Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:"

Transkript

1 Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina medarbetare Vill få ditt ledarskap att bli mer synligt och närvarande Vill arbeta med återkoppling som styrverktyg Vill ge feedback som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten Många undersökningar av internkommunikation visar att medarbetare vill få mer konstruktiv feedback från sina chefer. Medarbetarna vill veta vad som förväntas av dem och hur väl de utför sitt arbete. Detta verktyg hjälper dig att ge feedback som skapar mervärde och utveckling för dina medarbetare. Tankarna och idéerna i detta verktyg kan användas varje dag och behöver inte ta mycket tid i anspråk. Verktyget hjälper dig och dina medarbetare att tydliggöra ramarna för hur feedback ska ges och tas emot på ett bra sätt. Att använda verktyget bidrar också till att bygga upp en kultur i din organisation där feedback ingår som en naturlig del av arbetsvardagen. Verktyget vänder sig primärt till dig som är chef med personalansvar. Du får en enkel och överskådlig modell för hur du kan ge feedback. Detta verktyg innehåller: Huvuddokument: Beskrivning av vad feedback är för något Beskrivning av sex grunder för att ge feedback Beskrivning av sex grunder för att ta emot feedback Feedbackmodellen: Fyra steg till bra feedback Arbetsdokument Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet Checklista för att ge feedback Lär känna medarbetaren Mall: Minnesanteckningar från feedbacksamtal Handlingsplan 1/10

2 Vad är feedback? Feedback är en återkoppling på någons beteende. Vi kan ge feedback i form av beröm angående någon annans beteende som vi uppskattar. Vi kan även ge feedback i form av kritik angående något som vi själva önskar att den andre vill förändra. På detta sätt är feedback ett viktigt verktyg, inte minst för dig som chef, i syfte att stödja dina medarbetares utveckling och lärande. När det uppstår problem, irritation och konflikter på arbetsplatsen har det ofta sin grund i bristande kommunikation. Vi är helt enkelt inte tillräckligt öppna i vårt sätt att ge varandra återkoppling. Vi tänker olika. Vi har olika beteenden. Vi ser på samma situation på olika sätt. Detta är vi väl medvetna om. Likväl drar vi oss många gånger för att ta upp viktiga frågor för att vi kanske upplever det olustigt eller jobbigt. Vi vill inte såra någon, eller så tror vi att den andra ska ta illa upp, bli förargad eller ledsen. Även om vi väljer att inte vara öppna med vad vi tänker och känner inför någon annans beteende, så avspeglas våra tankar och känslor i vårt beteende. Vi reagerar, medvetet eller omedvetet, på andras ageranden. Ibland kan reaktionen bli näst intill reflexmässigt. Denna, mer eller mindre, omedvetna och reflexmässiga återkoppling kan i sin tur besvaras med den andres reaktiva agerande, och snart uppstår en infekterad relation. Brist på öppenhet handlar inte bara om kritik. Många gånger är vi även dåliga på att ge varandra beröm. Du kanske uppmärksammar att en av dina medarbetare har gjort ett mycket bra jobb, men hur ofta säger du det direk till personen ifråga? Vi kanske inte tycker att vi behöver ge beröm för att den andre säkert vet att han eller hon har gjort ett bra jobb. Eller så tänker vi helt enkelt inte på att säga det till personen. Men gå då bara till dig själv: Hur upplever du det att få beröm på något bra du har åstadkommit eller gjort? Uppriktigt och ärligt beröm är uppbyggande och den får oss att växa. Vi behöver alla få uppskattning det är ett sätt att få bekräftelse och att bli sedd. Oavsett om feedback gäller beröm eller kritik, så handlar det om att öka medvetenheten hos den andre personen om dennes beteenden. Beteendet i sig kanske är känt för personen, men det är inte säkert att han eller hon inser vilka konsekvenser beteendet får i relation till dig och andra. Feedback handlar om att personen får veta vad du verkligen värdesätter och vill se mer av, samt vilka beteenden som du ogillar. Den spegling du ger en annan person, vad gäller dennes beteende, är en viktig grund för personens utveckling. Härigenom är feedback ett verktyg för att dels öka medarbetarens självinsikt, dels för att tydliggöra vad du förväntar dig av medarbetaren. Nedan sammanfattas feedbackens mest centrala funktioner utifrån din roll som chef och ledare: Feedback är ett sätt att uppmärksamma och visa intresse för andra: Även om många föredrar positiv feedback, så är det bättre att få negativ 2/10

3 feedback än att inte få någon återkoppling över huvud taget. Det handlar om att vi vill bli sedda. Uppskattning och beröm skapar glädje och stärker självförtroendet. Kritik ökar medarbetarens förståelse för hur dennes beteende uppfattas av dig. Feedback är ett sätt att leda: Genom att vara skicklig på att ge, positiv såväl som negativ, återkoppling får du dina medarbetare att gå i rätt riktning och göra rätta sakerna inom de ramar som finns. Feedback är ett verktyg för att lotsa medarbetarna framåt mot målet. Feedback är grunden för lärande: Genom ett förhållningssätt där du konsekvent ger dina medarbetare återkoppling kan du bidra till att de ökar sin självinsikt och kompetens. På så vis är feedback ett viktigt verktyg för att stimulera medarbetarnas lärande så att deras förmågor utvecklas på, ett för verksamheten, optimalt sätt. Positiv feedback kan med fördel ges både enskilt och inför en grupp. Medarbetaren får, exempelvis, en detaljerad återkoppling enskilt, och under ett enhetsmöte ger du en kortfattad återkoppling som hela gruppen får höra. Att ge feedback till en medarbetare inför dennes kollegor ger dig en möjlighet att tydliggöra enskilda medarbetares bidrag till enhetens gemensamma mål och uppdrag. Positiv feedback kan även riktas mot en grupp utifrån gruppens gemensamma prestation var bara nogsam med att du är specifik och att alla i gruppen berörs av ditt beröm. Negativa återkopplingen bör alltid hanteras individuellt och ges i ett personligt möte med den feedbacken berör. 3/10

4 Sex grunder för att ge feedback 1. Ge feedback på beteende, inte på personlighet Ge endast feedback på det som din medarbetare gör, inte på vad han/hon är. Den feedback du ger bör därför ges i anslutning till det beteende du har observerat, dvs. det som du har sett eller hört. Det är viktigt att tala utifrån ditt perspektiv som chef så att det inte råder någon tvekan om vem som är avsändare av budskapet. Det ska klart framgå att det är du och din upplevelse som är grunden för feedbacken. Använd tydliga formuleringar som exempelvis jag har observerat eller jag upplever. Feedback ges på beteenden: Jag har observerat att... Jag känner mig osäker när du... Jag uppskattar när du 2. Visa äkta uppmärksamhet och ge berättigad kritik eller beröm Uppmärksamhet och bekräftelse kan försätta berg, men den feedback du ger måste vara ärlig och berättigad, annars förlorar den sin kraft och kan i värsta fall uppfattas som manipulativ och falsk. När du ger feedback är det därför viktigt att du verkligen menar det du säger och att du konkretiserar vad det är du gillar alternativt ogillar. Att få en klapp på axeln och/eller få höra att du gör ett bra jobb du" kan initialt kännas bra, men efter en stund undrar vi ofta vad det handlade om? Sades det bara för att något skulle sägas? Eller, vad är det jag har gjort som chefen egentligen gillar? 3. Du är OK, jag är OK Det är viktigt att ni båda visar ömsesidig respekt för varandras åsikter, så att det är en jämlik dialog i feedbacksamtalet. Om medarbetaren inte håller med dig om det du säger ska du självfallet respektera det, men stå samtidigt fast vid dina egna uppfattningar. Kom ihåg att ge feedback på beteenden som du själv observerat och upplevt. Detta underlättar både konkretiseringen (se vidare nedan) och för att förklara vad som är grunden till din uppfattning. 4. Var konstruktiv och konkret Om värderingar förmedlas på ett icke-konstruktivt sätt, och inte kan kopplas till konkreta exempel/handlingar, kan de få en destruktiv effekt och motverka lärandet. För att få bästa effekt behöver feedback relateras till en konkret handling eller situation som du själv har upplevt eller observerat. 5. Tänk på tidsaspekten Ju längre tid som går innan feedback ges på ett beteende och en situation, desto otydligare blir innehållet i feedbacken. Den som ger feedback får svårare att 4/10

5 förklara och konkretisera vad feedbacken handlar om och grundar sig på. Den som får feedbacken kan ha svårt att komma ihåg vad denne faktiskt gjorde, och kan då ha lätt att negligera din återkoppling och/eller gå i försvar. Detta begränsar i sin tur möjligheten för den som tar emot feedbacken att förstå och lära sig av den. Tumregel: Ge feedback inom 24 timmar efter det att du observerat ett beteende eller en situation. 6. Be om att få ge feedback och när Berätta för din medarbetare att du vill ge denne återkoppling på, alternativt prata om, en situation. Fråga medarbetaren om det är okej och om det fungerar nu eller om ni ska bestämma en tid lite senare. Att be om att få ge feedback är framförallt viktigt när feedbacken handlar om beteenden du ogillar. Det kan kanske tyckas konstigt att, du som chef ska, be om att få ge återkoppling, men i grunden vill vi veta hur andra uppfattar oss och när vi själva får göra ett medvetet val så är det ytterst ovanligt att vi tackar nej. 5/10

6 Sex grunder för att ta emot feedback 1. Det finns alltid möjligt att säga ifrån Om du är tveksam till syftet med feedbacken, inte känner dig upplagd för att ta emot feedback just nu, eller känner dig obehaglig till mods i den aktuella situationen har du alltid möjlighet att säga det. Det kan också vara så att just nu har du inte tid eller du har något helt annat som du behöver fokusera på. För att nå bästa möjliga resultat av feedbacken är det viktigt att skapa förutsättningar för dig själv att ta emot den på ett bra sätt. Endast du vet vilka förutsättningar som behövs för dig. 2. Lyssna aktivt Att ta emot feedback handlar om att lyssna på den som ger feedback. Då är det viktigt att vara närvarande och försöka ha en uppriktig öppenhet inför det som sägs. Lyssna tills personen som ger feedback är helt färdig, så att du får hela bilden klar för dig. 3. Använd klargörande frågor När du har lyssnat klart kan du ställa frågor för att klargöra det som sagts: Förstår jag dig rätt när eller Har du något exempel på. Be om konkretiseringar och visa ditt intresse för att verkligen förstå hur den andre personen har uppfattat dig. 4. Observationer kan inte ifrågasättas Feedback ges mot bakgrund av konkreta observationer, gjorda av den som ger feedbacken. Observationer är subjektiva och görs utifrån personliga upplevelser. De är kopplade till observatörens uppfattning av hur verkligheten är. Eftersom observatörens uppfattning markant kan skilja sig från din egen är det inte meningsfullt att diskutera rätt eller fel kring en observation. 5. Släpp inte din uppfattning Det kan kännas tryggt att veta att du inte behöver hålla med om allt som sägs i feedbacken. Det är tvärtom viktigt att du inte släpper din egen uppfattning, men samtidigt ska du vara öppen och respektera den uppfattning som den som ger feedback beskriver. 6. Be om alternativa lösningar Om du inte riktigt förstår hur du ska hantera feedbacken, eller inte ser något direkt alternativ på hur du istället skulle kunna agera, så fråga den som du får feedbacken av. Be denne beskriva hur han eller hon skulle önska att du betedde dig istället. Det handlar inte om att du ska göra precis som du blir tillsagd. Det handlar om att du verkligen ska förstå vad den andre menar, och hur du skulle kunna agera istället. 6/10

7 Så här gör du Feedbackmodellens fyra steg beskriver hur du på ett enkel och strukturerat sätt ger dina medarbetare feedback. Det bifogade arbetsdokumentet är uppbyggt för att du ska kunna förbereda dig väl inför ett feedbacksamtal. När du känner dig mer varm i kläderna kommer detta att sitta i ryggraden och det kan räcka med att du låter dig inspireras av själva modellen, istället för att använda dig av checklistorna. Fyra steg till feedback som skapar mervärde: 1. Skapa en behaglig stämning och ange ramarna Anpassa din kommunikation till din medarbetare God kontakt kan skapas genom att du anpassar ditt sätt att kommunicera efter din medarbetare. Det handlar om att anpassa ditt språkbruk, tonfall och kroppsspråk till den enskilde medarbetaren och till situationen. Innan du går in i ett feedbacksamtal är det en god idé att fundera över: Vem är han/hon som person? Hur tror du att medarbetaren föredrar att få feedback? Skriv i Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet, fält 1.1 och 1.2 i Arbetsdokumentet Hämta inspiration i Lär känna medarbetaren i Arbetsdokumentet Stäm av förväntningar Det är viktigt att ange ramarna för feedbacken. Medarbetaren ska både vara överens med dig om att du ska ge feedback och vara beredd på att ta emot den. Ni kan eventuellt gå igenom de grundläggande förutsättningarna för att ge och ta emot feedback, som beskrivs ovan och ni kan göra en avstämning av era förväntningar. Skriv ner dina förväntningar så att du kan ta upp dem vid feedbacksamtalet i Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet, fält 1.3 i Arbetsdokumentet 7/10

8 Inled samtalet med öppna frågor Börja din feedback med att ge medarbetaren möjlighet att själv få berätta om vad hon/han upplever. Du visar då att du är intresserad av medarbetarens egna upplevelser och det ger dig dessutom möjlighet att få grepp om medarbetaren är mottaglig för feedback eller inte. Exempel: Jag ska ge dig feedback på hur du klarar uppgift X. Först vill jag gärna att du själv berättar hur det går? Kom gärna med några konkreta exempel. Det viktigt att du är uppriktig och ärligt intresserad, så att det inte blir klichéartat. Ställ öppna frågor som leder till beskrivningar, snarare än till ja/nej-svar. Öppna frågor inleds med frågeord som vad, vem, var, vilken, och hur. Undvika varförfrågor: De har en tendens att uppfattas som värderande och ifrågasättande, vilket i sin tur kan väcka försvar hos den som ska få feedbacken. Om du upplever ett motstånd kan det vara ett uttryck för att något brister i kontakten er emellan. Prova då på ett annorlunda sätt exempelvis med att omformulera en fråga antingen med en gång eller vid ett senare tillfälle. Öppna frågor Inleds med vad, vem, var, vilken, hur. Fundera på inledande frågor och skriv dessa i Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet, fält 1.4 i Arbetsdokumentet 2. Vad fungerar bra och vad kan utvecklas? Feedback kan handla om vad medarbetaren med fördel kan göra mer av framöver, dvs. beteenden som du uppskattar. Alternativt fokuserar feedbacken på beteenden som medarbetaren på olika sätt, utifrån din uppfattning, skulle tjäna på att förändra. På så sätt är återkopplingen konkret och framtidsorienterad, istället för att handla om något som redan har hänt. Det är särskilt viktigt vid negativ återkoppling, som annars kan fasta vid analyserande av beteenden som redan har inträffat och som medarbetaren ändå inte kan göra något åt. Ta upp en sak i taget. Var specifik och konkret. Beskriv situationen, när den har inträffat samt vilka konsekvenser den får. Ge medarbetaren möjlighet att reagera och reflektera. Ett bra sätt är att använda JAG-budskap när du ger återkoppling. Du ger då medarbetaren möjlighet att förklara varför det blev som det blev. Poängen är att ni båda kommer till tals och får ge sin version av händelsen. Du upplevs även som tydligare i ditt ledarskap. 8/10

9 JAG-budskap 1. Observation beskriv det konkreta och specifika beteendet och situationen. 2. Upplevelse beskriv hur du tänker, känner och upplever din observation 3. Effekt beskriv vilken effekt den andres beteende har på dig 4. Önskemål uttryck ditt önskemål kring hur du istället vill att det ska vara Det är viktigt att du har ett tydligt syfte med din feedback. När du ger återkoppling så kan det innebära att du lyfter fram det som fungerar bra för att tydliggöra skillnaden gentemot det som du anser medarbetaren behöver ändra på eller utveckla. Ge positiv återkoppling när det är befogat. Om du vill förstärka ett positivt beteende så tydliggör detta i din feedback. Då kan samtalet ha fokus på detta och om du vill ge någon negativ återkoppling, väljer du ett annat tillfälle. Om feedbacken i första hand handlar om en negativ återkoppling är det viktigt att du tydliggör sammanhanget och händelser som kan konkretisera din kritik. Kritiken kan ligga på det personliga planet och röra samarbete som får effekt på arbetsresultatet. Kritiken kan även gälla sakuppgifter och handla om ambitionen och kvaliteten i det utförda arbetet. Beskriv vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas Exempel på hur du kan framföra din feedback: Jag har observerat att... Och jag har också sett att... Dessutom har jag märkt att... Och som förbättring vill jag föreslå att Och rent generellt tycker jag att Koppla samman dina iakttagelser och förslag till förbättring med ordet OCH. Då visar du att du lägger lika värdering i det du säger. Undvik att binda ihop meningar med MEN, då det ordet har en tendens att sätta fokus på det som upplevs negativt. Skriv ner det du vill ge feedback på. Vad som fungerar bra och det du vill ska utvecklas samt en generell feedbackkommentar att ge din medarbetare i Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet, fält 2 i Arbetsdokumentet 3. Besluta om utvecklingssteg För att skapa motivation och känsla av ägarskap hos medarbetaren är det viktigt att du bjuder in medarbetaren till dialog om hur han/hon kan genomföra det som ska utvecklas och vilka initiativ som bör tas för att nå dit. Prioritera de förslag du tror att medarbetaren kommer att lära sig mest av. Be medarbetaren om hans eller hennes syn på saken. Initiativen ska vara så konkreta som möjligt och målen ska vara realistiska och möjliga att nå. 9/10

10 Exempel på frågor som kan skapa dialog kring möjliga utvecklingssteg: Vad kan du (medarbetaren) göra? Kommer detta att leda till utveckling? Vilka hinder ser du för att kunna genomföra dessa steg? Vem behöver informeras? Vilket stöd behöver du? Vem kan hjälpa dig? När och på vilket sätt är du i behov av detta stöd? Har du några ytterligare funderingar kring detta? Ange på en skala från 1-5 hur motiverad du känner dig att genomföra det som vi har kommit överens om. Formulera frågor som kan skapa dialog kring möjliga utvecklingssteg i Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet, fält 3 i Arbetsdokumentet När ni kommit överens om utvecklingssteg, formulerar dessa i Handlingsplanen i Arbetsdokumentet 4. Avsluta med bekräftelse Sättet du ger feedback på kan få medarbetaren att känna sig bekräftad i sitt arbete. Här finns grunden för lärandet eftersom detta skapar en upplevelse av att de egna resurserna är viktiga. Du avslutar därför ett feedbacksamtal med att summera det ni pratat om och bekräftar medarbetaren i den process ni just tagit er igenom. Avsluta samtalet med att tacka medarbetaren för ert samtal och att denne lyssnat. Exempel på sätt att bekräfta din medarbetare: Direkt bekräftelse: När du berättar för mig hur du bevarar lugnet i denna kaotiska situation måste jag säga att du hanterar situationen mycket professionellt." Indirekt bekräftelse: Hur bar du dig egentligen åt för att bevara lugnet i denna kaotiska situation? Skriv upp möjliga sätt att bekräfta din medarbetare i Mall: Förberedelser inför feedbacksamtalet, fält 4 i Arbetsdokumentet 10/10

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Samtal kring känsliga frågor

Samtal kring känsliga frågor Samtal kring känsliga frågor Ibland ställs du inför en situation där du behöver samtala med en medarbetare om något besvärligt eller känsligt. Skälen kan vara många - exempelvis: att du inte är nöjd med

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Arbetsdokument: Att driva förändring med kommunikation

Arbetsdokument: Att driva förändring med kommunikation 1/11 Arbetsdokument: Att driva förändring med kommunikation Detta dokument innehåller: Vägledning för att skapa en handlingsplan för din förändringskommunikation i fyra faser: Fas 1: Kommunikation i insäljningsfasen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit!

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Från foretagande.se 2009 09 08 Vilken färg är du? Skrivet av Annika R Malmberg Boktips Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Det finns personer

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Här följer några sidor mötestips ur vår bok

Här följer några sidor mötestips ur vår bok 23 Här följer några sidor mötestips ur vår bok Varför ska du ha ett tydligt syfte? 1. Du blir mer inspirerad OCH inspirerande. Det syns på hela personen när hon eller han agerar utefter ett tydligt syfte.

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Finns det "besvärliga människor"?

Finns det besvärliga människor? Finns det "besvärliga människor"? I Thomas Jordan artikel tar han upp olika typer av så kallade besvärlig människor. Du vet den typen som många känner obehag inför, någon man undviker eller som bara irriterar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

ÖKA ENTUSIASMEN. Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb

ÖKA ENTUSIASMEN. Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb ÖKA ENTUSIASMEN Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb ÖKA ENTUSIASMEN Inom Dale Carnegie använder vi ofta ordet entusiasm. Entusiasm är ofta den

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Lösa konflikter som orsakar skada

Lösa konflikter som orsakar skada Lösa konflikter som orsakar skada Definitionen av konflikt är en meningsskiljaktighet eller dispyter i vilken de inblandade parterna upplever att deras behov eller intressen hotas. Det finns öppna konflikter

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Hur lyckas vi hitta våra mammor som är i behov av extra stöd? Hur får vi förtroende från våra kvinnor med funktionsnedsättning som väntar barn? Hur lägger man

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Verktyg för arbete utifrån lotsmodellen

Verktyg för arbete utifrån lotsmodellen Verktyg för arbete utifrån lotsmodellen Förberedelser Arbete utifrån lotsmodellen är ett erbjudande till barnen och deras vårdnadshavare. Tackar familjen nej, är det inte möjligt att använda denna form

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag.

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. Vi arbetar med ett unikt handlingsinriktat träningsprogram för

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

MI - Motiverande samtal

MI - Motiverande samtal MI - Motiverande samtal eng. Motivational Interviewing, William R. Miller & Stephen Rollnick Ett material av Leg. psykolog Barbro Holm Ivarsson till boken MI Motiverande samtal Praktisk handbok för hälso-

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Vi är varandras arbetsmiljö Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar Livet är en magisk resa där tiden inte existerar 1 Livet är en magisk resa där tiden inte existerar - för det enda som finns är nuet och i varje nytt nu skapar Du Dig själv på nytt i den mest storslagna

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK Av: Inge Stene Denna artikel bör ses mot bakgrund av de multipla intelligenserna (se artikeln Det kreativa barnet). Den handlar kort sagt om kommunikation. Vi kan förhålla oss

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Mellan dig och mig Mårten Melin

Mellan dig och mig Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Max, som är tillsammans med Hanna. Max vet inte riktigt om han är riktigt kär i Hanna. Är det ok att röra vid Hannas snippa, och att hon rör

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst VÄLDOFTANDE» livet med häst Att övning och erfarenhet ger färdighet är inget nytt, eller hur? Gör ett test; lägg ihop alla år av hästkunskap, stallbestyr och ridlektioner som du och dina stallkamrater

Läs mer

Ingenjörsprofessionalism del 6 TDDD98

Ingenjörsprofessionalism del 6 TDDD98 Ingenjörsprofessionalism del 6 TDDD98 Aseel Berglund ÅK1, del 1, TDDD70 ÅK2, del 3, TDDD84 ÅK3, del 5, TDDD91 HT 2015 VT 2016 TDDD98 Del 6 1 2 Kursmål Ingenjörsprofessionalism TDDD99 reflektera över sina

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet.

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Inledning När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Den här lektionen beskriver hur du har ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtalet

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven.

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven. Att kunna föra en strukturerad diskussion handlar om att på ett fungerande sätt delge andra sina åsikter och tankar i ett ämne. Det handlar om att både kunna tala, lyssna och förstå turtagningens principer.

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Kris och Trauma hos barn och unga

Kris och Trauma hos barn och unga Kris och Trauma hos barn och unga Lovisa Bonerfält lovisa.bonerfalt@orebroll.se Olika typer av kriser Livskriser Sorg Traumatiska kriser Kris och trauma hos barn och unga Hur reagerar barn i kris? Hur

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer