Sammanträdesdatum Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/ Investeringsbudget , samt ändringar 2013 KS 12/346

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346 3 Investeringsbudget , samt ändringar 2013 KS 12/346 4 Avgiftsfinansierade VA-investeringar KS 12/346 5 Information om bolagens investeringar KS 12/346 6 Kommunens borgensåtagande gentemot bolagen, omfattning 2013 KS 12/391 7 Pris för datorarbetsplatser 2014 KS 12/346 8 Revidering av reglementen KS 10/362 9 Förfrågan om köp av fastigheten Humletorp 1:6 KS 12/ Arrende för kiosk- och gatuköksrörelse, Sannerud 1:859; ny arrendator Kils Grillhus KS 12/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5 12 Meddelanden - information till kommunstyrelsen KS 12/7 13 Kurs- och konferensinbjudningar KS 12/8 14 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9 15 Justering av taxan för renhållning samt ändringar i taxeföreskrift KS 12/ Skållerudsbygdens byalags ansökan om bygdemedel KS 12/419 Mikael Johansson Ordförande Malin Hagman Sekreterare

2 1 Dnr KS 12/116 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN 2013 Information om byte av namn på informationsavdelningen samt titelnamnbyte. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

3 2 Dnr KS 12/346 ALLMÄN INFORMATION OM DET EKONOMISKA LÄGET Ekonomichefen ger vid sammanträdet en allmän information om kommunens ekonomiska läge. Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde Budgetberedningens protokoll , 14 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 3 Dnr KS 12/346 INVESTERINGSBUDGET , SAMT ÄNDRINGAR 2013 Investeringsbudget för nästa planperiod ska beslutas om innan arbetet börjar med nämndernas driftbudget Kommunledningsförvaltningen har även begärt in kända ändringar från nämnderna om projekt som pågår och kommer att fortsätta under 2013 för att få en helhetsbild av samtliga investeringar. Det finns ekonomiska mål som påverkas av investeringsbudgeten, det finns även beslutat i kommunfullmäktige riktlinjer för hur investeringarna ska delas in och vilken nivå investeringarna ska ligga på om kommunen ska klara av att investera utan att låna pengar. Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktiges protokoll , 115 Tekniska nämndens protokoll , 149 Socialnämndens protokoll , 121 Budgetberedningens protokoll , 16 Kommunledningsförvaltningens sammanställning av nämndernas investeringsbudgetar Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i 2013 års investeringsbudget och om investeringsbudget , enligt bilaga.

5 4 Dnr KS 12/346 AVGIFTSFINANSIERADE VA-INVESTERINGAR Det finns ett förslag till taxefinansierade VA-investeringar Budgetberedningen hänsköt ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde Budgetberedningens protokoll , 17 Tekniska nämndens protokoll , 149 Förslag till taxefinansierade VA-investeringar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner taxefinansierade VA-investeringar , enligt bilaga.

6 5 Dnr KS 12/346 INFORMATION OM BOLAGENS INVESTERINGAR Ekonomichefen informerar om bolagens investeringar under planperioden. Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde Budgetberedningens protokoll , 18 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

7 6 Dnr KS 12/391 KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE GENTEMOT BOLAGEN, OMFATTNING 2013 Kils kommun har borgensram på totalt kr, men den aktuella skulden hos bolagen är på kr, vilket betyder att det finns en outnyttjad borgen på 65,3 mnkr. Inför varje år är det viktigt att besluta om borgensram så att kommunstyrelsen får en komplett bild över den totala låneskulden i kommunen och dess bolag. Efter att ha stämt av med bolagen är den aktuella skulden som vi borgar för enligt följande: Hantverkshuset AB, aktuell skuld kr Kils Energi AB, aktuell skuld kr Kilsbostäder AB kr Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om borgen upp till ett högsta belopp, enligt aktuell skuld ovan. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån, samt omsättning av lån inom borgensramen utan att flera beslut behöver fattas. Kommunledningens tjänsteskrivelse Kommuninvests borgensåtagande per Nordeas borgensåtagande per Arbetsutskottets protokoll , 140 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om borgensram för 2013 enligt följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kilsbostäder AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kils Energi AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hantverkshuset AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet får inte överskrida skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

8 7 Dnr KS 12/346 PRIS FÖR DATORARBETSPLATSER 2014 IT-avdelningen arbetar enligt principen för resultatenhet och tar betalt av kommunernas verksamheter för hyra av datorarbetsplatser och systemdrift. För att täcka in ökande kostnader i driften bland annat kostnader för nya Microsoft Officepaket, övriga Microsoftlicenser och en ny lösning för att hantera lösenord och inloggning på datorerna (så kallad single sign on ) för personalen behöver priset på en datorarbetsplats kategorin personal/bolag ökas med 1000 kr per år för en bärbar dator och 500 kr per år för en stationär dator. Samverkansnämnden beslutade 8 november om ökning av priserna för bärbar och stationär dator med 1000 kronor respektive 500 kronor. Förvaltningen har föreslagit ett förtydligande av beslutet. IT-avdelningens tjänsteskrivelse Samverkansnämndens protokoll , 14 Arbetsutskottets protokoll , 141 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Priserna för datorarbetsplatser förändrasg enom att priset för bärbar dator i kateogorin personal/bolag ökas med 1000 kr, från 7000 kronor (2013) till 8000 kronor och priset för stationär dator i kategorin personal/bolag ökas från 5500 kronor (2013) till 6000 kronor. Övriga priser är oförändrade.

9 8 Dnr KS 10/362 REVIDERING AV REGLEMENTEN Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga reglementen ska ses över. Kommunledningskontoret har reviderat kommunstyrelsens reglemente samt föreslagit de arbetsformer som är gemensamma för samtliga nämnder tas in i ett separat dokument och stryks ur respektive reglemente. Barn- och utbildningsnämndens, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden har sett över sina reglementen. Ändringarna framgår av respektive nämnds handlingar. Socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har avstyrkt förslaget om gemensamma arbetsformer. Socialnämndens protokoll , 112 Kommunstyrelsens protokoll , 14 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 2 Kommunfullmäktiges protokoll , 7 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen Förslag till gemensamma bestämmelser om arbetsformer Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Socialnämndens protokoll , 31 Socialnämndens protokoll , 138 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 12 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 16 Tekniska nämndens protokoll , 166 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 142 Nu gällande reglementen finns på kommunens intranät

10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i socialnämndens reglemente 4 : ordna med gravsättning enligt 5 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) 2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att vara arbetslöshetsnämnd och detta tas in i socialnämndens reglemente. 3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet Arbetsformer för kommunens nämnder gemensamma bestämmelser, vilket innebär att dessa gemensamma regler stryks ur respektive reglemente. 4. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt förslagen till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden, med ovanstående ändringar.

11 9 Dnr KS 12/331 FÖRFRÅGAN OM KÖP AV FASTIGHETEN HUMLETORP 1:6 Daniel Bryske, Rävlinge 1, Kil, anhåller i framställning den 11 oktober 2012 om att av Kils kommun få förvärva fastigheten Humletorp 1:6, belägen i anslutning till den av honom ägda fastigheten Norra Rävlinge 1:14 i Kil, enligt markering på bifogad karta. Enligt sökanden består marken av cirka 60 % öppen betesmark, cirka 30 % igenväxt tidigare betesmark samt cirka 20 % igenväxt ravin. Även fastigheterna Norra Rävling 1:15 och 1:17 finns sedan tidigare inom familjen, vilket gör att det skulle bli en bra helhet om även fastigheten Humletorp 1:6 kunde läggas till sökandens fastighet Norra Rävling 1:14. Fastigheten ligger ej inom detaljplan. Totala arealen för fastigheten Humletorp 1:6 är m2. Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet, typkod 110. Senaste taxering var Taxeringsvärdet är kr. Fastigheten Humletorp 1:6 ligger inom område för riksintresse. Riksintresset är områden som bedöms vara betydelsefulla ut ett nationellt perspektiv. Riksintressen finns inom flera olika områden som naturvård, kulturmiljövård, kommunikationsanläggningar, energiproduktion och energidistrubition, friluftsliv m.m. Kommunen är skyldig att tillgodose riksintressena i den fysiska planeringen och ska i översiktsplanen redovisa på vilket sätt detta görs. Länsstyrelsen har ansvar för att ingripa om ett riksintresse inte tillgodoses. I Kils kommun finns områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och kommunikationsanläggningar. För kommunens riksintresse redovisas i kommunens översiktsplan. Kommunen ska säkerställa att samtliga riksintressen skyddas mot påtaglig skada så att områdenas värden och betydelse inte förvanskas. Daniel Bryskes förfrågan den 11 oktober 2012 om köp av fastigheten Humletorp 1:6 Kartkopior Fastighetsinformation Utdrag ut Kils kommuns översiktsplan Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 147 Kommunstyrelsen avslår Daniel Bryskes, Rävlinge 1, Kil, begäran om att av Kils kommun få köpa kommunens fastighet Kil Humletorp 1:6 med hänvisning till att fastigheten utgör tätortsnära mark, som skulle kunna användas för framtida planläggning för bostäder.

12 10 Dnr KS 12/396 ARRENDE FÖR KIOSK- OCH GATUKÖKSRÖRELSE, SANNERUD 1:859; NY ARRENDATOR KILS GRILLHUS Mellan Kils kommun och Kils Grillhus Handelsbolag, org-nr , Storgatan 18, Kil, ändrat till Mohsen Farhadi med firma Kils Grillhus, föreligger ett avtal om anläggningsarrende avseende fastigheten Sannerud 1:859 i Kil för kiosk- och gatuköksrörelse, dagtecknat Arrendetiden utgör fem år. Arrendetiden förlängs med fem år i sänder, om uppsägning ej sker senast sex månader före arrendetidens utgång. Byggnaden med inventarier för verksamheten har överlåtits till Nojin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, som anhåller om att få teckna nytt arrendeavtal med kommunen för samma verksamhet gällande fr.o.m Nytt förslag till avtal om anläggningsarrende har upprättats, varigenom Kils kommun, nr , box 88, Kil, till Nojin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, fr.o.m arrenderar ut fastigheten Sannerud 1:859, Kil, Kils kommun, vars belägenhet och omfattning framgår av markeringslinjer på till avtalet bifogad karta för kiosk- och gatuköksrörelse. Arrendetiden utgör tio år räknat från tillträdesdagen, som är den 1 december Arrendetiden förlängs med tio år i sänder, om uppsägning ej sker inom senast sex månader före arrendetidens slut. Arrendeavgiften är kronor för varje arrendeår med indexuppräkning med betalning månadsvis i förskott och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Mohsen Farhadi med firma Kils Grillhus har godkänt att det mellan kommunen och firman upprättade avtalet om anläggningsarrende för kiosk- och gatuköksrörelse, dagtecknat , upphävs och ersätts av ovanstående nytt avtal mellan Kils kommun och Nojin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, fr.o.m. den 1 december Förslag till avtal om anläggningsarrende för kiosk- och gatuköksrörelse i kil Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 148 Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avtal om anläggningsarrende, varigenom Kils kommun, nr , box 88, Kil, till Nojin Bawar Mergi med firma Kils Grillhus, Storgatan 18, Kil, fr.o.m , arrenderar ut fastigheten Sannerud 1:859, Kil, Kils kommun, vars belägenhet och omfattning framgår av markeringslinjer på till avtalet bifogad karta, att användas till kiosk- och gatuköksrörelse för årlig arrendeavgift och på övriga i avtalet angivna villkor. Ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna avtalet.

13 11 Dnr KS 12/5 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut enligt kommunledningsförvaltningens förteckning. Kommunledningsförvaltningens förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

14 12 Dnr KS 12/7 MEDDELANDEN - INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Följande information, skrivelser etc. har inkommit: 1. Arbetsutkottets protokoll Informationsbrev om Ciresu 3. Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet PROs Äldrebarometer 2012 Följande cirkulär har inkommit, mailas inte ut, finns på 1. Cirkulär 12:60 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 2. Cirkulär 12:65 Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid olika former av larm inom IVPA-verksamheten 3. Cirkulär 12:61 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 4. Cirkulär 12:66 Räddningskostnadsnämndens utlåtande 5. Cirkulär 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Teckalundantagen och ändringar i kommunallagen (1991:900) mm. - reviderad version 6. Cirkulär 12:67 Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev 7. Cirkulär 12:68 Skadeståndskrav på grund av arbetsskada 8. Cirkulär 12:62 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Cirkulär 12:63 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Cirkulär 12:64 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkulär 12:69 Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension 12. Cirkulär 12:70 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 13. Cirkulär 12:71 Budgetförutsättningar för åren Från och med 2013 upphör meddelanden om cirkulär. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

15 13 Dnr KS 12/8 KURS- OCH KONFERENSINBJUDNINGAR Följande inbjudningar till kurser/seminarier har inkommit 1. Inbjudan till Värmlandsstrategin, 17 januari Inbjudan heldag Karlstad Business Alliance, 18 januari 2013

16 14 Dnr KS 12/9 RAPPORTER FRÅN DELTAGARE I KURSER OCH KONFERENSER

17 15 Dnr KS 12/306 JUSTERING AV TAXAN FÖR RENHÅLLNING SAMT ÄNDRINGAR I TAXEFÖRESKRIFT I ägaredirektiven för Kils Avfallshantering AB står det i 4 att avfallstaxor ska beslutas av kommunfullmäktige. Styrelsen har lämnat ett förslag till ändringar i taxeföreskrifter och renhållstaxan. Ändring i renhållstaxan för småhus innebär att grundavgiften höjs något, samt att hämtningsavgiften för de som har matavfall sänks och höjs något för de som har varmkompost. Ändring för fritidshus innebär en tydligare uppdelning mellan grundavgift och hämtningsavgift. I taxeföreskriften är ändringen främst införandet av grundavgift och hämtningsavgift för de som har fritidshus. Grundavgift betalar man hela året. För flerfamiljshus sker mindre ändringar i avgiftsnivån beroende på storlek på kärl och tömmningsintervall. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta taxor och taxeföreskrifter för Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning och utredning. Styrelsen för Kils Avfallshantering beslutar att föreslå kommunfullmäktige samma taxa som som tidigare beslut 59, samt uppdrar åt Vd att förtydliga intentionen med taxeförändringen. Förslag till taxeföreskrift och renhållningstaxa, KAHAB KAHAB:s tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 184 Protokoll från Kils Avfallshantering , 619 Skrivelse från Kils Avfallshantering AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Kommunfullmäktige godkänner Kils Avfallshantering AB:s förslag till taxor och taxeföreskrifter för 2013 enligt bilaga.

18 16 Dnr KS 12/419 SKÅLLERUDSBYGDENS BYALAGS ANSÖKAN OM BYGDEMEDEL Skållerudsbygdens Byalags Bygdegård har ansökt hos Länsstyrelsen om kronor ur fonderade bygdemedel för att installera en luftvärmepump i syfte att sänka uppvärmningskostnaderna. Enligt 9 i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928) ska samråd ske med berörd kommun innan beslut fattas om bidrag. Länsstyrelsen anhåller därför om att kommunen yttrar sig senast den 13 januari Kommunledningskontoret föreslår att Kils kommun tillstyrker ansökan från Skållerudsbygdens Byalags Bygdegård om bidrag till en luftvärmepump. Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel Remiss från Länsstyrelsen Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kils kommun tillstyrker ansökan från Skållerudsbygdens Byalags Bygdegård om bidrag till en luftvärmepump.

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer