Använd molntjänster på rätt sätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använd molntjänster på rätt sätt"

Transkript

1 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av molntjänst är att hitta rätt typ av tjänst för rätt typ av information. Detta pm ger en överblick av ett antal rättsfrågor som stöd för kommuner och landsting som är intresserade av att använda sig av molntjänster. Molnet eller molntjänster används av olika aktörer för att beskriva tjänster som kan ha vitt skilda egenskaper, men det finns ingen entydig definition. Sammanfattningsvis kan molntjänster beskrivas som färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet, programvara eller liknande levereras över Internet. En viktig fördel med molntjänster är att lagring av data utnyttjar datorkraft där den är billigaste. En annan fördel är att användarna enkelt och snabbt kan öka eller minska lagringsutrymmet efter sina behov, utan att själva behöva investera i serverhallar och egen utrustning. En tredje fördel är att den lagrade informationen blir lättare att komma åt, vilket passar vid mobilt arbetssätt. Tjänsterna brukar vara paketerade och kunderna väljer om de vill ansluta sig eller inte. Det finns små eller inga möjligheter att kunna anpassa tjänsterna efter egna förutsättningar eller behov. Vid köpet accepterar man ofta ett standardavtal som är lika för alla kunder. Molntjänster tillhandahålls ofta av internationella företag och information som hanteras i molnet kan i praktiken hanteras i många olika länder. Molnleverantören kan lyda under andra länders lagstiftning och tvingas överlämna sina kunders information till myndigheter där. 1 Kontaktpersoner Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting /esamhallet. Kontaktperson är Jeanna Thorslund, juridisk expert, tel vx: , e-post: 1 En utförlig beskrivning av molntjänster och deras förutsättningar finns beskriven i Guide till Molnet v.1.0, Cloud Sweden, oktober 2012,

2 Vanliga användningsområden av molntjänster i kommuner och landsting 2 (5) 1 Medarbetare lagrar och delar dokument Molnet IT-system levereras som tjänst IT-drift, lagring, kommunikation 1. Medarbetare lagrar och delar dokument Ofta ansluter medarbetare till en standardtjänst via redan installerade IT-lösningar i organisationen, t.ex. lagringsyta som ingår i verksamhetens plattform för e-post eller liknande. Alternativt kan medarbetaren på egen hand hitta lösningar via Internet som ger möjlighet till gratis lagring och delning av dokument. Typiskt för dessa lösningar är att medarbetare kan börja använda tjänsten utan beställning eller särskild installation och att det inte blir synligt för arbetsgivaren att ett nytt arbetssätt har startats. Exempel på denna typ av tjänster är Skydrive, Dropbox, Live, eller liknande. Om det är verksamhetsrelaterad information som hanteras på detta sätt bör man vara medveten om att molntjänsterna kan sakna flera funktioner som finns inbyggda i verksamhetens ordinarie lagringssätt. Det saknas t.ex. ofta säkerhetskopiering, back-up, och flera andra säkerhetsrelaterade funktioner. Tjänsterna är generellt olämpliga för information som innehåller sekretess eller som annars är känslig eller verksamhetskritisk. För dessa tjänster krävs att kommunen eller landstinget informerar personalen och går ut med instruktioner om hur olika typer av information bör lagras och hanteras. 2. IT-system levereras som tjänst Verksamheten kan välja att programvara eller applikationer ska tillhandahållas över Internet. Kommunen eller landstinget administrerar inte den stödjande infrastrukturen och programvaran är ofta standardiserad utan kundspecifika anpassningar. För denna typ av molntjänster kan verksamheten lättare välja tjänster som passar för den information som ska hanteras och som stödjer det arbetssätt som väljs. Här blir det viktigt att villkoren för tjänsten granskas, så att nödvändiga krav på bland annat hantering av personuppgifter finns med. 3. IT-drift, lagring och kommunikation Det är ofta IT-ansvariga inom en kommun eller ett landsting som väljer att delar av ITinfrastrukturen, lagring eller hela IT-driften tillhandahålls över nätet. För detta användningsområde

3 3 (5) av molntjänster, finns det goda möjligheter för verksamheten att välja en lämplig lösning på motsvarande sätt som vid andra förändringar inom IT. Upphandling och inköp Tjänsten kan köpas in utan upphandling om kostnaden inte överskriver tröskelvärdet. Inköp av en molntjänst ska följa gängse inköpsrutiner inom respektive kommun eller landsting. Molntjänster har ofta en låg eller ingen kostnad och avtalet kan tecknas genom ett klick direkt hos tjänsteleverantören. I flera fall ingår lagringsutrymme som en del i en annan tjänst som verksamheten redan använder och medarbetarna kan då utan särskild beställning eller åtgärd börja använda den. Det kan vara värdefullt att chefer ger interna rekommendationer till medarbetare om molntjänster, för att säkerställa att informationshanteringen, som molntjänsten medför, ligger i linje med verksamhetens krav. Standardavtal Det som kännetecknar standardavtal är att de är utformade på förhand och att det finns liten eller ingen möjlighet att göra individuella anpassningar. För molntjänster som man ansluter sig till genom ett klick i en webbtjänst brukar det inte finnas möjlighet till att ens ställa frågor om vad avtalet innebär. Flera stora tjänsteleverantörer kan även vara svåra att kontakta och i dessa situationer bör man vara medveten om att det i princip saknas möjlighet att påverka avtalet. Samma gäller om leverantören under avtalstiden förändrar villkoren. Dessa tjänster bör bara väljas för informationshantering som inte är kritisk eller väsentlig för verksamheten, utan som kan förloras eller komma på avvägar utan större negativ påverkan. De bör inte heller väljas om det finns behov av att hantera större mängder av personuppgifter eller om det gäller känsliga personuppgifter. För andra typer av molntjänster, t.ex. där drift eller tjänster i molnmiljö upphandlas, kan det finnas goda möjligheter till utformning av avtalet och villkoren, precis som vid andra upphandlingar. För den som vill granska ett standardavtal kan det vara bra att åtminstone kontrollera hur följande områden regleras: 1. Kommer leverantören att använda sig av underleverantörer? a. Leverantören ska kunna ansvara för underleverantören och även kunna ange vilka underleverantörer som anlitas. b. Om personuppgifter ska hanteras krävs personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören, men även med underleverantörer, se vidare i avsnitt om Personuppgifter. 2. Var kommer informationen att lagras? a. När personuppgifter ska hanteras är huvudregeln att lagringen måste ske i ett land inom EU/EES-området. 3. Var kommer informationen att bearbetas? a. Flera leverantörer skiljer mellan lagring och bearbetning, så även om de garanterar att lagringen sker inom EU/EES kan de ändå bearbeta den utanför. Detta kan strida mot reglerna i PuL, där lagring och bearbetning båda faller inom det övergripande begreppet behandling av personuppgifter. 4. Vem har rätt att få åtkomst till informationen?

4 4 (5) a. En grundförutsättning måste vara att det är tydligt reglerat att kommunen eller landstinget äger informationen både under avtalstiden men även efter avslut. Leverantören ska inte ha rätt att utifrån sina egna behov disponera över informationen. b. Tänk på detta särskilt i lösningar där bilder ska hanteras. Då kan det finnas upphovsrätt för fotograf att ta hänsyn till. 5. Vad händer med informationen när avtalet avslutas? 6. Kan man få ut logginformation så att det kan kontrolleras vem som har haft åtkomst till informationen? 7. Vilken säkerhet finns för informationen? 2 Observera att detta inte är en uttömmande lista det kan finnas behov av att säkerställa fler frågor beroende på vilken typ av information som ska hanteras. Personuppgifter När personuppgifter ska hanteras i en molntjänst ställs krav i personuppgiftslagen, PuL 3. Som personuppgift räknas alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en individ. Molntjänster för e-post, lagring av dokument med personnamn innebär att personuppgifter kommer att hanteras och reglerna i PuL blir aktuella. Den nämnd inom kommunen eller landstinget som ansvarar för verksamheten där personuppgifterna används, är personuppgiftsansvarig, dvs. juridiskt ansvarig för hanteringen. Nämnden har då ett ansvar att självständigt se till att hanteringen följer reglerna i PuL. Om man låter någon annan part hantera personuppgifterna på uppdrag, i en molntjänst eller i drift av verksamhetssystem eller liknande, är det fortfarande nämnden som är ytterst ansvarig för hanteringen. Uppdragstagaren, leverantören av molntjänsten, räknas som ett personuppgiftsbiträde och den personuppgiftsansvarige ska i ett skriftligt avtal instruera biträdet om hur personuppgifterna får hanteras och vilka säkerhetsåtgärder som ska skydda uppgifterna. ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Om leverantören anlitar underleverantörer för lagring, bearbetning, support eller annan behandling av personuppgifterna, måste man teckna ett direkt avtal även med dessa. Ett alternativ är att ge den huvudsakliga leverantören ett mandat att ingå avtal med underbiträden. Mer information om biträdesavtal finns i Datainspektionens infoblad om molntjänster, se länk nedan. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna i PuL att den som vill använda en molntjänst bland annat måste: Kontrollera att lagring och bearbetning av personuppgifterna kommer att ske inom EU/EES-området Tydliggöra i avtalet att kommunen eller landstinget är personuppgiftsansvarig, även för den del av informationshanteringen som sker hos leverantör och underleverantörer Säkerställa att molntjänster med standardavtal uppfyller de krav som gäller för den typ av personuppgifter som ska hanteras. o Se till att det finns ett särskilt PuL-biträdesavtal med leverantören eller att standardavtalet innehåller de punkter som krävs. 2 I Guide till Molnet finns fördjupad information om standardavtal och säkerhet. 3 Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

5 Datainspektionen är tillsynsmyndighet inom området och har tagit fram ett särskilt informationsblad om molntjänster där dessa och andra frågor beskrivs mer i detalj (sök på internet på datainspektionen molntjänster ); Sekretess och säkerhet För information som innehåller sekretess eller som annars är känsliga enligt PuL ställs högre krav på säkerhet för att skydda informationen. Som känsliga räknas enligt PuL uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa eller sexualliv samt brottsuppgifter. För hantering av information som innehåller sekretess eller som annars är känslig enligt PuL krävs normalt dessa säkerhetsåtgärder: Krypterad överföring när uppgifterna ska kommuniceras över öppna nät som t.ex. Internet. Stark autentisering vid åtkomst till informationen, två-faktors inloggning som t.ex. e- legitimation eller engångslösenord. Möjlighet att kunna följa upp vem som har haft åtkomst till informationen. Det finns en mängd andra aspekter som behöver övervägas för att fastställa vilka säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda informationen och för att bedöma om den aktuella molntjänsten är lämplig. Denna bedömning görs ofta i en risk- och sårbarhetsanalys. Hantering av allmänna handlingar Information som lagras i en molntjänst för en kommuns eller ett landstings räkning kommer att innefatta allmänna handlingar och då måste verksamheten kunna säkerställa att informationen är tillgänglig för att lämnas ut om någon begär det. Av bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 4, framgår i kapitel 4-6 att alla myndigheter ska ha en god ordning och struktur för sina allmänna handlingar. För att kunna klara dessa grundläggande krav förutsätts att de IT-stöd som används av verksamheterna uppfyller baskrav på t.ex. säker tillgänglighet och drift. Om molntjänster används som enda lagringsställe för allmänna handlingar måste tjänsten granskas så att driftavbrott eller förändringar i tjänsten inte medför att handlingar kan gå förlorade. Det finns även krav på att tjänsten måste kunna klara att informationen efter myndighetens beslut ska gallras och att den då kan tas bort. För tjänster som är utvecklade för den amerikanska marknaden är det vanligt med den omvända principen, att lagrad information inte ska kunna tas bort. Svenska myndigheter måste även kunna ha möjlighet att arkivera information som behöver bevaras. De IT-lösningar som väljs behöver då även hantera arkivuttag. Mer information om molntjänster Cloud Sweden har flera skrifter om molntjänster ur olika aspekter och har även tagit fram en handbok; Datainspektionen har en temasida om molntjänster (sök på internet på datainspektionen molntjänster ). 5 (5) 4 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer