Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal"

Transkript

1 Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal

2 Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal Hur inför vi den alternativa lönerevisionsmodellen?... 3 Den alternativa lönerevisionsmodellen... 3 Teckna överenskommelse/lokalt kollektivavtal... 3 Om ingen överenskommelse tecknas... 4 Lön Hur gör jag som arbetsgivare i praktiken?... 4 Lokal överenskommelse/lokalt kollektivavtal tecknas med Kommunal: Lönestruktur: Övergripande mål med lönesättningen Lönekartläggning Lönepolicy Principer för lönesättning Lönekriterier: Löneprocess: Ny lön utbetalas... 7 Genomförande:... 7 Utvärdering Tips: Exempel avtal: Övergripande mål för lönebildning Principer för lönesättning Dialogen chef- medarbetare Löneprocessen Lönerevision Lägsta löner Förhandlingsordning Tillämpningsanvisningar/tekniska anvisningar Avtal Lönekriterier Processen Kriterier... 11

3 1 Hur inför vi den alternativa lönerevisionsmodellen? Den alternativa lönerevisionsmodellen Den alternativa lönerevisionsmodellen finns i de avtal som SLA slutit med Kommunal och är en form av individuell lönesättning. Syftet med modellen är att lönesättningen ska ske nära individen och att det ska bli tydligt för den anställde varför den får den lön den får och vad som kan leda till en bättre löneutveckling. Lönen blir ett av flera styrinstrument för arbetsgivaren. Detta innebär att det finns bra möjligheter att komma överens om hur ni vill att denna fråga ska fungera på ert företag och med era anställda. För att underlätta för er, båda parter, har vi utarbetat denna lilla skrift med inspel om hur ni kan få löneavtalet att fungera på bästa sätt på ert företag. Lön har stor betydelse både för företag och anställda. Lönesättningen ska vara tydlig och kännas bekväm att prata om. Lönesättningen ska baseras på fakta. Tänk på att för att få ett löneavtal att bli framgångsrikt måste ni som ska teckna överenskommelsen, vara överens om hur ni gör och innebörden bör vara väl förankrad. Ett genomarbetat och väl förankrat lönesystem är en del i en process som bidrar till att såväl företaget som medarbetare utvecklas. Ett dåligt och inte förankrat lönesystem leder till missnöje hos medarbetarna och medför ofta andra negativa effekter för företaget. Det tar tid att få ett lönesystem att fungera bra och att nå en långsiktigt hållbar struktur i arbetet. Därför är det viktigt med ett noggrant förarbete och att vara uthållig. Faktorer som yrkesutbildning, yrkesutveckling och övrig kompetens, förmåga och beteende är helt avgörande för verksamhetens kvalitet. I denna skrift delar vi parter med oss av våra erfarenheter. Målet är en lönesättning som är lönsam för både företag och anställda: en vinna vinna situation. I detta material finns ett exempel på delar som bör ingå i ett löneavtal samt mallar. Syftet med materialet är att inspirera, utgöra underlag och förbättra diskussionerna kring hur ert eget löneavtal ska eller kan formuleras. Ni kan och ska således förändra och förbättra såväl mallar och avtal så att det passar ert företag optimalt. Det viktigaste är att det är utformat utifrån företagets verksamhetsmål och att båda parter är överens om såväl innehåll som innebörd. Teckna överenskommelse/lokalt kollektivavtal Genom en lokal skriftlig överenskommelse mellan företaget och Kommunals lokalavdelning kan det införas en lokal lönebildning, istället för att använda avtalets minimilönetabell och övergångsbestämmelser vid lönerevision. Den överenskommelse ni tecknar kommer att bli ett lokalt kollektivavtal. Om överenskommelse tecknas gäller i sådant fall följande: Ur kollektivavtalet Kommunal-SLA : Den 1 juni 2015 avsätts en lönepott motsvarande 2,6 procent av de fasta kontanta månadslönerna för arbetstagargruppen t.o.m. den 31 maj Lönepotten ska användas för individuella höjningar att fördelas av de lokala parterna. Om de lokala parterna inte enas om annat skall 50 % av utrymmet utges generellt och resterande del fördelas individuellt i enlighet med de grundläggande principerna för lönesättning.

4 I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överenskommelse, har lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. De centrala parterna kan sedan, om de finner anledning, återförvisa frågan till de lokala parterna för en förnyad diskussion med avsikt att träffa en överenskommelse. Detta innebär alltså att om du som företag kommer överens med Kommunals lokala avdelning om att alternativa modellen ska användas på företaget kan ni gemensamt komma överens om att 50 procent av utrymmet ska fördelas generellt. Men ni kan också komma överens om att mindre ska delas ut generellt och i stället fördelas individuellt. Överenskommelse kan också hantera följande: Hur många procent ska fördelas och hur? Finns det tekniska anvisningar kring t.ex. vilka som ska ingå i beräkningsunderlaget och hur ska nyanställda och tjänstlediga behandlas? Tekniska anvisningar är tänkta att fånga upp vanliga frågeställningar kring hur modellen ska tillämpas. Finns förändringar i den lokala överenskommelsen i förhållande till det centrala kollektivavtalet? Det yttersta ansvaret för lönesättningen och för de mål och kriterier som skapas på företaget har arbetsgivaren. Det är också arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för planering samt utbildning kring dessa frågor. Märk väl att ett bra löneavtal i normalfallet ska genomföras så att ny lön kan utbetalas vid avtalat revisionsdatum. Det går alltid bra att vända sig till SLA och Kommunal med sina frågor. Om ingen överenskommelse tecknas Tecknas ingen överenskommelse gäller avtalets minimilönetabell samt övergångsbestämmelser vid lönerevision. Lön Lön är en form av ersättning som utgår när arbete utförs. Lönekostnaderna är en stor utgift för de flesta företag och kan vara avgörande för möjligheten att konkurrera och ge en rimlig avkastning på verksamheten. Samtidigt är lön en viktig konkurrensfaktor för att motivera, utveckla, rekrytera och behålla rätt medarbetare. För medarbetaren ska lönen vara en rimlig ersättning för det arbete som görs. Därutöver ska lönen fungera som en morot i den egna utvecklingen. Lönen bör spegla måluppfyllnaden och prestationen vilket gör att det är nödvändigt att målen är tydliga och kända. Det är naturligt att ägna mer kraft åt utvidgande och fördjupande insatser för de arbetstagare som inte når uppsatta mål. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren en möjlighet att kunna påverka sin egen löneutveckling. Svag eller ringa löneökning ska för den enskilda vara något som framgått och motiverats i dialog mellan arbetstagare och chef. För att åstadkomma förändring är det naturligt att utifrån en handlingsplan göra återkommande uppföljningar i syfte att nå en bättre måluppfyllelse. Avsikten är att lägga grunden för en bättre löneutveckling. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har ansvar för att handlingsplan och uppföljning kommer till stånd. 2 Hur gör jag som arbetsgivare i praktiken? Lokal överenskommelse/lokalt kollektivavtal tecknas med Kommunal: Som ni läser i avtalet måste en överenskommelse tecknas med lokal part dvs. Kommunals lokala avdelning. När du som arbetsgivare vill införa ett nytt löneavtal är det bra om du har funderat igenom även de andra punkterna nedan och har en idé om hur du skulle vilja göra. Det är du som

5 bestämmer, men för att detta ska fungera måste ni samverka. Allt bör förankras hos både anställda och motpart för att det nya lönesystemet ska bli framgångsrikt. I slutet på denna skrift kan du hitta exempel på hur ett avtal kan se ut. SLA och Kommunal tycker att en bra alternativ lönemodell ska: - Uppmuntra det som är viktigt för företagets framgång och de medarbetare som tar ansvar för den - Premiera de som har relevant yrkesutbildning - Stimulera och premiera medarbetarnas yrkesutveckling - Upplevas som rättvist av dem som berörs; chefer och medarbetare - Vara enkelt att förstå och hantera - Förhindra uppkomst av osakliga löneskillnader En modell som uppfyller ovanstående utvecklar medarbetarna och bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bättre löneutveckling och företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare för alla anställda Lönestruktur: Arbetsgivaren undersöker vilka strukturer som kan identifieras på företaget för att få en övergripande bild av vad företaget uppfattar som en rimlig lön för olika befattningar. Hur ligger lönerna i förhållande till varandra? Är det så de borde ligga? Finns lönespridning? Är lönespridningen bra eller dålig? Är lönerna baserade på kunskap, behov och verksamhetens mål och strategier? Lönestrukturen utgör även en grund för arbetet med lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen Övergripande mål med lönesättningen Fastställ vilka övergripande mål som finns med lönesättningen Lönekartläggning I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare vart tredje år genomföra en lönekartläggning. Arbetsgivare med mer än 25 anställda ska även göra en handlingsplan för jämställda löner. Diskrimineringslagen sätter upp kriterier för hur lönekartläggning ska gå till. Läs mer på (Diskrimineringsombudsmannen) Lönepolicy Tanken med en lönepolicy är att den ska vara övergripande och inte skriven på individnivå. Den ska på ett övergripande plan samverka med företagets utveckling. Lönepolicyn är en del i företagets lönebildning och lönestrategi. Hur ska lönen sättas? Vilka principer ska gälla för lönesättningen oberoende av tjänst? Det kan till exempel vara att lönen ska baseras på sakliga grunder snarare än subjektiva och att diskriminering i lönesättningen inte är tillåten. Hur ska lönepolicyn bli känd och efterlevd på företaget? Hur samverkar policyn med företagets mål? Har företaget skrivit ner sina mål och sin policy? I policyn framgår principerna för lönesättningen.

6 2.1.5 Principer för lönesättning Principerna för lönesättningen sätter upp de yttre gränserna för företagets lönebildning och ska visa på det övergripande sambandet mellan företagets mål och medarbetarens lön. Den alternativa lönemodellen ger er en möjlighet att använda individuell lönebildning i stället för tariff. Om de lokala parterna inte enas om annat så ska 50 procent av utrymmet ges generellt och resten fördelas i enlighet med grundläggande principer för lönesättning. Vilka principer för lönesättning finns på företaget? Principerna hänger ihop med företagets visioner på en övergripande nivå. Det kan t.ex. vara att lönesättningen på företaget aldrig får vara diskriminerande. Principerna ska medföra att företaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Exempel på principer för lönesättning: Verksamhetens krav, Företagets attraktivitet Arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad, åtföljande ansvar Företagets lönestruktur Finns det andra saker som ni parter anser spelar in för lönesättningen? Lönekriterier: Lönekriterier är de mätverktyg med vilka lönen sätts för varje enskild anställd. Lönen ska sättas utifrån hur den anställde uppfyller kriterierna. Kriterier skapas för olika områden. Exempel på områden återfinns i avsnitt 8. Områdena ska brytas ner till kriterier som speglar vad som är viktigt för respektive kategori anställda. Vad innebär t.ex. ansvar på vårt företag för en viss kategori anställda? Kriterierna kan vara både mjuka, som t.ex. kundfokus, samt hårda som, t.ex. fler producerade enheter. Dessa kriterier kopplas sedan till en bedömningsskala som den anställde och chefen diskuterar vid medarbetar- och lönesamtalet. Tänk på att skalan och kriterierna måste diskuteras med hela gruppen så att ni på arbetsplatsen får samsyn kring vad de faktiskt innebär. Ju tydligare kriterierna blir desto mer tydlig kommer lönesättningen att upplevas. Varje kategori av anställda kan ha egna kriterier, t.ex. trädgårdsarbetare, skötselarbetare, och förman. Ni kan också utveckla egna kategorier av anställda, t.ex. narkosskötare, teamledare eller avel- och seminansvarig. Verksamhetens mål och kriterierna bör vara nedskrivna och kommunicerade på ett tydligt sätt Löneprocess: Löneprocessen är själva processen att sätta lön. Skapa en uppfattning om löneförhöjningarna utifrån avtalet, företagets ekonomi, vad du vill ge för lönehöjningar, mål, strategi, löneprinciper samt måluppfyllnad. Alla nedanstående delar, lönesamtal, medarbetarsamtal och förhandling, ska ingå i processen. Företaget och Kommunal lokalt förhandlar fram hur delarna i processen ska samverka. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtalet är ett av de mest central delarna i lönesättningen. Vid det samtalet diskuterar arbetsgivaren/chefen och arbetstagaren igenom de arbetsuppgifter och arbetssituation som den anställde har samt det kompetens- och yrkesutvecklingsbehov som finns. Ni sätter även upp

7 individuella mål kopplade till företagets lönekriterier, förutsättningar och förväntningar med mera. Grunden för samtalet är den dagliga verksamheten som sker på arbetsplatsen, men utvecklingssamtalet kan inte ersättas av de dagliga kontakterna mellan chef och medarbetare. Medarbetarsamtalet - det är både en avstämning samt en plan för framtiden. Förhandling med Kommunal I förhandling med Kommunal fördelas löneutrymmet för Kommunals medlemmar. Observera att detta ska genomföras i god tid så att ny lön kan utbetalas vid avtalat revisionsdatum. Om ny lön utbetalas efter revisionsdatum kan krav på retroaktivitet finnas. Lönesamtal Lönesamtalet är det samtal som följer upp medarbetarsamtalet. Vid det samtalet diskuterar ni den anställdes utveckling, prestation, resultat och måluppfyllelse med förklaringar därtill. Här stämmer ni också av hur väl medarbetaren uppfyller lönekriterierna och meddelar ny lön Ny lön utbetalas När ny lön är fastslagen ska denna betalas ut till den anställde vid nästa löneutbetalningstillfälle, dock inte före fastslaget revisionsdatum. Har förhandlingarna slutförts i tid eller finns det krav på retroaktivitet? Genomförande: Hur ska löneprocessen, inkl. medarbetarsamtal, lönesamtal och revision genomföras på ert företag? Kommer ni ha två samtal eller ett? Det är en fördel att hålla medarbetarsamtal och lönesamtal åtskilt eftersom dessa samtal behandlar olika frågor. Planera följande steg och tidsätt desamma. Boka alla nödvändiga möten och håll koll på tidsfrister och revisionsdatum. Glöm inte att planera in både uppföljning och utvärdering: Steg 1 Inledande planering Steg 2 Dialog chef - medarbetare Steg 3 Utvärdering av den årliga löneprocessen Utvärderingen av den årliga löneprocessen bör ske både med anställda och den lokala fackliga parten. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att den årliga löneprocessen har fungerat som planerat. Utvärderingen kan göras genom enkätfrågor, möten eller på annat sätt. Utvärdering Det är alltid klokt att utvärdera själva avtalet. Har alla delar kommit med eller behöver delar justeras eller kompletteras i avtalet för att vi ska nå vårt mål? Förslagsvis utvärderar ni både inom företaget och tillsammans med den fackliga organisationen. 3 Tips: Tänk igenom alla steg och delar i processen innan du som arbetsgivare kontaktar Kommunal så att du har en god bild av hur du har tänkt dig lönesättningen och hur den ser ut i dag. Alternativa lönemodellen kan ta mycket tid i anspråk första gången ni genomför den, men förhoppningsvis flyter det smidigare på sikt. Långsiktighet behövs - det är ingen modell ni prövar ett år för att försöka återgå till tariffer nästa år. Systemet bör rulla ett par år innan ni funderar på att byta igen. Därför är det också viktigt att ha både långsiktiga och kortsiktiga planer.

8 Tänk på att byta eller omförhandla lönemodell tar lång tid. En relativt lång uppsägningstid på det lokala avtalet är därför att föredra. Förhandla modellen Utvärdering Lönestruktur Genomförande Lönekriterier Löneprocess

9 4 Exempel avtal: 1 Övergripande mål för lönebildning Företag XXXX ska vara ett modernt och effektivt företag med gott renommé och bra service. 2 Principer för lönesättning I vårt företag XXXXX ska lönen baseras på arbetsuppgifter, ansvar och måluppfyllelse. Diskriminering och subjektivitet ska ej vara grunden till lönesättningen. Vidare Lönekriterierna ska följas och ska vara väl kända för alla anställda. Detsamma gäller varje enskild anställds mål och löneprocessen. 3 Dialogen chef - medarbetare Ska gå till på följande sätt. Ska bestå av x antal samtal under följande perioder. Tidsperioden är satt till x mån med x månaders uppföljning. 4 Löneprocessen Ska gå till på detta sätt.. Lönekartläggningen på företaget är aktuell/ska göras senast den. 5 Lönerevision Ska ske senast per den xx/xx. Lönen ska vara utbetald till medarbetaren senast den Procentsatser och fördelning. 6 Lägstalöner Följande lägstalöner gäller på företaget. 7 Förhandlingsordning Om parterna inte kommer överens så gäller förhandlingsordningen i kollektivavtalet. Endera parten kan resa frågan om omförhandling. Avtalet fortsätter gälla fram till dess att ny ordning är bestämd. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägning av x månader och systemet ska tillämpas till dess att annat avtal eller system är på plats. 8 Tillämpningsanvisningar/tekniska anvisningar Alla anställda som är anställda per den x/xx ska ingå i lönerevisionen Föräldralediga och sjukskrivna ska ingå i lönerevisionen. En anställd som är tjänstledig mer än tex fyra månader ingår inte i lönerevisionen med annat än Detta gäller dock inte föräldralediga eller sjukskrivna. / Alla anställda vid revisonsdatumet ingår i lönerevisionen. Skulle revisionen av någon anledning bli fördröjd ska arbetsgivaren betala de nya lönerna retroaktivt. Både arbetsgivare och anställd ska vara förberedda inför lönesamtalet som ska bygga på ömsesidig respekt.

10 5 Avtal För att lönemodellen ska fungera bra är det en rad frågor ni parter bör fundera på: Hur länge ska avtalet gälla? Är ni överens om att följa att 50 procent ska fördelas generellt eller ska annan princip gälla för företaget? Om andra principer ska gälla, skriv dem tydligt. Mål och syfte? Uppsägningstider för det lokala avtalet? Ska avtalet omförhandlas? Hur ska det gå till? Vad gäller så länge? Vilka ska omfattas? Vilka mål ska uppfyllas med lönesättningen? Hur bidrar löneutvecklingen till företagets utveckling och till individens utveckling? Hur bidrar lönesättningen till jämställdhet och att undvika andra diskrimineringsgrunder? Glöm inte tekniska anvisningar. Hur ska vikarier och visstidsanställda, anställda efter 67 års ålder och tjänstlediga hanteras? Hur ska föräldralediga hanteras? Personer som anställs sent på året ska de ingå i lönerevisionen? Påverkas andra ersättningar av ny lön? Hur ska detta hanteras om lönesamtalen blir sena? Finns andra belöningssystem och hur påverkas dessa? Fastställda revisionsdatum? Hur hanteras de som får ingen eller ringa löneutveckling? 6 Lönekriterier Vilka kriterier finns? Är de relaterade till enskilda individer eller är de på en övergripande nivå? Finns övergripande principer för lönesättningen? Överensstämmer löneprincipen med lönekriterierna? Det ska finnas koppling mellan lönesättning > lönekriterier > enskild anställds mål. Hur ser den ut? Hur är lönekriterierna förankrade hos chefen och hos personalen? Hur ser lönestrukturen ut? Både den som finns i dag och den önskade lönestrukturen. Finns lönekartläggningar att ta hjälp av? Hur värderas arbetet? Är kriterierna mätbara? Hur värderas medarbetarens prestation? Hur förankras systemet? 7 Processen Hur ska processen se ut? Vilka delar ska ingå? När ska processens olika delar genomföras, t.ex. lönesamtal? På vilket sätt? Finns mallar?

11 Om den anställde och arbetsgivaren inte blir överens? Finns tidsplan när löneprocessen ska vara färdig? Hur ska uppföljning gå till? 8 Kriterier Exempel på områden som kan vara relevanta och för vilka detaljerade kriterier kan utvecklas: Befattningens svårighetsgrad/innehåll inom respektive befattningsgrupp Medarbetarens kompetens Medarbetarens arbetsinsats Medarbetarens prestation och resultat Ansvar och ansvarsförmåga Utbildning/yrkesutveckling Service/kundvård Samarbetsförmåga Erfarenhet Självständighet och initiativförmåga

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

PM nr 2 inför löneöversyn 2016

PM nr 2 inför löneöversyn 2016 PM nr 2 inför löneöversyn 2016 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2016. Varje förvaltningschef och HR konsult ansvarar för att lönesättande

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Löneavtal Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, till exempel i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Löner m m. 1. Löneprinciper. 2. Lönehöjning 2016-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar. Bilaga A. Förstärkt löneprocess BILAGA A LÖNER M M

Löner m m. 1. Löneprinciper. 2. Lönehöjning 2016-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar. Bilaga A. Förstärkt löneprocess BILAGA A LÖNER M M Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Ändringar och tillägg som införts, jämfört med tidigare avtal, är markerad med streck i kanten. För ytterligare information

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Bilaga 7 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling.

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

LÖNEAVTAL 2010-2012. Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL 2010-2012. Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2010-2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer...

Läs mer

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 2 Skolledares löner 3 När du tar på dig ett ledaruppdrag i skolans värld får du ett in spirerande och utvecklande men krävande arbete med stort

Läs mer

Regler för lönesättning

Regler för lönesättning BILAGA 3 REGLER FÖR LÖNESÄTTNING Bilaga 3 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det är av stor vikt för

Läs mer

Löneavtal. Tjänstemän. Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012. Akademikerförbunden

Löneavtal. Tjänstemän. Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012. Akademikerförbunden Löneavtal Tjänstemän Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012 Akademikerförbunden Kontaktförbund för Akademikerförbunden är Jusek I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Jusek

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Lokal löneprocess på ABB Sverige för medlemmar i Sveriges Ingenjörer/akademikerförbunden

Lokal löneprocess på ABB Sverige för medlemmar i Sveriges Ingenjörer/akademikerförbunden Utgåva 2013-09-13 CD, BN, LEM sid 1/9 Lokal löneprocess på ABB Sverige för medlemmar i Sveriges Ingenjörer/akademikerförbunden Innehåll: 1. Förberedelse och information på förhandlingsenhet/lbu nivå. 2.

Läs mer

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006.

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006. ÖVERENSKOMMELSE mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Sveriges Civilingenjörsförbund Parterna har enats om att det för avtalsåren 2001 2003 gällande avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Löneavtal mellan Unionen och Stål och Metall Arbetsgivareförbundet Löneavtal mellan Unionen och Stål och Metall Arbetsgivareförbundet 1 Gemensamma utgångspunkter Det är Stål och Metall Arbetsgivareförbundet (Stål och Metall) och Unionens gemensamma uppfattning att ökad

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet SEKO universitetsklubben 1 Avtalstidens längd Parterna

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-10-07 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.70. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna bransch

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-10-07 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.70. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna bransch A-CIRKULÄR -- Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Dentallaboratorier Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-10-07 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.70 Avtal 2013

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2008-05-26 överens om ett

Läs mer

Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet

Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet Förhandlingsprocessen Övergripande överläggning Lönesamtal Avstämning Utvärdering Övergripande överläggning Ibland skrivelse

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Lokal lönebildning i energibranschen EFA Sif - Sveriges Ingenjörer

Lokal lönebildning i energibranschen EFA Sif - Sveriges Ingenjörer Lokal lönebildning i energibranschen EFA Sif - Sveriges Ingenjörer Innehåll Löneprocessen EFA Sif Sveriges Ingenjörer Åhörarkopior av Löneprocessen en årscykel Exempel på löneprocesser Löneavtalet (Sif)

Läs mer

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 1(6) Justeras: Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008 Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 Lokal förhandlingsordning för löneöversyn 2008 vid Karolinska Universitetssjukhuset Parter: Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Innehållsförteckning. Tnr 20

Innehållsförteckning. Tnr 20 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 5 2 Övergripande mål för lönebildningen... 5 3 Löneprocessen... 6 4 Förhandlingsordning... 9 5 Giltighetstid... 9 Avtal om Kompetensutveckling i företagen...

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister Datum Parter Närvarande 2016-06-23 m fl Medieföretagen Svenska Journalistförbundet för Medieföretagen Hans O Andersson Louise Bjarnestam för Journalistförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. 1 Bilaga 1A HTF 1. LÖNER 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt för företagens

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp 2013-09-14 Lön Lön Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp Facklig grundkurs 2013/14 - Lön 3 1 2013-09-14 Vad tjänar en lärare? En

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

LÖNEAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

LÖNEAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 LÖNEAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Löner... 5 1.1 Regler för lönesättning... 5 1.2 Beräkning av utrymme

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn inom kommunal sektor Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn Arbetet med lön är en process som pågår hela året. Löneöversynen regleras i det centrala löneavtalet som ingår i HÖK T, huvudöverenskommelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Inom Lunds kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att skapa en bra verksamhet. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera

Läs mer

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013 Preliminär ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1 april 2012-31 mars 2013. Överenskommelsen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. mellan. och. Unionen

ÖVERENSKOMMELSE. mellan. och. Unionen 1(12) ÖVERENSKOMMELSE mellan Trä- och Möbelföretagen och Unionen Gällande Trälindusuiavml prolongems (dr dden 1 mars 212 3! mars 213 med angivna ändnngaroch tillägg enligtpunktema A - D i bilagda dokument.

Läs mer

LönebiLdning i företagen Utbildningsföretag Sveriges ingenjörer. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

LönebiLdning i företagen Utbildningsföretag Sveriges ingenjörer. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 LönebiLdning i företagen Utbildningsföretag Sveriges ingenjörer Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling...

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 5 Februari 2012. Avtal med Ledarna klart

Arbetsgivarfrågor. Nr 5 Februari 2012. Avtal med Ledarna klart Arbetsgivarfrågor Nr 5 Februari 2012 Avtal med Ledarna klart Det nya avtalet med Ledarna är nu klart. Som vanligt är de allmänna villkoren desamma som gäller för övriga tjänstemän och de gäller för samma

Läs mer

Lokal lönebildning. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

Lokal lönebildning. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab Lokal lönebildning 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab Innehåll Förord 3 Lönebygget vad består en lön av? 4 Företagets lönepolitik 6 KFS löneavtal och förhandlingsprocess 10 Förord Den moderna lönebildningen

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 2 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling...

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Sveriges Ingenjörer. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Sveriges Ingenjörer. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 4 2 Företagets utveckling och medarbetarens

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy.

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01 3, 2006 Beslut Lönepolicy Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Ärendebeskrivning Bifogad lönepolicy skall utgöra grunden för en fungerande lönebildning. Målsättningen

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009.

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. Riktlinjer inför löneöversyn Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. 1(4) Grundläggande principer för lönesättning Enligt gällande centralt löneavtal

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION. Nya tjänstemannaavtal. Sammandrag 14/10. Maj 2010. Stoppmöbelindustriavtalet

MEDLEMSINFORMATION. Nya tjänstemannaavtal. Sammandrag 14/10. Maj 2010. Stoppmöbelindustriavtalet MEDLEMSINFORMATION Maj 2010 14/10 Stoppmöbelindustriavtalet Nya tjänstemannaavtal Sammandrag Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) å ena sidan och Unionen och Sveriges Ingenjörer å andra sidan har enats

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor i Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Akademikerförbunden avseende anställd administrativ personal vid offentligt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr FS 1.1.2-135-14 Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Löneavtal Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Bilaga 1 Löneavtal...14 1 Avtalets omfattning...14

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 PROTOKOLL Förbund Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 Parter Almega Fastighetsarbetsgivarna CF Tid 25 maj

Läs mer

Lönebildning och lönesamtal

Lönebildning och lönesamtal Lönebildning och lönesamtal Bildspel att använda vid arbetsplats möten vid Uppsala universitet Uppdaterad 2011-11-04. Personalavdelningen. 1 Mål för lönebildning i staten Verksamhetens behov i centrum

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med ekartläggning Borgholm Energi AB och Elnät AB 2014 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING 1 1. BAKGRUND 2 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 2 2. METOD 3 2.1 VERKTYG 3 2.2 ARBETSGÅNG 3 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer