Verksamhetsplan för nämnd 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för nämnd 2013"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012

2 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7 3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 4 Miljö- och byggnadsnämnden 14 5 Kultur- och fritidsnämnden 17 6 Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 24 8 Trafik- och fastighetsnämnden 28 Verksamhetsplan för nämnd (31)

3 1 Kommunstyrelsen Nuläge för verksamheten Organisation och kompetens kring verksamhetsutveckling och verksamhetens ITsystem Ett större moderniseringsbehov föreligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Främst gäller det utveckling av kommunens ekonomisystem, nya intranätet och infrastruktur för behörighetsstyrning samt e-tjänster. Kommunens dokumenthantering i Public 360 behöver vidare anpassning och utredningen av e-arkiv, behöver fortsatt fokus. Avsaknaden av stödsystem för inköp och för hantering av synpunkter och klagomål, samt verksamhetsstöd inom PLEX, HR och IT, är också exempel på saker som behöver ses över under För att effektivisera arbetet med styrning och ledning på olika nivåer i kommunen, behöver kompletteringar göras i form av ett nytt systemstöd. Detta tillsammans med pågående omarbetning av ledningssystem och styrprocesser, ska bidra till ökad kvalité på framtida beslutsunderlag. Den status som IT-infrastruktur har i kommunen gör att relativt stora IT-investeringar har gjorts under Fortsatt satsning behövs för att bygga ut den gemensamma plattformen till att hantera säker inloggning och e-tjänster med informationsutbyte även till medborgare och andra externa parter, vilket även öppnar upp för nya arenor för medborgardialog Kort sikt-år 1 Generellt för året 2013 gäller att ett antal system ska kopplas till Public 360 och att större anpassningar behövs om t.ex. PLEX ska lämna gamla system till förmån för Public. Ekonomisystemen behöver ses över och behovet av ett e-arkiv gör sig påmint då gamla system ska avställas. Nya intranätet kommer tas i bruk och behöver både anpassas och integreras mot andra system. Ett flertal system behöver uppgraderas och flera nya tillförs. Däribland ett nytt systemstöd för ledning och styrning, nyutveckling av etl verksamhetsstöd för stadsbyggnad, samt upphandling av bl.a. en ny planmodul. En helhetslösning för papperslös nämndhantering till kommunpolitikerna kommer att införas under 2013, förutsatt att beslut om införande och nya medel tillförs från politiken. Åtgärder inom IT-2013 Aktiviteter det kommande året som realiserar lösningar inom IT-området Nytt intranät ska implementeras och behöver inhämta information från flertalet system, däribland Public 360, för att möjliggöra god informationsspridning Under 2013 slutförs införandet av Raindances bokförings och projektmoduler Utvecklingen av elektroniska leverantörsfakturor fortsätter System för arbetsskador ska införas Upphandling och införande av ett friskvårdssystem FMS ska brytas loss från Winess och på sikt läggas över till 360 Verksamhetsplan för nämnd 2013

4 App för papperslös nämndhantering ska kopplas till 360, viss utveckling behövs 360 ska uppgraderas och det finns stora anpassnings- och utbildningsbehov kopplat till fortsatt införande i kommunen PLEX ska införa ett nytt verksamhetsstöd som inkluderar tidsredovisning. Maya (tidsredovisning) avvecklas då Läsplattor och smartphones behöver ett verktyg för installation och säkerhetshantering, varför ett MDM-verktyg kommer införas tillsammans med ny supportfunktion som avropats under slutet av 2012 Implementera att modernare kommunikationsverktyg för medarbetare i kommunen (Exempelvis någon form av chatt) Upphandling av nytt rekryteringssystem Aktiviteter som adresserar informations- och IT-säkerhet Inkoppling och säker åtkomst till kommuninformation från läsplattor ställer utökade krav på åtkomsthantering och delar av teknik och logik i dagens nätverk behöver byggas om Planeringen av e-tjänster och utökade plattformar för medborgardialog ställer nya krav på behörighetslösningar och infrastruktur BIBA, kommunens beslutsslödssystem kommer att integreras mot fler källsystem och jobbar med att ensa information Om förvaltningen har några särskilda krav på HW för sin verksamhet App för papperslös nämndhantering ställer krav på läsplattor som nytt arbetsredskap Säker inloggning med e-id ställer krav på kortläsare. Ett införande har påböijats under 2012 och kommer fortlöpa under 2013 tillsammans med att en översyn av dagens arbetsplatser (datorer) genomförs Andra större verksamhetsdrivna förändringsbehov Budget PLEX avser att flytta sin avtalshantering från systemet Pärmen.se, till Public 360. Bytet förutsätter ca 160 timmar utveckling i Public 360 PLEX ska upphandla en ny planmodell De tekniska förvaltningarna går samman i kravställning på ny lösning för hantering av digitala ritningar Gamla Winess och andra system som ska avvecklas behöver ett e-arkiv, eller annan lösning för att kunna avställas Dagens ekonomisystem inklusive budget och uppföljning behöver ses över. En förstudie ska genomföras där också samband med eventuellt systemstöd för kommunens inköpshantering beaktas Ovan beskrivna planer för 2013 beräknas rymmas inom befintlig budgetram med följande undantag: Utredning av nytt ekonomisystem kommer att bli omfattande. Det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp som omfattar mer än ett traditionellt ekonomisystem. Utredningen kommer därför utöver funktioner som redovisning, fakturering, och hantering av leverantörsfakturor även handla om stöd för budget, prognos, inköp m.m. Utredning av detta område beräknas kosta 1 miljon kronor. Verksamhetsplan för nämnd (31)

5 Det saknas pengar för support och utveckling av intranätet. Endast driftkostnaderna finns med i 2013-års budget. Dessutom finns risk för dubbla kostnader för driften av två intranät (solsidan och det nya) under första halvåret. Det saknas pengar för att anpassa Public för åtkomst av filer i intranätets gränssnitt (se kommentar tidigare). Detta kan dock förmodligen hanteras under 2013 och åtkomsthanteringen får då utvecklas under För att klara ovanstående punkter krävs omprioritering inom 2013 års budgetram. Kända beroenden och förutsättningar för genomförande E-tjänsteplattform, kortinloggning, (eller annan 2-faktorsinloggning) och kommunens datanät, samt gemensamma katalogfunktioner för identitetshantering, är exempel på infrastruktur som behöver anpassningar för att möjliggöra nya sätt till åtkomst av källdata, e-ljänster, intranät Lång sikt - år 2, 3 & 4 Planer inom IT IT-planer inom KLK Verksamhetsanalyser gjorda under 2013 kommer troligtvis mynna ut i nya upphandlingar och införanden av nya IT-utvecklingsprojekt. E-utveckling beskriver vilka e-tjänster som ska utvecklas och vilken verksamhetsutveckling som ingår. De större initiativen listas nedan: Upphandling och införande av e-arkiv Nytt systemstöd vid anställning och avslut Översynen av ekonomisystem kommer att ge större utvecklings- eller upphandling och ett omfattande systembyte BIBA m.fl. system ska koppla GIS-data till sin information, vilket kommer förbättra internt arbete och lägga grunden för nya e-tjänster Ny planmodell ska införas Public 360 ska vidareutvecklas och nya anpassningskostnader uppslår då dagens små system ska lämnas till förmån för Public 360 Intranätet ska vidareutvecklas och blir ett nav för interna tjänster. Integration med Public 360 blir aktuellt när 360 axlat rollen som hela kommunens dokumenthanteringssystem Externa nätet kommer integreras med e-tjänsteplattformen och nya behörighetsplattformen, så att kommungemensamma tjänster för behörighetsstyrning och säker inloggning även kommer medborgarna till nytta Ett flertal verksamhetsstödsystem kommer att realiseras som molntjänster, vilket ställer nya krav på förvaltning av systemen samt fördelning av kommungemensamma kostnader Webben kommer behöva kompletteras med funktioner för interaktiva dialoger i framtiden (ett politiskt önskemål) Intranätet behöver tekniskt och innehållsmässigt anpassas för att bli bättre tillgängligt för mobila enheter Resursuppskattning Resursbehov utifrån ovan beskrivna utvecklingsplaner kommer att utredas under hösten Verksamhetsplan för nämnd (31)

6 och sammanställas inför resultatanalysdagarna för 1CS. Övriga beroenden Många initiativ ställer krav på att identitets- och behörighetslösningarna är på plats. Även kommunens datanät och integrationstjänst behöver förändas och kompletteras inom vissa delar för att möta nya behov. Det finns etl större behov av IT-stöd och systemförvaltningskunskap ute i verksamheten, än vad dagens organisation hinner med, vilket även påverkar verksamheternas processutvecklingsarbete på ett negativt sätt. Ett arbete behövs för att ta fram en kommungemensam begreppsmodell. Det är av stor vikt för att höja kommunens informationskvalité och för att främja samverkan mellan förvaltningar. Det är också en förutsättning i framtagandet av e-tjänster, för att kommunens olika verksamheter ska kommunicera enhetligt i sin interaktion med medborgarna. Public 360:1 planen kan utläsas ett antal behov av integrationer till 360, så pengar för utveckling och utbildning i 360 är väsentligt. BIBA utgör grunden i ett kommande besluts- och ledningsstyrnings-system, varför utveckling med masterdata källor och fortsatt tillkoppling källsystem är väsentligt. Gl S-data behöver utvecklas och efterfrågas i allt fler sammanhang. Viktigt att varje system tar höjd för integrationskostnader och att den fulla potentialen nyttjas. Till exempel genom realisering av e-tjänster. Nya intranätet måste lyckas som informationsbärare och flera tunga integrationer kommer behövas för att få tänkta tjänster att fungera fullt ut. Ett antal större och mindre verksamhetssystem kommer införas under perioden, så att lösa åtkomst till gemensam data och gemensamma tekniklösningar får ännu större potential att skapa nytta. Verksamhetsplan för nämnd (31)

7 2 Barn- och ungdomsnämnden Nuläge för verksamheten De It-system som används inom barn- och utbildningskontorets verksamheter är uppdelade i två delar. Den ena är de system som är ett stöd i myndighetsutövningen. Den andra delen är de system som stöttar den pedagogiska och administrativa verksamheten för både personal och elever i skolan. För de system som hanterar myndighetsutövningen finns en tydlig och bra organisation samt en god kompetens hos förvaltningsledare och systemägare. Det finns ett behov av en organisation ute i skolorna för att säkerställa kompetens hos den administrativa personal i skolan som arbetar i systemen. Många och stora uppdateringar kring handhavande i systemen gör att det blir svårt för förvaltningsledare att hinna med uppföljning av administratörernas kompetens. Skolornas gemensamma lär- och samarbetsplattform, Google Apps, har en tydlig förvaltning på barn- och utbildningskontoret, men det finns ett behov att göra kontinuerliga uppföljningar av kompetensen ute i skolorna. En modell, PIIS (pedagogisk integrerad IKT i Sollentuna) för att göra uppföljning och mätningar av IT pedagogiska kompetenser, bl.a. då förmågor att jobba i kollaborativa miljöer som Google Apps, har tagits fram av barn- och utbildningskontoret och kommer att börja användas på skolorna under hösten Skolornas administrativa system (skolplattformar) saknar gemensam förvaltning då dessa kommer från en mängd olika leverantörer. Kompetens kring systemen finns ej på barn- och utbildningskontoret i dagsläget, vilket gör det svårt att säkerställa att tillräcklig kompetens kring systemen finns ute i verksamheten. Gränsdragningen mellan kontorets IKT-utvecklare och IT-enhetens medarbetare har blivit tydligare och samarbetet upplevs som bra och effektivt. Förvaltningsorganisationen för 1:1 är etablerad i samstämmighet med IT-enheten. En dator till varje elev, politiskt mål för Beställarorganisationen på skolorna måste säkerställas avseende kompetens i koppling till den pedagogiska visionen/målet Barn- och utbildningskontoret kommer att ta fram en kravspecifikation för kompetens kring IT i skolan (Integrerad IKT, wiki.edu.sollentuna.se/strategi). Miniminivå hos skolledning och support-personal på skolan. En handlingsplan för lärarnas kompetens kring Integrerad IKT tas fram i samarbete mellan IKT-utvecklare och skolledning för varje skola. Tre skolor, Helenelundsskolan, Tegelhagen och Djupdalsskolan, deltar tillsammans med skolor från andra kommuner i forskningsprojektet Unos Uno, forskning på effekterna av en dator per elev, 1:1. Projektet leds av forskare från Örebro universitet och Högskolan i Dalarna. Barn- och utbildningskontoret lanserade under 2012 Parasoll, Parasoll är en kommunövergripande kommunikalionsplattform för lärare och pedagoger där avsikten är att sprida goda erfarenheter och arbetssätt. Administration Barn- och utbildningskontoret och verksamheterna använder sig av flera olika it-system och e-tjänster; barnomsorgsvalet och skolvalet görs via e-tjänst. Verksamhetsplan för nämnd 2013

8 1 samband med skolvalet läsår använde barn- och utbildningskontoret Solen ett mätverklyg/digitala kartor, från Cartesia. Det var ett samarbete med miljö- och byggnadskontorets mät - och kartenliet. Verktyget användes för att stödja grundskolorna i avgörande av en elevs framtida skolplacering. Produkten måste vidareutvecklas och ge ännu tydligare mätningar då blivande elever ökar i grundskolans tidigare år. Det finns också behov av prognosverktyg kopplat till kaitor för att förbättra planeringsarbetet för lokalförsörjningen. Där behöver barn- och utbildningskontoret samarbeta med plan- och exploatering. Grundskolans ledning har från och med juni 2012 fått tillgång till IST-analys, stöd for uppföljning och utveckling. Systemet gör det möjligt för skolans ledning och kontoret att göra analyser och uppföljning av bland annat elevernas betyg och ämnesprovsresultat. Barn- och utbildningskontoret exporterar via verksamhetssystemet IST Extens årskurs 9 termins- och slutbetyg till Gymnasieantagningen, SCB samt ämnesprovsresultaten från årskurs 3, 6 och 9 exporteras under vårterminen till SCB. Varje hösttermin lämnas SCB-statistik per den 15 oktober, skolorna registerar in aktuell information i verksamhelssystemet Extens. Barn- och utbildningskontoret exporterar informationen via Extens till SCB. I väntan på att leverantören IST ska utveckla liknade verktyg i barnomsorgsplattformen för förskolor och fritidshem kommer kontoret att använda sig av manuell hantering i Excel format. Nya tekniska applikationer har tagits i bruk: Analys- och uppföljnings verktyget IST-analys används aktivt av barn- och utbildningskontoret och av grundskolans ledning. Utveckling av/inköp av applikationer för karttjänster och mätverktyg tex Solen Cartesia för bättre systemstöd till skolvalet. WinLas Nya skollagen och kravet på lärarlegitimation ställer karv på rätt utbildning hos lärarna. För att säkerställa rätt kompetens på skolorna behövs ett register med de kompetenser lärarna har. PA-Lön har införskaffat en modul i WinLas för detta ändamål. Var efter lärarna får sina lärarlegitimationer ska dessa registreras i verktyget. Arbetet kommer att påbörjas under Kort sikt-år 1 Förvaltningsorganisationen 1:1. Tydliggöra processer och kontaktvägar för användarna in mot förvaltningen och externa intressenter som Tieto och QD. Förankra förvaltningsorganisationen ute i verksamheten. Teknisk infrastruktur är intrimmad för att underlätta omställningen av pedagogiken. Centralt i detta är stabila trådlösa nät på skolorna med tillräcklig kapacitet, av användaren upplevd enkel åtkomst till internet, anpassning mot skolornas lär- och samarbetsmiljö (Google Apps) samt att avveckla beroendet av SSDE miljön. Verksamhetsplan för nämnd (31)

9 Kommunens webbaserade barnomsorgs- och skolvalsplattform har under hösten 2012 varit i bruk under ett år. Vidareutveckling av olika funktioner i systemet är planerat under läsåret for både kommunala och fristående skolor. Främja användningen av digitala tjänster och lärresurser genom deltagande i skolfederation.se som är en federationsljänst för gemensam inloggning som har skapats för att skolor ska kunna utnyttja många olika nätbaserade läromedel och pedagogiska Ijänster. Inkomstuppgifter - ger vårdnadshavarna möjligheter att anmäla sin inkomst via webben (förskolan) Åtgärder inom IT Ny uppdaterad kontohantering på plats i enlighet med kommunens riktlinjer. Bättre och enklare åtkomstlösning för elver och lärare genom att vi anpassat system till ny IAM infrastruktur. Provisionering mot Google Apps, använda Google Apps Directory Sync (GADS) eller motsvarande för att hämta information från kommunens metakatalog. Uppfylla de tekniska kraven som skolfederation.se ställer för inloggning och kontohantering. Samarbete med Datainspektionen, Google och övriga användare av molntjänster för att hantera kraven i Personuppgiftslagen, PUL. Ta fram handlingsplan för- och genomföra utbildningsinsatser i skolan kring hantering av allmänna handlingar. Budget Då planen enbart visar intentioner och de olika planerade åtgärderna/aktiviteterna ännu inte har kunnat prissättas behöver avstämning göras innan förändringar sker. Kända beroenden och förutsättningar för genomförande Ny Metakatalog måste finnas på plats för atl vidareutveckling av Google Apps som läroch samarbetsplattform ska kunna genomföras. Säkerställa att dialog förs med Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, då främst Rudbeck, och att Rudbeck har rimliga förutsättningar att bedriva parallellt förändringsarbete i syfte att möta tekniska såväl som pedagogiska förändringar som nämndens satsningar innebär Lång sikt - år 2, 3 & 4 Planer inom IT Harmonisering av skolornas skolplattformar Se över eventuella fördelar samt vid behov undersöka möjligbeter att integrera skolornas dokumenthantering i Google Apps med Public360. Prognoser - verktyg för beläggningsöversikt samt statistik Verksamhetsplan för nämnd 2013

10 Uppdatera kö val - köuppdateringsfrågor till vårdnadshavarna skickas via e-post från verksamhetssystemet. Hela köbilden blir mer aktuell tex inför det placeringsarbete som ska göras till augusti Skolvalet: infl^t/utflytt/byte o SCB-statistiken för förskola och grundskola, behöver vidareutvecklas av leverantören IST. Resursuppskattning Ett förarbete med att beräkna tiden för de resurser som nämnden kommer att behöva från IT-beställarenheten finns med i de riktlinjer för utveckling och etablering av Integrerad IKT i skolorna. IT-beställarenheten är delaktiga i dessa diskussioner. övriga beroenden Nämnden är beroende av en lösning kring PUL och användandet av Google Apps som lär- och samarbetsplattform i skolan. Google kommer att behöva anpassa sina avtal för att följa gällande lagstiftning samtidigt som Sollentuna behöver förankra användandet av Google Apps ute i verksamheten på ett sådant sätt att fel information ej hanteras i molntjänsten. Verksamhetsplan för nämnd (31)

11 3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nuläge för verksamheten Utbildnings- och arbetsmarknadskontorets verksamheter redovisar årligen ITanvändning och utveckling för den kommande fyraårsperioden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Planen utgör också grunden för verksamheternas interna budget. Rudbeck Rudbeck omfattar idag runt elever, delvis från hela Sverige, och cirka 230 anställda. I verksamheten används ett tusental datorer, med hundratals program, uppkopplade till något av Rudbecks eller kommunens nätverk. Nuvarande nätverk är inte alltid integrerade och har heller inte kapacitet att klara av en-till-en fullt ut. En avgörande faktor för att nå framgång med en-till-en är kompetensen att nyttja dessa redskap i undervisningen. Idag råder troligen stor variation i hur rustade vår personal är i detta. I övrigt har Rudbecks elever och personal lämnat Microsofts e-postmiljö till förmån för Google. Utöver e-post har vi där tillgång till övriga verktyg i Google Apps. Inför läsåret har systemen för verksamhetsplanering och lärplattform flyttats, från Procapita & Rexnet/EdWise (Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB) till Schoolsoft och Google Apps. Grundplaneringen sker dock fortfarande i Novaschem (Nova Software AB). I skrivande stund tycks övergången ha skett framgångsrikt. Rudbecks del i Sollentuna kommuns e-vision uppfylls i stort via En digital mötesplats för Rudbecks personal, elever och vårdnadshavare (som inle alltid bor i Sollentuna kommun) finns numer i Schoolsoft. För ledning och administration vid Rudbeck finns flera digitala verktyg som tillhandahålls antingen av Rudbeck eller av kommunen centralt. All personal har dessutom tilldelats en mobiltelefon, ansluten till kommunens växel. För att på kort sikt hantera programlicenser, framför allt vad gäller äldre operativsystem i nuvarande datasalar och vagnar, har ett avtal tecknas med Microsoft Cooperation för läsåret Kunskapsparken Kunskapsparken har sedan hösten 2011 lagt ut kurserna via webben där ansökning och antagning till grund- och gymnasiekurserna sker. Ansökan sker vid 5 tillfällen under året. Antalet ansökningar är ca 2000/år. Utbudet är gemensamt för tio kommuner som har upphandlat kurser/utbildningar av 24 utbildningsanordnare. Ett utvecklingsområde pågår med att öka kommunikationen via webben med både anordnare och sökande/studerande. Verksamhetsplan för nämnd 2013

12 3.1.2 Kort sikt-år 1 Åtgärder inom IT-2013 Upprustning av Rudbecks infrastruktur För att anpassa Rudbecks infrastruktur till en miljö där var och en har minst ett nätverksanslutet red-skap, behöver vår nätstruktur rustas upp. En översyn har därför genomförts, med ambitionen att skapa ett enda nät på skolan, med trådlös kapacitet för tusentals samtidiga användare. Ett "nytt nät" väntas finnas på plats kring årsskiftet Införandet av Schoolsoft på Rudbeck Schoolsoft infördes på Rudbeck i och med start av läsår 2012/13. En löpande dialog förs med Schoolsoft om förbättringar för Rudbecks användare och en linjeorganisation för ansvar på olika områden införs. Förändringar i systemet sker löpande. Under 2013 tas löpande beslut om funktioner och på vilket sätt vi ska använda Schoolsoft. Omvärldsspaning, schemaläggningssystem System för ledning och administration vid Rudbeck är under ständig utveckling men är inte alltid under vår kontroll. Av de vi själva råder över har vi bland annat etl samarbete med Lundin Sveijer Utvärderingar AB kring utvecklingen av ett schemaläggningssystem för flera samtidiga användare, ett system för uppföljning av lärartjänster med mera. En-till-en via I-pads på utvalda program, Rudbeck Under läsåret införs en-till-en på programmen ES, SA/Media, åk 1 och elever tilldelats en egen dator av Rudbeck, varav runt 100 är ipad's (Apple Inc). - Budget Kunskapsparken ska effektivisera samarbete och administration med sina utbildningsanordnare så att de kan lämna närvarorapportering samt betygssättning direkt i en webbportal. Utveckling av webbansökan skall genomföras för sökande till svenska för invandrare (sfi). Kunskapsparken ska utveckla en webportal där svenska, engelska, matematik kan prövas via Kunskapsparkens hemsida. Hemsidan ska även ombesörja effektiv studievägledning. Budget för Schoolsofts införande inbegriper även avveckling av tidigare plattform, Rexnet, Tieto. Denna kostnad är budgeterad till 0,2 Mkr för vilket tempo som en-till-en införs på Rudbeck under 2013 är beroende av det ekonomiska läget, se nedan. Beräknat Investeringen i nytt nätverk beräknas till 3,0 Mkr. Kända beroenden och förutsättningar för genomförande Prognosen för Rudbecks ekonomiska resultat för 2013 visar på ett stort underskott. Satsningen med utbyggnaden av en-till-en är beroende av atl en balans hittas mellan intäkter och kostnader. Detta arbete pågår ocb redovisas löpande för AU, UAN. Verksamhetsplan för nämnd (31)

13 3.1.3 Lång sikt - år 2, 3 & 4 Planer inom IT En-till-en Som framgår ovan strävar Rudbeck mot att inom några år erbjuda en-till-en. Detta ställer i sin tur krav på vår ekonomi, vår infrastruktur och framför allt våra lärares förmåga, så att dessa resurser verkligen används effektivt i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. Under de kommande åren innebär detta följande åtgärder: Utveckling av personalens kompetens och arbetssätt Finansiering av bärbara datorer till alla elever. Planeringen av införandet av en-till-en inkluderar en avveckling av dagens datasalar och -vagnar. Denna avveckling möjliggör också en avveckling av det gamla operativsystemet Windows XP (Microsoft Corporation). Lejonparten av de gemensamma lagringsmöjligheter som idag erbjuds på Rudbecks eller kommunens servrar kommer också att avvecklas, till förmån för lagring i "molnet". Bland många andra erbjuder Google denna tjänst, gratis. När alla har tillgång till en bildskärm genom en-till-en behöver dessutom behovet av utskriftsmöjligheter ses över - och reduceras. Införandet av en-till-en kommer även att ställa krav på klassrummen, bland annat så att arbetsplatserna blir ergonomiskt genomtänkta och att elförsörjning, ventilation med mera anpassas. Vad gäller passersystem och säkerhetsteknisk utrustning arbetar vi med att sucessivt lämna det gamla passersystemet (Bewator) till förmån för det som kommunen upphandlat av YIT. Resursuppskattning Kostnader för IT i allmänhet finns i verksamheternas separata budgetar. Rudbeck gör uppskattningen att en sammanlagd kostnad för IT-området under rör sig om ca Cirka 7,0 Mkr per år, exklusive bemanning. övriga beroenden I dag har Rudbeck två anslutningar till Internet - en via Solnet och ett eget abonnemang. En del i att bygga ett nytt nätverk innefattar ökad kapacitet (mera) och ökad redundance (flera) i dessa anslutningar. En del i detta är således att Solnet förbättrar sin kapacitet. Verksamhetsplan för nämnd (31)

14 4 Méljö- och byggnadsnämnden Nuläge för verksamheten Miljö- och byggnadskontoret (MBK) äger och förvaltar följande it-system och programvaror: Kartdatabas över kommunens primärkarta (utgör bl a underlag för bygglovhandläggning och detaljplaner samt kommunens externa webbkarta). CAD-verktyg för kartframställning. SOLEN, kartbaserat handläggarstöd som används på de samhällstekniska förvaltningarna MBK samt PLEX (plan- och exploatering) m fl. ECOS, ärendehanteringssystem för miljö- och hälsoskyddsenheten. CASTOR, ärendehanteringssystem för bygglovenheten. COMPRIMA, webbaserat digitalt bygglovarkiv för avslutade och arkiverade bygglovhandlingar. Förvaltningen sköter på uppdrag av kommunledningskontoret driften av kommunens fastighetsregister och befolkningsdatabas TEFAT. Systemförvaltningen är uppdelad på de enheter som använder systemen i sina respektive verksamheter och varje enhet har en systemägare och en systemförvaltare för de egna systemen. Respektive enhet agerar självständig beställare tillsammans med förvaltningschefen, men förvaltningen har i dagsläget bara en person med specialistkompetens inom it, denna person arbetar därmed för samtliga enheter inom förvaltningen. Under hösten 2012 kommer bygglovenheten (BLE) uppgradera CASTOR till senaste version och förarbetet har pågått sedan början av året. Under vintern/våren/sommaren har BLE fått ett nytt digitalt system för arkiverade bygglovhandlingar (COMPRIMA) och hela det analoga mikrofilmade arkivet har digitaliserats. Det digitala systemet innebär en väsentlig förbättring av sökbarhet och tillgänglighet till arkiverade bygglovhandlingar. Nuvarande arkiv omfattar ca bilder. Mät- och kartenheten (MKE) har tillsammans med IT-enheten inlett ett arbete att inventera och tydliggöra kommunens behov av geografisk information och geografiska informationssystem (GIS). Arbetet kommer utmynna i en GIS-strategi samt ett utökat strategiskt arbete på området GIS inom hela kommunen Kort sikt-år 1 Kontoret kommer rekrytera en person med specialistkompetens inom GIS samt IT för att ha resurser för verksamhetsutveckling både inom GIS och kontorets allmänna ITbehov. Kompetensen kommer delvis alt nyttjas och bekostas av IT- enheten för kommunövergripande GIS-arbete. Om ansvaret och kostnader för GIS- relaterat arbete ska ramfinaniseras, vilket MBK föreslår, bör även större delen av denna tjänst ramfinaniseras från Verksamhetsplan för nämnd (31)

15 Åtgärder inom IT Generellt MBK/MBN SMS-tjänster ska införas under , tidplanen för införandet styrs av när den tekniska plattformen är driftsätt och användbar. Införandet styrs också av de tekniska krav som SMS-tjänsten ställer på användandet. Kontoret ska under 2013 se över vad de egna systemen har för stöd för mobila plattformar. Alla enheter på MBK ska under 2013 analysera vilka alternativ som fmns och planera för e-tjänster. Miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) MHE har ett behov av att förnya verksamhetssystemet ECOS, då det är ett omodernt system med förekommande störningar. Arbetet med att ersätta ECOS med ett modernt system bör påbörjas under 2013, första aktiviteten blir att genomföra en förstudie över vad som är lämpliga alternativ. Ett byte av programvara inkl. migrering av databas bör kunna påbörjas årsskiftet 2013/2014. Mät- och kartenheten (MKE) Påbörja en förstudie för byte av SOLEN till ett modernare system. Förstudien ska fokusera på vad som finns på marknaden samt vilka behov och krav som finns i kommunen. GIS-strategiarbetet är en del i detta. Förstudien bör påbörjas efter årskiftet 2012/2013 och genomföras under 2013 för att ett utbyte ska kunna påböljas Bygglovenheten (BLE) BLE kommer arbeta in rutinerna med den nya versionen av CASTOR, dock förväntas det mesta vara på plats under hösten Ett arbete som kommer bli nödvändigt att utföra är en integration mot Public 360. Detta arbete förväntas pågå under Det digitala bygglovarkivet COMPRIMA är inte specificerat för åtkomst utanför Sollentuna kommuns kommunhus. Behoven av det bör utredas och om det kan införas inom ramen för given lagstiftning (främst PuL). En förstudie måste genomföras i samråd med kommunjuristen och övriga berörda personer. Budget Möjliga kostnadsposter: förstudiearbetet med att ersätta SOLEN förstudiearbetet med att ersätta ECOS integration av CASTOR mot Public 360 SMS-tjänster kostnadsanalys för mobila plattformar förberedelser för e-tjänster Det finns inga särskilt anvisade medel för arbetet med ovanstående under Arbetet utgår från befintliga resurser hos verksamheterna. Verksamhetsplan för nämnd 2013

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

IT-plan 2013-2015. Tjänsteutlåtande

IT-plan 2013-2015. Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden IT-plan 2013-2015 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till IT-plan 2013-2015 Sammanfattning Skolan

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning... 5 1.3 Omsorg... 5

Läs mer

IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Daniel Bäckman Tjänsteutlåtande 2011-05-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/28 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden IT-pian 2012-2014 Förslag till beslut

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2011/80-5 Barn-och ungdomsnämnden Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Inventarier KLK KS 001

Inventarier KLK KS 001 Objekt/Projekt Kommunledningskontoret inventarier Upprättad den 2014-04-29 Upprättad av Kommunkansliet Inventarier KLK KS 001 Investeringsbudgeten redovisar ett schablonbelopp för det kontinuerliga utbytet

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115

Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid1(6) Referens Plan för IT-verksamheten i Nynäshamns kommun 2006-2009, antagen av kommunstyrelsen 2006-05-23, 115 Bindande anvisningar Alla nyinköp skall genomföras så att

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor 2011 02 28 40 67 Kommunstyrelsen 2011 09 12 186 420 Arbets och personalutskottet 2011 08 29 157 327 Dnr 11.124 008 febkf19 Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor Bilaga: Bakgrundsmaterial Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

IT i skolan 2015 FRÅN TEKNIK TILL RESULTAT

IT i skolan 2015 FRÅN TEKNIK TILL RESULTAT IT i skolan 2015 FRÅN TEKNIK TILL RESULTAT Norge Sverige Förskola För- och grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Vi styr mot kvalitet Attraktiva enheter Ändamålsenlig kvalitet väl rustade barn/elever/deltagare

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Digitala verktyg och molntjänster

Digitala verktyg och molntjänster Digitala verktyg och molntjänster U tvecklingen inom IT-området går fort. Internets kapacitet ökar hela tiden och nya tjänster erbjuds som kan vara till nytta för arbetet med utbildning och lärande. Utvecklingen

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator.

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator. TRANAs KOMMUN TRANAs KOMMUN KL-Förv~tnin~en Ank%!.J...-:-:Q".:- r1 Dnr f?.t.!.i.e:t...- os" Kommunstyrelsen Svar på frågor avseende att sälja/skänka datorer Inledning Vid kommunstyrelsens sammanträde,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer