Verksamhetsplan för nämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden Ansvarsfull ekonomisk politik Utbildning Omsorg Miljö och klimat Integration och kommunikation Budget på nämndens rapporteringsnivå IT-plan (plan för IT-utveckling inklusive e-utveckling) IT-åtgärder Planering för IT 2015 och framåt... 12

3 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden Fokusområden: 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder) Vidareutveckla lednings- och kvalitetssystemet Beskrivning Under år 2013 etablerades ett internt planerings-, utveckling- och uppföljningssystem. Detta system ska under året vidareutvecklas, med fokus på en övergripande kvalitetsredovisning för kontoret och enheterna inom nämnden. Förväntat resultat En detaljerad beskrivning av kvalitets- och uppföljningssystemets delar inkl. tidsplan för Revidering av paletter och kvalitetsrapporter. En övergripande kvalitetsredovisning för kontoret och enheterna ska tas fram Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Mått Data tillgängligt: Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel deltagare som är nöjda med insatser via Möjligheternas kontor Andel deltagare i insats via Möjligheternas kontor som gått vidare till arbete, studier eller annan myndighet April 2014 Målvärde Mäts ett år efter starten av Möjligheternas kontor. April 2014 Målvärde Mäts ett år efter starten på Möjligheternas kontor. 70 % 50 %

4 Sammanslagning av enheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder Beskrivning Under året ska Möjligheternas kontor, Kunskapsparken och Arbetscenter slås samman till en enhet och flytta till en gemensam lokal. Detta för att förbättra service mot kommunens medborgare genom att allt utbud samlas på en plats samt effektivisering av personal, ekonomi och administration. Detta är sista fasen av den redan beslutade genomförandeplanen gällande uppbyggnaden av Möjligheternas kontor. Förväntat resultat Med kompetens och information samlad på en plats, tydliggörs utbudet av vuxenutbildning- och arbetsmarknadsåtgärder, ökar samverkan kring enskilda deltagare, effektiviseras administrativa och ekonomiska rutiner, samt ökar tillgängligheten för medborgarna (då personal kan täcka upp för varandra). Utöka samverkan kring målgruppen unga arbetslösa Beskrivning Utöka samverkan kring målgruppen unga arbetslösa med kultur- och fritidsnämnden som bedriver verksamhet riktad mot denna målgrupp i syfte att möjliggöra för fler inom målgruppen att få ta del av de insatser som erbjuds av kommunen. Samarbetet ska i slutet av året utvärderas. Förväntat resultat Gemensamt förhållningssätt för att unga arbetslösa ska få information och ta del av de insatser som erbjuds inom kommunen. Samarbetet utvärderas i slutet av året Arbeta aktivt och ha en samordnande roll i arbetet för att tillhandahålla och tillgodose behovet av olika former av praktikplatser i kommunen Tillgogose praktikplatser för unga i samarbete mellan Möjligheternas kontor och Rudbeck Beskrivning Ett samarbete mellan Rudbeck och Möjligheternas kontor ska etableras kring unga elever i eventuellt behov av praktik, som annars riskerar att hoppa av sina studier. Syftet är att minska avhopp från gymnasiet och begränsa eventuell tid i utanförskap. Förväntat resultat Framtagande av praktikplatser. Eventuella deltagare nöjda med insatsen. Utreda förutsättningarna för studentmedarbetarsystem inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde Beskrivning Att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda studenter från högskola och universitet möjlighet till timanställning för utförande av kvalitativa uppgifter i enlighet med studenternas studieinriktning, inom ramen för nämndens ansvarsområde. Under våren ska förutsättningarna utredas och beredas för att under hösten eventuellt kunna erbjuda studentmedarbetarplatser. Syftet med detta är att öka samarbetet med högskola och universitet samt möjliggörande av kommande rekryteringar. Förväntat resultat Inventering av arbetsuppgifter, system för mottagande av studenter, ev. erbjudna platser för studenter och nöjda deltagare. Etablera arbetsmodell för överlåtelse och generationsväxling av företag Beskrivning Bidra till att säkerställa småföretags fortlevnad vid överlåtelse och generationsväxling genom möjliggöra matchning mellan företag och individer. Insatsen är lärande på arbetsplats i kombination med individuell utbildning. Under året ska en arbetsmodell samt samverkansformer för detta arbete etableras. Förväntat resultat Att projektmodellen och samverkansformer etableras med syfte att understödja överlåtelse, generationsväxling och matchning Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Implementera reviderad personalpolicy Beskrivning Implementeringen sker i hela förvaltningen utifrån de anvisningar och med hjälp av de verktyg som tillhandahålls av personalavdelningen.

5 1.1.5 Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Uppföljning av samverkansavtalet Beskrivning Förvaltningen ska analysera hur det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet fungerar med arbetsplatsträffar och möten i samverkansgrupper och vid behov vidta åtgärder så att alla verksamheter tar vara på samverkansavtalets möjligheter. Förväntat resultat En kartläggning av nuläget, behovsanalys och genomförd åtgärdsplan. Fokusområden: 1.2 Utbildning Verka för att alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning Mått Data tillgängligt: Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga på gymnasieskola Andel elever på Rudbeck som når gymnasiebehörig het inom ett år på introduktionspro grammet preparand April % Målvärde 95 % September 2014 Målvärde 95 % Andel elever på Rudbeck som når behörighet till studier på Universitet och Högskola Andel elever på Rudbeck som når målen i alla kurser Genomsnittligt betygspoäng på Rudbeck Andel elever på Rudbeck som fullföljer gymnasieutbildni ng inom 4 år September % Målvärde Exklusive 4- årselever September % Målvärde Används som ande mål September ,3 Målvärde Används som December 2014 Målvärde Används som 95 % 80 % % Skapa bättre förutsättningar för medborgare att fortsätta studera eller få ett arbete

6 Mått Data tillgängligt: Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel arbetssökande i Sollentuna kommun Andel arbetslösa ungdomar i åldern år i Sollentuna kommun Andel elever på yrkesprogramme n som är i arbete ett år efter avslutad gymnasieutbildni ng på Rudbeck Andel som övergår till högskola/univers itet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildni ng på Rudbeck Andel vuxenstuderand e på grundnivå som går vidare till studier på gymnasial nivå Andel studerande på yrkesvux som är i arbete efter avslutad utbildning Andel studerande som når godkänt inom grundläggande vuxenutbildning Andel studerande som når godkänt inom gymnasial vuxenutbildning Andel studerande som uppnår godkänt December ,5% Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December ,9% Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som November 2014 Målvärde Används som 80 % November 2014 Målvärde 80 % November 2014 Målvärde Används som 75 %

7 Mått betyg SFI Andel nöjda deltagare Komvux Andel nöjda deltagare SFI Andel unga som varken studerar eller arbetar vars sysselsättning kommunen har kännedom om Data tillgängligt: Typ av Beskrivning Målvär de 2014 November 2014 Målvärde 80 % November 2014 Målvärde 80 % December 2014 Målvärde 80 % Projekt "Unga utanför" Beskrivning För att begränsa unga människors utanförskap (som varken arbetar eller studerar) satsa på förebyggande aktiviteter, stärka upp Möjligheternas kontor med en resurs med kompetens inom målgruppen samt satsa på uppsökande verksamhet. Arbetsgången beskrivs i bifogade tjänsteärendet 2013/0013 UAN 8. Förväntat resultat Kartläggning av sysselsättning bland målgruppen, deltagare som går vidare till studier/arbete/annan myndighet, deltagare som upprättar handlingsplan på Möjligheternas kontor efter kontakt med uppsökande verksamhet, nöjda deltagare som varit i kontakt med aktörer som arbetar med förebyggande insatser Verka för att alla som har behörighet till kommunal vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier snabbt får tillgång till utbildning. Mått Data tillgängligt: Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning som påbörjar sökt utbildning December % Öka Andel behöriga sökande som påbörjar sin utbildning ska öka var 78 %. 79 %

8 Effektivisera ansökningsförfarandet gällande gymnasial vuxenutbildning Beskrivning I samverkan med andra kommuner se över antagningsprocessen i syfte att minska tider mellan ansökan och antagning till gymnasial vuxenutbildning. Förväntat resultat Av de som sökt en gymnasial vuxenutbildning ska fler påbörja sina studier. Fokusområden: 1.3 Omsorg Fokusområden: 1.4 Miljö och klimat Fokusområden: 1.5 Integration och kommunikation Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) Inventering av förvaltningens information gentemot medborgarna Beskrivning Kartlägga nuläge och vid behov skapa en åtgärdsplan för förvaltningens informationshantering. Förväntat resultat Översyn offentliga handlingar, hemsida och grafiskt material (broschyrer, affischer, skyltar m.m.). Översyn extern information på ny enhet Beskrivning I samband med hopslagningen av Möjligheternas kontor, Arbetscenter och Kunskapsparken behövs en översyn av enheternas externa informtion mot medborgarna. Förväntat resultat Översyn och genomförd åtgärdsplan Utveckla samverkan med den ideella sektorn Utveckla processerna i enlighet med samverkansavtalet med ideella sektorn Beskrivning Under år 2013 har en genomförandeplan beslutats om gällande samverkan mellan UAN och ideella sektorn. Denna genomförandeplan ska resultera i ett samverkansavtal med den ideella sektorn. Under år 2014 ska vi utveckla processerna och arbeta enligt detta samverkansavtal. Förväntat resultat Att uppnå de mål som sätts i samverkansavtalet mellan utbildning- och arbetsmarknadskontoret och ideella sektorn Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder)

9 Inventering av kommunikationskanaler inom förvaltningen Beskrivning Inventera nuläge och vid behov ta fram en åtgärdsplan. Syftet är tydligare kommunikationskanaler inom förvaltningen, ökad delaktighet bland personal samt snabbare ärendehantering. Förväntat resultat Processkartläggning av kommunikationsflöden inom förvaltningen samt till och från nämnd.

10 2 Budget på nämndens rapporteringsnivå Kommentar Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ligger utbildning- och arbetsmarkndsnämndens budgetram för 2014 på tkr. Redovisningen av budgetram samt fördelningen på nämndens budgetposter redovisas i denna verksamhetsplan enligt kommunledningens direktiv och mall (se ovan). Det är möjligt att omfördela inom ram (se nedersta tabell), förutom när det gäller gymnasieutbildning. Den budgetposten är beslutad av kommunfullmäktige och baseras på befolkningsprognos. Omfödelningen inom ram berör för år 2014 nämnd, vuxenutbildning och gymnasiesärskola.

11 3 IT-plan (plan för IT-utveckling inklusive e-utveckling) 3.1 IT-åtgärder 2014 I budgetprocessen för 2014 används en ny modell för IT-planering. Samtliga förvaltningar har inledningsvis listat planerade IT-åtgärder 2014 samt de som finns på längre sikt. En kommungemensam planering har därefter genomförts för att säkerställa att tänkta IT-åtgärder 2014 är möjliga att genomföra inom ramen för kommunens samlade resurser. Vid behov har kommungemensam prioritering skett för att säkerställa den samlade IT-planen. Nedan sammanfattas förvaltningens planerade IT-åtgärder. Åtgärderna är planerade så att de ryms inom nämndens budgetram. Eventuella omprioriteringar/förändringar i ITplanen under 2014 kommer enbart vara möjliga genom gemensamt beslut med i första hand kommunledningskontoret. Samordning av IT-struktur vid sammanslagning av enheter: Möjligheternas kontor, Kunskapsparken och Arbetscenter kommer under år 2014 att slås samman lokalmässigt. För att effektivisera administration, ekonomi och personal kommer behov av och möjligheter till gemensam IT-struktur att kartläggas. Införande av nytt verksamhetssystem på Kunskapsparken: En ny skolplattform för vuxenutbildningen för administrativa funktioner som molntjänst ska sättas i drift. Syftet är att effektivisera antagningen till vuxenutbildningen samt bidra till bättre ekonomiska underlag för verksamheten. Införande av 1-1 på Rudbeck: I dagens gymnasieskola kräver en god utbildning en mycket god tillgång till digitala medier, möjlighet att kommunicera lärare-elev, elev-elev, lärare-lärare, möjlighet att producera text, bild, film. 1-1-konceptet som innebär att varje elev ska ha tillgång till varsin personlig bärbar dator eller dyl. är genomfört i de allra flesta gymnasieskolor i Rudbecks närområde. För att inte äventyra kvaliteten i skolan utbildningar eller skolan konkurrenskraft är det beslutat att även Rudbeck ska införa detta. Det övergripande syftet är att säkerställa möjligheten till ett gott lärande. Målet är att samtliga elever tillhandhåller en personlig dator, läsplatta eller liknande digitala verktyg senast Kompetensutvecklingsplan "BFL goes IKT": Rudbeck kommer inom kort att avsluta en tre år lång kompetensutvecklingssatsning inom formativ bedömning (bedömning för lärande, BFL). Att använda sig av IKT är en strategiskt viktig satsning på Rudbeck under läsåret 2013/2014 men också framåt i tiden. Lärarkåren ska med hjälp av utbildningsinsatser motiveras och stimuleras i sin utveckling av färdigheter avseende IKT och BFL. Avveckling SSDE-EDU på Rudbeck: Avveckling av SSDE-plattformen i skolan, klienter och system till förmån för 1-1 satsning. Plattformen kommer inte heller längre att stödjas efter april 2014 då win XP når end of life. Syftet är minskade IT-kostnader och skapa en gemensam miljö för IT i skolan. Avvecklingen kommer att föregås av en förstudie.

12 3.2 Planering för IT 2015 och framåt I det längre perspektivet, 2015 och framåt, har förvaltningen i dagsläget inga nya planerade satsningar att lyfta fram till den långsiktiga IT-planeringen, utöver fortsatt arbete med det som genomförs 2013/2014.

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning.

Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning. Revisionsrapport Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning Lars Högberg, Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Katrineholms kommun

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Vision 2030. Nämndernas mål 2014. Kulturnämnden

Vision 2030. Nämndernas mål 2014. Kulturnämnden Vision 2030 Nämndernas mål 2014 Varje år ställer sig nämnderna frågan Hur kan vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030? Utifrån detta formulerar man sedan fem mål som har anknytning till ett

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

BUDGET 2015. Kalmarsunds gymnasieförbund. Ekonomisk planering 2016-2017 Vision, prioriteringar, uppdrag och resurser

BUDGET 2015. Kalmarsunds gymnasieförbund. Ekonomisk planering 2016-2017 Vision, prioriteringar, uppdrag och resurser BUDGET 2015 Kalmarsunds gymnasieförbund Ekonomisk planering 2016-2017 Vision, prioriteringar, uppdrag och resurser Fastställd av förbundsstyrelsen 19 november 2014 innehållsförteckning Politikens förord...2

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer