Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-10-02"

Transkript

1 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo (S) Marie Bryske (C) Mats Notini (FP) Dan Olsson (KD) ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Britt Arvidsson, Rädda barnen Wibecke Ivarsson, ekonomichef Anders Tengvall, Insolvens Malin Hagman, kommunsekreterare Anna Jarebo, IFO-chef Maritha Fältén, Rädda barnen Cecilia Hurtig, sekreterare JUSTERING JUSTERARE Rita Gunnarsson PLATS OCH TID Kommunkontoret PARAGRAFER UNDERSKRIFTER SEKRETERARE Cecilia Hurtig ORDFÖRANDE Mikael Johansson JUSTERARE Rita Gunnarsson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen SÄTTS UPP TAS NER FÖRVARINGSPLATS UNDERSKRIFT Kommunkontoret Cecilia Hurtig Sidan 1 av 28

2 KS 175 Dnr KS 12/324 BESÖK FRÅN RÄDDA BARNEN Maritha Fältén från Rädda barnen och Anders Tengwall från Föreningen Insolvens informerar om rapporten Barnfattigdom 2012 och diskuterar åtgärder för att motverka barnfattigdom. Den visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är fler barn än i förra årets rapport. I Kils kommun handlar det om 13,6 %. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 2 av 28

3 KS 176 Dnr KS 12/116 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN 2012 Förvaltningen informerar om följande: - Förslag om julbord till personalen 2012 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 3 av 28

4 KS 177 Dnr KS 12/229 DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI 2012 Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning 9 kap. 1 ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunen har upprättat bokslut per den 31 augusti Resultatet per den 31 augusti 2012 visar ett mycket högt resultat, 30,5 mnkr och ackumulerat budget är 8,2, mnkr. Detta beror på två jämförelsestörande poster som man får ta hänsyn till innan man jämför med föregående år. Vi har ändrat redovisningsprincip för semesterlöneskulden, vilket innebär en förbättring av resultatet med 8,8 mkr per den 31 augusti, men som kommer att sjunka under året. Nu har vi valt att ändra princip och följa Rådet för kommunal redovisnings (RKR) förslag att redovisa vad den faktiska skulden är per 31 augusti. Eftersom all lärarpersonal börjar sitt intjäningsår i augusti ser det bra ut, men skulden kommer gradvis att öka och man kan inte förvänta sig den positiva bilden vid årsskiftet. Den andra jämförelsestörande posten är försäkringspengar från AFA för premier vi betalt in 2007 och 2008, totalt kommer kommunen få tillbaka 9,8 mnkr. Om vi tar bort de två jämförelsestörande posterna per den 31 augusti får vi ett resultat på ungefär 15 mkr, vilket är i samma nivå som föregående år. Det ökade resultatet är bland annat högre statsbidrag och lägre räntekostnader än budgeterat. Helårsprognosen visar på ett resultat på ca 29,6 mnkr, vilket är cirka 16 mnkr bättre än budget. De stora avvikelserna beror på försäkringsavgifter från AFA och ökade statsbidrag och låga räntekostnader på kommunens lån. SUNDERLAG Delårsbokslut Arbetsutskottets protokoll , 93 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Delårsbokslut YRKANDEN Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut Sidan 4 av 28

5 PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut Sidan 5 av 28

6 KS 178 Dnr KS 12/312 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM OMDISPONERING I TEKNISKA NÄMNDENS INVESTERINGSBUDGET 2012 TILL GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om att omdisponera kronor i 2012 års investeringsbudget. Pengarna ska gå till att bygga en gång- och cykelbana på Långgatan som är en del i att säkra vägen till och från Sannerudsskolan. Tekniska nämnden har blivit beviljade kronor från Trafikverket till dessa åtgärder, men då måste kommunen också bidrag med lika mycket pengar. Projektet beräknas vara klart i december Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämnden beviljas en omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till nytt projekt Gång- och cykelväg. SUNDERLAG Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget , , 179 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden protokoll , 118 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 94 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till nytt projekt Gång- och cykelväg. Sidan 6 av 28

7 KS 179 Dnr KS 12/313 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM OMDISPONERING I INVESTERINGSBUDGETEN 2012 FÖR INKÖP AV TRAKTOR TILL SANNERUDSVALLEN Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om omdisponering i 2012 års investeringsbudget till inköp av en ny traktor. I samband med att kommunen har byggt en ny konstgräsplan har behovet av en traktor till underhåll ökat. Tekniska förvaltningen leasar i dag en traktor som det finns möjlighet att köpa för kronor. Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämnden beviljas en omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till inköp av ny traktor. SUNDERLAG Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget , , 179 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 117 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 95 YRKANDEN Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Sidan 7 av 28

8 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till inköp av ny traktor. Sidan 8 av 28

9 KS 180 Dnr KS 07/38 SVAR OM UPPDRAG OM HANTERING AV BETALKORT INOM KOMMUNEN Kommunstyrelsen gav år 2007 ett uppdrag till ekonomiavdelningen att upprätta en central policy och rutinbeskrivning avseende hantering och användande av bensinkort och övriga kreditkort. Det finns framtagna riktlinjer för bensinkort sedan I kommunen finns det endast två kreditkort och förvaltningen anser inte att det måste tas fram en policy för användning av dessa två kreditkort. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen anser att uppdraget är besvarat och lägger informationen till handlingarna. SUNDERLAG Kommunstyrelsens protokoll , 72 Rutiner för hantering av kreditkort, Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 98 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen anser att uppdraget är besvarat och lägger informationen till handlingarna. UTDRAG Kommunrevisionen Kommunledningsförvaltningen, inköpare Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen Sidan 9 av 28

10 KS 181 Dnr KS 12/196 IDÉSKISS FÖR BOENDE PÅ HANNÄS Tillväxtutskottet har gett ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram en idéskiss för Hannäs. Kommunledningsförvaltningen har valt att i samarbete med OC arkitektkontor redovisa en idé om boende som utgår från tanken att många ska kunna bo vackert. Förslaget innebär att området exploateras för boende i flerfamiljshus, innehållande såväl bostadsrätter som hyresrätter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade följande i juli: 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att idéskiss boende på Hannäs ska utgöra underlag för fortsatt diskussion om utveckling av Hannäsområdet. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag om boende på Hannäs ska föredras för partierna ingående i kommunfullmäktige den 19 juli kl Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget ska remissbehandlas av partierna med svar senast den 1 september. Arbetsutskottets förslag är att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta processen med att ta fram förslag till exploatering av Hannäs-området för bostadsändamål. SUNDERLAG Tillväxtutskottets protokoll , 9 Idéskisser Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 75 Arbetsutskottets protokoll , 99 Sidan 10 av 28

11 YRKANDEN Georg Forsberg (C) föreslår följande: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fortsätta processen med att ta fram förslag till exploatering av Hannäs-området enligt följande inriktning: - Området ska exploateras för boende i flerfamiljshus med blandning hyres- och bostadsrätt. - Norra udden undantas för bebyggelse enligt alternativ II. - Västra sidan av udden planeras för en marina och östra sidan för allmän badplats. - Nuvarande hästverksamhet ses som en resurs i planarbetet. Dan Olsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Georg Forsbergs förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fortsätta processen med att ta fram förslag till exploatering av Hannäs-området enligt följande inriktning: - Området ska exploateras för boende i flerfamiljshus med blandning hyres- och bostadsrätt. - Norra udden undantas för bebyggelse enligt alternativ II. - Västra sidan av udden planeras för en marina och östra sidan för allmän badplats. - Nuvarande hästverksamhet ses som en resurs i planarbetet. Sidan 11 av 28

12 KS 182 Dnr KS 12/307 ÅTERKÖP AV FAGERÅS BIBLIOTEK Kommunfullmäktige beslutade 2010 att fastigheten Björkestad 1:3 Fagerås före detta bibliotek skulle säljas, fastigheten såldes våren För att kunna nyttja fastigheten till bostadsändamål krävdes planändring. För närvarande är frågan om planändring oklar och köparen vill av denna anledning åberopa återköp. Arbetsutskottet föreslår att kommunen köper tillbaka fastigheten Björkestad 1:3, f.d. Fagerås bibliotek, för kronor och att denna kostnad finansieras genom en omdisponering från projekt Sannerudsskolan. Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunledningsförvaltningen att fortsätta driva processen för en planändring. Vid sammanträdet redovisar kommunledningsförvaltningen nytt förslag till beslut och förordar att kommunen återköper fastigheten för försäljningspriset, samt de kostnader som köparen lagt ner i fastigheten totalt kronor. Förvaltningen föreslår också att punkten 2 i arbetsutskottets förslag stryks. SUNDERLAG Kommunfullmäktiges protokoll , 173 Kommunstyrelsens protokoll , 81 Arbetsutskottets protokoll , 101 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att återköpa fastigheten Björkestad 1:3 för en köpesumma om kronor. Finansieras via omdisponering från kommunstyrelsens investeringsprojekt Sannerudsskolans ombyggnad. Sidan 12 av 28

13 KS 183 Dnr KS 11/396 KÖPESKILLING FÖR KOMMUNENS FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET, DEL AV SANNERUD 1:2, 1:58 OCH 1:436 Ärendet utgår. Sidan 13 av 28

14 KS 184 Dnr KS 12/266 FÖRFRÅGAN OM KÖP AV LERSÄTTER 1:15 Christina Olsson anhåller om att av Kils kommun få förvärva fastigheten Lersätter 1:15, belägen i anslutning till den av henne ägda fastigheten Lersätter 1:36. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Den totala arealen är kvm. Fastigheten är gravationsfri. Taxeringsvärdet är kronor. Skogsmarken har ett taxeringsvärde på kronor och åkermarken ett taxeringsvärde på kronor. Fastighetsmäklare har värderat fastigheten till 4-5 kronor per kvm. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige säljer fastigheten Lersätter 1:15, Kil, Kils kommun, till Christina Olsson, Lersäter 2, Kil, för 5 kronor per kvm samt ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på Kils kommuns vägnar underteckna köpehandlingarna. SUNDERLAG Förfrågan om köp Kartkopior Fastighetsinformation Fastighetsmäklarens värdering Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 103 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Sidan 14 av 28

15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige försäljer fastigheten Lersätter 1:15, Kil, Kils kommun, till Christina Olsson, Lersäter 2, Kil, för 5 kronor per kvm. Ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på Kils kommuns vägnar underteckna köpehandlingarna. Sidan 15 av 28

16 KS 185 Dnr KS 12/291 KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR VÄRMLANDS LÄN Länsstyrelsen i Värmlands län har lämnat Klimat- och energistrategi för Värmlands län på remiss till och med 5 oktober Arbetsutskottet återremitterade i augusti ärendet till kommunledningsförvaltningen för en närmare belysning av vad som finns skrivet i strategin om upptag av koldioxid genom kolsänkor i form av växande gröda. I september hänskjuter arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen. SUNDERLAG För ett klimatneutralt Värmland, klimat- och energistrategi för Värmlands län Remissutgåva, juli finns att ladda ner här: Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 92 Arbetsutskottets protokoll , 105 YRKANDEN Georg Forsberg (C) föreslår att Kils kommun lämnar följande yttrande: I förslaget till klimat- och energistrategi för Värmland betraktas jord- och skogsbruket som neutralt ur klimatpåverkande synpunkt, det vill säga klimatpåverkande utsläpp tas om hand av och binds in i den växande jordbruksgrödan eller den värmländska skogen. Med ett sådant synsätt förringas främst skogens hållbarhetspotential, till exempel som biologisk kolsänka. Kils kommun anser därför att detta avsnitt bör utvecklas för att påvisa främst skogens och dess produkters förmåga att bidra till att uppnå viktiga hållbarhetsmål samt behovet av ökad kunskap för att fördela och tillvarata denna potential. Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till Georg Forsberg förslag. Sidan 16 av 28

17 PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Kils kommun lämnar följande yttrande: I förslaget till klimat- och energistrategi för Värmland betraktas jord- och skogsbruket som neutralt ur klimatpåverkande synpunkt, det vill säga klimatpåverkande utsläpp tas om hand av och binds in i den växande jordbruksgrödan eller den värmländska skogen. Med ett sådant synsätt förringas främst skogens hållbarhetspotential, till exempel som biologisk kolsänka. Kils kommun anser därför att detta avsnitt bör utvecklas för att påvisa främst skogens och dess produkters förmåga att bidra till att uppnå viktiga hållbarhetsmål samt behovet av ökad kunskap för att fördela och tillvarata denna potential. UTDRAG Länsstyrelsen i Värmlands län Sidan 17 av 28

18 KS 186 Dnr KS 12/299 FÖRSLAG TILL NY MILJÖPOLICY Flera planer och program med koppling till miljömål ska revideras 2012 och Fullmäktiges övergripande mål täcker inte alla områden som planerna berör. Därför är det viktigt att ha en aktuell och fungerande miljöpolicy att utgå från vid revideringar. Ett förslag på ny miljöpolicy har tagits fram. Nu gällande miljöpolicy antogs i juni Förvaltningen föreslår att miljöpolicyn antas. Arbetsutskottet återremitterade i augusti ärendet till kommunledningsförvaltningen för eventuellt beaktande av skrivningen om upptag av koldioxid genom kolsänkor i form av växande gröda, som finns i Länsstyrelsens förslag till klimat- och energistrategi för Värmlands län. Arbetsutskottet föreslår i september att kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget till reviderad miljöpolicy. SUNDERLAG Förslag till miljöpolicy Nu gällande miljö- och energipolicy Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 91 Arbetsutskottets protokoll , 106 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderad miljöpolicy. Sidan 18 av 28

19 KS 187 Dnr KS 12/6 REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner (30 ) och de medborgarförslag (33 ) som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober Kommunledningsförvaltningen har redovisat vilka fem motioner som väckts men ännu inte beretts färdigt. Arbetsutskottet föreslår att dessa ska fortsätta att beredas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2012 behandlades följande motioner: 1. Motion om att utreda möjligheten att skapa ett äldreboende i Högboda 2. Motion om att tillsätta arbetsgrupp för att utreda framtidsmål med Hannäs udde 3. Motion om att att behålla stationerna på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan SUNDERLAG Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 109 YRKANDEN Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att de två motioner som ännu inte beretts färdigt, fortsätter att beredas. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Sidan 19 av 28

20 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de två motioner som inte har beretts färdigt, fortsätter att beredas. Sidan 20 av 28

21 KS 188 Dnr KS 12/141 REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MEDBORGARFÖRSLAG Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner (30 ) och de medborgarförslag (33 ) som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober Kommunledningsförvaltningen har redovisat vilka fyra medborgarförslag som väckts men ännu inte beretts färdigt. Arbetsutskottet föreslår att dessa ska fortsätta att beredas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2012 behandlades följande medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om att placera sittbänkar utmed gångbanan från Kils centrum till Runnevål 2. Medborgarförslag om parkeringsplatser vid Sannerudsvallen SUNDERLAG Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 110. YRKANDEN Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att de två medborgarförslag som inte beretts färdigt, fortsätter att beredas. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Sidan 21 av 28

22 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de två medborgarförslag som inte har beretts färdigt, fortsätter att beredas. Sidan 22 av 28

23 KS 189 Dnr KS 12/302 SAMMANTRÄDESPLANERING 2013 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider 2013 för bland annat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och föreslår att dessa datum fastställs. SUNDERLAG Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 111 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. 1. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar enligt förvaltningens förslag; 8 januari, 5 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 6 augusti, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar enligt förvaltningens förslag; 24 januari, 21 februari, 27 mars, 25 april, 23 maj, 18 juni, 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 21 november, 19 december. UTDRAG Kommunledningsförvaltningen, kommunchef Kommunledningsförvaltningen, samtliga avdelningschefer Sidan 23 av 28

24 KS 190 Dnr KS 12/254 RAPPORT INTERNKONTROLL 2012 Ekonomiavdelningen, personalavdelningen och kostavdelningen har genomfört intern kontroll enligt internkontrollplanen. Kontrollen redovisas i rapporter. SUNDERLAG Kontrollansvarigs rapport, ekonomiavdelningen Kontrollansvarigs rapport, personalavdelningen Kontrollansvarigs rapporter, kostavdelningen Arbetsutskottets protokoll , 97 Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna. UTDRAG Kommunledningsförvaltningen, ekonomichef Sidan 24 av 28

25 KS 191 Dnr KS 12/5 ANMÄLAN AV DELEGERINGS Kommunledningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut perioden SUNDERLAG Kommunledningsförvaltningens förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut. Sidan 25 av 28

26 KS 192 Dnr KS 12/7 MEDDELANDEN - INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Följande protokoll och skrivelser har inkommit (mailas ut): 1. Personalutskottets protokoll Kultur- och fritidsutskottets protokoll Tillväxtutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Rapport Barnfattigdom 2012 (sammanfattning) Följande cirkulär från SKL har inkommit (mailas inte ut, finns på 1. Cirkulär 12:41 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2. Cirkulär 12:43 Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i Allmänna bestämmelser Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 26 av 28

27 KS 193 Dnr KS 12/8 KURS- OCH KONFERENSINBJUDNINGAR Följande inbjudningar har inkommit: 1. Regional cykelplan; workshop om visioner, mål och strategiska områden för att öka cyklandet i Värmland, Karlstad den 3 oktober Inbjudan till Karlstads Universitets höstkonferens november 2012; Det offentliga ledarskapets utmaningar att hantera många olika värden och lojaliteter? Vid sammanträde informerar ordföranden om ytterligare tre inbjudningar: 3. Framtidens Mat, Forshaga 18 oktober Demografiska myter, Karlstad 8 november SmåKoms höstkonferens november 2012 Kommunstyrelsen beslutar om deltagande enligt följande: 1. Hans Eriksson (M) deltar i "Demografiska myter". 2. Marie Bryske (C) deltar i "Framtidens Mat". 3. Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C) deltar i SmåKoms höstkonferens. Sidan 27 av 28

28 KS 194 Dnr KS 12/9 RAPPORTER FRÅN DELTAGARE I KURSER OCH KONFERENSER Inga rapporter gavs vid sammanträdet. Sidan 28 av 28

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20. Ingbritt Johansson (M), kl. 14.00-15.00, 17.55-18.00, 95, 108 1(26) Plats och tid Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00-18.20 ande Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

PLATS OCH TID Kils reningsverk, Hyndalsvägen 1, torsdag 24 oktober 2013, kl. 15.00 18.00

PLATS OCH TID Kils reningsverk, Hyndalsvägen 1, torsdag 24 oktober 2013, kl. 15.00 18.00 PLATS OCH TID Kils reningsverk, Hyndalsvägen 1, torsdag 24 oktober 2013, kl. 15.00 18.00 ANDE LEDAMÖTER Berndt Björkman (C), Ordförande Agneta Käld (KD), Vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-08-13, Visten, klockan 18:30-20:00 Avser paragrafer 105-124 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 1(21) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Anders Eriksson (M), 2:e vice ordförande 200-216 15.00-18.30

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Benny Pedersén (S), vice ordförande Maria Norell (S) Göran

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Göran Grönkvist, stadsarkitekt Monica Bergqvist, ekonom, 55-56 Dag Midböe, byggnadsinspektör, tf förvaltningschef Barbro Johansson, sekreterare

Göran Grönkvist, stadsarkitekt Monica Bergqvist, ekonom, 55-56 Dag Midböe, byggnadsinspektör, tf förvaltningschef Barbro Johansson, sekreterare PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 14 maj 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Miriam

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Marianne Åhman Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V)

Marianne Åhman Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:15 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.45, 18.55-20.15, 20.20-20.50 1 (29) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Eilert Karlsson (S) Miriam Tolvanen (FP) Kent Wallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-10-09 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 oktober, kl. 09:00-10:10. ande Björn Mårtensson (c), ordförande Bertil Eriksson (kd), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

1 Inslag från verksamheten, återkoppling Skolriksdagen. 2 Ekonomisk uppföljning t.o.m. april 2015 BUN 15/52

1 Inslag från verksamheten, återkoppling Skolriksdagen. 2 Ekonomisk uppföljning t.o.m. april 2015 BUN 15/52 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-13 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 13 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19

Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 19 december 2013, kl. 18.00-19.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 14 februari 2012, kl. 16.00-17.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tholén (M) Thomas Grönberg (S) Eilert Karlsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38 1(33) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 7 februari 2012, kl. 15.00-17.35 ande Ledamöter Tjg ersättare Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer