IT-vision för Örnsköldsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 IT-vision för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget KF Reviderad Version Giltighetstid

2 2 (10) Innehåll 1 Bakgrund Vision och mål för kommunen och utveckling av IT... 5 Bilaga Handlingsplan (godkänns av förvaltningschefsgruppen)

3 3 (10) IT-vision Bakgrund Syfte och upplägg Syftet med denna IT-vision är att formulera en övergripande inriktning för kommunkoncernens utveckling av IT-stöd och IT-tjänster de närmaste fyra åren. IT-visionen kopplas till den vision för hela kommunens utveckling till 2015 som kommunfullmäktige beslutat. Kommunfullmäktige godkänner IT-visionen. Till IT-visionen hör en handlingsplan med åtgärder som följer de inriktningsmål för den kommunala verksamheten som kommunfullmäktige också beslutat. Handlingsplanen revideras kontinuerligt och godkänns av förvaltningschefsgruppen. Varje förvaltning ska utifrån ITvisionen upprätta en IT-handlingsplan för den egna verksamheten. En avgörande faktor för IT-visionens och handlingsplanens genomförande är att den har en god förankring i den kommunala organisationen, och att alla åtgärder för att förverkliga visionen beslutas av berörd förvaltning eller bolag i samråd med IT-enheten på kommunledningskontoret. Utveckling Sedan kommunfullmäktige godkände den nuvarande IT-visionen 2004 har huvuddelen av de åtgärder som där redovisades genomförts. Det gäller t.ex.: samordning av kommunens IT-personal/utrustning införande av ett nytt ärendehanteringssystem ökad användning applikationer som använder GIS utbyggt bredband, mer än 95 procent av kommunens hushåll och företag kan nu anslutas alla medarbetare inom kommunen har fått tillgång till de gemensamma IT-resurserna, vilket gjort att personalens IT-mognad har ökat.

4 4 (10) Utbyggnaden av dels kommunorganisationens interna IT-infrastruktur, och dels bredband till företag och allmänhet, ger den nödvändiga plattformen för fortsatt utbyggnad av e-tjänster och IT-baserade verksamhetssystem. Från staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har olika initiativ tagits för att främja utvecklingen av e-tjänster. Syftet är att öka både effektiviteten i den offentliga förvaltningen, och servicenivån gentemot medborgarna. Förhoppningar finns också att demokratin ska kunna utvecklas genom nya e-tjänster som underlättar kommunikationen mellan politiker och medborgare. SKL har tillsammans med Socialstyrelsen och andra företrädare för hälso- och sjukvården tagit fram en nationell IT-strategiplan för vård och omsorg. Bakgrunden är att en rad frågor av betydelse för ITanvändningen behöver lösas på nationell nivå i samverkan mellan alla aktörer inom vården. Dessa frågor måste i stor utsträckning baseras på gemensamma synsätt samt nationellt fastställda riktlinjer och lösningar. Planen ska medverka till att förutsättningarna för en säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg bli bättre med hjälp av IT som ett strategiskt verktyg. Den nationella planen redovisar följande insatsområden: 1. Harmonisera lagar och regelverk med en ökad IT-användning 2. Skapa en gemensam informationsstruktur 3. Skapa en gemensam teknisk infrastruktur 4. Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system 5. Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser 6. Göra information och tjänster lättillgängliga för medborgarna Den inriktning och de åtgärder som föreslås i denna IT-vision och handlingsplan bedöms vara förenliga med den nationella IT-strategiplanen för vård och omsorg.

5 5 (10) 2 Vision och mål för kommunen och utvecklingen av IT Vision Kommunfullmäktige har för kommunens arbete mot 2015 formulerat följande vision Örnsköldsvik skall år 2015 vara en kommun i världsklass att leva i, att arbeta i och besöka. Som plattform för visionen anges Ett starkt och långsiktigt hållbart näringsliv samt En attraktiv kommun med god och hållbar livsmiljö. Detta är utgångspunkten för IT-visionen. IT ska ses som ett verktyg för att förverkliga fullmäktiges övergripande vision och mål för hela kommunen. Förslag till övergripande vision för kommunens IT-utveckling Örnsköldsvik skall vara en av landets ledande kommuner när det gäller effektivisering inom administrationen med hjälp av IT Örnsköldsvik skall vara ett föredöme när det gäller att med hjälp av IT erbjuda kommunens invånare, företag och besökare god service. Den första punkten är inriktad på kommunens interna verksamhet och de möjligheter till ökad effektivitet som IT ger. Ett bra IT-stöd kan även höja kvaliteten i verksamheten, t.ex. genom att korrekt information alltid finns tillgänglig för beslutsfattare och tjänstemän. Den andra punkten riktar sig till alla som är beroende av en väl fungerande kommunal verksamhet. Genom att nyttja IT-stöd kan det blir enklare och snabbare för medborgare att t.ex. lämna ansökningar, få information om pågående ärenden och att kommunicera med ansvariga handläggare. Detta är inte minst viktigt för näringslivet.

6 6 (10) Bilaga till IT-visionen IT-handlingsplan Godkänns av förvaltningschefsgruppen Två punkter är särskilt viktiga att prioritera i arbetet de kommande fyra åren: Utveckling av externa e-tjänster för våra medborgare. Det är en utmaning som kräver en dialog och samverkan med våra medborgare och politiker. Utbildning av kommunens personal. Utbildningsbehovet i IT och IT-verktygen är stora och vi behöver hitta olika former och forum för att tillgodose detta behov. Det finns behov både av introduktioner till nyanställda och till nya dataprogram, men också fortlöpande utbildningsinsatser för att utveckla IT-kompetensen inom organisationen. Handlingsplanen för kommunens IT-utveckling följer de inriktningsmål för hela den kommunala verksamheten som fullmäktige beslutat. För att skapa trovärdighet och tydlighet knyts också föreslagna åtgärder mot GPS (Gemensam Process för Styrning), så att mätbarheten av insatserna blir tydligare. Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål Nedan redovisas fullmäktiges fyra inriktningsmål för den kommunala verksamheten. Under respektive mål beskrivs kortfattat på vilket sätt IT kan medverka till att målet uppfylls, samt åtgärder som bör genomföras fram till 2011.

7 7 (10) 1. God verksamhet IT underlättar en effektiv verksamhet genom att samordna, effektivisera och höja kvalitén i kommunens verksamhet och genom att förbättra och underlätta processer och arbetsmoment. Åtgärder för målet God verksamhet Koncernövergripande åtgärder 1. Verka för fri tillgång till kommunkoncernens investeringar i IT-infrastruktur. 2. Utvecklat politikerstöd genom bättre tillgång till handlingar via webb. Detta har påbörjats genom att sammanträdeshandlingar i ärendehanteringssystemet Lex är tillgängliga för politiker via kommunens Extranet. 3. Geografiska InformationsSystem (GIS): utveckla fler gränssnitt för verksamhet och medborgare. 4. Utveckla förvaltningsorganisationen runt LEX med ansvar för e-administrationen inom kommunen d.v.s. från inkommen handling till e-arkivering. 5. Skapa en projektorganisation för verksamhetsutveckling. 6. Telefoni: utveckling av mobila lösningar med fasttelefoni tjänster 7. Gemensam växel/kundtjänst (både intern och extern). 8. Gemensamt synpunktssystem i Lex. Påbörjat för omsorgsförvaltningen och humanistiska förvaltningen. 9. WEB-sidor och intranätutveckling. Utveckling av kommunens intranät så att den integreras med kommunens verksamhetssystem. 10. Utveckling av former för sammanträden och möten med hjälp av ny teknik. 11. Kommungemensam utskriftshantering. 12. Kommungemensamt skalskydd och låssystem. 13. Aktivt arbete för Open Source, alternativ för kontorsprogram och verksamhetssystem som ger lägre kostnader.

8 8 (10) Förvaltningarnas IT-utvecklingsplaner Varje förvaltning ska utforma sin egen IT-handlingsplan utifrån den övergripande IT-visionen. IT-strategigruppen samordnar, prioriterar och följer upp utifrån den beslutade visionen och handlingsplanen Länkar till förvaltningarnas egna IT-utvecklingsplaner (från den digitala versionen av detta dokument) Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska kontoret Humanistiska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Plan- och miljökontoret Omsorgsförvaltningen: 2 Attraktiv arbetsgivare IT kan underlätta och göra arbetsuppgifter intressantare och därigenom vara ett konkurrensmedel vid rekrytering av personal. IT kan öka möjligheterna till kommunikation och delaktighet mellan anställda, arbetsgivare och medborgare oavsett tid och rum, språk, kultur eller funktionshinder. IT ger ökade möjligheter till lärande genom nya verktyg och bättre tillgång till aktuell information. Möjligheten till utbyte med andra kommuner och länder kan också underlättas. Åtgärder för målet Attraktiv arbetsgivare 14. Utvecklat servicesystem för anställda (hanteringar av reseräkningar, utlägg m.m. i elektroniskt personalsystem) 15. Förbättrad tillgänglighet till kommunens IT utanför ordinarie arbetsplats. Underlättar distansarbete och flexibla arbetsformer. 16. Utveckla internutbildning genom t.ex. interaktiva lösningar. 17. Medverka till en utveckling en intern kundtjänst, som bl.a. gör korrekt information lättillgänglig för medarbetarna. 3 Ekonomi i balans Rätt utnyttjat skapar IT förutsättningar för en långsiktig ekonomi i balans.

9 9 (10) 4 Medborgarnytta IT kan göra kommunen mer lättillgänglig och möjliggöra god service till medborgaren. IT kan främja demokrati, tillväxt och utveckling. Åtgärder för målet Medborgarnytta 18. Upprätta en handlingsplan för e-tjänster som prioriterar vilka e-tjänster som kommunen ska utveckla fram till Fortsatt bredbandsutbyggnad. Kommunen ska verka för att kvarstående brister i tillgången till bredband åtgärdas. Det gäller både områden som idag helt saknar bredband, och områden där nuvarande lösningar är bristfälliga. 20. Utvecklade lösningar för distans- och fjärrundervisning 21. Övriga åtgärder som bör prövas 5 Miljö Utveckla förvaltningsövergripande administrativa centra i kommundelarna (flera förvaltningar delar på samma personal, lokal och utrustning). För ut publika datorer i flera offentliga miljöer (offentliga och kommersiella). Webbteve-utsändningar av t.ex. kommunfullmäktiges möten. Tillägg till fullmäktiges inriktningsmål IT skall genom nya innovativa lösningar arbeta för att värna vår miljö. Med genomtänkta lösningar kan vi minska miljöpåverkan genom att t.ex. utveckla tjänster som minskar resandet. Vår utrustning ska ha en godkänd miljömärkning, vara återvinningsbar och inte innehålla farliga ämnen.

10 10 (10) Genomförande och uppföljning Genomförandet av den övergripande handlingsplanen sker i dialog mellan kommunledningskontoret och förvaltningarna och inom ITstrategigruppen och IT-rådet. En översyn av planen kommer kontinuerligt att göras av IT-strategigruppen. Arbetsgruppen för en ny IT-plan består av: Sture Andersson, IT-chef Åsa Grundberg, omsorgsförvaltningen Maria Edblad Jansson, skolförvaltningen Thomas Lundgren, kommunledningskontoret Johan Nyberg, tekniska förvaltning Jens Danielsson kommunledningskontoret

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Digital Agenda för Linköping

Digital Agenda för Linköping Digital Agenda för Linköping 2012-2015 Fastställt av Kommunstyrelsen den 17 april 2012 KS 2012.257, 159 Förord Den digitala agendan för Linköping har arbetats fram av sakkunniga från kommunens förvaltningar,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

IT-strategi 2013-2015

IT-strategi 2013-2015 IT-strategi 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen den 27 maj 2013 2 0 1 3-2 0 1 5 IT-strategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IS/IT-program för Jönköpings kommun

IS/IT-program för Jönköpings kommun JONKÖPINGS KOMMUN IS/IT-program för Jönköpings kommun Ks/2012:481 kommunfullmäktige M kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning IS/IT-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 302

Läs mer

e-strategi för Stockholms stad

e-strategi för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se 1. Inledning 3 2. E-strategins syfte

Läs mer

Lättillgänglig och säker IT genom samverkan

Lättillgänglig och säker IT genom samverkan Version 1.0 2010-03-15 IT-policy Lidköpings Kommun 2010-03-15 Lättillgänglig och säker IT genom samverkan - 1 - Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Analys... 4 2.1 IT-relaterade problem ur

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 STENUNGSUNDS KOMMUN e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 Typ av dokument Strategi Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2009-06-08 85 Dokumentägare IT-chef Giltighetstid 2010-2015 Framtagen

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

IT-STRATEGI 2003 ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9)

IT-STRATEGI 2003 ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9) ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9) IT-STRATEGI 2003 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 1 2 Definition av IT 1 3 Styrning och ledning 2 4 Prioriterade utvecklingsområden 2 4.1 24-timmarsmyndigheten

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018

IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018 IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2015-05-06 Ks/2015:89 060 IT-planer 1(2) IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018 Sammanfattning

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

IT-strategi för Fagersta kommun

IT-strategi för Fagersta kommun Datum 2007-08-22 Kommunkansliet IT-strategi för Fagersta kommun Kommunfullmäktige har fastställt en vision, Målbild för Fagersta kommun, som på en övergripande nivå anger den politiska viljeinriktningen.

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Digitalt innanförskap : D Regional digital : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D agenda för Värmland : D Näringsliv, entreprenörskap och innovation Handlingsplan

Läs mer