Sammanträdesdatum Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen KS 12/116 2 Medarbetarpolicy för Kils kommun KS 10/359 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 4 Ställningstagande om inkontinenshjälpmedel ska ingå i hjälpmedelsnämndens i Värmlands ansvarsområde KS 12/231 5 Svar på motion om brist på expansionsmöjlighet för Wenmec KS 12/177 6 Ansökan om bidrag till gospelfestival i Fagerås 2012 KS 12/259 7 Begäran om köp av ett markområde av fastigheten Sannerud 2:1 för industriändamål 8 Förfrågan om köp av ett markområde av fastigheten Runnvålen 1:26 KS 12/235 KS 12/114 9 Köp av Lersätter 1:65 KS 12/ Uppföljning av intern kontroll 2011; barn- och utbildningsnämnden KS 11/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5 12 Meddelanden - information till kommunstyrelsen KS 12/7 13 Kurs- och konferensinbjudningar KS 12/8 14 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9 Mikael Johansson Ordförande Cecilia Hurtig Sekreterare

2 1 Dnr KS 12/116 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Förvaltningen informerar om: - Planfrågor - Förlängning av ramavtal om nätbyggnad - Idéskiss boende Hannäs Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

3 2 Dnr KS 10/359 MEDARBETARPOLICY FÖR KILS KOMMUN En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till medarbetarpolicy för Kils kommun. Personalutskottet återremitterade ärendet i februari 2012 för att arbetsgruppen skulle beakta de fackliga synpunkter som inkommit. Personalutskottets förslag är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna medarbetarpolicyn för Kils kommun. Förslag till medarbetarpolicy Arbetsgruppens tjänsteskrivelse Personalutskottets protokoll , 9 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner medarbetarpolicyn för Kils kommun.

4 3 Dnr KS 12/262 HANDLINGSPLAN FÖR KOMMUNAL VATTENFÖRVALTNING Kils kommun har deltagit i ett pilotprojekt som drivits av SWECO. Projektet gick ut på att stärka kommunens kunskap om vattenförvaltningen samt att effektivisera arbetet med åtgärder som är kopplade till vattenförvaltningen. Under projekttiden bildades en vattengrupp och en handlingsplan togs fram. Alla som arbetar med vattenförvaltningsfrågor bör vara överens om att det är denna handlingsplan man ska arbeta efter. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplan för vattenförvaltning i Kils kommun ska följas vid allt arbete som relateras till vattenförvaltningen. Handlingsplan för vattenförvaltning i Kils kommun Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 66 Kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplan för vattenförvaltning i Kils kommun ska följas vid allt arbete som relateras till vattenförvaltningen.

5 4 Dnr KS 12/231 STÄLLNINGSTAGANDE OM INKONTINENSHJÄLPMEDEL SKA INGÅ I HJÄLPMEDELSNÄMNDENS I VÄRMLANDS ANSVARSOMRÅDE Landstinget i Värmland föreslår att hjälpmedelsnämndens verksamhet från och med årsskiftet ska omfatta även inkontinenshjälpmedel. Synpunkter på detta och på förslag till reviderad överenskommelse och reglemente ska vara Landstinget tillhanda senast den 17 augusti. Därefter behandlar Landstinget frågan och ärendet återkommer till kommunerna för formellt beslut. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har något att erinra mot förslaget. Skrivelse från Landstinget i Värmland PM om inkontinensfrågor i Värmland PM med beskrivning av nuvarande överenskommelse om fördelning av statsbidrag Förslag till reviderat avtal och reglemente Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 67 Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har något att erinra mot förslaget att den gemensamma hjälpmedelsnämndens uppgifter ska omfatta även inkontinenshjälpmedel.

6 5 Dnr KS 12/177 SVAR PÅ MOTION OM BRIST PÅ EXPANSIONSMÖJLIGHET FÖR WENMEC Hans Eriksson (M) har inkommit med en motion rörande brist på expansionsmöjligheter för Wenmec. Motionären har under besök på Wenmec informerats om att företaget har behov av ytterligare mark för att kunna expandera verksamheten i Kils tätort. På de två platser i Kils tätort där man idag har sin verksamhet finns för närvarande små expansionsmöjligheter. Motionären föreslår att förhandlingar inleds med Svevia om deras möjligheter att komprimera sin verksamhet till ett mindre ytor och därmed frigöra mark för en kommande expansion hos Wenmec. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning och åtgärd. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete Motion, inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 71 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 69 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete

7 6 Dnr KS 12/259 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL GOSPELFESTIVAL I FAGERÅS 2012 Ett antal föreningar i Fagerås ansöker om kronor till gospelfestival i Fagerås den 8 september Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar föreningarna kronor i bidrag till gospelfestivalen och att finansiering sker via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Ansökan om bidrag till gospelfestival i Fagerås Arbetsutskottets protokoll , Kommunstyrelsen beviljar föreningarna kronor i bidrag till gospelfestivalen. 2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

8 7 Dnr KS 12/235 BEGÄRAN OM KÖP AV ETT MARKOMRÅDE AV FASTIGHETEN SANNERUD 2:1 FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL Lövendals Entreprenad AB har begärt att få köpa ett område av fastigheten Sannerud 2:1 för industriändamål. Avsikten är att bygga garage. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska sälja ett markområde om ca kvm. En värdering har gjorts av marken och bedömningen är att markvärdet är kronor kronor beroende på den exakta tomtstorleken. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att kommunstyrelsen försäljer ett markområde om ca kvm av fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, till Lövendals Entreprenad AB, Hagagatan 20 D, Kil, för 5,50 kronor per kvm. Kommunledningsförvaltningen har efter arbetsutskottets sammanträde varit i kontakt med Lövendals Entreprenad och de är beredda att köpa ca kvm för 5,50 kronor per kvm. Begäran om köp Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Värdering av marken Arbetsutskottets protokoll , 71 Karta Kommunstyrelsen försäljer ett markområde om ca kvm av fastigheten Sannerud 2:1, Kil, Kils kommun, till Lövendals Entreprenad AB, Hagagatan 20 D, Kil, för 5,50 kronor per kvm.

9 8 Dnr KS 12/114 FÖRFRÅGAN OM KÖP AV ETT MARKOMRÅDE AV FASTIGHETEN RUNNVÅLEN 1:26 Ola och Susanna Hultman har begärt att få köpa ett markområde av kommunens fastighet Runnvålen 1:26, beläget i anslutning till deras fastighet Runnvålen 1:408. En detaljplan finns för området och marken är betecknad byggnadskvarter, allmänt ändamål. En detaljplan för Runnevåls skola håller på att tas fram och denna berör bland annat de aktuella fastigheterna. Syftet med planen är bland annat att möjliggöra en alternativ användning av skolan och att ett antal befintliga bostadshus kan ges mer ändamålsenliga tomter. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att kommunstyrelsen meddelar Ola och Susanna Hultman, Kyrkvärdsvägen 19, Kil, att kommunen i dagsläget ej är beredd att försälja begärd mark av kommunens fastighet Runnvålen 1:26 till deras fastighet Runnvålen 1:408 med hänvisning till ovan anförda förhållanden enligt gällande detaljplan för området och planering för området. Förfrågan om köp av mark Kartkopior och kopia på detaljplan Samrådshandlingar avseende ny detaljplan för Runnevåls skola Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 72 Kommunstyrelsen meddelar Ola och Susanna Hultman, Kyrkvärdsvägen 19, Kil, att kommunen i dagsläget ej är beredd att försälja begärd mark av kommunens fastighet Runnvålen 1:26 till deras fastighet Runnvålen 1:408 med hänvisning till ovan anförda förhållanden enligt gällande detaljplan för området och planering för området. Ny prövning av ansökan kan tas upp till behandling efter det att den nya detaljplanen för området fastställts och vunnit laga kraft.

10 9 Dnr KS 12/271 KÖP AV LERSÄTTER 1:65 Kommunledningsförvaltningen fick den 4 juli 2012 uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att förhandla om köp av fastigheten Lersätter 1:65. Mäklarringen har fått bud på fastigheten under SEK. Förvaltningen har förhandlat med Mäklarringen och ägarna av fastigheten har accepterat ett bud på SEK. Eftersom fastigheten är belägen på industrimark så bör byggnaden rivas så fort som möjligt efter genomfört köp. Fastighetsdata Mäklarringen Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , 73 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Lersätter 1:65 för en summa av SEK.

11 10 Dnr KS 11/354 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011; BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Enligt riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun, 9, ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollplanen rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Enligt 10 ska övriga nämnder senast i samband med redovisningen av årsbokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har godkänt uppföljningen Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 30 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2011 för barn- och utbildningsnämnden.

12 11 Dnr KS 12/5 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut perioden enligt kommunledningsförvaltningens förteckning. Kommunledningsförvaltningens förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

13 12 Dnr KS 12/7 MEDDELANDEN - INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit: Protokoll 1. Protokoll från personalutskottet Protokoll från arbetsutskottet Protokoll från Hantverkshuset i Kil AB Protokoll från Kils Energi AB Protokoll från Kils Avfallshantering AB Protokoll från överförmyndarnämnd i samverkan, budget 2013, Protokoll från överförmyndarnämnd i samverkan Protokoll från den gemensamma drift- och servicenämnden Övrigt 9. Beslut om Karlstad Business Alliance 10. Nyhetsbrev från SmåKom juni SmåKoms yttrande "En sammanhållen polis" 12. SKL:s beslut om Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 13. SKL:s beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa Högsta förvaltningsdomstolens beslut om överklagandet av försäljning av golfbanan

14 Följande cirkulär från SKL har inkommit (mailas inte ut, finns på skl.se): 1. Cirkulär 12:21 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK Cirkulär 12:22 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor 3. Cirkulär 12:23 Sotningsindex Cirkulär 12:24 Lön och anställningsvillkor personlig assistent 5. Cirkulär 12:25 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 12 med OFRs förbundsområde Läkare Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK Cirkulär 12:26 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m - BEA- med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 7. Cirkulär 12:27 Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m. 8. Cirkulär 12:29 Nytt inom korruptionsområdet 9. Cirkulär 12:28 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos Cirkulär 12:30 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA Cirkulär 12:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 12. Cirkulär 12:32 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverens-kommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK T - med Akademiker-Alliansen 13. Cirkulär 12:33 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m.fl 14. Cirkulär 12:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 12 med SEKO Facket för service och kommunikation 15. Cirkulär 12:35 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 12 - med Svenska Transportarbetareförbundet 16. Cirkulär 12:37 Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens Riksförbund 17. Cirkulär 12:38 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m.m. HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

15 13 Dnr KS 12/8 KURS- OCH KONFERENSINBJUDNINGAR Följande kurs- och konferensinbjudningar har inkommit: 1. Seminarium Bibliotekens roll i lokal och regional utveckling, Karlstad 23 augusti 2. Regionkonferens 2012, november 3. Överläggning mellan kommunerna, landstinget och kollektivtrafiknämnden om trafikförsörjningsprogrammet, Karlstad augusti 4. Möta och Bemöta - en heldag för dig som möter barn och ungdomar som kommer till Sverige som flykting eller av andra orsaker, Karlstad 13 november 5. Mänskliga rättighetsdagarna, Göteborg november 6. Landsbygdsriksdagen, Blekinge 6-9 september

16 14 Dnr KS 12/9 RAPPORTER FRÅN DELTAGARE I KURSER OCH KONFERENSER

Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232

Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Yvonne Oscarsson (V), 133-136

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Yvonne Oscarsson (V), 133-136 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 09:00-14:10 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin

Läs mer