ST] SOLLENTUNA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST] SOLLENTUNA KOMMUN"

Transkript

1 ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande Sammanfattning Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2013 till 150,2 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas utfallet bli ca 150,7 miljoner kronor, vilket är ett underskott med ca 0,5 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 46,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 36,8 miljoner kronor. Handlingsplanen "Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering" redovisar en avvikelse mot budget. För ytterligare detaljer hänvisas till bilaga 1. Bakgrund Inom ramen för uppföljningsprocessen inom Sollentuna kommun ska varje nämnd rapportera in en förstärkt månadsrapport per april. Syftet med rapporteringen är att ge en tidig, nämndbehandlad, signal om viktiga avvikelser mot nämndens verksamhetsplan samt ge kommunstyrelsen en prognos för verksamhetsåret som underlag till beredningen av förslag till budget för kommande verksamhetsår. Rapporteringen förväntas ge samtliga ansvarsnivåer (förvaltningschef, nämnd och kommunstyrelse) möjlighet att mot ett fördjupat underlag få möjlighet att tidigt agera på avvikelser gällande nämndernas verksamhetsplaner så att avvikelserna kan hanteras inom verksamhetsåret. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2013/0253 KS-1 Sidan 2 av 2 De obligatoriska delarna i den förstärkta månadsrapporten är följande: Ekonomisk uppföljning med helårsprognos och avvikelse mot budget enligt fastställd redovisningsnivå för nämnden Målstyrning med redovisning av handlingsplaner där prognosen är "Kommer inte kunna avslutas" Kvalitet med nyckeltal för sjukfrånvaron Uppdrag med helårsprognos "Kommer inte kunna avslutas" Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ska kortfattat redovisas och kommenteras Katarina Kämpe Camilla Hulterström Kommundirektör Ekonomichef Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen

3 SOLLENTUNA KOMMUN Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen

4 1 Ekonomisk uppföljning 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget Område Årsbudget PR april Avv april Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Kommunledningsverksamhet Skydd och säkerhet Brandkåren Attunda övrig verksamhet Kontaktcenter Total Underskott (-) överskott(+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse 2 200, ,0 0,0 1.2 Kommentarer avvikelser Kommunstyrelsens årsprognos estimeras i nuläget till 150,7 miljoner kronor (mkr), vilket är ett underskott jämfört med budget på 0,5 mkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt: Verksamheten kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott på ca 0,2 mkr som en följd av högre interna kostnader för sammansträdeslokalen på plan 13. Kommunledningsverksamhetens resultat pekar på ett överskott på ca 0,2 mkr, vilket är nettot av underskott på den administrativa avdelningen, överskott på ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen och verksamheten för strategisk näringslivsverksamhet. Estimerade underskottet på den administrativa avdelningen är en följd av icke budgeterade kostnader för rekrytering av ny administrativ chef och konsultkostnader för gamla Winäss (0,3 mkr). Vidare estimerar enheten Intern service ett underskott (0,4 mkr) som en effekt av lägre intäkter för måltidskuponger och konferensdelen. Ekonomi - respektive kommunikationsavdelningen estimerar båda ett överskott på ca 0,2 mkr vardera på grund av lägre personalkostnader för vakanser som tillsatts senare än planerat. Överskottet hos näringslivsverksamheten kommer även det av att näringslivschefen på börjat sin anställning senare än budgeterat. Räddningstjänsten beräknas göra ett underskott på 0,5 mkr beroende på information om uppräkning av ersättning från Kommunalförbundet kom för sent för att få med i Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 2(7)

5 2013 års budget. Exploateringsverksamheten Budget 2013 visar på ett nettounderskott på 83,6 mkr. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 46,8 mkr, d.v.s. en avvikelse på 36,8 mkr. De största avvikelserna mot budget är: -Väsjön: genomförande och markförsäljning framflyttade i tiden -Tabellen: Markförsäljning framflyttad i tiden -Kappetorp: Markförsäljning framflyttad i tiden 1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.4 Eventuell omdisponering Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 3(7)

6 2 Målstyrning 2.1 Handlingsplaner med prognosvarning I detta avsnitt redovisas handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, d.v.s. där prognosen är "Kommer inte kunna avslutas". De aktuella handlingsplanerna redovisas kopplat till respektive fokusområde, mål och åtagande. Efter tabellen följer kommentarer för respektive prognosvarnad handlingsplan Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämndens åtaganden Handlingsplaner Beskrivning Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet. Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering För att Public 360 ska kunna vidareutvecklas till ett kommungemensamt dokumenthanteringssystem måste det först skapas tydlighet, struktur och ett kommungemensamt synsätt på dokumenthanteringen. Det behöver också klargöras hur dokumenthanteringen ska ske när flera IT-stöd hanterar delar av samma process/flöde. Under 2013 ska KLK genomföra en förstudie omfattande nulägesbeskrivning och förslag på hur detta omfattande arbete ska läggas upp inkl resursplanering för KLK och övriga förvaltningars arbete. Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Kommentar Kommunens totala "dokumenthantering" är ett stort område. Även en förstudie om gemensamma principer för dokumenthantering kräver därför ett omfattande arbete. Arbete med projektdirektiv för förstudien pågår men fortfarande finns en del oklarheter kring förstudiens innehåll och omfattning. Det finns därför viss osäkerhet om förstudien kan avslutas helt under Kommunledningskontoret vidtar nu avstämningsaktiviteter för att om möjligt klara handlingsplanen under Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 4(7)

7 3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T Anm 3% 3,1 % Jämförelse görs mot förvaltningsgenomsnittet helår föregående år. Sjukfrånvaro i % Kommen/ar Sjukfrånvaron för tertial ligger på 3,10% vilket är en liten ökning jämfört med förvaltningsgenomsnittet för 2012 på 3,0%. Avvikelsen är relaterad till säsong då det är influensa -och förkylningstider som är återkommande i början av varje år. Tre enheter avviker negativt jämfört med förvaltningsgenomsnittet. Utredning pågår om vilka insatser som planeras för att sänka sjukfrånvaron. Övriga enheter inom KLK ligger väl under genomsnittet på 3,0%. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 5(7)

8 4 Uppdrag 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Aterredovisning Arbetet planeras med nya stadsbyggnadschefen. Ska vara KLK tillhanda senast 9 augusti för redovisning till KF i september. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 6(7)

9 5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nya näringslivschefen har påbörjat sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan- och exploateringsavdelningens organisation har på börjats. Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Kommunstyrelsen, Förstärkt månadsrapport per april 7(7)

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer