Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014"

Transkript

1 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 Sammanfattning av ärendet Detta är drifts- och servicenämndens verksamhetsplan 2014 inklusive planerade aktiviteter. De aktiviteter som nämns är de specifika områden som vi ska fokusera på under verksamhetsåret 2014 samt planerade aktiviteter för Vision ledstjärnor Kommunerna i länet vill samverka inom olika områden. Med en gemensam drifts- och servicenämnd för länet skapas möjligheter för samordning. Erfarenheter från tidigare IT-samverkan i länet visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Övergripande mål Resurserna i kommunerna varierar och ambitionerna likaså men ska man samverka innebär det i många fall också en ambitionshöjning. Genom att delta i nämnden kan de samverkande parterna växla upp de pengar man lägger och få ut betydligt mer av dem än om man lägger motsvarande summa i den egna organisationen. Nämndens övergripande mål är: lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt Postadress: IT enheten, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (6) Aktiviteter 2014 Framtida samarbete inom nämnden Löpande utreda tänkbara områden för framtida samarbete. Säker inloggning för föräldrar Under 2013 skapades den gemensamma inloggningsfunktionen som idag används för föräldrar vid inloggning mot skolsystem för säker åtkomst av omdömen mm om sina barn. Målet under 2014 är att öka användningen och erbjuda inloggning med eid för fler kommunala system. Kommunerna har möjlighet att fördelaktigt avropa lösningen för lokalt bruk, dvs. för anställda och elever ska få säker inloggning externt mot kommunens system. Gemensam identitetshantering För att information ska vara användbar behöver den struktureras, definieras och presenteras på olika sätt för olika målgrupper oberoende av organisationstillhörighet. Organisatoriska gränser utgör inte längre ett hinder för en sammanhållen insats när relevant information kan utbytas mellan olika huvudmän och utförare på ett säkert och effektivt sätt. En gemensam identitetshantering skulle ge förenklad åtkomst till verksamhetssystem och tjänster för en eller flera organisationers användare samtidigt som administration av personer och behörigheter förenklas. Utreda möjligheterna för gemensam identitetshantering. Gemensam identitetshantering är en förutsättning för att kommunerna ska kunna dela och köra samma verksamhetssystem. Gemensamma IT upphandlingar innebär bättre avtal och lägre kostnader för kommunerna. Genomföra gemensamma upphandlingar & avrop inkl. avtal efter fullmakt. Förvaltning av befintliga avtal Utredning gemensamt e-arkiv e-arkiv behövs för att alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag ska kunna lagra alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen elektroniskt. Att införa e-arkiv säkerställer den långsiktiga informationsförsörjningen, bidrar till en ökad effektivisering och tillgänglighet till information. Kommunerna i Värmland deltar i den av SKL pågående upphandlingen av e-arkiv. Utreda förutsättningar att avropa ett gemensamt e-arkiv för Värmlands kommuner. eblomlådan ett verktyg för självvärdering av IT-styrning till stöd för verksamhetsutveckling och vilken digital medborgarservice kommunen erbjuder. Stötta kommunerna i Värmland att genomföra eblomlådan och då för andra gången med möjlighet till jämförelse mellan utvärderingarna. Delta i den fortsatta nationella utvecklingen av eblomlådan.

3 sid 3 (6) Ett gemensamt e-samhälle i Värmland det övergripande målet för utveckling av e-samhället i Värmland är att: Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Tillsammans kan kommunerna i Värmland utveckla e-förvaltning och e-tjänster på ett smidigt sätt och till en lägre kostnad. Genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT når vi e-samhället. Under 2013 nåddes målet att erbjuda 50 % av SKL:s rekommenderade e-tjänster. Målsättningen är att under 2014 ska e-plattformen erbjuda 70 % av SKLs rekommenderade e- tjänster. e-tjänsteplattformen ha utökats med ytterligare verksamhetsgrenar inom den kommunala förvaltningen så som till exempel bolag och förbund. e-tjänsteplattformen ha stöd för de vanligast förekommande formerna av elektronisk identifikation för identifiering och signering. 70 procent av SKL:s rekommenderade tjänster ska vara utvecklade och möjliga för kommunerna att införa. servicen till medborgarna ha utökats med tillgång till e- tjänster mobilt. utreda behov och förutsättningar för service dygnet runt alla dagar i veckan Aktiviteter CeSam Värmland Utreda och införa Mobilt bank-id för Värmlands e-tjänster. Kommunal app för e-tjänsterna på e-tjänsteplattformen. Ett pilotprojekt ska inledas för att utreda förutsättningarna för en e-tjänst med integration till ett verksamhetssystem. Responsive webbdesign innebär en anpassning av e- tjänsteplattformen så att alla webbsidor anpassar sig efter vilken enhet man surfar in på. Bokningsfunktion och köfunktion är funktioner som behöver lyftas in i den gemensamma e-tjänsteplattformen och som ökar nyttan med e-tjänsten för både medborgare och handläggare. Förbättring av lavinmeddelandefunktionen som är en kommungemensam funktion som innebär att det snabbt går att få ut meddelanden om driftsstopp till länet genom meddelande på kommunernas e-tjänstesidor. Funktionen behöver vidareutvecklas för att kunna styra meddelande per kommun. Lavinmeddelande blir allt mer viktigt då bakomliggande verksamhetssystem integreras. Gemensam marknadsföring av Värmlands e-tjänster för att öka användningen. Fortsätta utveckla fler e-tjänster tillsammans. Införliva Hagfors kommun i den gemensamma e- tjänsteplattformen.

4 sid 4 (6) Kommunsammanbindande nät i Värmland är en förutsättning för samverkan och gemensam drift. Det kommunsammanbindande nät som idag existerar kommer inte att klara kommunernas framtida behov och därför kommer vi under 2014 avropa eller upphandla ett kommunsammanbindande nät med högre kapacitet. I en förlängning kommer ett dåligt nät att innebära sämre digitala tjänster och service till medborgarna. Upphandling av nytt kommunsammanbindande nät. Informationssäkerhet Med de gemensamma tjänster som lanseras kommer behovet att se över informationssäkerhetslösningarna och skaffa en samsyn på hur informationssäkerhet samt IT säkerhet ska beaktas inom samtliga kommuner. Det finns ett stort behov av ledningssystem för informations-säkerhet (LIS) på samtliga kommuner och ett behov av stöd vid införande av LIS har framförts. Under 2014 leverera förstudie från Karlstads kommun som erfarenhetsunderlag. presentera ett förslag på en gemensam bas för informationssäkerhetspolicy samt modell för LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Internet-förbindelse En gemensam Internet-lösning ger bättre förutsättningar för fler gemensamma lösningar. Detta kommer ge en kostnads och samverkans effektivisering. Under året ska ett förslag om en eventuell upphandling av gemensam internet-förbindelse presenteras. Extern lagringssite det finns ett behov av extern lagring av backuper och redundanta miljöer för snabb återställning av system om något oförutsett händer på en kommun. Detta bör hanteras utanför den egna kommunen för hög säkerhet. Under 2014 ska förutsättningarna för en gemensam lagringssite placerad på Sätterstrand utredas. E-dagen 2014 en seminariedag för att öka kunskap och intresse runt e-utveckling och resan mot det digitala samhället. Anordnare av dagen är e-kontoret och därigenom nämnden. E-dagen 2013 genomfördes med 140 deltagare. E-dagen 2014 kommer att genomföras den 2 december.

5 sid 5 (6) Intresseområden för drifts- och servicenämnden Regional digital agenda Värmland Syftet med en Regional Digital Agenda för Värmland är att i bred samverkan arbeta för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. En regional digital agenda ger oss ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Värmland. Målet med en Regional Digital Agenda för Värmland har varit att i samverkan kartlägga behov och brister för att få ett helhetsgrepp av den digitala samhällsutvecklingen i Värmland samt ta fram en konkret handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden De arbetsområden som gemensamt tagits fram för att ingå i handlingsplanen för RDAV är: 1. Tillgång till bredband 2. Digitalt innanförskap 3. e-tjänster 4. e-hälsa 5. Näringsliv, entreprenörskap och innovation 6. Skola och utbildning Tillgång till bredband I bredbandsstrategin för Värmland, är målet att alla, dvs. alla permanenthushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Region Värmland har i bredbandsstrategin avsatt 50 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i länet under en femårsperiod , det vill säga 10 miljoner kronor per år, som kommunerna får ansöka om och motfinansiera med lika mycket. Detta innebär att satsningen är värd minst 100 miljoner kronor. Samtliga värmländska kommuner ska senast 2017 ha påbörjat utbyggnaden av en fiberbaserad infrastruktur. ehälsa i Värmland kommunerna i Värmland samarbetar i en gemensam satsning som eventuellt kan ge driftsuppdrag för den gemensamma nämnden. Landstinget i Värmland följer den nationella handlingsplanen som CeHis har tagit fram för utvecklingen av tjänster inom Nationell ehälsa. Landstinget i Värmland ska bidra till att uppfylla de uppsatta nationella målen. I Värmland har samtliga kommuner beslutat att arbeta med 5 områden inom Kommunal ehälsa, ett projekt pågår vid Region Värmland. ehälsa i kommunerna ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare och mer tillgänglig oavsett man är invånare, patient, anhörig eller medarbetare.

6 sid 6 (6) Inköpssamverkan Värmland Gemensam utredning av metoder och lösningar för ett effektivare inköpsarbete och en mer professionell inköpsorganisation. Upphandlings- och inköpssamverkan Värmland är en översyn beslutad av alla kommunchefer i Värmland. Arbetet syftar till att kommunerna i Värmland ska ta fram metoder och lösningar för ett effektivare upphandlings- och inköpsarbete och skapa en mer professionell organisation inom dessa två delområden. Ett utgångsläge är att många kommuner idag har små och sårbara upphandlingsorganisationer och ett annat är att vi i alla kommuner i länet har för många medarbetare som beställer varor och tjänster. Effekten av att ha för många beställare är att man inte alltid beställer/avropar från upphandlad leverantör och än mindre av upphandlat sortiment. Alla kommuner anser sig ha svårt att följa upp avtalstillämpning på ett enkelt och relevant sätt.

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

:D A. Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland DHV. En gemensam sammanställning. Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland

:D A. Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland DHV. En gemensam sammanställning. Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland :D A DHV Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland En gemensam sammanställning Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Förord I EU:s

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer