] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande"

Transkript

1 10

2 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att 1. Godkänna kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 enligt bilaga 1. Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller handlingsplaner för 2013 IT-plan för 2013 Internbudget för 2013 på verksamhetsnivå 1 Samtliga nämnders verksamhetsplaner bereds av kommunledningskontoret under oktober månad och redovisas till kommunstyrelsen Ärendet Budget verksamhetsplan för kommunstyrelsen, återremitterades från kommunstyrelsen Synpunkterna har inarbetats i verksamhetsplanen, bilaga 1. I samband med detta har kommunledningskontoret även genomfört viss övrig bearbetning av verksamhetsplanen. Bakgrund Inom ramen för kommunens nya budgetprocess ska varje nämnd ta fram en verksamhetsplan för 2013 innehållande handlingsplaner IT-plan Internbudget på verksamhetsnivå 1 Även kommunstyrelsen ska ta fram en verksamhetsplanen för den egna verksamheten. Den generella tidplanen ska följas vilket innebär att kommunstyrelsens egen verksamhetsplan behandlades i kommunstyrelsen Då ärendet återremitterades till kommunledningskontoret blir konsekvensen att kommunstyrelsens verksamhetsplan behandlas vid samma sammanträde som de samlade verksamhetsplanerna ska behandlas. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0380 KS-3 Sidan 2 av 4 Upplägg av arbetet med verksamhetsplan 2013 för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har tidigare under hösten, i samråd med kommunstyrelsens ordförande, valt följande modell och tidplan för beredning av kommunstyrelsens verksamhetsplan: Plan- och exploateringsavdelningen sammanställer ett förslag gällande avdelningens egen verksamhet. Plan- och exploateringsutskottet ges på sitt sammanträde möjlighet att yttra sig över plan- och exploateringsavdelningens förslag. Kommunledningskontorets ledningsgrupp bearbetar och sammanställer därefter ett förslag till verksamhetsplan för hela kommunstyrelsen vilket behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen Eftersom verksamhetsplanen återremitterades av kommunstyrelsen har tidplanen sedan förskjutits. Upplägget för kommunstyrelsens arbete kommer att utvärderas inför budgetprocessen för Plan- och exploateringsutskottets beredning Plan- och exploateringsutskottet godkände för sin del plan- och exploateringsavdelningens förslag till verksamhetsplan inklusive IT plan 2013 samt förslag till internbudget 2013, med undantag för punkten "Öka kunskapen om miljö- och klimat frågor hos kommunens anställda". Handlingsplanen anses inte ligga inom plan- och exploateringsutskottet ansvarsområde. Kommunledningskontorets beredning efter återremittering Nya handlingsplaner Verksamhetsplanen har kompletterats med några handlingsplaner (rödmarkerat i bilaga 1): Två nya handlingsplaner har tagits fram kopplat till näringslivsåtagandena: "Driva på utveckling av ett kommungemensamt perspektiv/ förhållningssätt och ökad intern samverkan kring kommunens löpande kontakter med näringslivet". Här ryms flera utvecklingsområden som har lyfts fram av näringslivet i nu genomförda dialoger. "Ta fram nya och utvecklade informations- och dialogformer". Här ryms utveckling av hemsidan, nyhetsbrev och nya mötesplatser. Vidare har åtagandet "Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser" kompletterats med två handlingsplaner: "Vidareutveckla redan påbörjad kartläggning av hur kommunens inköp påverkar utsläppen av växthusgaser"

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0380 KS-3 Sidan 3 av 4 "Slutföra arbetet med regler för miljökrav vid upphandling" Till åtagandet "Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet" har tillförts en handlingsplan: Utveckla kommunens upphandlingsmetodik i syfte att säkerställa kostnadseffektiva upphandlingar Revidering handlingsplaner Några handlingsplaner har ombearbetats (rödmarkerat i bilaga 1). Sammanfattningsvis är det följande omarbetningar som har gjorts: Handlingsplanen "Översyn av regelverk och former för kommunledningskontorets uppdrag att utöva styrning" har kompletterat med att IT-utvecklingsprojektens styrning ska ses över Beskrivningen av handlingsplanen gällande utbildningspaket om miljöoch klimatfrågor har skrivits om för att tydliggöra vissa intentioner vad gäller innehåll i utbildningspaketet. Till åtagandet "Tydlig och målgruppsorienterad intern information gällande den kommunövergripande styrningen och kommungemensamma rutiner och system" har handlingsplanen bytts ut. Här finns nu en handlingsplan som syftar till att ta fram en policy och strategi för den interna kommunikationen. I beskrivningen till handlingsplanen "Ta fram förslag till styrdokument och verktyg för dialog med invånarna" lyfts ungdomarnas roll fram. I handlingsplanerna kopplade till intern kommunikation klargörs kopplingen till aktuella policyer. I verksamhetsplanen fanns tidigare några startdatum redan under hösten 2012 eftersom visst arbete redan har eller kommer att påbörjas under denna period. Dessa startdatum är nu ändrade till 1 januari 2013 eftersom verksamhetsplanen omfattar Därutöver några mindre förtydliganden och justeringar vilka är markerade med röd text. Bl. a. hade beskrivningen till handlingsplan om Google apps blivit felinskriven. Revidering angivna ansvariga tjänstemän Den allmänna anvisningen till nämnderna för framtagande av nämndens verksamhetsplan innehåller krav på att ansvarig tjänsteman ska anges. Bakgrunden till detta är att, tillsammans med start- och slutdatum, säkerställa att planering av handlingsplanens genomförande är påbörjad och att en grund för uppföljning är lagd. Med anledning av återremissen från KS har namn nu ändrats till befattning. Denna del av anvisningen utvärderas inför nästa års anvisning.

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0380 KS-3 Sidan 4 av 4 Fortsatt beredning Samtliga nämnders verksamhetsplaner bereds av kommunledningskontoret under oktober månad och redovisas i särskilt ärende till kommunstyrelsen De långsiktiga IT-planerna från samtliga nämnder kommer att lämnas till IT-avdelningen som underlag till avdelningens arbete med underlag gällande långsiktig utveckling av it-infrastruktur inför budgetarbetet för IT-avdelningens underlag kommer att presenteras i december Kommundirektör Camilla Hulterström Bilaga: 1. Verksamhetsplan 2013 för kommunstyrelsen - reviderad

6 SOLLENTUNA KOMMUN Verksamhetsplan för nämnd 2013 Kommunstyrelsen Reviderad efter återremiss

7 Innehållsförteckning 1 Handlingsplaner till nämndens åtaganden Ansvarsfull ekonomisk politik Utbildning Omsorg Miljö och klimat Integration och kommunikation 10 2 Internbudget verksamhetsnivå IT-plan (plan för IT-utveckling inklusive e-utveckling) Nuläge för verksamheten Kort sikt-år Lång sikt - år 2, 3 & 4 15 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

8 1 Handlingsplaner till nämndens åtaganden 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Se över Kommunledningskontoret har i Ekonomikommunledningskontorets dagsläget flera grupper och andra chef befintliga former för dialog och samordning samordnings/dialogformer etc. med och mellan inom kommunen och förvaltningarna, t ex kartlägga eventuella förvaltningsekonomgruppen, behov av nya. bygglovsgruppen och kontaktpersoner på personalsidan. Behovet av dialog och samordning med förvaltningarna samt erfarenheter av befintliga samarbetsformer ska analyseras. Därefter matchas detta mot befintliga grupper för att se behov av utveckling/avveckling av befintliga grupper, start av nya grupper eller andra samarbetsformer. Införandeplan ska upprättas. I arbetet är det viktigt att KLKs avdelningar drar lärdomar av varandra och att slutresultatet blir att vi uppfattas som ett kommunledningskontor. Arbetet med denna handlingsplan kan förmodligen inte starta förrän den nya organisationen på KLK har kommit i drift. Översyn av regelverk och former för kommunledningskontorets uppdrag att utöva styrning En förutsättning för att bidra till Ekonomiåtagandet är att kommunledningskontoret under 2013 börjar med att se över kommunstyrelsens reglemente och övriga styrdokument. Syftet är att säkerställa en effektiv styrning där koncernnytta och andra gemensamma krav på den kommunala organisationen tas tillvara. Tjänstemannaorganisationens anvisningar ska därefter utvecklas och bättre former för hur dessa ska kommuniceras och tillgängliggöras ska tas fram. Även uppföljningen av hur regelverken efterlevs ska utvecklas. En specifik genomgång av IT-utvecklingsprojektens styrning, personalprocessen, ekonomisk redovisning och fakturering ska hinna genomföras Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

9 under Handlingsplanen har i förlängningen en nära koppling till arbetet med ett nytt intranät. Utvärdera samarbetsformen med TFK och MBK Under 2011 och 2012 har en serie möten hållits för att stärka kontaktytorna mellan plan- och exploatering, miljö- och byggnadskontoret och trafik- och fastighetskontoret. Under 2013 ska detta samarbete utvärderas och utvecklas Stadsb. chef Nämnden ska utifrån redan initierat utvecklingsarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Implementera nytt verksamhetsstöd på planoch exploateringsavdelningen Utveckla fokusområdesgrupper Utveckla det kommungemensamma kvalitetssystemet Ett IT-stöd för resursplanering och processövervakning skall upphandlas under hösten 2012 och implementeras våren 2013 Kommunens nya styrmodell kräver ett tjänstemannastöd på "fokusområdesnivå" i budgetoch uppföljningsprocesserna. Det finns framförallt tre områden dessa grupper behöver hantera: omvärldsanalys arbete med kommunövergripande och nämndövergripande mått uppföljning och utvärdering av kommunövergripande mål Fokusområdesgrupperna etableras hösten 2012 men former för arbetet behöver utvecklas under Utvecklingsarbetet i sin första fas kan anses helt avslutat när målanalysen för årsredovisningen 2013 har genomförts. I kommunens nya ledningssystem lyfts kvalitetsarbetet fram som en mycket viktig komponent. Kvalitetsarbetet ska stödjas av ett kvalitetssystem som kan ge underlag för uppföljning och analys samt arbete med ständiga förbättringar i den löpande verksamheten. Arbetet med att bygga upp ett kvalitetssystem börjar i liten skala under hösten 2012 och behöver löpa kontinuerligt framåt. Under 2013 ska kommunledningskontoret vidta aktiviteter för att stödja förvaltningarnas arbete med struktur och Stadsb. chef Ekonomichef Ekonomichef Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

10 administrativt systemstöd ta fram ett mer genomarbetat förslag till kvalitetsnyckeltal på kommunnivå (ett första förslag tas fram under hösten) arbeta med att strukturera kvalitetsnyckeltal för kommunledningskontorets egna verksamheter Avstämning av arbetet är lämpligt att göra i tid inför budgetarbetet för Utveckla eförvaltning och etjänster i kommunen och dess verksamheter Ta fram en ny modell för beslut i exploateringsverksamheten Åstadkomma etjänster och utveckling av eförvaltning som bidrag till esamhället: Enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Förtydliga rutiner kring beslut om uppdrag, uppstart av projekt samt avslut av projekt. Ta fram mallar för tjänsteutlåtanden IT-chef Stadsb. chef Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet. Säkerställa en effektiv plan- och exploateringsprocess Utreda och föreslå kriterier för styrning och utveckling av Kontaktcenter Kartlägga behov och brister på upphandlingsoch beställarkompetens i kommunen. Förslag ska tas fram på hur identifierade behov kan tillgodoses och brister undanröjas Med hjälp av det nya verksamhetsstödet ska plan- och exploateringsprocessen effektiviseras genom en bättre ekonomisk planering och högre uppfyllelse av tidplaner. Kontaktcenters utveckling har från starten styrts utifrån kontrakt med förvaltningarna. I samband med att kommunen överger systemet med internt köp och sälj och att Konsultoch service-avdelningen ska avvecklas behöver kriterier tas fram för vilka tjänster som ska prioriteras i utvecklingen av Kontaktcenter i framtiden samt hur dessa ska finansieras. För att kommunens upphandlingar ska kunna genomföras med hög effektivitet och hög kvalitet krävs att det finns en såväl hög beställarkompetens som hög upphandlingskompetens. I dagsläget är tillgången till god beställarkompetens inte tillräckligt kartlagd och systematiserad. Vad gäller upphandlingskompetens kan konstateras att den saknas på ett antal områden, t ex livsmedel och Stadsb. chef Adm. chef Ekonomichef Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

11 lokalvård. Handlingsplanen ska tydliggöra vilken kompetens som behövs, kartlägga dagsläget och visa på hur identifierade behov kan tillgodoses och brister undanröjas. Handlingsplanen lägger därmed också grunden för att kunna arbeta med utveckling av kommunens upphandlingsmetodik (egen handlingsplan). Utveckla kommunens upphandlingsmetodik i syfte att säkerställa kostnadseffektiva upphandlingar Organisera och strukturera samt definiera gemensamma principer för kommunens dokumenthantering i Public 360 Utreda Google apps Definiera och fastställa ett gemensamt inpasseringssystem för kommunens olika lokaler för de egna verksamheterna Definiera organisation och styrning för hur kommungemensamma system ska förvaltas Påbörja implementering av E-arkiv Höja kompetensen juridiska och andra formella frågor Genomlysa och förbättra kommunens arbete med möjligheter och risker vid upphandlingar i syfte att vid varje upphandlingstillfälle åstadkomma en upphandling som ger bästa möjliga innehåll till bästa möjliga pris. Utvecklingsarbetet handlar om att sprida kunskap om och förankra metoder vad gäller förberedelser inför upphandling, val av upphandlingsform och hantering av t ex kravdel och utvärderingsgrunder inom upphandlingen. Åstadkomma tydlighet, struktur och ett gemensamt synsätt för en effektiv dokumenthantering för kommunen. Klargöra hur dokumenthanteringen ska ske när flera IT-stöd hanterar delar av samma process/flöde. Genomlysa och utvärdera processer för hantering av dokument, diarieföring och kommunikation för de verksamheter som nyttjar Googles verktyg. Åstadkomma beslut om gemensamma inpasseringssystem för kommunens olika verksamheter, inklusive Turebergshuset. Fastställa hur system och e-tjänster som nyttjas av flera förvaltningar i kommunen men som inte nödvändigtvis nyttjas av KLK ska förvaltas. Under 2013 kan kommunen komma att påbörja implementering av arkivering i digital form (e-arkiv). Syftet är att kommunen ska svara mot de olika krav arkivering ställer. I och med en övergång till en alltmer digital hantering av handlingar måste också handlingarna bevaras i digital form. Lagstiftning som rör den kommunala förvaltningen är komplex och föränderlig. Det finns därför ett allmänt behov av att höja kompetensen i juridiska och även andra formella frågor hos såväl kommunledningskontoret som hos de övriga förvaltningarna Ekonomichef Adm.chef IT-chef IT-chef Adm.chef Chefsjurist Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

12 1.1.4 Ta fram en markstrategi. Ansvara för att i Plan-och exploateringsavdelningen Stadsb. samarbete med ansvarar för att, i samarbete med andra kontor ta framför allt Trafik- och fastighetschef fram en kontoret, ta fram en markstrategi markstrategi som syftar till att förtydliga hur kommunens mark- och fastighetsinnehav bör utvecklas på kort och lång sikt Nämnden ska förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt andra kontakter med företag Informera internt Det är viktigt att intressenter som vill Stadsb. inom kommunen komma i kontakt med plan- och chef om planprocessen exploateringsavdelningen får rätt information redan vid första kontakten. Plan- och exploateringsavdelningen ansvarar för att utbilda andra medarbetare inom kommunen samt politiker i planprocessen. Driva på utveckling av Kommunledningskontoret ska Näringslivsett kommun- initiera och hålla samman ett chef gemensamt gemensamt utvecklingsarbete kring perspektiv/ kommunens kontakter med förhållningssätt och näringslivet. Samtliga kontor ökad intern involveras i frågor gällande samverkan kring gemensamt förhållningssätt och kommunens löpande utvecklingsmöjligheter kring frågor kontakter med som näringslivet Bemötande - svar i tid Kortare handläggningstider Underlättande för småföretag att delta i upphandlingar Intern kommunikation för att snabba upp processer (Även utveckling av hemsidan är en viktig komponent men ingår i annan handlingsplan) Nämnden ska förbättra kommunikationen med näringslivet Ta fram nya och utvecklade informations- och dialogformer Utveckla och förbättra hemsidan utifrån ett företagarperspektiv Ge ut ett nyhetsbrev till företagare Skapa nya mötesplatser Näringslivschef Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

13 1.1.7 Nämnden ska ta fram förslag på flexibla arbetsvillkor. Ta fram förslag på nytt arbetstidsavtal för administrativ personal Ta fram förslag på regler för att arbeta på distans och anvisning för att arbeta hemifrån Avtalet syftar till att öka flexibiliteten i arbetstidsförläggningen samt att reglera arbetstid utifrån kollektivavtal och arbetstidslag. Reglera distansarbete. Ta fram anvisningar för hur kommunens tjänstemän kan arbeta hemifrån Personalchef Personalchef Stärka bilden av Sollentuna kommun som en stimulerande och attraktiv arbetsplats. Ta fram ett övergripande koncept för vårt arbetsgivarmärke Utifrån framtaget arbetsgivarmärke genomföra olika aktiviteter för att stärka arbetsgivarmärket Inköp och implementering av nytt webbaserat friskvårdssystem Konceptet för arbetsgivarmärket ska bland annat bygga på underlag från Kompetensbron samt på goda exempel från verksamheter och medarbetare. Utifrån framtaget arbetsgivarmärke genomföra aktiviteter för att marknadsföra Sollentuna Kommun som en attraktiv arbetsgivare. Det kan vara tex deltagande i mässor, annonsering, profilering på hemsida mm. Alla medarbetare ska kunna hantera sitt friskvårdsbidrag genom en webbaserad tjänst. Detta leder till att synliggöra förmånen och till större utnyttjande av friskvårdsbidraget Personalchef Personalchef Personalchef Nämnden ska arbeta med en kompetensutvecklingsstrategi. Ta fram gemensam Genom en gemensam Personalkompetens kompetensutveckling för kommunens chef utvecklingsstrategi chefer stärks ledarskapet och för chefer på olika därmed medarbetarskapet. nivåer inom kommunen Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

14 1.2 Utbildning 1.3 Omsorg 1.4 Miljö och klimat Öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor hos kommunens anställda. Ta fram ett utbildningspaket om miljö- och klimatfrågor Utbildningspaketet ska bl.a. Förmedla hur kommunen arbetar med miljö- och klimatfrågor, även kopplat till arbetet kring vatten, samt väcka frågan om vad de anställda själva kan göra Ge vägledning i klimatsmarta val Utveckla användningen av grön IT. Handlingsplanen inleds med att ytterligare tydliggöra målsättningen med utbildningspaket samt hur utbildningen ska utformas så att den möjliggör anpassning efter respektive verksamhets behov och förutsättningar. Inom handlingsplanens ram ska sedan ett utbildningspaket vara framtaget och en plan för den fortsatta användningen ska vara förankrad Stadsb. chef Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser Implementera och Den nya markanvisningspolicyn, tillämpa den nya som bl.a. syftar till att minska chef markanvisnings- klimatpåverkan, ställer högre krav policyn byggherrar. Vidareutveckla redan påbörjad kartläggning av hur kommunens inköp påverkar utsläppen av växthusgaser Åtgärdsplan 2011/2012 till klimatstrategin innehåller ett åtagande om kartläggning av kommunens klimatpåverkan. Under 2012 visade kontakter med leverantörer att data om klimatpåverkan endast finns för ett fåtal produkter. Därför inleddes ett samarbete med FOI för att på ett mer schablonmässigt sätt beräkna den kommunala organisationens klimatpåverkan. Under 2013 fördjupas detta arbete, förslagsvis i form av ett antal pilotstudier, som Stadsb. chef Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

15 även bidrar till att förankra arbetet i förvaltningarna. Upphandlingen av dessa studier bör om möjligt inledas redan De budgetmedel som avsatts för klimatåtgärder används för bland annat dessa pilotstudier. Slutföra arbetet med Under 2012 har ett förslag till regler Ekonomiregler för miljökrav vid för miljökrav vid upphandling tagits chef upphandling fram som remitterats till de kommunala förvaltningarna och stämts av med de kommunala bolagen. I början av 2013 sker slutberedning av förslaget till nya regler och reglerna lyfts fram till beslut. 1.5 Integration och kommunikation Ge större möjligheter för barn att påverka innehållet i plan- och exploateringsprocessen. Initiera trygghetsvandringar i skolan Säkerställa att barnperspektivet alltid finns med i beslut som rör exploateringsärenden "Trygghetsvandring i skolan" skall genomföras tillsammans med elever och andra aktörer inom kommunen. Andra aktörer kan vara t ex brottsförebyggare, polisen, skolpersonal, fältarbete, TFK, BUK, räddningstjänsten, m fl. Genom att ta fram mallar med fördefinierade rubriker säkerställs att barnperspektiv på exploateringsärenden alltid finns med Chefsjurist Stadsb chef Nämnden ska ta fram en strategi för hur dialogen med invånarna ska gå till och införa förutsättningar för en interaktiv dialog. Ta fram förslag till styrdokument och verktyg för dialog med invånarna Kommunledningskontoret tar fram ett förslag till styrdokument för att säkerställa att dialogen initieras, planeras, budgeteras och beslutas ett förslag på vilka verktyg som är lämpliga och hur de kan användas ett förslag på hur resultatet omhändertas Ungdomars roll i dialogen ska särskilt beaktas Kommunik. chef Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

16 Utveckla dialogen Planenheten har äskat medel från Stadsb. med invånarna internationaliseringsfonden för att chef kring stads göra studiebesök i Malmö/ byggnadsfrågor Köpenhamn. Där har arbetet med medborgardialoger kommit långt och Sollentuna kan hämta inspiration från deras arbete Säkerställa en tydlig styrning, förvaltning och åtkomst av det nya intranätet. Ta fram en Utvecklingsarbetet kommer att Kommunik. förvaltnings involvera alla förvaltingar eftersom organisation för det intranätet är ett kommunchef nya intranätet med övergripande system. Arbetet med tillhörande förvaltningsorganisationen ska följa dokumentation för den policy för intern kommunikation vilka principer som som kommer att tas fram under ska gälla för 2013, se separat handlingsplan. åtkomst, Arbetet har också koppling till publicering, arbetet med att se över vårt innehåll och lagring regelverk och den interna styrningen Tydlig och målgruppsorienterad intern information gällande den kommunövergripande styrningen och kommungemensamma rutiner och system. Ta fram en policy Ta fram ett förslag till policy och Kommunik. för den interna strategi för hur den interna chef kommunikationen kommunikationen ska fungera. Roller och ansvar ska tydliggöras liksom vilka kanaler som ska prioriteras för olika typer av information och dialog. De kommungemensamma rutinerna och systemen liksom bakomliggande regelverk ska förankras och göras lättillgängliga. Policyn ska också säkerställa den interna kommunikationens koppling till den externa kommunikationen (Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service) Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

17 2 Internbudget verksamhetsnivå 1 A07 AM A05 5»y«4> och MfeMlWI Ov#cf Of nvy n64f+a KlKSumnvt mm Kv*» *tt tft«*>u 1)04 IMt amm n M Ml 1» ni I MO no o»17 O» n» HT» -197» 0 IM ti»0 1 VM 750 MO It M0 IOXT Ml» looo m 1050 m MS b H Kod OvntumM A01 *ommw»tumm**tif«a03 lommuflftvinon A01 KO»»»n»u»wtyr«*l**i A04 KommtjAl«4<M*ftv«<kl«mh*t A05 5kyddOCM4*«h*t AC* 8/ *-v3«w- AttixxU A07 Ov«rforrTtyn6*r*A AC* Ovf 1J»«rtMmh«A09 Konuktcvntw KlKSumm* _ *»*»*** (mun P Q,>.- D«OM^>. Bmi Q, DM.«WU J504 1M7 1M7 114» M IM * * M9M»500 ^ » in ;i M ' Uf ils Kommentar Den avvikelse som ligger kvar på 1050 tkr kommer från att KS har lyft ut medel som ska överföras till UAN. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

18 3 IT-plan (plan för IT-utveckling inklusive e-utveckling) 3.1 Nuläge för verksamheten Organisation och kompetens kring verksamhetsutveckling och verksamhetens ITsystem Ett större moderniseringsbehov föreligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Främst gäller det utveckling av kommunens ekonomisystem, nya intranätet och infrastruktur för behörighetsstyrning samt e-tjänster. Kommunens dokumenthantering i Public 360 behöver vidare anpassning och utredningen av e-arkiv, behöver fortsatt fokus. Avsaknaden av stödsystem för inköp och för hantering av synpunkter och klagomål, samt verksamhetsstöd inom PLEX, HR och IT, är också exempel på saker som behöver ses över under För att effektivisera arbetet med styrning och ledning på olika nivåer i kommunen, behöver kompletteringar göras i form av ett nytt systemstöd. Detta tillsammans med pågående omarbetning av ledningssystem och styrprocesser, ska bidra till ökad kvalité på framtida beslutsunderlag. Den status som IT-infrastruktur har i kommunen gör att relativt stora IT-investeringar har gjorts under Fortsatt satsning behövs för att bygga ut den gemensamma plattformen till att hantera säker inloggning och e-tjänster med informationsutbyte även till medborgare och andra externa parter, vilket även öppnar upp för nya arenor för medborgardialog. 3.2 Kort sikt-år 1 Generellt för året 2013 gäller att ett antal system ska kopplas till Public 360 och att större anpassningar behövs om t.ex. PLEX ska lämna gamla system till förmån för Public. Ekonomisystemen behöver ses över och behovet av ett e-arkiv gör sig påmint då gamla system ska avställas. Nya intranätet kommer tas i bruk och behöver både anpassas och integreras mot andra system. Ett flertal system behöver uppgraderas och flera nya tillförs. Däribland ett nytt systemstöd för ledning och styrning, nyutveckling av ett verksamhetsstöd för stadsbyggnad, samt upphandling av bl.a. en ny planmodul. En helhetslösning för papperslös nämndhantering till kommunpolitikerna kommer att införas under 2013, förutsatt att beslut om införande och nya medel tillförs från politiken Åtgärder inom IT-2013 Aktiviteter det kommande året som realiserar lösningar inom IT-området Nytt intranät ska implementeras och behöver inhämta information från flertalet system, däribland Public 360, för att möjliggöra god informationsspridning Under 2013 slutförs införandet av Raindances bokförings och projektmoduler Utvecklingen av elektroniska leverantörsfakturor fortsätter Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

19 System för arbetsskador ska införas Upphandling och införande av ett friskvårdssystem FMS ska brytas loss från Winess och på sikt läggas över till 360 App för papperslös nämndhantering ska kopplas till 360, viss utveckling behövs 360 ska uppgraderas och det finns stora anpassnings- och utbildningsbehov kopplat till fortsatt införande i kommunen PLEX ska införa ett nytt verksamhetsstöd som inkluderar tidsredovisning. Maya (tidsredovisning) avvecklas då Läsplattor och smartphones behöver ett verktyg för installation och säkerhetshantering, varför ett MDM-verktyg kommer införas tillsammans med ny supportfunktion som avropats under slutet av 2012 Implementera att modernare kommunikationsverktyg för medarbetare i kommunen (Exempelvis någon form av chatt) Upphandling av nytt rekryteringssystem Aktiviteter som adresserar informations- och IT-säkerhet Inkoppling och säker åtkomst till kommuninformation från läsplattor ställer utökade krav på åtkomsthantering och delar av teknik och logik i dagens nätverk behöver byggas om Planeringen av e-tjänster och utökade plattformar för medborgardialog ställer nya krav på behörighetslösningar och infrastruktur BIBA, kommunens beslutsstödssystem kommer att integreras mot fler källsystem och jobbar med att ensa information Om förvaltningen har några särskilda krav på HW för sin verksamhet App för papperslös nämndhantering ställer krav på läsplattor som nytt arbetsredskap Säker inloggning med e-id ställer krav på kortläsare. Ett införande har påbörjats under 2012 och kommer fortlöpa under 2013 tillsammans med att en översyn av dagens arbetsplatser (datorer) genomförs Andra större verksamhetsdrivna förändringsbehov PLEX avser att flytta sin avtalshantering från systemet Pärmen.se, till Public 360. Bytet förutsätter ca 160 timmar utveckling i Public 360 PLEX ska upphandla en ny planmodell De tekniska förvaltningarna går samman i kravställning på ny lösning för hantering av digitala ritningar Gamla Winess och andra system som ska avvecklas behöver ett e-arkiv, eller annan lösning för att kunna avställas Dagens ekonomisystem inklusive budget och uppföljning behöver ses över. En förstudie ska genomföras där också samband med eventuellt systemstöd för kommunens inköpshantering beaktas Budget Ovan beskrivna planer för 2013 beräknas rymmas inom befintlig budgetram med följande undantag: Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

20 Utredning av nytt ekonomisystem kommer alt bli omfattande. Det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp som omfattar mer än ett traditionellt ekonomisystem. Utredningen kommer därför utöver funktioner som redovisning, fakturering, och hantering av leverantörsfakturor även handla om stöd för budget, prognos, inköp m.m. Utredning av detta område beräknas kosta 1 miljon kronor. Det saknas pengar för support och utveckling av intranätet. Endast driftkostnaderna finns med i 2013-års budget. Dessutom finns risk för dubbla kostnader för driften av två intranät (solsidan och det nya) under första halvåret. Det saknas pengar för att anpassa Public för åtkomst av filer i intranätets gränssnitt (se kommentar tidigare). Detta kan dock förmodligen hanteras under 2013 och åtkomsthanteringen får då utvecklas under För att klara ovanstående punkter krävs omprioritering inom 2013 års budgetram Kända beroenden och förutsättningar för genomförande E-tjänsteplattform, kortinloggning, (eller annan 2-faktorsinloggning) och kommunens datanät, samt gemensamma katalogfunktioner för identitetshantering, är exempel på infrastruktur som behöver anpassningar för att möjliggöra nya sätt till åtkomst av källdata, e-tjänster, intranät. 3.3 Lång sikt - år 2, 3 & Planer inom IT IT-planer inom KLK Verksamhetsanalyser gjorda under 2013 kommer troligtvis mynna ut i nya upphandlingar och införanden av nya IT-utvecklingsprojekt. E-utveckling beskriver vilka e-tjänster som ska utvecklas och vilken verksamhetsutveckling som ingår. De större initiativen listas nedan: Upphandling och införande av e-arkiv Nytt systemstöd vid anställning och avslut Översynen av ekonomisystem kominer att ge större utvecklings- eller upphandling och ett omfattande systembyte BIBA m.fl. system ska koppla GIS-data till sin information, vilket kommer förbättra internt arbete och lägga grunden för nya e-tjänster Ny planmodell ska införas Public 360 ska vidareutvecklas och nya anpassningskostnader uppstår då dagens små system ska lämnas till förmån för Public 360 Intranätet ska vidareutvecklas och blir ett nav för interna tjänster. Integration med Public 360 blir aktuellt när 360 axlat rollen som hela kommunens dokumenthanteringssystem Externa nätet kommer integreras med e-tjänsteplattformen och nya behörighetsplattformen, så atl kommungemensamma tjänster för behörighetsstyrning och säker inloggning även kominer medborgarna till nytta Ett flertal verksamhetsstödsystem kommer alt realiseras som molntjänster, vilket ställer nya krav på förvaltning av systemen samt fördelning av kommungemensamma kostnader Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan för nämnd (16)

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 2 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning av samtliga nämnders handlingsplaner - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Catrin Ditz Maria Nilsson Datum 2015-09-09 Diarienummer KSN-2015-1516 Kommunstyrelsen Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Program för kvalitetsutveckling

Program för kvalitetsutveckling STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 2 SID 1 (8) 2011-06-14 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort långsiktiga ambitioner och strävanden, Stockholm - en stad i världsklass. Hela stadens organisation

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg 1 Förslag till uppdragsplan Integrering av Vård och Omsorg 01.2 Förslag till uppdragsplan integrering Vård och omsorg Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2011/80-5 Barn-och ungdomsnämnden Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso KS 14 7 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Huss-Landström Maria Datum 2013-03-27 Diarienummer KSN-2012-1227 Kommunstyrelsen Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer