Mikael Johansson. Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Johansson. Sekreterare"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(32) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 mars 2012, kl Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Risk- och väsentlighetsanalys; intern kontroll Anders Naeslund, kl Uppföljning av intern kontroll 2011 KS 11/354(4) 3 Information till kommunstyrelsen KS 12/116(3) 4 Årsredovisning 2011 KS 11/195 5 Uppföljning av det handikappolitiska programmet 2011 KS 08/382 6 Ansökan om medel för samverkansprojekt om KS 11/395 förebyggande åtgärder för barn- och ungdomar 7 Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om medel ur KS 12/86 markåtkomstbidraget Revisionsrapport om kommunens stöd till föreningar KS 11/284 9 Revisionsrapport om kommunstyrelsens beredning och KS 11/462 beslut om försäljning av mark (Dalen 1:3) 10 Revisionsrapport om årlig övergripande granskning 2011 KS 12/115 av nämnder och styrelser 11 Revisionsrapport om kommunens ekonomiska KS 12/103 förutsättningar och styrning 12 Förfrågan om köp av fastigheten Sannerud 1:143 KS 11/ Medlemskap i Visit Värmland ekonomiska förening KS 11/ Ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan 2012 KS 11/ Ansökan från FestivalFöreningen om bidrag till Fryksta- KS 12/111 Vattenfestival Ansökan om bidrag från Värmlandsföreningen Vargen KS 12/76 17 Ansökan från FUB om bidrag till musikalresa KS 12/85 18 Styrgrupp för det fortsatta arbetet med nya Sannerudsskolan KS 11/201(27) 19 Val av ombud till West Swedens årsstämma 2012 samt KS 12/87(4) direktiv till ombudet 20 Val av ombud till årsmöte i Projektilen ekonomisk förening KS 12/125(1) 2012 samt direktiv till ombudet 21 Val av ombud till årsmöte i Föreningen Närheten 2012 samt KS 12/99(6) direktiv till ombudet 22 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest 2012 KS 12/136(2) samt direktiv till ombudet 23 Val av ombud till SmåKoms Vänförenings årsstämma 2012 samt direktiv till ombudet KS 12/10(7)

2 24 Val av ombud till stämma i Kilsbostäder AB 2012 samt direktiv till ombudet 25 Val av ombud till stämma i Kils Energi AB 2012 samt direktiv till ombudet 26 Val av ombud till stämma i Hantverkshuset i Kil AB 2012 samt direktiv till ombudet 27 Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5(9) 28 Meddelanden - information till kommunstyrelsen KS 12/7(7) 29 Kurs- och konferensinbjudningar KS 12/8(37) 30 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9(5) Mikael Johansson Ordförande Cecilia Hurtig Sekreterare

3 1 Dnr Risk- och väsentlighetsanalys; intern kontroll Anders Naeslund, KPMG, samt förvaltningens avdelningschefer deltar vid sammanträdet.

4 2 Dnr KS 11/354(4) Uppföljning av intern kontroll 2011 Enligt riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun, 9, ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollplanen rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Enligt 10 ska övriga nämnder senast i samband med redovisningen av årsbokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Övriga handlingar i detta ärende delas ut vid sammanträdet

5 3 Dnr KS 12/116(3) Information till kommunstyrelsen

6 4 Dnr KS 11/195 Årsredovisning 2011 Enligt kommunallagen 8 kap 16 ska styrelsen, när den fått övriga nämnders redovisningar, upprätta en årsredovisning. Enligt 17 ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonomichef Wibecke Ivarsson för kommunens årsredovisning Årsredovisning 2011 Arbetsutskottets protokoll , 15 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2011.

7 5 Dnr KS 08/382 Uppföljning av det handikappolitiska programmet 2011 I maj 2011 beslutade kommunfullmäktige i Kils kommun att anta det handikappolitiska programmet för Kils kommun Som ett led i att kunna genomföra åtgärderna och för att kunna nå de uppsatta målen i programmet beslutade kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag med totalt kronor för år Det handikappolitiska programmet fastställer att åtgärderna ska följas upp en gång per år. Kommunledningsförvaltningen har gjort en uppföljning för år 2011, uppföljningen belyser enbart de åtgärder där förvaltningarna har beviljats ett tilläggsanslag för år Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att de har tagit del av uppföljningen. Kommunfullmäktiges protokoll Det handikappolitiska programmet år Kommunledningsförvaltningens uppföljning av det handikappolitiska programmet avseende år 2011, Arbetsutskottets protokoll , 16 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de har tagit del av uppföljningen.

8 6 Dnr KS 11/395 Ansökan om medel för samverkansprojekt om förebyggande åtgärder för barn- och ungdomar Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har gemensamt föreslagit att det ska avsättas kronor år 2012 till ett samverkansprojekt om förebyggande åtgärder för barn- och ungdomar som riskerar fara illa. Projektet bygger på frivillighet och samtycke och det ska anställas en samordnande projektledare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att medel beviljas samt gett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda organisationsform för projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att projektet ska placeras inom socialnämnden och att uppdrag ges till socialnämnden att utreda varför samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte fungerar i dessa frågor. Socialnämndens protokoll , 108 Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 116 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 122 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samverkansprojektet kronor år Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker ur de ofördelade medlen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att den organisatoriska placeringen för samverkansprojektet om förebyggande åtgärder för barn och ungdomar ska vara inom socialnämnden, som också anställer samordnaren. 4. Kommunfullmäktige ger uppdrag till socialnämnden att utreda varför samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte fungerar i dessa frågor och senast vid 2012 års utgång rapportera resultatet av denna utredning till kommunstyrelsen.

9 7 Dnr KS 12/86 Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om medel ur markåtkomstbidraget 2012 Miljö- och byggnadsnämnden har begärt att få disponera kronor ur markåtkomstbidraget för naturvårdsåtgärder Insatserna handlar bland annat om revidering av naturvårdsprogrammet, underhåll på vandringsleder och tillsyn. Kommunledningsförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämnden ett tilläggsanslag på kronor år 2012 och att finansiering sker via tidigare avsatta medel. Kommunfullmäktiges protokoll , 65 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 7 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 17 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige beviljar miljö- och byggnadsnämnden ett tilläggsanslag på kronor år Tilläggsanslaget finansieras via tidigare avsatta medel.

10 8 Dnr KS 11/284 Revisionsrapport om kommunens stöd till föreningar KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens stöd till föreningar. Resultatet presenteras i en revisionsrapport. Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer på denna revisionsrapport senast den 25 mars Förvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta att de har tagit del av revisionens rapport och hänvisa till pågående arbete med översyn av regelverket för föreningsstöd och att revisionens påpekande kommer att arbetas in i det nya regelverket. Revisionsrapport om kommunens stöd till föreningar Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsutskottets protokoll , 4 Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens rapport och hänvisar till pågående arbete med översyn av regelverket för föreningsstöd och att revisionens påpekande kommer att arbetas in i det nya regelverket.

11 9 Dnr KS 11/462 Revisionsrapport om kommunstyrelsens beredning och beslut om försäljning av mark (Dalen 1:3) Kommunrevisionen i Kils kommun har med biträde av KPMG granskat kommunstyrelsens beredning inför beslut att till Kils golfklubb försälja fastigheten Dalen 1:3. En bedömning av kommunstyrelsens beredning och beslutsunderlag i ärendet har genomförts. KPMG gör en del iakttagelser i sin rapport som redovisas i rapporten. Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer om granskningen och dess resultat senast den 25 mars Beredningen av ärendet har överklagats och överklagandet har ogillats i förvaltningsrätten, ärendet överklagades då till kammarrätten där det ännu inte har avgjorts. Revisionsrapport Golfklubbens köp av mark granskning av ärendehantering (KPMG) Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 18 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har tagit del av kommunrevisionens rapport och ber att få återkomma med kommentarer när ärendet slutligen har laglighetsprövats.

12 10 Dnr KS 12/115 Revisionsrapport om årlig övergripande granskning 2011 av nämnder och styrelser KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort den årliga granskningen av nämnder och styrelser. Huvuddelen av årets granskning har varit att se hur nämnderna och kommunstyrelsen lever upp till sitt ansvar för den interna kontrollen. Den övergripande bedömningen revisorerna upplever är att det finns en bättre struktur på arbetet med intern kontroll än tidigare, men att det finns fortfarande delar att förbättra. Kommunstyrelsen ska inkomma med synpunkter senast 15 mars Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att de har tagit del av informationen. Årlig övergripande granskning 2011 av nämnder och styrelser Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 19 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att de har tagit del av informationen.

13 11 Dnr KS 12/103 Revisionsrapport om kommunens ekonomiska förutsättningar och styrning År 2008 gjorde revisorerna en granskning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning och har under 2011 följt upp detta arbete. Rapporten visar att kommunens ekonomiska ställning har förbättrats under de senaste tre åren, samtidigt som de påpekar att soliditeten fortfarande är svag. De sammanfattar sin analys med att de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen har utvecklats, vilket är positivt, men att det saknas en systematisk analys av ekonomin och verksamheten över en längre tidsperiod. Kommunstyrelsen ska svara senast 25 mars Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att de har tagit del av informationen. Revisionsrapport, Kommunens ekonomiska förutsättningar och styrning Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 20 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att de har tagit del av informationen och lämna följande svar till kommunrevisionen: Kommunstyrelsen hade redan innan revisionens granskning påbörjat arbetet med en långsiktlig planering av ekonomin. En del i detta är samarbetet med Svensk Kommunrating AB, som ska göra en genomlysning av kommunens totala finansiella ställning och också kommer att delta vid budgetberedningen i mars 2012.

14 12 Dnr KS 11/416 Förfrågan om köp av fastigheten Sannerud 1:143 Det har inkommit en förfrågan om att få köpa fastigheten Sannerud 1:143 för ett eventuellt framtida villagarage. Fastigheten Sannerud 1:143 är belägen i anslutning till personens fastighet Sannerud 1:144. Kils kommun erbjuds kronor för tomten. Tomten har värderats till mellan kronor, kronor. Taxeringsvärdet är kronor. Förvaltningens uppfattning är att kommunen ska avslå förfrågan om försäljning för kronor men erbjuda personen att köpa fastigheten för en högre summa. Från och med 1 juni 2011 ska priset för mark enligt kommunfullmäktige avgöras från fall till fall på marknadsmässiga grunder. Förfrågan om fastighetsförvärv Kartor över området, över begärd fastighet och VA- ledningar Fastighetsrapport Värdering av fastigheten Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 21 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå erbjudandet till Kils kommun om förvärv av kommunens fastighet Sannerud 1:143 Kils kommun för kronor med hänvisning till gällande taxeringsvärde och övriga fakta för fastigheten enligt ovan angivna bilagor.

15 13 Dnr KS 11/365 Medlemskap i Visit Värmland ekonomiska förening Region Värmland har tagit initiativ för att mer involvera besöksnäringen direkt i arbetet med att tillvarata den potential som Värmland har inom turismen. Ett omfattande arbete med ett brett deltagande i olika grupper har lagts ner för att ta fram ett beslutsunderlag som kan leda fram till att besöksnäringen i större omfattning tar över ansvaret för behovet av gemensamma åtgärder för att på både kort och lång sikt fylla både befintliga och potentiella kunders förväntningar. Kommunerna och Regionen har gemensamt svarat för åtgärder som näringen inte ur aspekten tidsbrist, kostnader och kompetens inte klarat att genomföra. Bildandet av Kluster inom andra näringsgrenar har givet bra resultat. Ett kluster för besöksnäringen är den metod som nu ska prövas genom att man bildar en ekonomisk förening, Visit Värmland ekonomiska förening. Medlemsandelen, 14 st á kr, totalt kr, betalas av medlemmen i samband med inträde i föreningen. Kils kommun erbjuds nu att bli medlem i föreningen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inte ska bli medlem i föreningen men att kommunledningsförvaltningen betalar den årliga serviceavgiften till Visit Värmland ekonomiska förening och att detta finansieras genom fritidsavdelnings verksamhetskonto. Arbetsutskottet hänsköt ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunledningens tjänsteskrivelse Firmateckning Ansökan om medlemskap Fördelning av andelar Stadgar Visit Värmland ekonomiska förening Avtal mellan Karlstad kommun och Visit Värmland ekonomiska förening Arbetsutskottets protokoll , 22

16 14 Dnr KS 11/351 Ansökan om bidrag till Kil-hela-veckan 2012 Arrangemangsgruppen för Kil-hela-veckan ansöker om kr i arrangemangsbidrag för I första ansökan var det inte beskrivit vilka aktiviteter som planeras och till vilken kostnad osv. På senaste arbetsutskottet fick förvaltningen i uppdrag att få in mer underlag från Arrangemangsgruppen vad de kr är planerat att användas till. Arrangemangsgruppen har kompletterat ansökan med ett preliminärt förslag där kostnaderna uppgår till ca kr. I budget finns sedan tidigare kr avsatt till Kilhela-veckan. Kommunfullmäktige beslutade , om att avsätta kr till firandet av Kil 40 år, varav kr som ska gå till en konsert under Kil-hela-veckan. Ansökan från arrangemangsgruppen Arbetsutskottets protokoll , 26 Ansökan från arrangemangsgruppen , nr 1 och komplettering nr 2 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar totalt kr i bidrag till Arrangemangsgruppen för Kilhela-veckan. 2. Finansiering sker enligt följande kr från fritidsavdelningens konto för föreningsbidrag kr från kommunstyrelsens verksamhetskonto

17 15 Dnr KS 12/111 Ansökan från FestivalFöreningen om bidrag till Fryksta- Vattenfestival 2012 Festivalföreningen har ansökt om kr i bidrag till årets Fryksta-Vattenfestival. Pengarna ska bland annat användas till marknadsföring fick festivalföreningen kr i bidrag. Vid kultur- och fritidsutskottets möte den 15 februari deltog representanter för föreningen och informerade om ansökan. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ärendet uppe för behandling och gav ett uppdrag till förvaltningen att inför kommunstyrelsens möte 13 mars begära in en plan och budget för festivalen. Ansökan från Festivalföreningen Komplettering till ansökan Kommunstyrelsens protokoll , 27 Komplettering med budget till ansökan Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Festivalföreningen kr i bidrag till arrangemanget Fryksta-Vattenfestival Finansiering via följande konton: kr från fritidsavdelningens konto för föreningsbidrag och kr från kommunstyrelsens verksamhetskonto.

18 16 Dnr KS 12/76 Ansökan om bidrag från Värmlandsföreningen Vargen Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby är en nyetablerad förening, som verkar för den värmländska kulturen, för ideella och kulturella ändamål, bevarandet av det värmländska gemytet och för att upprätthålla kontakten med hembygden. Föreningens mål är att anordna sammankomster med värmländsk anknytning. Förvaltningen föreslår avslag på ansökan. Bidragsansökan från Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsutskottets protokoll , 5 Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan.

19 17 Dnr KS 12/85 Ansökan från FUB om bidrag till musikalresa FUB i Kil-Forshaga planerar att anordna en bussresa till Stockholm med sina medlemmar och ansöker om bidrag på kronor till resan. Föreningen räknar med 80 personer i åldern år, varav hälften är personal och hälften är brukare. Medlemmarna ska besöka Chinateatern för att se musikalen Dirty dancing, bo på hotell samt äta på restaurang. Inklusive busstransport, hotell, teaterbiljetter och restaurang beräknas arrangemanget kosta kronor. Egenavgiften är kronor per person. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor och att finansiering sker via kommunstyrelsens verksamhetskonto. Ansökan från FUB Kil-Forshaga, Föreningen utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsutskottets protokoll , 6 Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen bevilja FUB ett bidrag på kronor från kommunstyrelsens verksamhetskonto.

20 18 Dnr KS 11/201(27) Styrgrupp för det fortsatta arbetet med nya Sannerudsskolan

21 19 Dnr KS 12/87(4) Val av ombud till West Swedens årsstämma 2012 samt direktiv till ombudet Kommunen ska välja två ordinarie ombud samt två ersättare till West Swedens årsstämma den 11 maj Kommunstyrelsen bordlade ärendet vid förra sammanträdet. Inbjudan till West Swedens årsstämma Kommunstyrelsens protokoll , 34

22 20 Dnr KS 12/125(1) Val av ombud till årsmöte i Projektilen ekonomisk förening 2012 samt direktiv till ombudet Projektilen ekonomisk förening har årsmöte den 26 mars Kommunen ska utse ett ombud till mötet. Inbjudan till årsmöte

23 21 Dnr KS 12/99(6) Val av ombud till årsmöte i Föreningen Närheten 2012 samt direktiv till ombudet Föreningen Närheten har årsmöte den 14 mars Kommunens ska utse ett ombud till mötet. Inbjudan till årsmötet

24 22 Dnr KS 12/136(2) Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest 2012 samt direktiv till ombudet Kommuninvest har föreningsstämma den 18 april 2012 i Stockholm. Kommunen ska utse ett ombud till stämman. Inbjudan till stämman

25 23 Dnr KS 12/10(7) Val av ombud till SmåKoms Vänförenings årsstämma 2012 samt direktiv till ombudet SmåKoms Vänförening har årsstämma den 25 april 2012 i Lundsbrunn. Kommunen ska utse ett ombud. Inbjudan till årsstämman

26 24 Dnr Val av ombud till stämma i Kilsbostäder AB 2012 samt direktiv till ombudet

27 25 Dnr Val av ombud till stämma i Kils Energi AB 2012 samt direktiv till ombudet

28 26 Dnr Val av ombud till stämma i Hantverkshuset i Kil AB 2012 samt direktiv till ombudet

29 27 Dnr KS 12/5(9) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut perioden enligt kommunledningsförvaltningens förteckning. Kommunledningsförvaltningens förteckning Förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

30 28 Dnr KS 12/7(7) Meddelanden - information till kommunstyrelsen Följande skrivelser, protokoll, cirkulär m.m. har inkommit. 1. Personalutskottets protokoll Kultur- och fritidsutskottets protokoll Tillväxtutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Anteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet Protokoll från styrelsemöte i Kilsbostäder AB FoU Välfärd Värmland, verksamehtsberättelse Samverkansavtal mellan kommunen och Friskvården Skrivelse om Ciresu i Rumänien 10. Rapport från Jordbruksverket om biogas: Köra buss på bananskal 11. Överförmyndarens verksamhetsberättelse SmåKoms nyhetsbrev februari MSB:s beslut om statsbidrag för ökad ledningsförmåga i kommunhuset Följande cirkulär har inkommit (mailas inte ut): SKL:s cirkulär 12:05 Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL m.m. SKL:s cirkulär 12:06 Budgetförutsättningar för åren SKL:s cirkulär 12:07 Långsiktig avgiftsbild för anslutning till RAKEL saknas Förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

31 29 Dnr KS 12/8(37) Kurs- och konferensinbjudningar Följande kurs- och konferensinbjudningar har inkommit: 1. Inbjudan till Cerutseminarium Samhällsentreprenörer och socialt entreprenörskap den 28 mars 2012 i Karlstad 2. Inbjudan till SKL:s nätverk Lärande om samverkan och dialog med civilsamhället den 24 april 2012 i Stockholm

32 30 Dnr KS 12/9(5) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll Kommunstyrelsen 2012-05-08 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Internkontroll

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Sammanträdesdatum Presentation av verksamheterna bibliotek, fritid och kost. 2 Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 KS 14/200

Sammanträdesdatum Presentation av verksamheterna bibliotek, fritid och kost. 2 Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 KS 14/200 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Presentation av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-04-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-08-23 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 23 augusti 2016, kl 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Revisorernas grundläggande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010 Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 februari 2011, kl 15.30 Föredragningslista - Val av justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403

3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403 Kommunstyrelsen 2011-12-06 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(30) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 6 december 2011, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av justerare 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-11-08. 2 Verksamhetsplan för samverkansnämnden 2013, plan 2014-2015 SVN 12/15

Sammanträdesdatum 2012-11-08. 2 Verksamhetsplan för samverkansnämnden 2013, plan 2014-2015 SVN 12/15 SAMVERKANSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-11-08 PLATS OCH TID Kommunhuset Forshaga, Visten, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Budget 2013, plan 2014-2015 2 Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-24 1 DAGENS SAMMANTRÄDE INLEDS MED AVTACKNING AV KARIN SAMUELSSON KL. 14:30. 6 Översyn kostnader Grön omsorg SN 13/68

Sammanträdesdatum 2013-04-24 1 DAGENS SAMMANTRÄDE INLEDS MED AVTACKNING AV KARIN SAMUELSSON KL. 14:30. 6 Översyn kostnader Grön omsorg SN 13/68 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 24 april 2013, kl. 14.30 OBSERVERA TIDEN! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 DAGENS SAMMANTRÄDE INLEDS MED

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-12-21 Kallelse/Underrsättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-01-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information till

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-11 Ks/2015:183 Sida 1(2) Svar på Byggnadsföreningen Enighet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38 1(33) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 7 februari 2012, kl. 15.00-17.35 ande Ledamöter Tjg ersättare Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer