IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret"

Transkript

1 IT] SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Daniel Bäckman Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Dnr 2011/28 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden IT-pian Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner IT-plan för Rudbeck och Kunskapsparken för perioden enligt tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat Sammanfattning Samtliga nämnder skall i samband med budget presentera en aktuell IT-plan för nämndens ansvarsområde. Enligt IT-strategin anger IT-planer hur IT ska användas och utvecklas inom respektive nämnds verksamhet under en treårsperiod. Det utgör också en handlingsplan för det kommande året och inarbetas i budgeten. Rudbeck och Kunskapsparken har utarbetat IT-planer för sina respektive verksamheter. IT-planen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter beskrivs mer utförligt i tjänsteutlåtandets bilagor; Rudbecks IT-plan och IT-plan för Kunskapsparken Nulägesbeskrivning Rudbeck Den digitala utvecklingen i omvärlden behöver avspeglas i skolan, som ett naturligt verktyg i lärandet. Detta ställer krav på tillgång till datorer, nätverk och programvaror likväl som förmåga att nyttja detta i undervisningen. I en digitaliserad värld är det interaktiva informationsutbytet obegränsat. Med ständigt uppkopplade redskap blir förmågan att samla in, granska och förmedla information väsentliga inslag i skolarbetet. Allt detta möjliggör nya sätt att lära. Rudbecks elever och personal lämnar nu Microsofts e-postmiljö till förmån för e-posten i Google. Rudbeck arbetar vidare för en bärbar dator till varje elev -1:1, men vill först säkerställa att goda förutsättningar finns. Gymnasiechefens ambition är ett införande för samtliga elever under läsåret 2013/2014. Kunskapsparken/arbetscenter Skoldatateket erbjuder lärare att prova och låna kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska datorprogram, få utbildning i specialpedagogisk ITanvändning samt teknisk support på det man lånar. Kunskapsparken lärcentrum erbjuder de studerande möjlighet att använda datorer. De studerande på Särvux använder även datorer i sin undervisning. IT- stöd och teknikertimmar köps in från Sollentuna bibliotek. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/28 UAN. Sidan 2 av 3 Uppföljningsansvaret för kommunens ungdomar år skett med en databas och IT-stöd från IT-avdelningen. Efter förändrad organisation där driften sköts externt kan databasen inte längre användas. Det skoladministrativa systemet Procapita togs i drift 2006 och är i ständig utveckling. Arbetscenter använder sig för närvarande av ett egenutvecklat administrativt system för planering och uppföljning av insatser inom arbetsmarknadsområdet. Befintliga datasystem Rudbeck Lär- och kommunikationsplattform Portalen, Procapita Skoladministrativt datasystem, Procapita Schemaläggningsprogram, Novaschem Journalsystem för elevvård, Asynja Inpasseringssystem Ekonomi och statistikuppföljning, Diver Bokutlåningsprogram, Svenska Tidssystem, Kunskapsparken/arbetscenter Skoladministrativt system, Procapita Kunskapsparkens hemsida, information och ansökningsblanketter Lärcentrum, nivåtestprogram och tentamen för högkolestuderande Databas för uppföljning av ungdomar år Administrativt system inom arbetscenter (egenutvecklat) Tidsrapporteringssystem, Time Record Mål på kort och lång sikt - prioriterade utvecklingsområden Mål på kort sikt - Rudbeck Rudbeck strävar mot att inom några år erbjuda 1:1. Detta ställer i sin tur krav på infrastrukturen och på lärarnas förmåga att använda dessa resurser som pedagogiska verktyg. Införandet av 1:1 kommer även att ställa krav på klassrummen, bland annat så att arbetsplatserna blir ergonomiskt genomtänkta och att elförsörjning och ventilation anpassas. Prioriterade utvecklingsområden - Rudbeck Rudbecks del i Sollentuna kommuns e-vision uppfylls till stora delar via och Portalen, inte minst kommunikationen mellan personal, elever och vårdnadshavare. Just dessa tjänster kommer att vidareutvecklas ytterligare, genom relevant, attraktiv och lättillgänglig information. Även här krävs fortbildning av personalen och ett nära samarbete med leverantörerna, för att vidareutveckla såväl hemsidan som Portalen.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/28 UAN. Sidan 3 av 3 Det skoladministrativa systemet, Procapita, som är nära sammankopplat med Portalen, vilket innebär att utvecklingen inom detta område har inverkan på möjligheterna i Portalen. Utöver detta är utvecklingen av portabla IT-redskap, såsom smarta telefoner - smartphones, av betydelse. Mål på kort sikt - Kunskapsparken/arbetscenter Ett av Kunskapsparkens uppdrag är att förmedla ett livslångt lärande, där ett viktigt område är att utveckla flexibla studiemöjligheter för vuxna. Målet är att skapa en flexibel och öppen tillgång till studier i de vanligaste förekommande kärnämnena oberoende av tid och plats samt att erbjuda möjligheter till distansstudier. Lärcentrum ska också kunna erbjuda pedagogiskt och tekniskt stöd samt test för nivåplacering med hjälp av datortest. Kunskapsparken planerar att effektivisera samarbete och administration med sina utbildningsanordnare så att de kan lägga in kurser och lämna närvarorapportering samt betygssättning direkt i en webbportal. Vidare är avsikten att sökande till antagningsperioden i november 2011 kunna söka sina kurser via webben. Arbete pågår inom arbetscenter med att undersöka framtida möjliga system för planering och uppföljning av de olika insatser som genomförs för de personer som anvisats till verksamheten. Samtidigt planerar arbetscenter att ersätta det tidrapporteringssystem som används. Målet är att införa ett nytt system som ersätter de två nuvarande till årsskiftet 2011/12. Prioriterade utvecklingsområden - Kunskapsparken/arbetscenter Utveckla kommunikationen med studerande - flexibla studier Ansökan via Internet. Utnyttja möjligheterna med det nya administrativa systemet inom arbetscenter. Kostnader Kostnaderna för de prioriterade områdena budgeteras inom ramen för respektive verksamhet. BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 1. IT-plan för Rudbeck IT-plan Kunskapsparken

4 Rudbecks IT-plan Rudbeck redovisar årligen verksamhetens ITanvändning och utveckling för den kommande treårsperiod till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Planen utgör också grunden för vår interna budget. 1 Bakgrund Den digitala utvecklingen i omvärlden behöver avspeglas i skolan, som ett naturligt verktyg i lärandet. Detta ställer inte bara krav på tillgången till datorer, nätverk och programvaror utan främst på förmågan att nyttja detta i undervisningen. 1 en allt mer digitaliserad värld är det interaktiva informationsutbytet obegränsat, tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året om. Gränsen mellan den traditionella datorn och telefonen suddas dessutom ut. Med ständigt nätanslutna redskap blir förmågan att samla in, granska och förmedla information väsentliga inslag i det dagliga skolarbetet. Allt detta möjliggör nya sätt att lära, och det är detta vi på Rudbeck behöver bli bra på. Allt fler skolor satsar på en bärbar dator till varje elev populärt kallat en-till-en (l-l) med skiftande framgång. Även Rudbeck strävar mot detta, men vill säkerställa att goda förutsättningarna först finns på plats. Rudbecks ambition är ett införande för samtliga elever under läsåret 2013/2014. Vissa problem med dessa har noterats, bland annat utifrån batteri- och laddtid. F2n avgörande faktor för att nå framgång med en-tillen är kompetensen att nyttja dessa redskap i undervisningen. Idag råder dock troligen stor variation i hur rustade vår personal är. Ur ett kompetensperspektiv kommer Rudbeck i första hand att satsa på formativ bedömning och lärarnas behörighet läsåret 2011/2012. Därefter kommer vår förmåga att hantera en-till-en att fokuseras. Inför detta behöver en kartläggning av nuvarande och framtida kompetenser att genomföras. I övrigt lämnar Rudbecks elever och personal nu Microsofts e-post-miljö till förmån för e-posten i Google. Vi arbetar också vidare med införandet av en gemensam och samlande portal (portalcn.rudbeck.se) och en digital lärplattform. Vissa funktioner i plattformen fungerar dock fortfarande inte helt tillfredsställande något som vi tillsammans med leverantören arbetar med för att åtgärda. Till hjälp för ledning och administration av verksamheten finns ytterligare system. All personal har dessutom tilldelats en mobiltelefon, ansluten till kommunens växel. 2 Nuläge Rudbeck omfattar idag runt elever, delvis från hela Sverige, och cirka 220 anställda. I verksamheten används knappt tusen datorer, med hundratals program, uppkopplade till något av Rudbecks eller kommunens nätverk. För att anpassa Rudbecks infrastruktur till en miljö där var och en har minst ett nätverksanslutet redskap, behöver vår nätstruktur rustas upp. En översyn pågår därför, med ambitionen att skapa ett enda nät på skolan, med trådlös kapacitet för tusentals samtidiga användare. Förberedelser för införandet av entill-en pågår också genom att Rudbeck medverkar i den upphandling av datorarbetsplatser som kommunen nu genomför. Av Rudbecks nuvarande datorer är närmare två hundra mobila datasalar bärbara datorer i vagnar (där datorerna laddas) som rullas ut till lektionssalarna. 3 IT-organisation Alla i Rudbecks organisation berörs av informationsteknologin. För tekniskt och pedagogiskt stöd finns en särskild IT-grupp. De ombesörjer användarstöd

5 främst till lärare liksom drift och underhåll av skolans alla persondatorer, hantering av egna programlicenser (utöver vad som kommunen erbjuder) samt drift, underhåll och utveckling av egna nätverk, servrar och innehållstjänster. Där utöver har gruppen det lokala ansvaret för kommunens datornätverk och de tjänster som de tillhandahåller. 4 De kommande åren 4a En-till-en Som framgår ovan strävar Rudbeck mot att inom några år erbjuda en-till-en. Detta ställer i sin tur krav på vår ekonomi, vår infrastruktur och framför allt våra lärares förmåga, så att dessa resurser verkligen används offensivt i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. Under de kommande åren innebär detta följande åtgärder: Finansiering av bärbara datorer till alla elever, Anpassning av Rudbecks infrastruktur och Personalens behov av kompetensutveckling. Införandet av en-till-en kommer även att ställa krav på klassrummen, bland annat så att arbetsplatserna blir ergonomiskt genomtänkta och att elförsörjningen och ventilationen anpassas. ett nära samarbete med leverantörerna, för att vidareutveckla hemsida och lärplattform. 4c Övriga utvecklingsområden För ledning och administration vid Rudbeck finns flera program som tillhandahålls antingen av Rudbeck eller av kommunen centralt. Detta utbud är under ständig utveckling och är inte alltid inom vår kontroll. Ett exempel är Rudbecks produktionsledningssystem Procapita, som är sammankopplat med lärplattformen. Utvecklingen inom detta område har därmed inverkan på utbudet i Portalen. Ett annat exempel är utvecklingen av portabla ITredskap, såsom smarta telefoner smariphones. I och med skolornas övergång till gmail, vore det naturligt att också öppna för smartphones anpassade till moderna system såsom Googles Android och Apples ios. Uppdaterade avtal kring smarta telefoner och hur dessa kan användas bör snarast tecknas av kommunen centralt. IT-gruppens organisation vad gäller användarstöd kommer att ses över, inte minst inför införandet av en-till-en. I övrigt behöver nyttan med datorvagnarna utvärderas. Sollentuna Anders Boman Gymnasiechef Henrik Hagblom Ekonomi- & IT-chef Rudbeck Innan en-till-en genomförs i full skala läsåret 2013/2014, kommer ytterligare försök att genomföras. Utifrån kunskapsnivå och övriga förutsättningar kommer lämpliga grupper i den nya gymnasieskolan (GYll) att väljas ut för detta. 4b Portalen Rudbecks del i Sollentuna kommuns e-vision uppfylls till stora delar via inte minst kommunikationen mellan personal, elever och målsmän (som inte alltid bor i Sollentuna kommun). Just dessa tjänster kommer att vidareutvecklas ytterligare, genom relevant, attraktiv och lättillgänglig information. Även här krävs fortbildning av personalen och

6 SOLLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kunskapsparken BILAGA Sida 1 (3) IT-PLAN FÖR KUNSKAPSPARKEN NULÄGE Skoldatateket erbjuder lärare att se och prova kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska datorprogram, låna kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska datorprogram en kortare tid, få utbädning i specialpedagogisk, IT-användriing samt teknisk support på det man lånar. Personalen på Datateket är uppkopplade mot skoldatanätet. Kunskapsparken lärceiitra erbjuder de studerande som inte har tillgång till en dator med Internet-anslutning möjlighet att använda datorer, dels på biblioteket i samarbete med vuxenbibliotekarie och dels i Kunskapsparkens lokaler. Utveckling av utbildrimgsteknik och -metoder med nya IT-tjänster ställer krav på att kunna erbjuda en bra standard De studerande på Särvux använder även datorer i sin undervisning. IT- stöd och teknikertimmar köps in av Sollentuna biblioteket för att nå bra nivå på tillgänglighet i undervisningen. Uppföljningsansvaret för kommunens ungdomar år skett med en databas och IT-stöd från IT avdelningen. Efter förändrad organisation där driften är extern kan databasen inte längre användas. Det skoladministrativa systemet Procapita togs i drift under juni 2006 och är i ständig utveckling. Kunskapsparkens administrativa personal är uppkopplad mot kommunens administrativa nät via Mintaka och får stöd från IT-enheten. IT-organisation Utöver stödet från IT avdelningen, köps även IT-stöd in en timme/vecka och efter behov från Sollentunabibliotekets tekniker för datorer som inte är anslutna till det administrativa nätet (särvux och telebildstudion). Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Aniaraplatsen Sollentuna

7 BEFINTLIGA SYSTEM 2011 Procapita Systemförvaltare Systemansvarig Utveclding Lilian Lama Marie Eklund Webbportal för ansökan via nätet. Skall vara i drift till antagningen i november Kunskapsparkens hemsida Funktion Information. Ansölmingsblanketter för utskrift. Informationsinnehåll Information om verksamheten och tillgängligheten. Budgeterad kostnad 50 tkr Lärcentrum Funktion Datorer med Internet-anslutning, för kunderna. Nivåtestprogram via dator. Tentamen för studerande på högskola/universitet. Informationsinnehåll Budgeterad kostnad Tekniskt, pedagogiskt och administrativt stöd till besökande och användare. Administrativ kostnad uppskattas till 50 tkr/år. Databas för uppföljning av ungdomar år Systemansvarig Lilian Lama Funktion Administrativa rutiner för kardäggning av gruppen år som inte går på gymnasiet har arbetats fram. Samordning och rutiner har utarbetats med ansvarig på barn- och utbudningskontoret för interkommunal ersättning, gymnasieintagningen samt Rudbecksskolan. Den databas över ungdomar som tidigare har använts med stöd av IT-avdelningen har upphört. Arbetet med kardäggning sker manuellt. Informationsinnehåll Personuppgifter på dem som inte studerar på gymnasiet i åldrarna 16 till 20 år i Sollentuna kommun. Kontroll av folkbokföringsadressen.

8 Budgeterad kostnad Driftskostnad och fortsatt utveckling av databasen 40tkr /år. MÅL INFÖR OCH UNDER TIDSPERIODEN Kunskapsparken är en viktig länk mellan kommunen och dess innevånare, för att förmedla ett livslängt lärande. I detta pågår ett utvecklingsarbete kring vuxnas lärande. Ett av de viktigaste satsningsornrådena är att utveckla flexibla studiemöjligheter för vuxna. Målet är att skapa en flexibel och öppen tillgång till studier i de vanligaste förekommande kärnämnena oberoende av tid och plats samt att erbjuda distansmöjligheter. Lärcentrum ska också kunna erbjuda pedagogiskt och tekniskt stöd samt test för nivåplacering med hjälp av datortest. Kunskapsparken ska effektivisera samarbete och adrninistration med sina utbudningsanordnare så att de kan lägga in kurser och lämna närvarorapportering samt betygssättaing direkt i en webbportal. Sökande skall till antagningsperioden i november 2011 söka sina kurser via webben. Prioriterade utvecklingsområden Utveckla kommunikationen med studerande flexibla studier Ansökan via Internet. ÅTGÄRDER INFÖR OCH UNDER PERIODEN Ansökan till Kunskapsparkens utbudningar på webbplatsen till november Fortsätta utvecklingen att öka tillgängligheten och utbud av kurser via Internet. KOSTNADER Kostnader för prioriterade område budgeteras inom verksamheten.