Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2011/80-5 Barn-och ungdomsnämnden Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande: godkänna barn- och ungdomsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder. Sammanfattning Barn- och ungdomsnämnden har tidigare fått i uppdrag att redovisa hur integritet och säkerhet för personal, elever och invånare beaktas i nämndens satsning på IT i skolan. Utredningen i ärendet har visat på att åtgärder avseende informations- och it-säkerhet, hantering av personuppgifter och tillämpningen av offentlighetslagstiftningen bör vidtas av barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige vid Bilagal, Svar på åtgärder enligt uppdrag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Bilaga Andreas Cassne Sidan 1 av 6 Dnr BUN 2011/80-6 Diariekod: Diariekod: 00 Bilaga med svar på åtgärder enligt uppdrag 1. Nämnden ska säkerställa att en risk- och sårbarhetsanalys genomförs samt att man klassar den information som hanteras i molnet. Informationen ska klassas enligt de principer som kommunen jobbar med i sitt informationssäkerhetsarbete. Sollentuna Kommun genomför ett projekt med målet att införa ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). I detta projekt som startade våren 2011 är barn- och ungdomsnämnden deltagare i det utredningsarbete som utförts fram till idag och som fortsätter under de första analyserna som genomfördes i projektet så framkom att Sollentuna Kommun har en mängd brister i sitt informationssäkerhetsarbete. I en workshop med Secode AB och representanter från BUK och skolorna i maj 2011 genomfördes en s.k. GAP-analys av säkerhetsläget för information som behandlas inom nämndens verksamheter. GAP-analysen från maj 2011 är den risk- och sårbarhetsanalys som KF efterfrågar. En sammanställning av denna finns bifogad detta svar. I arbetet med att klassificera information som hanteras i molnet har BUN begränsat dessa till handlingar rörande allmän administration, handlingar rörande elevadministration, handlingar rörande betyg, handlingar rörande undervisning, handlingar rörande elever samt övriga handlingar. Det regelverk som styr hur allmänna handlingar hanteras i Google Apps är Regler för dokumenthantering för Sollentuna Kommun som finns beskrivna i Sollentuna författningssamling I klassificeringen av information jobbar BUN enligt de principer som kommunen slagit fast i LIS-projektet. Principerna är: Konfidentialitet/sekretess Tillgänglighet Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Sidan 2 av 6 Riktighet Spårbarhet I bilagan till uppdrag 1 så redovisas en sammanställning av den analys som BUN genomfört tillsammans med Secode AB. 2. Nämnden ska, i samråd med kommunledningskontoret, göra en konsekvensbeskrivning av att skolorna lämnat kommunens gemensamma e-postlösning och övergått till Google Apps. De konsekvenser som övergången från en Exchange-miljö som skolorna tidigare befann sig i, till att använda sig av Google Apps är främst förändringar rörande gränssnittet och funktionerna. Samtliga bakomliggande system för kontohantering och inloggning är fortfarande kopplat till kommunens katalog för användare i skoldatanätet. Nämnden hanterar fortfarande all administration av konton. Plus-faktorer: Ökad tillgänglighet för användaren till sitt e-postkonto (oberoende av plattform och nätverk) Ökat utrymme i inkorgen, från 100 mb till 25 Gb Möjlighet att skicka större filer, från 5 mb till 25 mb Enklare och förbättrade sökmöjligheter för att hitta kontakter (sökning på förnamn, efternamn, användarnamn samt skoltillhörighet möjlig) Möjlighet att skapa egna kalendrar för enkel delning med kollegor och elever Integrerad chattfunktion Minskade kostnader för licenser då man övergår till Software as Service (SaS) Minskade kostnader för drift då Google äger servrarna där data lagras Google Apps for Education är en kostnadsfri tjänst Minus-faktorer: Nytt användargränssnitt kan skapa oro och stress hos vissa användare (utbildningsinsatser löser detta)

4 Sidan 3 av 6 Avsaknad av tillgång till adresslista för användare på administrativa nätet (går att lösa tekniskt) Kopplingen mellan Outlook och P360 blir svår att få till utan tillgång till MS Office (går att lösa med citrixinloggning mot administrativa nätverket) Oförändrade faktorer: Delning av kalender inte möjlig mellan de båda domänerna. Funktionen fanns varken innan eller efter övergången till GA (går att lösa tekniskt) 3. Nämnden ska uppdatera sin dokumenthanteringsplan En översyn av befintlig dokumenthanteringsplan har gjorts och förslag på ändringar och tillägg kommer att lämnas till arkivansvarig Bo Johansson. 4. Nämnden ska utarbeta en rutin for central administration av användare och lösenord Kommunledningskontoret under ledning av IT-enheten har initierat ett projekt för Identitets- och åtkomsthantering (IAM) med målet att automatisera centrala processer för skapande och avslutande av konton och medföljande behörigheter för hela kommunen. BUN's verksamheter deltar i detta projekt och kommer att följa de rutiner som blir slutprodukten av detta gemensamma arbete. Därför ser nämnden ingen anledning att skapa egna rutiner för central administration av användare och lösenord. 5. Nämnden ska beskriva hur man tillämpar de befintliga kommunala styrdokument avseende dokumenthantering (registrering, diarieföring, arkivering, personuppgiftshantering), arkivreglementet, informationssäkerhet och it-säkerhet i sin itverksamhet med tyngdpunkt på hantering och lagring i Google Apps. För att kunna följa de kommunala styrdokument som finns behöver nämnden arbeta fram en rutin för att säkerställa att samtliga av dessa

5 Sidan 4 av 6 styrdokument tillämpas ute i verksamheterna. Skolchefen får i uppdrag att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med rektorerna samt att ta fram en plan för hur uppföljning av tillämpningen genomförs. IKT-utvecklarna får i uppdrag att se över hur en rutin för överföring av allmänna handlingar från GA till kommunens gemensamma diarieföringssystem Public 360 ska se ut. I dagsläget finns inte någon it-miljö i skolan för att hantera sekretessklassad information. Därför är det viktigt att skolan snarast får tillgång till Public 360 som kan hantera detta. Eftersom den miljön endast är tillgänglig via det administrativa nätverket och det är en omöjlighet att förse varje lärare med en koddosa för inloggning så måste en organisation struktureras för vem på varje skola som ska ansvara för att handlingar som omfattas av sekretess upprättas på rätt ställe. Förslagsvis så får varje rektor utse en eller flera personer på sin skola som går igenom utbildningen för Public 360 och sedan ansvarar för att ta emot och upprätta handlingar som lärare vidarebefordrar. Detta arbete kommer att tas vidare i rektorsgruppen under skolchefens ledning. Införandet av Google Apps har i sig inte medfört någon förändring avseende hur skolorna ska hantera allmänna handlingar samt personuppgifter och PUL-klassad information. Det faktum att det fortfarande endast är en-faktorinloggning för att komma åt e-post och dokumenthantering är en brist, en brist som såg likadan ut innan Google Apps. 6. Nämnden ska fortydliga Googles skyldighet som personuppgiftsbiträde att endast behandla personuppgifter enligt nämndens instruktion. Kontakt med Google har initierats av Barn- och utbildningskontoret där man har ställt frågan kring tillägg till avtalet för Google Apps for Education. Svaret man har fått är att Google avvaktar de förhandlingar som pågår mellan Google och Salems Kommun utifrån de synpunkter som Datainspektionen lämnat i sin översyn av Salems användande av Google Apps. När dessa förhandlingar är avklarade så kommer Google att kontakta Barn- och utbildningskontoret för att se över vad som kan kompletteras i avtalet för Google Apps. För att kunna förtydliga Googles skyldighet som personuppgiftsbiträde så krävs att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med Google Inc. Nämnden har för avsikt att upprätta ett sådant avtal med Google så fort det går att få till ett sådant möte med Google. Google kan sedan upprätta egna avtal med sina underleverantörer som följer de riktlinjer och instruktioner som nämnden har satt upp.

6 Sidan 5 av 6 7. Nämnden ska informera sig om vilka bolag inom eller utom Googlekoncernen som behandlar nämndens personuppgifter och inom vilka länder detta sker. a. Bam- och ungdomsnämndens svar: Nämnden har via barn- och utbildningskontoret sök att få svar på den här frågan men har fått meddelat från Google att detta inte är möjligt i dagsläget med hänvisning till hur Google strukturerar sina underleverantörer. Vidare diskussion i denna fråga kommer att föras i framtida förhandlingar med Google. 8. Nämnden ska säkerställa att även Googles underbiträden, om sådana är aktuella, behandlar personuppgifterna i enlighet med nämndens instruktion. Google kan upprätta avtal med sina underleverantörer som följer de riktlinjer och instruktioner som nämnden har satt upp. Däremot har nämnden i dagsläget ingen möjlighet att följa upp vilka dessa bolag är med hänvisning till svaret på åtgärd 6. Sammanfattning åtgärder 6-8: Nämnden kan i dagsläget inte uppfylla de krav som ställs i Personuppgiftslagen när det gäller att ha kännedom om vilka underleverantörer som molntjänstleverantören använder. Därigenom kan nämnden inte heller själva följa upp hur dessa underleverantörer följer personuppgiftsbiträdesavtalet. Det pågår förhandlingar och utredningar på EU-nivå för att få till en lösning på detta för samtliga som nyttjar molntjänster. Sollentuna Kommun är långt ifrån ensamma om detta då både Linköpings- och Lunds Universitet samt Göteborgs stad använder Google Apps. Nämndens rekommendation är att avvakta det arbete som Google och Salems Kommun gör för att åtgärda de synpunkter som datainspektionen lämnat samt att fortsätta med det arbete som beskrivs under uppdrag 5. Att stänga ned Google Apps skulle få mycket stora konsekvenser för det arbetssätt som skolorna har idag. Följden skulle bli att alla som använder Google Apps som den lär- och samarbetsmiljö som den är tänkt att vara kommer att skaffa sig privata Gmail-konton eller

7 Sidan 6 av 6 motsvarande och jobba vidare med. Det skulle skapa en situation där kommunen inte hade någon kontroll över hur informationen i skolan hanterades och spårbarheten skulle bli svåröverskådlig. 9. Nämnden ska i övrigt i samråd med kommunledningskontoret beakta de åtgärder som föreslås i utredningen från Heimore Group och Wistrands PM De punkter som utredningen från Heimore Group tar upp visar på ett antal brister som gäller för skolornas användning av Google Apps samt ett antal brister som gäller allmänt för kommunen som helhet rörande it-frågor, policies och regelverk. Wistrands PM pekar på de brister som finns i avtalet med Google rörande PUL. Båda dessa delar har beaktats och kommer att arbetas vidare med i samråd med Kommunledningskontoret och Google. Åtgärder har tagits tillsammans med IT-enheten angående att säkra skolornas it-miljö genom att bl.a. skapa ett dedikerat nätverk med en autentiseringslösning för skolornas hyrdatorer. 10. Nämnden ska i samarbete med kommunledningskontoret göra en genomlysning av konsekvenserna av KSS beslut att lämna kommunens gemensamma e-post- och kalendersystem. E-post- och kalendersystemet var endast gemensamt på det sätt att det kom från samma leverantör, Microsoft. I övrigt fanns ingen koppling mellan dem och därför saknas funktionen att dela bl.a. kalender med varandra på det administrativa- och skolnätet. I övrigt se svar på uppdrag 2. Andreas Cassne IKT-utvecklare

8 SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Andreas Cassne Bilaga Sidan 1 av 2 Dnr BUN 2011/80-7 Diariekod: 00 Bilaga till uppdrag 1 Förklaring av tabell: Klassificering av handlingar som kan tänkas behandlas i molntjänsten Google Apps for Education. En sammanställning av den analys som BUN genomfört tillsammans med Secode AB i maj Konfidentialitet/Sekretess: Säkerställande av att informationen är tillgänglig endast för den användare som har behörig åtkomst Tillgänglighet: Säkerställande av att behörig användare vid behov har tillgång till information och tillhörande tillgångar. Riktighet: Skydd av information och behandlingsmetoder så att informationen förblir korrekt och fullständig. Spårbarhet: Möjligheten att i efterhand identifiera och spåra händelser. Skala: 1= ingen eller ringa skada om kravet inte uppfylls 3= kan medföra skada om kravet inte uppfylls 5= kan medföra allvarlig skada om kravet inte uppfylls Handlingar Handlingar Handlingar rörande allmän rörande elev rörande betyg administration administration Konfidentialitet/ n/a n/a n/a Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Dnr. BUN 2011/80-7 Sidan 2 av 2 Handlingar rörande undervisning Handlingar rörande elever Övriga handlingar Konfidentialitet/ n/a 5 n/a Sekretess Tillgänglighet Riktighet 1 % 1 Spårbarhet Andreas Cassne IKT-utvecklare

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-04 AN-2013/720.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Riktlinje

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1614-2011 Svenska Handelsbanken AB Lars Lindgren 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer