aktörer SKOP frågade, Har du personligen under det senaste året utsatts för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats i arbetet av. Tre diskrimineringsaktörer nämndes och följdes upp med en fråga om annan aktör. Flera svar fick anges! 41

42 Det har skett små förändringar sedan medarbetarundersökningen år Vanligast enligt medarbetarna i Ängelholm är att ha drabbats av handlingar från vårdtagare, brukare, elever eller deras anhöriga (9 procent); Tabell 52. Nästan lika många har drabbats genom arbetskamrater eller medarbetare (7 procent). Andra har drabbats genom handlingar utförda av en person som är chef (4 procent) eller av annan person (1 procent). Svaren från medarbetare hos Ängelholms kommun avviker inte från det sammanvägda genomsnittet för Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Har du själv personligen under det senaste året utsatts för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats i arbetet på grund av... Flera svar fick anges! Arbetskamrater eller medarbetare En person som är chef hos min arbetsgivare Vårdtagare, brukare, elever eller deras anhöriga Annan % Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

43 Anmälan De som personligen under det senaste året har utsatts för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats. Fick frågan, Har du då anmält detta? Om du personligen under det senaste året har utsatts för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats. Har du då anmält detta? Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga % Ja Nej En av fem (23 procent) som drabbats i Ängelholms kommuna har gjort en anmälan; Tabell 53. Genomsnittet för de tre sammanvägda kommunerna är 22 procent. 43

44 Arbetsmiljö Tre påståenden om arbetsmiljön redovisas i Tabellerna De flesta medarbetare i Ängelholm (87 procent) svarar att det stämmer mycket/ganska att Jag brukar använda den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk av arbetet, det är en ökning med tre procentenheter sedan 2010; Tabell 57. Nästan lika många tycker att det stämmer mycket eller ganska att - Jag har tillgång till den utrustning och de resurser som krävs för att göra ett arbete (79 procent); Tabell 56 - Jag brukar välja det arbetssätt som är minst farligt för att på så sätt undvika att bli skadad eller sjuk av arbetet (77 procent); Tabell 55 Det är liten skillnad mellan svaren i Ängelholm och i de tre sammanvägda kommunerna. Arbetsmiljö 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Jag brukar välja det arbetssätt som är minst farligt för att på så sätt undvika att bli skadad eller sjuk av arbetet Jag har tillgång till den utrustning och de resurser som krävs för att göra ett arbete Jag brukar använda den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk av arbetet % Stämmer mycket Stämmer ganska 44

45 Arbetsmiljö Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Jag brukar välja det arbetssätt som är minst farligt för att på så sätt undvika att bli skadad eller sjuk av arbetet Jag har tillgång till den utrustning och de resurser som krävs för att göra ett arbete 3, ,9 3,9 4 4 Jag brukar använda den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk av arbetet 4,2 4,2 4,3 4,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 Utsatt för hot eller våld SKOP frågade, Har du personligen under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i arbetet från.... Tre källor till hot och våld angavs och lämnade öppet för andra spontana svar. Flera svar fick anges! Relativt många av medarbetarna hos Ängelholms kommun (13 procent) har blivit utsatta för våld eller hot från vårdtagare, brukare, elever eller deras anhöriga; Tabell 65. Få medarbetare har angivit andra källor för hot och våld. Det är ungefär samma andel som för de tre sammanvägda kommunerna. Anmälan SKOP frågade, Om du personligen under det senaste året har utsatts för hot eller våld i arbetet, Har du då anmält detta som tillbud eller arbetsskada? En stor majoritet (67 procent) har inte gjort någon anmälan; Tabell 66. Det är samma andel som för de tre sammanvägda kommunerna. 45

46 Har du personligen under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i arbetet från... Flera svar fick anges! Arbetskamrater eller medarbetare En person som är chef hos min arbetsgivare <1 <1 1 1 Vårdtagare, brukare, elever eller deras anhöriga Annan 1 <1 < Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 % Om du personligen under det senaste året har utsatts för hot eller våld i arbetet, Har du då anmält detta som tillbud eller arbetsskada? Ja Nej % Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

47 Sammanhållning Fem påståenden bildar en grupp som handlar om sammanhållning på arbetsplatsen och redovisas i Tabellerna De flesta medarbetare i Ängelholm anser att alla fyra påståendena om sammanhållningen mellan medarbetarna stämmer mycket eller ganska. Inget av dem har en lägre instämmandegrad än 84 procent. Det är mycket liten skillnad mellan svaren i Ängelholm och i de tre sammanvägda kommunerna och det har inte skett några större förändringar sedan medarbetarundersökningen år Sammanhållning 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats Jag tycker oftast att det är roligt att gå till jobbet Jag kan ta upp och diskutera problem och konflikter med mina arbetskamrater Vi har en god gemenskap i min arbetsgrupp Jag ser fram emot att gå till jobbet % Stämmer mycket Stämmer ganska 47

48 Sammanhållning Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats Jag tycker oftast att det är roligt att gå till jobbet Jag kan ta upp och diskutera problem och konflikter med mina arbetskamrater Vi har en god gemenskap i min arbetsgrupp Jag ser fram emot att gå till jobbet 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

49 Omorganisation Ett påstående handlade om omorganisationer och löd, Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. En majoritet av medarbetarna i Ängelholms kommun (62 procent) anser att det stämmer mycket/ganska att de inte hyser oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter, det är en ökning med två procentenheter sedan medarbetarundersökningen år 2010; Tabell 64. Det är ungefär samma andel som för de tre sammanvägda kommunerna. Omorganisation Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga % Stämmer mycket Stämmer ganska 49

50 Hälsa Huvudvärk, magproblem, sömnsvårigheter SKOP frågade, Har du återkommande huvudvärk, magproblem eller sömnsvårigheter, som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete? Flera svar fick anges! En av fem, vilket är en hög andel, inom Ängelholms kommun har återkommande sömnsvårigheter (25 procent), det är en ökning med tre procentenheter sedan medarbetarundersökningen år En av fem har återkommande huvudvärk som de tror har samband med arbetet (21 procent), en ökning med två procentenheter; Tabell 67. En av tio (12 procent) har magproblem. Problembilden ser likadan ut för de tre sammanvägda kommunerna Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga. Har du återkommande huvudvärk, magproblem eller sömnsvårigheter, som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete? Flera svar fick anges! Huvudvärk Magproblem Sömnsvårigheter Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 % Återkommande besvär SKOP frågade, Har du återkommande besvär (smärta, värk, domningar eller obehag), som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete, i... Flera svar fick anges! Förändringarna är små jämfört med medarbetarundersökningen år Bland Ängelholms medarbetare är problem i nacke (31 procent), skuldror (30 procent) och korsrygg (25 procent) vanligast; Tabell

51 Det är också vanligt med besvär i övre ryggen (22 procent) och handlederna/händerna (19 procent). Dessutom är det en av tio som har besvär i knäna (12 procent), fotlederna/fötterna (11 procent), höfterna (10 procent) och armbågarna (7 procent). Det är i huvudsak samma besvärskarta som i de tre sammanvägda kommunerna. Har du återkommande besvär (smärta, värk, domningar eller obehag), som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete, i... Flera svar fick anges! Nacken Skuldrorna Övre ryggen Armbågarna Korsryggen Handlederna eller händerna Höfterna Knäna Fotlederna eller fötterna Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 % Idrott och motion SKOP frågade, Ungefär hur ofta har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat? 51

52 Drygt hälften av medarbetarna i Ängelholms kommun (54 procent) motionerar eller idrottar flera gånger i veckan; Tabell 69. Ytterligare 24 procent gör det en gång i veckan. Totalt är det 78 procent som idrottar eller motionerar en gång i veckan eller oftare. Det är en minskning med elva procentenheter sedan medarbetarundersökningen år Ungefär hur ofta har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat? Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga % Flera gånger per vecka En gång i veckan 52

53 Medarbetarundersökningen 2010 Arbetat med resultatet SKOP frågade, Har ni arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen år 2010 på din arbetsplats? Knappt hälften (44 procent) har arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen år 2010; Tabell 70. Den andel som arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen år 2010 är störst inom Miljökontoret (73 procent), Räddningstjänst (67 procent) samt Kommunledningskontoret (66 procent). Andelen är lägst inom Stadsarkitektkontoret (21 procent) samt Kultur och fritid (23 procent). Andel som har arbetat med medarbetarundersökningen Ängelholm Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga % Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2012 Arbetet har lett till förbättringar 42 procent av medarbetarna som har arbetat med resultatet av undersökningen från 2010 tycker att påståendet Arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen 2010 har lett till förbättringar på min arbetsplats stämmer mycket eller ganska ; Tabell

54 Om arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen 2010, Arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen 2010 har lett till förbättringar på min arbetsplats. Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Ängelholm % Stämmer mycket Stämmer ganska 54

55 Chefsfrågor Fem frågor var speciellt utformade för kommunens chefer och ställdes enbart till dem; Tabellerna Ängelholms kommuns chefer är genomgående positiva till sin chefsroll i kommunen. Nästan alla anser - att medarbetarna respekterar dem som chef (95 procent) stämmer mycket/ganska ; Tabell 75 - känner säkerhet i chefsrollen (93 procent); Tabell 77 De flesta anser också - att de har de befogenheter som de behöver (87 procent); Tabell 73 - att de finns tillgängliga när medarbetarna behöver dem (87 procent); Tabell 74 - att de har stora möjligheter att utvecklas i sin chefsroll (82 procent); Tabell 76 Chefsfrågor 2012 Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Jag har de befogenheter som jag behöver för att utföra mina uppgifter som chef Jag finns tillgänglig för mina medarbetare då de behöver mig Mina medarbetare respekterar mig som chef Jag har stora möjligheter att utvecklas som chef på min arbetsplats Jag känner mig säker i min roll som chef % Stämmer mycket Stämmer ganska 55

56 Chefsfrågor Skala mellan 1=stämmer mycket och 5=stämmer mycket Medelvärde Jag har de befogenheter som jag behöver för att utföra mina uppgifter som chef Jag finns tillgänglig för mina medarbetare då de behöver mig Mina medarbetare respekterar mig som chef Jag har stora möjligheter att utvecklas som chef på min arbetsplats Jag känner mig säker i min roll som chef 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,3 4,3 4,1 4 4,1 4,1 4,5 4,5 4,4 4,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ängelholm 2010 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga 2010 Ängelholm 2012 Bjuv, Ängelholm & Örkelljunga

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd)

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) Page 1 of 1 Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) En undersökning om jämställdhetens förutsättningar inom den kommunala räddningstjänsten Om du har kommentarer runt frågorna så kommer det med jämna

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät!

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät! Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät Välkommen till 2009 års ledarenkät! Ledarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA Välkomna! Agendan idag, 9 juni Inledning och återkoppling Uppföljning av arbete med medarbetarskap hur och varför? Fika Hur mäta arbetet med medarbetarskap? Uppföljning

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Genomfördes 27 april 6 maj av Feelgood Resultatet presenterades först i Arbetsmiljökommittén (AMK), därefter för chefer/ prefekter och medarbetare under oktober

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan Agenda 1 Info www.agenda1info.com MOBBNINGSENKÄT XXX-skolan September år Förord Denna enkätstudie är utförd av Agenda 1 Info HB på uppdrag av skolan. Kostnaden är tillsammans med andra tjänster 1 - kr

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Kollektivavtal och jämställda löner. Kurt Eriksson

Kollektivavtal och jämställda löner. Kurt Eriksson Kollektivavtal och jämställda löner Kurt Eriksson Diskrimineringsförbud Lönesättningsprinciperna ska inte vara diskriminerande Diskriminerande eller andra sakligt omotiverade skillnader i löner och andra

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Likabehandlingsplan Vasalunds IF

Likabehandlingsplan Vasalunds IF Likabehandlingsplan Vasalunds IF Vasalunds IF är en förening vars syfte är att bedriva en individanpassad verksamhet utifrån fotbollens Spela, Lek och Lär som ska ge välutbildade fotbollsspelare och goda

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014. För alla varje dag

Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014. För alla varje dag Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014 För alla varje dag 1. Västra Lunds vision för likabehandlingsarbetet På Västra Lunds förskola ska alla trivas och känna sig trygga. Ingen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer