3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad. 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(30) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 6 december 2011, kl Föredragningslista Ärende Dnr Val av justerare 1 Revisorernas övergripande granskning år 2011, kl KS 11/283(6) 2 Information om Sannerudsskolans om- och tillbyggnad, KS 11/201(14) kl Information om investeringar 4 Begäran från tekniska nämnden om utökad KS 11/103 investeringsbudget Begäran om ändring i kommunstyrelsens investeringsbudget för år Medborgarförslag om förbättring av gångväg mellan östra KS 11/270 och västra Stenåsen 7 Investeringsplan Information om taxor Kommunstyrelsens driftsbudget KS 11/ Barn- och utbildningsnämndens ansökan om stöd för KS 11/366 utvecklingsarbete 11 Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om utökning i 2012 års driftbudget 12 Tekniska nämndens begäran om omdisponering 2011 års KS 11/401 investeringsbudget asfaltering järnvägsövergång 13 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/403 investeringsbudget julgransbelysning 14 Kostavdelningens begäran om omdisponering i 2011 års KS 11/261 investeringsbudget blandningsmaskin 15 Förlikning med bostadsrättsföreningen Dalliden beträffande KS 11/167 elkostnader Ravinvägen Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42 KS 09/229(16) 17 Svar på motion om att flytta Fagerås bytespunkt KS 10/ Svar på motion om att göra det möjligt för andra KS 11/83 kommuninvånare att åka med skolskjutsarna 19 Svar på medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid KS 11/294 rondellen vid musikskolan 20 Svar på medborgarförslag om att utreda möjligheterna att KS 11/346 öppna en fritidsgård 21 Dokumentplan för GIS-verksamheten KS 08/ Inbjudan till nätverk för korruptionsbekämpning KS 11/8 23 Ansökan om bidrag till Ångbåtsföreningen Freja 2012 KS 11/342

2 24 Förslag till stipendiat för Stefan Holmstipendium 2011 KS 11/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 11/5(26) 26 Meddelanden KS 11/7(19) 27 Kurs- och konferensinbjudningar 28 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 11/9(8) Mikael Johansson Ordförande Jenny Larsson Kommunsekreterare

3 1 Dnr KS 11/283(6) Revisorernas övergripande granskning år 2011 Revisorerna kommer även i år att genomföra den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med ledamöterna i nämnderna och i kommunstyrelsen. Huvudinriktningen kommer att vara nämndernas och kommunstyrelsens arbete med att följa upp den interna kontrollen. Revisorerna deltar på mötet. Skrivelse från kommunrevisionen

4 2 Dnr KS 11/201(14) Information om Sannerudsskolans om- och tillbyggnad Förvaltningschef Dan Granström och projektledare Jan-Erik Andrén informerar om Sannerudsskolans om- och tillbyggnad. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

5 3 Dnr KS 11/103 Information om investeringar Ekonomichef Wibecke Ivarsson informerar om budgetprocessen, vad en investering är och hur den påverkar ekonomin. Ekonomichefen informerar också om att ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att soliditeten ska stärkas fram till 2020 och att delmålet fram till 2014 är att bibehålla 2010 års nivå, vilket är 25,4 %. Kommunledningsförvaltningens skrivelse Budgetberedningens protokoll , 115 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

6 4 Dnr KS 11/103 Begäran från tekniska nämnden om utökad investeringsbudget Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att nämndens investeringsbudget ska utökas enligt följande: * År tkr * År tkr * År tkr Vid budgetberedningen den 21 november beslutades att ärenden ska hänskjutas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Tekniska nämndens protokoll , 113 Investeringsplan för tekniska nämnden med kalkyler Budgetberedningens protokoll , 116

7 5 Dnr Begäran om ändring i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2012 Vid budgetberedningens sammanträde den 21 november redovisade ekonomichefen förslag till ändringar i kommunstyrelsens investeringsbudget Under sammanträdet beslutade budgetberedningen att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Vidare fick nämnderna i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2011 se över sina respektive investeringsbudgetar 2012, samt plan Budgetberedningen gav även kommunledningsförvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde redovisa hur investeringarna påverkar driftbudgeten. Investeringsplan för kommunstyrelsen med kalkyler Budgetberedningens protokoll , 117

8 6 Dnr KS 11/270 Medborgarförslag om förbättring av gångväg mellan östra och västra Stenåsen Det har inkommit ett medborgarförslag om förbättringar av gångstigen mellan östra och västra Stenåsen för att underlätta för de boende att ta sig till busshållplatsen på Ravinvägen. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med kronor. Vid budgetberedningens sammanträde den 21 november beslutades att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Vid arbetsutskottets sammanträde den 21 november föreslogs att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning att ärendet har hänskjutits till budgetberedningen. Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 113 Tekniska nämndens protokoll , 91 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Budgetberedningens protokoll , 118 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning att ärendet har hänskjutits till budgetberedningen.

9 7 Dnr Investeringsplan Investeringsplan för samtliga nämnder Budgetberedningen beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Investeringsplan för miljö- och byggnadsnämnden Investeringsplan för kommunstyrelsen Investeringsplan för tekniska nämnden Investeringsplan för barn- och utbildningsnämnden Investeringsplan för socialnämnden Skrivelse från kommunledningsförvaltningen Budgetberedningens protokoll , 119

10 8 Dnr Information om taxor 2013 Vid budgetberedningen i november ska nämnderna informera om kända ändringar i taxor/avgifter inför 2013 som kan påverka driftbudgeten. Inga ändringar har inkommit. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Budgetberedningens protokoll , 120 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

11 9 Dnr KS 11/338 Kommunstyrelsens driftsbudget Kommunledningsförvaltningen redovisar ett förslag till driftsbudget för 2012, 2013 och Beslutade ramar kopplade till prioriterade mål pekar på obalans mellan mål och resurs. Förvaltningen redovisar en budget i balans åren 2012 och 2013, men redovisar samtidigt ett utökat behov av resurser med ca kronor årligen för att säkerställa måluppfyllnad inom området utveckling. För 2014 anser förvaltningen att det är så pass stor skillnad mellan uppgift och resurs att endera medel tillförs eller att särskilt utredningsuppdrag ges för att justera mål mot aktuell ram. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen godkänner föreslagna justeringar i kommunstyrelsens driftbudget för 2012 och Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökning av kommunstyrelsens budget med kronor årligen år 2012 och Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Vidare gav arbetsutskottet i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda hur kommunen ska hantera intäkter från till exempel fastighetsförsäljningar. Kommunfullmäktiges protokoll , 96 (driftsbudget) Kommunstyrelsens protokoll , 221 (prioriterade mål) Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 121

12 10 Dnr KS 11/366 Barn-och utbildningsnämndens ansökan om stöd för utvecklingsarbete I driftbudgeten för planperioden finns det 2 mnkr varje år som är ofördelat och är tänkt att gå till verksamhetsutveckling. Barn och utbildningsnämnden ansöker om totalt 1,4 mnkr för jämnt fördelat mellan åren Utvecklingsarbetet som ligger till förslag är organisations- och ledarskapsutbildning för att skapa tydlig struktur, kunskap och förtrolighet på olika nivåer. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige avslår ansökan från barn- och utbildningsnämndens om stöd om 1,4 mnkr till utvecklingsarbete åren Arbetsutskottet beslutade den 21 november att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Vidare beslutades att förvaltningarnas arbete med att ta fram en medarbetarpolicy ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december. Arbetsutskottets protokoll , 72 Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 106 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 123

13 11 Dnr Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om utökning i 2012 års driftbudget Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett förslag till 2012 års driftbudget som avviker mot det beslut som togs i kommunfullmäktige , 96. Nämnden begär mer pengar till en utökning av personalstyrkan. Enligt miljö- och byggnadsnämndens protokoll finns det ett behov av att utöka med 0,5 tjänst miljöinspektör under Vid arbetsutskottets sammanträden den 21 november beslutades att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Miljö- och byggnadsnämndens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 118 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 124

14 12 Dnr KS 11/401 Tekniska nämndens begäran om omdisponering 2011 års investeringsbudget asfaltering järnvägsövergång Industrispåret vid Harkevål och järnvägsövergången vid Harkevålsvägen ligger under Kils kommuns ansvar. Tjällossning har orsakat stora nivåskillnader på spåren och det har skapat stor irritation av passerande trafik. Närliggande företag upplever vibrationer inomhus när stora fordon passerar övergången. Tekniska förvaltningen förslår därför att vi tar bort två stickspår och asfalterar övergången samt justerar fyra brunnar i anslutning till övergången, kostnaden beräknas till 60 tkr. Tekniska förvaltningen förslår en om disponering från projekt Gatubelysning byte natrium. Enligt tekniska förvaltningen är arbetet med utbyte av gatubelysningslampor klart och det finns per den 10 november ett överskott på projektet om 277 tkr. Tekniska nämndens protokoll , 114 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 125 Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja omdisponering i 2011 års investeringsbudget med kr från projekt Gatubelysning byte natrium till asfaltering av järnvägsövergång vid Harkevål.

15 13 Dnr KS 11/403 Tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2011 års investeringsbudget julgransbelysning Tekniska nämnden fick ett tilläggsanslag om 70 tkr i 2011 års investeringsbudget till i investeringsprojekt projekt 60050, Sandningsskopa Cat, 25 tkr är förbrukade. Förslag från tekniska nämnden är att omdisponera 45 tkr till ny julgransbelysning. Tekniska nämndens protokoll Tekniska chefens tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 126 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja omdisponering i 2011 års investeringsbudget om 45 tkr från projekt Sandningsskopa Cat till inköp av ny julgransbelysning.

16 14 Dnr KS 11/261 Kostavdelningens begäran om omdisponering i 2011 års investeringsbudget blandningsmaskin Kostavdelningen har kronor i årets investeringsbudget till projekt 40009, utbyte diskmaskin Sannerudsskolan. Diskmaskinen blev utbytt 2010 och hela beloppet är kvar, förslaget från kommunledningsförvaltningen är att omdisponera kronor till inköp av en bladningsmaskin. Den blandningsmaskin som finns idag är utdömd och det saknas skyddsgaller. Kostavdelningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 127 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omdisponerar kronor från projekt 40009, Utbyte av diskmaskin till inköp av blandningsmaskin.

17 15 Dnr KS 11/167 Förlikning med bostadsrättsföreningen Dalliden beträffande elkostnader Ravinvägen 1-7 Bostadsrättsföreningen Dalliden har sedan 12 år tillbaka bekostat del av den el som förbrukats för kommunens vårdlokaler inom bostadsrättsföreningen. Detta har inte uppmärksammats av någon av parterna förrän i samband med ombyggnation under 2011, mätningar visar att det handlar om ca kronor i elkostnader per år. Ett avtal mellan parterna är nu tecknat och man har kommit överens om en förlikning om kronor. Tekniska nämndens protokoll , 114 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 128 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ersätter brf. Dalliden med kronor i förlikning som ersättning för elkostnader. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker från det ofördelade anslaget som ligger under kommunfullmäktige.

18 16 Dnr KS 09/229(16) Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42 Fastigheten Halsmo 1:42 är en obebyggd tomt om ca m2 utmed Sjöleden vid Fryksta. En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av kronor +/ kronor. Kommunstyrelsen har beslutat att fastigheten ska säljas på den öppna marknaden. Ett förslag till köpekontrakt har inkommit från Haglunds Fastighetsbyrå med kronor i köpeskilling. Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering Kommunstyrelsens protokoll , 188 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse

19 17 Dnr KS 10/394 Svar på motion om att flytta Fagerås bytespunkt Det har inkommit en motion om att kommunen ska verka för att flytta Fagerås bytespunkt till centrala Fagerås. Kommunledningsförvaltningen har träffat Trafikverket och Värmlandstrafik AB och diskuterat frågan. Trafikverket kommer att utreda en eventuell flytt till rampen i korsningen E 45/rv 61, alternativt att genomföra åtgärder vid nuvarande bytespunkt. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 176 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 130 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till att Trafikverket under 2012 ska göra en utredning om Fagerås bytespunkt.

20 18 Dnr KS 11/83 Svar på motion om att göra det möjligt för andra kommuninvånare att åka med skolskjutsarna Maria Ekberg (MP) och Mats Notini (FP) har inkommit med en motion om att Kils kommun i samarbete med Värmlandstrafik AB ska göra det möjligt för andra än skolelever att åka med skolskjutsarna. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2011 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunen har ett lagstadgat ansvar i skollagen (2010:800) att anordna skolskjuts. Det är alltså kommunen som är huvudman för den trafiken. Vi har inte rätt att ta betalt för trafiken. Om kommunen vill tillåta att andra än skolskjutsberättigade elever åker med dessa fordon, innebär det att det inte längre är skolskjuts utan att kommunen måste göra att tillköp av linjetrafik från trafikhuvudmannen. Arbetsutskottet föreslog att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Vidare gav arbetsutskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till tillköp av linjetrafik samt anropsstyrd trafik. Motion Kommunfullmäktiges protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 131 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den skulle innebära att kommunen måste göra ett tillköp av linjetrafik från trafikhuvudmannen.

21 19 Dnr KS 11/294 Svar på medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid rondellen vid musikskolan Det har inkommit ett medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten vid rondellen vid Musikskolan. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 123 Tekniska nämndens protokoll , 104 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 133 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige ger uppdrag till tekniska nämnden att se över skyltningen av vägmärken i anslutning till rondellen. 2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.

22 20 Dnr KS 11/346 Svar på medborgarförslag om att utreda möjligheterna att öppna en fritidsgård Det har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen ska utreda möjligheten att öppna en fritidsgård i enlighet med intentionerna i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget bör beredas exempelvis i arbetsgruppen som ska utveckla gamla Folkets Hus eller lyftas i projektet för den nya högstadieskolan. Medborgarförslag, inkommet Kommunfullmäktiges protokoll , 149 Kommunstyrelsens protokoll , 211 Socialnämndens protokoll , 117 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 134 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget om en fritidsgård ska vara en del av utredningen om ett kultur- och föreningshus och att medborgarförslaget därmed är bifallet. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den nuvarande Ungdomsgården ska inkluderas i utredningen.

23 21 Dnr KS 08/390 Dokumentplan för GIS-verksamheten Kommunledningsförvaltningen tog hösten 2010 fram förslag till dokumentplaner för samtliga verksamheter inom förvaltningen (utom kansliavdelningen och personavdelningen, som redan fanns). Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i januari Förvaltningen har sett över förslagen till dokumentplaner och gjort några justeringar i dokumentplanen för GIS. När det gäller övriga verksamheters dokumentplaner har förvaltningen inte funnit anledning att göra några ändringar. Kommunstyrelsen behandlade ärendet igen den 8 november 2011 och beslutade då att godkänna samtliga dokumentplaner utom den om GIS, som återremitterades. Förslag till dokumentplan för GIS Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 226 Arbetsutskottets protokoll , 135 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner dokumentplanen för GIS-verksamheten.

24 22 Dnr KS 11/8 Inbjudan till nätverk för korruptionsbekämpning Sveriges Kommuner och Landsting och Göteborgs stad bjuder in till ett nätverk för korruptionsbekämpning. Den första träffen är den 7 februari 2012 i Stockholm. Kostnaden för att delta i nätverket är kronor per person. Varje kommun får delta med en eller två deltagare. Inbjudan Arbetsutskottets protokoll , 139 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun deltar i nätverket för korruptionsbekämpning. 2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av deltagandet sker via kommunstyrelsens verksamhetskonto 2012.

25 23 Dnr KS 11/342 Ansökan om bidrag till Ångbåtsföreningen Freja 2012 Ångbåtsföreningen Freja ansöker om kronor från vardera Kil, Sunne och Torsby kommuner för Föreningen söker mer samarbete med de tre kommunerna och hoppas på att Freja ska ha ett stort symboliskt värde för Fryken och Fryksdalskommunerna. Kultur- och fritidsutskottet behandlar ärendet den 29 november. Ångbåtsföreningens ansökan Sunne kommun, kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Torsby kommun, kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen anslår ett extra stöd på kronor till Frejaföreningen under Finansiering sker via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

26 24 Dnr KS 11/357 Förslag till stipendiat för Stefan Holmstipendium 2011 Kommunfullmäktige inrättade 2008 ett idrottsstipendium i Stefan Holms namn. Ett av kriterierna för stipendiet är att förslag på kandidater ska komma från föreningar eller privatpersoner i Kils kommun och att förslagen ska lämnas till tillväxtutskottet, som i samråd med Stefan Holm ska föreslå kommunstyrelsen vem som ska få stipendiet. Förslagen ska vara tillväxtutskottet tillhanda senast i augusti. Tillväxtutskottet beslutade 27 september att nominering av kandidat till Stefan Holmstipendiet tas upp igen vid ett senare sammanträde under hösten. Följande personer har nominerats Sebastian Eliasson, Kils AIK Hockey Oskar Vestlund, Kils AIK Friidrott Viktor Holmström, Kils AIK HF Anton Wigarthsson, NFB Racing Tillväxtutskottet kommer att behandla ärendet den 1 december. Förslag Förslag Förslag Förslag Tillväxtutskottets protokoll , 130

27 25 Dnr KS 11/5(26) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut från kommunledningsförvaltningen enligt lista daterad Förteckning över delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

28 26 Dnr KS 11/7(19) Meddelanden Följande skrivelser, protokoll m.m. har kommit till kommunstyrelsen (dessa finns i en pärm som finns med vid kommunstyrelsens sammanträde); 1. Protokoll från styrelsemöte den 15 november med Kils Energi AB 2. Protokoll från styrelsemöte den 15 november med Kils Avfallshantering AB 3. Protokoll från styrelsemöte den 17 oktober med Hantverkshuset i Kil AB 4. Protokoll från kommunfullmäktige i Eda och Munkfors/Ransäter angående bildande av kollektivtrafikmyndighet i Värmlands län 5. Budgetuppföljning för överförmyndarkontoret per september Budgetuppföljning för kontot uppdragstagare per september 2011 överförmyndarnämnden 7. Sammanträdesdagar 2012 för överförmyndarnämnden 8. Intern kontroll 2011, barn- och utbildningsnämnden 9. Intern kontroll 2011, tekniska nämnden 10. Beslut om påbörjad planläggning av Runnevål, miljö- och byggnadsnämnden 11. Sammanträdesprotokoll från kommunens råd för funktionshindrade angående remissförfarandet 12. Uttalanden från SmåKoms höstkonferens i Stockholm den november angående offentlig upphandling. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

29 27 Dnr Kurs- och konferensinbjudningar Följande konferensinbjudningar har kommit till kommunstyrelsen: 1. Forskning om regional utveckling den 9 december vid Karlstads universitet. (Cerut). Sista anmälningsdag är den 7 december. 2. Utveckla fullmäktige, den tredje konferensen för fullmäktiges presidier; Bemötande i politiken, att förebygga hot och kränkningar vid Conventum i Örebro den 14 februari. (SKL). Sista anmälningsdag är den 9 januari. 3. Regional samverksanskurs vid Hotel Frykenstrand i Sunne den april och den 2-3 maj. (Länsstyrelsen i Värmland). Sista anmälningsdag den 25 februari. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

30 28 Dnr KS 11/9(8) Rapporter från deltagare i kurser och konferenser Mikael Johansson (S), Marie Bryske (C) och Anders Eriksson (M) har deltagit vid politikerdagarna i november månad. Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C) har deltagit vid SmåKoms höstkonferens i november månad. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kommunstyrelsen 2012-01-10 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Projekt BiodriV

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Mikael Johansson. Sekreterare

Mikael Johansson. Sekreterare Kommunstyrelsen 2012-03-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(32) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 mars 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Risk- och

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Föredragningslista. Kungörelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2011-06-22. Obs! tiden

Föredragningslista. Kungörelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2011-06-22. Obs! tiden Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-06-22 1(26) Plats och tid KilArena, onsdag 22 juni 2011, kl 18.00 Obs! tiden Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38

Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande Marie Bryske (C), 17-38 1(33) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 7 februari 2012, kl. 15.00-17.35 ande Ledamöter Tjg ersättare Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande, 17-38 Hans Eriksson (M),

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll

Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll Kommunstyrelsen 2012-05-08 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012, kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Dnr Val av protokolljusterare 1 Internkontroll

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser

Sammanträdesdatum 2013-04-09. kl. 15.00. 2 Svar på revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-09 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 9 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Gatuavdelningen, Kommunförrådet, onsdag 20 maj 2015, 15.00 OBS! Dagen och platsen för mötet FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010 Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 februari 2011, kl 15.30 Föredragningslista - Val av justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Mats Notini (FP) Ingbritt Johansson (M)

Mats Notini (FP) Ingbritt Johansson (M) 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl. 15.00-16.55 Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Rita Gunnarsson (S) Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26 Tekniska nämnden 2011-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken onsdag 26 januari 2011, kl. 16.00 Föredragningslista Val av justerare samt dag och

Läs mer

Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. Information till kommunstyrelsen 2017 KS 17/6. 2 Investeringsbudget 2017 och plan KS 17/190

Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. Information till kommunstyrelsen 2017 KS 17/6. 2 Investeringsbudget 2017 och plan KS 17/190 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-05-15 PLATS OCH TID Sköna Rum Fryksta, måndag 15 maj 2017, kl. 12.00 Obs! Ändrad plats och tid! FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30

Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 1(21) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, kl 14.00-18.30 Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Anders Eriksson (M), 2:e vice ordförande 200-216 15.00-18.30

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. OBS! Mötet hålls vid Reningsverket, Hyndalsvägen 1. 4 Begäran om omdisponering av medel från 2015 års investeringsplan

Sammanträdesdatum 2015-06-11. OBS! Mötet hålls vid Reningsverket, Hyndalsvägen 1. 4 Begäran om omdisponering av medel från 2015 års investeringsplan TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-11 PLATS OCH TID Reningsverket, torsdag 11 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Mötet hålls vid Reningsverket, Hyndalsvägen 1 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen

1 Inslag från verksamheten; Information om Mons Backe. 2 Inslag från verksamheten; Information om Första linjen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-15 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 15 april 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Inbjudan till gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016, Sammanträdesdatum 216-3-16 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 216, 15. 17.4 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-06-05

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(29) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 5 juni 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av protokolljusterare 1 Information från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-01-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information till

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 2. Bordlagt ärende- Motion om fritids- och kulturbuss

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 2. Bordlagt ärende- Motion om fritids- och kulturbuss NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret, Bergsjö Tid: Onsdagen den 7 november 2007 kl 08:30 16:00 1. Val av justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer