Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015"

Transkript

1 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter har för avsikt att genomföra 2015 inom ramen för den digitala agendan. Kostnaden för att genomföra insatserna i handlingsplanen uppgå cirka 48,7 mnkr vilket avser extraer för konsulter, vikarier, utrustning, licenser och dylikt som krävs för att genomföra insatserna. I de fall inga er anges, genomförs insatsen inom ramen för den ordinarie verksamheten utan särskilda projektmedel. Innehåll: Öka den digitala delaktigheten och kompetensen... 2 Minska det ekologiska fotavtrycket... 2 Främja forskning, innovation och entreprenörskap... 2 Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet... 3 Höjd kvalitet inom vård och omsorg... 4 Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun... 5

2 Handlingsplan 2 (6) Öka den digitala delaktigheten och kompetensen 1. Vidareutbildning av kommunens personal Tidigare påbörjade utbildningsinsatser för att höja personalens digitala kompetens och delaktighet, kommer fortsätta under Insatsen kommer genomföras som en del av den ordinarie verksamheten inom framför allt skola och omsorg. 2. Digitalt stöd på kommunens bibliotek och medborgarkontor Kommunen kommer precis som tidigare fortsätta erbjuda Linköpingsborna sfria itutbildningar och stöd, på bibliotek och medborgarkontor. Urban Nilsson Lena Axelsson Minska det ekologiska fotavtrycket 3. Energikartläggning av kommunens itmiljö Inom ramen för Eurocitiesprojektet NiCE (http://www.greendigitalcharter.eu/) har Linköpings kommun utvecklat en metod för att kartlägga ITmiljöers energiförbrukning och omvandla förbrukningen till er och koldioxidutsläpp. Första mätningen (enligt framtagen metod) genomfördes Mätningen påvisade att itmiljöns energiförbrukning inte ökat jämfört med 2008, då en liknande mätning genomfördes, trots att antalet datorer ökat med närmare 40 % under samma period. Insatsen avser att genomföra en ny mätning Ansvarig Fredrik Eriksson 50 tkr Främja forskning, innovation och entreprenörskap 4. Öppna Data Genom samverkan med andra kommuner, myndigheter, universitet och företag arbetar kommunen aktivt för att öka tillgången till offentlig information i form av Öppna Data. Som en del av denna insats genomför kommunen ett Vinnovaprojekt tillsammans med SKL, Linköpings universitet och Ida Infront AB. Projektet ska utveckla en nationell tjänst för öppna data som ska underlätta för kommuner att skapa/tillhandahålla öppna data. Kommunen planerar även att medverka i Eastswedenhack under hösten. 5. Utveckling av tillståndsguide för näringslivet I samverkan med Nulink och restaurangägare genomförs pilotverksamhet för att utveckla en digital tillståndsguide för ansökan om olika typer av tillstånd hos kommunen. Insatsen omfattar även att förbättra informationen på Fredrik Eriksson Lisa Mjörning 700 tkr 200 tkr

3 Handlingsplan 3 (6) 6. Genomförande av visualiseringsseminarium Ett visualiseringsseminarium kommer genomföras under hösten Syftet med seminariet är att sprida information om och öka förståelsen för hur visualiseringsteknik kan användas för att skapa bra digitala tjänster för allmänheten, företagen eller kommunens egna verksamheter Jonas Sjölin 200 tkr Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet 7. Fortsatt införande av surfplattor tkr Insatsen avser att öka användningen av surfplattor i kommunens skolverksamheter. Såväl förskola som grundskola omfattas. Pilotverksamhet genomförs även inom gymnasieskolan. 8. Utökad kapacitet i förskolans kommunikationsnät Kapaciteten i kommunikationsnäten till kommunens förskolor kommer att ökas för att tillgodose det ökade behovet. Kapaciteten kommer att variera från 10 till 100 Mbit/s. 9. Digitalisering av elevakter Under 2014 genomfördes pilotverksamhet för digitalisering av elevakter i W3D3. Insatsen avser att breddinföra lösningen. 10. Molntjänster för pedagogiskt bruk Det finns behov av att öka användningen av molnbaserade Officeprogram inom skolan. Både elever och lärare avses. Dessa funktioner tillhandahålls idag genom lokalt installerade program och SPINDELN. Det finns legala hinder för detta som behöver utredas och lösas innan ett breddinförande kan ske. Första steget är att genomföra pilotverksamhet. 11. Närvaromätning inom förskolan Under 2014 inleddes ett projekt som syftade till att genom digitalisering förbättra hantering kring närvaroregistrering. Informationen används som underlag för planering. Insatsen genomförs inom samtliga förskolor. Tor Andersson och Margareta Edvardsson Magnus Vahlberg Urban Nilsson Urban Nilsson Klas Lind tkr 400 tkr 150 tkr tkr

4 Handlingsplan 4 (6) Höjd kvalitet inom vård och omsorg 12. Införande insatsregistrering Ett insatsregistreringssystem ska införas för insatser inom äldreomsorg och funktionshinder. Upphandling genomförs under våren Därefter planeras successivt införande under 2015 och tkr 13. Införande NPÖ Producent Kommunens vård och omsorgssystem Treserva saknar idag stöd för att överföra journalinformation till den nationella patientöversikten (NPÖ). En ny version av NPÖ håller på att utvecklas. Leverantören av Treserva har som ambition att utveckla funktioner för att överföra journalinformation till nya NPÖ. Denna utveckling sker i samverkan med Linköping, Norrköping och Örebro kommun. Målsättningen är att ett införande kan ske under våren Införande av ICF ICF är en klassifikation för gemensamma termer och begrepp. Insatsen avser att införa ICF i Treserva för hälso och sjukvården (HSL). Planen är att ICF ska vara infört i november Avveckling av Sofia IFO och Omfale Insatsen avser att gallra, arkivera och stänga av de gamla vårdoch omsorgssystemen Sofia IFO och Omfale. 16. Införande av utförarwebb för vårddokumentation Utförarwebben är en modul till Treserva som ska användas av omvårdnadspersonal för vårddokumentation i det dagliga arbetet. Insatsen berör cirka 4000 användare och ska vara slutförd Införande av digitala trygghetslarm Insatsen avser att successivt ersätta analoga trygghetslarm (3500) med digitala. 18. Införande av etjänst för serveringstillstånd Med hjälp av etjänsten ska näringsidkare och Linköpingsborna (tillfälligt) kunna ansöka om serveringstillstånd. 19. Utveckling av digitala välfärdstjänster Tillsammans med stadsnätsbolaget Utsikt Bredband samt med leverantörer av digitala välfärdstjänster, genomförs utvecklingsprojekt med koppling till ordinärt boende. 20. Utredning om digital nyckelhanteringen i hemtjänsten En utredning genomförs med syfte att tydliggöra behovet/nyttan av digital nyckelhanteringen inom hemtjänsten. Insatsen samordnas med införandet av ett nytt tids och insatsregistreringssystem. Efter genomförd utredning tas beslut om införande tkr 40 tkr 450 tkr tkr 525 tkr 200 tkr Se akt. 12

5 Handlingsplan 5 (6) Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun 21. Etjänstutveckling Genom kommunens nya etjänstplattform tillhandahålls en stor mängd etjänster. Översyn, bedömning och implementering av tillgänga etjänster kommer löpande att genomföras. Vid behov kommer även nya etjänster att utvecklas, avsikten är att stor del av utvecklingen ska genomföras i egen regi (etjänstbyggaren). Utöver detta är ambitionen att integrera plattformen i större omfattning än tidigare, med kommunens övriga itsystem. Lisa Mjörning 390 tkr 22. ITstöd för hantering av enkla ärenden Det finns behov av att införa ett ärendehanteringssystem för medborgarkontakt och stöd för kundtjänstprocesser. Systemet ska också kunna användas för interna supportorganisationer. Arbetet sker i nära samverkan med uppdraget som rör kommungemensam kundtjänstfunktion. Under 2014 genomfördes en förstudie för detta syfte. Strax innan jul påbörjades en upphandling som kommer att slutföras i början av 2015, därefter sker successivt införande av itstödet i kommunens förvaltningar. 23. Öppet Wifinät i Linköpings city Genom sitt engagemang i Linköping City AB medverkar kommunen i ett projekt som utreder möjligheterna att etablera ett öppet Wifinät i Linköpings stadskärna. Målgruppen för nätet är personer som av olika anledningar besöker stadens centrum. Arbetshypotesen är att Wifinätet ska vara på plats tills Linköpings stadsfest. 24. Responsiv anpassning av Det ökade användandet av ny teknik ställer nya krav på tillgängligheten av våra sajter. Insatsen avser att uppgradera till s.k. responsiv design vilket medför att webbsidor anpassas dynamiskt till datorer och mobila enheter. I samband med detta kommer en översyn av webbplatsens innehåll och struktur genomföras. 25. Införande av mallhanteringsverktyg För att underlätta för handläggarna och öka kvalitén avseende grafisk profil och innehåll, är avsikten att införa ett nytt mallhanteringssystem. Ett system har upphandlats som kommer att införas efter att Microsoft Office uppgraderats och en ny Citrixmiljö införts. 26. Anslutning till Mina Meddelanden Tjänsten Mina meddelanden är till för privatpersoner och företag som kan få meddelanden från myndigheter och from 2014 kommuner digitalt istället för på papper. Tjänsten Mina meddelanden är gratis för användarna och förvaltas av Skatteverket. Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med Bolagsverket och Tillväxtverket. En teknisk förstudie kommer att genomföras som kan ligga till grund för successivt införande av tjänsten mot kommunens itstöd LarsÅke Ekström Fredrik Eriksson Johanna Gerhardsson LarsÅke Ekström Lisa Mjörning 150 tkr 600 tkr 150 tkr 100 tkr

6 Handlingsplan 6 (6) 27. Utbyggnad av trådlösa nätverk i offentliga miljöer Under 2014 förstärktes de trådlösa näten i stadsbiblioteket med ytterligare kapacitet. Dessutom utökades tilldelningen av kapacitet per användare från 1 Mbits till 4 Mbits. Under 2015 är avsikten att införa trådlösa nät på kommunens närbibliotek samt att införa eduroam (internationellt studentnätverk) på stadsbiblioteket. Eventuellt införs även eduroam på närbiblioteken. Lena Axelsson

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer